CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

4177 kitap
1 Opera Omnia, Anatomica et Medica


Isbrandi de DIEMERBROECK


Meinardum à Dreunen & Guilielmum à Walcheren Utrecht, MDCLXXXV (1685),
(18) + 568 + (6) + (16) + 303 + (1) + (2) +130 + (2) + (4) + 70 s. 16 Pl.

2 Hamse-i Şani zade

El-kitab ül-evvel: fit teşrihât | El-kitab üs-sani: fit-tabiiyât | El-kitab üs-salis: Mi'yar ül-etibbâ

I/b
2
Şanizade Mehmet Ataullah

Avrupa tıbbına ait bilgileri Osmanlı’ya aktarmak üzere Almanca’dan çevirdiği beş ciltlik eserin 1820 yılında tek cilt olarak basılan ilk üç cildi, Osmanlı Devleti’nde basılan ilk tıp kitabı olmuştur.
İstanbul, 1235 (1820), Dar üt-tıbaat ül-amire
220 s. +39 s. + 283 s.

Özege 6779
3 Ahkâm ül-Emraz

I/b
2
Auguste F. CHOMEL

Mütercimi Osman SAİB


İstanbul, 1252 (1836), Matbaa-i âmire
3 + 177 s.

Özege 222
4 Müntehabat-ı Evliya Çelebi

I/a
3
Mehmed bin ZILLÎ


, 1259 (1843),
2 + 143 s.

Özege 14879
5 Tekmilet ül-iber

III/3
Abdüllatif SUBHİ Paşa

İbn Haldun'un el-'İber'ine zeyil olarak telif edilmiştir. Eserde Suriye'de Selefki ve İran'daki Eşkaniyan devletleri tarihi ve sikkeleri incelenir. İstanbul'da taş baskısı olarak basılmıştır.
İstanbul, 1278 (1862), Takvimhane-i âmire
s.

Özege 20318
6 Catalogue Historique des Médailles et Pièces de Monnaie

Depuis la Fondation de la Dynastie Ottomane (l'an 699 de l'Hégire)

Par Sultan Osman-Khan jusqu'a Sultan Abdul-Aziz-Khan Empereur Regnant;

Formant la Collection de P. A. Bilezikdji

III/3

P[ascal] A[rtio] Bilezikdji


3me Édition Constantinople, 1864, Imprimerie Henri Cayol
12 s.

7 Tarih-i Naima

Ravzat ül-Hüseyn fi hulasat-i ahbar il-hafikayn


Mustafa Naima


İstanbul, 1281 (1864), Matbaa-i âmire
15 + 462 s.

Özege 15087
8 Tarih-i Naima

Ravzat ül-Hüseyn fi hulasat-i ahbar il-hafikayn

el-cild el-sani


Mustafa Naima


İstanbul, 1281 (1864), Matbaa-i âmire
14 + 451 s.

Özege 15087
9 Tarih-i Naima

Ravzat ül-Hüseyn fi hulasat-i ahbar il-hafikayn

el-cild el-salis


Mustafa Naima


İstanbul, 1281 (1864), Matbaa-i âmire
10 + 460 s.

Özege 15087
10 Tarih-i Naima

Ravzat ül-Hüseyn fi hulasat-i ahbar il-hafikayn

el-cild el-rabi


Mustafa Naima


İstanbul, 1281 (1864), Matbaa-i âmire
10 + 465 s.

Özege 15087
11 Tarih-i Naima

Ravzat ül-Hüseyn fi hulasat-i ahbar il-hafikayn

el-cild el-hams


Mustafa Naima


İstanbul, 1281 (1864), Matbaa-i âmire
6 + 452 s.

Özege 15087
12 Tarih-i Naima

Ravzat ül-Hüseyn fi hulasat-i ahbar il-hafikayn

el-cild el-sadis


Mustafa Naima


İstanbul, 1281 (1864), Matbaa-i âmire
8 + 441 s. + 58 s.

Özege 15087
13 Menafi ül İnsan

Cild-i Evvel: Fenn-i hıfz-ı sıhhat-i avâm | Cild-i sani: Fenn-i cerrahiyet ül-avâm | Cild-i salis: Fenn-i tababet ül-avâm

I/b
2
Mustafa HAMİ Paşa


İstanbul, 1284 (1868),
s.

Özege 13088
14 Ameliyyat-ı Cerrahiyye

I/b
2
MALGAIGNE

Ahmed Hilmi


İstanbul, 1289 (1872), Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbaası
1. Cild 24 + 719, 2. Cild 28 + 856 + 1 s.

Özege 706
15 Münazara-i sultan-ı bahar bâ şehriyar-ı şita-i namdâr

I/a
3
Lami Çelebi

Çok değişik alanlarda elli civarında eser veren, XVI. yüzyılın büyük düşünür ve şairlerinden "Cami-i Rum" diye anılan Lami’i Çelebi, devrin devlet adamlarının takdir ve segisini kazanmıştır. Şair adeta Bursa ile birlikte anıldığından; Kanuni Sultan Süleyman’ın bu şehri ziyareti söz konusu olduğunda, Şehr-engiz ve hemen akabinde de Münazara-i Bahar u Şita adlı eserlerini yazar. Şairin ölümüne doğru yazdığı Münazara-i Bahar u Şita; alegorik mahiyette olup, sanatın zenginliklerini sergilediği, efsanevi unsurlar taşıyan önemli teliflerdendir. Tabiat unsurları bu efsaneni kahramanlarıdır; Kış ve Bahar Sultanları''nın Uludağ''da kıyasıya mücadelesi bir masal havası içinde anlatılmaktadır.
İstanbul, 1290 (1873), İzzet Efendinin Matbaası
75 s.

Özege 14810
16 МОНЕТЫ ВОСТОЧИАГО ХАЛИФАТА

(Moneti Vostocnago Halifata)

İmzalı


В. Тизенгауеиа. (Vladimir TIESENHAUSEN)


No: 851 Saint Petersburg, 1873,
s.

17 La Tapisserie


Eugène MÜNTZ


A. Quantin Bibliothèque de L'enseignement des Beaux-Arts Paris, 1875, A. Quantin
384 s.

18 İlm-i Emraz ve Seririyat-ı Cerrahi

Cild-i evvel

I/b
2
Birgivi kâtip zade Mehmet Nuri

Dr J.-A. Fort'dan (Joseph-Auguste Aristide Fort)


İstanbul, 25 Muharrem 1292 (3 Mart 1875), Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbaası
2 + 14 + 784 s.

Özege 8849
19 Coins and Medals

Their Place in History and Art


Authors of the British Museum Official Catalogues

Edited by Stanley LANE-POOLE


London, 1885,
s.

20 Notes on the Mint-Towns and Coins of the Mohamedans from the Earliest Period to the Present Time


Eugene LEGGETT


London, 1885,
s.

21 Küçük Tarih-i İslam

I/a
4-b
Ahmed RASİM


Dersaadet, 1306 (1888), Âlem Matbaası
s.

Özege 11456
22 Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâneye Mahsus Tarih-i Osmanî

I/a
4-b
Erkân-ı Harb Binbaşısı Mehmed TEVFİK


Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâne Birinci tab'ı Kostantiniye, 1305 (1888), Matbaa-i Ebüzziya
310 s.

Özege 12728
23 Turkey

I/a
3
Stanley LANE-POOLE


New York, 1888,
s.

24 Takvim-i Meskûkât-ı Osmaniyye

Devlet-i Aliye-i Osmaniyenin Bidayet-i Teessüsünden Beri Zarb ve İhraç Olunan Meskûkât ve Medalyaların Nevi ve Cins ve Tarifatile Malumat-ı Tarihiyesini Mutazammındır.


İsmail GALİB


Kostantiniye, 1307 (1890), Mihran Matbaası
22 + 503 s. + 3 (çift) + 1 s.

Özege 19391
25 Takvim-i Meskûkât-ı Selçukiyye

Selaçekai Rum Tarafından Zarb ve İhraç Olunan Meskukat İle Diğer Bazı Hükümat-ı Sağire Sikkelerinin Envaile Tarifatını ve Malûmat-ı Tarihiyesini Mutazammındır.


İsmail GALİB


Kostantiniye, 1309 (1891), Mihran Matbaası
31 + 143 s. + 5 pl.

Özege 19392
26 Ev Kadını

I/a
3
FAHRİYE


3. Baskı İstanbul, 1310 (1892), Mahmud Bey Matbaası
22 + 405 s.

Özege 5250
27 Sitler

Heredote dan


Mütercimi Necib Asım


Kitabhane-i Ebuzziya Aded 95 Birinci tabı Kostantiniye, 1310 (1892), Matbaa-i Ebüzziya
143 s.

Özege 18124
28 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı İslamiyye Kısmından Meskûkât-ı Türkmeniyye Kataloğu

Beni Artuk, Beni Zengi, Füruu Atabegiye, Mülûk-i Eyubiyei Miyafarikin

III/3
İsmail GALİB


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1311 (1893), Mihran Matbaası
s.

Özege 15042
29 Takvim-i Devr-i Daim

I/a
3
Ahmed KÂMİLÎ


, 1311 (1893), Matbaa-i Âmire
8 + 408 s.

Özege 19380
30 Usûl-i Meskûkât-ı Osmaniyye ve Ecnebiyye


Süleyman SÛDİ


İstanbul, 1311 (1893),
s.

Özege 22214
31 Nef'i

I/a
2
Ebüzziya


Kitabhane-i Ebüzzıya Cüz: 1 ilâ 4 Kostantiniye, 1311 (1893), Matbaa-i Ebüzziya
303 s.

Özege 15325
32 Catalogue des Monnaies Turcomanes

Beni Ortok, Beni Zengui, Frou' Atabeqyéh et Meliks Eyoubites de Meiyafarikin

III/3
I. Galib EDHEM


Musée Impérial Ottoman Section des Monnaies Musulmanes Constantinople, 1894, Mihran Imprimeur
XVII + 176 s.

33 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kadime-i İslamiyye Kataloğu

Sasaniyan ve Bizantin Tarzındaki Sikkeler, Hulefa-i Emeviye ve Abbasiye Meskûkâtı Füruu Abbasiyeden Beni Tulun, Beni Ihşid, Ali Saman, Benu Hamadan, Ali Buye, Beni Mervan Meskûkâtı

III/3
İsmail GALİB


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1312 (1894), Mihran Matbaası
s.

Özege 15043
34 Namık Kemal


Abdül'ahrar Tahir (Süleyman Nazif)


Paris, 1314 (1896),
16 s.

Özege 15118
35 Musée Impérial Ottoman

Bronzes et Bijoux

Catalogue Sommaire


Anonim


Ministère Imp. de l'Instruction Publique Constantinople, 1898, Typ. Lith. F. Loeffler
98 s.

36 Lühûd ve Mekabir-i Atika Kataloğu


Anonim


Müze-i Hümayun İkinci tab'ı Kostantiniye, 1317 (1899), Mahmud Bey Matbaası
116 s.

Özege 15041
37 Nevsâl-i Afiyet

I/b
2
Doktor Besim ÖMER


Birinci sene İstanbul, 1315 (1899), Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı
6 + 420 s.

Özege 15406
38 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu Kısm-ı Salis

Mülûk-i Cengiziye ve İlhaniye ve Celairiye ve Kırım Hanları Meskûkâtı

III/3
Mehmed MÜBAREK


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1318 (1900), Mahmud Bey Matbaası
s.

Özege 15044
39 Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Premier

I/e
1
Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse Paris, , Imp. Larousse
836 s.

40 Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Deuxième

I/e
1
Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse Paris, , Imp. Larousse
840 s.

41 Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Troisième

I/e
1
Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse Paris, , Imp. Larousse
914 s.

42 Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Quatriéme

I/e
1
Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse Paris, , Imp. Larousse
1003 s.

43 Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Cinquième

I/e
1
Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse Paris, , Imp. Larousse
1044 s.

44 Meskûkât-ı Kadime-i İslamiyye

Erbab-ı merakdan bir zat tarafından cem olunan meskûkât-ı İslamiyyenin tarifatını havi kataloktur

Monnaies Anciennes Musulmanes
Catalogue d'une collection de monnaies Musulmanes appartenant à un amateur.

III/3
Erbab-ı merakdan bir zat

"Bu zat Sultan Abdülhamidin ikinci kâtibi olan İzzet Holo Paşadır ki bu paraları gayri muntazam bir defter ile Bağdat Adliye Reislerinden Suriyeli Yahya Bey isminde birisi toplayıp kendisine vermiş, o da Sultan Abdülhamide takdim etmiştir" (Halil Ethem, İslâmî Nümismatik için bir Bibliyoğrafi Tecrübesi)
İstanbul - Constantinople, 1318 - 1901, (Mihran) Matbaası - Imprimerie MIHRAN
1 + 204 s.

Özege 13252
45 Sir Harry Parkes In China


Stanley LANE-POOLE


Methuen & Co. London, 1901,
s.

46 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu Kısm-ı rabi

Türkistan Hakanları, Al-i Sebüktekin, Horasan ve Irak Selçukileri, Beni Salduk, Beni Menküç, Danişmendiler, Rum Selçukileri, Karaman, Aydın, Saruhan, Menteşe, Germiyan ve İsfendiyar Oğulları, Beni Eretna, Karakoyunlu ve Akkoyunlu Meskûkatı

III/3
Ahmed TEVHİD


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1321 (1903), Mahmud Bey Matbaası
28 + 567 s. + 7 pl.

Özege 15045
47 A Manual of Musalman Numismatics


O. CODRINGTON


London, 1904,
s.

48 Précis de Physiologie

I/c
3
E. HÉDON


Octave Doin Éditeur Paris, 1904,
s.

49 Nouvelles Tables de Logarithmes

avec Règleset Formules Usuelles

I/b
6
C. BOUVART A. RATINET


Librairie Hachette Quatriéme Édition Paris, 1905,
176 + 47 s.

50 Müze-i Hümayun

Kurşun Mühür Kataloğu

Arab ve Arab-Bizantin ve Osmanlı Kurşun Mühürlerine Mahsusdur

Oku   

Halil EDHEM


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1321 (1906), Mahmud Bey Matbaası
s.

Özege 15040
51 Catalogue des Figurines Grecques de Terre Cuite


Anonim


Musée Impériaux Ottomans Constantinople, 1908, Typographie et Lithographie Ahmed Ihsan
ix + 663 s. + xv plates

52 İlm-i Teşrih-i Topografi

Birinci cild

I/b
2
Hasan Mazhar Paşa


İstanbul, sene-i hicri 1326, sene-i mali 1324 (1908), Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Osmaniye Matbaası
775 + 12 s.

Özege 9033
53 Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan Temsil-i rabi İstanbul, 1324 (1908), Mahmud Bey Matbaası
376 s.

