CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

2892 kitap
1 Opera Omnia, Anatomica et Medica


Isbrandi de DIEMERBROECK


Meinardum à Dreunen & Guilielmum à Walcheren Utrecht, MDCLXXXV (1685),
(18) + 568 + (6) + (16) + 303 + (1) + (2) +130 + (2) + (4) + 70 s. 16 Pl.

2 Hamse-i Şani zade

El-kitab ül-evvel: fit teşrihât | El-kitab üs-sani: fit-tabiiyât | El-kitab üs-salis: Mi'yar ül-etibbâ

I/b
2
Şanizade Mehmet Ataullah      Kimdir

Avrupa tıbbına ait bilgileri Osmanlı’ya aktarmak üzere Almanca’dan çevirdiği beş ciltlik eserin 1820 yılında tek cilt olarak basılan ilk üç cildi, Osmanlı Devleti’nde basılan ilk tıp kitabı olmuştur.
İstanbul, 1235 (1820), Dar üt-tıbaat ül-amire
220 s. +39 s. + 283 s.

Özege 6779
3 Ahkâm ül-Emraz

I/b
2
Auguste F. CHOMEL      Kimdir

Mütercimi Osman SAİB


İstanbul, 1252 (1836), Matbaa-i Amire
3 + 177 s.

Özege 222
4 Müntehabat-ı Evliya Çelebi

I/a
3
Mehmed bin ZILLÎ


, 1259 (1843),
2 + 143 s.

Özege 14879
5 Tekmilet ül-iber

III/3
Abdüllatif SUBHİ Paşa      Kimdir

İbn Haldun'un el-'İber'ine zeyil olarak telif edilmiştir. Eserde Suriye'de Selefki ve İran'daki Eşkaniyan devletleri tarihi ve sikkeleri incelenir. İstanbul'da taş baskısı olarak basılmıştır.
İstanbul, 1278 (1862), Takvimhane-i âmire
s.

Özege 20318
6 Catalogue Historique des Médailles et Pièces de Monnaie

Depuis la Fondation de la Dynastie Ottomane (l'an 699 de l'Hégire)

Par Sultan Osman-Khan jusqu'a Sultan Abdul-Aziz-Khan Empereur Regnant;

Formant la Collection de P. A. Bilezikdji

III/3

P[ascal] A[rtio] Bilezikdji


3me Édition Constantinople, 1864, Imprimerie Henri Cayol
12 s.

7 Menafi ül İnsan

Cild-i Evvel: Fenn-i hıfz-ı sıhhat-i avâm | Cild-i sani: Fenn-i cerrahiyet ül-avâm | Cild-i salis: Fenn-i tababet ül-avâm

I/b
2
Mustafa HAMİ Paşa


İstanbul, 1284 (1868),
s.

Özege 13088
8 Ameliyyat-ı Cerrahiyye

I/b
2
MALGAIGNE

Ahmed Hilmi


İstanbul, 1289 (1872), Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbaası
1. Cild 24 + 719, 2. Cild 28 + 856 + 1 s.

Özege 706
9 МОНЕТЫ ВОСТОЧИАГО ХАЛИФАТА

(Moneti Vostocnago Halifata)

İmzalı


В. Тизенгауеиа. (Vladimir TIESENHAUSEN)


No: 851 Saint Petersburg, 1873,
s.

10 La Tapisserie


Eugène MÜNTZ


A. Quantin Bibliothèque de L'enseignement des Beaux-Arts Paris, 1875, A. Quantin
384 s.

11 İlm-i Emraz ve Seririyat-ı Cerrahi

Cild-i evvel

I/b
2
Birgivi kâtip zade Mehmet Nuri

Dr J.-A. Fort'dan (Joseph-Auguste Aristide Fort)


İstanbul, 25 Muharrem 1292 (3 Mart 1875), Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbaası
2 + 14 + 784 s.

Özege 8849
12 Coins and Medals

Their Place in History and Art


Authors of the British Museum Official Catalogues

Edited by Stanley LANE-POOLE


London, 1885,
s.

13 Notes on the Mint-Towns and Coins of the Mohamedans from the Earliest Period to the Present Time


Eugene LEGGETT


London, 1885,
s.

14 Küçük Tarih-i İslam

I/a
4-b
Ahmed RASİM      Kimdir


Dersaadet, 1306 (1888), Âlem Matbaası
s.

Özege 11456
15 Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâneye Mahsus Tarih-i Osmanî

I/a
4-b
Erkân-ı Harb Binbaşısı Mehmed TEVFİK


Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâne Birinci tab'ı Kostantiniye, 1305 (1888), Matbaa-i Ebüzziya
310 s.

Özege 12728
16 Turkey

I/a
3
Stanley LANE-POOLE      Kimdir


New York, 1888,
s.

17 Takvim-i Meskûkât-ı Osmaniyye

Devlet-i Aliye-i Osmaniyenin Bidayet-i Teessüsünden Beri Zarb ve İhraç Olunan Meskûkât ve Medalyaların Nevi ve Cins ve Tarifatile Malumat-ı Tarihiyesini Mutazammındır.


İsmail GALİB      Kimdir


Kostantiniye, 1307, Mihran Matbaası
22 + 503 s. + 3 (çift) + 1 s.

Özege 19391
18 Takvim-i Meskûkât-ı Selçukiyye

Selaçekai Rum Tarafından Zarb ve İhraç Olunan Meskukat İle Diğer Bazı Hükümat-ı Sağire Sikkelerinin Envaile Tarifatını ve Malûmat-ı Tarihiyesini Mutazammındır.


İsmail GALİB      Kimdir


Kostantiniye, 1309, Mihran Matbaası
31 + 143 s. + 5 pl.

Özege 19392
19 Ev Kadını

I/a
3
FAHRİYE


3. Baskı İstanbul, 1310, Mahmud Bey Matbaası
22 + 405 s.

Özege 5250
20 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı İslamiyye Kısmından Meskûkât-ı Türkmeniyye Kataloğu

Beni Artuk, Beni Zengi, Füruu Atabegiye, Mülûk-i Eyubiyei Miyafarikin

III/3
İsmail GALİB      Kimdir


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1311, Mihran Matbaası
s.

Özege 15042
21 Takvim-i Devr-i Daim

I/a
3
Ahmed KÂMİLÎ


, 1311 (1893), Matbaa-i Âmire
8 + 408 s.

Özege 19380
22 Usûl-i Meskûkât-ı Osmaniyye ve Ecnebiyye


Süleyman SÛDİ


İstanbul, 1311 (1893),
s.

Özege 22214
23 Catalogue des Monnaies Turcomanes

Beni Ortok, Beni Zengui, Frou' Atabeqyéh et Meliks Eyoubites de Meiyafarikin

III/3
I. Galib EDHEM      Kimdir


Musée Impérial Ottoman Section des Monnaies Musulmanes Constantinople, 1894, Mihran Imprimeur
XVII + 176 s.

24 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kadime-i İslamiyye Kataloğu

Sasaniyan ve Bizantin Tarzındaki Sikkeler, Hulefa-i Emeviye ve Abbasiye Meskûkâtı Füruu Abbasiyeden Beni Tulun, Beni Ihşid, Ali Saman, Benu Hamadan, Ali Buye, Beni Mervan Meskûkâtı

III/3
İsmail GALİB      Kimdir


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1312, Mihran Matbaası
s.

Özege 15043
25 Musée Impérial Ottoman

Bronzes et Bijoux

Catalogue Sommaire


Anonim


Ministère Imp. de l'Instruction Publique Constantinople, 1898, Typ. Lith. F. Loeffler
98 s.

26 Lühûd ve Mekabir-i Atika Kataloğu


Anonim


Müze-i Hümayun İkinci tab'ı Kostantiniye, 1317, Mahmud Bey Matbaası
116 s.

Özege 15041
27 Nevsâl-i Afiyet

I/b
2
Doktor Besim ÖMER      Kimdir


Birinci sene İstanbul, 1315 (1899), Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı
6 + 420 s.

Özege 15406
28 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu Kısm-ı Salis

Mülûk-i Cengiziye ve İlhaniye ve Celairiye ve Kırım Hanları Meskûkâtı

III/3
Mehmed MÜBAREK


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1318 (1900),
s.

Özege 15044
29 Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Premier

I/e
1
Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse Paris, , Imp. Larousse
836 s.

30 Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Deuxième

I/e
1
Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse Paris, , Imp. Larousse
840 s.

31 Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Troisième

I/e
1
Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse Paris, , Imp. Larousse
914 s.

32 Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Quatriéme

I/e
1
Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse Paris, , Imp. Larousse
1003 s.

33 Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Cinquième

I/e
1
Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse Paris, , Imp. Larousse
1044 s.

34 Meskûkât-ı Kadime-i İslamiyye

Erbab-ı merakdan bir zat tarafından cem olunan meskûkât-ı İslamiyyenin tarifatını havi kataloktur

Monnaies Anciennes Musulmanes
Catalogue d'une collection de monnaies Musulmanes appartenant à un amateur.

III/3
Erbab-ı merakdan bir zat      (Arap İzzet Holo Paşa)

"Bu zat Sultan Abdülhamidin ikinci kâtibi olan İzzet Holo Paşadır ki bu paraları gayri muntazam bir defter ile Bağdat Adliye Reislerinden Suriyeli Yahya Bey isminde birisi toplayıp kendisine vermiş, o da Sultan Abdülhamide takdim etmiştir" (Halil Ethem, İslâmî Nümismatik için bir Bibliyoğrafi Tecrübesi)
İstanbul - Constantinople, 1318 - 1901, (Mihran) Matbaası - Imprimerie MIHRAN
1 + 204 s.

Özege 13252
35 Sir Harry Parkes In China


Stanley LANE-POOLE      Kimdir


Methuen & Co. London, 1901,
s.

36 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu Kısm-ı rabi

Türkistan Hakanları, Al-i Sebüktekin, Horasan ve Irak Selçukileri, Beni Salduk, Beni Menküç, Danişmendiler, Rum Selçukileri, Karaman, Aydın, Saruhan, Menteşe, Germiyan ve İsfendiyar Oğulları, Beni Eretna, Karakoyunlu ve Akkoyunlu Meskûkatı

III/3
Ahmed TEVHİD


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1321, Mahmud Bey Matbaası
28 + 567 s. + 7 pl.

Özege 15045
37 A Manual of Musalman Numismatics


O. CODRINGTON


London, 1904,
s.

38 Précis de Physiologie

I/c
3
E. HÉDON


Octave Doin Éditeur Paris, 1904,
s.

39 Nouvelles Tables de Logarithmes

avec Règleset Formules Usuelles

I/b
6
C. BOUVART A. RATINET


Librairie Hachette Quatriéme Édition Paris, 1905,
176 + 47 s.

40 Müze-i Hümayun

Kurşun Mühür Kataloğu

Arab ve Arab-Bizantin ve Osmanlı Kurşun Mühürlerine Mahsusdur

Oku   

Halil EDHEM      Kimdir


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1321 (1906),
s.

Özege 15040
41 Catalogue des Figurines Grecques de Terre Cuite


Anonim


Musée Impériaux Ottomans Constantinople, 1908, Typographie et Lithographie Ahmed Ihsan
ix + 663 s. + xv plates

42 İlm-i Teşrih-i Topografi

Birinci cild

I/b
2
Hasan Mazhar Paşa


İstanbul, sene-i hicri 1326, sene-i mali 1324 (1908), Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Osmaniye Matbaası
775 + 12 s.

Özege 9033
43 Fatih Sultan Mehmed ve Ressam Bellini (1479 - 1480)

Oku   
I/a
4-a
THUASNE

Thuasne'den Ahmed Refik


Tarih-i Osmanî Kitabhanesi Aded: 1 İstanbul, 1325 (1909), Matbaa-i Ahmed İhsan
64 s.

Özege 5411
44 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Birinci Cild

I/a
4-b
Mehmed MURAD

Mürettib ve naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


tab-ı evvel , 1325, Matbaa-i Amidî
324 + 4 s.

Özege 19778
45 Meskükât-ı Osmaniye İdaresinin On Beş Senelik Tarihçesi


İbrahim HAKKI


(İstanbul), 13 Mart 1325 (1909),
8 s.

Özege 13253
46 Meskûkât-ı İslâmiyye Takvimi

Catalogue of Islamic Coins Contains, 2243. Coins belong to the. 243 khelifes, monarchs and meliks in the 39. khilafet, monarchy and governments. minted in the 201 mint towns by 234 names

III/3
Ahmed ZİYA


İstanbul - Costantinople, 1328 - 1910, Matbaa-i Âmire
10 + 170 s. + 1 s. 4 pl.

Özege 13251
47 İlm-i Ensac-ı Tabiiye

Yazarından Saray Yaveri Necmeddin Efendi'ye ithaflı ve imzalı

I/b
2
Doktor Tevfik RECEB


Dersaadet, 1327 (1911), Müşterek Ül-Menfaa Osmanlı Şirketi Matbaası
545 + 8 sayfa s.

Özege 8867
48 Modern Copper Coins of the Muhammadan States of Turkey, Persia, Egypt, Afghanistan, Morocco, Tripoli, Tunis, etc.

III/3
W.H. VALENTINE


London, 1911,
s.

49 Tarih-i Sultan Mehmed Han Sâni

Oku   
I/d
3
Kritovulos

Mütercimi İzmir Mebusu Karolidi

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 1-12
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1328 (1912), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaası
200 s.

Özege 19912
50 Büyük Tarih-i Umumi

Birinci Cild

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


ikinci tab'ı İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
51 Büyük Tarih-i Umumi

İkinci Cild

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
52 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

İkinci Cild [Fatih Mehmed, İkinci Bayezid, Yavuz Selim hanlar devirleri]

I/a
4-b
Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


tab-ı evvel , 1328, Matbaa-i Amidî
330 + 2 s.

Özege 19778
53 Büyük Tarih-i Umumi

Üçüncü Cild

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
54 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Üçüncü Cild (Kanunî Süleyman ve İkinci Selim hanlar devirleri)

I/a
4-b
Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


tab-ı evvel Dersaadet, 1328, Kasbar Matbaası
390 + 2 s.

Özege 19778
55 Büyük Tarih-i Umumi

Dördüncü Cild

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
56 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Dördüncü Cild [Murad-ı salis, Mehmed-i salis, Ahmed-i evvel hanlar devirleri]

I/a
4-b
Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


tab-ı evvel , 1328, Matbaa-i Amidî
407 + 1 s.

Özege 19778
57 Büyük Tarih-i Umumi

Beşinci Cild

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
58 Büyük Tarih-i Umumi

Altıncı Cild

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
59 Eski İstanbul abidat ve mebanisi

Şehrin tesisinden Osmanlı fethine kadar

I/a
3
Celal ESAD


Muhtar Halid Külliyatı Kısm-ı tarihi Aded: 4 Birinci tab'ı Dersaadet, 1328 (1912), Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı
250 s. + 1 LE.

Özege 5113
60 Ameliyyat-ı Cerrahiyye

I/b
2
Muallim Doktor Orhan ABDİ


İstanbul, 1329 (1913), Kader Matbaası
1 + 294 s. + 1

Özege 708
61 Kanunname-i Âl-i Osman

(Kanunî Sultan Süleyman devri)

Oku   
I/d
3
Tevkıî Seydi tarafından tertib edildiği tahmin edilmektedir.

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 13-19
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1329 (1913), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık osmanlı şirketi
7 + 72 s.

Özege 10115
62 Musavver Tarih-i İslam

Kavm-i necib-i Arabın terakkiyat-ı fikriye, ictimaiye, iktisadiyesiyle suret-i itila ve inhitatdan bahis ve müteaddit tarihi resimlerle yedi kıta şehr-i peygamberi haritasını ve üç kıta coğrafya-yı politiki haritalarını havidir.

1. Cild

I/a
4-b
Seyyid Emir ALİ

Mütercimi M. Rauf


Kanaat Kütüphanesi Dersaadet, 1329, Kanaat Matbaası
320 s. + 8 pl.

Özege 14485
63 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Beşinci Cild

I/a
4-b
Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


tab-ı evvel , 1329, Matbaa-i Amidî
422 + 2 s.

Özege 19778
64 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Altıncı Cild [Kösem ve Turhan valdeler devri]

I/a
4-b
Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


tab-ı evvel , 1329, Matbaa-i Amidî
373 + 2 + 1 s.

Özege 19778
65 Kanunname-i Âl-i Osman

(Fatih Sultan Mehmed devri)

Oku   
I/d
3
Tertib eden: Tevkıî Leys zade Mehmed bin Mustafa

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 13-14
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1330 (1914), Matbaa-i Ahmed İhsan ve şürekâsı
32 s.

Özege 10114
66 Rehnüma

I/a
4-b
Anonim


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1330, Matbaa-i Ebüzziya
152 s.

Özege 15047
67 Tarih-i Ebülfeth

Oku   
I/d
3
Dursun Tur-ı Sinâ

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 26-38
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1330 (1914), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık Osmanlı şirketi
198 s.

Özege 19779
68 Vakıat-ı Sultan Cem

Oku   
I/d
3

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 22-23, 25
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1330 (1914), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaası
43 s.

Özege 22481
69 Mahrusa-i İstanbul Fetihnamesi

Oku   
I/d
3
Cafer Çelebi Taci Zade

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 20-21
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1331 (1915), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık osmanlı şirketi
24 s.

Özege 11953
70 Mardin Mülûki Artukiyye Tarihi ve Kitabeleri ve sair Vesaik-i Mühimme


Kâtib FERDÎ


Ali Emirî Nevadir-i eslâk külliyatı Aded 4 Dersaadet, 1331 (1915), Kader Matbaası
72 s.

Özege 12250
71 Forty Years In Constantinople

The Recollections of Sir Edwin Pears 1873-1915

with 16 Illustrations

I/a
3
Sir Edwin PEARS


D. Appleton and Company New York, MCMXVI,
390 s.

72 Hulâsat ül-kelâm fi redd il-avâm

Oku   
I/d
3
Koca Sekban başı

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 39, 41-42
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, (1332/1916), Hilâl Matbaası
54 s.

Özege 7980
73 Tevarih-i Ali Osmandan

Aşıkpaşazade Tarihi

Oku   
I/a
3
Derviş Aşık paşa zade Ahmed AŞIKİ

Tarih-i Osmânî Encümeni tarafından yayınlanan raporlarda bu eserin adı geçmemekle beraber, "ifade-i mahsûsa” adı verilmiş olan girişin sonunda,
"Tarih-i Osmânî Encümeni fi 4 zilkade sene 1332”
imzası bulunmaktadır.
Maarif-i Umumi Nezareti Celilesi İstanbul, 1332 (1916), Matbaa-i Âmire
20 + 318 s.

Özege 20900
74 Memâlik-i Osmaniyede Demirbaş Şarl

Aded: 1

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 1 İstanbul, 1332 (1916), Hilâl Matbaası
123 s.

Özege 13021
75 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Yedinci Cild - Köprülüler devri

I/a
4-b
Mehmed MURAD


birinci tabı , 1332, Tefyiz Matbaası
359 s.

Özege 19778
76 İran Sefaretnamesi

Oku   
I/d
3
Mehmed Refi'

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 43
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1333 (1917), Hilâl Matbaası
31 s.

Özege 9308
77 Nakid ve İtibar-ı Malî

Birinci Kitab

Meskükât

III/4
Hasan Ferid


İstanbul, 1333 (1917),
s.

Özege 15093
78 Ottomanisme Rationnel

Lecture Expliquée

Cours Moyen


P. ANMÉGHIAN Orkhan SÉLAHEDDIN


Constantinople, , Imprimerie "Arax"
113 s.

79 Memâlik-i Osmaniyede Kral Rakoçi ve Tevabii

(1109 - 1161)

Aded: 2

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 2 İstanbul, 1333 (1917), Hilâl Matbaası
91 s.

Özege 13028
80 Bir Elçi'nin Tarihçe-i Sefareti

(1207 - 1208)

Aded: 3

I/a
3
Hayreddin NEDİM


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 3 İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye
122 s.

Özege 2277
81 Osmanlılar ve Büyük Fredrik

(1133 - 1179)

Aded: 4

Oku   
I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 4 İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye
48 s.

Özege 16025
82 Onuncu Asr-ı Hicrîde İstanbul Hayatı

(961 - 1000)

Aded: 6

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 6 İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye
235 s.

Özege 15723
83 Kayseri Şehri

Mebani-i İslâmiye ve Kitabeleri

Aded: 5

I/a
3
Halil EDHEM      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 5 İstanbul, 1334 (1918), Matbaa-i Orhaniye
14 + 148 s. + 2 s. 16 Pl.

Özege 10480
84 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu

Meskukat-i Osmaniye, Kısm-ı Sadis, Birinci Cild

Sultan Osman Han-ı evvelden Sultan Murad Han-ı salisin ahır-ı saltanatına kadar olan zamanı müştemildir

III/3
Halil EDHEM      Kimdir


Müze-i Hümayun Constantinople, 1334 (1918), Mahmud Bey Matbaası
s.

Özege 15046
85 Osmanlı Tarihi

I/a
4-b
Necib Asım Mehmed Arif


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı İstanbul, 1335 (1919), Matbaa-i Orhaniye
6 + 638 s. + 3

Özege 15998
86 Tarih-i Cami-i Şerif-i Nurıosmaniye

Oku   
I/d
3

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 49:62
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1335-1337 (1919-1921), Hilâl Matbaası
51 s.

Özege 19771
87 Meskûkât-ı Şahane İdaresi Darbhane-i Âmire

1335 Sene-i Maliyesi

Darbiyat ve Muamelâtı Hakkında Mâliye Nezaret-i Celîlesine Takdim Olunan Rapor


Dr. Niyazi ASIM


Dersaadet, 1336 - 1920,
55 + 2 + s. 2 LE.

Özege 13254
88 Meskûkât-ı Şahane İdaresi Darbhane-i Âmire

1336 Sene-i Maliyesi

Darbiyat ve Muamelâtı Hakkında Mâliye Nezaret-i Celîlesine Takdim Olunan Rapor


Meskûkat-ı Şahane Müdürü Niyazi ASIM


Meskûkât-ı Şahane İdaresi Dersaadet, 1337 - 1921, Matbaa-i Amire
257 + 5 s.

Özege 2148
89 Rehnüma

I/a
4-b
Anonim


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1337, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı
87 s.

Özege 15047
90 Traité de Chirurgie d'Urgence

I/c
3
Félix LEJARS


Masson et Cie, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine Paris, 1921,
s.

91 Précis de Pathologie Externe, Tome Premiere

I/c
3
E. FORGUE


Librairie Octave Doin Paris, 1922,
s.

92 Asar-ı Atika Müzesinde Meskûkât Koleksiyonları

(Tarihçesi, Tasnifatı, ve Mikdarı)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Maarif Vekaletine Takdim Olunan Rapor

III/3
Halil EDHEM      Kimdir


İstanbul Asar-ı Atika Müzesi 6 İstanbul, 1339 (1923),
s.

Özege 998
93 Rehber-i Ameliyat-ı Viladiye

I/b
2
Doktor Zekâi TAHİR


İstanbul, 1339 (1923),
185 s. + 1

Özege 16568
94 Sultan Cem

(864 : 900)

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


İ. Hilmi, Kitabhane-i Hilmi Geçmiş Asırlarda Türk Hayatı 10 İstanbul, 1923 (1924), Orhaniye Matbaası
232 s.

Özege 18309
95 Tarih-i Gilmanî

Oku   
I/d
3
Mehmed Halife

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 78-84
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1340 (1924), Orhaniye Matbaası
102 + 2 s.

Özege 19810
96 İstanbul Rehber-i Seyyahin

Yazarından İstanbul Valisine ithaflı ve imzalı

I/a
3
Ernest MANBURİ      Kimdir


Ritso ve Mahdumu Neşriyatı Birinci tab'ı İstanbul, 1925,
4 + 561 s. 1 PL. 4 LE.

Özege 8245
97 Lamartin

Türkiyeye Muhaceret Kararı, İzmirdeki Çiftliği

(1849 - 1853)

Aded: 7

Oku   
I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 7 İstanbul, 1925, Orhaniye Matbaası
56 s.

Özege 11559
98 Safra Taşları ve Teşekkül, İhtilatat ve Tedavileri

I/b
2
M. KEMAL


İstanbul, 1926,
s.

Özege 17272
99 Sicill-i Kavanîni

Kısmı evvel

Birinci Cild | 24 Nisan 1336 - 31 Teşrin-i Evvel 1341

I/a
1
Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1926, "Cihan" Matbaası
s.

Özege 18036
100 Sicill-i Kavanîni

Kısmı evvel

İkinci Cild | 21 Teşrin-i Sani - 10 Haziran 1926

I/a
1
Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1926, "Cihan" Matbaası
s.

Özege 18036
101 Türkiyede Mülteciler Meselesi

Aded: 8

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 8 İstanbul, 1926, Matbaa-i Amire
259 s.

Özege 21882
102 Darüşşafaka

Türkiyede İlk Halk Mektebi

I/b
2
Mehmed İZZET Mehmed ESAD Osman NURİ Ali KÂMİ


İstanbul, 1927, Evkaf-ı İslâmiye Matbaası
207 s. + 4 s.

Özege 3631
103 Düvel-i İslâmiye

I/a
3
Stanley LANE-POOLE      Kimdir

Halil Edhem


Maarif Vekâleti İstanbul, ( Hicri 1345) 1927, Milli Matbaa
17 s. + 640 s., 11 levha

Özege 4502
104 Fenn-i Vilade

İkinci Kitab

Marazî nifasiyet ve usret-i vilade

I/b
2
Müderris Doktor İsmail DERVİŞ


Darülfünun Tıb Fakültesi Külliyatı İstanbul, 1927, Ahmed İhsan Matbaası
576 s. + 5 s.

