669 matbaa

Dar üt-tıbaat ül-amire

Takvimhane-i âmire

Imprimerie Henri Cayol

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbaası

İzzet Efendinin Matbaası

A. Quantin

Âlem Matbaası

Matbaa-i Ebuzziya

Mihran Matbaası

Matbaa-i Ebüzzıya

Mihran Imprimeur

Typ. Lith. F. Loeffler

Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı

Mahmud Bey Matbaası

Imp. Larousse

(Mihran) Matbaası - Imprimerie MIHRAN

Matbaa-i Kütübhane-i Cihan

Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Osmaniye Matbaası

Typographie et Lithographie Ahmed Ihsan

Matbaa-i Amidî

Matbaa-i Ahmed İhsan

Matbaa-i Âmire

İkdam Matbaası

Müşterek Ül-Menfaa Osmanlı Şirketi Matbaası

Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaası

Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı

Kasbar Matbaası

Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi

Kanaat Matbaası

Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık osmanlı şirketi

Kader Matbaası

Matbaa-i Ebüzziya

Hilâl Matbaası

Tefyiz Matbaası

Imprimerie "Arax"

Matbaa-i Orhaniye

Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı

Orhaniye Matbaası

"Cihan" Matbaası

Evkaf-ı İslâmiye Matbaası

Ahmed İhsan Matbaası

Imp. Lithogr. Spartalı Haifz Ali

Milli Matbaa

Impr. L. Babok & Fils

Şirket-i Mürettibiye Matbaası

Devlet Matbaası / Evkaf Matbaası

Çituris Biraderler Matbaası

Sebat Matbaası

Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi

Marifet Matbaası

"Kader" Matbaası

Resimli Gazete Matbaası

Universum Matbaası / Alaettin Matbaası

Hakimiyeti Milliye Matbaası

L'Imprimerie d'Ètat

Ulus Basımevi

Askerî Matbaa

Devlet Basımevi

Devlet Matbaası

Kenan Basımevi

Cumhuriyet Matbaası

Maarif Matbaası

August Hopfer

Uzluk Basımevi

Millî Mecmua Basımevi

Ulusal Matbaa

Kenan Matbaası

Aydınlık Basımevi

Nümune Matbaası

Tanin Matbaası

Alâeddin Kıral Matbaası

Alâettin Kıral Matbaası

Resimli Ay Matbaası

Tan Basımevi

Ayaydın Basımevi

F - K Basımevi

Ar Basımevi

Marifet Basımevi

Stad Matbaası

Sakarya Basımevi

Türkiye Basımevi

Hüsnütabiat Basımevi

Brown, Son & Ferguson

İsmail Akgün Matbaası

Güney Matbaacılık ve Gazetecilik

Colorpress, New York

Pulhan Matbaası

Belediye Matbaası

Güven Basımevi

İbrahim Horoz Basımevi

İstanbul Matbaacılık

Osman Yalçın Matbaası

Sultanahmet Erkek Sanat Enstitüsü Matbaacılık Bölümü

Kanaat Matbaası - Ankara

Güzel Sanatlar Matbaası

İhsan Gümüşayak Matbaası

Wyman & Sons

Millî Eğitim Basımevi

Işıl Matbaası

Kemal Matbaası

Sinan Matbaası ve Neşriyat Evi

Halk Basımevi

Kâğıt ve Basım İşleri A.Ş.

Çituri Biraderler Basımevi

Karadeniz Matbaası

Türk Tarih Kurumu ve Kanaat Matbaası

Sermet Matbaası (Şemsi Arkadaş)

Doğan Kardeş Yayınları Basımevi

Butler & Tanner

Maarif Basımevi

Samim Güniz Sadık Özaygen Matbaacılık

Printed in the United States of America

L'Imprimerie Moderne

Printed in U.S.A.

