747 matbaa

Dar üt-tıbaat ül-amire

Takvimhane-i âmire

Imprimerie Henri Cayol

Matbaa-i âmire

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbaası

İzzet Efendinin Matbaası

A. Quantin

Âlem Matbaası

Matbaa-i Ebuzziya

Matbaa-i Ebüzzıya

Mihran Matbaası

Mihran Imprimeur

Typ. Lith. F. Loeffler

Mahmud Bey Matbaası

Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı

Imp. Larousse

(Mihran) Matbaası - Imprimerie MIHRAN

Typographie et Lithographie Ahmed Ihsan

Matbaa-i Kütübhane-i Cihan

Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Osmaniye Matbaası

Matbaa-i Amidî

Matbaa-i Ahmed İhsan

İkdam Matbaası

Matbaa-i Âmire

Müşterek Ül-Menfaa Osmanlı Şirketi Matbaası

Kasbar Matbaası

Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi

Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaası

Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı

Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık osmanlı şirketi

Kanaat Matbaası

Kader Matbaası

Matbaa-i Ebüzziya

Hilâl Matbaası

Tefyiz Matbaası

Imprimerie "Arax"

Matbaa-i Orhaniye

Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı

Orhaniye Matbaası

İstanbul Kâğıtcılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi

"Cihan" Matbaası

Milli Matbaa

Evkaf-ı İslâmiye Matbaası

Imp. Lithogr. Spartalı Haifz Ali

Ahmed İhsan Matbaası

Şirket-i Mürettibiye Matbaası

Devlet Matbaası / Evkaf Matbaası

Impr. L. Babok & Fils

Çituris Biraderler Matbaası

Sebat Matbaası

Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi

Marifet Matbaası

Resimli Gazete Matbaası

Hakimiyeti Milliye Matbaası

"Kader" Matbaası

Universum Matbaası / Alaettin Matbaası

L'Imprimerie d'Ètat

Ulus Basımevi

Askerî Matbaa

Devlet Basımevi

Devlet Matbaası

Cumhuriyet Matbaası

Kenan Basımevi

Maarif Matbaası

August Hopfer

Rıza Koşkun Matbaası

Uzluk Basımevi

Millî Mecmua Basımevi

Ulusal Matbaa

Kenan Matbaası

Arkadaş Basımevi

Aydınlık Basımevi

Maarif Matbaası

Maarf Matbaası

Maariif Matbaası

Alâeddin Kıral Basımevi

Işık Basım ve Yayınevi

Nümune Matbaası

Tan Basımevi

H. Tabiat Matbaası

Tanin Matbaası

Sadık Kâğıtçı Basımevi

Resimli Ay Matbaası

Alâeddin Kıral Matbaası

Alâeddin Kıral Matbaası

Alâettin Kıral Matbaası

Sühulet Matbaası

Stad Matbaası

Millî Eğitim Basımevi

Sakarya Basımevi

Ar Basımevi

Marifet Basımevi

Ayaydın Basımevi

F - K Basımevi

Hüsnütabiat Basımevi

Brown, Son & Ferguson

Türkiye Basımevi

Güney Matbaacılık ve Gazetecilik

Colorpress, New York

İsmail Akgün Matbaası

Belediye Matbaası

Pulhan Matbaası

Semih OfsetMillî Eğitim Basımevi

Güven Basımevi

Millî Eğitim Basımevi

İbrahim Horoz Basımevi

İstanbul Matbaacılık

Osman Yalçın Matbaası

Sultanahmet Erkek Sanat Enstitüsü Matbaacılık Bölümü

Türk Tarih Kurumu ve Kanaat Matbaası

Işıl Matbaası

Çituri Biraderler Basımevi

Millî Eğitim Basımevi

Kemal Matbaası

Sinan Matbaası ve Neşriyat Evi

Halk Basımevi

Kâğıt ve Basım İşleri A.Ş.

Karadeniz Matbaası

Kanaat Matbaası - Ankara

Güzel Sanatlar Matbaası

Wyman & Sons

İhsan Gümüşayak Matbaası

Sermet Matbaası (Şemsi Arkadaş)

Doğan Kardeş Yayınları Basımevi

Butler & Tanner

Lowe and Brydone

Marmara Matbaası

C. H. Beck'schen Buchdruckerei

Printed in the United States of America

Printed in U.S.A.

