CENGİZ BABACAN NÜMİSMATİK KÜTÜPHANESİ

196 kitap
1 Tekmilet ül-iber

III/3
Abdüllatif SUBHİ Paşa

İbn Haldun'un el-'İber'ine zeyil olarak telif edilmiştir. Eserde Suriye'de Selefki ve İran'daki Eşkaniyan devletleri tarihi ve sikkeleri incelenir. İstanbul'da taş baskısı olarak basılmıştır.
İstanbul, 1278 (1862), Takvimhane-i âmire
s.

Özege 20318
2 Catalogue Historique des Médailles et Pièces de Monnaie

Depuis la Fondation de la Dynastie Ottomane (l'an 699 de l'Hégire)

Par Sultan Osman-Khan jusqu'a Sultan Abdul-Aziz-Khan Empereur Regnant;

Formant la Collection de P. A. Bilezikdji

III/3

P[ascal] A[rtio] Bilezikdji


3me Édition Constantinople, 1864, Imprimerie Henri Cayol
12 s.

3 МОНЕТЫ ВОСТОЧИАГО ХАЛИФАТА

(Moneti Vostocnago Halifata)

İmzalı


В. Тизенгауеиа. (Vladimir TIESENHAUSEN)


No: 851 Saint Petersburg, 1873,
s.

4 Coins and Medals

Their Place in History and Art


Authors of the British Museum Official Catalogues

Edited by Stanley LANE-POOLE


London, 1885,
s.

5 Notes on the Mint-Towns and Coins of the Mohamedans from the Earliest Period to the Present Time


Eugene LEGGETT


London, 1885,
s.

6 Takvim-i Meskûkât-ı Osmaniyye

Devlet-i Aliye-i Osmaniyenin Bidayet-i Teessüsünden Beri Zarb ve İhraç Olunan Meskûkât ve Medalyaların Nevi ve Cins ve Tarifatile Malumat-ı Tarihiyesini Mutazammındır.


İsmail GALİB


Kostantiniye, 1307 (1890), Mihran Matbaası
22 + 503 s. + 3 (çift) + 1 s.

Özege 19391
7 Takvim-i Meskûkât-ı Selçukiyye

Selaçekai Rum Tarafından Zarb ve İhraç Olunan Meskukat İle Diğer Bazı Hükümat-ı Sağire Sikkelerinin Envaile Tarifatını ve Malûmat-ı Tarihiyesini Mutazammındır.


İsmail GALİB


Kostantiniye, 1309 (1891), Mihran Matbaası
31 + 143 s. + 5 pl.

Özege 19392
8 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı İslamiyye Kısmından Meskûkât-ı Türkmeniyye Kataloğu

Beni Artuk, Beni Zengi, Füruu Atabegiye, Mülûk-i Eyubiyei Miyafarikin

III/3
İsmail GALİB


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1311 (1893), Mihran Matbaası
s.

Özege 15042
9 Usûl-i Meskûkât-ı Osmaniyye ve Ecnebiyye


Süleyman SÛDİ


İstanbul, 1311 (1893),
s.

Özege 22214
10 Catalogue des Monnaies Turcomanes

Beni Ortok, Beni Zengui, Frou' Atabeqyéh et Meliks Eyoubites de Meiyafarikin

III/3
I. Galib EDHEM


Musée Impérial Ottoman Section des Monnaies Musulmanes Constantinople, 1894, Mihran Imprimeur
XVII + 176 s.

11 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kadime-i İslamiyye Kataloğu

Sasaniyan ve Bizantin Tarzındaki Sikkeler, Hulefa-i Emeviye ve Abbasiye Meskûkâtı Füruu Abbasiyeden Beni Tulun, Beni Ihşid, Ali Saman, Benu Hamadan, Ali Buye, Beni Mervan Meskûkâtı

III/3
İsmail GALİB


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1312 (1894), Mihran Matbaası
s.

Özege 15043
12 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu Kısm-ı Salis

Mülûk-i Cengiziye ve İlhaniye ve Celairiye ve Kırım Hanları Meskûkâtı

III/3
Mehmed MÜBAREK


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1318 (1900), Mahmud Bey Matbaası
s.

Özege 15044
13 Meskûkât-ı Kadime-i İslamiyye

Erbab-ı merakdan bir zat tarafından cem olunan meskûkât-ı İslamiyyenin tarifatını havi kataloktur

Monnaies Anciennes Musulmanes
Catalogue d'une collection de monnaies Musulmanes appartenant à un amateur.

III/3
Erbab-ı merakdan bir zat

"Bu zat Sultan Abdülhamidin ikinci kâtibi olan İzzet Holo Paşadır ki bu paraları gayri muntazam bir defter ile Bağdat Adliye Reislerinden Suriyeli Yahya Bey isminde birisi toplayıp kendisine vermiş, o da Sultan Abdülhamide takdim etmiştir" (Halil Ethem, İslâmî Nümismatik için bir Bibliyoğrafi Tecrübesi)
İstanbul - Constantinople, 1318 - 1901, (Mihran) Matbaası - Imprimerie MIHRAN
1 + 204 s.

Özege 13252
14 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu Kısm-ı rabi

Türkistan Hakanları, Al-i Sebüktekin, Horasan ve Irak Selçukileri, Beni Salduk, Beni Menküç, Danişmendiler, Rum Selçukileri, Karaman, Aydın, Saruhan, Menteşe, Germiyan ve İsfendiyar Oğulları, Beni Eretna, Karakoyunlu ve Akkoyunlu Meskûkatı

III/3
Ahmed TEVHİD


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1321 (1903), Mahmud Bey Matbaası
28 + 567 s. + 7 pl.