Marmara Matbaası

Diyarbakır Matbaası

Ekin basımevi

E. U. Basımevi

Lowe and Brydone

C. H. Beck'schen Buchdruckerei

Imprimerie Denizcilik Bankası

Şehir Matbaası

Tan Matbaası

Les Presses de la Lithographie Parisienne

Northumberland Press

Küçükaydın Matbaası

Güniz Basımevi

Sanat Basımevi

Imprimerie Paul Dupont

İstanbul Matbaası

Ceylan Yayınları Matbaası

Millî Kütüphane Cilt ve Basım Atelyesi

Cox and Wyman

Ankara Üniversitesi Basımevi

Latimer, Trend and Co.

Clays

Matbaa Teknisyenleri Basımevi

Nurgök Matbaası

Berksoy Matbaası

Ankara Üniversitesi Basımevi

xix +

Türk Tarih Kurumu Basımevi

Richard Clay

Yeni Matbaa

C. Nicholls

C. Tingling

Güneş Matbaacılık

K. K. K. Askerî Basımevi

Hazell Watson & Viney

Hafner Publishing Company

Western Printing Services

St. Paul's Press, Malta

Hazell Watson and Viney

The Chaucer Press

İskender Matbaası

jarrold and Sons, Norwich

Yükselen Matbaası

Yenilik Basımevi

Fakülteler Matbaası

Compton Printing

Bahar Matbaası

Deniz Basımevi

Bilgin Ofset

C. Nicholls & Company

Çelikcilt Matbaası

Sile Matbaa

Kâğıt ve Basım İşleri

Yenigün Matbaası

Fatih Yayınevi Matbaası

Kardeş Matbaası

Baha Matbaası

Fatih Matbaası

C. Nicolls & Company

Özaydın Matbaacılık

Başnur Matbaası

Hunt Barnard

Yükselen Matbaacılık

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Basımevi

Güven Matbaası

Garanti Matbaası

Hikmet Gazetecilik

Yelken Matbaası

Karar Matbaası

Halk Matbaası

Murat Matbaası

Mars Matbaası

Uycan Matbaası

Hilal Matbaacılık

Doğan Kardeş Matbaacılık

Dilek Matbaası

Yörük Basımevi

Sümbül Basımevi

Doğuş Matbaası

Fletcher & Son

Nazım Terzioğlu Matematik Araştırma Enstitüsü Baskı Atölyesi

Apa Ofset

Kalite Matbaası

Ajans-Türk Matbaacılık

Tifdruk

Apa Ofset Basımevi

Atatürk Üniversitesi Basımevi

Erler Matbaası

The Stonebridge Press

Gül Matbaası

Gutmann, Heibronn

Serbest Matbaası

Ünal Matbaası

Halûk Ofset

Ayyıldız Matbaası

Saygı Reklam ve Matbaacılık

Kültür Matbaası

Özyılmaz Matbaacılık

Tiglat Basımevi

Henri Proost et Cie, Turnhout

F.lli Pagano S.p.A. - Genoa

Emek Matbaacılık

Printed in the U.S.A.

Tifdruk Matbaacılık

Dönmez Ofset

Cox & Wyman

Fatih Gençlik Vakfı Matbaa İşletmesi

Uğur Ofset Matbaası

Başbakanlık Basımevi

Evrim Matbaacılık

Savaş Basımevi

Can Matbaası

Hakan Ofset

Renkler Matbaacılık

Ongun Kardeşler Matbaası

Roundtable Press

Prof. Dr. Nâzım Terzioğlu Basım Atölyesi

Ayhan Matbaacılık

Ayhan Ofset

Imprimé en CEE

Keskin Color

Printed in Germany

Odak Ofset

Ulucan Matbaası

Kervan Kitapçılık

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası

Güryay Matbaacılık

Onur Grafik

Ajans Türk Matbaacılık Sanayii

Basın Ofset Matbaacılık

Ata Ofset

Feryal Matbaacılık

Afşaroğlu Matbaası

Mandarin Publishers Limited

Özkan Matbaacılık

Ünal Ofset Matbaacılık

Üç-Er Ofset

Teknografik Matbaacılık

Tekser Ofset

Nüve Matbaası

Hankur Matbaacılık

Mısırlı Matbaacıık

TBMM Basımevi

Oğul Matbaacılık

Ofset Repromat

William Clowes Limited

Aslımlar Matbaası

Çokaş Mat.

