CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

Kitaplık I/b 2
19 kitap
1 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2

Hamse-i Şani zade

El-kitab ül-evvel: fit teşrihât | El-kitab üs-sani: fit-tabiiyât | El-kitab üs-salis: Mi'yar ül-etibbâ

Şanizade Mehmet Ataullah      Kimdir

Avrupa tıbbına ait bilgileri Osmanlı’ya aktarmak üzere Almanca’dan çevirdiği beş ciltlik eserin 1820 yılında tek cilt olarak basılan ilk üç cildi, Osmanlı Devleti’nde basılan ilk tıp kitabı olmuştur.
İstanbul, 1235 (1820), Dar üt-tıbaat ül-amire 220 s. +39 s. + 283 s.

Özege 6779
2 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2

Ahkâm ül-Emraz

Auguste F. CHOMEL      Kimdir

Mütercimi Osman SAİB


İstanbul, 1252 (1836), Matbaa-i Amire 3 + 177 s.

Özege 222
3 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2

Menafi ül İnsan

Cild-i Evvel: Fenn-i hıfz-ı sıhhat-i avâm | Cild-i sani: Fenn-i cerrahiyet ül-avâm | Cild-i salis: Fenn-i tababet ül-avâm

Mustafa HAMİ Paşa


İstanbul, 1284 (1868), s.

Özege 13088
4 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2

Ameliyyat-ı Cerrahiyye

MALGAIGNE

Ahmed Hilmi


İstanbul, 1289 (1872), Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbaası 1. Cild 24 + 719, 2. Cild 28 + 856 + 1 s.

Özege 706
5 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2

İlm-i Emraz ve Seririyat-ı Cerrahi

Cild-i evvel

Birgivi kâtip zade Mehmet Nuri


İstanbul, 25 Muharrem 1292 (3 Mart 1875), Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbaası 2 + 14 + 784 s.

Özege 8849
6 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2

Nevsâl-i Afiyet

Doktor Besim ÖMER      Kimdir


Birinci sene İstanbul, 1315 (1899), Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı 6 + 420 s.

Özege 15406
7 TIP ve SAĞLIK     -    

I/b
2

İlm-i Teşrih-i Topografi

Birinci cild

Hasan Mazhar Paşa


İstanbul, sene-i hicri 1326, sene-i mali 1324 (1908), Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Osmaniye Matbaası 775 + 12 s.

Özege 9033
8 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

Yazarından Saray Yaveri Necmeddin Efendi'ye ithaflı ve imzalı

I/b
2

İlm-i Ensac-ı Tabiiye

Doktor Tevfik RECEB


Dersaadet, 1327 (1911), Müşterek Ül-Menfaa Osmanlı Şirketi Matbaası 545 + 8 sayfa s.

Özege 8867
9 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2

Ameliyyat-ı Cerrahiyye

Muallim Doktor Orhan ABDİ


İstanbul, 1329 (1913), Kader Matbaası 1 + 294 s. + 1

Özege 708
10 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2

Rehber-i Ameliyat-ı Viladiye

Doktor Zekâi TAHİR


İstanbul, 1339 (1923), 185 s. + 1

Özege 16568
11 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2

Safra Taşları ve Teşekkül, İhtilatat ve Tedavileri

M. KEMAL


İstanbul, 1926, s.

Özege 17272
12 TARİH     -     Tarihi Yerler, Şehirler ve Yapılar

I/b
2

Darüşşafaka

Türkiyede İlk Halk Mektebi

Mehmed İZZET Mehmed ESAD Osman NURİ Ali KÂMİ


İstanbul, 1927, Evkaf-ı İslâmiye Matbaası 207 s. + 4 s.

Özege 3631
13 TARİH     -     Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Tarihi

I/b
2

Nutuk

Gazi Mustafa Kemal tarafından

22093 / İkinci Elli Bin

Anonim


Ankara, 1927, 543 + 2 s. Vesaik kısmı 303 + 2 s. 1 PL. 10 LE.

Özege 15583
14 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2

Fenn-i Vilade

Birinci Kitab

Fiziyolojik nifasiyet

Müderris Doktor İsmail DERVİŞ


Darülfünun Tıb Fakültesi Külliyatı İstanbul, 1927, Ahmed İhsan Matbaası 576 s. + 5 s.

Özege 5593
15 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2

Fenn-i Vilade

İkinci Kitab

Marazî nifasiyet ve usret-i vilade

Müderris Doktor İsmail DERVİŞ


Darülfünun Tıb Fakültesi Külliyatı İstanbul, 1927, Ahmed İhsan Matbaası 336 s.

Özege 5593
16 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2

İstanbul Seririyatı / Stamboul Seriryatı

Revue Medicale

Anonim


Dokuzuncu Sene Numero 3 , Temmuz 1927, s.

17 TIP ve SAĞLIK     -    

Yazarından ithaflı ve imzalı

I/b
2

Akıl Hastalıkları

Mazhar Osman


İstanbul, 1928, Kader Matbaası 467 + 1 s.

Özege 341
18 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2

Dahili Tıb Kitabı

Cümle asabiye hastalıkları

Y. Fon Mering

Türkçeye mütercimi Tevfik Salim


İstanbul, 1928, Şirket-i Mürettibiye Matbaası 178 s.

Özege 22779
19 TIP ve SAĞLIK     -     Tarihi Yapılar

I/b
2

Anadolu'da Amerikan Misyonerliği ve Misyon Hastaneleri

(1880 - 1934)

İdris YÜCEL


Türk Tarih Kurumu IV/A-2-2.4. Dizi Sayı: 13 Ankara, 2017, Sarıyıldız Ofset xi + 350 s.


19 kitap