Özege 15045
15 A Manual of Musalman Numismatics


O. CODRINGTON


London, 1904,
s.

16 Müze-i Hümayun

Kurşun Mühür Kataloğu

Arab ve Arab-Bizantin ve Osmanlı Kurşun Mühürlerine Mahsusdur

Oku   

Halil EDHEM


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1321 (1906), Mahmud Bey Matbaası
s.

Özege 15040
17 Meskükât-ı Osmaniye İdaresinin On Beş Senelik Tarihçesi


İbrahim HAKKI


(İstanbul), 13 Mart 1325 (1909),
8 s.

Özege 13253
18 Meskûkât-ı İslâmiyye Takvimi

Catalogue of Islamic Coins Contains, 2243. Coins belong to the. 243 khelifes, monarchs and meliks in the 39. khilafet, monarchy and governments. minted in the 201 mint towns by 234 names

III/3
Ahmed ZİYA


İstanbul - Costantinople, 1328 - 1910, Matbaa-i Âmire
10 + 170 s. + 1 s. 4 pl.

Özege 13251
19 Modern Copper Coins of the Muhammadan States of Turkey, Persia, Egypt, Afghanistan, Morocco, Tripoli, Tunis, etc.

III/3
W.H. VALENTINE


London, 1911,
s.

20 Nakid ve İtibar-ı Malî

Birinci Kitab

Meskükât

III/4
Hasan Ferid


İstanbul, 1333 (1917),
s.

Özege 15093
21 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu

Meskukat-i Osmaniye, Kısm-ı Sadis, Birinci Cild

Sultan Osman Han-ı evvelden Sultan Murad Han-ı salisin ahır-ı saltanatına kadar olan zamanı müştemildir

III/3
Halil EDHEM


Müze-i Hümayun Constantinople, 1334 (1918), Mahmud Bey Matbaası
s.

Özege 15046
22 Meskûkât-ı Şahane İdaresi Darbhane-i Âmire

1335 Sene-i Maliyesi

Darbiyat ve Muamelâtı Hakkında Mâliye Nezaret-i Celîlesine Takdim Olunan Rapor


Dr. Niyazi ASIM


Dersaadet, 1336 - 1920, Matbaa-i âmire
55 + 2 + s. 2 LE.

Özege 13254
23 Meskûkât-ı Şahane İdaresi Darbhane-i Âmire

1336 Sene-i Maliyesi

Darbiyat ve Muamelâtı Hakkında Mâliye Nezaret-i Celîlesine Takdim Olunan Rapor


Meskûkat-ı Şahane Müdürü Niyazi ASIM


Meskûkât-ı Şahane İdaresi Dersaadet, 1337 - 1921, Matbaa-i âmire
257 + 5 s.

Özege 2148
24 Asar-ı Atika Müzesinde Meskûkât Koleksiyonları

(Tarihçesi, Tasnifatı, ve Mikdarı)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Maarif Vekaletine Takdim Olunan Rapor

III/3
Halil EDHEM


İstanbul Asar-ı Atika Müzesi 6 İstanbul, 1339 (1923), Matbaa-i âmire
s.

Özege 998
25 Düvel-i İslâmiye


Halil EthemStanley LANE-POOLE


Maarif Vekâleti İstanbul, Hicri 1345, Millî Matbaa
17 + 640 s.

26 İslâmî Nümismatik İçin Bir Bibliyoğrafi Tecrübesi

Essai D'une Bibliographie Pour La Numismatique Musulmane

Oku   

Halil EDHEM


Kitap Yazanlar Kooperatifi Büyük Seri: No. 1 Ankara, 1933, Hakimiyeti Milliye Matbaası
64 s.

27 Eski ve İslami Paralar


Takiyy-üd-din Ahmed-il-MAKRİZİ

Çeviren: İbrahim Hakkı Konyalı


İstanbul, 1946,
s.

28 Fatih'in Sikke ve Madalyaları


İbrahim ARTUK Cevriye ARTUK


İstanbul, 1946, Belediye Matbaası
s.

29 XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paraları

III/4
Behzad BUTAK


İstanbul, 1947,
140 s. (12-112)

30 XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek

III/4
Behzad BUTAK


İstanbul, 1948,
13 s. (113-126)

31 XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek II

Giyas üd-din Keyhusrev II Bin Keykubad''ın Görülmemiş İki Sikkesi

Yazarından Hasan Âli Ediz'e ithaflı ve imzalı

III/4
Behzad BUTAK


İstanbul, 1950,
s.

32 XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek II-III

Yazarından ithaflı ve imzalı

III/4
Behzad BUTAK


İstanbul, 1950, Pulhan Matbaası
28 s. (127-154)

33 İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Eski Sikkeler Rehberi I. Bölüm

Yunan-Romen-Bizantin ve Avrupa Sikkeleri


Dr. E. BOSCH


İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
215 s.

34 Osman Gazi-I'in Akçesi


Behzad BUTAK


İstanbul, 1954,
s.

35 Reliquienschaher am Osmanenhof im XV. Jahrhundert

Oku   

Franz BABINGER


Bayerische Akademie der Wissenschaften München, 1956, C. H. Beck'schen Buchdruckerei
47 s.