Yenigün Matbaacılık

Gençlik Basımevi

Fon Matbaası

Sema Matbaacılık

Oğul Matbaası

Turgut Ofset

Kılıçaslan Matbaacılık

Manifactured in Japan

Başbakanlık Matbaası

MSÜ Matbaası

Konkordia Druck

Çiftay Matbaası

Yorum Matbaası

Sanem Matbaası

Gaye Matbaası

Asır Matbaacılık

Çeltüt Matbaacılık

Tabro Litho Ltd, Ramsey, Huntingdon

Gaye Matbaacılık

Anka Ofset

Reyo Ofset

Graficromo SA, Cordoba

William Collins Sons

Printed in Czechoslovakia

Imprimé en Italie

T.C. Ziraat Bankası Matbaası

Sevinç Matbaası

Edebiyat Fakültesi Basımevi

Palace Press, Singapore

And Matbaacılık

Milliyet Tesisleri

Philip Wilson Publishers

Istituto Grafico Bertello

Repromat Matbaası

Czechoslovakia

Artes Graficas Toledo S.A.

Eka Matbaacılık

Ripinsky & Company

Lâle Ofset

Printed in Great Britain

Grafik Sanatlar

Presscraft Ltd

Hira Matbaası

Temel Matbaacılık

Apalar Matbaacılık

DEKR Corporation

Orhanlar Matbaası

Proost International Book Production

Imprimerie de la Société Turque D'Histoire

B.P.C.C. Hazell Books

Yücel Ofset Matbaası

Anadolu Matbaası

Divit Matbaası

Eramat

Küre Ajans

University Press, Cambridge

Ana Basım

Arnoldo Mondadori

Teknografik Matbaası

Çetin Matbaacılık

Mersin İmar Basımevi

Yazır Matbaacılık

Mame à Tours

Alemdar Ofset

Gülen Ofset

Bookbuilders Limited, Hong Kong

Altın Kitaplar Basımevi

Gökhan Matbaacılık

Evren Ofset

Ünal Ofset

Elips Ajans

Ayhan Matbaası

Ofset Repromat Matbaası

Jarrod & Sons Ltd, Norwich

Acar Matbaacılık

Capital City Press

Sistem Ofset

Milliyet Yayın

Arba Araştırma Basım

Özener Matbaası

Promat Basım ve Yayın

İnterprint Basım

Takav Matbaacılık

Printed in Singapore

Asır Ofset

Tisamat

Yön Matbaacılık

Printed in Italy

Millî Kütüphane Basımevi

Özal Basımevi

Hürriyet Ofset

Yaylım Matbaası

Gümüş Matbaası

Başkent Ofset

Hürriyet Ofset Matbaacılık

Clays Ltd

Doğan Yayın

Clays Ld, St Ives plc

Aksoy, Grafik Dizgi Matbaacılık

Graphicom, Italy

Doğan Yayın Holding

Zirve Ofset

Övünel Matbaacılık

Umut Kağıtçılık ve Matbaacılık

Medya Holding

Başkan Ofset

Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı

Yüksek Öğretim Kurulu Matbaası

Numune Matbaacılık

Söğüt Ofset

Interprint Basım

Beta Ofset

Chantecler

AD Yayıncılık

Omaş Matbaası

Fono Açık Öğretim Kurumu Tesisleri

Alphagraphics

Lego, Italy

Remzi Kitabevi tesisleri

Burak Matbaası - Ankara

Teknografik

The Bath Press

Zafer Matbaası

Mega Basım

Özener Matbaacılık

Motif Matbaacılık

Kazancı Matbaacılık

Türkiyәnin "Nil" mәtbәәsindә çap edilmişdir

Promat Basım Yayım

Cem Ofset

Ziya Ofset

Tayf Basım Yayın

Şefik Matbaası

D.E.Ü. Rektörlük Matbaası

Asır Matbaası

Mataş