Özege 20571
54 Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i sani


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan İstanbul, 1324 (1908), Matbaa-i Kütübhane-i Cihan
296 s.

Özege 20571
55 Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i salis


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan İstanbul, 1324 (1908), Matbaa-i Kütübhane-i Cihan
269 + 2 s.

Özege 20571
56 Fatih Sultan Mehmed ve Ressam Bellini (1479 - 1480)

Oku   
I/a
4-a
THUASNE

Thuasne'den Ahmed Refik


Tarih-i Osmanî Kitabhanesi Aded: 1 İstanbul, 1325 (1909), Matbaa-i Ahmed İhsan
64 s.

Özege 5411
57 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Birinci Cild

I/a
4-b
Mehmed MURAD

Mürettib ve naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


tab-ı evvel , 1325 (1909), Matbaa-i Amidî
324 + 4 s.

Özege 19778
58 Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i rabi


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan İstanbul, 1325 (1909), Matbaa-i Kütübhane-i Cihan
240 + 1 s.

Özege 20571
59 Meskükât-ı Osmaniye İdaresinin On Beş Senelik Tarihçesi


İbrahim HAKKI


(İstanbul), 13 Mart 1325 (1909),
8 s.

Özege 13253
60 Meskûkât-ı İslâmiyye Takvimi

Catalogue of Islamic Coins Contains, 2243. Coins belong to the. 243 khelifes, monarchs and meliks in the 39. khilafet, monarchy and governments. minted in the 201 mint towns by 234 names

III/3
Ahmed ZİYA


İstanbul - Costantinople, 1328 - 1910, Matbaa-i Âmire
10 + 170 s. + 1 s. 4 pl.

Özege 13251
61 Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i hams


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan Dersaadet, 1326 (1910), İkdam Matbaası
254 + 2 s.

Özege 20571
62 Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i sadis


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan Dersaadet, 1326 (1910), İkdam Matbaası
240 s.

Özege 20571
63 İlm-i Ensac-ı Tabiiye

Yazarından Saray Yaveri Necmeddin Efendi'ye ithaflı ve imzalı

I/b
2
Doktor Tevfik RECEB


Dersaadet, 1327 (1911), Müşterek Ül-Menfaa Osmanlı Şirketi Matbaası
545 + 8 sayfa s.

Özege 8867
64 Modern Copper Coins of the Muhammadan States of Turkey, Persia, Egypt, Afghanistan, Morocco, Tripoli, Tunis, etc.

III/3
W.H. VALENTINE


London, 1911,
s.

65 Tarih-i Sultan Mehmed Han Sâni

Oku   
I/d
3
Kritovulos

Mütercimi İzmir Mebusu Karolidi

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 1-12
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1328 (1912), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaası
200 s.

Özege 19912
66 Büyük Tarih-i Umumi

Birinci Cild

I/a
4-a
Ahmed REFİK


ikinci tab'ı İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
67 Büyük Tarih-i Umumi

İkinci Cild

I/a
4-a
Ahmed REFİK


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
68 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

İkinci Cild [Fatih Mehmed, İkinci Bayezid, Yavuz Selim hanlar devirleri]

I/a
4-b
Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


tab-ı evvel , 1328 (1912), Matbaa-i Amidî
330 + 2 s.

Özege 19778
69 Büyük Tarih-i Umumi

Üçüncü Cild

I/a
4-a
Ahmed REFİK


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
70 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Üçüncü Cild (Kanunî Süleyman ve İkinci Selim hanlar devirleri)

I/a
4-b
Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


tab-ı evvel Dersaadet, 1328 (1912), Kasbar Matbaası
390 + 2 s.

Özege 19778
71 Büyük Tarih-i Umumi

Dördüncü Cild

I/a
4-a
Ahmed REFİK


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
72 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Dördüncü Cild [Murad-ı salis, Mehmed-i salis, Ahmed-i evvel hanlar devirleri]

I/a
4-b
Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


tab-ı evvel , 1328 (1912), Matbaa-i Amidî
407 + 1 s.

Özege 19778
73 Büyük Tarih-i Umumi

Beşinci Cild

I/a
4-a
Ahmed REFİK


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
74 Büyük Tarih-i Umumi

Altıncı Cild

I/a
4-a
Ahmed REFİK


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
75 Eski İstanbul abidat ve mebanisi

Şehrin tesisinden Osmanlı fethine kadar

I/a
3
Celal ESAD


Muhtar Halid Külliyatı Kısm-ı tarihi Aded: 4 Birinci tab'ı Dersaadet, 1328 (1912), Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı
250 s. + 1 LE.

Özege 5113
76 Ameliyyat-ı Cerrahiyye

I/b
2
Muallim Doktor Orhan ABDİ


İstanbul, 1329 (1913), Kader Matbaası
1 + 294 s. + 1

Özege 708
77 Kanunname-i Âl-i Osman

(Kanunî Sultan Süleyman devri)

Oku   
I/d
3
Tevkıî Seydi tarafından tertib edildiği tahmin edilmektedir.

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 13-19
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1329 (1913), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık osmanlı şirketi
7 + 72 s.

Özege 10115
78 Musavver Tarih-i İslam

Kavm-i necib-i Arabın terakkiyat-ı fikriye, ictimaiye, iktisadiyesiyle suret-i itila ve inhitatdan bahis ve müteaddit tarihi resimlerle yedi kıta şehr-i peygamberi haritasını ve üç kıta coğrafya-yı politiki haritalarını havidir.

1. Cild

I/a
4-b
Seyyid Emir ALİ

Mütercimi M. Rauf


Kanaat Kütüphanesi Dersaadet, 1329 (1913), Kanaat Matbaası
320 s. + 8 pl.

Özege 14485
79 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Beşinci Cild

I/a
4-b
Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


tab-ı evvel , 1329 (1913), Matbaa-i Amidî
422 + 2 s.

Özege 19778
80 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Altıncı Cild [Kösem ve Turhan valdeler devri]

I/a
4-b
Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


tab-ı evvel , 1329 (1913), Matbaa-i Amidî
373 + 2 + 1 s.

Özege 19778
81 Kanunname-i Âl-i Osman

(Fatih Sultan Mehmed devri)

Oku   
I/d
3
Tertib eden: Tevkıî Leys zade Mehmed bin Mustafa

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 13-14
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1330 (1914), Matbaa-i Ahmed İhsan ve şürekâsı
32 s.

Özege 10114
82 Rehnüma

I/a
4-b
Anonim


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1330 (1914), Matbaa-i Ebüzziya
152 s.

Özege 15047
83 Tarih-i Ebülfeth

Oku   
I/d
3
Dursun Tur-ı Sinâ

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 26-38
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1330 (1914), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık Osmanlı şirketi
198 s.

Özege 19779
84 Vakıat-ı Sultan Cem

Oku   
I/d
3

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 22-23, 25
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1330 (1914), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaası
43 s.

Özege 22481
85 Mahrusa-i İstanbul Fetihnamesi

Oku   
I/d
3
Cafer Çelebi Taci Zade

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 20-21
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1331 (1915), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık osmanlı şirketi
24 s.

Özege 11953
86 Mardin Mülûki Artukiyye Tarihi ve Kitabeleri ve sair Vesaik-i Mühimme


Kâtib FERDÎ


Ali Emirî Nevadir-i eslâk külliyatı Aded 4 Dersaadet, 1331 (1915), Kader Matbaası
72 s.

Özege 12250
87 Forty Years In Constantinople

The Recollections of Sir Edwin Pears 1873-1915

with 16 Illustrations

Charles Richard Crane'den Christmas hediyesi

I/a
3
Sir Edwin PEARS


D. Appleton and Company New York, MCMXVI,
390 s.

88 Hulâsat ül-kelâm fi redd il-avâm

Oku   
I/d
3
Koca Sekban başı

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 39, 41-42
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, (1332/1916), Hilâl Matbaası
54 s.

Özege 7980
89 Tevarih-i Ali Osmandan

Aşıkpaşazade Tarihi

Oku   
I/a
3
Derviş Aşık paşa zade Ahmed AŞIKİ

Tarih-i Osmânî Encümeni tarafından yayınlanan raporlarda bu eserin adı geçmemekle beraber, "ifade-i mahsûsa” adı verilmiş olan girişin sonunda,
"Tarih-i Osmânî Encümeni fi 4 zilkade sene 1332”
imzası bulunmaktadır.
Maarif-i Umumi Nezareti Celilesi İstanbul, 1332 (1916), Matbaa-i Âmire
20 + 318 s.

Özege 20900
90 Memâlik-i Osmaniyede Demirbaş Şarl

Aded: 1

I/a
4-a
Ahmed REFİK


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 1 İstanbul, 1332 (1916), Hilâl Matbaası
123 s.

Özege 13021
91 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Yedinci Cild - Köprülüler devri

I/a
4-b
Mehmed MURAD


birinci tabı , 1332 (1916), Tefyiz Matbaası
359 s.

Özege 19778
92 İran Sefaretnamesi

Oku   
I/d
3
Mehmed Refi'

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 43
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1333 (1917), Hilâl Matbaası
31 s.

Özege 9308
93 Nakid ve İtibar-ı Malî

Birinci Kitab

Meskükât

III/4
Hasan Ferid


İstanbul, 1333 (1917),
s.

Özege 15093
94 Ottomanisme Rationnel

Lecture Expliquée

Cours Moyen


P. ANMÉGHIAN Orkhan SÉLAHEDDIN


Constantinople, , Imprimerie "Arax"
113 s.

95 Memâlik-i Osmaniyede Kral Rakoçi ve Tevabii

(1109 - 1161)

Aded: 2

I/a
4-a
Ahmed REFİK


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 2 İstanbul, 1333 (1917), Hilâl Matbaası
91 s.

Özege 13028
96 Bir Elçi'nin Tarihçe-i Sefareti

(1207 - 1208)

Aded: 3

I/a
3
Hayreddin NEDİM


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 3 İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye
122 s.

Özege 2277
97 Osmanlılar ve Büyük Fredrik

(1133 - 1179)

Aded: 4

Oku   
I/a
4-a
Ahmed REFİK


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 4 İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye
48 s.

Özege 16025
98 Onuncu Asr-ı Hicrîde İstanbul Hayatı

(961 - 1000)

Aded: 6

I/a
4-a
Ahmed REFİK


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 6 İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye
235 s.

Özege 15723
99 Kayseri Şehri

Mebani-i İslâmiye ve Kitabeleri

Aded: 5

I/a
3
Halil EDHEM


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 5 İstanbul, 1334 (1918), Matbaa-i Orhaniye
14 + 148 s. + 2 s. 16 Pl.

Özege 10480
100 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu

Meskukat-i Osmaniye, Kısm-ı Sadis, Birinci Cild

Sultan Osman Han-ı evvelden Sultan Murad Han-ı salisin ahır-ı saltanatına kadar olan zamanı müştemildir

III/3
Halil EDHEM


Müze-i Hümayun Constantinople, 1334 (1918), Mahmud Bey Matbaası
s.

Özege 15046
101 Osmanlı Tarihi

I/a
4-b
Necib Asım Mehmed Arif


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı İstanbul, 1335 (1919), Matbaa-i Orhaniye
6 + 638 s. + 3

Özege 15998
102 Tarih-i Cami-i Şerif-i Nurıosmaniye

Oku   
I/d
3

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 49:62
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1335-1337 (1919-1921), Hilâl Matbaası
51 s.

Özege 19771
103 Meskûkât-ı Şahane İdaresi Darbhane-i Âmire

1335 Sene-i Maliyesi

Darbiyat ve Muamelâtı Hakkında Mâliye Nezaret-i Celîlesine Takdim Olunan Rapor


Dr. Niyazi ASIM


Dersaadet, 1336 - 1920, Matbaa-i âmire
55 + 2 + s. 2 LE.

Özege 13254
104 Meskûkât-ı Şahane İdaresi Darbhane-i Âmire

1336 Sene-i Maliyesi

Darbiyat ve Muamelâtı Hakkında Mâliye Nezaret-i Celîlesine Takdim Olunan Rapor


Meskûkat-ı Şahane Müdürü Niyazi ASIM


Meskûkât-ı Şahane İdaresi Dersaadet, 1337 - 1921, Matbaa-i âmire
257 + 5 s.

Özege 2148
105 Rehnüma

I/a
4-b
Anonim


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1337 (1921), Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı
87 s.

Özege 15047
106 Traité de Chirurgie d'Urgence

I/c
3
Félix LEJARS


Masson et Cie, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine Paris, 1921,
s.

107 Cemal Paşa Hatıratı

1913 - 1922

I/a
2


Dersaadet, 1339 (1922), Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaası
282 s. I le. 2 Pl.

Özege 7029
108 Précis de Pathologie Externe, Tome Premiere

I/c
3
E. FORGUE


Librairie Octave Doin Paris, 1922,
s.

109 Asar-ı Atika Müzesinde Meskûkât Koleksiyonları

(Tarihçesi, Tasnifatı, ve Mikdarı)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Maarif Vekaletine Takdim Olunan Rapor

III/3
Halil EDHEM


İstanbul Asar-ı Atika Müzesi 6 İstanbul, 1339 (1923), Matbaa-i âmire
s.

Özege 998
110 Rehber-i Ameliyat-ı Viladiye

I/b
2
Doktor Zekâi TAHİR


İstanbul, 1339 (1923),
185 s. + 1

Özege 16568
111 Sultan Cem

(864 : 900)

I/a
4-a
Ahmed REFİK


İ. Hilmi, Kitabhane-i Hilmi Geçmiş Asırlarda Türk Hayatı 10 İstanbul, 1924, Orhaniye Matbaası
232 s.

Özege 18309
112 Tarih-i Gilmanî

Oku   
I/d
3
Mehmed Halife

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 78-84
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1340 (1924), Orhaniye Matbaası
102 + 2 s.

Özege 19810
113 İstanbul Rehber-i Seyyahin

Yazarından İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay'a ithaflı ve imzalı

I/a
3
Ernest MANBURİ


Ritso ve Mahdumu Neşriyatı Birinci tab'ı İstanbul, 1925,
4 + 561 s. 1 PL. 4 LE.

Özege 8245
114 Lamartin

Türkiyeye Muhaceret Kararı, İzmirdeki Çiftliği

(1849 - 1853)

Aded: 7

Oku   
I/a
4-a
Ahmed REFİK


Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 7 İstanbul, 1925, Orhaniye Matbaası
56 s.

Özege 11559
115 Hamurabi Kanunu

Dört Bin Sene Evvel Babil’de Tedvin Edilen Dünyanın En Eski Kavanîn Külliyatı


İstanbul Darülfünunu müderrislerinden ve Portekiz İlim ve Fünun Akademyası azasından
Avram Galanti


İstanbul, 1341 - 1925, İstanbul Kâğıtcılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi
96 s.

