668 matbaa

Dar üt-tıbaat ül-amire

Takvimhane-i âmire

Imprimerie Henri Cayol

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbaası

İzzet Efendinin Matbaası

A. Quantin

Âlem Matbaası

Matbaa-i Ebuzziya

Mihran Matbaası

Matbaa-i Ebüzzıya

Mihran Imprimeur

Typ. Lith. F. Loeffler

Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı

Mahmud Bey Matbaası

Imp. Larousse

(Mihran) Matbaası - Imprimerie MIHRAN

Matbaa-i Kütübhane-i Cihan

Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Osmaniye Matbaası

Typographie et Lithographie Ahmed Ihsan

Matbaa-i Amidî

Matbaa-i Ahmed İhsan

Matbaa-i Âmire

İkdam Matbaası

Müşterek Ül-Menfaa Osmanlı Şirketi Matbaası

Kasbar Matbaası

Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaası

Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı

Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi

Kanaat Matbaası

Kader Matbaası

Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık osmanlı şirketi

Matbaa-i Ebüzziya

Hilâl Matbaası

Tefyiz Matbaası

Imprimerie "Arax"

Matbaa-i Orhaniye

Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı

Orhaniye Matbaası

"Cihan" Matbaası

Evkaf-ı İslâmiye Matbaası

Ahmed İhsan Matbaası

Imp. Lithogr. Spartalı Haifz Ali

Milli Matbaa

Impr. L. Babok & Fils

Şirket-i Mürettibiye Matbaası

Devlet Matbaası / Evkaf Matbaası

Çituris Biraderler Matbaası

Sebat Matbaası

Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi

Marifet Matbaası

Resimli Gazete Matbaası

Universum Matbaası / Alaettin Matbaası

Hakimiyeti Milliye Matbaası

"Kader" Matbaası

L'Imprimerie d'Ètat

Ulus Basımevi

Askerî Matbaa

Devlet Basımevi

Devlet Matbaası

Kenan Basımevi

Cumhuriyet Matbaası

August Hopfer

Maarif Matbaası

Millî Mecmua Basımevi

Uzluk Basımevi

Ulusal Matbaa

Kenan Matbaası

Aydınlık Basımevi

Nümune Matbaası

Tanin Matbaası

Alâeddin Kıral Matbaası

Alâettin Kıral Matbaası

Resimli Ay Matbaası

Tan Basımevi

Ayaydın Basımevi

F - K Basımevi

Ar Basımevi

Marifet Basımevi

Stad Matbaası

Sakarya Basımevi

Hüsnütabiat Basımevi

Brown, Son & Ferguson

Türkiye Basımevi

Güney Matbaacılık ve Gazetecilik

Colorpress, New York

İsmail Akgün Matbaası

Pulhan Matbaası

Belediye Matbaası

Güven Basımevi

İbrahim Horoz Basımevi

İstanbul Matbaacılık

Osman Yalçın Matbaası

Sultanahmet Erkek Sanat Enstitüsü Matbaacılık Bölümü

Kanaat Matbaası - Ankara

Güzel Sanatlar Matbaası

Türk Tarih Kurumu ve Kanaat Matbaası

İhsan Gümüşayak Matbaası

Millî Eğitim Basımevi

Işıl Matbaası

Kemal Matbaası

Sinan Matbaası ve Neşriyat Evi

Halk Basımevi

Wyman & Sons

Kâğıt ve Basım İşleri A.Ş.

Çituri Biraderler Basımevi

Karadeniz Matbaası

Sermet Matbaası (Şemsi Arkadaş)

Doğan Kardeş Yayınları Basımevi

Butler & Tanner

E. U. Basımevi

Maarif Basımevi

Samim Güniz Sadık Özaygen Matbaacılık

C. H. Beck'schen Buchdruckerei

Printed in the United States of America

Printed in U.S.A.