Adam Yayıncılık ve Matbaacılık

Logos Tıp Yayıncılığı

Semih Ofset Matbaası

Çevik Matbaası

Mart Matbaacılık Sanatları

Eko Ofset

Printed and bound in Thailand

Çağın Matbaacılık

Bayrak Matbaacılık

Dönence

Mısırlı Matbaacılık

Safa

Çınar Ofset

Ceylan Matbaacılık

Dönence Basım

Altan Matbaası

taürk tarih Kurumu Basımevi

Çağdaş Ofset / Çalış Ofset

Oğlak Baskı Hiz

Ekinci Matbaası

Promat

Elma Basım

Yeni Gün Haber Ajansı

Doğan Ofset

Graphischer Grossbetrieb Pössneck Gmbh

Aydan Web Tesisleri

Pera Yayıncılık ve Kitapçılık

Mart Matbaacılık

Kurtiş Ofset

Mepa Medya Pazarlama

Kaptan Ofset

BZD Yayıncılık

Milliyet Gazetecilik

Kayhan Matbaacılık

Brodard & Taupin

Pelin Ofset

T.C. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi

Globus Dünya Basınevi

Remzi Kitabevi

Can Ofset

Mas Matbaası

Karakter Color Matbaası

Rema Matbaacılık

Altan Matbaacılık

Kansu Matbaası

Pollina

Melisa Matbaacılık

Acar Matbaası

Clays Ltd.

Print Duemila

Graphis

Eko Basımevi

Neyir Matbaacılık

Erkam Matbaacılık

Bilimsel Tıp Yayınevi

Pozitif Matbaacılık

Çalış Ofset

Lord Matbaacılık

Tükelmat

Oğlak Baskı Hizmetleri

Altın Kitaplar

Ohan Matbaacılık

Şan Ofset

Enes Matbaacılık

Semih Ofset

Anka Basım

Printed in China

Mart Matbaası

Erkam Matbaası

Cem Turan Ofset

Fabrika Basım

Celepler Matbaacılık

“Qismәt” Nәşriyyat-Poliqrafiya ve Ticaret Ltd tәrәfindәn çap olunmuştur.

Print City

Ofset Yapımevi

Başak Matbaacılık

Akdeniz Matbaacılık

Boyut Matbaacılık

Ebru Matbaacılık

Kurtiş Matbaacılık

Legoprint, Italy

Grafiche Nicolini - Gavitare

Ercan Ertürk

Kelebek Matbaası

Printed in Indonesia

Pelin Ofset Tipo Matbaacılık

Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri

Dizgi Ofset

Özgün Matbaacılık

Aksoy Matbaacılık

South China Printing Co. Ltd., Çin

GECA, Milan

As Matbaacılık

Esen Ofset

Stil Matbaacılık

Çizgi Tanıtım ve Matbaacılık

matus Matbaacılık

Rekmay

Bariş Matbaası

İdil Matbaacılık

Grafica Sipiel

Altan Matbaa

Kilim Matbaacılık

Dijital Düşler

Seçil Ofset

Sistem Matbaacılık

Koridor Matbaacılık

Altan Basım

Radikal Reklam

Gorenjski Tisk, Kranj, Slovenia

İyi Matbaacılık

Bizim Büro Basımevi

Yaylacık Matbaası

Form Reklam Hizmetleri

Kaya Matbaacılık

Apa Eurasia

HYB Basım Yayın

Neşa Ofset

Bilge Matbaacılık

Sena Ofset

Compass Press

Saray Matbaacılık

Akdeniz Yayıncılık

Ajans Plaza

Zrinski, Cakovec

Nouvelle Imprimerie Laballery

Maki Basın Yayın

Cantekin Matbaası

Euromat Entegre Matbaacılık

Entegre Matbaacılık

Ömür Matbaacılık

Tien Wah Press, Malezya

Acar Basım ve Cilt

Avcı Ofset

Pasifik Ofset

Printed and bound in China

Lion Production, Hong Kong

Kitap Matbaacılık

FoliArt Ltd.