Özege 5593
105 Guide du Musée de Smyrne


Inspecteur Général des Antiquités A. AZİZ Bey

Traduit par Djevdet Bey


Association des Amis des Antiquités de Smyrne et ses Environs No 3 Smyrne, 1927, Imp. Lithogr. Spartalı Haifz Ali
50 s.

106 Nutuk

Gazi Mustafa Kemal tarafından

22093 / İkinci Elli Bin

I/b
2
Anonim


Ankara, 1927,
543 + 2 s. Vesaik kısmı 303 + 2 s. 1 PL. 10 LE.

Özege 15583
107 Umdet üt-tevarih

Oku   
I/d
3
Abdülgaffar bin Hüseyin Kırimî

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 85-95
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1343 (1927), Matbaa-i âmire
207 s.

Özege 21999
108 Sicill-i Kavanîni

Kısmı evvel

Üçüncü Cild | 13 Mayıs 1926 - 18 Haziran 1927

I/a
1
Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1927, "Cihan" Matbaası
s.

Özege 18036
109 Nouveau Petit Larousse Illustré


Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse Quarante-neuvième Edition Paris, 1927,
1760 s.

110 İstanbul Seririyatı / Stamboul Seriryatı

Revue Medicale

I/b
2
Anonim


Dokuzuncu Sene Numero 3 , Temmuz 1927,
s.

111 İ'lamsız İcra Usulü

Yazarından ithaflı ve imzalı

I/a
3
Hakimoğlu Ahmed REFİK


İstanbul, 1928,
s.

Özege 8700
112 Türkiye Teracim-i Ahvâl Ansiklopedisi

Cild 1

Encyclopédie Biographique de Turquie

I Volume

I/a
3
Mehmed Zeki Mahmud PAÇACI


Constantinople, 1928, Impr. L. Babok & Fils
201 + 14 s.

Özege 21863
113 Akıl Hastalıkları

Yazarından ithaflı ve imzalı

I/b
2
Mazhar Osman


İstanbul, 1928, Kader Matbaası
467 + 1 s.

Özege 341
114 Düsturname-i Enverî

Aded: 15

I/a
3
Enverî

İstinsah eden: Mükrimin Halil

1928 yılında Latin harflerine geçiş esnasında hem Eski Türkçe, hem Latin harfleriyle birlikte yayımlanmıştır. En eski tarihlerimizden birisidir.
Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 15 İstanbul, 1928 / 1929, Devlet Matbaası / Evkaf Matbaası
121 + 99 s.

Özege 4494
115 Sicill-i Kavanîni

Kısmı evvel

Dördüncü Cild | 18 Haziran 1927 - 28 Mayıs 1928

I/a
1
Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1928, "Cihan" Matbaası
s.

Özege 18036
116 Türk Ticaret Gemileri


Anonim


İstanbul Deniz Ticareti müdürlüğü T. C. İktisat Vekâleti Neşriyatından İstanbul, 1929, Halk Matbaası
56 s.

117 Sistemim

Sıhhat ve Vücut Güzelligi İçin Günde ,,15,, Dakıkalık Beden Harekâtı

I/b
5
J. P. MÜLLER

Alamancadan Çevirenler Yzb. Ö. Lütfi - Yzb. Süleyman


İstanbul, , Çituris Biraderler Matbaası
152 s.

118 Hicrî On İkinci Asırda Istanbul Hayatı

(1100-1200)

Aded: 17

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 17 İstanbul, 1930, Devlet Matbaası
xvi + 240 s.

119 Sicill-i Kavanini

Kısmı evvel

Beşinci Cilt | 1 Teş. s. 1928 - 3 Haziran 1929

I/a
1
Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1930, "Cihan" Matbaası
s.

120 The Murder At The Vicarage


Agatha CHRISTIE


Dell Publishing Reprinted New York, ,
223 s.

121 Mimar Sinan

I/a
4-a
Ahmet REFİK      Kimdir


Kanaat Kütüphanesi İstanbul, 1931,
72 s.

122 Topkapı Sarayı


Halil EDHEM      Kimdir


Kanaat Kütüphanesi Ansiklopedik Neşriyatı Serisi İstanbul, 1931, Sebat Matbaası
61 s.

123 Hicrî On Birinci Asırda İstanbul Hayatı

(1000-1100)

Aded: 20

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 20 İstanbul, 1931, Devlet Matbaası
ix + 59 s.

124 Sicill-i Kavanini

Kısmı evvel

Altıncı Cilt | 14 Teş. s. 1929 - 17 Haziran 1930

I/a
1
Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1931, "Cihan" Matbaası
s.

125 İzmir Hakkında Tetkikat

+

İzmir'de Roma Tiyatrosu

I/a
3
Bonavantür F. SLAARS IKONOMOS Otta WALTER Otta BERG

Mütercimler Arap zade Cevdet ve Süleyman Namık


İzmir ve Havalisi Asarıatika Muhipleri Cemiyeti Sayı: 6 İzmir, 1932, Marifet Matbaası
352 s. +34 s. + resimler

126 Birinci Türk Tarih Kongresi

Konferanslar Münakaşalar

IV/2
Anonim


Maarif Vekâleti İstanbul, 1932, Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi
631 s. + 1 harita

127 Sicill-i Kavanini

Kısmı evvel

Yedinci Cild | 22 Eylül 1930 - 30 Teş. ev. 1931

I/a
1
Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1932, "Cihan" Matbaası
s.

128 Camilerimiz


Halil EDHEM      Kimdir


Kanaat Kütüphanesi İstanbul, 1933, Resimli Gazete Matbaası
107 s.

129 İslâmî Nümismatik İçin Bir Bibliyoğrafi Tecrübesi

Essai D'une Bibliographie Pour La Numismatique Musulmane

Oku   

Halil EDHEM      Kimdir


Kitap Yazanlar Kooperatifi Büyük Seri: No. 1 Ankara, 1933, Hakimiyeti Milliye Matbaası
64 s.

130 Sıhhat Almanakı

Cumhuriyetin onuncu senesini kutlularken Hekimlerimizin halkımıza armağanı


Mazhar OSMAN


İstanbul, 1933, "Kader" Matbaası
1136 s.

131 Tiglatpileser III-ün Oğlu Asur Kralı Sargon II

Sargon II. von Assyrien der Sohn Tiglatpilesers III.


Eckhard UNGER


İstanbul Asarıatika Müzeleri IX İstanbul, 1933, Universum Matbaası / Alaettin Matbaası
31 s. + resimler

132 Topkapı Sarayı Müzesi Rehberi


Anonim


İstanbul Asarıatika Müzeleri İstanbul, 1933, Devlet Matbaası
197 s. + 48 resim - 1 Plân

133 İstanbul Asarıatika Müzeleri

Resimli Rehber

Yunan, Roma, Bizans Heykeltraşî Eserleri


Anonim


İstanbul, 1934, Devlet Matbaası
VII + 146 s.

134 Précis de Sémiologie Médical Appliquée

I/c
3
M. CHIRAY P. CHÊNE


Libraires de l'Académie de Médecine Paris, 1934,
s.

135 La Turquie Kemaliste

No. 3


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Octobre 1934, L'Imprimerie d'Ètat
27 s. + 5 s. resim

136 La Turquie Kemaliste

No. 4


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Décembre 1934, L'Imprimerie d'Ètat
34 s.

137 Osmanlıcadan Türkçeye

Cep Kılavuzu


Anonim


T. D. A. K. İstanbul, 1935, Devlet Basımevi
371 s.

138 Osmanlıcadan Türkçeye

Cep Kılavuzu


Anonim


T. D. A. K. İstanbul, 1935, Devlet Basımevi
371 s.

139 Türkçeden Osmanlıcaya

Cep Kılavuzu


Anonim


Türk Dil Kurumu İstanbul, 1935, Devlet Basımevi
340 s.

140 Peril At End House


Agatha CHRISTIE


Collins London, ,
252 s.

141 La Turquie Kemaliste

No. 5


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Février 1935, L'Imprimerie d'Ètat
28 s. + 6 s. resim

142 La Turquie Kamâliste

No. 8


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Août 1935, L'Imprimerie d'Ètat
25 s. + 5 s. resim

143 La Turquie Kamâliste

No. 10


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Décembre 1935, L'Imprimerie d'Ètat
20 s. + 8 s. resim

144 Diyarbekir Tarihi

Cilt: I.


Basri KONYAR


, 1936, Ulus Basımevi
218 s. + resimler ve haritalar

145 La Turquie Kamâliste

No. 12


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Avril 1936, L'Imprimerie d'Ètat
18 s. + 16 s. resim

146 La Turquie Kamâliste

No. 13


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Juin 1936, L'Imprimerie d'Ètat
23 s. + 9 s. resim

147 La Turquie Kamâliste

No. 14


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Août 1936, L'Imprimerie d'Ètat
27 s. + 8 s. resim

148 La Turquie Kamâliste

No. 15


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Octobre 1936, L'Imprimerie d'Ètat
24 s. + 14 s. resim

149 La Turquie Kamâliste

No. 16


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Décembre 1936, L'Imprimerie d'Ètat
30 s. + 10 s. resim

150 Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri

Siyasî, İdarî, Fikrî, İktisadî, Hayat; İlmî ve İctimaî Muesseseler; Halk ve Toprak


İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI      Kimdir


Türk Tarih Kurumu VIII Seri No. 2 Ankara, 1937,
V + 182 s.

151 Bir Türk Hekimi ve Tıbba Dair Manzum Bir Eseri


Hasan-Âli YÜCEL


İstanbul, 1937, Devlet basımevi
29 s. + 4 resim

152 İstanbul Müzeleri Asarıatika Müzesi Tunç Eserler Rehberi

Musée des Antiquites Guide Illustré des Bronzes


Anonim


İstanbul, 1937, Devlet Basımevi
50 s.

153 Kadeh ve Bardak İçkileri


K. ÖNER


İstanbul, 1937, Halk Basımevi
399 s. + XIII s.

154 Peçenek Tarihi

I/a
3
A. N. KURAT


Kültür Bakanlığı Birinci defa İstanbul, 1937, Devlet Basımevi
285 s.

155 Türk İstiklâl Harbi Hulâsası 1919 : 1922


Anonim


Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarih Encümeni İstanbul, 1937, Askerî Matbaa
10 s.

156 La Turquie Kamâliste

No. 17


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Février 1937, L'Imprimerie d'Ètat
28 s. + 6 s. resim

157 La Turquie Kamâliste

No. 18


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Avril 1937, L'Imprimerie d'Ètat
31 s. + 18 s. resim

158 La Turquie Kamâliste

No. 19


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Juin 1937, L'Imprimerie d'Ètat
26 s. + 15 s. resim

159 La Turquie Kamâliste

No. 20


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Août 1937, L'Imprimerie d'Ètat
29 s. + 11 s. resim

160 La Turquie Kemaliste

No. 21 - 22

Numéro Spécial Consacré au II.e Congrès d'Histoire Tueque et à l'Exposition d'Histoire 20 - 26 Septembre 1937


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Décembre 1937, L'Imprimerie d'Ètat
96 s.

161 Topkapı Sarayı Müzesi Arşiv Kılavuzu

I. Fasikül

A-B-C


Anonim


Kültür Bakanlığı Topkapı Sarayı Müzesi Direktörlüğü İstanbul, 1938, Devlet Matbaası
96 s. + XIV vesika

162 La Turquie Kémaliste

No. 23 - 24


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Avril 1938, L'Imprimerie d'Ètat
22 s. + 15 s. resim

163 La Turquie Kémaliste

No. 25 - 26


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Août 1938, L'Imprimerie d'Ètat
24 s. + 20 s. resim

164 La Turquie Kemaliste

No. 27


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Octobre 1938, L'Imprimerie d'Ètat
31 s. + 25 s. resim

165 La Turquie Kemaliste

No. 28


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Décembre 1938, L'Imprimerie d'Ètat
36 s. + 7 s. resim

166 Fatih Camii ve Bizans Sarnıcı


H. Baki KUNTER A. Saim ÜLGEN


İstanbul, 1939, Cumhuriyet Matbaası
16 s. + 72 resim

167 Kitabül Cerrahiyei İlhaniye (Cerrahname)

870 - 1465 Paris nüshası resimleri

Les Illustration de traitè de Chirurgie de Cherefeddin Saboundjou oglou

I/c
2
Şerafeddin SABUNCUOĞLU

Neşreden: Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER


İstanbul Üniversitesi Tıb Tarihi Enstitüsü Adet: 12 İstanbul, 1939, Kenan Basımevi
48 s. + 76 s.

168 Türk ve İslam Eserleri Müzesi Rehberi


Anonim


İstanbul Müzeleri İstanbul, 1939, Devlet Basımevi
63 s.

169 La Turquie Kemaliste

No. 29


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Février 1939, L'Imprimerie d'Ètat
34 s. + 30 s. resim

170 La Turquie Kemaliste

No. 30


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Avril 1939, L'Imprimerie d'Ètat
46 s. + 17 s. resim

171 La Turquie Kemaliste

No. 31


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Juin 1939, L'Imprimerie d'Ètat
38 s. + 21 s. resim

172 La Turquie Kemaliste

No. 32 - 40


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Août 1939, L'Imprimerie d'Ètat
67 s. + 33 s. resim

173 Die Welt des Islams

Band 22


Begründet von Prof. Dr. G. KAMPFFMEYER

Herausgegeben von Prof. Dr. G. JÄSCHKE


Deutsche Gesellschaft für Islamkunde Berlin, 1940, August Hopfer
167 s.

174 Saruhanoğulları ve Eserlerine Dair Vesikalar (733 H. - 1220 H.)


Çağatay ULUÇAY


İstanbul, 1940,
s.

175 Türkiyede Çıkmakta Bulunan Gazete ve Mecmualar


Anonim


Başvekâlet Matbuat U. Müdürlüğü Ankara, 1940, Devlet Matbaası
340 + xvi s.

176 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

1. Cilt 1. Cüz | AB - ABDÜLKADİR


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1940, Maarif Matbaası
XXI + 80 s. (s. 1 - 80)

177 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

I. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti İstanbul, 1940, Maarif Matbaası
160 s. (s. 1 - 160)

178 Topkapı Sarayı Müzesi Arşiv Kılavuzu

II. Fasikül C-Ç-D-E-F-G-H


Anonim


Topkapı Sarayı Müzesi İstanbul, 1940, Maarif Matbaası
96 s. + XIV vesika

179 Dr. A. Süheyl Ünver Bibliyografyası


Osman ERGİN


İstanbul Üniversitesi Tıb Tarihi Enstitüsü Adet: 20 İstanbul, 1941, Millî Mecmua Basımevi
64 s.

180 Anadolu Selçukî Devleti Tarihi

İbni Bibi'nin Farsça Muhtasar Selçuknâmesinden


İbni Bibi

Notlar ilâve eden F. N. UZLUK

Türkçeye çeviren M. Nuri Gencosman


Anadolu Selçukîleri gününde tarih bitikleri I Ankara, 1941, Uzluk Basımevi
328 s.

181 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

2. Cüz | ABDÜLKADİR - AHLAT


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 81 - 160)

182 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

II. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
160 s. (s. 161 - 320)

183 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cüz | AHLAT - AKÎDE


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 161 - 240)

184 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

4. Cüz | AKÎDE - ALİ EVLÂDI


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 241 - 320)

185 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

5. Cüz | ALİ HAN - ÂMİDÎ


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 321 - 400)

186 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

6. Cüz | ÂMİDÎ - ARABİSTAN


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 401 - 480)

187 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

7. Cüz | ARABİSTAN - ARGUN


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 481 - 560)

188 La Turquie Kemaliste

No. 41


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Février 1941, L'Imprimerie d'Ètat
36 s. + 18 s. resim

189 La Turquie Kemaliste

No. 42


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Avril 1941, L'Imprimerie d'Ètat
25 s. + 21 s. resim

190 La Turquie Kemaliste

No. 43


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Juin 1941, L'Imprimerie d'Ètat
32 s. + 34 s. resim

191 La Turquie Kemaliste

No. 44


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Août 1941, L'Imprimerie d'Ètat
33 s. + 23 s. resim

192 La Turquie Kemaliste

No. 45


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Octobre 1941, L'Imprimerie d'Ètat
27 s. + 26 s. resim

193 La Turquie Kemaliste

No. 46


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Décembre 1941, L'Imprimerie d'Ètat
25 s. + 33 s. resim

194 Kur'an

Şiir ve Kanunları

Çevireninden ithaflı ve imzalı

I/a
3
Stanley LANE - POOLE

Türkçeye Çeviren: Avni Doğan


Ankara, 1942, Ulusal Matbaa
78 s.

195 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

10. Cüz | ATATÜRK


Heyet


İstanbul, 1949, Maarif Matbaası
87 s. (s. 721 - 807)

196 İslâm Ansiklopedisi

Atatürk

İslâm Ansiklopedisinin 10 uncu Fasikülünden Ayrı Basım


Heyet


İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
s.

197 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

2. Cilt 11. Cüz | ATBARA - AZÂB


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
80 s. (s. 1 - 80)

198 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

12. Cüz | AZÂB - BA'AL


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
80 s. (s. 81-160)

199 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

13. Cüz | BA'AL - BAHTİYÂR


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
80 s. (s. 161 - 240)

200 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

III. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
160 s. (s. 321 - 480)

201 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

8. Cüz | ARGUN - ARÛZ


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
80 s. (s. 561 - 640)

202 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

9. Cüz | ARÛZ - ATAMA


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
80 s. (s. 641 - 720)

203 İstanbul Kütüpaneleri Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

1. Fasikül Umumi Tarihler


Anonim


Maarif Vekilliği Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: 1 No: 1 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
s.

204 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

14. Cüz | BAHTİYÂR - BASRA


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 241 - 320)

205 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

15. Cüz | BASRA - BAYKAL


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 321 - 400)

206 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

16. Cüz | BAYKARA - BELGRAD


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 401 - 480)

207 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

17. Cüz | BELGRAD - BERMEKÎLER


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 481 - 560)

208 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

18. Cüz | BERMEKÎLER - BÎRÛNÎ


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 561 - 640)

209 İkinci Türk Tarih Kongresi

İstanbul 20 - 25 Eylül 1937

Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler

IV/2
Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri No. 2 İstanbul, 1943, Kenan Matbaası
1187 s.

210 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

19. Cüz | BÎRÛNÎ - BORNU


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 641 - 720)

211 III. Türk Tarih Kongresi

Türk Tarih Kurumu Sergisi ve Kurumun Çalışmaları Hakkında Bir Hulâsa

IV/2
Anonim


Türk Tarih Kurumu Ankara, 1943, Türk Tarih Kurumu Basımevi
60 s.

212 III. Türk Tarih Kongresi Programı

15 - 20 sonteşrin 1943

IV/2
Anonim


Türk Tarih Kurumu Ankara, 1943, Türk Tarih Kurumu Basımevi
16 s.

213 La Turquie Kemaliste

No. 47


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, 1943, L'Imprimerie d'Ètat
47 s. + 12 s. resim

214 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

IV. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
160 s. (s. 481 - 640)

215 Galata

Topographisch - Archäologischer Plan


mit Erläuterndem Text von A. M. Schneider und M. Is. Nomidis


İstanbul, 1944,
59 s.

216 Mardin Artukoğulları Tarihi


İbrahim ARTUK


Gençler Kitabevi İstanbul, 1944, Aydınlık Basımevi
128 s.

217 Türkiyede Çıkmakta Bulunan Gazete ve Mecmualar

IV


Anonim


Başvekâlet Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü 6 Ankara, 1944, Devlet Matbaası
336 + xvi s.

218 İstanbul Kütüpaneleri Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

2. Fasikül Türk Tarihine Ait Eserler


Anonim


Maarif Vekilliği Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: 1 No: 2 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
s.

219 Müsameret al-ahyar

(Selçukî Devletleri Tarihi)


Aksaraylı Kerimeddin MAHMUD

Ön söz ve notlar yazan: F. N. UZLUK

Türkçeye Çeviren M. Nuri Gencosman


Anadolu Selçukîleri gününde Tarih Bitikleri 2 Ankara, 1944,
s.

220 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

20. Cüz | BORNU - BÜZÜRGÜMMÎD


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
126 s. (s. 721 - 846)

221 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

21. Cüz | CABALA - CEM


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
80 s. (s. 1 - 80)

222 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 22. Cüz | CEM - CİDDE


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
80 s. (s. 81 - 160)

223 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 23. Cüz | CİĞALA-ZÂDE - CÜZÂM


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
102 s. (s. 161 - 262)

224 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

3. Fasikül Arap Tarihi, İran Tarihi, Diğer milletler tarihleri


Anonim


Milli Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: 1 No: 3 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
s.

225 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

V. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
160 s. (s. 641 - 800)

226 Doğu Anadolu Oyunları ve Havaları

Kitap: III

Artvin Oyunları


Derleyen: Kasım Ülgen


Kars Halkevi Yayınları İstanbul, 1944, Cumhuriyet Matbaası
218 s. + resimler

227 Türk Hukuk Lûgati

Fasikül 1


Türk Hukuk Kurumu


Maarif Vekilliği Ankara, 1944, Maarif Matbaası
80 s.

228 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 1

Aba - Abdullah Ef. (Himmetzade)

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, İkinciteşrin 1944, Tan Matbaası
32 s.

229 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 2

Abdullah Ef. (Hocazade) - Abdülhalim Memduh

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1944, Tan Matbaası
32 s.

230 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 3

Abdülhalim Memduh - Abdülmecid

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1944, Tan Matbaası
32 s.

231 İstanbul Çeşmeleri

II

Beyoğlu ve Üsküdar Cihetleri

I/b
5
İbrahim Hilmi TANIŞIK


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü Seri: II Sayı: 3 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
575 s.

232 Küçük Denizli Tarihi

(Yunanlılardan, Osmanlılara - 1434 M. 832 H - Kadar)


F. Akçakoca AKÇA


İstanbul, 1945, Resimli Ay Matbaası
69 s.

233 Nasreddin Hocanın Şehri Akşehir / Tarihî - Turistik Kılavuz


İbrahim Hakkı KONYALI      Kimdir


İstanbul, 1945, Nümune Matbaası
856 s.

234 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 10

Ahmed Rasim - Akbalık

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tanin Matbaası
32 s.

235 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 24. Cüz | ÇAD - ÇANAKKALE


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
80 s. (s. 263 - 342)

236 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 25. Cüz | ÇANAKKALE - ÇUHA ADASI


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
102 s. (s. 343 - 444)

237 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 26. Cüz | DÂBBA - DEMİR-KAPI


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
80 s. (s. 445 - 524)

238 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 27. Cüz | DEMİR-KAPI - DİYARBEKİR


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 525 - 604)

239 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 28. Cüz | DİYARBEKİR - DVİN


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 605 - 684)

240 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

4. Cilt 29. Cüz | EB - EBÜLGÂZİ BAHADIR HAN


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

241 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 4

Abdülmecid - Acemin Evi

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tan Matbaası
32 s.

242 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

4. Fasikül Şeriatlar - Peygamberler Tarihi


Anonim


Milli Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: 1 No: 4 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
s.

243 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 5

Acemin Evi - Ağa Hamamı

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tan Matbaası
32 s.

244 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

5. Fasikül Biyografiye Ait Eserler: a - Siyerler


Anonim


Milli Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: 1 No: 5 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
s.

245 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 6

Ağa Hamamı - Ahmed III Meydan Çeşmesi

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tan Matbaası
32 s.

246 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

VI. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 801 - 960)

247 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 7

Ahmed III ün Çadırı - Ahmed Efendi (Beyazizade)

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tan Matbaası
32 s.

248 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 8

Ahmed Efendi (Beyazizade) - Gedik Ahmed Paşa

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tan Matbaası
32 s.

249 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 9

Ahmed Paşa (Hezarpâre) - Ahmed Rasim

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tanin Matbaası
32 s.

250 Türk Hukuk Lûgati

Fasikül II


Türk Hukuk Kurumu


Millî Eğitim Bakanlığı Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (81-176. sayfalar)

251 The Sea Wolf


Jack LONDON


Pocket Books New York, November 1945,
292 s.

252 Ağaç ve odun ölçme Kılavuzu


Prof. Dr. Fehim FIRAT


Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İstanbul, 1946, Hüsnütabiat Basımevi
55 s.

253 Alanya (Alâiyye)


İbrahim Hakkı KONYALI      Kimdir


Alanyalı M. Ali Kemaloğlu İstanbul, 1946, Ayaydın Basımevi
544 s.

254 Eski ve İslami Paralar


Takiyy-üd-din Ahmed-il-MAKRİZİ

Çeviren: İbrahim Hakkı Konyalı


İstanbul, 1946,
s.

255 Fatih'in Sikke ve Madalyaları


İbrahim ARTUK Cevriye ARTUK


İstanbul, 1946,
s.

256 Manisa Arkeoloji Müzesi Kılavuzu


Vahit ARMAĞAN


C.H.P. Manisa Halkevi Sayı: 14 İstanbul, 1946, Marifet Basımevi
68 s. + resimler + 1 kroki

257 Pamukkale Suları


F. Akçakoca AKÇA


İkinci basılış İstanbul, 1946, Marifet Basımevi
63 s.