Özege 6781
116 Safra Taşları ve Teşekkül, İhtilatat ve Tedavileri

I/b
2
M. KEMAL


İstanbul, 1926,
s.

Özege 17272
117 Sicill-i Kavanîni

Kısmı evvel

Birinci Cild | 24 Nisan 1336 - 31 Teşrin-i Evvel 1341

I/a
1
Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1926, "Cihan" Matbaası
s.

Özege 18036
118 Sicill-i Kavanîni

Kısmı evvel

İkinci Cild | 21 Teşrin-i Sani - 10 Haziran 1926

I/a
1
Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1926, "Cihan" Matbaası
s.

Özege 18036
119 Türkiyede Mülteciler Meselesi

Aded: 8

I/a
4-a
Ahmed REFİK


Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 8 İstanbul, 1926, Matbaa-i âmire
259 s.

Özege 21882
120 Darüşşafaka

Türkiyede İlk Halk Mektebi

I/b
2
Mehmed İZZET Mehmed ESAD Osman NURİ Ali KÂMİ


İstanbul, 1927, Evkaf-ı İslâmiye Matbaası
207 s. + 4 s.

Özege 3631
121 Düvel-i İslâmiye

I/a
3
Stanley LANE-POOLE

Halil Edhem


Maarif Vekâleti İstanbul, ( Hicri 1345) 1927, Milli Matbaa
17 s. + 640 s., 11 levha

Özege 4502
122 Guide du Musée de Smyrne


Inspecteur Général des Antiquités A. AZİZ Bey

Traduit par Djevdet Bey


Association des Amis des Antiquités de Smyrne et ses Environs No 3 Smyrne, 1927, Imp. Lithogr. Spartalı Hafiz Ali
50 s.

123 Nutuk

Gazi Mustafa Kemal tarafından

22093 / İkinci Elli Bin

I/b
2
Anonim


Ankara, 1927,
543 + 2 s. Vesaik kısmı 303 + 2 s. 1 PL. 10 LE.

Özege 15583
124 Umdet üt-tevarih

Oku   
I/d
3
Abdülgaffar bin Hüseyin Kırimî

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 85-95
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1343 (1927), Matbaa-i âmire
207 s.

Özege 21999
125 Fenn-i Vilade

Birinci Kitab

Fiziyolojik nifasiyet

I/b
2
Müderris Doktor İsmail DERVİŞ


Darülfünun Tıb Fakültesi Külliyatı İstanbul, 1927, Ahmed İhsan Matbaası
576 s. + 5 s.

Özege 5593
126 Fenn-i Vilade

İkinci Kitab

Marazî nifasiyet ve usret-i vilade

I/b
2
Müderris Doktor İsmail DERVİŞ


Darülfünun Tıb Fakültesi Külliyatı İstanbul, 1927, Ahmed İhsan Matbaası
336 s.

Özege 5593
127 Sicill-i Kavanîni

Kısmı evvel

Üçüncü Cild | 13 Mayıs 1926 - 18 Haziran 1927

I/a
1
Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1927, "Cihan" Matbaası
s.

Özege 18036
128 Nouveau Petit Larousse Illustré


Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse Quarante-neuvième Edition Paris, 1927,
1760 s.

129 İstanbul Seririyatı / Stamboul Seriryatı

Revue Medicale

I/b
2
Anonim


Dokuzuncu Sene Numero 3 , Temmuz 1927,
s.

130 İ'lamsız İcra Usulü

Yazarından kızı Mefkûre'ye ithaflı ve imzalı

I/a
3
Hakimoğlu Ahmed REFİK


İstanbul, 1928,
s.

Özege 8700
131 İstanbul Limanı

I/a
3


Türkiye Cumhuriyeti İktisad Vekaleti Neşriyatından İstanbul, 1928,
85 + 1 s.

Özege 8221
132 Türkiye Teracim-i Ahvâl Ansiklopedisi

Cild 1

Encyclopédie Biographique de Turquie

I Volume

I/a
3
Mehmed Zeki Mahmud PAÇACI


Constantinople, 1928, Impr. L. Babok & Fils
201 + 14 s.

Özege 21863
133 Akıl Hastalıkları

Yazarından ithaflı ve imzalı

I/b
2
Mazhar Osman


İstanbul, 1928, Kader Matbaası
467 + 1 s.

Özege 341
134 Dahili Tıb Kitabı

Cümle asabiye hastalıkları

I/b
2
Y. Fon Mering

Türkçeye mütercimi Tevfik Salim


İstanbul, 1928, Şirket-i Mürettibiye Matbaası
178 s.

Özege 22779
135 Düsturname-i Enverî

Aded: 15

I/a
3
Enverî

İstinsah eden: Mükrimin Halil

1928 yılında Latin harflerine geçiş esnasında hem Eski Türkçe, hem Latin harfleriyle birlikte yayımlanmıştır. En eski tarihlerimizden birisidir.
Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 15 İstanbul, 1928 / 1929, Devlet Matbaası / Evkaf Matbaası
121 + 99 s.

Özege 4494
136 Sicill-i Kavanîni

Kısmı evvel

Dördüncü Cild | 18 Haziran 1927 - 28 Mayıs 1928

I/a
1
Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1928, "Cihan" Matbaası
s.

Özege 18036
137 Türk Ticaret Gemileri


Anonim


İstanbul Deniz Ticareti müdürlüğü T. C. İktisat Vekâleti Neşriyatından İstanbul, 1929, Halk Matbaası
56 s.

138 Sistemim

Sıhhat ve Vücut Güzelligi İçin Günde ,,15,, Dakıkalık Beden Harekâtı

I/b
5
J. P. MÜLLER

Alamancadan Çevirenler Yzb. Ö. Lütfi - Yzb. Süleyman


İstanbul, , Çituris Biraderler Matbaası
152 s.

139 Hicrî On İkinci Asırda Istanbul Hayatı

(1100-1200)

Aded: 17

I/a
4-a
Ahmed REFİK


Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 17 İstanbul, 1930, Devlet Matbaası
xvi + 240 s.

140 Sicill-i Kavanini

Kısmı evvel

Beşinci Cilt | 1 Teş. s. 1928 - 3 Haziran 1929

I/a
1
Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1930, "Cihan" Matbaası
s.

141 The Murder At The Vicarage


Agatha CHRISTIE


Dell Publishing Reprinted New York, ,
223 s.

142 Mimar Sinan

I/a
4-a
Ahmet REFİK


Kanaat Kütüphanesi İstanbul, 1931,
72 s.

143 Topkapı Sarayı


Halil EDHEM


Kanaat Kütüphanesi Ansiklopedik Neşriyatı Serisi İstanbul, 1931, Sebat Matbaası
61 s.

144 Hicrî On Birinci Asırda İstanbul Hayatı

(1000-1100)

Aded: 20

I/a
4-a
Ahmed REFİK


Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 20 İstanbul, 1931, Devlet Matbaası
ix + 59 s.

145 Sicill-i Kavanini

Kısmı evvel

Altıncı Cilt | 14 Teş. s. 1929 - 17 Haziran 1930

I/a
1
Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1931, "Cihan" Matbaası
s.

146 Tarih

III

Yeni ve Yakın Zamanlarda Osmanlı - Türk Tarihi


Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle yazılmış olan tarih kitapları, 1931 yılından 1949 yılına kadar orta öğrenimde ders kitabı olarak okutuldu. Sümerlerin dilinin eklemeli Türkçe olduğu gerçeğine kadar Türk tarihinin derinliğine inen bu kitapların yürürlükten kaldırılması, ABD ile 27 Aralık 1949 tarihinde imzalanan Fulbright anlaşması sonrasında yaşandı.
Maarif Vekâleti İstanbul, 1931, Devlet Matbaası
xviii + 95 s.

147 Tarih

IV

Türkiye Cümhuriyeti


Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle yazılmış olan tarih kitapları, 1931 yılından 1949 yılına kadar orta öğrenimde ders kitabı olarak okutuldu. Sümerlerin dilinin eklemeli Türkçe olduğu gerçeğine kadar Türk tarihinin derinliğine inen bu kitapların yürürlükten kaldırılması, ABD ile 27 Aralık 1949 tarihinde imzalanan Fulbright anlaşması sonrasında yaşandı.
Maarif Vekâleti İstanbul, 1931, Devlet Matbaası
xxiv + 132 s.

148 Erzincan

Tarihî, Coğrafî, içtimaî, Etnoğrafî, idarî, insanî tetkikat tecrübesi


Erzincan Valisi Ali Kemali

Ali Kemal: Erzincan 1932 de İstanbulda basılan bu eserde 6ıncı bab, S. 209 — 218 de Erzincan da bulunmuş ve kesilmiş paralar (bazı resimlerle).
, 1932, Resimli Ay Matbaası
452 s.

149 İzmir Hakkında Tetkikat

+

İzmir'de Roma Tiyatrosu

I/a
3
Bonavantür F. SLAARS IKONOMOS Otta WALTER Otta BERG

Mütercimler Arap zade Cevdet ve Süleyman Namık


İzmir ve Havalisi Asarıatika Muhipleri Cemiyeti Sayı: 6 İzmir, 1932, Marifet Matbaası
352 s. +34 s. + resimler

150 Birinci Türk Tarih Kongresi

Konferanslar Münakaşalar

IV/2
Anonim


Maarif Vekâleti İstanbul, 1932, Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi
631 s. + 1 harita

151 Sicill-i Kavanini

Kısmı evvel

Yedinci Cild | 22 Eylül 1930 - 30 Teş. ev. 1931

I/a
1
Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1932, "Cihan" Matbaası
s.

152 Camilerimiz


Halil EDHEM


Kanaat Kütüphanesi İstanbul, 1933, Resimli Gazete Matbaası
107 s.

153 İslâmî Nümismatik İçin Bir Bibliyoğrafi Tecrübesi

Essai D'une Bibliographie Pour La Numismatique Musulmane

Oku   

Halil EDHEM


Kitap Yazanlar Kooperatifi Büyük Seri: No. 1 Ankara, 1933, Hakimiyeti Milliye Matbaası
64 s.

154 Sıhhat Almanakı

Cumhuriyetin onuncu senesini kutlularken Hekimlerimizin halkımıza armağanı


Mazhar OSMAN


İstanbul, 1933, "Kader" Matbaası
1136 s.

155 Tiglatpileser III-ün Oğlu Asur Kralı Sargon II

Sargon II. von Assyrien der Sohn Tiglatpilesers III.


Eckhard UNGER


İstanbul Asarıatika Müzeleri IX İstanbul, 1933, Universum Matbaası / Alaettin Matbaası
31 s. + resimler

156 Topkapı Sarayı Müzesi Rehberi


Anonim


İstanbul Asarıatika Müzeleri İstanbul, 1933, Devlet Matbaası
197 s. + 48 resim - 1 Plân

157 İstanbul Asarıatika Müzeleri

Resimli Rehber

Yunan, Roma, Bizans Heykeltraşî Eserleri


Anonim


İstanbul, 1934, Devlet Matbaası
VII + 146 s.

158 Précis de Sémiologie Médical Appliquée

I/c
3
M. CHIRAY P. CHÊNE


Libraires de l'Académie de Médecine Paris, 1934,
s.

159 La Turquie Kemaliste

No. 3


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Octobre 1934, L'Imprimerie d'Ètat
27 s. + 5 s. resim

160 La Turquie Kemaliste

No. 4


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Décembre 1934, L'Imprimerie d'Ètat
34 s.

161 Osmanlıcadan Türkçeye

Cep Kılavuzu


Anonim


T. D. A. K. İstanbul, 1935, Devlet Basımevi
371 s.

162 Osmanlıcadan Türkçeye

Cep Kılavuzu


Anonim


T. D. A. K. İstanbul, 1935, Devlet Basımevi
371 s.

163 Türkçeden Osmanlıcaya

Cep Kılavuzu


Anonim


Türk Dil Kurumu İstanbul, 1935, Devlet Basımevi
340 s.

164 Peril At End House


Agatha CHRISTIE


Collins London, ,
252 s.

165 La Turquie Kemaliste

No. 5


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Février 1935, L'Imprimerie d'Ètat
28 s. + 6 s. resim

166 La Turquie Kamâliste

No. 8


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Août 1935, L'Imprimerie d'Ètat
25 s. + 5 s. resim

167 La Turquie Kamâliste

No. 10


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Décembre 1935, L'Imprimerie d'Ètat
20 s. + 8 s. resim

168 Diyarbekir Tarihi

Cilt: I.


Basri KONYAR


, 1936, Ulus Basımevi
218 s. + resimler ve haritalar

169 La Turquie Kamâliste

No. 12


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Avril 1936, L'Imprimerie d'Ètat
18 s. + 16 s. resim

170 La Turquie Kamâliste

No. 13


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Juin 1936, L'Imprimerie d'Ètat
23 s. + 9 s. resim

171 La Turquie Kamâliste

No. 14


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Août 1936, L'Imprimerie d'Ètat
27 s. + 8 s. resim

172 La Turquie Kamâliste

No. 15


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Octobre 1936, L'Imprimerie d'Ètat
24 s. + 14 s. resim

173 La Turquie Kamâliste

No. 16


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Décembre 1936, L'Imprimerie d'Ètat
30 s. + 10 s. resim

174 Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri

Siyasî, İdarî, Fikrî, İktisadî, Hayat; İlmî ve İctimaî Muesseseler; Halk ve Toprak


İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI


Türk Tarih Kurumu VIII Seri No. 2 Ankara, 1937,
V + 182 s.

175 Bir Türk Hekimi ve Tıbba Dair Manzum Bir Eseri


Hasan-Âli YÜCEL


İstanbul, 1937, Devlet basımevi
29 s. + 4 resim

176 İstanbul Müzeleri Asarıatika Müzesi Tunç Eserler Rehberi

Musée des Antiquites Guide Illustré des Bronzes


Anonim


İstanbul, 1937, Devlet Basımevi
50 s.

177 Kadeh ve Bardak İçkileri


K. ÖNER


İstanbul, 1937, Halk Basımevi
399 s. + XIII s.

178 Peçenek Tarihi

I/a
3
A. N. KURAT


Kültür Bakanlığı Birinci defa İstanbul, 1937, Devlet Basımevi
285 s.

179 Türk İstiklâl Harbi Hulâsası 1919 : 1922


Anonim


Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarih Encümeni İstanbul, 1937, Askerî Matbaa
10 s.

