715 matbaa

Dar üt-tıbaat ül-amire

Takvimhane-i âmire

Imprimerie Henri Cayol

Matbaa-i âmire

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbaası

İzzet Efendinin Matbaası

A. Quantin

Âlem Matbaası

Matbaa-i Ebuzziya

Matbaa-i Ebüzzıya

Mihran Matbaası

Mihran Imprimeur

Typ. Lith. F. Loeffler

Mahmud Bey Matbaası

Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı

Imp. Larousse

(Mihran) Matbaası - Imprimerie MIHRAN

Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Osmaniye Matbaası

Typographie et Lithographie Ahmed Ihsan

Matbaa-i Kütübhane-i Cihan

Matbaa-i Amidî

Matbaa-i Ahmed İhsan

İkdam Matbaası

Matbaa-i Âmire

Müşterek Ül-Menfaa Osmanlı Şirketi Matbaası

Kasbar Matbaası

Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi

Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaası

Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı

Kanaat Matbaası

Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık osmanlı şirketi

Kader Matbaası

Matbaa-i Ebüzziya

Tefyiz Matbaası

Hilâl Matbaası

Imprimerie "Arax"

Matbaa-i Orhaniye

Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı

Orhaniye Matbaası

"Cihan" Matbaası

Milli Matbaa

Evkaf-ı İslâmiye Matbaası

Imp. Lithogr. Spartalı Haifz Ali

Ahmed İhsan Matbaası

Şirket-i Mürettibiye Matbaası

Devlet Matbaası / Evkaf Matbaası

Impr. L. Babok & Fils

Çituris Biraderler Matbaası

Sebat Matbaası

Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi

Marifet Matbaası

Universum Matbaası / Alaettin Matbaası

Resimli Gazete Matbaası

Hakimiyeti Milliye Matbaası

"Kader" Matbaası

L'Imprimerie d'Ètat

Ulus Basımevi

Askerî Matbaa

Devlet Basımevi

Devlet Matbaası

Kenan Basımevi

Cumhuriyet Matbaası

Maarif Matbaası

August Hopfer

Millî Mecmua Basımevi

Uzluk Basımevi

Ulusal Matbaa

Kenan Matbaası

Aydınlık Basımevi

Maarf Matbaası

Alâeddin Kıral Matbaası

Alâettin Kıral Matbaası

Alâeddin Kıral Basımevi

Nümune Matbaası

Alâeddin Kıral Matbaası

Tanin Matbaası

Tan Basımevi

Resimli Ay Matbaası

Işık Basım ve Yayınevi

Stad Matbaası

Ar Basımevi

Marifet Basımevi

Sakarya Basımevi

Ayaydın Basımevi

F - K Basımevi

Hüsnütabiat Basımevi

Brown, Son & Ferguson

Türkiye Basımevi

Güney Matbaacılık ve Gazetecilik

Colorpress, New York

İsmail Akgün Matbaası

Belediye Matbaası

Pulhan Matbaası

Güven Basımevi

İbrahim Horoz Basımevi

İstanbul Matbaacılık

Osman Yalçın Matbaası

Sultanahmet Erkek Sanat Enstitüsü Matbaacılık Bölümü

İhsan Gümüşayak Matbaası

Çituri Biraderler Basımevi

Wyman & Sons

Millî Eğitim Basımevi

Işıl Matbaası

Kemal Matbaası

Türk Tarih Kurumu ve Kanaat Matbaası

Sinan Matbaası ve Neşriyat Evi

Halk Basımevi

Kâğıt ve Basım İşleri A.Ş.

Karadeniz Matbaası

Kanaat Matbaası - Ankara

Güzel Sanatlar Matbaası

Sermet Matbaası (Şemsi Arkadaş)

Doğan Kardeş Yayınları Basımevi

Butler & Tanner

L'Imprimerie Moderne

E. U. Basımevi

Lowe and Brydone

Marmara Matbaası

Printed in the United States of America

Printed in U.S.A.