Marmara Matbaası

Diyarbakır Matbaası

L'Imprimerie Moderne

Ekin basımevi

Lowe and Brydone

Imprimerie Denizcilik Bankası

Şehir Matbaası

Tan Matbaası

Les Presses de la Lithographie Parisienne

Northumberland Press

Küçükaydın Matbaası

Imprimerie Paul Dupont

Sanat Basımevi

Güniz Basımevi

İstanbul Matbaası

Cox and Wyman

Ceylan Yayınları Matbaası

Millî Kütüphane Cilt ve Basım Atelyesi

Latimer, Trend and Co.

Clays

Matbaa Teknisyenleri Basımevi

Berksoy Matbaası

Ankara Üniversitesi Basımevi

Türk Tarih Kurumu Basımevi

xix +

Nurgök Matbaası

C. Nicholls

Richard Clay

Yeni Matbaa

C. Tingling

K. K. K. Askerî Basımevi

Güneş Matbaacılık

İskender Matbaası

Hafner Publishing Company

Western Printing Services

St. Paul's Press, Malta

Hazell Watson & Viney

The Chaucer Press

Hazell Watson and Viney

Yükselen Matbaası

Compton Printing

Yenilik Basımevi

jarrold and Sons, Norwich

Fakülteler Matbaası

C. Nicholls & Company

Deniz Basımevi

Bahar Matbaası

Bilgin Ofset

Çelikcilt Matbaası

Sile Matbaa

Kâğıt ve Basım İşleri

Yenigün Matbaası

C. Nicolls & Company

Fatih Yayınevi Matbaası

Kardeş Matbaası

Baha Matbaası

Fatih Matbaası

Özaydın Matbaacılık

Başnur Matbaası

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Basımevi

Güven Matbaası

Hunt Barnard

Yükselen Matbaacılık

Hikmet Gazetecilik

Garanti Matbaası

Mars Matbaası

Yelken Matbaası

Karar Matbaası

Murat Matbaası

Halk Matbaası

Uycan Matbaası

Doğan Kardeş Matbaacılık

Dilek Matbaası

Hilal Matbaacılık

Yörük Basımevi

Sümbül Basımevi

Nazım Terzioğlu Matematik Araştırma Enstitüsü Baskı Atölyesi

Doğuş Matbaası

Apa Ofset

Fletcher & Son

Kalite Matbaası

Ajans-Türk Matbaacılık

Tifdruk

Apa Ofset Basımevi

Atatürk Üniversitesi Basımevi

The Stonebridge Press

Erler Matbaası

Gül Matbaası

Gutmann, Heibronn

Halûk Ofset

Ünal Matbaası

Serbest Matbaası

Henri Proost et Cie, Turnhout

F.lli Pagano S.p.A. - Genoa

Printed in the U.S.A.

Ayyıldız Matbaası

Saygı Reklam ve Matbaacılık

Tiglat Basımevi

Emek Matbaacılık

Kültür Matbaası

Özyılmaz Matbaacılık

Tifdruk Matbaacılık

Dönmez Ofset

Cox & Wyman

Uğur Ofset Matbaası

Fatih Gençlik Vakfı Matbaa İşletmesi

Başbakanlık Basımevi

Evrim Matbaacılık

Can Matbaası

Hakan Ofset

Renkler Matbaacılık

Savaş Basımevi

Prof. Dr. Nâzım Terzioğlu Basım Atölyesi

Ayhan Matbaacılık

Roundtable Press

Ayhan Ofset

Ongun Kardeşler Matbaası

Basın Ofset Matbaacılık

Feryal Matbaacılık

Afşaroğlu Matbaası

Keskin Color

Mandarin Publishers Limited

Imprimé en CEE

Kervan Kitapçılık

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası

Printed in Germany

Odak Ofset

Ulucan Matbaası

Onur Grafik

Güryay Matbaacılık

Ata Ofset

Ajans Türk Matbaacılık Sanayii

William Clowes Limited

Aslımlar Matbaası

Yenigün Matbaacılık

Üç-Er Ofset

Teknografik Matbaacılık

Ünal Ofset Matbaacılık

Hankur Matbaacılık

Mısırlı Matbaacıık

TBMM Basımevi

Tekser Ofset

Nüve Matbaası

Çokaş Mat.