36 НУМИЗМАТИЧЕСКИЙ СБОРНИК

(Numizmaticheskij Sbornik)

Часть вторая

(Part Two)

III/4
Сборник Compilaton

Под ред Д.Б. Шелова (Ed. D.B. Shelov)


Госкультпросветиздат (Goskultprosvetizdat) MOCKBA, 1957,
144 s.

37 Osmanlı İmparatorluğunda Para


Ekrem KOLERKILIÇ


Ankara, 1958, Doğuş Ltd. Şirketi Matbaası
s.

38 Yapı ve Kredi Bankası Madeni Para Koleksiyonu Hakkında Etüt


Nuri PERE


İstanbul, 1963,
s.

39 Nâdir Birkaç Sikke

Eyyubî, Selçuk, Moğol, Kırım Hanları, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Karamanoğlu, Alâiye Beyleri, Eşrefoğlu, Germiyanoğlu, Şerefhanlar ve Osmanlı Hükümdarlarına Ait Olan Bu Sikkeler, Kolleksiyonumda Bulunan Nadir Sikkelerden Birkaçıdır.


Şerafettin EREL


İstanbul, 1963, Istanbul Matbaası
s.

40 Denizbacı Definesi


İbrahim ARTUK


Ankara, 1966, Türk Tarih Kurumu Basımevi
s.

41 Son Altı Osmanlı Padişahı Zamanında İstanbul'da Basılan Gümüş Paralar (1)


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1966,
s.

42 Coins of the Urtuki Turkumans

(Foes of the Crusaders)

III/4
Stanley LANE-POOLE


Argonaut Inc., Publishers Reprint Chicago, 1967,
XII + 44 s. + VII Plates

43 Osmanlı Altınları / Gold Coins of the Ottoman Empire


Remzi KOCAER


İstanbul, 1967,
s.

44 Osmanlı Nişanları / The Ottoman Orders


İbrahim ARTUK Cevriye ARTUK


İstanbul, 1967,
s.

45 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. I.

The Coins of the Eastern Khaleefehs in the British Museum

III/4
Stanley LANE-POOLE

Edited by Reginald Stuart POOLE


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

46 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. X.

Additions to the Oriental Collection 1876-1888

Part II.: Additions to Vols. V.-VIII.

III/4
Stanley LANE-POOLE


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

47 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. II.

The Coins of the Mohammadan Dynasties in the British Museum, Classes III-X.

III/4
Stanley LANE-POOLE


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

48 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. III.

The Coins of the Turkumán Houses of Seljook, Urtuk, Zengee, etc. in the British Museum, Classes X-XIV.

III/4
Stanley LANE-POOLE


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

49 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. IV.

The Coinage of Egypt: (A.H. 358-922) under the Fátimee Khaleefehs, the Ayyoobees, and the Memlook Sultans. Classes XIVA. XV. XVI.

III/4
Stanley LANE-POOLE


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

50 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. V.

The Coins of the Moors of Africa and Spain: and the Kings and Imáms of the Yemen in the British Museum, Classes XIVB. XXVII.

III/4
Stanley LANE-POOLE


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

51 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. VI.

The Coins of the Mongols in the British Museum, Classes XVIII.-XXII.

III/4
Stanley LANE-POOLE


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

52 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. VII.

The Coinage of Bukhárá (Transoxiana) in the British Museum From the Time of Timur to the Present Day Classes XXII, XXIII.

III/4
Stanley LANE-POOLE


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

53 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. VIII.

The Coins of the Turks in the British Museum, Class XXVI.

III/4
Stanley LANE-POOLE


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

54 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. IX.

Additions to the Oriental Collection 1876-1888

Part I.: Additions to Vols. I.-IV.

III/4
Stanley LANE-POOLE


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

55 Nâdir Birkaç Sikke

Hısn Keyfa Eyyûbileri, Beni Resi, Mısır Memlûkları, Denizli Oğulları, Saruhan Oğulları, Alâiye Beyleri, ve Osman Oğullarına Ait Sikkeler

Sayı: 2


Şerafettin EREL


İstanbul, Nisan 1967,
s.

56 Die Münzprägungen des Islams Zeitlich und Örtlich Geordnet, I. Band - Der Westen und Osten bis zum Indus mit Synoptischen Tabellen

III/3
Eduard von ZAMBAUR


Wiesbaden, 1968,
s.

57 Osmanlılarda Madeni Paralar


Nuri PERE


İstanbul, 1968,
s.

58 Yıldırım Bayezıd'ın Oğullarına Ait Akçe ve Mangırlar (2)


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1968,
s.

59 Modern Copper Coins of the Muhammadan States of Turkey, Persia, Egypt, Afghanistan, Morocco, Tripoli, Tunis, etc.

III/3
W.H. VALENTINE


Reprint London, 1969,
s.

60 Yapı ve Kredi Bankası Madenî Paralar Sergisi


Anonim


İstanbul, 1969,
s.

61 Nâdir Birkaç Sikke

Sayı: 3

Arap Sasannî, Emevi, Abbasi, Beni Ukayl, Selçuklular, Gazneliler, Danişment Oğulları, Menküçük Oğulları, Eyyubi, Karaman Oğulları, İlhanlılar, Celayir Oğulları, Artuk Oğulları, Mısır Memlûkleri, Çağatay, Şerefhanlar, Timurî, Akkoyunlu, Şam Atabeyleri, Ayd


Şerafettin EREL


İstanbul, 1970, Baha Matbaası
s.

62 Sultan Mahmud II Zamanında Darp Edilen Osmanlı Madeni Paraları (3)


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1970,
s.