Diyarbakır Matbaası

Maarif Basımevi

E. U. Basımevi

Samim Güniz Sadık Özaygen Matbaacılık

L'Imprimerie Moderne

Ekin basımevi

Maarif Basımevi

Imprimerie Denizcilik Bankası

Tan Matbaası

Şehir Matbaası

Les Presses de la Lithographie Parisienne

Küçükaydın Matbaası

Northumberland Press

Yükselen Matbaası

Üniversite Basımevi

Güniz Basımevi

Imprimerie Paul Dupont

İstanbul Matbaası

Sanat Basımevi

Millî Kütüphane Cilt ve Basım Atelyesi

Cox and Wyman

Ceylan Yayınları Matbaası

Matbaa Teknisyenleri Basımevi

Latimer, Trend and Co.

Clays

Ankara Üniversitesi Basımevi

Nurgök Matbaası

Berksoy Matbaası

Orhan Mete ve Ort. Matbaası

Türk Tarih Kurumu Basımevi

Bahar Basımevi

xix +

Ressam Vedat Matbaası

Ankara Üniversitesi Basımevi

C. Nicholls

Yeni Matbaa

As Matbaası

Richard Clay

C. Tingling

K. K. K. Askerî Basımevi

Güneş Matbaacılık

St. Paul's Press, Malta

Hazell Watson & Viney

The Chaucer Press

Hazell Watson and Viney

Hafner Publishing Company

Western Printing Services

İskender Matbaası

jarrold and Sons, Norwich

Yükselen Matbaası

Fakülteler Matbaası

Yenilik Basımevi

Compton Printing

Yenigün Matbaası

C. Nicholls & Company

Bahar Matbaası

Çelikcilt Matbaası

Sile Matbaa

Kâğıt ve Basım İşleri

Bilgin Ofset

Deniz Basımevi

Kardeş Matbaası

Baha Matbaası

C. Nicolls & Company

Fatih Yayınevi Matbaası

Özaydın Matbaacılık

Fatih Matbaası

Başnur Matbaası

Dilek Matbaası

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Basımevi

Hikmet Gazetecilik

Güven Matbaası

Garanti Matbaası

Hunt Barnard

Yükselen Matbaacılık

Halk Matbaası

Yelken Matbaası

Karar Matbaası

Mars Matbaası

Murat Matbaası

Uycan Matbaası

Dilek Matbaası

Hilal Matbaacılık

Doğan Kardeş Matbaacılık

Sümbül Basımevi

Akın Matbaası

Yörük Basımevi

Apa Ofset

Doğuş Matbaası

Fletcher & Son

Nazım Terzioğlu Matematik Araştırma Enstitüsü Baskı Atölyesi

Kalite Matbaası

Tifdruk

Atatürk Üniversitesi Basımevi

Ajans-Türk Matbaacılık

Apa Ofset Basımevi

The Stonebridge Press

Erler Matbaası

Gül Matbaası

Serbest Matbaası

Türk Tarih Kurumu Basımevi

Ünal Matbaası

Gutmann, Heibronn

Halûk Ofset

Printed in the U.S.A.

Emek Matbaacılık

Kültür Matbaası

Özyılmaz Matbaacılık

Ayyıldız Matbaası

Saygı Reklam ve Matbaacılık

Henri Proost et Cie, Turnhout

F.lli Pagano S.p.A. - Genoa

Tiglat Basımevi

Tifdruk Matbaacılık

Uğur Ofset Matbaası

Başbakanlık Basımevi

Dönmez Ofset

Cox & Wyman

Başbakanlık Basımevi

Fatih Gençlik Vakfı Matbaa İşletmesi

Can Matbaası

Hakan Ofset

Renkler Matbaacılık

Savaş Basımevi

Evrim Matbaacılık

Ayhan Ofset

Ongun Kardeşler Matbaası

Roundtable Press

Prof. Dr. Nâzım Terzioğlu Basım Atölyesi

Ayhan Matbaacılık

Ata Ofset

Kervan Kitapçılık

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası

Imprimé en CEE

Printed in Germany

Basın Ofset Matbaacılık

Odak Ofset

Feryal Matbaacılık

Keskin Color

Afşaroğlu Matbaası

Güryay Matbaacılık

Ajans Türk Matbaacılık Sanayii

Onur Grafik

Ulucan Matbaası

Mandarin Publishers Limited

Nüve Matbaası

Teknografik Matbaacılık

Çokaş Mat.