258 Umumî Türk Tarihine Giriş Cild I - En Eski Devirlerden 16. Asra Kadar


Prof. Dr. A. Zeki Velidî TOGAN


Hak Kitabevi Tarih Araştırmaları No. 2, Cild I İstanbul, 1946, İsmail Akgün Matbaası
XVI + 486 s.

259 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 11

Akbıyık Caddesi - Aktay (Salih Zeki)

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Stad Matbaası
32 s.

260 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 12

Aktuç (Nizameddin) - Ali Ağa (Uzun Hacı)

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, F - K Basımevi
32 s.

261 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 13

Ali Ağa Bahçesi - Ali Kuşçu

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, F - K Basımevi
32 s.

262 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 14

Ali Kuşçu Sokağı - Altınay (Ahmed Refik)

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Tan Matbaası
32 s.

263 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 15

Altınay (Ahmed Refik) - Âmin Alayı

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Tan Matbaası
32 s.

264 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 16

Âmin Alayı - Andelib

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Tan Matbaası
32 s.

265 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 17

Andelib - Araba

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Tan Matbaası
32 s.

266 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 18

Araba buhranı - Arifağa Sokağı

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Tan Matbaası
32 s.

267 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

4. Cilt 30. Cüz | EBÜLGÂZİ BAHADIR HAN - EFGANİSTAN


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

268 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

31. Cüz | EFGANİSTAN - EMEVÎLER


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

269 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

32. Cüz | EMEVÎLER - ERMENİYE


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

270 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

6. Fasikül Biyografiye Ait Eserler: b - Evliya Tezkireleri ve Menkabeler


Anonim


Milli Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: I No: 6 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
s.

271 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

VII. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 961 - 1120)

272 Türk Hukuk Lûgati

Fasikül III


Türk Hukuk Kurumu


Millî Eğitim Bakanlığı Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (177-256. sayfalar)

273 Genç Osman

II inci Sultan Osman Faciası


Ali Kadri ANIT


İstanbul, 1947, Hüsnütabiat Basımevi
110 s.

274 İstanbul Arkeoloji Müzelerinde Bulunan Boğazköy Tabletleri II.


Hazırlıyanlar: Hatice Bozkurt - Muazzez Çığ - H. G. Güterbock


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri III Sayı: 2 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
X + 40 s.

275 İstanbul Kitaplıkları Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu

I. Cilt

XII - XVI. Asır


Millî Eğitim Bakanlığı Kitaplıklar Müdürlüğü Tasnif Komisyonu


Milli Eğitim Bakanlığı Kitaplıklar Katalogları Seri: II No: 1 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
219 s. + xıv s.

276 İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt: 1

M. 1258 - 1512

H. 656 - 918

IV/a
4
İsmail Hami DANİŞMEND      Kimdir


Türkiye Yayınevi Tarih Serisi Yeni İnceleme ve Telifler: 1 İstanbul, 1947, Türkiye Basımevi
530 s. + 4 s.

277 XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paraları

III/4
Behzad BUTAK


İstanbul, 1947,
140 s. (12-112)

278 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 19

Ârifaki - Arkunlar (Hasan Fahreddin)

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1947, Tan Matbaası
32 s.

279 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 20

Armağan Sokağı - Asesbaşı

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1947, Tan Matbaası
32 s.

280 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 21

Âsım - Aşı Memurları Mektebi

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1947, Tan Matbaası
32 s.

281 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 22

Âşir Efendi - Atatürk İstanbulda

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1947, Tan Matbaası
32 s.

282 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 23

Atatürk İstanbulda

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1947, Tan Matbaası
32 s.

283 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

33. Cüz | ERMENİYE - EZRUH


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
124 s. (s. 321 - 444)

284 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

34. Cüz | FÂ - FÂTIMÎLER


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 445 - 524)

285 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

35. Cüz | FÂTIMÎLER - FIKIH


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 525 - 604)

286 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

36. Cüz | FIKIH - FUTA CALLON


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 605 - 684)

287 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

37. Cüz | FUTA CALLON - GENCE


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 685 - 764)

288 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

7. Fasikül Biyografiye Ait Eserler: c - Şairler Tezkireleri


Anonim


Milli Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: I No: 7 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
s.

289 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

VIII. Cilt


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1121 - 1280)

290 Knowledge For Yacht Cruising

I/b
1
Geoffrey PROUT


Brown, Son & Ferguson First Printed Glasgow, 1947, Brown, Son & Ferguson
x + 141 s.

291 Türk Hukuk Lûgati

Fasikül IV


Türk Hukuk Kurumu


Millî Eğitim Bakanlığı Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (257-320. sayfalar)

292 La Turquie Kemaliste

No. 48


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Décembre 1947, L'Imprimerie d'Ètat
48 s.

293 Mimar Koca Sinan

Vakfiyyeleri - hayır eserleri - hayatı - Padişaha vekâleti - azadlık kâğıdı - alım, satım hüccetleri


İbrahim Hakkı KONYALI      Kimdir


Nihat Topçubaşı Örnek Sayı: 2 İstanbul, 1948,
161 s. + 6 s.

294 Osmanlı Tarihi

Cilt V

(1774 - 1912)


YORGA

Çeviren: B. Sıtkı Baykal


Ankara Üniversitesi : 16 Bilim Kitapları Serisi: 7 Ankara, 1948, Güney Matbaacılık ve Gazetecilik
xvi + 688 s.

295 Priene Kılavuzu / Guide to Priene


Rüstem DUYURAN


Milli Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Anıtları Koruma Kurulu Seri: I Sayı: X İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
51 s. + 23 resim

296 The Ciba Collection of Medical Illustrations


Frank H. NETTER


Ciba Pharmaceutical Products, Inc. New Jersey, (1948), Colorpress, New York
222 s.

297 Türk Boğazları

I/b
5
Prof. Cemil BİLSEL


İstanbul, 1948, İsmail Akgün Matbaası
134 s.

298 İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt: 2

M. 1513 - 1573

H. 919 - 981

IV/a
4
İsmail Hami DANİŞMEND      Kimdir


Türkiye Yayınevi Tarih Serisi Yeni İnceleme ve Telifler: 1 İstanbul, 1948, Türkiye Basımevi
565 s.

299 XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek

III/4
Behzad BUTAK


İstanbul, 1948,
13 s. (113-126)

300 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 24

Atatürk İstanbulda - Atlama Taşı

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

301 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 25

Atlama Sokağı - Avrupa Tiyatrosu

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

302 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 26

Avrupa Tuvaleti - Ayak Esnafı, Satıcıları

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

303 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 27

Ayak Esnafı, Satıcıları - Ayasofya

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

304 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 28

Ayasofya - Aybastı Sokağı

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

305 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 29

Aydede - Ayia Mamas Ayazması

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

306 III. Türk Tarih Kongresi

Ankara 15 - 20 Kasım 1943

Kongreye Sunulan Tebliğler

IV/2
Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri No. 3 Ankara, 1948, Türk Tarih Kurumu Basımevi
775 s. + resimler

307 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 30

Ayia Mamas Ayazması - Ayios Yuanis Ayazması

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

308 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

38. Cüz | GENCE - GWALIOR


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
84 s. (s. 765 - 848)

309 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

5. Cilt 1. Kısım 39. Cüz | HÂ - HÂFİ HAN


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

310 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

40. Cüz | HÂFİ HAN - HALÎL PAŞA


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

311 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

8. Fasikül Biyografiye Ait Eserler: ç: Biyografiye ait diğer eserler


Anonim


Milli Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: I No: 8 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
s.

312 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

IX. Cild


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1281 - 1440)

313 La Turquie Kemaliste

No. 49


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Mars 1948, L'Imprimerie d'Ètat
48 s.

314 İstanbulun Fethi


Feridun DİRİMTEKİN


İstanbul Belediyesi Sayı 6 İstanbul, 1949, Belediye Matbaası
272 s. + 71 resim

315 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

X. Cild


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1441 - 1600)

316 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı (No. 3)

Archeological Museums of İstanbul Third Report


Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri XVI İstanbul, 1949, Pulhan Matbaası
73 s.

317 İstanbul Ansiklopedisi

Dördüncü Cild Fasikül 31

Ayios Yuanis Ayazması - Ayvansaray Gizli Toplantısı

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1949, Tan Matbaası
32 s.

318 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

41. Cüz | HALÎL PAŞA - HÂRİZM


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

319 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

42. Cüz | HÂRİZM - HASAN PAŞA


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

320 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

43. Cüz | HASAN PAŞA - HAZARLAR


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 321 - 400)

321 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

9. Fasikül İctimaî, siyasî, idarî ve itısadî tarih eserleri: a: sefaretnâmeler


Anonim


Milli Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: I No: 9 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
s.

322 Artuk ilinin tarihî belgesi


(Van Orta Okul öğretmenlerinden) İbrahim ARTUK


İstanbul, Yayın tarihi yok, Güven Basımevi
14 s.

323 Bursa'da Ulucami


Kâzım BAYKAL


Bursa Liselerinden Yetişenler Cemiyeti No. 1 İstanbul, 1950, İbrahim Horoz Basımevi
159 s.

324 The Topkapı Saray Museum

50 Masterpieces


Prepared by Tahsin ÖZ


Turkish Press, Broadcasting and Tourist Department , ,
31 s. + resimler

325 Türk Mezarlarına Dair Araştırma


Asistan Y. Müh. - Mimar Necibe SARACOĞLU


İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yeterlik çalışması İstanbul, 1950, İstanbul Matbaacılık
48 s.

326 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

XI. Cild


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1601 - 1760)

327 XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek II

Giyas üd-din Keyhusrev II Bin Keykubad''ın Görülmemiş İki Sikkesi

Yazarından Hasan Âli Ediz'e ithaflı ve imzalı

III/4
Behzad BUTAK


İstanbul, 1950,
s.

328 İstanbul Ansiklopedisi

Dördüncü Cild Fasikül 32

Ayvansaray Hisarönü Sokağı - Aziz Efendi (Medenî)

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1950, Tan Matbaası
32 s.

329 İstanbul Ansiklopedisi

Dördüncü Cild Fasikül 33

Aziz Efendi (Medenî) - Bâbıhümayûn

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1950, Tan Matbaası
32 s.

330 XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek II-III

Yazarından ithaflı ve imzalı

III/4
Behzad BUTAK


İstanbul, 1950,
28 s. (127-154)

331 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

44. Cüz | HAZARLAR - HİKÂYE


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 401 - 480)

332 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

45. Cüz | HİKÂYE - HORASAN


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 481 - 560)

333 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

46. Cüz | HORASAN - HÜZEYL


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
106 s. (s. 561 - 666)

334 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

5. Cilt 2. Kısım 47. Cüz | INAL - İBN HÂNİ


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 667 - 746)

335 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

48. Cüz | İBN HÂNİ - İBN TEYMİYE


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 747 - 826)

336 İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Eski Sikkeler Rehberi I. Bölüm

Yunan-Romen-Bizantin ve Avrupa Sikkeleri


Dr. E. BOSCH


İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
215 s.

337 İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Arapça Basmalar Alfabe Kataloğu

Fasikül I

Abbãdî - Husayn b. Abd Allãh


Hazırlayan Fehmi Edhem Karatay


İstanbul Üniversitesi No: 501 İstanbul, 1951, Osman Yalçın Matbaası
256 s.

338 Nutuk

Kemal Atatürk

Cilt: I 1919 - 1920


Anonim


Türk Devrim Tarihi Enstitüsü İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
432 s.

339 Resim ve Heykel Müzesi


Anonim


İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
9 s. + resimler

340 Sultan Cem


Prof. İsmail Hikmet ERTAYLAN


İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İstanbul, 1951, Milli Eğitim Basımevi
248 s. + 254 s.

341 Turkish Designs

IV/b
6
Dr. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Turkish Press, Broadcasting and Tourist Department İstanbul, 1951, Milli Eğitim Basımevi
23 s.

342 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

XII. Cild


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1761 - 1920)

343 İstanbul Ansiklopedisi

Dördüncü Cild Fasikül 34

Bâbıhümayûn - Bahadır Sokağı

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1951, Tan Matbaası
32 s.

344 Türkiye

No. 1


Anonim


Direction Générale de la Presse de la Radiodiffusion et du Tourisme Ankara, ,
70 s.

345 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

49. Cüz | İBN TEYMİYE - İBRÂHİM PAŞA


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 827 - 906)

346 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

50. Cüz | İBRÂHİM PAŞA - İMRÂN


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 907 - 986)

347 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

51. Cüz | İMRÂN - İSÂVİYE


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 987 - 1066)

348 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

52. Cüz | İSÂVİYE - İSTAHRÎ


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
68 s. (s. 1067 - 1134)

349 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

53 A. Cüz | İSTANBUL


Heyet


Maârif Vekâleti Maârif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1959, Maârif Basımevi
80 s. (s. 1135 - 1214)

350 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

53 B. Cüz | İSTANBUL


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1966, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1214/1 - 1214/80)

351 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

53 C. Cüz | İSTANBUL


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1966, Millî Eğitim Basımevi
88 s. (s. 1214/81 - 1214/168)

352 Dr. A. Süheyl Ünver Bibliyografyası

II


Osman ERGİN


İstanbul Üniversitesi Tıb Tarihi Enstitüsü Adet: 45 İstanbul, 1952, Sultanahmet Erkek Sanat Enstitüsü Matbaacılık Bölümü
44 s.

353 Edirne Murâdiye Câmi'i

IV/b
6
Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Tege Laboratuvarı IV İstanbul, 1952, Kemal Matbaası
18 s. + resimler

354 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

XIII. Cild


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1441 - 1600)

355 IV. Türk Tarih Kongresi

Ankara 10 - 14 Kasım 1948

Kongreye Sunulan Tebliğler

IV/2
Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri No. 4 Ankara, 1952, Türk Tarih Kurumu Basımevi
518 s. + resimler

356 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

54. Cüz | İSTANKÖY - İZZÜDDEVLE


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
56 s. (s. 1215 - 1270)

357 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

55. Cüz | KAAN - KAHİRE


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

358 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

56. Cüz | KAHİRE - KANSU


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

359 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

57. Cüz | KANSU - KARADENİZ


Heyet


Millî Eğitim Vekâleti Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

360 Seksoloji Yıllığı

I/b
8

İmtiyaz sahibi: Nihat Karaveli


No: 1 İstanbul, 1952, Tan Matbaası
176 s.

361 Büyük Fetih


Cahid OKURER


İstanbul Fethi Derneği Nr. 5 İstanbul, 1953, Karadeniz Matbaası
147 s.

362 Edirnede Fatih'in Cihannümâ Kasrı

IV/b
6
Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul Fethi Derneği 2 İstanbul, 1953, İsmail Akgün Matbaası
32 s. + resimler

363 Fâtih Aşhânesi Tevzî'nâmesi

IV/b
6
Prof. Dr. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul Fethi Derneği Nr. 7 İstanbul, 1953, Türk Tarih Kurumu ve Kanaat Matbaası
VII + 16 s. + resimler

364 Fatih Devri Hamlelerine Umumî Nazar

IV/b
6
Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul Fethi Derneği No. 17 İstanbul, 1953, Halk Basımevi
21 s.

365 Fatih Müzesi


Anonim


Topkapı Sarayı Müzesi İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
16 s. + resimler

366 Fatih Sultan Mehmed (1430 - 1481)


Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


Ahmet Halit Yaşaroğlu No. 670 İstanbul, 1953, Güven Basımevi
271 s.

367 Fatih ve İstanbul'un Fethi


Hakem BELEN


İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
24 s. + resimler

368 Fâtih'in Hayatı ve Fetih Takvimi I.


İsmail Hami DANİŞMEND      Kimdir


İstanbul Fethi Derneği Nr. 6 İstanbul, 1953, Kanaat Matbaası - Ankara
20 s.

369 Fetihden Sonraki İstanbul


Feridun DİRİMTEKİN


İstanbul Fethi Derneği No. 14 İstanbul, 1953, Halk Basımevi
40 s.

370 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Resimli Rehber

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yunan Roma Bizans Heykeltraşlık ve Mimarlık Eserleri Kolleksiyonları


Anonim


İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
143 s.

371 İstanbul Fethinin Medenî Kıymeti


İsmail Hâmi DANİŞMEND      Kimdir


İstanbul Fethi Derneği No. 15 İstanbul, 1953, Halk Basımevi
51 s.

372 İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi

Arapça Basmalar Alfabe Kataloğu

Fasikül II


Hazırlayan Fehmi Edhem Karatay


İstanbul Üniversitesi No: 501 İstanbul, 1953, Osman Yalçın Matbaası
601 s.

373 İstanbul'da Fatih II. Sultan Mehmed Devri Türk Su Medeniyeti


Dr. Saadi Nâzım NİRVEN


İstanbul, 1953, Kâğıt ve Basım İşleri A.Ş.
125 s.

374 İstanbulda Sahâbe Kabirleri

IV/b
6
Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul Fethi Derneği Nr. 4 İstanbul, 1953, Güven Matbaası
VII + 49 s. + 25 resim

375 İstanbulun Fethi


Hasan Cemil ÇAMBEL


Varoğlu Yayınevi Faydalı Kitap Serisi - Sayı: 1 İstanbul, 1953, Sinan Matbaası ve Neşriyat Evi
64 s.

376 La Valeur Humanitaire de la Conquête de Constantinople


İsmail Hâmi DANİŞMEND      Kimdir

Traduction: Nusret Salim


Collection de l'Association pour la célébration de la Conquête de Constantinople No. 15 İstanbul, 1953, Güzel Sanatlar Matbaası
56 s.

377 Mehemmed Bin Murad Hân El Muzaffer Daimâ

Fatihin Derunî Tarihi


Nezihe ARAZ


İnkılâp Kitabevi İstanbul, 1953, Marifet Basımevi
219 s.

378 Meryem Ana


Suad YURDKORU


Ege Turizm Cemiyeti : 7 İzmir, 1953, İhsan Gümüşayak Matbaası
64 s.

379 Ressam Levnî

Fatih Sultan Mehmed ve Babası ile Oğlu

IV/b
6
Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul Üniversitesi Sayı: 543 İstanbul, 1953, Kemal Matbaası
26 s. + resimler

380 Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu


Dr. İbrahim KAFESOĞLU


İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi No. 569 İstanbul, 1953, Osman Yalçın Matbaası
XXVIII + 242 s.

381 Topkapı Sarayında Fatih Sultan Mehmet II. ye Ait Eserler


Tahsin ÖZ


Türk Tarih Kurumu XI. Seri - No. 3 Ankara, 1953, Türk Tarih Kurumu Basımevi
38 s. + 68 levhada 16 renkli, 73 siyah resim ve 11 plân

382 Turkish Ceramics


Tahsin ÖZ


Turkish Press, Broadcasting and Tourist Department , (1953),
xiii + 51 s. + 75 plates, 144 drawings (85 coloured)

383 Turuva Kılavuzu

I. Tarih, II. Kazıların Tarihi, III. Kazıların Neticeleri, IV. Turuva'yı Nasıl Gezmeli?


Remzi Oğuz ARIK


Millî Eğitim Vekâleti Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri: I Sayı: XIV İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
141 s. + resimler

384 Türk Müzeciliğine Bir Bakış


Prof. Remzi Oğuz ARIK


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri: II Sayı: 6 İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
74 s. + resimler

385 The Ciba Collection of Medical Illustrations

Volume 1

Nervous System


Frank H. NETTER


Ciba Pharmaceutical Products, Inc. New Jersey, (1953), Colorpress, New York
143 s.

386 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

XIV. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Vekaleti İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
113 s. (s. 2081 - 2193)

387 Türkiye

No. 2


Anonim


Direction Générale de la Presse de la Radiodiffusion et du Tourisme Ankara, ,
82 s. + 8 s. resim

388 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı

Annual of the Archeological Museums of İstanbul (No. 6)


Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri XIX İstanbul, 1953, Çituri Biraderler Basımevi
111 s.

389 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

58. Cüz | KARADENİZ - KARAMANLILAR


Heyet


Millî Eğitim Vekâleti Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

390 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

59. Cüz | KARAMANLILAR - KASTAMONU


Heyet


Millî Eğitim Vekâleti Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 321 - 400)

391 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

60. Cüz | KASTAMONU - KAYS-AYLÂN


Heyet


Millî Eğitim Vekâleti Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 401 - 480)

392 Miss Marple and the Thirteen Problems


Agatha CHRISTIE


Penguin Books London, 1953, Wyman & Sons
224 s.

393 Parker Pyne Investigates


Agatha CHRISTIE


Penguin Books London, 1953,
190 s.

394 Seksoloji Yıllığı

I/b
8

Sahibi: Nihat Karaveli


No. 2 İstanbul, 1953, Tan Matbaası
240 s.

395 İstanbul Kütüphanelerinde Fatih'in Hususî Kütüphanesine ve Fatih Çağı Müelliflerine Ait Eserler


Anonim


İstanbul Üniversitesi Nu. 549 İstanbul, 29 Mayıs 1953, Işıl Matbaası
79 s.

396 Ebû Ali İbn-i Sinâ


Ord. Profesör Dr. Kâzım İsmail GÜRKAN


İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi No.: 598-6 İstanbul, 1954, Sermet Matbaası (Şemsi Arkadaş)
80 s.

397 La Turquie

Terre d'Histoire et d'Art


Albert GABRIEL


Yapı ve Kredi Bankası à l'occasion du 10 ième anniversaire de la fondation de Yapı ve Kredi Bankası İstanbul, (1954), Doğan Kardeş Yayınları Basımevi
96 s.

398 Müzehhip ve Çiçek Ressamı ÜSKÜDARLI ALİ

Yazarından imzalı

IV/b
6
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Tege Laboratuvarı No. 6 İstanbul, 1954, Kemal Matbaası
32 s. + resimler

399 Osman Gazi-I'in Akçesi


Behzad BUTAK


İstanbul, 1954,
s.

400 The Ciba Collection of Medical Illustrations

Volume 2

Reproductive System


Frank H. NETTER

Edited by Ernst Oppenheimer


Ciba Pharmaceutical Products, Inc. New Jersey, (1954), Colorpress, New York
XVI + 286 s.

401 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

61. Cüz | KAYS-AYLÂN - KEMAH


Heyet


Millî Eğitim Vekâleti Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1954, Maarif Basımevi
80 s. (s. 481 - 560)

402 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

62. Cüz | KEMAH - KEYKÂVUS I.


Heyet


Millî Eğitim Vekâleti Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1954, Maarif Basımevi
80 s. (s. 561 - 640)

403 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

63. Cüz | KEYKÂVUS I. - KIPTÎLER


Heyet


Millî Eğitim Vekâleti Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1954, Maarif Basımevi
80 s. (s. 641 - 720)

404 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

64. Cüz | KIPTÎLER - KIZIL-IRMAK


Heyet


Millî Eğitim Vekâleti Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1954, Maarif Basımevi
80 s. (s. 721 - 800)

405 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

65. Cüz | KIZIL-IRMAK - KOYUL-HİSAR


Heyet


Millî Eğitim Vekâleti Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1954, Maarif Basımevi
80 s. (s. 801 - 880)

406 Common Mistakes in English

with exercises


T. J. FITIKIDES


Longmans, Green and Co London, 1954, Western Printing Services
156 s.

407 Complete Plays


Oscar WILDE


Collins London, 1954,
448 s.

408 Sad Cypress


Agatha CHRISTIE


Pan Books London, 1954,
192 s.

409 The Moving Finger


Agatha CHRISTIE


Penguin Books Reprinted Middlesex, 1954,
190 s.

410 Türkiye

Tarih ve Sanat Memleketi


Albert GABRIEL

Çeviren : Azra Erhat


Yapı ve Kredi Bankası Yapı ve Kredi Bankası'nın 10-uncu Yıldönümü münasebetiyle İstanbul, (1954), Doğan Kardeş Yayınları Basımevi
103 s.

411 Seksoloji Yıllığı

1954

I/b
8

Sahibi: Nihat Karaveli


Sayı: 3 İstanbul, 1954, Tan Matbaası
240 s.

412 Atatürk'ün Nöbet Defteri

1931 - 1938

I/a
7-a

Toplayan: Özel Şahingiray


Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü : 8 Ankara, 1955, Türk Tarih Kurumu Basımevi
VIII + 750 s.

413 Ustası ve Çırağiyle

Hezargradlı Zâde AHMED ATAULLAH

Hayatları ve Eserleri

Yazarından imzalı

IV/b
6
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Tege Laboratuvarı VII İstanbul, 1955, Kemal Matbaası
30 s. + resimler

414 Yeşil Türbesi Mihrâbı

(824 - 1421)

The Altar of the Green Mausoleum

Yazarından imzalı

IV/b
6
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Tege Laboratuvarı III İstanbul, 1955, Kemal Matbaası
16 s. + resimler

415 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

66. Cüz | KOYUL-HİSAR - KUDÜS


Heyet


Millî Eğitim Vekâleti Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
80 s. (s. 881 - 960)

416 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

67. Cüz | KUDÜS - KUTADGU BİLİG


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
80 s. (s. 961 - 1040)

417 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

68. Cüz | KUTADGU BİLİG - KÜVEYT


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
94 s. (s. 1041 - 1134)

418 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

69. Cüz | LABBAY - LURİSTAN


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

419 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

70. Cüz | LURİSTAN - MAHMUD I.


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

420 After Many A Summer


Aldous HUXLEY


Penguin Books Middlesex, 1955, Butler & Tanner
251 s.