180 La Turquie Kamâliste

No. 17


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Février 1937, L'Imprimerie d'Ètat
28 s. + 6 s. resim

181 La Turquie Kamâliste

No. 18


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Avril 1937, L'Imprimerie d'Ètat
31 s. + 18 s. resim

182 La Turquie Kamâliste

No. 19


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Juin 1937, L'Imprimerie d'Ètat
26 s. + 15 s. resim

183 La Turquie Kamâliste

No. 20


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Août 1937, L'Imprimerie d'Ètat
29 s. + 11 s. resim

184 La Turquie Kemaliste

No. 21 - 22

Numéro Spécial Consacré au II.e Congrès d'Histoire Tueque et à l'Exposition d'Histoire 20 - 26 Septembre 1937


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Décembre 1937, L'Imprimerie d'Ètat
96 s.

185 Topkapı Sarayı Müzesi Arşiv Kılavuzu

I. Fasikül

A-B-C


Anonim


Kültür Bakanlığı Topkapı Sarayı Müzesi Direktörlüğü İstanbul, 1938, Devlet Matbaası
96 s. + XIV vesika

186 La Turquie Kémaliste

No. 23 - 24


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Avril 1938, L'Imprimerie d'Ètat
22 s. + 15 s. resim

187 La Turquie Kémaliste

No. 25 - 26


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Août 1938, L'Imprimerie d'Ètat
24 s. + 20 s. resim

188 La Turquie Kemaliste

No. 27


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Octobre 1938, L'Imprimerie d'Ètat
31 s. + 25 s. resim

189 La Turquie Kemaliste

No. 28


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Décembre 1938, L'Imprimerie d'Ètat
36 s. + 7 s. resim

190 Fatih Camii ve Bizans Sarnıcı


H. Baki KUNTER A. Saim ÜLGEN


İstanbul, 1939, Cumhuriyet Matbaası
16 s. + 72 resim

191 Kitabül Cerrahiyei İlhaniye (Cerrahname)

870 - 1465 Paris nüshası resimleri

Les Illustration de traitè de Chirurgie de Cherefeddin Saboundjou oglou

I/c
2
Şerafeddin SABUNCUOĞLU

Neşreden: Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER


İstanbul Üniversitesi Tıb Tarihi Enstitüsü Adet: 12 İstanbul, 1939, Kenan Basımevi
48 s. + 76 s.

192 Türk ve İslam Eserleri Müzesi Rehberi


Anonim


İstanbul Müzeleri İstanbul, 1939, Devlet Basımevi
63 s.

193 Episkopo ve Şürekası


Gabriel D'ANNUNZIO

Çeviren Cezmi Tahir Berktin


Remzi Kitabevi Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 29 İstanbul, 1939, Güven Basımevi
viii + 221 s.

194 Dünya Muharrirlerinden Tercümeler Serisi

Kataloğu

1939


Anonim


Remzi Kitabevi Remzi Kitabevi Neşriyatından İstanbul, 1939, Kenan Basımevi
32 s.

195 La Turquie Kemaliste

No. 29


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Février 1939, L'Imprimerie d'Ètat
34 s. + 30 s. resim

196 La Turquie Kemaliste

No. 30


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Avril 1939, L'Imprimerie d'Ètat
46 s. + 17 s. resim

197 La Turquie Kemaliste

No. 31


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Juin 1939, L'Imprimerie d'Ètat
38 s. + 21 s. resim

198 La Turquie Kemaliste

No. 32 - 40


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Août 1939, L'Imprimerie d'Ètat
67 s. + 33 s. resim

199 Die Welt des Islams

Band 22


Begründet von Prof. Dr. G. KAMPFFMEYER

Herausgegeben von Prof. Dr. G. JÄSCHKE


Deutsche Gesellschaft für Islamkunde Berlin, 1940, August Hopfer
167 s.

200 Saruhanoğulları ve Eserlerine Dair Vesikalar (733 H. - 1220 H.)


Çağatay ULUÇAY


İstanbul, 1940,
s.

201 Türkiyede Çıkmakta Bulunan Gazete ve Mecmualar


Anonim


Başvekâlet Matbuat U. Müdürlüğü Ankara, 1940, Devlet Matbaası
340 + xvi s.

202 Evin İçi


Maurice MAETERLINCK

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Yayımları 1 İstanbul, MCMXL, Maarif Matbaası
18 s.

203 Teklif


Anton ÇEHOV

Çeviren Gaffar Güney


Maarif Vekilliği Modern Tiyatro Eserleri Serisi 2 İstanbul, MCMXL, Maarif Matbaası
27 s.

204 Ayrılmak Zevki


Jules RENARD

Çeviren Sabahattin Eyüpoğlu


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 3 İstanbul, MCMXL, Maarif Matbaası
30 s.

205 Denize Giden Atlılar

(Riders To The Sea)


John Millington SYNGE

Çeviren Orhan Burian


Maarif Vekilliği Modern Tiyatro Eserleri Serisi 4 İstanbul, MCMXL, Maarif Matbaası
18 s.

206 İnsan Sesi


Jean COCTEAU

Çeviren İ. Galip Arcan


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 5 İstanbul, MCMXL, Maarif Matbaası
25 s.

207 Seyyah


Denys AMIEL

Çeviren Turgut S. Erem


Maarif Vekâleti Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 6 İstanbul, MCMXL, Maarif Matbaası
74 s.

208 Dünya Gözüyle

Nâzım Kurşunlu kütüphanesinden


Charles VILDRAC

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekilliği Modern Tiyatro Eserleri Serisi 7 İstanbul, MCMXL, Maarif Matbaası
53 s.

209 Dördüncü


Martial PIÉCHAUD

Çeviren Fikret Adil


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 8 İstanbul, MCMXL, Maarif Matbaası
41 s.

210 Yalnız


Henri DUVERNOIS

Tercüme eden Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 9 İstanbul, MCMXL, Maarif Matbaası
37 s.

211 Dirlik Düzenlik


George COURTELINE

Tercüme eden Nahit Sırrı Örik


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 10 İstanbul, MCMXL, Maarif Matbaası
28 s.

212 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

1. Cilt 1. Cüz | AB - ABDÜLKADİR


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1940, Maarif Matbaası
XXI + 80 s. (s. 1 - 80)

213 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

I. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti İstanbul, 1940, Maarif Matbaası
160 s. (s. 1 - 160)

214 Topkapı Sarayı Müzesi Arşiv Kılavuzu

II. Fasikül C-Ç-D-E-F-G-H


Anonim


Topkapı Sarayı Müzesi İstanbul, 1940, Maarif Matbaası
96 s. + XIV vesika

215 Dr. A. Süheyl Ünver Bibliyografyası


Osman ERGİN


İstanbul Üniversitesi Tıb Tarihi Enstitüsü Adet: 20 İstanbul, 1941, Millî Mecmua Basımevi
64 s.

216 Adamcıl

Suat Sinanoğlu kütüphanesinden


MOLIÈRE

Çeviren Ali Süha Delilbaşı


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 1 , 1941, Maarif Matbaası
159 s.

217 Faust

*


Johann Wolfgang von GOETHE

Çeviren Recai Bilgin


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 1 , 1941, Maarif Matbaası
260 s.

218 Kırmızı Ve Siyah

I


STENDHAL

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 2 , 1941, Maarif Matbaası
307 s.

219 Vadideki Zambak


Honoré de BALZAC

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 3 Ankara, 1941, Maarif Matbaası
390 s.

220 Kadınlar Mektebi


MOLIÈRE

Çevirenler Bedrettin Tuncel - Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 4 , 1941, Maarif Matbaası
154 s.

221 Kral Oidipus


SOPHOKLES

Çeviren Bedrettin Tuncel


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 1 İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
115 s.

222 Philoktetes


SOPHOKLES

Çeviren Avni Yukaruç


Maarif Vekaleti Yunan Klasikleri 2 İstanbul, 1941, Millî Eğitim Basımevi
vi + 107 s.

223 Trakhis Kadınları


SOPHOKLES

Çeviren Avni Yukaruç


Maarif Vekaleti Yunan Klasikleri 3 İstanbul, 1941, Maarif Basımevi
vi + 107 s.

224 Ayak Takımı Arasında


Maksim GORKİ

Çeviren Vâ-Nû


Remzi Kitabevi Dünya Muharrirlerinden Piyesler Serisi 4 İstanbul, 1941, Rıza Koşkun Matbaası
108 s.

225 Elektra


SOPHOKLES

Çeviren Azra Erhat


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 4 , 1941, Maarif Matbaası
118 s.

226 Üç Arkadaş

I


Erich Maria REMARQUE

Çeviren Kemal Demiray


Remzi Kitabevi Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 46 İstanbul, 1941, Kenan Basımevi
viii + 195 s.

227 Üç Arkadaş

II


Erich Maria REMARQUE

Çeviren Kemal Demiray


Remzi Kitabevi Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 46 İstanbul, 1941, Kenan Basımevi
328 s.

228 Antigone


SOPHOKLES

Çeviren S. Ali


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 5 , 1941, Maarif Matbaası
95 s.

229 Aias


SOPHOKLES

Çeviren Suat Sinanoğlu


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 6 , 1941, Maarif Matbaası
109 s.

230 Oidipus Kolonos'ta


SOPHOKLES

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 7 , 1941, Maarif Matbaası
136 s.

231 Anadolu Selçukî Devleti Tarihi

İbni Bibi'nin Farsça Muhtasar Selçuknâmesinden


İbni Bibi

Notlar ilâve eden F. N. UZLUK

Türkçeye çeviren M. Nuri Gencosman


Anadolu Selçukîleri gününde tarih bitikleri I Ankara, 1941, Uzluk Basımevi
328 s.

232 Deliliğe Methiye


Desiderius ERASMUS

Çeviren Nusret Hızır


Maarif Vekaleti Latince Klasikler 1 , 1941, Maarif Matbaası
143 s.

233 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

2. Cüz | ABDÜLKADİR - AHLAT


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 81 - 160)

234 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

II. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
160 s. (s. 161 - 320)

235 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cüz | AHLAT - AKÎDE


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 161 - 240)

236 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

4. Cüz | AKÎDE - ALİ EVLÂDI


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 241 - 320)

237 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

5. Cüz | ALİ HAN - ÂMİDÎ


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 321 - 400)

238 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

6. Cüz | ÂMİDÎ - ARABİSTAN


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 401 - 480)

239 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

7. Cüz | ARABİSTAN - ARGUN


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 481 - 560)

240 La Turquie Kemaliste

No. 41


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Février 1941, L'Imprimerie d'Ètat
36 s. + 18 s. resim

241 La Turquie Kemaliste

No. 42


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Avril 1941, L'Imprimerie d'Ètat
25 s. + 21 s. resim

242 La Turquie Kemaliste

No. 43


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Juin 1941, L'Imprimerie d'Ètat
32 s. + 34 s. resim

243 La Turquie Kemaliste

No. 44


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Août 1941, L'Imprimerie d'Ètat
33 s. + 23 s. resim

244 La Turquie Kemaliste

No. 45


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Octobre 1941, L'Imprimerie d'Ètat
27 s. + 26 s. resim

245 La Turquie Kemaliste

No. 46


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Décembre 1941, L'Imprimerie d'Ètat
25 s. + 33 s. resim

246 Kur'an

Şiir ve Kanunları

Çevireninden ithaflı ve imzalı

I/a
3
Stanley LANE - POOLE

Türkçeye Çeviren: Avni Doğan


Ankara, 1942, Ulusal Matbaa
78 s.

247 Julius Cæsar

(Jül Sezar)


William SHAKESPEARE

Çeviren Nurettin Sevin


Maarif Vekâleti İngiliz Klasikleri 1 , 1942, Maarif Matbaası
252 s.

248 Minna von Barnhelm


Gotthold Ephraim LESSING

Çeviren Sabahattin Ali


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 2 İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
iii + 155 s.

249 Kırmızı Ve Siyah

II

(Le rouge et le noir)


STENDHAL

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 2 , 1942, Maarif Matbaası
391 s.

250 Wilhelm Meister

'in Aktörlüğü, Rejisörlüğü ve Sahne Şairliği

(Wilhelm Meisters theatralische Sendung)


Johann Wolfgang von GOETHE

Çevirenler Dr. Şükrü Atala ve Cemal Köprülü


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 3 , 1942, Maarif Basımevi
xxxiii + 433 s.

251 Figaro'nun Düğünü

(Le mariage de Figaro)


Pierre BEAUMARCHAIS

Çeviren Reşat Nuri Darago


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 5 İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
341 s.

252 Şamdancı

(Le chandelier)


Alfred de MUSSET

Çevirenler Sabahattin Eyüboğlu ve Bedrettin Tuncel


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 6 , 1942, Maarif Matbaası
viii + 103 s.

253 Marianne'ın Kalbi

(Les caprices de Marianne)


Alfred de MUSSET

Çevirenler Sabahattin Eyüboğlu - Doçent Bedrettin Tuncel


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 7 İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
77 s.

254 Köy Hekimi

(Le médecin de campagne)


Honoré de BALZAC

Çeviren Nasuhi Baydar


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 8 , 1942, Maarif Matbaası
312 s.

255 Geçmiş Zaman Peşinde

Swann'ların Semtinden

(A la Recherche du Temps perdu - Du Côté de chez Swann)


Marcel PROUST

Çeviren Yakup Kadri Karaosmanoğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 9 , 1942, Maarif Matbaası
xv + 346 s.

256 Nora

Bir Bebek Evi

(Et dukkehjem)


Henrik IBSEN

Çeviren Cevat Memduh Altar


Maarif Vekaleti İskandinav Klasikleri 1 İstanbul, 1942, Maarif Basımevi
xvii + 223 s.

257 Mesnevi

I


Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Çeviren Veled İzbudak - Abdülbaki Gölpınarlı


Maarif Vekâleti Şark-İslam Klasikleri 1 İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
xxxii + 454 s. + 5 resim

258 Geçmiş Günlerin Masalları

(Histoires ou contes du temps passé)


Charles PERRAULT

Çeviren Vildan Âşır


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 10 , 1942, Maarif Matbaası
115 s.

259 Candida


Bernard SHAW

Çeviren Orhan Tahsin Günden


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 11 İstanbul, MCMXLII, Milli Eğitim Basımevi
143 s.

260 Metafizik Düşünceler

(Les méditations métaphysiques touchant la première philosophie)


Renè DESCARTES

Çeviren Mehmet Karasan


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 11 , 1942, Maarif Matbaası
217 s.

261 Gurbetteki Kadın

II


Pearl S. BUCK

Çeviren Mebrure Sami Koray


Remzi Kitabevi Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 52 İstanbul, 1942, Güven Basımevi
123 s.

262 Salavin'in Ruznamesi


George DUHAMEL

Çeviren Halit Fahri Ozansoy


Remzi Kitabevi Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 55 İstanbul, 1942, Güven Basımevi
xlvi + 144 s.

263 Yırtıcılar

I


AnnieVivanti

AnnieVIVANTI

Çeviren Hüseyin Cahit Yalçın


Remzi Kitabevi Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 58 İstanbul, 1942, Kenan Basımevi
xi + 184 s.