63 Cumhuriyet Dönemi Madenî Paralar Kataloğu 1924-1971


M. Bülent COŞKUN


İstanbul, 1971,
s.

64 Gold Coins of the World


Robert FRIEDBERG


New York, 1971,
s.

65 İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Teşhirdeki İslâmî Sikkeler Kataloğu Cilt I

III/4
İbrahim ARTUK Cevriye ARTUK


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri III No: 7 İstanbul, 1971, Milli Eğitim Basımevi
LVI + 451 s. + LVIII Levha

66 Takvîm-i Meskûkât-ı Selçûkiyye (Catalogue des Monnaies Seldjoukids)


İsmail GALİB


Les Éditions "Atay" Ouvrages Rare ou Inédit sur l'Histoire de la Turquie et des Turcs I Réimpression de l'Édition d'Istanbul 1309 A.H. Ankara, 1971,
31 + 143 s. + 5 pl.

67 Kanunî Sultan Süleyman Adına Basılan Sikkeler


İbrahim ARTUK


Ankara, 1972,
s.

68 Nadir Osmanlı Madeni Paraları / Rare Ottoman Coins


Anonim


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 1 İstanbul, 1972,
s.

69 Selçuklular'ın Nadir Paralarından Bazıları ve Cimri'nin Sikkeleri


Anonim


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 2 İstanbul, 1972,
s.

70 Tolunoğulları ve Paraları / The Tulunids and Their Coins


Anonim


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 3 İstanbul, 1972,
s.

71 Sovyet Rusya Müzelerindeki (Moskova ve Leningrad) Nadir Osmanlı Madeni Paraları (4)


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1972,
s.

72 İran Moğolları ve Altın Paraları / The Mongols of Persia and Their Gold Coins


Anonim


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 4 İstanbul, 1973,
s.

73 Maliye Bakanlığı Darphane Müzesi Madeni Para ve Madalya Kataloğu


Anonim


İstanbul, 1973, Damga Matbaası
s.

74 Nadir Osmanlı Madeni Paraları / Rare Ottoman Coins


Anonim


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 5 İstanbul, 1973,
s.

75 Origins of Islamic Coinage

An Introduction


Norman TOTTEN


Bentley College, Waltham, Massachusetts, (1973),
24 s.

76 Osmanische Numismatik


Anton C. SCHAENDLINGER


Braunschweig, 1973,
s.

77 Türkiye Cumhuriyeti Madenî Paraları ve Madalyaları 1923 - 1973


Hazırlayanlar: İbrahim Tözen - Tunçay Aykut


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 6 özel İstanbul, 1973,
s.

78 Nâdir Birkaç Sikke

Sayı: 4

Samanîler, Gazneliler, Selçuklar, İlhanlılar, Ak Kuyunlular, Osmanlılar


Şerafettin EREL


İstanbul, 1973, Baha Matbaası
s.

79 İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Teşhirdeki İslâmî Sikkeler Kataloğu Cilt II

III/2
İbrahim ARTUK Cevriye ARTUK


Başbakanlık Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri III No: 7 İstanbul, 1974, Milli Eğitim Basımevi
s.

80 Arab-Sasani Paraları / The Arab-Sassanian Coins


Hazırlayan: İbrahim Tözen


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 7 İstanbul, 1975,
s.

81 Arab-Sasani Paraları II/ The Arab-Sassanian Coins


Hazırlayanlar: İbrahim Tözen - Tunçay Aykut


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 8 İstanbul, 1975,
s.

82 Nakışlı Osmanlı Mangırları / The Ornamental Copper Coinage of the Ottoman Empire (5)


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1975,
s.

83 1947-1967 Yılları Side Kazıları Sırasında Elde Edilen Sikkeler


Sabahat ATLAN


Türk Tarih Kurumu V. Dizi, Sa. 34 Antalya Bölgesinde Araştırmalar, Sa. 9 Ankara, 1976, Türk Tarih Kurumu Basımevi
xiv + 115 s. + xiv levha

84 Nadir Osmanlı Madeni Paraları / Rare Ottoman Coins


Hazırlayanlar: İbrahim Tözen - Tunçay Aykut


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 9 İstanbul, 1976,
s.

85 Umayyad, Abbasid and Tulunid Glass Weights and Vessel Stamps

III/3
Paul BALOG


The American Numismatic Society Numismatic Studies No.13 New York, 1976,
s.

86 Coins of the Ottoman Empire And The Turkish Republic, A Detailed Catalogue of the Jem Sultan Collection, Volume 1: Text

III/3
Jem SULTAN


California, 1977,
s.

87 Coins of the Ottoman Empire And The Turkish Republic, A Detailed Catalogue of the Jem Sultan Collection, Volume 2: Plates

III/3
Jem SULTAN


California, 1977,
s.

88 Marsden's Numismata Orientalia Illustrata

III/4
Stephen ALBUM


Attic Books New York, 1977,
318 s.

89 Oriental Coins and Their Values

The World of Islam

III/4
Michael MITCHINER


London, 1977,
s.

90 Osmanlıca Okuma Kılavuzu


Anonim


Türk Nümismatik Derneği Özel Sayı 1 İstanbul, 1977,
s.

91 The Mardin Hoard

Islamic Countermarks on Byzantine Folles


N. M. LOWICK, S. BENDALL P. D. WHITTING


A H Baldwin + Sons Ltd Hampshire, 1977,
79 s.

92 Ottoman Coinage During the Reign of Sultan Abdülmecid Han (6)


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1978,
s.