Diyarbakır Matbaası

C. H. Beck'schen Buchdruckerei

Maarif Basımevi

Samim Güniz Sadık Özaygen Matbaacılık

Ekin basımevi

Imprimerie Denizcilik Bankası

Tan Matbaası

Şehir Matbaası

Les Presses de la Lithographie Parisienne

Northumberland Press

Yükselen Matbaası

Küçükaydın Matbaası

Üniversite Basımevi

Güniz Basımevi

Imprimerie Paul Dupont

İstanbul Matbaası

Sanat Basımevi

Ceylan Yayınları Matbaası

Millî Kütüphane Cilt ve Basım Atelyesi

Cox and Wyman

Matbaa Teknisyenleri Basımevi

Latimer, Trend and Co.

Ankara Üniversitesi Basımevi

Clays

Ankara Üniversitesi Basımevi

Orhan Mete ve Ort. Matbaası

Bahar Basımevi

Nurgök Matbaası

Berksoy Matbaası

Türk Tarih Kurumu Basımevi

Ressam Vedat Matbaası

xix +

Richard Clay

As Matbaası

Yeni Matbaa

C. Nicholls

C. Tingling

Güneş Matbaacılık

K. K. K. Askerî Basımevi

Western Printing Services

İskender Matbaası

Hazell Watson & Viney

St. Paul's Press, Malta

The Chaucer Press

Hazell Watson and Viney

Hafner Publishing Company

Compton Printing

Yükselen Matbaası

jarrold and Sons, Norwich

Fakülteler Matbaası

Yenilik Basımevi

Yenigün Matbaası

Bahar Matbaası

Çelikcilt Matbaası

C. Nicholls & Company

Sile Matbaa

Kâğıt ve Basım İşleri

Bilgin Ofset

Deniz Basımevi

Başnur Matbaası

Kardeş Matbaası

Baha Matbaası

C. Nicolls & Company

Fatih Yayınevi Matbaası

Özaydın Matbaacılık

Dilek Matbaası

Fatih Matbaası

Garanti Matbaası

Hunt Barnard

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Basımevi

Yükselen Matbaacılık

Hikmet Gazetecilik

Güven Matbaası

Murat Matbaası

Halk Matbaası

Yelken Matbaası

Karar Matbaası

Mars Matbaası

Uycan Matbaası

Doğan Kardeş Matbaacılık

Dilek Matbaası

Hilal Matbaacılık

Yörük Basımevi

Akın Matbaası

Sümbül Basımevi

Apa Ofset

Doğuş Matbaası

Fletcher & Son

Nazım Terzioğlu Matematik Araştırma Enstitüsü Baskı Atölyesi

Kalite Matbaası

Tifdruk

Ajans-Türk Matbaacılık

Atatürk Üniversitesi Basımevi

Apa Ofset Basımevi

The Stonebridge Press

Erler Matbaası

Halûk Ofset

Gül Matbaası

Türk Tarih Kurumu Basımevi

Ünal Matbaası

Serbest Matbaası

Gutmann, Heibronn

Tiglat Basımevi

Henri Proost et Cie, Turnhout

Emek Matbaacılık

F.lli Pagano S.p.A. - Genoa

Printed in the U.S.A.

Kültür Matbaası

Özyılmaz Matbaacılık

Ayyıldız Matbaası

Saygı Reklam ve Matbaacılık

Tifdruk Matbaacılık

Uğur Ofset Matbaası

Dönmez Ofset

Cox & Wyman

Başbakanlık Basımevi

Fatih Gençlik Vakfı Matbaa İşletmesi

Başbakanlık Basımevi

Can Matbaası

Hakan Ofset

Renkler Matbaacılık

Savaş Basımevi

Evrim Matbaacılık

Ayhan Ofset

Ongun Kardeşler Matbaası

Prof. Dr. Nâzım Terzioğlu Basım Atölyesi

Roundtable Press

Ayhan Matbaacılık

Ata Ofset

Ajans Türk Matbaacılık Sanayii

Ulucan Matbaası

Kervan Kitapçılık

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası

Mandarin Publishers Limited

Imprimé en CEE

Keskin Color

Printed in Germany

Basın Ofset Matbaacılık

Odak Ofset

Feryal Matbaacılık

Afşaroğlu Matbaası

Güryay Matbaacılık

Onur Grafik

Teknografik Matbaacılık

William Clowes Limited

Çokaş Mat.