421 Seksoloji Yıllığı

1955

I/b
8

Müessisi Nihat Karaveli


Seksoloji Yayınevi Sayı: 4 İstanbul, 1955, Tan Matbaası
206 s.

422 Modern American Short Stories


19 Story Writers


The Pocket Library 3rd printing New York, September 1955,
292 s.

423 Anadolu Hisarında Amuca Hüseyin Paşa Yalısı

Yazarından imzalı

IV/b
6
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Türkiye Anıtlar Derneği İstanbul Şubesi No. 3 İstanbul, 1956, Kemal Matbaası
15 s. + resimler

424 Eski Çekmeceler

Ancient Desks


Anonim


Topkapı Sarayı Müzesi No. 4. İstanbul, 1956, Marmara Matbaası
28 s. + resimler

425 Fatih Sultan Mehmet ve Francesko Filelfo


Vl. MIRMIROĞLU


İstanbul, 1956, İstanbul Matbaası
22 s.

426 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi İkinci Cilt


Zuhuri DANIŞMAN


İstanbul, 1956, Samim Güniz Sadık Özaygen Matbaacılık
256 s.

427 Resimli Ayasofya Kılavuzu


Anonim


Ayasofya Müzesi İstanbul, 1956, Maarif Basımevi
28 s. + 27 resim + 1 kroki

428 Silvan Tarihi (Mafarkın Âbide ve Kitabeleri)


Süleyman SAVCI


Diyarbakırı Tanıtma Derneği : Nu. 1 Tarih Takımı: Nu. 2 Diyarbakır, 1956, Diyarbakır Matbaası
60 s.

429 The Advanced Learner's Dictionary of Current English


Anonim


Oxford University Press - Geoffrey Cumberlege Seventh impression London, 1956, Lowe and Brydone
1527 s.

430 İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Basmalar Alfabe Kataloğu

(1729 - 1928)

Cilt I | A - Ras


Hazırlayan Fehmi Edhem Karatay


İstanbul Üniversitesi No: 658 İstanbul, 1956, Osman Yalçın Matbaası
640 s.

431 İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Basmalar Alfabe Kataloğu

(1729 - 1928)

Cilt II | Ras - Z


Hazırlayan Fehmi Edhem Karatay


İstanbul Üniversitesi No: 658 İstanbul, 1956, Osman Yalçın Matbaası
655 s.

432 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

71. Cüz | MAHMUD I. - MALAZGİRT


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1956, Maarif Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

433 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

72. Cüz | MALAZGİRT - MARDİN


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1956, Maarif Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

434 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

73. Cüz | MARDİN - MATBUAT


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1956, Maarif Basımevi
80 s. (s. 321 - 400)

435 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

74. Cüz | MATBUAT - MEHDÎ


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1956, Maarif Basımevi
80 s. (s. 401 - 480)

436 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

75. Cüz | MEHDÎ - MEHMED V.


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1956, Maarif Basımevi
80 s. (s. 481 - 560)

437 İngilizce-Türkçe

Askerî Terimler Sözlüğü


Anonim


Erkânıharbiyei Umumiye Riyaseti Erkânıharbiyei Umumiye Riyaseti Özel Talimatname ve Özel Talimatları Ö/T 320-5-1 Ankara, 1956, E. U. Basımevi
487 s.

438 L'Amant de Lady Chatterley


D. H. LAWRENCE

Préface d'André Malraux

Traduit de L'Anglais par F. Roger Cornaz


Gallimard Paris, 1956, L'Imprimerie Moderne
389 s.

439 Geçmiş Zaman Köşkleri


Abdülhak Şinasi HİSAR


Varlık Yayınları sayı: 401 Varlık Cep Kitapları: 155 İstanbul, Ocak 1956, Ekin basımevi
94 s.

440 Reliquienschaher am Osmanenhof im XV. Jahrhundert

Oku   

Franz BABINGER


Bayerische Akademie der Wissenschaften München, 1956, C. H. Beck'schen Buchdruckerei
47 s.

441 Bedtime Laughs


Edited by Paul Steiner


Lion Library New York, July 1956,
191 s.

442 The New American Webster Handy College Dictionary


Anonim


The New American Library , August 1956, Printed in the United States of America
543 s.

443 The Essential English

Dictionary

English-Turkish Version


C. E. ECKERSLEY Sadık BALKAN


Longmans, Green and Co Ltd Reprinted , September 1956, Printed in U.S.A.
288 s.

444 Levnî

Yazarından imzalı

IV/b
6
Dr. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Turkish Press, Broadcasting and Tourist Department İstanbul, 1957, Maarif Basımevi
15 s. + 14 resim

445 НУМИЗМАТИЧЕСКИЙ СБОРНИК

(Numizmaticheskij Sbornik)

Часть вторая

(Part Two)

III/4
Сборник Compilaton

Под ред Д.Б. Шелова (Ed. D.B. Shelov)


Госкультпросветиздат (Goskultprosvetizdat) MOCKBA, 1957,
144 s.

446 Resimli - Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi


Heyet

Metin ve İlâveler: Mustafa Cezar, Bazı İlâvel er Bir Heyet Tarafından Yazılmıştır


İskit Yayınevi İstanbul, 1957, Şehir Matbaası
608 s.

447 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

76. Cüz | MEHMED V. - MEKKE


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1957, Maarif Basımevi
80 s. (s. 561 - 640)

448 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

77. Cüz | MEKKE - MENNÛBİYE


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1957, Maarif Basımevi
80 s. (s. 641 - 720)

449 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

78. Cüz | MENNÛBİYE - MESÂNÎ


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1957, Maarif Basımevi
74 s. (s. 721 - 794)

450 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

79. Cüz | MESCİD


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1957, Maarif Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

451 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

80. Cüz | MESCİD - METÂLİ


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1957, Maarif Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

452 Anadolu Beyliklerinde Cami ve Mescitler

(XIV Yüzyıl Sonuna Kadar)


Mimar-Yüksek Mühendis Ali KIZILTAN


İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İstanbul, 1958,
125 s.

453 Boatbuilding In Your Own Backyard

I/b
1
S. S. RABL


Cornell Maritime Press Second Edition Cambridge, 1958,
221 s.

454 Guide de Sainte Sophie


Anonim


Musée de Sainte-Sophie No. 2 İstanbul, 1958, Imprimerie Denizcilik Bankası
31 s. +31 resim + 1 plan

455 Hattat Ali bin Hilâl

Hayatı ve Yazıları

Yazarından imzalı

IV/b
6
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Yeni Laboratuar Yayınları No. 10 İstanbul, 1958, Kemal Matbaası
15 s. + resimler

456 Osmanlı İmparatorluğunda Para


Ekrem KOLERKILIÇ


Ankara, 1958,
s.

457 Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi


Midhat SERTOĞLU


İskit Yayınevi İstanbul, 1958, İstanbul Matbaası
356 s.

458 XVII nci Asırda 6 Türk Buketi

Six Turkish Bouquets Belonging to the Seventeeth Century

Yazarından imzalı

IV/b
6
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul, 1958, İsmail Akgün Matbaası
8 s. + 6 resim

459 Yazma ve Eski Basma Kitapların Tasnif ve Fişleme Kılavuzu ve İslâm Dini İlimleri Tasnif Cetveli


Hazırlayan: Aziz Berker - İsmet Parmaksızoğlu


Maarif Vekâleti İstanbul, 1958, Maarif Basımevi
50 s.

460 Resimli - Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi

Cilt: II


Heyet

Metin ve İlâveler: Mustafa Cezar, Bazı İlâvel er Bir Heyet Tarafından Yazılmıştır


İskit Yayınevi İstanbul, 1958, Şehir Matbaası
576 s.

461 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

81. Cüz | METÂLİ - MISIR


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1958, Maarif Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

462 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

82. Cüz | MISIR - MİMÂRÎ


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1958, Maarif Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

463 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

83. Cüz | MİMÂRÎ - MODON


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1958, Maarif Basımevi
80 s. (s. 321 - 400)

464 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

84. Cüz | MODON - MUHAMMED


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1958, Maarif Basımevi
80 s. (s. 401 - 480)

465 Çeşmî-zâde Tarihi


Çeşmî-zâde Mustafa REŞİD

Hazırlayan Bekir Kütükoğlu


İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi No. 754 İstanbul, 1959, Edebiyat Fakültesi Basımevi
XXIV + 125 s.

466 Eski Harflerle Basılmış Türkçe Tarih Kitapları

(Türkiye Tarih Yayınları Bibliyografyasına Ek)


Muharrem D. MERCANLIGİL


Ankara, 1959, Sevinç Matbaası
36 s.

467 Lord Stratford'un Türkiye Hatıraları


Stanley LANE-POOLE      Kimdir

Stanley Lane Poole'den Kısaltarak Çeviren Can Yücel


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Seri 1, No. 11 Ankara, 1959, Türk Tarih Kurumu Basımevi
s.

468 Topkapı Sarayı Müzesi Mühürler Seksiyonu Rehberi

Guide Book of the Seals Section of Topkapı Saray Museum


Anonim


Topkapı Sarayı Müzesi No: 8 İstanbul, 1959, Şehir Matbaası
55 s.

469 Ayasofya Müzesi Yıllığı - Annual of Ayasofya Museum

(No. 1)


Anonim


Ayasofya Müzesi III İstanbul, 1959, Maarif Basımevi
29 s. + 27 resim, kroki ve plan

470 Türkiye Tarih Yayınları Bibliyoğrafyası

1729 - 1955


Hazırlayan Enver Koray


Maarif Vekâleti 2. Basım İstanbul, 1959, Maarif Basımevi
680 s.

471 İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu

II. Cilt

XVII. Asır


Millî Eğitim Bakanlığı Kitaplıklar Müdürlüğü Tasnif Komisyonu


Maarif Vekâleti Kütüphaneler Kataloğları Seri: II No: 2 İstanbul, 1959, Maarif Basımevi
333 s.

472 Resimli - Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi

Cilt: III


Heyet

Metin ve İlâveler: Mustafa Cezar Redaksiyon: Server R. İskit ve Zarif Orgun ve Nail İnal


İskit Yayınevi İstanbul, 1959, Tan Matbaası
608 s.

473 The Ciba Collection of Medical Illustrations

Volume 3 Digestive System

Part I Upper Digestive Tract


Frank H. NETTER

Edited by Ernst Oppenheimer


Ciba Pharmaceutical Products, Inc. New Jersey, (1959), Colorpress, New York
X + 206 s.

474 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

85. Cüz | MUHAMMED - MUİZZÎ


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1959, Maarif Basımevi
80 s. (s. 481 - 560)

475 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

86. Cüz | MUİZZÎ - MURAD IV.


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1959, Maarif Basımevi
80 s. (s. 561 - 640)

476 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

87. Cüz | MURAD IV. - MUSTAFA PAŞA


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1959, Maarif Basımevi
80 s. (s. 641 - 720)

477 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

88. Cüz | MUSTAFA PAŞA - MÜNÂFIKLAR


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1959, Maarif Basımevi
80 s. (s. 721 - 800)

478 Saçkıran


Aziz NESİN


Karikatür Yayınevi Mizah Serisi : 9 İstanbul, 1959, Yeni Matbaa
149 s.

479 Son of Mad


William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet Fifteenth Printing New York, 1959,
192 s.

480 Le Premier Manuscrit Chirurgical Turc

I/c
2
rédigé par CHARAF ED-DIN

Présentation Française de: Pierre HUARD et Mirko Drazen Grmek


Les Editions Roger Dacosta Paris, 1960, Les Presses de la Lithographie Parisienne
141 s.

481 Sünbül Efendi ve Merkez Efendi nin resimli Hayatı ve Hüviyetleri


M. Asım ÇALIKOĞLU

İkinci tab'ını yapan: Nurullah Kılıç


İstanbul, 1960, İsmail Akgün Matbaası
47 s.

482 Topkapu Sarayı


Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir

Resimler: Sabiha Bozcalı, Reşad Sevinçsoy ve Nezih İzmiroğulları


Koçu Yayınları İstanbul Ansiklopedisi Kütübhanesi: 2 İstanbul, 1960, Nurgök Matbaası
240 s. + xiii sayfa

483 Ayasofya Müzesi Yıllığı - Annual of Ayasofya Museum

(No. 2)


Anonim


Ayasofya Müzesi IV İstanbul, 1960, İstanbul Matbaası
55 s. + 27 resim, 4 plan

484 Resimli - Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi

Cilt: IV


Heyet

Metin ve İlâveler: Mustafa Cezar Redaksiyon: Server R. İskit ve Zarif Orgun ve Nail İnal


İskit Yayınevi İstanbul, 1960, Baha Matbaası
576 s.

485 V. Türk Tarih Kongresi

Ankara 12 - 17 Nisan 1956

Kongreye Sunulan Tebliğler

IV/2
Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri No. 5 Ankara, 1960, Türk Tarih Kurumu Basımevi
795 s. + resim ve planlar

486 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

89. Cüz | MÜNÂFIKLAR - MZÂB


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1960, Maarif Basımevi
74 s. (s. 801 - 874)

487 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

90. Cüz | NABA - NASÂRÂ


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1960, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

488 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

91. Cüz | NASÂRÂ - NECİD


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1960, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

489 The Organization Mad


William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet Fourteenth Printing New York, 1960,
192 s.

490 Kanunî'nin Cülûsu ve İlk Seferleri


Hüseyin G. YURDAYDIN


Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi XXXI Ankara, 1961, Türk Tarih Kurumu Basımevi
54 s.

491 Kitap Kataloğlama Kuralları


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Ankara, 1961, Millî Eğitim Basımevi
43 s.

492 Konya Müzesi Çini Eserler Seksiyonu

(Karatay Medresesi) Rehberi


Hazırlıyan: Mehmet Önder


İstanbul, 1961, Millî Eğitim Basımevi
18 s.

493 Mavi Sürgün


Halikarnas Balıkçısı


Remzi Kitabevi Yeni Türk Yazarları Serisi: 19 İstanbul, 1961, Yükselen Matbaası
192 s.

494 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Farsça Yazmalar Kataloğu

No: 1 - 940


Hazırlayan: Fehmi Edhem Karatay


Topkapı Sarayı Müzesi No. 12 İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, 1961, Küçükaydın Matbaası
391 s. + 3 s.

495 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu

C. I

Din, Tarih, Bilimler No. 1- 1985


Hazırlayan Fehmi Edhem Karatay


Topkapı Sarayı Müzesi No:11 İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, 1961, Küçükaydın Matbaası
644 s.

496 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu

C. II

Filoloji, Edebiyat, Mecmualar No. 1986- 3088


Hazırlayan: Fehmi Edhem Karatay


Topkapı Sarayı Müzesi No:11 İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, 1961, Küçükaydın Matbaası
526 s.

497 Ayasofya Müzesi Yıllığı - Annual of Ayasofya Museum

(No. 3)


Anonim


Ayasofya Müzesi V İstanbul, 1961, İstanbul Matbaası
67 s. + resimler

498 İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt: 3

M. 1574 - 1703

H. 987 - 1115

IV/a
4
İsmail Hami DANİŞMEND      Kimdir


Türkiye Yayınevi Tarih Serisi Yeni İnceleme ve Telifler: 1 İkinci Baskı İstanbul, 1961, Türkiye Basımevi
801 s.

499 İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt: 4

M. 1703 - 1924

H. 1115 - 1342

IV/a
4
İsmail Hami DANİŞMEND      Kimdir


Türkiye Yayınevi Tarih Serisi Yeni İnceleme ve Telifler: 1 İkinci Baskı İstanbul, 1961, Türkiye Basımevi
906 s.

500 Fighting Mad


William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet Fourteenth Printing New York, 1961,
192 s.

501 Great Expectations


Charles DICKENS


Longmans Third Impression London, 1961, Northumberland Press
xxviii + 546 s.

502 Kağnı Gölgesindeki İt


Aziz NESİN


Karikatür Yayınevi İstanbul, 1961, Ekin Basımevi
240 s.

503 Speaker's Encyclopedia of Humor


Jacob M. BRAUDE


Prentice Hall Englewood Cliffs, N. J., 1961,
387 s.

504 The Murder of Roger Ackroyd


Agatha CHRISTIE


Cardinal Edition New York, April 1961,
212 s.

505 Cezayir'de Türk'ler

Oruç Reis - Barbaros Hayreddin Paşa - Hasan Ağa - Veli Dede - Barbaros Hasan Paşa - Aydın Reis - Salih Paşa - Uluç Ali Paşa


Fuad CARIM


, 1962, Sanat Basımevi
122 s.

506 Çerkes Ethem'in Hatıraları


Çerkes Ethem


Dünya Yayınları 6 , 1962, Güniz Basımevi
226 s.

507 Dağ Padişahları

(Tarihimizdeki büyük şekaavet ve isyanlar)


Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir

Resimler: Sabiha Bozcalı


Mehmed Koçu - Koçu Yayınları İstanbul, 1962, Nurgök Matbaası
224 s.

508 Erkek Kızlar


Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


Mehmed Koçu - Koçu Yayınları İstanbul, 1962, Nurgök Matbaası
98 s.

509 Forsa Halil


Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir

Resimler: Sabiha Bozcalı


Mehmed Koçu - Koçu Yayınları İstanbul, 1962, Nurgök Matbaası
99 s.

510 İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Resimli Rehber

Sümer, Akat, Asur, Babil, Hitit, Eski Mısır ve Arabistan Eserleri Kolleksiyonları


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri: 4 Sayı: 11 İstanbul, 1962, Millî Eğitim Basımevi
77 s.

511 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu

C. I

Kur'an, Kur'an ilimleri, Tefsirler No. 1 - 2171


Hazırlayan: Fehmi Edhem Karatay


Topkapı Sarayı Müzesi No:15 İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, 1962, Küçükaydın Matbaası
620 s.

512 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

11. Fasikül Vakıfnâmeler


Anonim


Milli Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Seri: 1 No: 11 İstanbul, 1962, Millî Eğitim Basımevi
s.

513 Resimli - Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi

Cilt: V


Heyet

Metin ve İlâveler: Metin ve İlâveler: Midhat Sertoğlu, Redaksiyon: Server R. İskit ve Zarif Orgun ve Nail İnal


İskit Yayınevi / Güven Yayınevi İstanbul, 1962, Güven Basımevi
592 s.

514 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

92. Cüz | NECİD - NEZİR


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1962, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

515 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

93. Cüz | NEZİR - NİZÂMÎ


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1962, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

516 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

94. Cüz | NİZÂMÎ - ORHAN


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1962, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 321 - 400)

517 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

95. Cüz | ORHAN - ÖRF


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1962, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 401 - 480)

518 Mad in Orbit


William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet Twelfth Printing New York, 1962,
192 s.

519 The Mad Frontier


William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet Tenth Printing New York, 1962,
192 s.

520 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı

10

Annual of the Archeological Museums of İstanbul


Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri XXIII İstanbul, Mayıs 1962, İstanbul Matbaası
152 s. + XXVIII s.

521 Fables


La FONTAINE

Introduction, Notes et Relevé de Variantes pa Georges Couton


Garnier Frères 703 Pris, Septembre 1962, Imprimerie Paul Dupont
576 s.

522 Dewey Onlu Tasnifi

Kütüphaneciye Kılavuz


Mediha YURTTABİR


İstanbul, 1963, Ayyıldız Matbaası
56 s.

523 Eski Harfli Türkçe Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu

(Muvakkat Basım)

Millî Kütüphane ile Ankara ve İstanbul Kütüp-hanelerinde Bulunan Eski Harfli Türkçe Gazete ve Dergilerin, Ayrıca Diğer Periyodiklerin Bibliyografik Künyeleri


Anonim


Millî Kütüphane Yayınları Ankara, 1963, Millî Kütüphane Cilt ve Basım Atelyesi
s.

524 Haşmetli Yosmalar


Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir

Resimler: Sabiha Bozcalı


Mehmed Koçu - Koçu Yayınları İstanbul, 1963, Nurgök Matbaası
80 s.

525 İstanbulun Fethi


Feridun Fazıl TÜLBENTÇİ


İnkılâp ve Aka Kitabevleri Üçüncü Baskı İstanbul, 1963, Ceylan Yayınları Matbaası
285 s.

526 Yapı ve Kredi Bankası Madeni Para Koleksiyonu Hakkında Etüt


Nuri PERE


İstanbul, 1963,
s.

527 Nâdir Birkaç Sikke

Eyyubî, Selçuk, Moğol, Kırım Hanları, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Karamanoğlu, Alâiye Beyleri, Eşrefoğlu, Germiyanoğlu, Şerefhanlar ve Osmanlı Hükümdarlarına Ait Olan Bu Sikkeler, Kolleksiyonumda Bulunan Nadir Sikkelerden Birkaçıdır.


Şerafettin EREL


İstanbul, 1963,
s.

528 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

97. Cüz | PÎRÎ MEHMED PAŞA - RÂZÎ


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1963, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 561 - 640)

529 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

98. Cüz | RÂZÎ - REY


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1963, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 641 - 720)

530 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

99. Cüz | REY - RÜZZİK


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1963, Millî Eğitim Basımevi
88 s. (s. 721 - 808)

531 Ayasofya Müzesi Yıllığı - Annual of Ayasofya Museum

(No. 5)


Anonim


Ayasofya Müzesi VII İstanbul, 1963, İstanbul Matbaası
75 s. + resimler

532 Resimli - Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi

Cilt: VI


Heyet

Metin ve İlâveler: Metin ve İlâveler: Midhat Sertoğlu, Redaksiyon: Server R. İskit ve Zarif Orgun ve Nail İnal


İskit Yayınevi / Güven Yayınevi İstanbul, 1963, Güven Basımevi
720 s.

533 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

96. Cüz | ÖRFÎ - PÎRÎ MEHMED PAŞA


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1963, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 481 - 560)

534 A Farewell to Arms


Ernest HEMINGWAY


Penguin Books Reprinted Middlesex, 1963, Cox and Wyman
256 s.

535 Shane


Jack SCHAEFER


Bantam Books 20th printing New York, 1963,
119 s.

536 The Bridge Over The River Kwai


Pierre BOULLE

Translated by Xan Fielding


Bantam Books 22nd printing New York, 1963,
150 s.

537 The Call of the Wild

White Fang


Jack LONDON


Bantam Books 7th printing New York, 1963,
293 s.

538 The Voodoo Mad


William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet Eleventh Printing New York, 1963,
192 s.

539 The Washington Waste-Makers


George JOHNSON


Monarch Select Books Connecticut, August 1963,
189 s.

540 Travels with Charley

in search of America


John STEINBECK


Bantam Books New York, 1963,
275 s.

541 Crooked House


Agatha CHRISTIE


Fontana/Collins Fourth Impression London, February 1963,
191 s.

542 Harput Tarihi


Nurettin ARDIÇOĞLU


Harput Turizm Derneği No: I İstanbul, 1964, Matbaa Teknisyenleri Basımevi
96 s.

543 İstanbul Camileri


Tahsin ÖZ


Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Yayın No: 5 , 1964,
117 s.

544 Yeniçeriler


Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir

Resimler: Sabiha Bozcalı


Mehmed Koçu - Koçu Yayınları İstanbul, 1964, Nurgök Matbaası
336 s.

545 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

100. Cüz | SÂ - SA'ÎD


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1964, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

546 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

101. Cüz | SA'ÎD - SÂMİRÎLER


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1964, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

547 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

102. Cüz | SÂMİRÎLER - SARUHAN-OĞULLARI


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1964, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

548 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

103. Cüz | SARUHAN-OĞULLARI - SECCÂDE


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1964, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (s. 241 - 304)

549 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

104. Cüz | SECCÂDE - SELÇUKLULAR


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1964, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 305 - 384)

550 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu

C. II

Hadis ve Fıkıh No. 2171 - 4679


Hazırlayanlar: Fehmi Edhem Karatay ve O. Reşer


Topkapı Sarayı Müzesi No:15 İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, 1964, Küçükaydın Matbaası
776 s.

551 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi III - Birinci Kısım - Yıldırım Bayezid Devri - İkinci Kısım Fetret Devri - Üçüncü Kısım Çelebi Sultan Mehmet, Birinci Mehmet - Dördüncü Kısım Murat II Devri

IV/a
3
Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1964, Yeni Matbaa
336 s.

552 Cyrano de Bergerac


Edmond ROSTAND

Translated by Brian Hooker


Bantam Books New York, 1964,
196 s.

553 The Great Siege

Malta 1565


Dr. Ernle BRADFORD


Penguin Books London, 1964, Clays
256 s.

554 The Prince and the Pauper


Mark TWAIN


Signet Third Printing New York, 1964,
219 s.

555 The Self-Made Mad


William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet Seventh Printing New York, 1964,
192 s.

556 Twelve Angry Men


Reginald ROSE


Samuel French London, , Latimer, Trend and Co.
75 s.

557 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı

11-12

Annual of the Archeological Museums of İstanbul


Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri XXIV İstanbul, Ekim 1964, İstanbul Matbaası
231 s. + LX levha

558 Küçük Amasra Tarihi ve Eski Eserleri Kılavuzu


Prof. Dr. Semavi EYİCE


Milli Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri: I Sayı: 19 Ankara, 1965, Türk Tarih Kurumu Basımevi
78 s. + 27 resim + 1 harita

559 Mahmud II. Zamanında Bosna - Hersek


Dr. Ahmet Cevat EREN


İstanbul, 1965, Nurgök Matbaası
168 s.