Hankur Matbaacılık

Oğul Matbaacılık

Ofset Repromat

TBMM Basımevi

Aslımlar Matbaası

Yenigün Matbaacılık

Üç-Er Ofset

Ünal Ofset Matbaacılık

Özkan Matbaacılık

Mısırlı Matbaacıık

William Clowes Limited

Tekser Ofset

Kılıçaslan Matbaacılık

Başbakanlık Matbaası

Turgut Ofset

Yorum Matbaası

Çiftay Matbaası

Sema Matbaacılık

Gençlik Basımevi

Manifactured in Japan

Şahin Matbaası

Fon Matbaası

Konkordia Druck

Oğul Matbaası

MSÜ Matbaası

Çeltüt Matbaacılık

Turkish Historical Society

Printed in Czechoslovakia

Gaye Matbaası

William Collins Sons

Sanem Matbaası

Tabro Litho Ltd, Ramsey, Huntingdon

Gaye Matbaacılık

Reyo Ofset

Graficromo SA, Cordoba

Asır Matbaacılık

Anka Ofset

And Matbaacılık

Printed in Great Britain

Milliyet Tesisleri

Presscraft Ltd

Grafik Sanatlar

Istituto Grafico Bertello

Lâle Ofset

Sevinç Matbaası

Palace Press, Singapore

Philip Wilson Publishers

T.C. Ziraat Bankası Matbaası

Czechoslovakia

Ripinsky & Company

Imprimé en Italie

Repromat Matbaası

Artes Graficas Toledo S.A.