Tekser Ofset

Hankur Matbaacılık

Nüve Matbaası

TBMM Basımevi

Oğul Matbaacılık

Ofset Repromat

Üç-Er Ofset

Aslımlar Matbaası

Özkan Matbaacılık

Yenigün Matbaacılık

Mısırlı Matbaacıık

Ünal Ofset Matbaacılık

MSÜ Matbaası

Fon Matbaası

Konkordia Druck

Oğul Matbaası

Turgut Ofset

Kılıçaslan Matbaacılık

Şahin Matbaası

Başbakanlık Matbaası

Çiftay Matbaası

Sema Matbaacılık

Yorum Matbaası

Gençlik Basımevi

Manifactured in Japan

Asır Matbaacılık

Anka Ofset

Tabro Litho Ltd, Ramsey, Huntingdon

Çeltüt Matbaacılık

Gaye Matbaacılık

Reyo Ofset

Graficromo SA, Cordoba

Printed in Czechoslovakia

Gaye Matbaası

William Collins Sons

Turkish Historical Society

Sanem Matbaası

Printed in Great Britain

Grafik Sanatlar

And Matbaacılık

Milliyet Tesisleri

Presscraft Ltd

Istituto Grafico Bertello

Sevinç Matbaası

Lâle Ofset

Palace Press, Singapore

Imprimé en Italie

Repromat Matbaası

Artes Graficas Toledo S.A.