264 Yırtıcılar

II


Annie VIVANTI

Çeviren Hüseyin Cahit Yalçın


Remzi Kitabevi Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 59 İstanbul, 1942, Kenan Basımevi
207 s.

265 Kara Melekler


François MAURIAC

Çeviren İsmail Hakkı Alişan


Remzi Kitabevi Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 65 İstanbul, 1942, Güven Basımevi
131 s.

266 Hayim ile Artem


Maksim GORKİ

Çeviren Mustafa Nihat Özön


Remzi Kitabevi Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 66 İstanbul, 1942, Güven Basımevi
175 s.

267 Düşünceler ve Sohbetler

Ἐγχειρίδιον διατριβαί


EPİKTETOS

Çeviren Burhan Toprak


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 8 , 1942, Maarif Matbaası
124 s.

268 Euthyphron

Εὐθύφρων


EFLÂTUN

Çeviren Pertev Naili Boratav


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 9 , 1942, Maarif Matbaası
41 s.

269 Cyrano de Bergerac


EdmondROSTAND

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Millî Eğitim Vekâleti Yeni Fransız Edebiyatı 1 , 1942, Millî Eğitim Basımevi
xxii + 303 s.

270 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

10. Cüz | ATATÜRK


Heyet


İstanbul, 1949, Maarif Matbaası
87 s. (s. 721 - 807)

271 İslâm Ansiklopedisi

Atatürk

İslâm Ansiklopedisinin 10 uncu Fasikülünden Ayrı Basım


Heyet


İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
s.

272 Kriton

Κρίτων


EFLÂTUN

Çeviren Zafer Taşlıklıoğlu


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 11 , 1942, Maarif Matbaası
27 s.

273 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

2. Cilt 11. Cüz | ATBARA - AZÂB


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
80 s. (s. 1 - 80)

274 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

12. Cüz | AZÂB - BA'AL


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
80 s. (s. 81-160)

275 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

13. Cüz | BA'AL - BAHTİYÂR


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
80 s. (s. 161 - 240)

276 Ion

Ἴων


EFLÂTUN

Çeviren İhsan Bozkurt


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 22 İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
27 s.

277 Menon

Μένων


EFLÂTUN

Çeviren Adnan Cemgil


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 24 , 1942, Maarif Matbaası
73 s.

278 Alkibiades: I

Ἀλκιβιάδης α


EFLÂTUN

Çeviren İrfan Şahinbaş


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 25 , 1942, Maarif Matbaası
83 s.

279 Lakhes

Λάχης


EFLÂTUN

Çeviren Nureddin Şazi Kösemihal


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 28 İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
50 s.

280 Lysis

Λύσις


EFLÂTUN

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 29 , 1942, Maarif Matbaası
44 s.

281 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

III. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
160 s. (s. 321 - 480)

282 Devlet

Πολιτεία

I


EFLÂTUN

Çeviren Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klâsik Filoloji Enstitüsü Doktora talebeleri


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 34 Ankara, 1942, Maarif Matbaası
vi + 70 s.

283 Devlet

Πολιτεία

II


EFLÂTUN

Çeviren Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klâsik Filoloji Enstitüsü Doktora talebeleri


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 34 , 1942, Maarif Matbaası
61 s.

284 Kritias

Κριτίας


EFLÂTUN

Çevirenler Erol Güney ve Lütfi Ay


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 38 İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
33 s.

285 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

8. Cüz | ARGUN - ARÛZ


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
80 s. (s. 561 - 640)

286 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

9. Cüz | ARÛZ - ATAMA


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
80 s. (s. 641 - 720)

287 İç Hastalıkları Kliniği


Prof. Dr. von Domarus

Tercüme Edenler Ord. Prof. Dr. F. K. Gökay - Prof. Dr. Sadi Irmak


Tıp Talebe Cemiyeti Sayı 4 İstanbul, 1943, Arkadaş Basımevi
848 s. + VIII s.

288 İstanbul Çeşmeleri

I

İstanbul Ciheti

I/b
5
İbrahim Hilmi TANIŞIK


Maarif Vekilliği Antikite ve Müzeler Müdürlüğü Seri: II Sayı: 3 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
xv + 414 s.

289 Venedik Taciri

(The Mercant of Venice)


William SHAKESPEARE

Çeviren Nureddin Sevin


Maarif Vekâleti İngiliz Klasikleri 2 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
xiv + 168 s.

290 Yaşıyan Ölü


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çevirenler Rana Çakıröz ve Ş. S. İlter


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 12 İstanbul, MCMXLIII, Maarif Matbaası
185 s.

291 Othello


William SHAKESPEARE

Çeviren Doç. Orhan Burian


Maarif Vekâleti İngiliz Klasikleri 3 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
166 s.

292 Beğendiğiniz Gibi

(As You Like It)


William SHAKESPEARE

Çeviren Orhan Burian


Maarif Vekâleti İngiliz Klasikleri 4 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
134 s.

293 Üç Romantik Hikaye

San Domingo'da bir Nişanlanma - Peter Schlemhl'in acayip Sergüzeşti - Duka ile Karısı

(Die Verlobung in St. Domingo - Peter Schlemihls wundersame Geschichte - Der Doge und die Dogaresse)


Heinrich von KLEIST Adalbert von CHAMISSO Ernst Theodor A. (Wilhelm) HOFFMANN

Çeviren S. Ali


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 4 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
xi + 232 s.

294 Masallar

I


Jacob ve Wilhelm GRIMM

Çeviren Kemal Kaya


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 4 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
200 s.

295 Masallar

II


Jacob ve Wilhelm GRIMM

Çeviren Kemal Kaya


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 4 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
200 s.

296 Faust

**


Johann Wolfgang von GOETHE

Çeviren Recai Bilgin


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 5 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
336 s.

297 Hyperion

I


Friedrich HÖLDERLİN

Çeviren Melâhat Togar


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 6 İstanbul, 1943, Maarif Basımevi
161 s.

298 Iphigenie Tauris'te

(İphigenie auf Tauris)


Johann Wolfgang von GOETHE

Çeviren Selahattin Batu


Maarif Vekaleti Alman Klasikleri 7 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
121 s.

299 Yanlışlıklar Komediası

(The Comedy of Errors)


William SHAKESPEARE

Çeviren Avni Givda


Maarif Vekâleti İngiliz Klasikleri 8 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
94 s.

300 Wilhelm Meister'in Çıraklık Yılları

I

(Wilhelm Meisters Lehrjahre)


Johann Wolfgang von GOETHE

Çevirenler Dr. Şükrü Atala - Cemal Köprülü


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 8 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
310 s.

301 Boris Godunov


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çevirenler Zeynel Akkoç - Oğuz Peltek


Maarif Vekâleti Rus Klasikleri 1 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
xv + 133 s.

302 Mesnevi

III


Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Çeviren Veled İzbudak - Abdülbaki Gölpınarlı


Maarf Vekâleti Şark-İslam Klasikleri 1 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
xiv + 510 s.

303 İnsanın Estetik Terbiyesi Üzerine Mektuplar

(Über die ästhetische Erziehung des Menschen, in einer Reihe von Briefen)


Friedrich SCHILLER

Çeviren Dr. Melâhat Özgü


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 10 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
170 s.

304 Felsefenin İlkeleri

(Principia Philosophiæ)


Renè DESCARTES

Çeviren Mehmet Karasan


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 12 , 1943, Maarif Matbaası
117 s.

305 Andrea del Sarto


Alfred de MUSSET

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 13 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
79 s.

306 Hekim Uçtu (Le Médecin volant)

ve

Soytarının Kıskaçlığı (La Jalousie du Barbouillé)


MOLIÈRE

Çevirenler Güzin Dikel - Ali Süha Delilbaşı


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 14 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
44 s.

307 Gülünç Kibarlar

(Les Précieuses ridicules)


MOLIÈRE

Çeviren İ. Galip Arcan


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 17 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
42 s.

308 Çömlek

(Aulularia)


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 2 , 1943, Millî Eğitim Basımevi
63 s.

309 Yedi Askı

(ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ)


İmru ül-Kays

Çeviren Şerefeddin Yaltkaya


Maarif Vekâleti Şark-İslâm Klâsikleri 2 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
127 s. + 67 s.

310 Harb ve Sulh

I


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Zeki Baştımar


Maarif Vekâleti Rus Klasikleri 2 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
287 s.

311 Don Juan


MOLIÈRE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 26 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
43 s.

312 Sevda Hekim


MOLIÈRE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 27 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
43 s.

313 Zoraki Hekim

(Les Médecin malgré Lui)


MOLIÈRE

Çeviren Sabiha Omay


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 28 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
62 s.

314 Kardeşler

(Adelphii)


TERENTIUS

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti Latin Klasikleri 3 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
800 s.

315 Leylâ ile Mecnun

(ﻟﻴﻟى و ﻣﺠﻨوﻦ)


Nizami

Çeviren Ali Nihat Tarlan


Maarif Vekâleti Şark-İslam Klasikleri 03 İstanbul, 1943, Maarif Basımevi
242 s.

316 Amphitryon


MOLIÈRE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 30 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
43 s.

317 George Dandin


MOLIÈRE

Çeviren Sabiha Omay


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 31 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
73 s.

318 Cimri

(L'Avare)


MOLIÈRE

Çeviren İsmail Hâmi Danişmend


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 32 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
xv + 132 s.

319 Mösyö de Pourceaugnac


MOLIÈRE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 33 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
43 s.

320 Doktor Faustus

(Doctor Faustus)


Christopher MARLOWE

Çeviren İrfan Şahinbaş


Maarif Vekâleti İngiliz Klasikleri 35 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
vi + 106 s.

321 Kibarlık Budalası

(Le Bourgeois Gentilhomme)


MOLIÈRE

Çeviren Dr. Ali Suha Delilbaşı


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 35 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
xxvii + 122 s.

322 Denemeler


Francis BACON

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 36 İstanbul, 1943, Millî Eğitim Basımevi
379 s.

323 Gulliver'in Seyahatleri

I-II

(Gulliver's Travels)


Jonathan SWIFT

Çeviren İrfan Şahinbaş


Maariif Vekaleti İngiliz Klasikleri 37 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
146 s.

324 Kontes d'Escarbagnas

(La Comtesse d'Escarbagnas)


MOLIÈRE

Çeviren H. Fahri Ozansoy


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 38 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
34 s.

325 Amphitryon


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti Latin Klasikleri 4 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
85 s.

326 Hastalık Hastası

(Le Malade imaginaire)


MOLIÈRE

Çeviren İsmail Hâmi Danişmend


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 40 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
117 s.

327 Br Kapı Ya Açık Durmalı Ya Kapalı

(Il faut qu'une porte sot ouverte ou fermée)


Alfred de MUSSET

Çevirenler Oktay Rıfat ve O. Veli Kanık


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 41 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
31 s.

328 Yap da Söyleme

(Faire sans dire)
ve

Don Juan'ın Bir Sabahı

(Une matinée de Don Juan)


Alfred de MUSSET

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 42 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
29 s.

329 Goriot Baba

Le père Goriot


Honoré de BALZAC

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 43 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
284 s.

330 Monadoloji

(La Monadologie)


Gottfried Wilhelm LEIBNIZ

Çeviren Suut K. Yetkin


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 44 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
29 s.

331 Safoğlan

(L'Ingénu)


VOLTAIRE

Çeviren Fehmi Baldaş


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 45 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
125 s.

332 Felsefe Sözlüğü

I

(Dictionnaire Philosophique)


VOLTAIRE

Çeviren Lûtfi Ay


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 46 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
xxxvii + 210 s.

333 Aktörlük Hakkında Aykırı Düşünceler

(Paradoxe sur le Comédien)


Denis DIDEROT

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 47 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
114 s.

334 Julie

yahut

Yeni Héloïse

(Julie ou La Nouvelle Héloïse)
II


Jean-Jacques ROUSSEAU

Çeviren Hamdi Varoğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 48 İstanbul, 1943, Maarif Basımevi
xxxi + 213 s.

335 Hikâyeler

(Contes)


Alfred de MUSSET

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 49 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
273 s.

336 Agricola'nın Hayatı

(De Vita Iulii Agricolae)


Cornelius TACITUS

Çeviren Hâmit Dereli


Maarif Vekâleti Latin Klasikleri 5 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
xiv + 58 s.

337 İlimler ve Sanatlar Hakkında Nutuk

(Discours sur les Sciences et les Arts)


Jean-Jacques ROUSSEAU

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 50 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
46 s.

338 Özdeyişler

(Maximes)

I


François de La ROCHEFOUCAULD

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 51 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
xxvi + 112 s.

339 Dr. O'Grady'nin Gevezelikleri


André MAUROIS

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Remzi Kitabevi Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 70 İstanbul, 1943, Kenan Matbaası
134 s.

340 İstanbul Kütüpaneleri Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

1. Fasikül Umumi Tarihler


Anonim


Maarif Vekilliği Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: 1 No: 1 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
s.

341 Phaidon

Фαίδων


EFLÂTUN

Çevirenler Hamdi Ragıp Atademir - Suut Kemal Yetkin


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 12 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
143 s.

342 Theages

Θεάγης


EFLÂTUN

Çeviren Hamdi Varoğlu


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 13 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
25 s.

343 Rakipler

ANTEPAΣTAI


EFLÂTUN

Çeviren Hamdi Varoğlu


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 14 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
19 s.

344 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

14. Cüz | BAHTİYÂR - BASRA


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 241 - 320)

345 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

15. Cüz | BASRA - BAYKAL


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 321 - 400)

346 Sofist

Σοφιστής


EFLÂTUN

Çeviren Mehmet Karasan


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 16 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
131 s.

347 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

16. Cüz | BAYKARA - BELGRAD


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 401 - 480)

348 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

17. Cüz | BELGRAD - BERMEKÎLER


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 481 - 560)

349 Protagoras

Πρωταγόρας


EFLÂTUN

Çeviren Nurettin Şazi Kösemihal


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 18 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
100 s.

350 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

18. Cüz | BERMEKÎLER - BÎRÛNÎ


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 561 - 640)

351 Küçük Hippias

Ἱππίας ἐλάττων


EFLÂTUN

Çeviren Pertev Naili Boratav


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 19 istanbul, 1943, Maarif Matbaası
35 s.

352 İkinci Türk Tarih Kongresi

İstanbul 20 - 25 Eylül 1937

Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler

IV/2
Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri No. 2 İstanbul, 1943, Kenan Matbaası
1187 s.

353 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

19. Cüz | BÎRÛNÎ - BORNU


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 641 - 720)

354 Philebos

Φίληβος


EFLÂTUN

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 23 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
137 s.

355 İkinci Alkibiades

Ἀλκιβιάδης β


EFLÂTUN

Çeviren Dr. Suat Baydur


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 26 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
34 s.