Oğul Matbaacılık

Ofset Repromat

Özkan Matbaacılık

Konkordia Druck

Yorum Matbaası

Sema Matbaacılık

Gençlik Basımevi

Turgut Ofset

Fon Matbaası

Oğul Matbaası

MSÜ Matbaası

Çiftay Matbaası

Kılıçaslan Matbaacılık

Manifactured in Japan

Başbakanlık Matbaası

Gaye Matbaacılık

Reyo Ofset

Graficromo SA, Cordoba

William Collins Sons

Gaye Matbaası

Asır Matbaacılık

Çeltüt Matbaacılık

Sanem Matbaası

Anka Ofset

Printed in Czechoslovakia

Tabro Litho Ltd, Ramsey, Huntingdon

Imprimé en Italie

Sevinç Matbaası

Edebiyat Fakültesi Basımevi

Presscraft Ltd

T.C. Ziraat Bankası Matbaası

Artes Graficas Toledo S.A.

Repromat Matbaası

Eka Matbaacılık

Palace Press, Singapore

And Matbaacılık

Milliyet Tesisleri

Printed in Great Britain

Grafik Sanatlar

Philip Wilson Publishers

Istituto Grafico Bertello

Czechoslovakia

Ripinsky & Company

Lâle Ofset

Küre Ajans

Imprimerie de la Société Turque D'Histoire

Apalar Matbaacılık

DEKR Corporation

Anadolu Matbaası

Yücel Ofset Matbaası

Orhanlar Matbaası

Proost International Book Production

Eramat

Divit Matbaası

B.P.C.C. Hazell Books

University Press, Cambridge

Hira Matbaası

Temel Matbaacılık

Teknografik Matbaası

Çetin Matbaacılık

Mersin İmar Basımevi

Bookbuilders Limited, Hong Kong

Yazır Matbaacılık

Arnoldo Mondadori

Mame à Tours

Alemdar Ofset

Ana Basım

Gülen Ofset

Gökhan Matbaacılık

Elips Ajans

Ünal Ofset

Ayhan Matbaası

Printed in Singapore

Evren Ofset

Ofset Repromat Matbaası

Acar Matbaacılık

Arba Araştırma Basım

Özener Matbaası

Promat Basım ve Yayın

Jarrod & Sons Ltd, Norwich

İnterprint Basım

Capital City Press

Sistem Ofset

Milliyet Yayın

Takav Matbaacılık

Altın Kitaplar Basımevi

Hürriyet Ofset

Yaylım Matbaası

Gümüş Matbaası

Asır Ofset

Hürriyet Ofset Matbaacılık

Yön Matbaacılık

Printed in Italy

Tisamat

Millî Kütüphane Basımevi

Başkent Ofset

Özal Basımevi

Övünel Matbaacılık

Zirve Ofset

Umut Kağıtçılık ve Matbaacılık

Aksoy, Grafik Dizgi Matbaacılık

Clays Ltd

Doğan Yayın

Clays Ld, St Ives plc

Doğan Yayın Holding

Graphicom, Italy

Medya Holding

Yüksek Öğretim Kurulu Matbaası

Lego, Italy

Numune Matbaacılık

Beta Ofset

Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı

Söğüt Ofset

Interprint Basım

Fono Açık Öğretim Kurumu Tesisleri

Alphagraphics

AD Yayıncılık

Chantecler

Remzi Kitabevi tesisleri

Omaş Matbaası

Başkan Ofset

Teknografik

Zafer Matbaası

Mega Basım

Özener Matbaacılık

Promat Basım Yayım

Türkiyәnin "Nil" mәtbәәsindә çap edilmişdir

Cem Ofset

Ziya Ofset

The Bath Press

Tayf Basım Yayın

Motif Matbaacılık

Şefik Matbaası

Kazancı Matbaacılık

D.E.Ü. Rektörlük Matbaası

Asır Matbaası