93 Sultan Abdülmecid Devri Osmanlı Madeni Paraları (6)


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1978,
s.

94 Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne Devredilen Kaimeler ve Osmanlı Bankası Banknotları

Ottoman Paper Money and Imperial Ottoman Bank Banknotes Transferred Ottoman Empire to Turkish Republic


Nezihi AYKUT


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 10 İstanbul, 1979,
s.

95 Sultan Abdülaziz Han Devri Osmanlı Madeni Paraları (7)


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1979,
s.

96 Sultan Abdülaziz Han Devri Osmanlı Madeni Paraları / Ottoman Coinage During the Reign of Sultan Abdülaziz Han (7)


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1979,
s.

97 The Coinage of the Ayyubids


Paul BALOG


Royal Numismatic Society Special Publication Number 12 London, 1980,
s.

98 Alâiye Paraları / Coinage of 'Alâiye


Müh. Garo KÜRKMAN Müh. Ömer DİLER


İstanbul, 1981,
s.

99 Emevi Sikkeleri / Post Reform Umayyad Coins


Hazırlayan: Tunçay Aykut


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 11 İstanbul, 1982,
s.

100 Usûl-i Meskûkât-ı Osmaniyye ve Ecnebiyye


Süleyman SÛDİ

Yayına Hazırlayanlar: İbrahimARTUK - Cevriye ARTUK


Tıpkı Basım İstanbul, 1982,
s.

101 Karaman Oğulları Beyliği Madeni Paraları


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1982,
s.

102 Attribution and Dating of Armenian Bilingual Trams


Y. T. NERCESSIAN


Armenian Numismatic Society No. 2 Los Angeles, 1983,
s.

103 Son Yedi Padişah Zamanında Basılan Osmanlı Madeni Paralar


Osman Nazım ÇAĞLAR


Dündar Nümismatik İstanbul, 1983,
363 s.

104 Arabic Coins Preserved in the Khedivial Library in Cairo


Stanley LANE-POOLE


Reprint Cairo, 1984,
s.

105 Catalogue of the Collection of Arabic Coins Preserved in the Khedivial Library in Cairo


Stanley LANE-POOLE


Reprint Cairo, 1984,
s.

106 Türk Nümismatik Derneği Tüzüğü


Anonim


İstanbul, 1984,
s.

107 Avrupa Müzelerinde Nadir Osmanlı Madeni Paraları, Kopenhag-Budapeşte-Ashmolean-Viyana-Munih-Berlin-Leningrad (9)


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1984,
s.

108 Darphane Müzesi Osmanlı Madeni Paraları Kataloğu


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1985,
s.

109 Aydınoğulları Beyliği Paraları


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1985,
s.

110 Coinage of the Emirates of Aidin, Emirates of Theologues/Ephesus


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1985,
s.

111 Sultan Murad V ve Sultan Abdülhamid II Dönemi Osmanlı Madeni Paraları (11)


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1986,
s.

112 Osmanlijski Novac Kovan Na Tlu Jugoslavije

Yazarından şahsıma ithaflı ve imzalı


Slobodan SRECKOVİC


Beograd, 1987,
206 s.

113 Sultan Mehmed Reşad ve Sultan Mehmed Vahdeddin Dönemi Osmanlı Madeni Paraları (12)


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1987,
s.

114 Les Collections Monétaires, V.1., Monnaies de L'Islam et du Proche-Orient


Gilles HENNEQUIN


Paris, 1988,
s.

115 Türk Nümismatik Derneğinin 20. Kuruluş Yılında İbrahim Artuk'a Armağan


Anonim


Türk Nümismatik Derneği İstanbul, 1988,
s.

116 Abaka Han'ın Darp Ayları Yazılı Gümüş Sikkeleri

M. 1265-1282

(H. 663-680)


Celil ENDER


İstanbul, 1989,
s.

117 Standard Catalog of World Coins


Chester L. KRAUSE Clifford MISHLER

Editor: Colin R. Bruce II


1989 Edition Wisconsin, 1989,
s.

118 Türk Nümismatiğinde Jetonlar

I

Şahsıma ithaflı ve imzalı


Rıfat KILAR


Burak Pul Evi Nümismatik Yayınları No: 1 İstanbul, 1989,
240 s.

119 Sultan Yavuz Selim Şah bin Bayazıd Han Dönemi Osmanlı Sikkeleri 918-926 AH/1512-1520 AD (13)


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1989,
s.

120 Son Altı Osmanlı Padişahı Madeni Paraları


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1990,
s.

121 Sultan Mahmud II Zamanında Darp Edilen Osmanlı Madeni Paraları, 3 No.'lu Kitaba Ek (3/2)


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1990,
s.

122 Tarihte Para


Doç. Dr. Selim TARLAN


Ankara, 1992,
s.

123 Yapı Kredi Koleksiyonları-1 / Yapi Kredi Collections-1: Ak Akçe, Moğol Ve İlhanlı Sikkeleri / Mongol And Ilkhanid Coins


Anonim


İstanbul, 1992,
s.

124 Turkoman Figural Bronze Coins and Their Iconography

Vol. I, The Artuqids

III/4
William F. SPENGLER Wayne G. SAYLES


Lodi, 1992,
193 s.

125 Münzen der Seltschuken Anatoliens

Yazarından ithaflı ve imzalı


Johann-Christoph HINRICHS


Als Manuskript gedruckt, Dritter Ausdruck Bremen, April 1992,
s.