356 III. Türk Tarih Kongresi

Türk Tarih Kurumu Sergisi ve Kurumun Çalışmaları Hakkında Bir Hulâsa

IV/2
Anonim


Türk Tarih Kurumu Ankara, 1943, Türk Tarih Kurumu Basımevi
60 s.

357 III. Türk Tarih Kongresi Programı

15 - 20 sonteşrin 1943

IV/2
Anonim


Türk Tarih Kurumu Ankara, 1943, Türk Tarih Kurumu Basımevi
16 s.

358 Hipparkhos ve Kleitophon

Ἵππαρχος - Κλειτοφῶν


EFLÂTUN

Çeviren Dr. Zafer Taşlıklıoğlu


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 30 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
34 s.

359 Minos

Μινος


EFLÂTUN

Çeviren Dr. Suat Yakup Baydur


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 33 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
112 s.

360 Epinomis

Ἐπινομίς


EFLÂTUN

Çeviren Adnan Cemgil


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 36 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
39 s.

361 La Turquie Kemaliste

No. 47


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, 1943, L'Imprimerie d'Ètat
47 s. + 12 s. resim

362 Timaios

Τίμαιος


EFLÂTUN

Çevirenler Erol Güney ve Lûtfi Ay


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 37 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
143 s.

363 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

IV. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
160 s. (s. 481 - 640)

364 Phaidros

Φαῖδρος


EFLÂTUN

Çeviren Hamdi Akverdi


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 41 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
122 s.

365 Mektuplar


EFLÂTUN

Çeviren İrfan Şahinbaş


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 43 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
103 s.

366 Herakles

Ἡρακλῆς


EURİPİDES

Çeviren Lûtfi Ay


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 52 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
xvi + 97 s.

367 Hekabe

Ἑκάβη


EURİPİDES

Çeviren Hamdi Varoğlu


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 53 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
75 s.

368 Alkestis

Ἄλκηστις


EURİPİDES

Çeviren Prof. A. Hamdi Tanpınar


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 54 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
68 s.

369 Medeia

Μήδεια


EURİPİDES

Çeviren A. Hamdi Tanpınar


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 55 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
69 s.

370 Elektra

Ηλεκτρα


EURİPİDES

Çeviren A. Hamdi Tanpınar


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 56 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
81 s.

371 Atinalıların Devleti

(Αθηνιων πολιτει)


ARISTO

Çeviren Dr. Suad Yakup Baydur


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 62 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
126 s.

372 Galata

Topographisch - Archäologischer Plan


mit Erläuterndem Text von A. M. Schneider und M. Is. Nomidis


İstanbul, 1944,
59 s.

373 Gilgameş Destanı


Anonim

Çeviren Muzaffer Ramazanoğlu


Maarif Vekâleti Babil Klasiği 1 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
93 s.

374 Mardin Artukoğulları Tarihi


İbrahim ARTUK


Gençler Kitabevi İstanbul, 1944, Aydınlık Basımevi
128 s.

375 Türkiyede Çıkmakta Bulunan Gazete ve Mecmualar

IV


Anonim


Başvekâlet Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü 6 Ankara, 1944, Devlet Matbaası
336 + xvi s.

376 Fırtına

(The Tempest)


William SHAKESPEARE

Çeviren Haldun Derin


Maarif Vekaleti İngiliz Klasikleri 5 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
103 s.

377 Veronalı İki Centilmen

(Two Gentlemen of Verona)


William SHAKESPEARE

Çeviren Avni Givda


Maarif Vekâleti İngiliz Klasikleri 6 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
106 s.

378 Hyperion

II


Friedrich HÖLDERLİN

Çeviren Melâhat Togar


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 6 İstanbul, 1944, Millî Eğitim Basımevi
127 s.

379 Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası

(A Midsummer Night's Dream)


William SHAKESPEARE

Çeviren Nureddin Sevin


Maarif Vekâleti İngiliz Klasikleri 9 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
96 s.

380 Kabusname


Kûhistan sultanı Keykâvus bin İskender

Yeniden gözden geçiren Orhan Şaik Gökyay

II Murat için Türkçe'ye çeviren Mercimek Ahmet


Maarif Vekâleti Eski Türkçe Metinler 1 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
xiii + 502 s.

381 Kahvehane

(La Bottega del Caffé)


Carlo GOLDONI

Çeviren Ekrem Sungar


Maarif Vekâleti İtalyan Klasikleri 1 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
140 s.

382 Türkiye Mektupları

I

(Törökoszàgi levelek)


Kelemen MIKES

Çeviren Sadettin Karatay


Maarif Vekâleti Macar Klasikleri 1 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
224 s.

383 Mesnevi

IV


Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Çeviren Veled İzbudak - Abdülbaki Gölpınarlı


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslam Klasikleri 1 İstanbul, 1944, Millî Eğitim Basımevi
iii + 370 s.

384 Hamlet


William SHAKESPEARE

Çeviren Orhan Burian


Maarif Vekâleti İngiliz Klasikleri 11 Ankara, 1944, Maarif Basımevi
179 s.

385 Maria Stuart


Friedrich SCHILLER

Çeviren Recai Bilgin


Maarif Vekaleti Alman Klasikleri 11 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
189 s.

386 Danton'un Ölümü

(Danton's Tod)


Georg BÜCHNER

Çeviren Pertev N. Boratav


Maarif Vekaleti Alman Klasikleri 12 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
118 s.

387 Adalet


John GALSWORTHY

Çeviren Adnan Balkış


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 13 İstanbul, MCMXLIV, Maarif Matbaası
viii + 198 s.

388 Gyges ve Yüzüğü

(Gyges und sein Ring)


Christian Friedrich HEBBEL

Çeviren S. Ali


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 13 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
xxxiii + 148 s.

389 Kuru Gürültü

(Much adoe about nothing)


William SHAKESPEARE

Çeviren Doç. Hamit Dereli


Maarif Vekâleti İngiliz Klasikleri 13 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
136 s.

390 Büyük Devletler

(Die Grossen Maechte)


Leopold von RANKE

Çeviren Bekir Sıtkı Baykal


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 14 , 1944, Maarif Matbaası
68 s.

391 Ekmek Elden


Somerset MAUGHAM

Çeviren Ferhunde Gökyay


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 14 İstanbul, MCMXLIV, Maarif Matbaası
iv + 137 s.

392 Kabahat Kendimizde


James Matthew BARRİE

Çeviren Orhan Burian


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 15 İstanbul, MCMXLIV, Maarif Matbaası
171 s.

393 Michael Kohlhaas


Heinrich von KLEIST

Çeviren Dr. Necip Üçok


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 15 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
132 s.

394 Şaşkın

(L'Étourdi)


MOLIÈRE

Çeviren Behiç Enver Koryak


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 15 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
93 s.

395 Hermann'la Dorothea


Johann Wolfgang von GOETHE

Çeviren Recai Bilgin


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 16 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
104 s.

396 Horozibiği


Jules RENARD

Çeviren Sabahattin Eyüpoğlu


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 16 İstanbul, MCMXLIV, Maarif Matbaası
30 s.

397 Küskün Âşıklar

(Le Dépit Amoureux)


MOLIÈRE

Çevirenler Güzin Dikel - Nevin Korel


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 16 , 1944, Maarif Matbaası
91 s.

398 Define

(Der Schatz)


Gotthold Ephraim LESSING

Çeviren Melâhat Özgü


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 17 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
viii + 64 s.

399 Pelleas ve Melisande


Maurice MAETERLINCK

Çeviren Turgut S. Erem


Maarif Vekâleti Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 17 İstanbul, MCMXLIV, Maarif Matbaası
74 s.

400 Gönül Eğlencesi

(Liebelei)


Arthur SCHNITZLER

Çeviren Kemal Kaya


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 18 İstanbul, MCMXLIV, Maarif Matbaası
92 s.

401 Babayiğit


John Millington SYNGE

Çeviren Saffet Korkut


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 19 İstanbul, MCMXLIV, Maarif Matbaası
104 s.

402 Kocalar Mektebi


MOLIÈRE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 19 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
43 s.

403 Köyün Çocuğu

I

(Das Gemeindekind)


Marie von EBNER-ESCHENBACH

Çeviren Burhan Arpad


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 19 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
133 s.

404 Hedda Gabler


Henrik IBSEN

Çeviren Şaziye Berrin Kurt


Maarif Vekâleti İskandinav Klasikleri 2 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
154 s.

405 Yalancı

(Il Bugiardo)


Carlo GOLDONI

Çeviren Tarık Levendoğlu


Maarif Vekâleti İtalyan Klasikleri 2 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
132 s.

406 Harb ve Sulh

I

**


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Zeki Baştımar


Maarif Vekâleti Rus Klasikleri 2 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
142 s.

407 Bir Gün İçinde


Georg KAISER

Çeviren Kemal Kaya


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 20 İstanbul, MCMXLIV, Maarif Matbaası
ii + 80 s.

408 Üniversitede

(Auf der Universität)


Theodor STORM

Çeviren Sevim San


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 20 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
76 s.

409 Kadınlar Mektebi'nin Tenkidi

(Critique de l'École des femmes)


MOLIÈRE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 21 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
43 s.

410 Sadakat Bağları


John GALSWORTHY

Çeviren Saffet Korkut


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 21 İstanbul, MCMXLIV, Maarif Matbaası
112 s.

411 Versailles Tuluatı


MOLIÈRE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 22 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
43 s.

412 Zorla Evlenme


MOLIÈRE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 23 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
43 s.

413 Tartuffe


MOLIÈRE

Çeviren Orhan Veli Kanık


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 25 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
xxiv + 98 s.

414 Sicilyalı

yahut

Resimli Muhabbet

(Le Sicilien ou L'Amour Peintre)


MOLIÈRE

Çeviren Orhan Veli Kanık


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 29 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
34 s.

415 Anasının Kuzusu


Denis İvanoviç FONVİZİN

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Maarif Vekâleti Rus Klasikleri 3 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
xi + 107 s.

416 Antikacının Ailesi

yahut
Gelin Kaynana


Carlo GOLDONI

Çeviren Ekrem Sungar


Maarif Vekâleti İtalyan Klasikleri 3 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
135 s.

417 Yaban Ördeği


Henrik IBSEN

Çeviren Cevat Memduh Altar


Maarif Vekaleti İskandinav Klasikleri 3 İstanbul, 1944, Maarif Basımevi
xvii + 223 s.

418 Atinalı Timon

(Timon of Athens)


William SHAKESPEARE

Çeviren Doç. Orhan Burian


Maarif Vekâleti İngiliz Klasikleri 31 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
121 s.

419 Antonius ile Kleopatra

(Anthony and Cleopatra)


William SHAKESPEARE

Çeviren Doç. Saffet Korkut


Maarif Vekâleti İngiliz Klasikleri 32 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
xvi + 161 s.

420 Scapin'in Dolapları


MOLIÈRE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 37 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
43 s.

421 Gulliver'in Seyahatleri

III-IV

(Gulliver's Travels)


Jonathan SWIFT

Çeviren İrfan Şahinbaş


Maariif Vekaleti İngiliz Klasikleri 37 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
157 s.

422 Bilgiç Kadınlar


MOLIÈRE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 39 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
43 s.

423 Hafız Divanı


Hafız-ı Şîrâzî

Çeviren Abdülbaki Gölpınarlı


Maarif Vekâleti Şark-İslam Klasikleri 4 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
39 + xiii + 788 s. + 5 l.

424 Dr. Jekyll ile Mr. Hyde


Robert Louis STEVENSON

Çeviren Zarife Lâçinler


Maarif Vekâleti İngiliz Klasikleri 40 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
140 s.

425 Felsefe Sözlüğü

II

(Dictionnaire Philosophique)


VOLTAIRE

Çeviren Lûtfi Ay


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 46 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
267 s.

426 Julie

yahut

Yeni Héloïse

(Julie ou La Nouvelle Héloïse)
II


Jean-Jacques ROUSSEAU

Çeviren Hamdi Varoğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 48 İstanbul, 1944, Maarif Basımevi
163 s.

427 Gülşen-i Raz


Mahmud ŞEBÜSTERİ

Çeviren Abdülbaki Gölpınarlı


Maarif Vekâleti Şark-İslam Klasikleri 5 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
xi + 128 s.

428 Martı


Anton ÇEHOV

Çevirenler Nihal Yalaza Taluy - Kemal Kaya


Maarif Vekâleti Rus Klasikleri 5 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
90 s.

429 İnsan Zekasının İlerlemeleri Üzerinde Tarihi Bir Tablo Taslağı

I

(Esquise d'un Tableau Historique des progres de l'esprit humaine)


Marquis de CONDORCET

Çeviren Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 52 Ankara, 1944, Millî Eğitim Basımevi
xix + 162 s.

430 Barberine


Alfred de MUSSET

Çeviren Orhan Veli Kanık


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 53 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
76 s.

431 Bir Heves

(Un Caprice)


Alfred de MUSSET

Çeviren İlhan Ertuğ


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 54 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
54 s.

432 Fantasio


Alfred de MUSSET

Çeviren İzzet Melih Devrim


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 55 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
58 s.

433 Lorenzaccio


Alfred de MUSSET

Çeviren İzzet Melih Devrim


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 56 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
xiv + 190 s.

434 Carmosine

-----

Louison


Alfred de MUSSET

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 57 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
138 s.

435 Bettine

-

Ummadık Taş Baş Yarar


Alfred de MUSSET

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 58 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
109 s.

436 Bir Zamane Çocuğunun İtirafları

(La confession d'un enfant du siecle)


Alfred de MUSSET

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 59 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
xv + 359 s.

437 Germania


Cornelius TACITUS

Çeviren Hâmit Dereli


Maarif Vekâleti Latin Klasikleri 6 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
41 s.

438 Vanya Dayı


Anton ÇEHOV

Çeviren Gaffar Güney


Maarif Vekâleti Rus Klasikleri 6 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
90 s.

439 Mantık al-Tayr

I

منطق‌الطیر


Ferideddin-i ATTAR

Çeviren Abdülbaki Gölpınarlı


Maarif Vekâleti Şark-İslam Klasikleri 6 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
xix + 225 s.

440 Bir Aşk Sayfası

I

(Une Page d'Amour)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 62 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
208 s.

441 Değirmenimden Mektuplar

(Lettres de Mon Moulin)


Alphonse DAUDET

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 65 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
250 s.

442 İtalya Hikâyeleri

(Chroniques Italiennes)


STENDHAL

Çeviren Hamdi Varoğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 66 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
iii + 293 s.

443 Albay Chabert

(Le Colonel Chabert)


Honoré de BALZAC

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 67 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
xx + 94 s.

444 Sevilla Berberi

(Le Barbier de Séville)


Pierre BEAUMARCHAIS

Çeviren Nihal Ertuğ


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 68 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
105 s.