Eka Matbaacılık

Edebiyat Fakültesi Basımevi

Imprimerie de la Société Turque D'Histoire

Divit Matbaası

University Press, Cambridge

Hira Matbaası

Apalar Matbaacılık

Temel Matbaacılık

DEKR Corporation

Orhanlar Matbaası

Eramat

Küre Ajans

Proost International Book Production

B.P.C.C. Hazell Books

Anadolu Matbaası

Yücel Ofset Matbaası

Teknografik Matbaası

Çetin Matbaacılık

Mersin İmar Basımevi

Alemdar Ofset

Mame à Tours

Yazır Matbaacılık

Arnoldo Mondadori

Ana Basım

Gülen Ofset

Bookbuilders Limited, Hong Kong

Printed in Singapore

İnterprint Basım

Takav Matbaacılık

Sistem Ofset

Gökhan Matbaacılık

Ünal Ofset

Elips Ajans

Jarrod & Sons Ltd, Norwich

Ofset Repromat Matbaası

Capital City Press

Evren Ofset

Altın Kitaplar Basımevi

Milliyet Yayın

Acar Matbaacılık

Arba Araştırma Basım

Ayhan Matbaası

Özener Matbaası

Promat Basım ve Yayın

G. Ü. Eğitim Fakültesi Matbaası

Özal Basımevi

Hürriyet Ofset

Millî Kütüphane Basımevi

Yaylım Matbaası

Gümüş Matbaası

Asır Ofset

Hürriyet Ofset Matbaacılık

Yön Matbaacılık

Başkent Ofset

Printed in Italy

Tisamat

Aksoy, Grafik Dizgi Matbaacılık

Medya Holding

Doğan Yayın

Clays Ld, St Ives plc

Zirve Ofset

Umut Kağıtçılık ve Matbaacılık

Clays Ltd

Graphicom, Italy

Doğan Yayın Holding

Övünel Matbaacılık

Chantecler

Omaş Matbaası

Başkan Ofset

Numune Matbaacılık

Lego, Italy

Alphagraphics

Remzi Kitabevi tesisleri

Beta Ofset

AD Yayıncılık

Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı

Söğüt Ofset

Yüksek Öğretim Kurulu Matbaası

Interprint Basım

Fono Açık Öğretim Kurumu Tesisleri

Türkiyәnin "Nil" mәtbәәsindә çap edilmişdir

Promat Basım Yayım

D.E.Ü. Rektörlük Matbaası

Şefik Matbaası

Burak Matbaası - Ankara

Özener Matbaacılık

Zafer Matbaası

Asır Matbaası

Ziya Ofset

Cem Ofset

The Bath Press

Tayf Basım Yayın

Teknografik

Motif Matbaacılık

Mega Basım

Kazancı Matbaacılık

Çağın Matbaacılık

Dönence

Bayrak Matbaacılık

Logos Tıp Yayıncılığı

Dönence Basım

Mısırlı Matbaacılık

Altan Matbaası

Eko Ofset

Printed and bound in Thailand

Adam Yayıncılık ve Matbaacılık

Safa

Semih Ofset Matbaası

Ceylan Matbaacılık

Mataş

Çevik Matbaası

Çınar Ofset

Mart Matbaacılık Sanatları

Aydan Web Tesisleri

Kurtiş Ofset

Elma Basım

Mepa Medya Pazarlama

Oğlak Baskı Hiz

Kaptan Ofset

BZD Yayıncılık

Doğan Ofset

Çağdaş Ofset / Çalış Ofset

Graphischer Grossbetrieb Pössneck Gmbh

taürk tarih Kurumu Basımevi

Pera Yayıncılık ve Kitapçılık

Mart Matbaacılık

Yeni Gün Haber Ajansı

Ekinci Matbaası

Promat

Rema Matbaacılık

T.C. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi

Globus Dünya Basınevi

Mas Matbaası

Milliyet Gazetecilik

Pelin Ofset

Karakter Color Matbaası

Remzi Kitabevi

Can Ofset

Kayhan Matbaacılık

Brodard & Taupin

Clays Ltd.

Neyir Matbaacılık

Print Duemila

Erkam Matbaacılık

Graphis

Eko Basımevi

Pollina

Kansu Matbaası

Melisa Matbaacılık

Acar Matbaası

Altan Matbaacılık

Bilimsel Tıp Yayınevi

Pozitif Matbaacılık

Tükelmat

Lord Matbaacılık

Çalış Ofset

Semih Ofset

Enes Matbaacılık

Şan Ofset

Altın Kitaplar

Anka Basım

Ohan Matbaacılık

Oğlak Baskı Hizmetleri

Özal Basımevi

Boyut Matbaacılık

Mart Matbaası

Printed in China

Print City

Ofset Yapımevi

Erkam Matbaası

Fabrika Basım

Akdeniz Matbaacılık

Ebru Matbaacılık

Başak Matbaacılık

“Qismәt” Nәşriyyat-Poliqrafiya ve Ticaret Ltd tәrәfindәn çap olunmuştur.

Kurtiş Matbaacılık

Celepler Matbaacılık

Cem Turan Ofset

Kelebek Matbaası

Özgün Matbaacılık

Aksoy Matbaacılık

Ercan Ertürk

Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri

Legoprint, Italy

Printed in Indonesia

Pelin Ofset Tipo Matbaacılık

Dizgi Ofset

Grafiche Nicolini - Gavitare

Radikal Reklam

İdil Matbaacılık

Gorenjski Tisk, Kranj, Slovenia

Grafica Sipiel

South China Printing Co. Ltd., Çin

GECA, Milan

Dijital Düşler

Kilim Matbaacılık

Seçil Ofset

Çizgi Tanıtım ve Matbaacılık

Bariş Matbaası

As Matbaacılık

Rekmay

Altan Matbaa

Stil Matbaacılık

Esen Ofset

Altan Basım

Esin Basımevi

Sistem Matbaacılık

matus Matbaacılık

Koridor Matbaacılık

Sena Ofset

Epa-Mat

Ajans Plaza

Bizim Büro Basımevi

Form Reklam Hizmetleri

Kaya Matbaacılık

İyi Matbaacılık

Nouvelle Imprimerie Laballery

HYB Basım Yayın

Neşa Ofset

Compass Press

Saray Matbaacılık

Bilge Matbaacılık

Yaylacık Matbaası

Apa Eurasia

Zrinski, Cakovec

Akdeniz Yayıncılık

Doğan Burda

Tien Wah Press, Malezya

Kitap Matbaası

Acar Basım ve Cilt

Pulat Basımevi

Avcı Ofset

Lion Production, Hong Kong

FoliArt Ltd.

Entegre Matbaacılık

Ömür Matbaacılık

Soylu Matbaacılık

Maki Basın Yayın

Cantekin Matbaası

Printed and bound in China

Euromat Entegre Matbaacılık

Pasifik Ofset

Kitap Matbaacılık

Elit Ofset

A4 Ofset Matbaacılık

Şenyıldız Matbaası

Günaydın Ofset

Presmat

Mapsan Matbaacılık

Golden Medya Matbaacılık

Graphis Matbaa

Euromat

Dünya Basımevi

Presso Bertoncello Artigrafiche

Ajans-Türk Basın ve Basım

Kahraman Neşriyat Ofset

Çağdaş Film ve Matbaacılık

Çetin Ofset / Eko Matbaası

Eko Matbaası

Biltur Basın Yayın

Çin'de basılmıştır.