126 Museum of Anatolian Civilizations

Roman Coins


Revised and Edited by Jean Öztürk Prepared by Melih Arslan and Chris Lightfoot


Turkish Republic Ministry of Culture General Directorate of Monuments and Museums İstanbul, December 1992, Ana Basım
175 s.

127 Artukoğulları Sikkeleri

III/4
İbrahim ARTUK Cevriye ARTUK


İstanbul, 1993,
148 s. + XX Levha

128 "Asya'dan Anadolu'ya İnen Rüzgar" - Beylikler Dönemi Sikkeleri

"The Wind Blowing From Asia To Anatolia" - An Exhibition of Beylik Period Coins


Anonim


Yapı Kredi Kültür Merkezi Yapı Kredi Sikke Koleksiyonu Sergileri 3 İstanbul, 1994,
s.

129 "Doğu-Batı Arası Bir Gökkuşağı" Selçuklu Sikkeleri

"A Rainbow Linking East And West" Coins of the Seljuks


Anonim


Yapı Kredi Kültür Merkezi Yapı Kredi Sikke Koleksiyonu Sergileri 2 İstanbul, 1994,
s.

130 "Kudret Ve Hüner" Sikkenin İki Yüzü

"Power And Skill" The Two Faces of A Coin


Anonim


Yapı Kredi Kültür Merkezi Yapı Kredi Sikke Koleksiyonu Sergileri 1 İstanbul, 1994,
s.

131 Ladik (Denizli) Sikkeleri / Coinage of Ladik (Denizli)


Celil ENDER


İstanbul, 1994,
s.

132 "Saltanatın İki Yüzü" Yazı ve Tuğra

"Heads And Tails" The Two Faces of Sovereignty


Anonim


Yapı Kredi Kültür Merkezi Yapı Kredi Sikke Koleksiyonu Sergileri 4 İstanbul, 1995,
s.

133 Kayseri Arkeoloji Müzesinde Bulunan Eratna Beyliği Sikkeleri


Doç. Dr. Kerim TÜRKMEN


Kayseri, 14 Mart-1995,
s.

134 Başbakanlık Devlet Arşivleri

Osmanlı Arşivi''ndeki Nümismatik ile ilgili Belgeler Kataloğu

(Darphaneler, İlgili Kuruluşlar, Madenler, Meskûkât, Kaime, Madalya, Nişanlar vb.) Documents of Numismatic Importance in the Ottoman Archives (Coinage, Medals and Orders-Mints and Their Administration-Mint Masters and Superintendents-Stampers of Imperial


Celil ENDER


İstanbul, 1996,
s.

135 Türkiye Selçuklu Sultanları ve Sikkeleri


Halit ERKİLETLİOĞLU Oğuz GÜLER


Kayseri, 1996,
s.

136 Turkoman Figural Bronze Coins and Their Iconography

Vol. II, The Zengids

III/4
William F. SPENGLER Wayne G. SAYLES


Lodi, 1996,
161 s.

137 J.C. Hinrichs Koleksiyonu - Anadolu Selçuklularının Sikkeleri


Johann-Christoph HINRICHS


Bremen, 1997,
s.

138 "Mangır"

Osmanlı İmparatorluğu Bakır Paraları

Copper Coins of the Ottoman Empire

1299-1808

Yazarından şahsıma ithaflı ve imzalı

III/2
Necdet KABAKLARLI


İstanbul, 1998,
563 s. + 67 plates + 3 harita

139 A Checklist of Islamic Coins


Stephen ALBUM


Second Edition Santa Rosa, 1998,
s.

140 Coins of the Fourteenth Century Aegean Anatolian Begliks

Karesi, Saruhan, Aydın, Menteşe Begliks 700-829 AH/1300-1425 AD

Ege Beylikleri Sikkeleri (14. Yüzyıl) Karesi, Saruhan, Aydın, Menteşe Beylikleri H. 700-829/M. 1300-1425


Garo KÜRKMAN Celil ENDER


İstanbul, 1998,
s.

141 Hamidoğulları Beyliği Paraları


Yılmaz İZMİRLİER


İstanbul, 1999,
s.

142 I. Uluslararası Nümismatik Sempozyumu Bildirileri

The Notes of 1st. International Numismatic Symposium

9 - 10. XI. 1993


Anonim


İstanbul, 1999,
s.

143 Nadir Osmanlı Sikke, Nişan ve Madalyaları, 7 Ekim - 5 Kasım 1999 : Istanbul Arkeoloji Müzeleri Koleksiyonu


Betül ÖZDEN


İstanbul, 1999,
s.

144 Osmanlı İmparatorluğu'nda Paranın Tarihi


Şevket PAMUK


İstanbul, 1999,
s.

145 Akches, Volume One, Osman Gazi - Murad II 699-848 AH


Slobodan SRECKOVİC


Belgrade, 1999,
s.

146 Arabic Coins and How to Read Them


Richard PLANT


London, 2000,
s.

147 Kanunî Sultan Süleyman Adına Basılan Sikkeler


İbrahim ARTUK


2. Baskı Ankara, 2000,
s.

148 Karesi, Saruhan, Aydın Ve Menteşe Beylikleri Paraları


Celil ENDER


İstanbul, 2000,
s.

149 Türkiye Selçuklu Sikkeleri I, I. Mesud''dan I. Keykubad''a Kadar (510 - 616 / 1116 - 1220)


Prof. Dr. Şevki Nezihi AYKUT


İstanbul, 2000,
s.