Burak Matbaası - Ankara

Mataş

Adam Yayıncılık ve Matbaacılık

Logos Tıp Yayıncılığı

Bayrak Matbaacılık

Semih Ofset Matbaası

Çevik Matbaası

Mısırlı Matbaacılık

Çınar Ofset

Mart Matbaacılık Sanatları

Eko Ofset

Printed and bound in Thailand

Çağın Matbaacılık

Altan Matbaası

Dönence

Safa

Ceylan Matbaacılık

Dönence Basım

Oğlak Baskı Hiz

Ekinci Matbaası

Promat

BZD Yayıncılık

Doğan Ofset

Çağdaş Ofset / Çalış Ofset

Graphischer Grossbetrieb Pössneck Gmbh

Pera Yayıncılık ve Kitapçılık

Mart Matbaacılık

Elma Basım

Kurtiş Ofset

Yeni Gün Haber Ajansı

Mepa Medya Pazarlama

Kaptan Ofset

Aydan Web Tesisleri

taürk tarih Kurumu Basımevi

Rema Matbaacılık

T.C. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi

Globus Dünya Basınevi

Remzi Kitabevi

Milliyet Gazetecilik

Can Ofset

Mas Matbaası

Kayhan Matbaacılık

Brodard & Taupin

Pelin Ofset

Karakter Color Matbaası

Eko Basımevi

Altan Matbaacılık

Kansu Matbaası

Melisa Matbaacılık

Acar Matbaası

Graphis

Pollina

Clays Ltd.

Neyir Matbaacılık

Print Duemila

Erkam Matbaacılık

Bilimsel Tıp Yayınevi

Pozitif Matbaacılık

Çalış Ofset

Tükelmat

Lord Matbaacılık

Şan Ofset

Altın Kitaplar

Ohan Matbaacılık

Enes Matbaacılık

Semih Ofset

Anka Basım

Oğlak Baskı Hizmetleri

Erkam Matbaası

Akdeniz Matbaacılık

Ebru Matbaacılık

Cem Turan Ofset

Mart Matbaası

Print City

Fabrika Basım

Ofset Yapımevi

Celepler Matbaacılık

“Qismәt” Nәşriyyat-Poliqrafiya ve Ticaret Ltd tәrәfindәn çap olunmuştur.

Başak Matbaacılık

Boyut Matbaacılık

Kurtiş Matbaacılık

Printed in China

Grafiche Nicolini - Gavitare

Dizgi Ofset

Legoprint, Italy

Printed in Indonesia

Pelin Ofset Tipo Matbaacılık

Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri

Kelebek Matbaası

Özgün Matbaacılık

Aksoy Matbaacılık

Ercan Ertürk

Esen Ofset

Radikal Reklam

Gorenjski Tisk, Kranj, Slovenia

As Matbaacılık

South China Printing Co. Ltd., Çin

GECA, Milan

Rekmay

Stil Matbaacılık

Çizgi Tanıtım ve Matbaacılık

matus Matbaacılık

Sistem Matbaacılık

Seçil Ofset

Koridor Matbaacılık

İdil Matbaacılık

Bariş Matbaası

Grafica Sipiel

Altan Matbaa

Dijital Düşler

Kilim Matbaacılık

Altan Basım

Yaylacık Matbaası

HYB Basım Yayın

Bizim Büro Basımevi

Bilge Matbaacılık

Sena Ofset

Form Reklam Hizmetleri

Kaya Matbaacılık

Apa Eurasia

Akdeniz Yayıncılık

Neşa Ofset

Compass Press

Saray Matbaacılık

Ajans Plaza

Zrinski, Cakovec

İyi Matbaacılık

Nouvelle Imprimerie Laballery

Lion Production, Hong Kong

Doğan Burda

Entegre Matbaacılık

Maki Basın Yayın

Cantekin Matbaası

Euromat Entegre Matbaacılık

Pasifik Ofset

Ömür Matbaacılık

Kitap Matbaacılık

FoliArt Ltd.