Mas Matbaacılık

Pozitif Basım Yayıncılık

Bilnet Matbaacılık Biltur Basım

FSF Matbaacılık

Portakal Basım

Ebat Basım

Bayrak Yay. Mat.

İsmat

StampArte srl

NMC Televizyon ve Reklamcılık

Net Kırtasiye

İnkılâp Kitapevi Baskı Tesisleri

Ege Basım

Atelier Graphique

Sözkesen Matbaacılık

Golden Medya

Umut Matbaası

Özgün Ofset

TDV Yayın Matbaacılık

Mondadori Printing

Klasmat Matbaacılık

Lito Terrazzi, Cascine del Riccio

Cantekin Matbaacılık

Ayrıntı Basımevi

Kilim Matbaası

FSF Printing House

Görsel Dizayn Ofset Matbaacılık

Step Grafik & Matbaacılık

Şenyıldız Yay. Matbaacılık

Müskebi Ofset

Yazın Matbaacılık

Bizim Repro Ofset

Sarıyıldız Ofset

Alioğlu Matbaacılık

Aydoğdu Ofset

Yaylacık Matbaacılık

Ekosan Matbaası

Kristal Matbaa

Analiz Basım Yayın

Ayhan Matbaa

BRC Matbaası

Özal Matbaası

Azra Matbaası / Ekosan Matbaası

MelisaMatbaacılık

Levent Ofset

Fazilet Neşriyat

G.M. Matbaacılık

Cantekin Matbaacılık

Barış Matbaası

Boyut Matbaacılık

Ege Basım

Apa Uniprint

André Deutsch Carlton Publishing Group

Renk Matbaası

Almina Basım

Amarin Printing and Publishing

Sage Yayıncılık

Huzur Ofset

Ege Reklam

Tien Wah Press, Singapore

Puntoweb

Grafiche Busti

Neva Basım Yayın

İnkılâpKitabevi

Neşe Matbaacılık

Has Matbaacılık

Şenyıldız Matbaacılık

Remzi Kitabevi

Lord Matbaası

Deniz Ofset

Pasifik Ofset

Özal Matbaası / Azra Matbaası

Ertem Basım

Türkmenler Matbaası

İnkılâp Kitabevi Baskı Tesisleri

Arı Matbaası / Azra Matbaası

Gülden Medya Matbaacılık

Ana Basın Yayın

Alioğlu Matbaası

Öz Baran Ofset

Doğa Basım

Yıkılmazlar Basın Yayın

Ezgi Matbaacılık

Arkadaş Matbaacılık

Yaylacık Matbaası

Gülermat Matbaa

Berdan Matbaacılık

Doğa basım İleri Matbaacılık

Printer Ofset Matbaacılık

Arı Matbaası

Matsis Matbaacılık

Mega Basım Yayın

İnkılâp Kitabevi

Ege Basım Yayın

Deniz Matbaası

Ayrıntı Basım

Ceylan Matbaa

Mimoz Matbaacılık

Yıldız Matbaa Mücellit

Usta Ofset

Asya Basım

Şekil Ofset

Matsa Basımevi

Altın Kitaplar Yayınevi Matbaası

Sarıyıldız Ofset

Oksijen Basım ve Matbaacılık

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Basımevi

Şenyıldız Yay. Matbaacılık

Mimoza Matbaacılık

Mega

Halikarnas Matbaacılık

Mas Matbaacılık

Umut Kağıtçılık

Yaylacık Matbaacılık

Alfabe Basın Yayın

Deniz Matbaa Mücellit

Optimum Basım

Bizim Büro Matbaa

Yıkılmazlar Basın Yayın

Mega Basım Yayın

Yazın Basın Yayın Matbaacılık

Optimum Basım

Ekin Ofset Matbaa

Printcenter

Deren Matbaacılık

Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık

Bodrum Yarımada

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi

Salmat Basım Yayıncılık

Melissa Matbaacılık

Ekin Ofset Matbaa

Mikyas Matbaacılık

Sena Ofset

Ofset Yapımevi

Yıldız Mücellit Matbaacılık

Ofset Basımevi

Kuban Matbaacılık

Gülermat Matbaacılık

Larus Yayınevi

Seçil Ofset

Pınar Matbaacılık

Umut Kağıtçılık

İmak Basım Yayın

Optimum Basım

Asya Basım Yayın

Bizim Dijital Matbaacılık

Dörtel Matbaacılık

Yazın Basın Yayın

Türkuvaz

Sistem Matbaacılık

Yaz Basım

Emsal Matbaa

Melisa Matbaacılık