Eka Matbaacılık

Philip Wilson Publishers

T.C. Ziraat Bankası Matbaası

Czechoslovakia

Edebiyat Fakültesi Basımevi

Ripinsky & Company

Imprimerie de la Société Turque D'Histoire

University Press, Cambridge

Divit Matbaası

Hira Matbaası

Temel Matbaacılık

Eramat

Apalar Matbaacılık

DEKR Corporation

Orhanlar Matbaası

Küre Ajans

Proost International Book Production

B.P.C.C. Hazell Books

Anadolu Matbaası

Yücel Ofset Matbaası

Gülen Ofset

Bookbuilders Limited, Hong Kong

Teknografik Matbaası

Çetin Matbaacılık

Mersin İmar Basımevi

Alemdar Ofset

Yazır Matbaacılık

Mame à Tours

Ana Basım

Arnoldo Mondadori

Promat Basım ve Yayın

İnterprint Basım

Takav Matbaacılık

Printed in Singapore

Gökhan Matbaacılık

Sistem Ofset

Ünal Ofset

Elips Ajans

G. Ü. Eğitim Fakültesi Matbaası

Ofset Repromat Matbaası

Altın Kitaplar Basımevi

Acar Matbaacılık

Jarrod & Sons Ltd, Norwich

Arba Araştırma Basım

Capital City Press

Ayhan Matbaası

Evren Ofset

Özener Matbaası

Milliyet Yayın

Tisamat

Millî Kütüphane Basımevi

Özal Basımevi

Asır Ofset

Hürriyet Ofset

Yön Matbaacılık

Başkent Ofset

Yaylım Matbaası

Gümüş Matbaası

Printed in Italy

Hürriyet Ofset Matbaacılık

Aksoy, Grafik Dizgi Matbaacılık

Övünel Matbaacılık

Medya Holding

Doğan Yayın

Clays Ld, St Ives plc

Zirve Ofset

Umut Kağıtçılık ve Matbaacılık

Clays Ltd

Doğan Yayın Holding

Graphicom, Italy

Söğüt Ofset

Fono Açık Öğretim Kurumu Tesisleri

Interprint Basım

Başkan Ofset

Chantecler

Omaş Matbaası

Numune Matbaacılık

Alphagraphics

Remzi Kitabevi tesisleri

Beta Ofset

Lego, Italy

Yüksek Öğretim Kurulu Matbaası

AD Yayıncılık

Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı

Motif Matbaacılık

Kazancı Matbaacılık

Türkiyәnin "Nil" mәtbәәsindә çap edilmişdir

Promat Basım Yayım

Şefik Matbaası

Burak Matbaası - Ankara

D.E.Ü. Rektörlük Matbaası

Özener Matbaacılık

Zafer Matbaası

Asır Matbaası

Ziya Ofset

Cem Ofset

Tayf Basım Yayın

Teknografik

Mega Basım

The Bath Press

Safa

Semih Ofset Matbaası

Ceylan Matbaacılık

Çevik Matbaası

Mart Matbaacılık Sanatları

Bayrak Matbaacılık

Çağın Matbaacılık

Mısırlı Matbaacılık

Dönence

Logos Tıp Yayıncılığı

Dönence Basım

Altan Matbaası

Eko Ofset

Printed and bound in Thailand

Mataş

Adam Yayıncılık ve Matbaacılık

Çınar Ofset

Yeni Gün Haber Ajansı

Aydan Web Tesisleri

Kurtiş Ofset

Mepa Medya Pazarlama

Oğlak Baskı Hiz

Kaptan Ofset

Elma Basım

Doğan Ofset

Graphischer Grossbetrieb Pössneck Gmbh

BZD Yayıncılık

taürk tarih Kurumu Basımevi

Pera Yayıncılık ve Kitapçılık

Mart Matbaacılık

Ekinci Matbaası

Çağdaş Ofset / Çalış Ofset

Promat

Karakter Color Matbaası

Kayhan Matbaacılık

Brodard & Taupin

T.C. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi

Globus Dünya Basınevi

Rema Matbaacılık

Mas Matbaası

Milliyet Gazetecilik

Pelin Ofset

Remzi Kitabevi

Can Ofset

Neyir Matbaacılık

Erkam Matbaacılık

Clays Ltd.

Graphis

Print Duemila

Kansu Matbaası

Pollina

Eko Basımevi

Melisa Matbaacılık

Acar Matbaası

Altan Matbaacılık

Bilimsel Tıp Yayınevi

Pozitif Matbaacılık

Lord Matbaacılık

Tükelmat

Çalış Ofset

Semih Ofset

Enes Matbaacılık

Şan Ofset

Anka Basım

Oğlak Baskı Hizmetleri

Altın Kitaplar

Ohan Matbaacılık

Cem Turan Ofset

Boyut Matbaacılık

Celepler Matbaacılık

Printed in China

Print City

Ofset Yapımevi

Mart Matbaası

Erkam Matbaası

Başak Matbaacılık

Fabrika Basım

Kurtiş Matbaacılık

Akdeniz Matbaacılık

Ebru Matbaacılık

“Qismәt” Nәşriyyat-Poliqrafiya ve Ticaret Ltd tәrәfindәn çap olunmuştur.

Dizgi Ofset

Grafiche Nicolini - Gavitare

Özgün Matbaacılık

Kelebek Matbaası

Aksoy Matbaacılık

Ercan Ertürk

Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri

Legoprint, Italy

Printed in Indonesia

Pelin Ofset Tipo Matbaacılık

Stil Matbaacılık

Koridor Matbaacılık

Altan Basım

matus Matbaacılık

Radikal Reklam

İdil Matbaacılık

Gorenjski Tisk, Kranj, Slovenia

Grafica Sipiel

South China Printing Co. Ltd., Çin

GECA, Milan

Dijital Düşler

Seçil Ofset

Kilim Matbaacılık

Esin Basımevi

Çizgi Tanıtım ve Matbaacılık

Rekmay

Esen Ofset

Bariş Matbaası

As Matbaacılık

Altan Matbaa

Sistem Matbaacılık

Apa Eurasia

Zrinski, Cakovec

Sena Ofset

İyi Matbaacılık

Bizim Büro Basımevi

Ajans Plaza

Form Reklam Hizmetleri

Kaya Matbaacılık

HYB Basım Yayın

Nouvelle Imprimerie Laballery

Bilge Matbaacılık

Neşa Ofset

Yaylacık Matbaası

Compass Press

Akdeniz Yayıncılık

Saray Matbaacılık

Epa-Mat

Kitap Matbaacılık

Cantekin Matbaası

Printed and bound in China

Kitap Matbaası

Euromat Entegre Matbaacılık

Doğan Burda

Tien Wah Press, Malezya

Acar Basım ve Cilt

Avcı Ofset

FoliArt Ltd.

Entegre Matbaacılık

Lion Production, Hong Kong

Soylu Matbaacılık

Ömür Matbaacılık

Pulat Basımevi

Pasifik Ofset

Maki Basın Yayın

Çağdaş Film ve Matbaacılık

Çetin Ofset / Eko Matbaası

Eko Matbaası

Çin'de basılmıştır.