560 Milet Kılavuzu


Musa BARAN


Milli Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri: I Sayı: 18 Ankara, 1965, Ankara Üniversitesi Basımevi
75 s. + resimler

561 Venezuela'lı General Miranda'nın Türkiye'ye Dair Hâtıratı

Yazar ve Seyyah Jean Chardin'in Anlattığı Kalp Para Ticareti

Comte de Césy Dördüncü Murad Tarafından Atanan Fransa Elçisi


Fuad CARIM


, 1965, Berksoy Matbaası
109 s.

562 An Illustrated Outline History of Mankind

Volume I


Edited by Fay-Cooper Cole and Harris Gaylord Warren


Consolidated Book Publishers Chicago, 1965, xix +
394 s.

563 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi X - Dördüncü Mehmed Devrinin Devamı - İkinci Süleyman - İkinci Ahmed - İkinci Mustafa - Üçüncü Ahmed - Birinci Mahmud - Üçüncü Osman

IV/a
3
Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1965, Yeni Matbaa
320 s.

564 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

105. Cüz | SELÇUKLULAR - SEMÂ'


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1965, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 385 - 464)

565 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

106. Cüz | SEMÂ' - SEYYİD VEHBÎ


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1965, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 465 - 544)

566 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

107. Cüz | SEYYİD VEHBÎ - SİKKE


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1965, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 545 - 624)

567 An Illustrated Outline History of Mankind

Volume II


Edited by Fay-Cooper Cole and Harris Gaylord Warren


Consolidated Book Publishers Chicago, 1965,
416 s.

568 Atlas of Human Anatomy

Vol. III

Part II: Atlas of Neuroanatomy Central Nervous System, Autonomic Nervous System Eye, Ear, and Skin


Johannes SOBOTTA

8 th English Edition by Frank H. J. FIGGE, Ph.D., Sc.D.


Hafner Publishing Company New York, 1965, Hafner Publishing Company
XX + s. with 75 colored and 146 black and white illustrations

569 İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu

III. Cilt

Fasikül: I


Millî Eğitim Bakanlığı Kitaplıklar Müdürlüğü Tasnif Komisyonu


Maarif Vekilliği Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: II No: 3 İstanbul, 1965, Millî Eğitim Basımevi
187 s.

570 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi IV - Birinci Kısım - Fâtih Sultan Mehmet

IV/a
3
Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1965, Yeni Matbaa
310 s.

571 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi VII - İkinci Kısım - Birinci Süleyman (Kanûnî Süleyman) - Osmanlı imparatorluğunda Muvâzene Devri (1566 veya 1579 - 1683) (İkinci Selim)

IV/a
3
Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1965, Yeni Matbaa
320 s.

572 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi VIII - Üçüncü Murad (Onikinci Osmanlı Padişâhı) - Üçüncü Mehmed (Onüçüncü Osmanlı Padişâhı) - Birinci Ahmet (On dördüncü Osmanlı Padişâhı)

IV/a
3
Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1965, Yeni Matbaa
318 s.

573 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi IX - Birinci Kısım - Birinci Mustafa Devri - Dördüncü Murad - Sultan İbrâhim - Dördüncü Mehmed

IV/a
3
Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1965, Yeni Matbaa
320 s.

574 Cry, The Beloved Country


Alan PATON


Penguin Books Reprint Middlesex, 1965, Hazell watson & Viney
240 s.

575 Our Lady of Ephesus


Rev. Bernard F. DEUTSCH


The Bruce Publishing Company Milwaukee, 1965,
xiii + 171 s.

576 The Sailor


Arthur ORRMONT


Ballantine Books New York, 1965,
127 s.

577 15 American One-act Plays


Selection

Edited and with Introductions by Paul Kozelka


Washington Square Press 6th printing New York, November 1965,
308 s.

578 16'ıncı Asırda Osmanlılarda Saat ve Takiyüddin'in "Mekanik Saat Konstrüksiyonuna Dair En Parlak Yıldızlar" Adlı Eseri

The Clocks in Ottoman Empire in 16th Century And Taqi al Din's "The Brightest Stars For The Construction Of The Mechanical Clocks"


Sevim TEKELİ


Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sayı: 171 Felsefe Araştırmaları Enstitüsü Yayınları Sayı: 1 Ankara, 1966, Ankara Üniversitesi Basımevi
339 s.

579 Denizbacı Definesi


İbrahim ARTUK


Ankara, 1966,
s.

580 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi I - Birinci Kısım - I İslâmiyetten evvel Türkler - II İslâmiyet devrinde Türkler

IV/a
3
Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İkinci Baskı İstanbul, 1966, Yeni Matbaa
320 s.

581 Resimli Rehber

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Yunan Roma Bizans Heykeltraşlık ve Mimarlık Eserleri Kolleksiyonları


Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri İstanbul, 1966, Millî Eğitim Basımevi
162 s.

582 Türkiye'de Petrol


Prof. Dr. Ekrem GÖKSU


Ekrem Göksu İstanbul, 1966, Kâğıt ve Basım İşleri
xx + 239 s. + 1 harita

583 Son Altı Osmanlı Padişahı Zamanında İstanbul'da Basılan Gümüş Paralar (1)


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1966,
s.

584 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi XI - 18 Asırda Avrupa ve Dünya Vaziyeti - Üçüncü Mustafa - Birinci Abdülhamid Devri - Üçüncü Selim - Dördüncü Mustafa - İkinci Sultan Mahmud

IV/a
3
Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1966, Yeni Matbaa
s.

585 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

108. Cüz | SİKKE - SÎRET-İ ANTER


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1966, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 625 - 704)

586 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

109. Cüz | SÎRET-İ ANTER - SUFRÛY


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1966, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 705 - 784)

587 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi XII - İkinci Mahmud Devrinin Devamı - Abdülmecid - Abdülaziz ve Beşinci Murad Devirleri

IV/a
3
Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1966, Yeni Matbaa
320 s.

588 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi XIII - Sultan İkinci Abdülhamid Han

IV/a
3
Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1966, Yeni Matbaa
320 s.

589 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi XIV - Beşinci Sultan Mehmet (Reşad) - Altıncı Mehmed "Sultan Mehmed Vahideddin"

IV/a
3
Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1966, Yeni Matbaa
312 s.

590 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu

C. III

Akaid, Tasavvuf, Mecalis, Ediye, Tarih, Siyer, Teracim, Bilimler No. 4680 - 7487


Hazırlayan: Fehmi Edhem Karatay


Topkapı Sarayı Müzesi No:15 İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, 1966,
952 s.

591 Angélique

Book Two

The Road to Versailles


Sergeanne GOLON


Pan Books Ninth Printing London, 1966, Richard Clay
349 s.

592 Raving Mad


William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet Sixth Printing New York, 1966,
192 s.

593 The Age of Reason


Jean-Paul SARTRE

Translated by Eric Sutton


Penguin Books Middlesex, 1966, C. Nicholls
300 s.

594 The Red Pony


John STEINBECK


Bantam Books New York, 1966,
120 s.

595 Automotive Engines


William H. CROUSE


McGraw-Hill New York, 1966,
xv + 623 s.

596 Pictorial English Word-book


E. C. PARNWELL


Oxford University Press London, 1966,
xiii + s.

597 Dünya Görüşüm


Bertrand RUSSELL

Türkçesi Cenap Yılmaz


Bilgi Yayınevi : 29 Denemeler, Anılar Dizisi: 5 Birinci Basım Ankara, Eylül 1966, Ankara Üniversitesi Basımevi
100 s.

598 Baragan'ın Dikenleri


Panait ISTRATİ


Varlık Yayınları Dördüncü Basılış İstanbul, Ocak 1966, Ekin Basımevi
90 s.

599 Âbideleri ve Kitâbeleri ile Karaman Tarihi - Ermenek ve Mut Âbideleri


İbrahim Hakkı KONYALI      Kimdir


İstanbul, 1967, Baha Matbaası
800 s.

600 Coins of the Urtuki Turkumans

(Foes of the Crusaders)

III/4
Stanley LANE-POOLE      Kimdir


Argonaut Inc., Publishers Reprint Chicago, 1967,
XII + 44 s. + VII Plates

601 Devlet Gücünü Kemirenler

Patrona Halil

Devlet Gücünü Zedelemiş Bir Serserinin Romanlaşdırılmış Hayatı


Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir

Resimlendiren: Sabiha Bozcalı


Mehmed Koçu - Koçu Yayınları İstanbul, 1967, Yaylacık Matbaası
176 s.

602 Hayatta Kalabilme


Anonim


GnKur. Bşk. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ankara, 1967, K. K. K. Askerî Basımevi
333 s.

603 Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi


Ord. Prof. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI      Kimdir


Türk Tarih Kurumu VII. Seri No. 53 Ankara, 1967, Türk Tarih Kurumu Basımevi
xvii, 381 + 58 s.

604 Osmanlı Altınları / Gold Coins of the Ottoman Empire


Remzi KOCAER


İstanbul, 1967,
s.

605 Osmanlı Nişanları / The Ottoman Orders


İbrahim ARTUK Cevriye ARTUK


İstanbul, 1967,
s.

606 Side Kılavuzu


Ord. Prof. Dr. Arif Müfid MANSEL


Milli Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri: I Sayı: 21 Ankara, 1967, Türk Tarih Kurumu Basımevi
32 s. + 43 resim

607 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. I.

The Coins of the Eastern Khaleefehs in the British Museum

III/4
Stanley LANE-POOLE      Kimdir

Edited by Reginald Stuart POOLE


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

608 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. X.

Additions to the Oriental Collection 1876-1888

Part II.: Additions to Vols. V.-VIII.

III/4
Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

609 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

110. Cüz | SUĞD - SÜBHA


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] İ. KAFESOĞLU, T. YAZICI, N. M. ÇETİN Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1967, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

610 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

111. Cüz | SÜBHA - SÜLEYMAN II.


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, F. IŞILTAN, N. M. ÇETİN Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1967, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

611 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

112. Cüz | SÜLEYMAN II - SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, F. IŞILTAN, N. M. ÇETİN Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1967, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

612 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. II.

The Coins of the Mohammadan Dynasties in the British Museum, Classes III-X.

III/4
Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

613 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. III.

The Coins of the Turkumán Houses of Seljook, Urtuk, Zengee, etc. in the British Museum, Classes X-XIV.

III/4
Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

614 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. IV.

The Coinage of Egypt: (A.H. 358-922) under the Fátimee Khaleefehs, the Ayyoobees, and the Memlook Sultans. Classes XIVA. XV. XVI.

III/4
Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

615 İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu

III. Cilt

Fasikül: II


Millî Eğitim Bakanlığı Kitaplıklar Müdürlüğü Tasnif Komisyonu


Maarif Vekâleti Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: 2 No: 3 İstanbul, 1967, Millî Eğitim Basımevi
161 s.

616 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. V.

The Coins of the Moors of Africa and Spain: and the Kings and Imáms of the Yemen in the British Museum, Classes XIVB. XXVII.

III/4
Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

617 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. VI.

The Coins of the Mongols in the British Museum, Classes XVIII.-XXII.

III/4
Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

618 VI. Türk Tarih Kongresi

Ankara 20 - 26 Ekim 1961

Kongreye Sunulan Bildiriler

IV/2
Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri No. 6 Ankara, 1967, Türk Tarih Kurumu Basımevi
686 s. + resimler

619 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. VII.

The Coinage of Bukhárá (Transoxiana) in the British Museum From the Time of Timur to the Present Day Classes XXII, XXIII.

III/4
Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

620 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. VIII.

The Coins of the Turks in the British Museum, Class XXVI.

III/4
Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

621 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. IX.

Additions to the Oriental Collection 1876-1888

Part I.: Additions to Vols. I.-IV.

III/4
Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

622 Artvin 1967 İl Yıllığı


Komite


, 1967, Güneş Matbaacılık
389 s.

623 Brave New World


Aldous HUXLEY


Bantam Books 39th printing New York, 1967,
177 s.

624 The Antigone


SOPHOCLES

Translated by Gilbert Murray


George Allen & Unwin Tenth Impression London, 1967, C. Tingling
95 s.

625 The Theban Plays


SOPHOCLES

Translated by E. F. Watling


PenguinBooks Reprinted London, 1967, Richard Clay
168 s.

626 Principles of Accounting


Komisyon

Prepared by William L. Ventolo


Educational Methods Chicago, 1967,
xi + 350 s.

627 Nâdir Birkaç Sikke

Hısn Keyfa Eyyûbileri, Beni Resi, Mısır Memlûkları, Denizli Oğulları, Saruhan Oğulları, Alâiye Beyleri, ve Osman Oğullarına Ait Sikkeler

Sayı: 2


Şerafettin EREL


İstanbul, Nisan 1967,
s.

628 The Mad's Dave Berg Looks At Things


Dave BERG


Signet Fifth Printing New York, November 1967,
192 s.

629 Bunlar da mı İnsan


Primo LEVİ

Çeviren: Zeyyat Selimoğlu


Varlık Yayınları sayı: 1343 Faydalı Kitaplar: 79 İstanbul, Aralık 1967, Ekin Basımevi
189 s.

630 Varlık Yıllığı

1968


Kollektif


Varlık Yayınları İstanbul, Aralık 1967, Ekin Basımevi
654 s.

631 Aydın Oğulları Tarihi hakkında Bir Araştırma


Dr. Himmet AKIN


Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi No. 60 Tarih Enstitüsü No. 6 İlâveler yapılmış ve düzeltilmiş 2. baskı Ankara, 1968, Ankara Üniversitesi Basımevi
XX + 254 s. + 36 s. resimler

632 Denizli Tarihi


Tarhan TOKER


Denizli, 1967 - 1968, Yenigün Matbaası
192 s.

633 Die Münzprägungen des Islams Zeitlich und Örtlich Geordnet, I. Band - Der Westen und Osten bis zum Indus mit Synoptischen Tabellen

III/3
Eduard von ZAMBAUR


Wiesbaden, 1968,
s.

634 Edebî ve Mânevî Dünyası İçinde Fâtih


Sâmiha AYVERDİ


İstanbul Fetih Cemiyeti İstanbul Enstitüsü 19 İstanbul, 1968, Baha Matbaası
315 s.

635 Kabakçı Mustafa

Devlet Gücünü Zedelemiş Bir Serserinin Romanlaşdırılmış Hayatı


Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir

Resimler: Sabiha Bozcalı


Mehmed Koçu - Koçu Yayınları İstanbul, 1968, İskender Matbaası
100 s.

636 Kütüphane Malzemesi El Kitabı

1. Cilt

Basılı Formlar, Fiş Örnekleri ve Bunların Kütüphane Hizmetlerinde Kullanılmaları


M. Sc. Osman Tekin AYBAŞ


Türk Kütüphaneciler Derneği Nu. 6 Ankara, 1968, Güven Matbaası
IX + 114 s.

637 Longmans English Larousse

The New Encyclopedia Dictionary


Anonim


Longmans, Green and Co Ltd , 1968, Hazell Watson & Viney
1343 s.

638 Osmanlılarda Madeni Paralar


Nuri PERE


İstanbul, 1968,
s.

639 Türk-İslâm Oymacılık San'atından Rahleler

Koran-stands / Pupitres à Coran / Koranständer


Cevdet ÇULPAN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İstanbul, 1968, Millî Eğitim Basımevi
65 s. + 66 s. resim

640 Atlas of Human Anatomy

Vol. I

Atlas of Bones, Joints, and Muscles (Osteology, Syndesmology, and Myology)


Johannes SOBOTTA

8 th English Edition by Frank H. J. FIGGE, Ph.D., Sc.D.


Hafner Publishing Company New York, 1968, Hafner Publishing Company
XXVII + s. with 195 colored and 227 black and white illustrations

641 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

113. Cüz | SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ - ŞAMAN


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, S. BULUÇ, F. IŞILTAN, N. M. ÇETİN Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1968, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

642 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

114. Cüz | ŞAMAN - ŞEKER-GENÇ


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1968, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 321 - 400)

643 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

115. Cüz | ŞEKER-GENÇ - ŞEYHÎLER


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, S. BULUÇ, F. IŞILTAN, N. M. ÇETİN Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1968, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 401 - 480)

644 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

116. Cüz | ŞEYHÎLER - ŞİNTERE


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, S. BULUÇ, F. IŞILTAN, N. M. ÇETİN Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1968, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 481 - 560)

645 Yıldırım Bayezıd'ın Oğullarına Ait Akçe ve Mangırlar (2)


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1968,
s.

646 Death of a Salesman


Arthur MILLER


Penguin Books Reprinted Middlesex, 1968, Western Printing Services
112 s.

647 Ivanhoe


Sir Walter SCOTT


Longmans Reprinted London, 1968, St. Paul's Press, Malta
136 s.

648 The Great Gatsby


F. Scott FITZGERALD


Penguin Books Reprinted Middlesex, 1968, Hunt Barnard
188 s.

649 The Indigestible Mad


William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet Third Printing New York, 1968,
192 s.

650 The Pearl and Burning Bright


John STEINBECK


Pan Books Ninth Printing London, 1968, Hazell Watson and Viney
155 s.

651 England in Literature


Robert C. POOLEY George K. ANDERSON Paul FARMER Helen THORNTON


Scott, Foresman and Company Illinois, 1968,
820 s.

652 The Old Man and the Sea


Ernest HEMINGWAY


Jonathan Cape Thirty-First Impression London, May 1968, The Chaucer Press
127 s.

653 Mad For Better or Verse


Frank JACOBS

Illustrated by Paul Coker, Jr.


Signet First Printing New York, November 1968,
192 s.

654 A Concise Treasury of Great Poems


121 Poets


Pocket Books 17th printing New York, December 1968,
557 s.

655 Denizli Tarihi İkinci Kısım

1070-1429


Tuncer BAYKARA


İstanbul, 1969, Fakülteler Matbaası
56 s. + resimler

656 Gold

Its Beauty, Power and Allure


C.H.V. SUTHERLAND


Thames & Hudson Third edition, revised and enlarged London, 1969, jarrold and Sons, Norwich
196 s.

657 Modern Copper Coins of the Muhammadan States of Turkey, Persia, Egypt, Afghanistan, Morocco, Tripoli, Tunis, etc.

III/3
W.H. VALENTINE


Reprint London, 1969,
s.

658 Tanrılar, Mezarlar, Bilginler (Arkeolojinin Romanı)


C. W. CERAM

Çeviren: Hayrullah Örs


Remzi Kitabevi İstanbul, 1969, Yükselen Matbaası
408 s.

659 Woodturning


Geoff PETERS


An Arco Mayflower Handybook London, 1969, Compton Printing
152 s.

660 Yapı ve Kredi Bankası Madenî Paralar Sergisi


Anonim


İstanbul, 1969,
s.

661 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

117. Cüz | Şİ'R - TAHMASP I.


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, S. BULUÇ, F. IŞILTAN, N. M. ÇETİN Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1969, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 561 - 640)

662 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu

C. IV

Filoloji, Edebiyat, Mecmualar No: 7488 - 9043


Hazırlayan: Fehmi Edhem Karatay


Topkapı Sarayı Müzesi No:15 İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, 1969, Millî Eğitim Basımevi
576 s.

663 Ayasofya Müzesi Yıllığı - Annual of Ayasofya Museum

(No. 8)


Anonim


Ayasofya Müzesi XI İstanbul, 1969, Yenilik Basımevi
87 s. + resimler

664 The Godfather


Mario PUZO


Fawcett Crest Greenwich, 1969,
446 s.

665 Varlık Yıllığı

1970


Kollektif


Varlık Yayınları İstanbul, Aralık 1969, Ekin Basımevi
586 s.

666 10 Yıl Savaş ve Sonrası

1912-1922

I/b
5
Emekli Orgeneral Fahrettin ALTAY

Altay Paşa'nın torunu Sayın Dr. Hasan İnsel tarafından kütüphaneye emanet edilmiştir.
İnsel Yayınları İstanbul, 1970, Dilek Matbaası
544 s.

667 Amucazade Hüseyin Paşa Yalısı

IV/b
6
Ord. Prof. Dr. Süheyl ÜNVER Prof. Yük. Mim. Sedad Hakkı ELDEM


Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu İstanbul, 1970, Kâğıt ve Basım İşleri
45 s.

668 Âşıkpaşaoğlu Tarihi


ATSIZ


Devlet Kitapları 1000 Temel Eser: 23 İstanbul, 1970, Millî Eğitim Basımevi
234 s.

669 Deniz Müzesi Kataloğu


Anonim


İstanbul, 1970, Deniz Basımevi
45 s.

670 Garb Dillerinde Dr. A. Süheyl Ünver Bibliyografyası

Bibliographie du Dr. A. Süheyl Ünver en langue Français, anglais allemand et italien


Gönül ÖZDEMİR


İstanbul Üniversitesi Rektörlük No.: 1487 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi No.: 3 İstanbul, 1970, Çelikcilt Matbaası
21 s.

671 Kanunî Armağanı


Anonim


Türk Tarih Kurumu VII. Seri - Sa. 55 Ankara, 1970, Türk Tarih Kurumu Basımevi
vii, 306 s. + resimler

672 Klâsik Yunan Mitolojisi


Şefik CAN


İnkılâp ve Aka Kitabevleri İkinci Baskı Ankara, 1970, Bahar Matbaası
567 s.

673 Osmanlıca Okuma Anahtarı


Nahit TENDAR Nebahat KARAORMAN


İstanbul, 1970, Bilgin Ofset
56 s.

674 Pamukkale Kılavuzu


Tarhan TOKER


Turistik Yayınlar 5 Denizli, Yayın tarihi yok, Yenigün Matbaası
35 s.

675 Tarih Boyunca Bezeme Sanatı ve Örnekleri

I/a
7-a

Hazırlayan: Hüseyin Kılıçkan


Taç Yayınevi İstanbul, Yayın tarihi yok,
160 s.

676 Turistik Pamukkale

(Hierapolis)


Tarhan TOKER

Çeviren: C. Altuntaş


Ümit Yayınları Denizli, Yayın tarihi yok, Yenigün Matbaası
33 s. resimler

677 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

118. Cüz | TAHMASP I. - TANZÎMÂT


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, S. BULUÇ, F. M. ÇETİN Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1970, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 641 - 720)

678 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

119. Cüz | TANZÎMÂT - TARÎKA


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, A. KARAHAN, O. F. KÖPRÜLÜ, Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir Birinci Basılış İstanbul, 1970, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 721 - 800)

679 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

12/I. Cilt 120. Cüz | TARÎKAT - TEBERKE


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, A. KARAHAN, O. F. KÖPRÜLÜ, Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir Birinci Basılış İstanbul, 1970, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

680 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

121. Cüz | TEBERKE - TENES


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, A. KARAHAN, O. F. KÖPRÜLÜ, N. GÖYÜNÇ Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir Birinci Basılış İstanbul, 1970, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

681 Atlas of Human Anatomy

Vol. II

Atlas of Visceral Anatomy Digestive, Respiratory, and Urogenital Systems


Johannes SOBOTTA

8 th English Edition by Frank H. J. FIGGE, Ph.D., Sc.D.


Hafner Publishing Company New York, 1970, Hafner Publishing Company
XV + s. with 122 colored and 158 black and white illustrations

682 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi II - Birinci Kısım - I Kuruluş Devri - II Orhan Gazi Devri - III Birinci Murad Devri

IV/a
3
Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1970, Sile Matbaa
320 s.

683 Nâdir Birkaç Sikke

Sayı: 3

Arap Sasannî, Emevi, Abbasi, Beni Ukayl, Selçuklular, Gazneliler, Danişment Oğulları, Menküçük Oğulları, Eyyubi, Karaman Oğulları, İlhanlılar, Celayir Oğulları, Artuk Oğulları, Mısır Memlûkleri, Çağatay, Şerefhanlar, Timurî, Akkoyunlu, Şam Atabeyleri, Ayd


Şerafettin EREL


İstanbul, 1970,
s.

684 Sultan Mahmud II Zamanında Darp Edilen Osmanlı Madeni Paraları (3)


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1970,
s.

685 The Rainbow


D. H. LAWRENCE


Penguin Books Reprint Middlesex, 1970, C. Nicholls & Company
496 s.

686 The Secret Adversary


Agatha CHRISTIE


Pan Books 17th printing London, 1970, Hazell Watson and Viney
221 s.

687 Elvah-ı Nakşiye Koleksiyonu


Halil EDHEM      Kimdir

Bugünkü Dile Aktaran: Gültekin Elibal


Milliyet Yayınları Sanat Kitapları Dizisi: 1 İstanbul, Mayıs 1970, Baha Matbaası
88 s. + 16 resim

688 Mad Power


William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet First Printing New York, October 1970,
192 s.

689 Varlık Yıllığı

1971


Kollektif


Varlık Yayınları İstanbul, Aralık 1970, Ekin Basımevi
630 s.

690 Âbideleri ve Kitabeleri ile Şereflikoçhisar Tarihi


İbrahim Hakkı KONYALI      Kimdir


İstanbul, 1971, Fatih Matbaası
XXVI + 696 s.

691 Cumhuriyet Dönemi Madenî Paralar Kataloğu 1924-1971


M. Bülent COŞKUN


İstanbul, 1971,
s.

692 Gold Coins of the World


Robert FRIEDBERG


New York, 1971,
s.

693 İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Teşhirdeki İslâmî Sikkeler Kataloğu Cilt I

III/4
İbrahim ARTUK Cevriye ARTUK


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri III No: 7 İstanbul, 1971,
LVI + 451 s. + LVIII Levha

694 Kanuni Devri Budin Tahrir Defteri

(1546 - 1562)


Dr. Gyula KALDY-NAGY


Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 177 Ankara, 1971, Ankara Üniversitesi Basımevi
374 s.