150 Akches, Volume Two, Mehmed II Fatih - Selim I Yavuz 848-926 AH


Slobodan SRECKOVİC


Belgrade, 2000,
s.

151 150 Devlet 1500 Sultan

İslam Sikkeleri

III/1
Dr. Atom DAMALI


İstanbul, 2001,
s.

152 Anadolu Selçuklu Sikkelerinde Yazı Dışı Figüratif Ögeler


Gündegül PARLAR


Ankara, 2001,
s.

153 Osmanlı Madalyaları ve Nişanları

Belgelerle Tarihi

Ottoman Medals and Orders

Documented History


Metin ERÜRETEN

Çeviri Erhan Uzsay


The Destination Management Company İstanbul, 2001, Kansu Matbaası
384 s.

154 Sylloge of Islamic Coins in the Ashmolean, Volume 9, Iran After the Mongol Invasion


Stephen ALBUM


Oxford, 2001,
s.

155 Şehir Lakapları / Titles And Epithets of Islamic Coins


Ömer DİLER


İstanbul, 2001,
s.

156 A New Table of Countermarks


Hans WILSKI


Mainz, 2002,
s.

157 Anadolu Selçuklu Sanatı'nda Gezegen ve Burç Tasvirleri


Ahmet ÇAYCI


Ankara, 2002,
s.

158 Ottoman Mints & Coins


Slobodan SRECKOVİC


Belgrade, 2002,
s.

159 Sylloge Nummorum Graecorum, Turkey 1, The Muharrem Kayhan Collection

I/f
2
Koray KONUK


İstanbul-Bordeaux, 2002,
s.

160 Candaroğulları Beyliği (İsfendiyaroğulları Beyliği) Paraları Kataloğu / The Catalogue of the Isfendiyarid Coins


Celil ENDER Üstün EREK Gültekin TEOMAN


İstanbul, 2003,
s.

161 Heykeltraş - Ressam Para, Pul ve Madalya Modelcisi, İstiklâl Madalyasının Heykeltraşı Mesrur İzzet Bey (Ahmet Mesrur Durum) 1873 - 1952, 1. Bölüm


Celil ENDER Orhan OKAY


İstanbul, 2003,
s.

162 İlhanlı Hükümdarı Ebu Said Bahadır Han Adına Kesilmiş Olan Candaroğulları Beyliği Sikke Definesi


Halûk PERK Hüsnü ÖZTÜRK


Türk Nümismatik Derneği Özel Sayı 4 İstanbul, 2003,
s.

163 Karun'dan Karia'ya, Muharrem Kayhan Koleksiyonundan Erken Anadolu Sikkeleri / From Kroisos to Karia, Early Anatolian Coins from the Muharrem Kayhan Collection


Koray KONUK


İstanbul, 2003,
s.

164 Akches, Volume Three, Süleyman I Kanuni 926-974 AH


Slobodan SRECKOVİC


Belgrade, 2003,
s.

165 Altının İktidarı, İktidarın Altınları

Yapı Kredi Altın Sikke Koleksiyonu

Power of Gold, Golds of Power: Yapı Kredi Gold Coin Collection

III/2

Proje Koordinatörü: Şennur Şentürk


Yapı Kredi Yayınları - 2097 İstanbul, 2004, Cem Turan Ofset
416 s.

166 Heykeltraş - Ressam Para, Pul ve Madalya Modelcisi, İstiklâl Madalyasının Heykeltraşı Mesrur İzzet Bey (Ahmet Mesrur Durum) 1873 - 1952, 2. Bölüm


Celil ENDER Orhan OKAY


İstanbul, 2004,
s.

167 İftihar ve İmtiyaz - Osmanlı Nişan ve Madalyaları Tarihi


Edhem ELDEM


İstanbul, 2004,
s.

168 Pride and Privilege

A History of Ottoman Orders, Medals and Decorations


Edhem ELDEM


Ottoman Bank Archives and Research Center 1st edition İstanbul, October 2004, Ofset Yapımevi
527 s.

169 Aydınoğulları Beyliği Paraları


Yılmaz İZMİRLİER


İstanbul, 2005,
s.

170 Germiyanoğulları Beyliği Paraları Kataloğu / The Catalogue of the Germiyanid Coins

Yazarından şahsıma ithaflı ve imzalı


Celil ENDER Üstün EREK Gültekin TEOMAN


İstanbul, 2005,
104 s. + XII levha + resimler

171 Meçhul Erzincan Paraları / The Unidentified Coins of Erzincan


Dr. Kazım ERTÜRK Av. Metin ERÜRETEN


İstanbul, 2005,
s.

172 Sevgi Gönül Hatıra Sayısı


Hazırlayanlar: Halûk PERK - Hüsnü ÖZTÜRK


Türk Nümismatik Derneği İstanbul, 2005,
s.

173 Монгоᴧын Эзэнт Гурний Зоосон Мѳнгѳ Ба Хаадын Овгийн Тамга (XIII-XIV зуун)

The Coins of Mongol Empire and Clan Tamgha of Khans (XIII-XIV)


Бадарчийн Нямаа Badarch NYAMAA


Ulaanbaatar, Mongolia, 2005,
254 s.

174 İlhanlar - İran Moğollarının Sikkeleri

III/2
Ömer DİLER


İstanbul, 2006,
s.

175 Anadolu Sikke Monografileri I / Anatolian Coin Monographies I - Menteşe / Menteshe, Sahibata / Sahibata, Baha / Baha, Damgalar / Countermarks, Germiyanoğlu / Germiyanid, Bitlis Definesi / Bitlis Hoard


Halûk PERK Hüsnü ÖZTÜRK


Halûk Perk Müzesi İstanbul, 2007,
s.