Tien Wah Press, Malezya

Kitap Matbaası

Acar Basım ve Cilt

Soylu Matbaacılık

Avcı Ofset

Printed and bound in China

Presmat

Çin'de basılmıştır.

Biltur Basın Yayın

Graphis Matbaa

Euromat

Pozitif Basım Yayıncılık

Golden Medya Matbaacılık

Mas Matbaacılık

Dünya Basımevi

Elit Ofset

A4 Ofset Matbaacılık

Presso Bertoncello Artigrafiche

Şenyıldız Matbaası

Kahraman Neşriyat Ofset

Ajans-Türk Basın ve Basım

Çetin Ofset / Eko Matbaası

Mapsan Matbaacılık

Eko Matbaası

Çağdaş Film ve Matbaacılık

Günaydın Ofset

Ege Basım

Atelier Graphique

FSF Printing House

Bilnet Matbaacılık Biltur Basım

Portakal Basım

Golden Medya

Ebat Basım

Özgün Ofset

Bayrak Yay. Mat.

Mondadori Printing

İsmat

StampArte srl

NMC Televizyon ve Reklamcılık

Net Kırtasiye

İnkılâp Kitapevi Baskı Tesisleri

Ayrıntı Basımevi

Sözkesen Matbaacılık

Kilim Matbaası

Umut Matbaası

FSF Matbaacılık

TDV Yayın Matbaacılık

Klasmat Matbaacılık

Lito Terrazzi, Cascine del Riccio

Yaylacık Matbaacılık

Şenyıldız Yay. Matbaacılık

Müskebi Ofset

Yazın Matbaacılık

Kristal Matbaa

Görsel Dizayn Ofset Matbaacılık

Step Grafik & Matbaacılık

Alioğlu Matbaacılık

Ekosan Matbaası

Bizim Repro Ofset

Sarıyıldız Ofset

Aydoğdu Ofset

André Deutsch Carlton Publishing Group

Levent Ofset

Cantekin Matbaacılık

Özal Matbaası

Barış Matbaası

Apa Uniprint

Analiz Basım Yayın

Fazilet Neşriyat

Ayhan Matbaa

G.M. Matbaacılık

BRC Matbaası

Azra Matbaası / Ekosan Matbaası

Neşe Matbaacılık

Renk Matbaası

Huzur Ofset

Ege Reklam

Puntoweb

Amarin Printing and Publishing

Şnyıldız Matbaacılık

Almina Basım

Tien Wah Press, Singapore

Grafiche Busti

İnkılâpKitabevi

Deniz Ofset

Özal Matbaası / Azra Matbaası

Lord Matbaası

Ertem Basım

Has Matbaacılık

Şenyıldız Matbaacılık

Arkadaş Matbaacılık

Ana Basın Yayın

Alioğlu Matbaası

Öz Baran Ofset

İnkılâp Kitabevi Baskı Tesisleri

Ezgi Matbaacılık

Türkmenler Matbaası

Doğa Basım

Arı Matbaası / Azra Matbaası

Yıkılmazlar Basın Yayın

Ege Basım Yayın

Deniz Matbaası

Doğa basım İleri Matbaacılık

Ayrıntı Basım

Matsis Matbaacılık

Ceylan Matbaa

Mega Basım Yayın

Mimoz Matbaacılık

İnkılâp Kitabevi

Yıldız Matbaa Mücellit

Gülermat Matbaa

Berdan Matbaacılık

Printer Ofset Matbaacılık

Arı Matbaası

Matsa Basımevi

Halikarnas Matbaacılık

Altın Kitaplar Yayınevi Matbaası

Oksijen Basım ve Matbaacılık

Şekil Ofset

Mega

Umut Kağıtçılık

Usta Ofset

Asya Basım

Mimoza Matbaacılık

Alfabe Basın Yayın

Deniz Matbaa Mücellit

Optimum Basım

Yazın Basın Yayın Matbaacılık

Deren Matbaacılık

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi

Ekin Ofset Matbaa

Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık

Melissa Matbaacılık