445 Prenses de Clèves

(La Princesse de Clèves)


Madame de La FAYETTE

Çeviren Yusuf Tavat


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 069 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
x + 292 s.

446 Çifte Bakkhis'ler


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti Latin Klasikleri 7 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
82 s.

447 Salamân'la Absal

ﺳﻼﻣﺎﻦ ﻭ ﺍﺑﺴﺎﻞ


CAMÎ

Çeviren Abdülvehhab Tarzi


Maarif Vekâleti Şark-İslâm Klâsikleri 7 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
xvi + 111 s.

448 Üç Kızkardeş

(Tri sestry)


Anton ÇEHOV

Çeviren Hasan Ali Ediz


Maarif Vekaleti Rus Klasikleri 7 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
174 s.

449 Candide

Yahut
İyimserliğe Dair

(Candide ou de l'Optimisme)


VOLTAIRE

Çeviren Fehmi Baldaş


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 70 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
xi + 133 s.

450 Tehlikeli Alâkalar

(Les Liaisons Dangereuses)


Pierre Choderlos de LACLOS

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 71 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
455 s.

451 Graziella


Alphonse de LAMARTINE

Çeviren Zeynep Menemenci


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 73 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
xxii + 151 s.

452 Odamda Seyahat

(Le Voyage Autour de ma Chambre)


Xavier de Maistre

Çeviren Sitare Sevin


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 74 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
75 s.

453 Yalnız Gezerin Hayalleri

(Les rêveries du promeneur solitaire)


Jean-Jacques ROUSSEAU

Çeviren Reşat Nuri Darago


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 75 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
136 s.

454 Colomba


Prosper MÉRIMÉE

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 76 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
xii + 207 s.

455 Araftaki Ruhlar

(Les Âmes de Purgatoire)

Ille Venüsü

(La Vénus d'Ille)


Prosper MÉRIMÉE

Çeviren Nabi Nayır


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 77 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
176 s.

456 Fırsat

(L'Occasion)


Prosper MÉRIMÉE

Çeviren Sabiha Yağızlar


Maarif Bakanlığı Fransız Klasikleri 78 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
52 s.

457 Ines Mendo


Prosper MÉRIMÉE

Çeviren Sabiha Yağızlar


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 79 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
90 s.

458 Vişne Bahçesi


Anton ÇEHOV

Çevirenler Erol Güney ile Şahap İlter


Maarif Vekaleti Rus Klasikleri 8 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
94 s.

459 Paul ile Virginie


Jacques-Henri Bernardin de SAINT-PIERRE

Çeviren Ali Kâmil Akyüz


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 82 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
162 s.

460 Tristan'la Iseut

(Le roman de Tristan et Iseut)


Anonim

Çeviren Sabiha Omay (J Bédier'nin hazırladığı metinden)


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 83 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
157 s.

461 Aklını İyi Kullanmak ve Bilimlerde Doğruyu Bulmak İçin

Metot Üzerine Konuşma

(Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences)


René DESCARTES

Çeviren Mehmet Karasan


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 84 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
x + 94 s.

462 Çin Hikâyeleri


Anonim

Çevirenler Wolfram Eberhard'la Hayrünnisa Boratav


Maarif Vekâleti Çin Klasikleri 1 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
xix + 142 s.

463 Yüzbaşının Kızı


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çevirenler Erol Güney - S. Ali


Maarif Vekâleti Rus Klasikleri 10 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
197 s.

464 Maça Kızı


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çeviren Hasan Âli Ediz


Maarif Vekâleti Rus Klasikleri 11 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
72 s.

465 Zamanımızın Kahramanı


Mikhail LERMONTOV

Çeviren Servet Lünel


Maarif Vekâleti Rus Klasikleri 14 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
x + 230 s.

466 Müfettiş


Nikolay Vasilyeviç GOGOL

Çevirenler Erol Güney - Melih Cevdet Anday


Maarif Vekâleti Rus Klasikleri 16 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
xxxvii + 142 s.

467 İlk Aşk


İvan Sergeyeviç TURGENYEV

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 17 İstanbul, 1944, Millî Eğitim Basımevi
126 s.

468 Klara Miliç


İvan Sergeyeviç TURGENYEV

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 18 İstanbul, 1944, Millî Eğitim Basımevi
126 s.

469 İstanbul Kütüpaneleri Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

2. Fasikül Türk Tarihine Ait Eserler


Anonim


Maarif Vekilliği Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: 1 No: 2 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
s.

470 Müsameret al-ahyar

(Selçukî Devletleri Tarihi)


Aksaraylı Kerimeddin MAHMUD

Ön söz ve notlar yazan: F. N. UZLUK

Türkçeye Çeviren M. Nuri Gencosman


Anadolu Selçukîleri gününde Tarih Bitikleri 2 Ankara, 1944,
s.

471 Başkasının Karısı

-

Namuslu Hırsız


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çevirenler D. Sorakın ve S. Aytekin


Maarif Vekâleti Rus Klasikleri 20 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
114 s.

472 Kratylos

Κρατύλος


EFLÂTUN

Çeviren Dr. Suat Yakup Baydur


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 20 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
112 s.

473 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

20. Cüz | BORNU - BÜZÜRGÜMMÎD


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
126 s. (s. 721 - 846)

474 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

21. Cüz | CABALA - CEM


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
80 s. (s. 1 - 80)

475 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 22. Cüz | CEM - CİDDE


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
80 s. (s. 81 - 160)

476 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 23. Cüz | CİĞALA-ZÂDE - CÜZÂM


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
102 s. (s. 161 - 262)

477 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

3. Fasikül Arap Tarihi, İran Tarihi, Diğer milletler tarihleri


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: 1 No: 3 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
s.

478 Meneksenos

Μενέξενος


EFLÂTUN

Çeviren İrfan Şahinbaş


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 31 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
30 s.

479 Devlet Adamı

Πολιτικός


EFLÂTUN

Çevirenler Behice Boran - Mehmet Karasan


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 32 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
116 s.

480 Devlet

Πολιτεία

III


EFLÂTUN

Çeviren Dr. Georg Rohde'nin idaresi altinda Azra Erhat


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 34 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
75 s.

481 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

V. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
160 s. (s. 641 - 800)

482 Bakkhalar

(Βακχαι)


EURİPİDES

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 57 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
xi + 94 s.

483 Anabasis

Ἀνάβασις


KSENOPHON

Çeviren Hayrullah Örs


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 61 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
iii + 397 s. + 1 harita

484 Seçme Yazılar

I


Samsatlı LUKIANOS

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 63 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
259 s.

485 Seçme Yazılar

II


Samsatlı LUKIANOS

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 63 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
241 s.

486 Politika

(Πολιτικὰ)

I-III


ARISTO

Çeviren Niyazi Berkes


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 64 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
xvii + 161 s.

487 Doğu Anadolu Oyunları ve Havaları

Kitap: III

Artvin Oyunları


Derleyen: Kasım Ülgen


Kars Halkevi Yayınları İstanbul, 1944, Cumhuriyet Matbaası
218 s. + resimler

488 Türk Hukuk Lûgati

Fasikül 1


Türk Hukuk Kurumu


Maarif Vekilliği Ankara, 1944, Maarif Matbaası
80 s.

489 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 1

Aba - Abdullah Ef. (Himmetzade)

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi İstanbul, İkinciteşrin 1944, Tan Matbaası
32 s.

490 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 2

Abdullah Ef. (Hocazade) - Abdülhalim Memduh

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1944, Tan Matbaası
32 s.

491 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 3

Abdülhalim Memduh - Abdülmecid

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1944, Tan Matbaası
32 s.

492 Bodrum Tarihi


Avram Galanti BODRUMLU


Işık Basım ve Yayınevi İstanbul, 1945, Işık Basım ve Yayınevi
98 s.

493 İstanbul Çeşmeleri

II

Beyoğlu ve Üsküdar Cihetleri

I/b
5
İbrahim Hilmi TANIŞIK


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü Seri: II Sayı: 3 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
575 s.

494 Kelile ve Dimne

(Kelile ü Dimne)


BEYDEBA

Çeviren Ömer Rıza Doğrul


Maarif Vekaleti Hint Klasikleri 1 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
x + 321 s.

495 Küçük Denizli Tarihi

(Yunanlılardan, Osmanlılara - 1434 M. 832 H - Kadar)


F. Akçakoca AKÇA


İstanbul, 1945, Resimli Ay Matbaası
69 s.

496 Nasreddin Hocanın Şehri Akşehir / Tarihî - Turistik Kılavuz


İbrahim Hakkı KONYALI


İstanbul, 1945, Nümune Matbaası
856 s.

497 On Küçük Kapı Yoldaşımız

()


Karl von FRISCH

Çeviren


Millî Eğitim Bakanlığı Hint Klasikleri 1 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
vii + 241 s.

498 Tonio Kröger


Thomas MANN

Çeviren Mehmet Karasan


Millî Eğitim Bakanlığı Yeni Alman Edebiyatı 1 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
97 s.

499 Wilhelm Meister'in Çıraklık Yılları

II

(Wilhelm Meisters Lehrjahre)


Johann Wolfgang von GOETHE

Çevirenler Dr. Şükrü Atala - Cemal Köprülü


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 8 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
330 s.

500 Geçmiş Zaman Peşinde

Swann'ların Semtinden

II

(A la Recherche du Temps perdu - Du Côté de chez Swann)


Marcel PROUST

Çeviren Nasuhi Baydar


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 9 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
244 s.

501 Farelere ve İnsanlara Dair

(Of Mice and Men)


John STEINBECK

Çeviren Necmi Sarıoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Yeni Amerikan Edebiyatı: 1 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
180 s.

502 Müellif'le Aktör

(La Poète et le Comédien)


Jacques COPEAU

Çeviren Lûtfi Ay


Millî Eğitim Bakanlığı Tiyatro Sanatı Üzerine Eserler Serisi 1 Ankara, MCMXLV, Millî Eğitim Basımevi
vii + 46 s.

503 Hikâyeler

I


O. HENRY

Çeviren Nuri Eren


Millî Eğitim Bakanlığı Amerikan Klasikleri 1 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
221 s.

504 Hikâyeler

II


O. HENRY

Çeviren Nuri Eren


Millî Eğitim Bakanlığı Amerikan Klasikleri 1 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
221 s.

505 Türkiye Mektupları

II

(Törökoszàgi levelek)


Kelemen MIKES

Çeviren Sadrettin Karatay


Maarif Vekâleti Macar Klasikleri 1 Ankara, 1945, Maarif Matbaası
268 s.

506 Mesnevi

V


Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Çeviren Abdülbaki Gölpınarlı


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslam Klasikleri 1 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
ii + 399 s.

507 Romeo ve Juliet


William SHAKESPEARE

Çeviren Yusuf Mardin


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 10 İstanbul, 1945, Mİlli Eğitim Basımevi
168 s.

508 Sukızı


Friedrich de la MOTTE FOUQUÉ

Çeviren Safiye Erol


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 18 Ankara, 1945, Alâeddin Kıral Matbaası
111 s.

509 Köyün Çocuğu

II

(Das Gemeindekind)


Marie von EBNER-ESCHENBACH

Çeviren Burhan Arpad


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 19 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
86 s.

510 Tanrı Gözünden Irak

(Az Isten Hata Mögött)


Zsigmond MÓRICZ

Çeviren Sadrettin Karatay


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 2 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
xii + 147 s.

511 Yeni Dünya

(A Brave New World)


Aldous HUXLEY

Çeviren Doç. Orhan Burian


Millî Eğitim Bakanlığı Yeni İngiliz Edebiyatı 2 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
334 s.

512 Harb ve Sulh

II

*


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Zeki Baştımar


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 2 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
182 s.

513 Harb ve Sulh

II

**


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Zeki Baştımar


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 2 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
262 s.

514 Don Carlos


Friedrich SCHILLER

Çeviren Recai Bilgin


Milli Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 21 Ankara, 1945, Maarif Matbaası
255 s.

515 Karaağaçlar Altında

(Desire under the Elms)


Eugene O'NEILL

Çeviren Orhan Burian


Maarif Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 22 Ankara, MCMXLV, Maarif Matbaası
100 s.

516 Windsor'un Şen Kadınları

(Merry Wives of Windsor)


William SHAKESPEARE

Çeviren Haldun Derin


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 22 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
131 s.

517 Büyük İskender

(Geschichte Alexanders des Grossen)

I


Johann Gustav DROYSEN

Çeviren Bekir Sıtkı Baykal


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 22 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
xv + 209 s.

518 Ariane'la Mavi-Sakal


Maurice MAETERLINCK

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 23 Ankara, MCMXLV, Maarif Matbaası
38 s.

519 Kırık Testi

(Der zerbrochene Krug)


Heinrich von KLEIST

Çeviren Hayrullah Örs


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klâsikleri 24 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
91 s.

520 Marius


Marcel PAGNOL

Çeviren Ali Süha Delilbaşı


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 24 İstanbul, MCMXLV, Maarif Matbaası
184 s.

521 Caesar'la Kleopatra


Bernard SHAW

Çeviren Nurettin Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 25 Ankara, MCMXLV, Millî Eğitim Basımevi
174 s.

522 Seyahat Tabloları

I


Heinrich HEINE

Çevirenler Hayrünnisa Boratav ile Pertev Boratav


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 25 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
183 s.

523 Aquis Submersus


Theodor STORM

Çevirenler Dora Güney - Niyazi Ağırnaslı


Milli Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 26 İstanbul, 1945, Milli Eğitim Basımevi
XII + 109 s.

524 Blancot Posnet'in Sırrı


Bernard SHAW

Çeviren Remide Âdil


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 26 Ankara, MCMXLV, Millî Eğitim Basımevi
52 s.

525 Düşman


André-Paul ANTOINE

Çeviren Lûtfi Ay


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 27 İstanbul, MCMXLV, Millî Eğitim Basımevi
v + 156 s.

526 Araya Giren Garip Oyun

(Strange Interlude)


Eugene O'NEILL

Çeviren Saffet Korkut


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 28 Ankara, MCMXLV, Millî Eğitim Basımevi
viii + 304 s.

527 Androcles ile Aslan


Bernard SHAW

Çevirenler Süleyman Adıyaman - Rıza Dönmez


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 29 İstanbul, MCMXLV, Millî Eğitim Basımevi
68 s.

528 Paganlar

(Poganyok)


Ferenc HERCZEG

Çeviren Sadrettin Karatay


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 3 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
xii + 307 s.

529 Hikâyeler

I


Oscar WILDE

Çeviren Nurettin Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı Yeni İngiliz Edebiyatı 3 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
89 s.

530 Hikâyeler

II


Oscar WILDE

Çeviren Nurettin Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı Yeni İngiliz Edebiyatı 3 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
102 s.