176 A 16th Century Coin Hoard From Bulgaria


Luchezar LAZAROV

Translators Milka Kurteva and Velizar Tsvetkov


Research Centre of Muslim Coinage in Bulgaria and on the Balkans Dobrich, 2008, FoliArt Ltd.
272 s.

177 Eretna, Kadı Burhanettin ve Erzincan (Mutahharten) Emirliği Sikkeleri / Eretnid, Burhanid and Amirate of Arzinjan (Mutahharten) Coins


Halûk PERK Hüsnü ÖZTÜRK


Halûk Perk Müzesi İstanbul, 2008,
s.

178 Anadolu Selçuklu Figürlü Dirhemleri, H.699-701, M.1299-1302


Gültekin TEOMAN Üstün EREK Erol OLCAŞ


İzmir, 2009,
s.

179 Anadolu Selçuklu Paraları

The Coins of Anatolian Seljuqs

Şahsıma ithaflı ve imzalı


Yılmaz İZMİRLİER

Çeviri Tuğrul İzmirlier - Tuba Tozlu


İstanbul, 2009, Mas Matbaacılık
519 s.

180 Islamic Mints

İslam darp yerleri

1

III/2
Ömer DİLER

Translation Emine Nur Diler


İstanbul, 2009, Mas Matbaacılık
641 s.

181 Islamic Mints

İslam darp yerleri

2

III/2
Ömer DİLER

Translation Emine Nur Diler


İstanbul, 2009, Mas Matbaacılık
692 s.

182 Islamic Mints

İslam darp yerleri

3

III/2
Ömer DİLER

Translation Emine Nur Diler


İstanbul, 2009, Mas Matbaacılık
460 s.

183 Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 1 / Volume 1

1-Osman Gazi - 2-Orhan Gazi - 3-Sultan Murad I - 4-Sultan Bayezid I - 5-Sultan Mehmed I - 6-Sultan Murad II - 7-Sultan Mehmed II - 8-Sultan Bayezid II - 9-Sultan Selim I

Şahsıma ithaflı ve imzalı

III/3
Dr. Atom DAMALI


İstanbul, 2010,
s.

184 Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 2 / Volume 2

10-Sultan Süleyman I

III/3
Dr. Atom DAMALI


İstanbul, Haziran 2010,
s.

185 Paranın Tarihi


Catherine EAGLETON Jonathan WILLIAMS

Çeviren: Fadime Kâhya


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın: 2079 İstanbul, Ocak 2011, Yaylacık Matbaacılık
xxi + 394 s.

186 Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 3 / Volume 3

11-Sultan Selim II - 12-Sultan Murad III

III/3
Dr. Atom DAMALI


İstanbul, Şubat 2011,
s.

187 Anadolu'da Paranın Tarihi


Editör: Bülent Arı


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara, Haziran 2011, Bizim Repro Ofset
322 s.

188 Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 4 / Volume 4

13-Sultan Mehmed III - 14-Sultan Ahmed I

III/3
Dr. Atom DAMALI


İstanbul, Ekim 2011,
s.

189 Tarih Boyunca

İstanbul'da Sikke Darbı ve Sikkeler

M. 1435-1457 (H. 839-861)


Oğuz TEKİN


Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları Popüler Dizi 30 1. Baskı İstanbul, 2012, Matsis Matbaa Hizmetleri
iii + 41 s.

190 Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 5 / Volume 5

15-Sultan Mustafa I - 16-Sultan Osman II - 17-Sultan Murad IV - 18-Sultan İbrahim

III/3
Dr. Atom DAMALI


İstanbul, Mayıs 2012,
s.

191 Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 6 / Volume 6

20-Sultan Süleyman II - 21-Sultan Ahmed II - 22-Sultan Mustafa II - 23-Sultan Ahmed III - 24-Sultan Mahmud I

III/3
Dr. Atom DAMALI


İstanbul, Kasım 2012,
s.

192 Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 7 / Volume 7

25-Sultan Osman III - 26-Sultan Mustafa III - 27-Sultan Abdülhamid I - 28-Sultan Selim III - 29-Sultan Mustafa IV

III/3
Dr. Atom DAMALI


İstanbul, Haziran 2013,
s.

193 Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 8 / Volume 8

30-Sultan Mahmud II

III/3
Dr. Atom DAMALI


İstanbul, Mart 2014,
s.

194 Osmanlı Sikkeleri Tarihi

Cilt 9 / Volume 9

31-Sultan Abdülmecid - 32-Sultan Abdülaziz - 33-Sultan Murad V - 34-Sultan Abdülhamid II- 35-Sultan Mehmed V - 36-Sultan Mehmed VI

III/3
Dr. Atom DAMALI


İstanbul, Aralık 2014,
s.

195 Akkoyunlu Fetret Devri Sikkeleri

& Karakoyunlu-Memlûk Sikkeleri

M. 1435-1457 (H. 839-861)

Yazarından şahsıma ithaflı ve imzalı


Koray GÜRLEYÜK Orhan SARIOĞLU


İstanbul, 2021, Tam Pozitif Reklam, Matbaa
240 s.

196 Dânişmendli Devleti Paraları

The Coins of the Danishmendids


Yılmaz İZMİRLİER


Ege Yayınları 1. Baskı İstanbul, 2021, Fotokitap Fotoğraf Ürünleri
102 s.


196 kitap