695 Köyde Toplumsal Yapı ve Siyasal Kültür

İki Grup Köyde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Araştırma


Doç. Dr. Özer OZANKAYA


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi No: 322 Ankara, 1971, Sevinç Matbaası
336 s.

696 Osmanlı Devlet Erkânı

Sadr-ı-A'zamlar (Vezir-i-A'zamlar) Şeyh-ül-İslâmlar Kapdan-ı-Deryalar Baş-Defterdarlar Reîs-ül-Küttablar

I/b
7
İsmail Hâmi DANİŞMEND      Kimdir


Türkiye Yayınevi İstanbul, 1971, Yaylacık Matbaası
360 s.

697 Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu


Paul WITTEK

Çeviren: Güzin Yalter


Türkiye Yayınevi Batı Dillerinde Osmanlı Tarihleri: 1 İstanbul, 1971, Yaylacık Matbaası
328 s.

698 Önemli Birkaç Kitabe


Şerafettin EREL


İstanbul, 1971, Baha Matbaası
8 s.

699 Petit Traicté de l'Origine des Turcqz

I/a
3
Théodore Spandouyn CANTACASIN

Publié et annoté Charles Schefer


Les Éditions "Atay" Ouvrages Rare ou Inédit sur l'Histoire de la Turquie et des Turcs II Réimpression de l'Édition des Paris 1896 Ankara, 1971, Başnur Matbaası
Lxxvii + 403 s.

700 Selçuklular Zamanında Türkiye


Prof. Dr. Osman TURAN


İstanbul, 1971,
s.

701 Takvîm-i Meskûkât-ı Selçûkiyye (Catalogue des Monnaies Seldjoukids)


İsmail GALİB      Kimdir


Les Éditions "Atay" Ouvrages Rare ou Inédit sur l'Histoire de la Turquie et des Turcs I Réimpression de l'Édition d'Istanbul 1309 A.H. Ankara, 1971,
31 + 143 s. + 5 pl.

702 Topkapı Sarayı Müzesi Çinili Köşk

Türk Çini ve Keramikleri Seksiyonu Rehberi


Hazırlayan: Asuman Kolsuk


Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri: 5 Sayı: 9 İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
30 s.

703 Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu

Birinci Cilt (A - F)

1 - 6008

I/c
5
M. Seyfettin ÖZEGE


İstanbul, 1971, Fatih Yayınevi Matbaası
428 s.

704 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I

1. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 1 - 96)

705 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II

10. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 1 - 96)

706 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II

11. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 97 - 192)

707 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II

12. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 193 - 288)

708 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

122. Cüz | TENES - TIRÂZ


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966, C. BAYSUN v. 1968.] T. YAZICI, A. KARAHAN, O. F. KÖPRÜLÜ, N. GÖYÜNÇ Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir Birinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

709 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II

13. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 289 - 384)

710 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II

14. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 385 - 480)

711 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II

15. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 481 - 576)

712 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II

16. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 577 - 672)

713 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I

2. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 97 - 192)

714 Türkiye Tarih Yayınları Bibliyoğrafyası

II

1955 - 1968


Hazırlayan Enver Koray


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
510 s. + II s.

715 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I

3. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 193 - 288)

716 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I

4. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 289 - 384)

717 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi V - İkinci Bayezid ve Yavuz Selim Devirleri

IV/a
3
Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1971, Kardeş Matbaası
320 s.

718 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I

5. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 385 - 480)

719 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi VI - Birinci Kısım - Birinci Süleyman "Kanûnî"

IV/a
3
Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İkinci Baskı İstanbul, , Özaydın Matbaacılık
320 s.

720 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I

6. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 481 - 576)

721 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I

7. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 577 - 672)

722 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I

8. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 673 - 768)

723 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I

9. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
102 s. (s. 769 - 870)

724 Auschwitz

A Doctor's Eye-witness Account


Dr. Miklos NYISZLI

Translated by Tibere Kremer and Richard Seaver


Mayflower Books Reprinted London, 1971,
158 s.

725 Breakfast at Tiffany's


Truman CAPOTE


Penguin Books Middlesex, 1971, C. Nicolls & Company
157 s.

726 Selçuklular Tarihi I


MEVDÛDÎ

Urducadan Çeviren: Ali Genceli


Ankara, Eylül 1971,
s.

727 The Mad's Dave Berg Looks At Our Sick World


Dave BERG


Signet Second Printing New York, November 1971,
192 s.

728 Ahlat Mezartaşları


Beyhan KARAMAĞARALI


Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü San'at Tarihi Serisi: 1 Ankara, 1972, Güven Matbaası
XI + 292 s. + CXLV. Lev. da 334 Resim

729 İbrahim Paşa Sarayı


Nurhan ATASOY


İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi : 1725 İstanbul, 1972, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Basımevi
189 s. + 3 s.

730 Kanunî Sultan Süleyman Adına Basılan Sikkeler


İbrahim ARTUK


Ankara, 1972,
s.

731 Kırkambar I

IV/b
6
Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Türk Ev Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi Seri: 3 Ankara, 1972, Ajans-Türk Matbaacılık
108 s.

732 Koçi Bey Risalesi


KOÇİ Bey

Sadeleştiren Zuhuri DANIŞMAN


Devlet Kitapları Türk Kültürü Kaynak Eserleri Dizisi İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
168 s.

733 Malazgirt Armağanı


Anonim


Türk Tarih Kurumu Ankara, 1972,
s.

734 Mîzanü'l-Hakk fi İhtiyari'l-Ahakk


Kâtip ÇELEBİ

Hazırlayan Orhan Şaik Gökyay


Devlet Kitapları Türk Kültürü Kaynak Eserleri Dizisi İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
190 s.

735 Nadir Osmanlı Madeni Paraları / Rare Ottoman Coins


Anonim


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 1 İstanbul, 1972,
s.

736 Osmanlı Şeyhülislâmları


Dr. Abdülkadir ALTUNSU


Ankara, 1972, Ayyıldız Matbaası
280 s.

737 Selçuklular'ın Nadir Paralarından Bazıları ve Cimri'nin Sikkeleri


Anonim


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 2 İstanbul, 1972,
s.

738 Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı


Mehmet Ertuğrul DÜZDAĞ


Enderun Kitabevi İstanbul, 1972, Hikmet Gazetecilik
245 s.

739 Tolunoğulları ve Paraları / The Tulunids and Their Coins


Anonim


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 3 İstanbul, 1972,
s.

740 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

123. Cüz | TIRÂZ - TİMAR


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966, C. BAYSUN v. 1968.] T. YAZICI, A. KARAHAN, O. F. KÖPRÜLÜ, N. GÖYÜNÇ Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir Birinci Basılış İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

741 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II

17. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
112 s. (s. 673 - 784)

742 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü III

18. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 1 - 96)

743 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü III

19. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 97 - 192)

744 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü III

20. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 193 - 288)

745 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü III

21. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 289 - 384)

746 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü III

22. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 385 - 480)

747 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü III

23. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 481 - 576)

748 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü III

24. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
94 s. (s. 577 - 670)

749 Sovyet Rusya Müzelerindeki (Moskova ve Leningrad) Nadir Osmanlı Madeni Paraları (4)


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1972,
s.

750 VII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 25-29 Eylül 1970

Kongreye Sunulan Bildiriler, I. Cilt

IV/2
Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri Sa. 7 Ankara, 1972, Türk Tarih Kurumu Basımevi
XXXII + 450 s.

751 Dumb Witness


Agatha CHRISTIE


Pan Books 10th printing London, 1972, Cox & Wyman
218 s.

752 The Mad Morality

or The Ten Commandments Revisited


Vernard ELLER


Signet New York, January 1972,
254 s.

753 Hey Koca Yurt


Halikarnas Balıkçısı


Hürriyet Yayınları Anadolu Kitaplığı: 1 Birinci Baskı İstanbul, Şubat, 1972, Garanti Matbaası
355 s.

754 Neden Hıristiyan Değilim


Bertrand RUSSELL

Çeviren: Ender Gürol


Varlık Yayınları Faydalı Kitaplar: 62 İkinci Baskı İstanbul, Mart 1972, Dilek Matbaası
264 s.

755 Towards Zero


Agatha CHRISTIE


Fontana/Collins Fifth Impression London, September 1972,
192 s.

756 Sosyal Antropoloji açısından İnsan ve Dünyası


Calvin WELLS

Çeviren: Erzen Onur


Remzi Kitabevi Büyük Fikir Kitapları Dizisi, 17 Birinci Basım İstanbul, Ekim 1972, Yükselen Matbaacılık
167 s.

757 A Stone For Danny Fisher


Harold ROBBINS


NEL Books Reprinted London, December 1972, Hunt Barnard
350 s.

758 Varlık Yıllığı

1973


Kollektif


Varlık Yayınları İstanbul, Aralık 1972, Dilek Matbaası
656 s.

759 Mitoloji Sözlüğü


Azra ERHAT


Remzi Kitabevi Büyük Fikir Kitapları Dizisi, 18 Birinci Basım İstanbul, Aralık 1972, Yükselen Matbaacılık
425 s.

760 Carpentry


Charles HAYWARD


Teach Yourself Books Fourth Edition London, 1973,
208 s.

761 Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi


Prof. Dr. Osman TURAN


İstanbul, 1973,
s.

762 İran Moğolları ve Altın Paraları / The Mongols of Persia and Their Gold Coins


Anonim


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 4 İstanbul, 1973,
s.

763 İstanbul'a Ait Günlük Anılar

1672-1673

II. Cilt (1673)

I/a
5-b
Antoine GALLAND

Şerhlerle Yayınlayan Charles Schefer

1881'de Paris'te Ernest Leroux Kitapevi Tarafından Basılan Nüshadan Dilimize Çeviren Nahid Sırrı Örik


Türk Tarih Kurumu II. Seri - Sa. 16a Ankara, 1973, Türk Tarih Kurumu Basımevi
178 s.

764 Maliye Bakanlığı Darphane Müzesi Madeni Para ve Madalya Kataloğu


Anonim


İstanbul, 1973,
s.

765 Nadir Osmanlı Madeni Paraları / Rare Ottoman Coins


Anonim


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 5 İstanbul, 1973,
s.

766 On Üç Asırlık Türk Kıyâfet Tarihine Bir Bakış

I/a
7-a
Nureddin SEVİN


Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Devlet Kitapları İstanbul, 1973, Millî Eğitim Basımevi
152 s. + 158 s. albüm

767 Origins of Islamic Coinage

An Introduction


Norman TOTTEN


Bentley College, Waltham, Massachusetts, (1973),
24 s.

768 Osmanische Numismatik


Anton C. SCHAENDLINGER


Braunschweig, 1973,
s.

769 rübâb-ı şikeste

ve diğer eserleri


Tevfik FİKRET


İnkılâp ve Aka Kitabevleri İstanbul, 1973, Yelken Matbaası
459 s.

770 Sevâkıb-ı Menâkıb

Mevlâna'dan Hatıralar


Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Organon İlaçları İstanbul, 1973, Kâğıt ve Basım İşleri
viii + 52 s.

771 Seyfettin Özege Bağış Kitapları

Ek Kataloğu

-Kitap Adına Göre- Cilt-5


Hazırlayanlar: Ali Bayram - Lütfi Bayraktutan - M. Sadi Çöğenli


Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi No. 2 Erzurum, 1973, Atatürk Üniversitesi Basımevi
315 s.

772 Türkiye Cumhuriyeti Madenî Paraları ve Madalyaları 1923 - 1973


Hazırlayanlar: İbrahim Tözen - Tunçay Aykut


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 6 özel İstanbul, 1973,
s.

773 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

124. Cüz | TİMAR - TOKAT


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966, C. BAYSUN v. 1968.] T. YAZICI, S. BULUÇ, O. F. KÖPRÜLÜ, B. KÜTÜKOĞLU Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir Birinci Basılış İstanbul, 1973, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 321 - 400)

774 Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu

İkinci Cilt (G - K)

6009 - 11538

I/c
5
M. Seyfettin ÖZEGE


İstanbul, 1973,
524 s.

775 Nâdir Birkaç Sikke

Sayı: 4

Samanîler, Gazneliler, Selçuklar, İlhanlılar, Ak Kuyunlular, Osmanlılar


Şerafettin EREL


İstanbul, 1973,
s.

776 VII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 25-29 Eylül 1970

Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt

IV/2
Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri Sa. 7a Ankara, 1973, Türk Tarih Kurumu Basımevi
X + 688 s.

777 Artvin 1973 İl Yıllığı


Komite


, 1973, Mars Matbaası
275 s.

778 Love and Order


Bosc


Diogenes Verlag Zürich, 1973,
90 s.

779 Amatör Denizcilere Liman ve Kıyı Kaptanlarına Deniz Motorcularına

İmtihan Rehberi


Muhittin UZEL


Uzel Üçüncü Baskı İstanbul, 1973, Halk Matbaası
56 s.

780 Fahişelik ve Kadın Ticareti


Jean-Gabriel MANCINI

Çeviren: Samih Tiryakioğlu


Varlık Yayınları İstanbul, Ocak 1973, Dilek Matbaası
195 s.

781 Polyunsaturated Mad


William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet Seventh Printing New York, August, 1973,
192 s.

782 Dünyamızın Gizli Sahipleri


Giovanni SCOGNAMILLO


Koza Yayınları Güncel Kitaplar Dizisi: 1 (İstanbul), Eylül 1973, Karar Matbaası
256 s.

783 The Clocks


Agatha CHRISTIE


Fontana/Collins Tenth Impression London, November 1973,
221 s.

784 The Mad World of William M. Gaines


Frank JACOBS


Bantam Books New York, December 1973,
244 s.

785 Varlık Yıllığı

1974


Kollektif


Varlık Yayınları İstanbul, Aralık 1973, Murat Matbaası
637 s.

786 Arşiv Belgelerinde Siyakat Yazısı Özellikleri ve Divan Rakamları


Dündar GÜNDAY


Türk Tarih Kurumu VII. Dizi Sa. 57 Ankara, 1974, Türk Tarih Kurumu Basımevi
259 s.

787 Çandarlı Vezir Ailesi


Ord. Prof. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI      Kimdir


Türk Tarih Kurumu VII. Dizi Sa. 66 Ankara, 1974, Türk Tarih Kurumu Basımevi
VII, 126 s.

788 İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Teşhirdeki İslâmî Sikkeler Kataloğu Cilt II

III/2
İbrahim ARTUK Cevriye ARTUK


Başbakanlık Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri III No: 7 İstanbul, 1974,
s.

789 Kendi Gök Kubbemiz


Yahya KEMAL


İstanbul Fetih Cemiyeti 4 Yahya Kemal Enstitüsü 47 Beşinci Basılış İstanbul, 1974, Baha Matbaası
176 s.

790 Mansel'e Armağan

Mélanges Mansel I


Anonim


Türk Tarih Kurumu Dizi VII Sa. 60 Ankara, 1974, Türk Tarih Kurumu Basımevi
641 s.

791 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

125. Cüz | TOKAT - TUGGURT


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966, C. BAYSUN v. 1968.] T. YAZICI, S. BULUÇ, O. F. KÖPRÜLÜ, B. KÜTÜKOĞLU Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir Birinci Basılış İstanbul, 1974, Millî Eğitim Basımevi
86 s. (s. 401 - 486)

792 Mansel'e Armağan

Mélanges Mansel II


Anonim


Türk Tarih Kurumu Dizi VII Sa. 60a Ankara, 1974, Türk Tarih Kurumu Basımevi
329 s.

793 Mansel'e Armağan

Mélanges Mansel III

Levhalar - Plates


Anonim


Türk Tarih Kurumu Dizi VII Sa. 60b Ankara, 1974, Türk Tarih Kurumu Basımevi
368 s. resim

794 Animal Farm


George ORWELL


Penguin Books Reprinted London, 1974, Hunt Barnard
120 s.

795 August 1914


Alexander SOLZHENITSYN

Translated by Michael Glenny


Bantam Books 3rd printing New York, 1974,
714 s.

796 The UFO Experience

A Scientific Inquiry


J. Allen HYNEK


Ballantine Books First Printing New York, May 1974,
309 s.

797 Tanrıların Vatanı Anadolu


C. W. CERAM

Türkçesi : Esat Nermi


Koza Yayınları Birinci baskı İstanbul, Temmuz 1974, Uycan Matbaası
317 s.

798 Tarihte Neler Oldu


Gordon CHILDE

Çevirenler: Alâeddin Şenel - Mete Tunçay


Odak Yayınları 10 Tarih Dizisi: 2 Ankara, Ağustos 1974, Sevinç Matbaası
404 s.

799 Morder on the Orient Express


Agatha CHRISTIE


Fontana/Collins Eleventh Impression London, December 1974,
191 s.

800 İnsan ve Kültür


Bozkurt GÜVENÇ


Remzi Kitabevi Büyük Fikir Kitapları Dizisi, 20 İkinci Basım İstanbul, Şubat 1974, Yükselen Matbaacılık
xvi + 424 s.

801 Arab-Sasani Paraları / The Arab-Sassanian Coins


Hazırlayan: İbrahim Tözen


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 7 İstanbul, 1975,
s.

802 Arab-Sasani Paraları II/ The Arab-Sassanian Coins


Hazırlayanlar: İbrahim Tözen - Tunçay Aykut


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 8 İstanbul, 1975,
s.

803 Başlangıcından Bugüne On Bin Türk Motifi Ansiklopedisi

Ten Thousand Turkish Motif Encyclopedia

I/a
9-b
Anonim


Gözen Yayıncılık İstanbul, ,
352 s.

804 Camilerin Aydınlatılması Üzerinde Bir Araştırma

Une Recherch sur l'eclairage des Mosques

A Research on Mosque Lighting


Prof. Orhan BOLAK


İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi No. 123 İstanbul, Yayın tarihi yok,
79 s.

805 Fars Atabegleri Salgurlular


Prof. Dr. Erdoğan MERÇİL


Ankara, 1975,
s.

806 Ferah Cerbe Fetihnamesi


ZEKERİYYAZADE

Açıklamalarla Yayına Hazırlayan Orhan Şaik Gökyay


İstanbul, 1975, Hilal Matbaacılık
182 s.

807 Maintenance

I/b
1
Editors of Time-Life Books


Time-Life Books The Time-Life Library of Boating New York, (1975), Printed in U.S.A.
176 s.

808 Osmanlı Türklerinde

Tuğra


Midhat SERTOĞLU


Doğan Kardeş Yayınları İstanbul, 1975, Doğan Kardeş Matbaacılık
48 s.

809 Turkish Embroideries

XVI - XIX Centuries

I/a
9-a
Macide GÖNÜL


Touring and Automobile Club of Turkey İstanbul, , Kâğıt ve Basım İşleri
64 s. + 32 plates

810 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

12/2. Cilt 126. Cüz | TUĞ - TUNUS


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966, C. BAYSUN v. 1968.] T. YAZICI, S. BULUÇ, O. F. KÖPRÜLÜ, B. KÜTÜKOĞLU Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir Birinci Basılış İstanbul, 1975, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

811 Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu

Üçüncü Cilt (L - P)

11539 - 16445

I/c
5
M. Seyfettin ÖZEGE


İstanbul, 1975,
470 s.

812 Nakışlı Osmanlı Mangırları / The Ornamental Copper Coinage of the Ottoman Empire (5)


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1975,
s.

813 Büyük Vatan Şairi

Mehmet Emin Yurdakul


Anonim


Tarihî Kültür Dergisi Neşriyatı Türk Büyükleri Sayı: 1 (Nisan-Mayıs-1975) İstanbul, 1975, Zafer Matbaası
32 s.

814 The Art of Belly Dancing

I/b
8
Dahlena Dona Z. Mailach


Bantam Books New York, February 1975,
213 s.

815 Türkiyede Sualtı Arkeolojisi

Underwater Archaeology In Turkey

Archaeologie Sous-Marine en Turquie


Oğuz ALPÖZEN

English translation by Adair Mill Traduit en français par Professeur Nurullah Berk


Ak Yayınları Kültür Kitapları Serisi: 1 İstanbul, 1975, Apa Ofset Basımevi
64 s.

816 İstanbul ve Osmanlı Uygarlığı

I/b
4
Bernard LEWIS      Kimdir

Çeviren: Nihal Önol


Varlık Yayınları sayı: 1820 Faydalı Kitaplar: 160 İstanbul, Mart 1975, Dilek Matbaası
206 s.

817 18. Asırda İstanbul

I/a
5-b
P. Ğ. İNCİCYAN

Tercüme ve Notlar: Hrand D. Andreasyan


İstanbul Fetih Cemiyeti İstanbul Enstitüsü 43 İstanbul, 1976, Baha Matbaası
159 s.

818 1947-1967 Yılları Side Kazıları Sırasında Elde Edilen Sikkeler


Sabahat ATLAN


Türk Tarih Kurumu V. Dizi, Sa. 34 Antalya Bölgesinde Araştırmalar, Sa. 9 Ankara, 1976, Türk Tarih Kurumu Basımevi
xiv + 115 s. + xiv levha

819 Beyān-ı Menāzil-i Sefer-i ̔Irāķeyn-i Sultān Süleymān Ḫān


Naṣūḥüʼs-Silāḥī (Maṭrāḳçī)

Yayına Hazırlıyan: Prof. Dr. Hüseyin G. YURDAYDIN


Türk Tarih Kurumu I. Dizi - Sa. 3 Ankara, 1976, Türk Tarih Kurumu Basımevi
xxiii + 307 + 218 s. + 1 menziller haritası

820 İstanbul'un Mutlu Askerleri ve Şehit Olanlar

IV/b
6
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Türk Tarih Kurumu VII. Dizi Sa. 72 Ankara, 1976, Türk Tarih Kurumu Basımevi
XIII + 160 s. + resimler

821 Merâkid-i Mu'tebere-i Üsküdar

(Ünlülerin Mezarları)


Behcetî İsmail HAKKI el-Üsküdarî

Yayına hazırlayan: Prof. Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu


Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu İstanbul, 1976, Yenilik Basımevi
127 s.

822 Nadir Osmanlı Madeni Paraları / Rare Ottoman Coins


Hazırlayanlar: İbrahim Tözen - Tunçay Aykut


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 9 İstanbul, 1976,
s.

823 Turkish Glass Art and Beykoz-ware

I/a
9-a
Fuat BAYRAMOĞLU

Translated into English by: Doç. Dr. Leylâ Melek Kermenli


Publications of the RCD Cultural Institute İstanbul, 1976, İstanbul Matbaası
116 s. + colour plates

824 Türk Asker Hekimliği Tarihi ve Asker Hastaneleri

Cilt I

I/b
1
Dr. General Kemal ÖZBAY


İstanbul, 1976, Yörük Basımevi
686 s.

825 Türk Asker Hekimliği Tarihi ve Asker Hastaneleri

Cilt II

I/b
1
Dr. General Kemal ÖZBAY


İstanbul, 1976, İstanbul Matbaası
349 s.

826 Umayyad, Abbasid and Tulunid Glass Weights and Vessel Stamps

III/3
Paul BALOG


The American Numismatic Society Numismatic Studies No.13 New York, 1976,
s.

827 Târih-i Gılmânî


Mehmet HALİFE

Sadeleştiren: Kâmil Su


Kültür Bakanlığı 1000 Temel Eser: 74 İstanbul, 1976, Millî Eğitim Basımevi
207 s.

828 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

127. Cüz | TUNUS - TÜRKLER


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966, C. BAYSUN v. 1968.] T. YAZICI, S. BULUÇ, O. F. KÖPRÜLÜ, B. KÜTÜKOĞLU Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir Birinci Basılış İstanbul, 1976, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

829 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

128. Cüz | TÜRKLER


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966, C. BAYSUN v. 1968.] T. YAZICI, S. BULUÇ, İ. KAFESOĞLU, O. F. KÖPRÜLÜ, B. KÜTÜKOĞLU Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir Birinci Basılış İstanbul, 1976, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

830 Bride of Tancred


Diane PEARSON


Corgi Books Reissued London, 1976, Hunt Barnard
172 s.

831 Hallowe'en Party


Agatha CHRISTIE


Fontana/Collins London, ,
189 s.

832 At Bertram's Hotel


Agatha CHRISTIE


Fontana/Collins Seventeenth Impression London, June 1976,
192 s.

833 İstanbul'da Elli Yıllık Önemli Olaylar

I/b
4
Basiret Gazetesi İmtiyaz Sahibi ALİ

Önsöz: Tarık Zafer Tunaya


Sander Yayınları Cep Dizisi: 22 İstanbul, Ağustos 1976, Sümbül Basımevi
109 s.

834 Coins of the Ottoman Empire And The Turkish Republic, A Detailed Catalogue of the Jem Sultan Collection, Volume 1: Text

III/3
Jem SULTAN


California, 1977,
s.

835 Coins of the Ottoman Empire And The Turkish Republic, A Detailed Catalogue of the Jem Sultan Collection, Volume 2: Plates

III/3
Jem SULTAN


California, 1977,
s.

836 Marsden's Numismata Orientalia Illustrata

III/4
Stephen ALBUM


Attic Books New York, 1977,
318 s.

837 Oriental Coins and Their Values

The World of Islam

III/4
Michael MITCHINER


London, 1977,
s.

838 Osmanlıca Okuma Kılavuzu


Anonim


Türk Nümismatik Derneği Özel Sayı 1 İstanbul, 1977,
s.