Kitap Matbaası

Soylu Matbaacılık

Doğan Burda

Elit Ofset

A4 Ofset Matbaacılık

Presmat

Presso Bertoncello Artigrafiche

Şenyıldız Matbaası

Biltur Basın Yayın

Kahraman Neşriyat Ofset

Graphis Matbaa

Euromat

Golden Medya Matbaacılık

Mapsan Matbaacılık

Mas Matbaacılık

Çetin Ofset / Eko Matbaası

Eko Matbaası

Ajans-Türk Basın ve Basım

Çağdaş Film ve Matbaacılık

Günaydın Ofset

Çin'de basılmıştır.

Pozitif Basım Yayıncılık

Dünya Basımevi

Ebat Basım

Bayrak Yay. Mat.

Mondadori Printing

İsmat

StampArte srl

Ege Basım

NMC Televizyon ve Reklamcılık

Net Kırtasiye

İnkılâp Kitapevi Baskı Tesisleri

Golden Medya

Özgün Ofset

Kilim Matbaası

Umut Matbaası

FSF Matbaacılık

TDV Yayın Matbaacılık

Klasmat Matbaacılık

Lito Terrazzi, Cascine del Riccio

Ayrıntı Basımevi

Sözkesen Matbaacılık

Atelier Graphique

FSF Printing House

Bilnet Matbaacılık Biltur Basım

Portakal Basım

Step Grafik & Matbaacılık

Şenyıldız Yay. Matbaacılık

Yaylacık Matbaacılık

Müskebi Ofset

Bizim Repro Ofset

Ekosan Matbaası

Alioğlu Matbaacılık

Sarıyıldız Ofset

Aydoğdu Ofset

Kristal Matbaa

Yazın Matbaacılık

Görsel Dizayn Ofset Matbaacılık

Özal Matbaası

Cantekin Matbaacılık

Fazilet Neşriyat

Analiz Basım Yayın

Ayhan Matbaa

G.M. Matbaacılık

Barış Matbaası

Apa Uniprint

Azra Matbaası / Ekosan Matbaası

André Deutsch Carlton Publishing Group

Levent Ofset

BRC Matbaası

Ege Reklam

Puntoweb

Amarin Printing and Publishing

Şnyıldız Matbaacılık

Tien Wah Press, Singapore

Almina Basım

Grafiche Busti

İnkılâpKitabevi

Neşe Matbaacılık

Renk Matbaası

Huzur Ofset

Lord Matbaası

Özal Matbaası / Azra Matbaası

Ertem Basım

Has Matbaacılık

Şenyıldız Matbaacılık

Deniz Ofset

Alioğlu Matbaası

Öz Baran Ofset

Arkadaş Matbaacılık

Ezgi Matbaacılık

Türkmenler Matbaası

İnkılâp Kitabevi Baskı Tesisleri

Doğa Basım

Arı Matbaası / Azra Matbaası

Yıkılmazlar Basın Yayın

Ana Basın Yayın

Deniz Matbaası

Doğa basım İleri Matbaacılık

Matsis Matbaacılık

Ayrıntı Basım

Ceylan Matbaa

Mega Basım Yayın

Mimoz Matbaacılık

İnkılâp Kitabevi

Yıldız Matbaa Mücellit

Gülermat Matbaa

Berdan Matbaacılık

Printer Ofset Matbaacılık

Arı Matbaası

Ege Basım Yayın

Şekil Ofset

Mega

Umut Kağıtçılık

Usta Ofset

Asya Basım

Mimoza Matbaacılık

Halikarnas Matbaacılık

Matsa Basımevi

Altın Kitaplar Yayınevi Matbaası

Oksijen Basım ve Matbaacılık

Alfabe Basın Yayın

Deniz Matbaa Mücellit

Optimum Basım

Yazın Basın Yayın Matbaacılık

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi

Melissa Matbaacılık

Ekin Ofset Matbaa

Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık

Deren Matbaacılık