Pozitif Basım Yayıncılık

Presmat

Elit Ofset

A4 Ofset Matbaacılık

Şenyıldız Matbaası

Golden Medya Matbaacılık

Graphis Matbaa

Euromat

Günaydın Ofset

Mapsan Matbaacılık

Ajans-Türk Basın ve Basım

Dünya Basımevi

Presso Bertoncello Artigrafiche

Biltur Basın Yayın

Mas Matbaacılık

Kahraman Neşriyat Ofset

Kilim Matbaası

FSF Printing House

FSF Matbaacılık

Bilnet Matbaacılık Biltur Basım

Portakal Basım

Ebat Basım

Bayrak Yay. Mat.

Ege Basım

İsmat

StampArte srl

Cantekin Matbaacılık

NMC Televizyon ve Reklamcılık

Golden Medya

Net Kırtasiye

İnkılâp Kitapevi Baskı Tesisleri

Özgün Ofset

Atelier Graphique

Sözkesen Matbaacılık

Umut Matbaası

Ayrıntı Basımevi

TDV Yayın Matbaacılık

Mondadori Printing

Klasmat Matbaacılık

Lito Terrazzi, Cascine del Riccio

Ekosan Matbaası

Kristal Matbaa

Görsel Dizayn Ofset Matbaacılık

Step Grafik & Matbaacılık

Şenyıldız Yay. Matbaacılık

Müskebi Ofset

Bizim Repro Ofset

Alioğlu Matbaacılık

Yazın Matbaacılık

Sarıyıldız Ofset

Yaylacık Matbaacılık

Aydoğdu Ofset

MelisaMatbaacılık

André Deutsch Carlton Publishing Group

BRC Matbaası

Analiz Basım Yayın

Ayhan Matbaa

Özal Matbaası

Boyut Matbaacılık

Azra Matbaası / Ekosan Matbaası

Levent Ofset

Cantekin Matbaacılık

Fazilet Neşriyat

Barış Matbaası

G.M. Matbaacılık

Apa Uniprint

İnkılâpKitabevi

Neşe Matbaacılık

Renk Matbaası

Almina Basım

Amarin Printing and Publishing

Huzur Ofset

Ege Reklam

Tien Wah Press, Singapore

Puntoweb

Neva Basım Yayın

Grafiche Busti

Özal Matbaası / Azra Matbaası

Şenyıldız Matbaacılık

Ertem Basım

Pasifik Ofset

Has Matbaacılık

Lord Matbaası

Deniz Ofset

Remzi Kitabevi

Arkadaş Matbaacılık

Doğa Basım

Yıkılmazlar Basın Yayın

Ezgi Matbaacılık

İnkılâp Kitabevi Baskı Tesisleri

Türkmenler Matbaası

Gülden Medya Matbaacılık

Arı Matbaası / Azra Matbaası

Ana Basın Yayın

Alioğlu Matbaası

Öz Baran Ofset

Mimoz Matbaacılık

Yıldız Matbaa Mücellit

Gülermat Matbaa

Berdan Matbaacılık

Doğa basım İleri Matbaacılık

Arı Matbaası

Matsis Matbaacılık

Printer Ofset Matbaacılık

Mega Basım Yayın

İnkılâp Kitabevi

Yaylacık Matbaası

Ege Basım Yayın

Deniz Matbaası

Ayrıntı Basım

Ceylan Matbaa

Sarıyıldız Ofset

Halikarnas Matbaacılık

Şenyıldız Yay. Matbaacılık

Umut Kağıtçılık

Usta Ofset

Asya Basım

Şekil Ofset

Matsa Basımevi

Altın Kitaplar Yayınevi Matbaası

Oksijen Basım ve Matbaacılık

Mimoza Matbaacılık

Mega

Yazın Basın Yayın Matbaacılık

Bizim Büro Matbaa

Yaylacık Matbaacılık

Yıkılmazlar Basın Yayın

Mega Basım Yayın

Alfabe Basın Yayın

Deniz Matbaa Mücellit

Optimum Basım

Umut Kağıtçılık

Printcenter

Melissa Matbaacılık

Bodrum Yarımada

Ekin Ofset Matbaa

Salmat Basım Yayıncılık

Deren Matbaacılık

Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık

Optimum Basım

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi

Mikyas Matbaacılık

Ofset Yapımevi

Kuban Matbaacılık

Sena Ofset

Ekin Ofset Matbaa

Yıldız Mücellit Matbaacılık

Seçil Ofset