839 The Mardin Hoard

Islamic Countermarks on Byzantine Folles


N. M. LOWICK, S. BENDALL P. D. WHITTING


A H Baldwin + Sons Ltd Hampshire, 1977,
79 s.

840 The Ottoman Centuries

The Rise and Fall of the Turkish Empire


Lord KINROSS


Morrow Quill Paperbacks New York, 1977,
638 s.

841 Türkiye Müzeleri ve Müzelerdeki Şaheserlerden Örnekler


Mehmet ÖNDER


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Sanat Dizisi: 27 İstanbul, 1977, Doğuş Matbaası
254 s.

842 Osmanlıca Rehberi

1


Ali Kemâl BELVİRANLI


Nedve Yayınları (Konya), (1977),
144 s.

843 Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu

Dördüncü Cilt (R - T)

16446 - 21954

I/c
5
M. Seyfettin ÖZEGE


İstanbul, 1977,
520 s.

844 Antarctic Raider


W. R. D. MCLAUGHLIN


Mayflower Books London, 1977, Cox & Wyman
223 s.

845 Kanserde Klinik Kemoterapi


Komisyon


Kanserle Savaş Ulusal Federasyonu İstanbul, 1977, Nazım Terzioğlu Matematik Araştırma Enstitüsü Baskı Atölyesi
184 s.

846 Türkiye'de Sigortacılığın Gerçek Yüzü

Yazarından ithaflı ve imzalı


Emin ATASAGUN


Atasagun İstanbul, 1977, Güryay Matbaacılık
155 s.

847 The Rules Book

The 1977-80 Yacht Racing Rules Illustrated


Eric TWINAME


Adlard Coles London, 1977, Fletcher & Son
122 s.

848 Anadolu Selçuklu Mimarisinde Yazının Dekoratif Eleman Olarak Kullanılması


Metin ŞAHİNOĞLU


Türk Eğitim Vakfı Sadberk Koç Türk-İslâm Kültürü Kaynak Eserler Dizisi -1 İstanbul, Mayıs 1977, Apa Ofset
77 s.

849 Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süsleme ve El Sanatları

Architectural Decoration and Minor Arts in Seljuk Anatolia

Maden Sanatı / Metal Work


Prof. Dr. Gönül ÖNEY Dr. Ülker ERGİNSOY

Çeviri: Maggie Quigley


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Ankara, 1978, Ajans-Türk Matbaacılık
224 s.

850 İstanbul

(1875 - 1964)

Türkiye'de Yayınlanan Fransızca Bir Gazetenin Tarihi

I/a
5-b
Dr. Korkmaz ALEMDAR


Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi No: 117 Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu Yayınları No: 1 Ankara, 1978, Kalite Matbaası
253 s.

851 Türk El Dokumacılığı


Şahin Yüksel YAĞAN


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Yayın No: 178 Sanat Dizisi : 29 İstanbul, 1978, Apa Ofset Basımevi
287 s.

852 Köşkler


Hülya TEZCAN

İngilizcesi: Adair Mill


Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat Hizmetlerinden Topkapı Sarayı Müzesi 1 İstanbul, 1978, Tifdruk
32 s.

853 Seyfettin Özege Bağış Kitapları Kataloğu

-Kitap Adına Göre-

Cilt: 1-2 | A-K


Hazırlayanlar: AliBayram - M. Sadi Çöğenli


Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi No. 4 Erzurum, 1978, Atatürk Üniversitesi Basımevi
413 s.

854 The Proceedings of the Xth International Congress of Classical Archaeology

Vol. I

Ankara-İzmir 23-30/IX/1973


Edited by Ekrem Akurgal


Türk Tarih Kurumu Ankara, 1978, Türk Tarih Kurumu Basımevi
592 s.

855 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

129. Cüz | TÜRKLER


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Kültür Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966, C. BAYSUN v. 1968.] T. YAZICI, S. BULUÇ, İ. KAFESOĞLU, O. F. KÖPRÜLÜ, B. KÜTÜKOĞLU Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir Birinci Basılış İstanbul, 1978, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (s. 241 - 304)

856 The Proceedings of the Xth International Congress of Classical Archaeology

Vol. II

Ankara-İzmir 23-30/IX/1973


Edited by Ekrem Akurgal


Türk Tarih Kurumu Ankara, 1978, Türk Tarih Kurumu Basımevi
546 s.

857 The Proceedings of the Xth International Congress of Classical Archaeology

Vol. III

Ankara-İzmir 23-30/IX/1973


Edited by Ekrem Akurgal


Türk Tarih Kurumu Ankara, 1978, Türk Tarih Kurumu Basımevi
360 s. Pl.

858 Ottoman Coinage During the Reign of Sultan Abdülmecid Han (6)


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1978,
s.

859 Sultan Abdülmecid Devri Osmanlı Madeni Paraları (6)


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1978,
s.

860 Kid Andrew Cody & Julie Sparrow


Tony CURTIS


Star London, 1978,
307 s.

861 The Wind and The Rain


Johannes Mario SIMMEL


Popular Library New York, 1978,
478 s.

862 Fatih Sultan Mehmet


Ziya TÜTÜNCÜ


Tarihî Kültür Dergisi Neşriyatı 2. Basım İstanbul, Ocak 1978, Umut Matbaası
206 s.

863 Kapalı Çarşının Romanı


Çelik GÜLERSOY


İstanbul Kitaplığı İstanbul, 1979, Erler Matbaası
80 s.

864 Mobilya Sanat Tarihi


Kemal DİNÇEL Zafer IŞIK

M.E.B. DevletKitapları


M.E.B.DevletKitapları Öğretmen Kitapları: 146 Birinci Basılış İstanbul, 1979, Millî Eğitim Basımevi
195 s.

865 Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne Devredilen Kaimeler ve Osmanlı Bankası Banknotları

Ottoman Paper Money and Imperial Ottoman Bank Banknotes Transferred Ottoman Empire to Turkish Republic


Nezihi AYKUT


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 10 İstanbul, 1979,
s.

866 Osmanlılardan Önce Anadoluda Türkler


Claude CAHEN

Çeviren: Yıldız Moran


İstanbul, 1979,
s.

867 Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

06 - Anıtkabir, 06 - Cumhurbaşkanlığı, 06 - Türkiye Büyük Millet Meclisi, 02 - Adıyaman


Anonim


Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü I Ankara, 1979, Türk Tarih Kurumu Basımevi
78 s. + 58 s.

868 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

13. Cilt 135. Cüz | 'UBAYD ALLÂH - UTARİD


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Kültür Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966, C. BAYSUN v. 1968.] T. YAZICI, S. BULUÇ, İ. KAFESOĞLU, O. F. KÖPRÜLÜ, B. KÜTÜKOĞLU Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir Birinci Basılış İstanbul, 1979, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

869 Harem


Cengiz KÖSEOĞLU

İngilizcesi: Adair Mill


Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat Hizmetlerinden Topkapı Sarayı Müzesi 2 İstanbul, 1979, Tifdruk
40 s.

870 Kaftanlar


Fikret ALTAY

İngilizcesi: Adair Mill


Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat Hizmetlerinden Topkapı Sarayı Müzesi 3 İstanbul, 1979, Tifdruk
32 s.

871 Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu

Beşinci Cilt | (U - Z)

Ek (A - Z) 21955 - 25554

I/c
5
M. Seyfettin ÖZEGE


İstanbul, 1979,
450 s.

872 Sultan Abdülaziz Han Devri Osmanlı Madeni Paraları (7)


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1979,
s.

873 Sultan Abdülaziz Han Devri Osmanlı Madeni Paraları / Ottoman Coinage During the Reign of Sultan Abdülaziz Han (7)


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1979,
s.

874 VIII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 11-15 Ekim 1976

Kongreye Sunulan Bildiriler, I. Cilt

IV/2
Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 8 Ankara, 1979, Türk Tarih Kurumu Basımevi
XLVIII + 562 s. + 336 s. resim

875 The Final Diagnosis


Arthur HAILEY


Pan Books 20th printing London, 1979, Richard Clay
334 s.

876 French's Index of Differential Diagnosis


Edited by F. Dudley Hart


John Wright & Sons Ltd. Eleventh Editon Bristol, May 1979, The Stonebridge Press
XII + 1003 s.

877 Dönmeler ve Dönmelik Tarihi

I/b
5
Dr. Abdurrahman KÜÇÜK


Ötüken Neşriyat Yayın Nu.: 139 kültür Serisi: 21 İstanbul, Yayın tarihi yok, Ünal Matbaası
304 s.

878 Osmanlı Padişah Tuğraları


Suha UMUR


Cem Yayınevi İstanbul, 1980, Halûk Ofset
327 s.

879 Serpuşlar


İzzet KUMBARACILAR


Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu İstanbul, Yayın tarihi yok,
48 s. + 36 s. resim

880 The Coinage of the Ayyubids


Paul BALOG


Royal Numismatic Society Special Publication Number 12 London, 1980,
s.

881 The Topkapı Palace

Treasury of the Empire

(Imperial Treasury)


Cengiz KÖSEOĞLU

Translated by: Sedef Bircan Özçelik


Ak Yayınları Kültür ve Sanat Kitapları: 50 Yeni Dizi: 4 İstanbul, Yayın tarihi yok, Güzel Sanatlar Matbaası
115 s.

882 Topkapı Sarayı İmparatorluk Hazinesi (Hazine-i Hümayun)


Cengiz KÖSEOĞLU

İngilizceye çeviren: Sedef Bircan Özçelik


Ak Yayınları Kültür ve Sanat Kitapları: 51 Yeni Dizi: 5 İstanbul, Yayın tarihi yok, Güzel Sanatlar Matbaası
107 s.

883 Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

2 - Giresun, Ordu, Rize


Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Ankara, 1980, Türk Tarih Kurumu Basımevi
266 s.

884 XIII-XV. Yüzyıllar Kuzey-Batı Anadolu Tarihi


Prof. Dr. Yaşar YÜCEL


Türk Tarih Kurumu VII. Dizi Sa. 74 Ankara, 1980, Türk Tarih Kurumu Basımevi
X s. + 224 sayfa

885 Atlas of Surgical Operations

In Two Volumes

Volume 1 General Principles of Surgery - Head - Neck - Thorax - Vascular Surgery - Extremities


Horst-Eberhard GREWE and Karl KREMER

Transl. by Volker M. Rötzscher and Anthony Zammit


Georg Thieme Verlag Stuttgart, 1980, Gutmann, Heibronn
XI + 539 s.

886 Atlas of Surgical Operations

In Two Volumes

Volume 2 Abdomen - Urogenital Tract - Nervous System, Vertebral Column


Horst-Eberhard GREWE and Karl KREMER

Transl. by Volker M. Rötzscher and Anthony Zammit


Georg Thieme Verlag Stuttgart, 1980, Gutmann, Heibronn
XIV + 434 s.

887 Osmanlıca İmlâ Rehberi

2


Ali Kemâl BELVİRANLI


Nedve Yayınları (Konya), (1980),
142 s.

888 Seyfettin Özege Bağış Kitapları Kataloğu

-Kitap Adına Göre-

Cilt: 3-4 | L-Z


Hazırlayanlar: AliBayram - M. Sadi Çöğenli


Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi No. 4 Erzurum, 1980, Atatürk Üniversitesi Basımevi
435 s.

889 Obelix and Co.


Text: René GOSCINNY Drawings: Albert UDERZO

Translated by Anthea Bell and Derek Hockridge


Hodder Dargaud Book 22 Kent, 1987, Henri Proost et Cie, Turnhout
48 s.

890 Osmanlıca Rehberi Lügati

3


Ali Kemâl BELVİRANLI


Nedve Yayınları (Konya), (1980),
220 s.

891 Çinili Köşk


Hülya TUNCAY

İngilizcesi: Adair Mill


Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat Hizmetlerinden Topkapı Sarayı Müzesi 4 İstanbul, 1980, Tifdruk
32 s.

892 Hazine


Cengiz KÖSEOĞLU

İngilizcesi: Adair Mill


Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat Hizmetlerinden Topkapı Sarayı Müzesi 5 İstanbul, 1980, Tifdruk
32 s.

893 Dünyada ve Türkiye'de Masonluk ve Masonlar


İlhami SOYSAL


Der Yayınları Üçüncü Basım İstanbul, Ocak 1980, Gül Matbaası
509 s. + belge ve resimler

894 Evren ve Einstein

Aynştayn Teorisinin Kolay Anlaşılır Açıklaması


Lincoln BARNETT

Çeviren: Nail Bezel


Varlık Yayınları Üçüncü Basılış İstanbul, Ocak 1980, Serbest Matbaası
142 s.

895 Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Cilt 1

I/c
1
Günsel RENDA Turan EROL

Sunuş: Suut Kemal Yetkin


Tiglat Sanat Galerisi İstanbul, Mart 1980, Tiglat Basımevi
176 s.

896 Alâiye Paraları / Coinage of 'Alâiye


Müh. Garo KÜRKMAN Müh. Ömer DİLER


İstanbul, 1981,
s.

897 Anadolu'da Akkoyunlu Mimarisi


Metin SÖZEN


Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu İstanbul, 1981, Yenilik Basımevi
XV + 247 s.

898 Medeniyet Âleminde Yazı ve İslâm Medeniyetinde Kalem Güzeli

(I - II. Kitap)


Mahmud Bedreddin YAZIR


Diyanet İşleri Başkanlığı İkinci Baskı Ankara, 1981, Ayyıldız Matbaası
246 s.

899 Osmanlı Padişahları


Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


Ana Yayınları 4 Tarihi Eserler Dizisi 4 İstanbul, 1981, Saygı Reklam ve Matbaacılık
444 s. + 18 Pl.

900 The Decorating Book


Mary GILLIATT


Pantheon Books New York, 1981, Printed in the U.S.A.
368 s.

901 Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

34 - İstanbul Süleymaniye Yazmalar Merkezi Ali Nihat Tarlan Dermesi


Anonim


Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü I Ankara, 1981, Türk Tarih Kurumu Basımevi
188 s.

902 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

136. Cüz | UTARİD - VAHİY


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Kültür Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966, C. BAYSUN v. 1968.] B. KÜTÜKOĞLU, S. BULUÇ, N. M. ÇETİN, İ. KAFESOĞLU, O. F. KÖPRÜLÜ, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir Birinci Basılış İstanbul, 1981, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (s. 81 - 144)

903 Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Cilt 2

I/c
1
Nurullah BERK Adnan TURANİ


Tiglat Sanat Galerisi İstanbul, 1981, Tiglat Basımevi
175 s.

904 The Twelve Tasks of Asterix


Text: René GOSCINNY Drawings: Albert UDERZO

Translated by Anthea Bell and Derek Hockridge


Hodder Dargaud Book 21 Kent, 1987, F.lli Pagano S.p.A. - Genoa
56 s.

905 Asterix and the Banquet


Text: René GOSCINNY Drawings: Albert UDERZO

Translated by Anthea Bell and Derek Hockridge


Hodder Dargaud Book 23 Kent, 1987, Henri Proost et Cie, Turnhout
48 s.

906 Osmanlıca Metinler Rehberi

4

*Seçme Metinler *Seçme Beyitler


Ali Kemâl BELVİRANLI


Nedve Yayınları (Konya), Yayın tarihi yok,
159 s.

907 İşlemeler


Nurhayat BERKER

İngilizcesi: Adair Mill


Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat Hizmetlerinden Topkapı Sarayı Müzesi 6 İstanbul, 1981, Tifdruk
55 s.

908 VIII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 11-15 Ekim 1976

Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt

IV/2
Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 8a Ankara, 1981, Türk Tarih Kurumu Basımevi
VIII + 948 s. + 146 s. resim

909 Anadolu Uygarlığı


İsmet Zeki EYÜBOĞLU


Der Yayınları İstanbul, 1981, Kültür Matbaası
479 s.

910 La figlia dell'ammiraglio


Victoria FYODOROVA Haskel FRANKEL


Sperling & Kupfer Milano, Gennaio 1981,
446 s.

911 Silah Kaçakçılığı ve Terör


Uğur MUMCU


Tekin Yayınevi 3. Basım İstanbul, 1981 Mayıs, Özyılmaz Matbaacılık
127 s.

912 Siyasetnâme

(Siyeru'l-mülûk)


NİZAMÜLMÜLK

Türkçesi: Nurettin Bayburtlugil


Dergâh Yayınları 81 Tarih Dizisi: 6 İstanbul, Kasım 1981, Emek Matbaacılık
356 s.

913 Emevi Sikkeleri / Post Reform Umayyad Coins


Hazırlayan: Tunçay Aykut


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 11 İstanbul, 1982,
s.

914 İbnü'l-ADÎM: Bugyetü't-taleb fî Tarihi Haleb (Biyografilerle Selçuklular Tarihi, Seçmeler)


İbnü'l-ADÎM

Çeviri, Notlar ve Açıklamalar: Ali SEVİM


Ankara, 1982,
s.

915 Mutahharten ve Erzincan Emirliği


Prof. Dr. Yaşar YÜCEL


Ankara, 1982,
s.

916 Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri


Franz BABINGER

Çeviren: Prof. Dr. Coşkun Üçok


Kültür ve Turizm Bakanlığı : 435 Doğumunun 100. Yılında Atatürk Yayınları : 44 Ankara, 1982, Türk Tarih Kurumu Basımevi
xvi, 502 s.

917 Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

07 - Antalya Müzesi - Alanya Müzesi - Akseki Yeğen Mehmet Paşa Kütüphanesi


Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü I İstanbul, 1982, Edebiyat Fakültesi Basımevi
320 s.

918 Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

07 - Antalya Müzesi - Alanya Müzesi - Akseki Yeğen Mehmet Paşa Kütüphanesi


Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü II İstanbul, 1982, Edebiyat Fakültesi Basımevi
480 s.

919 Usûl-i Meskûkât-ı Osmaniyye ve Ecnebiyye


Süleyman SÛDİ

Yayına Hazırlayanlar: İbrahimARTUK - Cevriye ARTUK


Tıpkı Basım İstanbul, 1982,
s.

920 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

137. Cüz | VAHİY - VARGLA


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı'nın 9 Mayıs 1939 Tarih ve 03631 Sayılı Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Kurulan Bir Hey'et Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmeğe Başlanmıştır Birinci Basılış İstanbul, 1982, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (s. 145 - 208)

921 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

138. Cüz | VARGLA - VEKÂYİNÜVİS


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı'nın 9 Mayıs 1939 Tarih ve 03631 Sayılı Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Kurulan Bir Hey'et Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmeğe Başlanmıştır Birinci Basılış İstanbul, 1982, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (s. 209 - 272)

922 Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Cilt 3

I/c
1
Kaya ÖZSEZGİN


Tiglat Sanat Galerisi İstanbul, 1982, Tiglat Basımevi
228 s.

923 Hırka-i saadet


Erdem YÜCEL

İngilizce: Mine Özpay - Arapça: Ahmet Anlatan


Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat Hizmetlerinden Topkapı Sarayı Müzesi 7 İstanbul, 1982, Tifdruk
40 s.

924 İstanbul Cam ve Porselenleri


Nedret BAYRAKTAR

İngilizce: Mine Özpay


Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat Hizmetlerinden Topkapı Sarayı Müzesi 8 İstanbul, 1982, Tifdruk
40 s.

925 Karaman Oğulları Beyliği Madeni Paraları (8)


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1982,
s.

926 Türk Hat Sanatının Şâheserleri


Hazırlayan M. Uğur Derman


Kültür Bakanlığı 384 Kültür Eserleri Dizisi: 14 , Ocak 1982, Tifdruk Matbaacılık
67 s. adet eser

927 Attribution and Dating of Armenian Bilingual Trams


Y. T. NERCESSIAN


Armenian Numismatic Society No. 2 Los Angeles, 1983,
s.

928 Belgelerle Beylikler Devrinde Tire


A. Munis ARMAĞAN


İzmir, 1983, Uğur Ofset Matbaası
VIII + 82 s.

929 Edirne Evleri

I/a
9-a
Dr. Rıfat OSMAN

Sunan Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver


Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu II. Baskı İstanbul, 1983, Erler Matbaası
35 s. + 54 resim

930 Ihlamur Mesiresi

I/b
6
Çelik GÜLERSOY


Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu İstanbul, 1983,
58 s.

931 Mide ve Duodenum Peptik Ülser Kanamalarında Mortaliteyi Etkileyen Faktörler ve Acil Cerrahi Tedavi Seçimi

(Uzmanlık Tezi)


Dr. Cengiz BABACAN


Dr. Cengiz Babacan İstanbul, 1983,
62 s.

932 Son Yedi Padişah Zamanında Basılan Osmanlı Madeni Paralar


Osman Nazım ÇAĞLAR


Dündar Nümismatik İstanbul, 1983,
363 s.

933 Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi


Prof. Dr. Ali SEVİM


Ankara, 1983,
s.

934 Tıbbî Deontoloji


Prof. Dr. Bedi N. ŞEHSUVAROĞLU

Geliştirilmiş 2. Basımı Hazırlayan Arslan Terzioğlu


İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı - Bayda Geliştirilmiş 2. Basım İstanbul, 1983, Fatih Gençlik Vakfı Matbaa İşletmesi
265 s. + 2 s.

935 Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

07 - Antalya Müzesi - Alanya Müzesi - Akseki Yeğen Mehmet Paşa Kütüphanesi


Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü III İstanbul, 1983, Edebiyat Fakültesi Basımevi
480 s.

936 XIV. - XV. Yüzyıllar Türkiye Tarihine Dair Araştırmalar - Kadı Burhaneddin Ahmed ve Devleti (1344 - 1398) --- Mutahharten ve Erzincan Emîrliği


Prof. Dr. Yaşar YÜCEL


2. Baskı Ankara, 1983, Sevinç Matbaası
280 s.

937 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

139. Cüz | VEKÂYİNÜVİS - YAĞMA CENDAKİ


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı'nın 9 Mayıs 1939 Tarih ve 03631 Sayılı Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Kurulan Bir Hey'et Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmeğe Başlanmıştır Birinci Basılış İstanbul, 1983, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (s. 273 - 336)

938 Asterix and the Great Divide


Written and Illustrated Albert UDERZO

Translated by Anthea Bell and Derek Hockridge


Hodder & Stoughton Book 26 Kent, 1987, Henri Proost et Cie, Turnhout
48 s.

939 VIII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 11-15 Ekim 1976

Kongreye Sunulan Bildiriler, III. Cilt

IV/2
Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 8b Ankara, 1983, Türk Tarih Kurumu Basımevi
VII + 692 s. + 110 s. resim

940 Ayasofya Müzesi Yıllığı - Annual of Ayasofya Museum

(No. 9) Cumhuriyetin 60. Yılı Özel Sayısı


Anonim


Ayasofya Müzesi XII İstanbul, 1983, Yenilik Basımevi
111 s.

941 Silahlar


Turgay TEZCAN

İngilizce: Virginia Taylor-Saçlıoğlu


Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat Hizmetlerinden Topkapı Sarayı Müzesi 9 İstanbul, 1983, Tifdruk
40 s.

942 Bodrum

Antik Halikarnassos


Oğuz ALPÖZEN


Dönmez Ofset 1. Baskı İstanbul, 1983, Dönmez Ofset
127 s.

943 The Book of World Sexual Records

I/b
8
G.L. SIMONS


Corgi Books London, 1983, Cox & Wyman
400 s.

944 Bodrum Üzerine Çeşitlemeler


Cahit KAYRA


Milliyet Yayınları 22 Dizi Dışı Birinci Baskı İstanbul, Ağustos 1983, Teknografik Matbaacılık
135 s.

945 Yurt Dışı Müzelerinde Türk Eserleri


Mehmet ÖNDER


Kültür ve Turizm Bakanlığı 533 Sanat Eserleri Dizisi: 3 Ankara, Ağustos 1983, Başbakanlık Basımevi
128 s.

946 İngiliz Gezginlerine Göre XVI. Yüzyılda İstanbul'da Hayat

(1582 - 1599)

I/c
2
Tülay REYHANLI


Kültür ve Turizm Bakanlığı : 554 Sanat Eserleri Dizisi: 4 Ankara, Ağustos 1983, Başbakanlık Basımevi
121 s.

947 Arabic Coins Preserved in the Khedivial Library in Cairo


Stanley LANE-POOLE      Kimdir


Reprint Cairo, 1984,
s.

948 Catalogue of the Collection of Arabic Coins Preserved in the Khedivial Library in Cairo


Stanley LANE-POOLE      Kimdir


Reprint Cairo, 1984,
s.

949 Harezmşahlar Devleti Tarihi (485-618 / 1092-1221)


Prof. Dr. İbrahim KAFESOĞLU


Ankara, 1984,
s.

950 İbn Sînâ

Doğumunun Bininci Yılı Armağanı


Derleyen Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı


Türk Tarih Kurumu VII. Dizi Sa. 80 Ankara, 1984, Türk Tarih Kurumu Basımevi
838 s. + 2 s.

951 İstanbul'da Osmanlı Devrindeki Su Tesisleri

I/a
5-b
Prof. Dr. Kâzım ÇEÇEN


İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi No: 1 İstanbul, 1984, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası
s.

952 Osmanlı Devleti Teşkîlatına Medhal

Büyük Selçukîler, Anadolu Selçukîleri, Anadolu Beylikleri, İlhâniler, karakoyunlu ve Akkoyunlularla Memlûklerdeki Devlet Teşkilâtına Bir Bakış


Ord. Prof. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI      Kimdir


Türk Tarih Kurumu VIII. Dizi Sa. 10a1 3. Baskı Ankara, 1984, Türk Tarih Kurumu Basımevi
XIV + 520 s.

