CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

Kitaplık I/a 4-b
13 kitap
1 TARİH     -     İslam Tarihi

I/a
4-b

Küçük Tarih-i İslam

Ahmed RASİM      Kimdir


Dersaadet, 1306 (1888), Âlem Matbaası s.

Özege 11456
2 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

I/a
4-b

Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâneye Mahsus Tarih-i Osmanî

Erkân-ı Harb Binbaşısı Mehmed TEVFİK


Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâne Birinci tab'ı Kostantiniye, 1305 (1888), Matbaa-i Ebüzziya 310 s.

Özege 12728
3 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

I/a
4-b

Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Birinci Cild

Mehmed MURAD


tab-ı evvel , 1325, Matbaa-i Amidî 324 + 4 s.

Özege 19778
4 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

I/a
4-b

Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

İkinci Cild [Fatih Mehmed, İkinci Bayezid, Yavuz Selim hanlar devirleri]

Mehmed MURAD


tab-ı evvel , 1328, Matbaa-i Amidî 330 + 2 s.

Özege 19778
5 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

I/a
4-b

Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Üçüncü Cild (Kanunî Süleyman ve İkinci Selim hanlar devirleri)

Mehmed MURAD


tab-ı evvel Dersaadet, 1328, Kasbar Matbaası 390 + 2 s.

Özege 19778
6 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

I/a
4-b

Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Dördüncü Cild [Murad-ı salis, Mehmed-i salis, Ahmed-i evvel hanlar devirleri]

Mehmed MURAD


tab-ı evvel , 1328, Matbaa-i Amidî 407 + 1 s.

Özege 19778
7 TARİH     -     İslam Tarihi

I/a
4-b

Musavver Tarih-i İslam

Kavm-i necib-i Arabın terakkiyat-ı fikriye, ictimaiye, iktisadiyesiyle suret-i itila ve inhitatdan bahis ve müteaddit tarihi resimlerle yedi kıta şehr-i peygamberi haritasını ve üç kıta coğrafya-yı politiki haritalarını havidir.

1. Cild

Seyyid Emir ALİ

Mütercimi M. Rauf


Kanaat Kütüphanesi Dersaadet, 1329, Kanaat Matbaası 320 s. + 8 pl.

Özege 14485
8 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

I/a
4-b

Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Beşinci Cild

Mehmed MURAD


tab-ı evvel , 1329, Matbaa-i Amidî 422 + 2 s.

Özege 19778
9 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

I/a
4-b

Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Altıncı Cild [Kösem ve Turhan valdeler devri]

Mehmed MURAD


tab-ı evvel , 1329, Matbaa-i Amidî 373 + 2 + 1 s.

Özege 19778
10 MÜZECİLİK ve MÜZE YAYINLARI     -     Müze-i Hümayun Yayınları

I/a
4-b

Rehnüma

Anonim


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1330, Matbaa-i Ebüzziya 152 s.

Özege 15047
11 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

I/a
4-b

Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Yedinci Cild - Köprülüler devri

Mehmed MURAD


birinci tabı , 1332, Tefyiz Matbaası 359 s.

Özege 19778
12 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

I/a
4-b

Osmanlı Tarihi

Necib Asım Mehmed Arif


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı İstanbul, 1335 (1919), Matbaa-i Orhaniye 6 + 638 s. + 3

Özege 15998
13 MÜZECİLİK ve MÜZE YAYINLARI     -     Müze-i Hümayun Yayınları

I/a
4-b

Rehnüma

Anonim


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1337, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı 87 s.

Özege 15047

13 kitap