953 Osmanlı Paleoğrafyasına Giriş

Açıklamalı-Resimli Eski Yazı Alfabe ve Okuma Parçaları

(1)


Anonim


Elhan Kitabevi Ankara, ,
94 s.

954 Türk Nümismatik Derneği Tüzüğü


Anonim


İstanbul, 1984,
s.

955 Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

07 - Antalya - Tekelioğlu


Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü IV İstanbul, 1984, Edebiyat Fakültesi Basımevi
320 s.

956 Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

07 - Antalya - Tekelioğlu


Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü V İstanbul, 1984, Edebiyat Fakültesi Basımevi
368 s.

957 Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

34 - İstanbul Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kütüphanesi


Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü II Ankara, 1984, Başbakanlık Basımevi
204 s.

958 Portreler


Dr. Filiz ÇAĞMAN Dr. Zeren TANINDI


Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat Hizmetlerinden Topkapı Sarayı Müzesi 10 İstanbul, 1984, Tifdruk
56 s.

959 Çin Porselenleri


Nurdan ERBAHAR

İngilizce: Virginia Taylor-Saçlıoğlu


Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat Hizmetlerinden Topkapı Sarayı Müzesi 11 İstanbul, 1984, Tifdruk
40 s.

960 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

130. Cüz | TÜRKLER


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı'nın 9 Mayıs 1939 Tarih ve 03631 Sayılı Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Kurulan Bir Hey'et Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmeğe Başlanmıştır Birinci Basılış İstanbul, 1984, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (s. 305 - 368)

961 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

140. Cüz | YAĞMA CENDAKİ - YEŞİLIRMAK


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı'nın 9 Mayıs 1939 Tarih ve 03631 Sayılı Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Kurulan Bir Hey'et Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmeğe Başlanmıştır Birinci Basılış İstanbul, 1984, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (s. 337 - 400)

962 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

141. Cüz | YEŞİLIRMAK - ZÂTÎ


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı'nın 9 Mayıs 1939 Tarih ve 03631 Sayılı Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Kurulan Bir Hey'et Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmeğe Başlanmıştır Birinci Basılış İstanbul, 1984, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (s. 401 - 464)

963 Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Cilt: II, İkinci İmparatorluk Devri


Prof. Dr. Mehmet Altay KÖYMEN


Ankara, 1984,
s.

964 Avrupa Müzelerinde Nadir Osmanlı Madeni Paraları, Kopenhag-Budapeşte-Ashmolean-Viyana-Munih-Berlin-Leningrad (9)


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1984,
s.

965 I miei primi quarant'anni


MARINA


Sperling & Kupfer Milano, ,
359 s.

966 Tanrıların Vatanı Anadolu


C. W. CERAM

Türkçesi : Esat Nermi Erendor


Remzi Kitabevi İkinci Basım İstanbul, 1984, Evrim Matbaacılık
192 s.

967 Atatürk ve Masonlar


Mithat GÜRATA


Gürata İstanbul, 1984, Savaş Basımevi
84 s.

968 Atatürkçülük

(Üçüncü Kitap)

Atatürkçü Düşünce SistemiMillî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 326 Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi 15 Ankara, 1984, Millî Eğitim Basımevi
274 s.

969 Les jupes-culottes


Françoise DORIN


Flammarion Paris, Juin 1984,
404 s.

970 Mezar Taşlarında Huve'l-Bãki

I/b
6
Mehmet Zeki KUŞOĞLU


İstanbul, Temmuz 1984, Renkler Matbaacılık
82 s.

971 Topkapı Sarayında Yaşam


J. B. TAVERNIER

Çeviren: Perran Üstündağ


Çağdaş Yayınları İstanbul, Ağustos 1984, Can Matbaası
174 s.

972 Türkiye'de Dergiler Ansiklopediler

(1849-1984)


Anonim


Gelişim Yayınları İstanbul, Ekim 1984, Hakan Ofset
273 s.

973 Yazma Eserlerde Vakıf Mühürleri


Hazırlayanlar Günay Kut - Nimet Bayraktar


Kültür ve Turizm Bakanlığı 586 Kültür Eserleri Dizisi: 39 Ankara, Aralık 1984, Başbakanlık Basımevi
255 s.

974 Hâlâtü'l-Kahire Mine'l-Âdâti'z-Zâhire


Gelibolulu Mustafa ÂLİ

Sadeleştiren Orhan Şaik Gökyay


Kültür ve Turizm Bakanlığı 587 1000 Temel Eser Dizisi: 103 Ankara, Aralık 1984, Başbakanlık Basımevi
158 s.

975 Darphane Müzesi Osmanlı Madeni Paraları Kataloğu


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1985,
s.

976 İstanbul Rasathanesi

IV/b
6
Ord. Prof. Dr. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Türk Tarih Kurumu VII. Dizi Sa. 54a 2. Baskı Ankara, 1985, Türk Tarih Kurumu Basımevi
113 s.

977 Outdoor Projects in Wood


Bernie PRICE


Creative Homeowner Press Upper Saddle River, NJ, (1985), Roundtable Press
160 s.

978 Padişahların Kadınları ve Kızları


Çağatay ULUÇAY


Türk Tarih Kurumu VII. Dizi Sa. 63 a 2. Baskı Ankara, 1985, Türk Tarih Kurumu Basımevi
220 s. s.

979 Topkapı Sarayı Müzesi Osmanlı Saray Arşivi Kataloğu

Fermânlar

I. Fasikül | No E. I - 12476


Hazırlayanlar Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı - Em. Kur. Alb. İbrahim Kemâl Baybura - Ülkü Altındağ


Türk Tarih Kurumu VII. Dizi Sa. 81 Ankara, 1985, Türk Tarih Kurumu Basımevi
xi + 105 s.

980 Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

01 - Adana İl Halk Kütüphanesi ve Müzesi


Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü I Ankara, 1985, Başbakanlık Basımevi
320 s.

981 Yazma Kitap Sanatları Sözlüğü


Mine ESİNER ÖZEN


İstanbul, 1985, Prof. Dr. Nâzım Terzioğlu Basım Atölyesi
87 s. + res.

982 Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi

Cilt I


Anonim

Çeviren Besim Atalay


Türk Dil Kurumu 521 Ankara, 1985, Türk Tarih Kurumu Basımevi
XXXVI + 530 s.

983 Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi

1. Cilt


Muhtelif


İletişim Yayınları İstanbul, Yayın tarihi yok, Ayhan Ofset
288 s.

984 Asterix and the Roman Agent


Text: René GOSCINNY Drawings: Albert UDERZO

Translated by Anthea Bell and Derek Hockridge


Hodder Dargaud Book 10 Kent, 1985, Henri Proost et Cie, Turnhout
48 s.

985 Ayasofya Müzesi Yıllığı - Annual of Ayasofya Museum

(No. 10)


Anonim


Ayasofya Müzesi XIII İstanbul, 1985, Yenilik Basımevi
83 s. + resimler

986 Aydınoğulları Beyliği Paraları (10)


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1985,
s.

987 Coinage of the Emirates of Aidin, Emirates of Theologues/Ephesus (10)


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1985,
s.

988 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

142. Cüz | ZÂTÎ - ZENGİ


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı'nın 9 Mayıs 1939 Tarih ve 03631 Sayılı Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Kurulan Bir Hey'et Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmeğe Başlanmıştır Birinci Basılış İstanbul, 1985, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (s. 465 - 528)

989 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

143. Cüz | ZENGİ - ZİYA GÖKALP


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı'nın 9 Mayıs 1939 Tarih ve 03631 Sayılı Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Kurulan Bir Hey'et Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmeğe Başlanmıştır Birinci Basılış İstanbul, 1985, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (s. 529 - 592)

990 Asterix and Caesar's Gift


Text: René GOSCINNY Drawings: Albert UDERZO

Translated by Anthea Bell and Derek Hockridge


Hodder Dargaud Book 19 Kent, 1985, Henri Proost et Cie, Turnhout
48 s.

991 Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi

Cilt II


Anonim

Çeviren Besim Atalay


Türk Dil Kurumu 522 Ankara, 1985, Türk Tarih Kurumu Basımevi
366 s.

992 Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi

2. Cilt


Muhtelif


İletişim Yayınları İstanbul, Yayın tarihi yok, Ayhan Matbaacılık
288 s.

993 Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi

3. Cilt


Muhtelif


İletişim Yayınları İstanbul, Yayın tarihi yok, Ayhan Matbaacılık
288 s.

994 Türkiye Tarih Yayınları Bibliyoğrafyası

III

1968 - 1977


Hazırlayan Enver Koray


Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 356 Yardımcı ve Kaynak Kitaplar Dizisi 19 İstanbul, 1985, Millî Eğitim Basımevi
687 s.

995 Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi

4. Cilt


Muhtelif


İletişim Yayınları İstanbul, Yayın tarihi yok, Ayhan Matbaacılık
288 s.

996 Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi

5. Cilt


Muhtelif


İletişim Yayınları İstanbul, Yayın tarihi yok, Ayhan Matbaacılık
288 s.

997 Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi

6. Cilt


Muhtelif


İletişim Yayınları İstanbul, Yayın tarihi yok, Ayhan Matbaacılık
276 s.

998 Blumenbeete and Rabatten richtig gestalten


Gisela ZINKERNAGEL


BLV Verlagsgesellschaft BLV Garten- und Blumenpraxis 329 München, 1985,
127 s.

999 Atatürk


Prof. Dr. Utkan KOCATÜRK


Kültür Bakanlığı 845 Türk Büyükleri Dizisi: 1 Birinci Baskı Ankara, 1987, Sevinç Matbaası
viii + 252 s. + Albüm

1000 How to Design & Build Fences & Gates


Diane SNOW


Ortho Books San Ramon, CA, March 1985,
96 s.

1001 Türkiye Selçukluları Devrinde Konya


Doç. Dr. Tuncer BAYKARA


Kültür ve Turizm Bakanlığı 614 Kültür Eserleri Dizisi: 44 Ankara, Ağustos 1985, Ongun Kardeşler Matbaası
167 s.

1002 Among the Amish


Mel HORST


Applied Arts Publishers Twenty-fourth Printing Lebanon, PA, 1986,
40 s.

1003 Bir Zamanlar İstanbul

I/b
3
Balıkhane Nazırı Ali RIZA Bey

İlâveli notlarla baskıya hazırlayan: Niyazi Ahmet Banoğlu


Tercüman 1001 Temel Eser 11 İstanbul, 1986, Kervan Kitapçılık
309 s.

1004 Büyükbabam Son Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa

I/a
9-b
Şefik OKDAY


İstanbul, (1986), Ata Ofset
147 s.

1005 Cappadocia Cradle of History


Ömer DEMİR


International Society for the Investigation of Ancient Civilisations 2nd Revised Edition Ankara, 1986, Ajans Türk Matbaacılık Sanayii
96 s. + harita

1006 Edirne Vakıf Kütüphaneleri


Oral ONUR


İstanbul, 1986, Acar Matbaacılık
80 s.

1007 Fikret Moualla

1903-1967


Taha TOROS

İngilizcesi Adair Mill


Akbank İstanbul, 1986, Grafik Sanatlar
62 s.

1008 Hecken für jeden Garten

Schnitt-, Wild-, Frucht-, und Blütenhecken


Walter KOLB Tassilo SCHWARZ


BLV Verlagsgesellschaft BLV Garten- und Blumenpraxis München, 1986, Printed in Germany
128 s.

1009 İstanbul ve Tarihi Evleri

1950-1985

Istanbul and Its Historical Houses


Muhlis TÜRKMEN

Çeviri: Adair Mill


Yay Yayıncılık İstanbul, (1986), Ana Basım
214 s.

1010 Kızıltoprak Anıları

Osmanlı Dönemi Sonu ve Cumhuriyetin Başlangıcı İstanbullu Bir Aileye Etkileri

I/b
3
Nezih H. NEYZİ


Peva Yayınları 2. Baskı İstanbul, 1986, Onur Grafik
244 s. + soyağacı

1011 Menteşe Beyliği 13 - 15 inci Asırda Garbî Küçük Asya Tarihine Ait Tetkik


Paul WITTEK

Türkçeye çeviren O. Ş. Gökyay


Türk Tarih Kurumu IV. Dizi Sa. 1a 2. Baskı Ankara, 1986, Türk Tarih Kurumu Basımevi
XVI + 192 s.

1012 Nuri İyem, 50. Sanat Yılı '86


Anonim


İstanbul, 1986,
157 s.

1013 Sabancı Heykel ve Porselen Kolleksiyonu

The Sabancı Collection of Sculpture and Porcelain


Fulya BODUR

İngilizcesi: Adair Mill


Akbank Sanat Kitapları Serisi: 10 İstanbul, 1986, Güzel Sanatlar Matbaası
71 s.

1014 Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları (1986 yılı Ajandası)


Prof. Dr. İng. Dr. med. habil. Arslan TERZİOĞLU


Birleşik Alman İlaç Fabrikaları (İstanbul), 1986, Apa Ofset
s.

1015 Süleymaniye Suyolları


Prof. Dr. Kâzım ÇEÇEN


İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi No: 2 İstanbul, 1986, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası
91 s. + çizim ve haritalar

1016 The Laura Ashley Book of Home Decorating


Elisabeth DICKSON Margaret COLVIN Dorothea HALL Peter COLLENETTE

Foreword by Laura Ashley


Octopus Books Reprinted Quarry Bay, Hong Kong, 1986, Mandarin Publishers Limited
176 s.

1017 The Wonderous Valley of Ihlara And it's Rock Churches


Neşat DEMİR


Ankara, , Odak Ofset
64 s.

1018 Topkapı Sarayı Müzesi Yıllık-1


Anonim


Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü ve Topkapı Sarayı Müzesini Sevenler Derneği İstanbul, 1986, İstanbul Matbaası
270 s.

1019 Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

01 - Adana İl Halk Kütüphanesi ve Müzesi


Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü II Ankara, 1986, Başbakanlık Basımevi
224 s.

1020 Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

01 - Adana İl Halk Kütüphanesi ve Müzesi


Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü III Ankara, 1986, Başbakanlık Basımevi
218 s.

1021 Refik Hâlid Karay


Doç. Dr. Şerif AKTAŞ


Kültür Bakanlığı 655 Türk Büyükleri Dizisi: 6 Birinci Baskı Ankara, 1986, Basın Ofset Matbaacılık
150 s.

1022 Yusuf Ziyâ Ortaç


Mehmet ÖNAL


Kültür Bakanlığı 670 Türk Büyükleri Dizisi: 11 Birinci Baskı Ankara, 1986, Feryal Matbaacılık
156 s.

1023 Halide Edib Adıvar


Prof. Dr. İnci ENGİNÜN


Kültür Bakanlığı 680 Türk Büyükleri Dizisi: 16 Birinci Baskı Ankara, 1986, Sevinç Matbaası
94 s.

1024 Kemâlettin Kâmi Kamu


Gültekin SÂMANOĞLU


Kültür Bakanlığı 681 Türk Büyükleri Dizisi: 17 Birinci Baskı Ankara, 1986, Aslımlar Matbaası
128 s.

1025 Hacı Ârif Bey


Yılmaz ÖZTUNA


Kültür Bakanlığı 698 Türk Büyükleri Dizisi: 24 Birinci Baskı Ankara, 1986, Afşaroğlu Matbaası
128 s.

1026 Hilmi Ziya Ülken


Yrd. Doç. Dr. Eyyüp SANAY


Kültür Bakanlığı 700 Türk Büyükleri Dizisi: 26 Birinci Baskı Ankara, Aralık 1986, Başbakanlık Basımevi
103 s.

1027 Sultan Murad V ve Sultan Abdülhamid II Dönemi Osmanlı Madeni Paraları (11)


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1986,
s.

1028 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

131. Cüz | TÜRKLER


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı'nın 9 Mayıs 1939 Tarih ve 03631 Sayılı Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Kurulan Bir Hey'et Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmeğe Başlanmıştır Birinci Basılış İstanbul, 1986, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (s. 369 - 432)

1029 Asterix and the Soothsayer


Text: René GOSCINNY Drawings: Albert UDERZO

Translated by Anthea Bell and Derek Hockridge


Hodder Dargaud Book 14 Kent, 1986, F.lli Pagano S.p.A. - Genoa
48 s.

1030 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

144. Cüz | ZİYA GÖKALP - ZÜŞŞERÂ


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı'nın 9 Mayıs 1939 Tarih ve 03631 Sayılı Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Kurulan Bir Hey'et Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmeğe Başlanmıştır Birinci Basılış İstanbul, 1986, Millî Eğitim Basımevi
68 s. (s. 593 - 660)

1031 Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi

Cilt III


Anonim

Çeviren Besim Atalay


Türk Dil Kurumu 523 Ankara, 1986, Türk Tarih Kurumu Basımevi
452 s.

1032 Divanü Lûgat-it-Türk Dizini

"Endeks"

IV


Anonim

Çeviren Besim Atalay


Türk Dil Kurumu 524 Ankara, 1986, Türk Tarih Kurumu Basımevi
XL + 885 s.

1033 IX. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 21-25 Eylül 1981

Kongreye Sunulan Bildiriler, I. Cilt

IV/2
Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 9 Ankara, 1986, Türk Tarih Kurumu Basımevi
XLV + 559 s. + 306 s. resim

1034 L'alsace Touristique


Coordination des textes et maquette: A. Thiebaut


S.A.E.P. Ingersheim, 1er trimestre 1986, Imprimé en CEE
96 s.

1035 Jeep CJ

1949 thru 1986


Larry WARREN


Haynes Publishing California, 1986,
337 s.

1036 Halit Fahri Ozansoy


Metin Kayahan ÖZGÜL


Kültür Bakanlığı 656 Türk Büyükleri Dizisi: 7 Birinci Baskı Ankara, Ağustos 1986, Sevinç Matbaası
207 s.

1037 Hamdullah Subhi Tanrıöver


Dr. Fethi TEVETOĞLU


Kültür Bakanlığı 658 Türk Büyükleri Dizisi: 8 Birinci Baskı Ankara, Ağustos 1986, Sevinç Matbaası
303 s.

1038 Neşatî


Doç. Dr. İsmail ÜNVER


Kültür Bakanlığı 672 Türk Büyükleri Dizisi: 13 Birinci Baskı Ankara, Ağustos 1986, Aslımlar Matbaası
143 s.

1039 Tevfik Fikret


Prof. Dr. Mehmet KAPLAN


Kültür Bakanlığı 686 Türk Büyükleri Dizisi: 18 Birinci Baskı Ankara, Aralık 1986, Aslımlar Matbaası
127 s.

1040 Nef'î


Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN


Kültür Bakanlığı 696 Türk Büyükleri Dizisi: 22 Birinci Baskı Ankara, Aralık 1986, Ayyıldız Matbaası
112 s.

1041 Dadaloğlu


Doç. Dr. Saim SAKAOĞLU


Kültür Bakanlığı 697 Türk Büyükleri Dizisi: 23 Birinci Baskı Ankara, Aralık 1986, Ayyıldız Matbaası
159 s.

1042 Rıfkı Melûl Meriç


Dr. Muhtar TEVFİKOĞLU


Kültür Bakanlığı 701 Türk Büyükleri Dizisi: 27 Birinci Baskı Ankara, Aralık 1986, Başbakanlık Basımevi
142 s.

1043 Ömer Bedrettin Uşaklı


İlhan GEÇER


Kültür Bakanlığı 702 Türk Büyükleri Dizisi: 28 Birinci Baskı Ankara, Aralık 1986, Başbakanlık Basımevi
117 s.

1044 Main-D'Oeuvre

Tapis Turcs Contemporains

I/a
9-a
Uğur AYYILDIZ


Net Turistik Yayınlar İstanbul, Mai 1986, Keskin Color
95 s.

1045 L'Impératrice

Hannah 2


Paul-Loup SULITZER


Stock/Edition no1 Paris, juin 1986,
479 s.

1046 Türkiye'de Eşcinsellik

(Dün, Bugün)


Dr. Arslan YÜZGÜN


Hüryüz Yayıncılık İstanbul, Temmuz 1986, Güryay Matbaacılık
536 s.

1047 Kâtip Çelebi


Orhan Şaik GÖKYAY


Kültür Bakanlığı 653 Türk Büyükleri Dizisi: 4 Birinci Baskı Ankara, Temmuz 1986, Sevinç Matbaası
112 s.

1048 Rumeli Türk Pehlivanları

Kurtdereli Mehmet - Adalı Halil


Murat SERTOĞLU


Kültür Bakanlığı 651 Türk Büyükleri Dizisi: 2 Birinci Baskı Ankara, Ağustos 1986, Sevinç Matbaası
215 s.

1049 Rıza Tevfik


Yrd. Doç. Dr. Abdullah UÇMAN


Kültür Bakanlığı 652 Türk Büyükleri Dizisi: 3 Birinci Baskı Ankara, Ağustos 1986, Gaye Matbaası
154 s.

1050 Sâdeddin Arel


Yılmaz ÖZTUNA


Kültür Bakanlığı 668 Türk Büyükleri Dizisi: 9 Birinci Baskı Ankara, Ağustos 1986, Feryal Matbaacılık
160 s.

1051 Ömer Naci

Müftüoğlu Ahmed Hikmet


Dr. Fethi TEVETOĞLU


Kültür Bakanlığı 669 Türk Büyükleri Dizisi: 10 Birinci Baskı Ankara, Ağustos 1986, Ulucan Matbaası
228 s.

1052 Mevlâna Celâleddin-i Rumî


Mehmet ÖNDER


Kültür Bakanlığı 671 Türk Büyükleri Dizisi: 12 Birinci Baskı Ankara, Ağustos 1986, Aslımlar Matbaası
135 s.

1053 Tuğrul Bey


Prof. Dr. M. Altay KÖYMEN


Kültür Bakanlığı 650 Türk Büyükleri Dizisi: 14 Birinci Baskı Ankara, Ağustos 1986, Nüve Matbaası
140 s.

1054 Kutluk Bilge Kül Kağan - Böğü Kağan ve Uygurlar


Özkan İZGİ


Kültür Bakanlığı 654 Türk Büyükleri Dizisi: 5 Birinci Baskı Ankara, Eylül 1986, Nüve Matbaası
133 s.

1055 Nâ'ilî


Doç. Dr. Halûk İPEKTEN


Kültür Bakanlığı 679 Türk Büyükleri Dizisi: 15 Birinci Baskı Ankara, Ekim 1986, Sevinç Matbaası
160 s.

1056 Hannah


Paul-Loup SULITZER


Stock/Edition no1 Paris, octobre 1986,
436 s.

1057 Abdülhak Hâmid Tarhan


Prof. Dr. İnci ENGİNÜN


Kültür Bakanlığı 687 Türk Büyükleri Dizisi: 19 Birinci Baskı Ankara, Kasım 1986, Ulucan Matbaası
94 s.

1058 Sami Paşazade Sezai


Doç. Dr. Zeynep KERMAN


Kültür Bakanlığı 688 Türk Büyükleri Dizisi: 20 Birinci Baskı Ankara, Aralık 1986, Ulucan Matbaası
147 s.

1059 Recaî-zade Mahmut Ekrem


Doç. Dr. İsmail PARLATIR


Kültür Bakanlığı 636 Türk Büyükleri Dizisi: 25 Birinci Baskı Ankara, Aralık 1986, Ulucan Matbaası
vii + 148 s.

1060 Bir Fenerbahçe Vardı

I/b
3
Dr. Müfid EKDAL


Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu İstanbul, 1987, Hankur Matbaacılık
271 s.

1061 Catering Gourmet

MCMLXXXVII


Editör: Ali Esad Göksel


Rönesans Yayıncılık İstanbul, , Üç-Er Ofset
206 s.

1062 Eski Harfli Türkçe Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu

(1. Cilt)


Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Kütüphane Başkanlığı Ankara, 1987, Özkan Matbaacılık
308 s.

1063 Le Tumulus de Nemroud-Dagh

I/b
6
Osman HAMDY Bey OSGAN Effendi


Arkeoloji ve Sanat yayınları Tıpkı Basımlar Dizisi: 2 Reprint İstanbul, Constantinople MDCCCLXXXVII,
30 s. + XX s. +33 resim + 2 plan

1064 Millî Kütüphane Yazmalar Kataloğu

The Manuscripts Catalogue of the Turkish National Library


Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Kütüphane Başkanlığı I Ankara, 1987, Millî Kütüphane Basımevi
120 s.

1065 Muhteşem Türk Kanuni ile 46 Yıl


Prof. Dr. Yaşar YÜCEL


Türk Tarih Kurumu XXIV. Dizi Sa. 1 Ankara, 1987, Türk Tarih Kurumu Basımevi
viii, 129 s.

1066 Osmanlijski Novac Kovan Na Tlu Jugoslavije

Yazarından şahsıma ithaflı ve imzalı


Slobodan SRECKOVİC


Beograd, 1987,
206 s.

1067 Tarih-i Enderun

Letaif-i Enderun

1812-1830


Hafız Hızır İLYAS Ağa

Günümüz diline çeviren ve anlatan Cahit KAYRA


Güneş Yayınları Tarih Dizisi: 1 İstanbul, 1987, Çokaş Mat.
384 s.

1068 TBMM Kütüphanesi

Süreli Yayınlar Kataloğu


Hazırlayanlar: Fevzi Çelik - Sevgi Akyüz


T.B.M.M. Kütüphane - Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlüğü Yayın No. : 11 Ankara, 1987, TBMM Basımevi
326 s.

</
1069 The Age of Süleyman the Magnificent


Esin ATIL


National Gallery of Art, Washington - Harry N. Abrams Inc. New York, 1987,
357 s.