531 Ermiş Jeanne


Bernard SHAW

Çeviren Saffet Korkut


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 31 İstanbul, MCMXLV, Millî Eğitim Basımevi
176 s.

532 İkinci Edward


Christopher MARLOWE

Çeviren Hadiye Sayron


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 38 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
146 s.

533 Tom Jones

I

(Sokakta bulunmuş bir Çocuğun Hikâyesi)


Henry FIELDING

Çeviren Mina Urgan


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 39 İstanbul, 1945, Tan Basımevi
338 s.

534 Tom Jones

II

(Sokakta bulunmuş bir Çocuğun Hikâyesi)


Henry FIELDING

Çeviren Mina Urgan


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 39 İstanbul, 1945, Tan Basımevi
327 s.

535 Brand


Henrik IBSEN

Çeviren Bedri Göknil


Millî Eğitim Bakanlığı İskandinav Klasikleri 4 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
184 s.

536 Tuğbay


Denis İvanoviç FONVİZİN

Çeviren Rana Çakıröz


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 4 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
95 s.

537 Nişanlılar

I

(XVII. asırda Milano tarihi)

(I Promesi sposi)


Alessandro MANZONI

Çeviren Ragıp Ögel


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 4 İstanbul, 1945, Cumhuriyet Matbaası
iii + 287 s.

538 Nişanlılar

II

(XVII. asırda Milano tarihi)

(I Promesi sposi)


Alessandro MANZONI

Çeviren Ragıp Ögel


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 4 İstanbul, 1945, Cumhuriyet Matbaası
327 s.

539 Nişanlılar

III

(XVII. asırda Milano tarihi)

(I Promesi sposi)


Alessandro MANZONI

Çeviren Ragıp Ögel


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 4 İstanbul, 1945, Cumhuriyet Matbaası
254 s.

540 Felsefe Sözlüğü

III

(Dictionnaire Philosophique)


VOLTAIRE

Çeviren Lûtfi Ay


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 46 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
286 s.

541 Julie

yahut

Yeni Héloïse

(Julie ou La Nouvelle Héloïse)
III


Jean-Jacques ROUSSEAU

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 48 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
304 s.

542 Julie

yahut

Yeni Héloïse

(Julie ou La Nouvelle Héloïse)
IV


Jean-Jacques ROUSSEAU

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 48 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
304 s.

543 Sayfiye Merakı

Çevireninden Suat Sinanoğlu'na ithaflı ve imzalı


Carlo GOLDONI

Çeviren Aydın Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 5 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
109 s.

544 Suçlu mu?

(Brott och brott)


August STRINDBERG

Çeviren Süleyman Tamer


Millî Eğitim Bakanlığı İskandinav Klasikleri 5 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
113 s.

545 İnsan Zekasının İlerlemeleri Üzerinde Tarihi Bir Tablo Taslağı

II

(Esquise d'un Tableau Historique des progres de l'esprit humaine)


Marquis de CONDORCET

Çeviren Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 52 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
201 s.

546 Mantık al-Tayr

II

منطق‌الطیر


Ferideddin-i ATTAR

Çeviren Abdülbaki Gölpınarlı


Maarif Bakanlığı Şark-İslam Klasikleri 6 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
239 s.

547 Gil Blas de Santillane'ın Maceraları

I


Alain-René LESAGE

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 60 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
290 s.

548 Gil Blas de Santillane'ın Maceraları

II


Alain-René LESAGE

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 60 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
225 s.

549 Mutlak Peşinde


Honoré de BALZAC

Çeviren Sabiha Rifat


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 61 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
312 s.

550 Bir Aşk Sayfası

II

(Une Page d'Amour)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Maarif Bakanlığı Fransız Klasikleri 62 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
339 s.

551 Yaşama Zevki

I

(La Juie de Vivre)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 63 İstanbul, 1945, H. Tabiat Matbaası
313 s.

552 Yaşama Zevki

II

(La Juie de Vivre)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 63 İstanbul, 1945, H. Tabiat Matbaası
264 s.

553 Hulya


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 64 İstanbul, 1945,
298 s.

554 Eugénie Grandet


Honoré de BALZAC

Çeviren Nasuhi Baydar


Maarif Bakanlığı Fransız Klasikleri 72 Ankara, 1945, Maarif Matbaası
xv + 279 s.

555 Baharistan


CAMÎ

Çeviren M. Nuri Gencosman


Maarif Bakanlığı Şark-İslâm Klâsikleri 8 Ankara, 1945, Maarif Matbaası
xiii + 185 s.

556 Medeia


SENECA

Çeviren Samim Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 8 Ankara, 1945, Maarif Matbaası
xi + 47 s.

557 Carmen


Prosper MÉRIMÉE

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Bakanlığı Fransız Klasikleri 80 Ankara, 1945, Alâettin Kıral Matbaası
97 s.

558 César Birotteau


Honoré de BALZAC

Çeviren Cevdet Perin


Remzi Kitabevi Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 80 İstanbul, 1945, Güven Basımevi
xxiii + 368 s.

559 Hikâyeler


Prosper MÉRIMÉE

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 81 İstanbul, 1945, Işıl Matbaası
397 s.

560 Aklını İyi Kullanmak ve Bilimlerde Doğruyu Aramak İçin

Metot Üzerine Konuşma

(Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences)

(Notlu basım)


René DESCARTES

Çeviren Mehmet Karasan


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 84 Ankara, 1945, Maarif Matbaası
xi + 184 s.

561 Bilinmiyen Şaheser

(Le Chef-d'oeuvre inconnu)


Honoré de BALZAC

Çeviren Nahit Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 85 Ankara, 1945, Maarif Matbaası
50 s.

562 Meskûn Dünyaların Çokluğu

Entretiens sur la Pluralité des Mondes habités


Bernard le Bovier de FONTENELLE

Çeviren Halim Kiper


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 086 Ankara, 1945, Maarif Basımevi
105 s.

563 XIV. Louis Asrı

I

(Le Siècle de Louis XIV)


VOLTAIRE

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 87 Ankara, 1945, Maarif Matbaası
345 s.

564 César Birotteau


Honoré de BALZAC

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 88 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
v + 344 s.

565 Almanyaya Dair

I


Madame de STAËL

Çeviren Nasuhi Baydar


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 89 Ankara, 1945, Maarif Matbaası
xxxiv + 272 s.

566 Almanyaya Dair

II


Madame de STAËL

Çeviren Nasuhi Baydar


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 89 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
282 s.

567 Almanyaya Dair

III


Madame de STAËL

Çeviren Nasuhi Baydar


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 89 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
295 s.

568 Lâmiyet al-Acem

(ﻻﻣﻴﺔﺍﻟﻌﺠﻢ)


TUGRAÎ

Çeviren İsmail Erzen


Maarif Bakanlığı Şark-İslâm Klâsikleri 9 Ankara, 1945, Maarif Matbaası
11 s.

569 Urgan

(Rudens)


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 9 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
101 s.

570 Sophie Volland'a Mektuplar


Denis DIDEROT

Çeviren Etem D. Deriş


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 90 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
xi + 302 s.

571 Hakikat

I

(Vérité)


Emile ZOLA

Çeviren Reşat Nuri Güntekin


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 91 İstanbul, 1945, Sadık Kâğıtçı Basımevi
562 s.

572 Hakikat

II

(Vérité)


Emile ZOLA

Çeviren Reşat Nuri Güntekin


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 91 İstanbul, 1945, Sadık Kâğıtçı Basımevi
496 s.

573 Döl Bereketi

I

(Fécondité)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 92 İstanbul, 1945, Sühulet Matbaası
476 s.

574 Döl Bereketi

II

(Fécondité)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 92 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
343 s.

575 Döl Bereketi

III

(Fécondité)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 92 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
229 s.

576 Kafkas Esirleri

(Les Prisonniers de Caucase)


Xavier de Maistre

Çeviren Sitare Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 93 Ankara, 1945, Alâeddin Kıral Matbaası
52 s.

577 Tabiat Işığı İle Hakikatı Arama

(La recherce de la vérité par la lumière naturelle)


Renè DESCARTES

Çeviren Mehmet Karasan


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 94 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
51 s.

578 Phaidra

(Phèdre)


RACINE

Çeviren Afif Obay


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 95 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
84 s.

579 Gülme

Komiğin Anlamı Üzerinde Deneme

(Le Rire)


Henri BERGSON

Çeviren Mustafa Şekip Tunç


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 96 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
iii + 146 s.

580 Seçme Hikâyeler

I


Guy de MAUPASSANT

Çeviren Enver Behiç Koryak


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 97 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
288 s.

581 Hikâyeler

I


VOLTAIRE

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 98 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
167 s.

582 İsa'nın Hayatı


Ernest RENAN

Çeviren Ziya İshan


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 99 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
xxiii + 271 s.

583 Cimri


MOLIÈRE

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Millî Eğitim Bakanlığı Okul Klasikleri Serisi 1 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
172 s.

584 Deniz Feneri

(To the Lighthouse)


Virginia WOOLF

Çeviren Naciye Akseki


Millî Eğitim Bakanlığı Yeni İngiliz Edebiyatı 1 İstanbul, 1945, Ülkü Basımevi
xi + 312 s.

585 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 10

Ahmed Rasim - Akbalık

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tanin Matbaası
32 s.

586 Şehname

I

(ﺷﻬﻨﺎﻤﻪ)


FİRDEVSİ

Çeviren Necati Lugal


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslam Klasikleri 10 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
xxi + 435 s.

587 Aklın İdaresi İçin Kurallar

(Regulae ad directionem ingenii)


Renè DESCARTES

Çeviren Mehmet Karasan


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 100 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
123 s.

588 Sibiryalı Kız

(La Jeune Sibérienne)


Xavier de Maistre

Çeviren Sitare Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 101 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
93 s.

589 Görenlerin Yararına

Körler Hakkında Mektup

(Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient)


Denis DIDEROT

Çeviren Adnan Cemgil


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 102 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
97 s.

590 Bağış


Pierre de MARIVAUX

Çeviren Zeynep Menemenci


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 104 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
56 s.

591 Seçme Rubailer


Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Çeviren Abdülbaki Gölpınarlı


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslam Klasikleri 11 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
52 s.

592 Biyelkin'in Hikâyeleri


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çeviren Hasan Âli Ediz


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 12 Ankara, 1945, Alâeddin Kıral Basımevi
122 s.

593 Bir Evlenme


Nikolay Vasilyeviç GOGOL

Çevirenler Erol Güney - Melih Cevdet Anday


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 15 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
xii + 87 s.

594 Uysal Kız


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çevirenler D. Sorakın ve S. Aytekin


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 19 Ankara, 1945, Alâeddin Kıral Matbaası
68 s.

595 Büyük Bilgi

-

Müzik Hakkında Notlar


Anonim

Çevirenler Wolfram Eberhard'la Nusret Hızır


Millî Eğitim Bakanlığı Çin Klasikleri 2 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
xiii + 196 s.

596 Etika

I


Baruch SPINOZA

Çeviren Hilmi Ziya Ülken


Millî Eğitim Bakanlığı Latince Klasikler 2 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
xxiv + 254 s.

597 Çocukluk


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Rana Çakıröz


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 21 Ankara, 1945, Alâeddin Kıral Matbaası
167 s.

598 Theaitetos

Θεαίτητος


EFLÂTUN

Çeviren Macit Gökberk


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 21 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
151 s.

599 İvan İlyiç'in Ölümü


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Zeki Baştımar


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 22 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
178 s.

600 Mirgorod Hikayeleri

(Mirgorod)


Nikolay Vasilyeviç GOGOL

Çeviren Servet Lunel


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 23 Ankara, 1945, Alaeddin Kıral Matbaası
iv + 196 s.

601 Üç Hikâye


Nikolay Vasilyeviç GOGOL

Çevirenler Erol Güney ile Orhan Veli Kanık


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 24 Ankara, 1945, Alâeddin Kıral Matbaası
x + 113 s.

602 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 24. Cüz | ÇAD - ÇANAKKALE


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
80 s. (s. 263 - 342)

603 Karanlığın Kudreti


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Rana Çakıröz


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 25 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
95 s.

604 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 25. Cüz | ÇANAKKALE - ÇUHA ADASI


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
102 s. (s. 343 - 444)

605 Vadim

---------

Aşık Garip


Mikhail LERMONTOV

Çeviren Servet Lünel


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 26 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
xi + 214 s.

606 Euthydemos

Εὐθύδημος


EFLÂTUN

Çeviren Halil Vehbi Eralp


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 27 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
80 s.

607 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 26. Cüz | DÂBBA - DEMİR-KAPI


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
80 s. (s. 445 - 524)

608 Prenses Ligovskaya - Kafkasyalı - Musikili Toplantı


Mikhail LERMONTOV

Çeviren Servet Lünel


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 27 Ankara, 1945, Alâeddin Kıral Matbaası
xi + 148 s.

609 Akıldan Belâ


Alesandr Sergeyeviç GRİBOYEDOV

Çevirenler Z. Akkoç ve Ş. S. İlter


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 28 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
xxxiii + 107 s.

610 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 27. Cüz | DEMİR-KAPI - DİYARBEKİR


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 525 - 604)

611 Fakirlik Ayıp Değil

(Bednost'ne porok)


Nikolai OSTROVSKI

Çeviren Rana Çakıröz


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 29 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
x + 87 s.

612 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 28. Cüz | DİYARBEKİR - DVİN


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 605 - 684)

613 Fırtına


Nikolai OSTROVSKI

Çeviren Nafia Tanur


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 30 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
93 s.

614 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

4. Cilt 29. Cüz | EB - EBÜLGÂZİ BAHADIR HAN


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

615 Oblomov

I


İvan Aleksandroviç GONÇAROV

Çeviren Servet Lünel


Maarif Vekâleti Rus Klasikleri 31 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
x + 230 s.

616 Düello


Anton ÇEHOV

Çeviren Zeki Baştımar


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 32 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
120 s.

617 Taşralı Kadın


İvan Sergeyeviç TURGENYEV

Çevirenler D. Sorakın'la S. Aytekin


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 34 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
74 s.

618 Dubrovski


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çeviren Âli Ediz


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 35 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
123 s.

619 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 4

Abdülmecid - Acemin Evi

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tan Matbaası
32 s.

620 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

4. Fasikül Şeriatlar - Peygamberler Tarihi


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: 1 No: 4 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
s.

621 İnsan Zihni Üzerine Bir Araştırma


David HUME

Çeviren Selmin Evrim


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 41 , 1945, Millî Eğitim Basımevi
xxxiv + 251 s.

622 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 5

Acemin Evi - Ağa Hamamı

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tan Matbaası
32 s.

623 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

5. Fasikül Biyografiye Ait Eserler: a - Siyerler


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: 1 No: 5 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
s.

624 Helene

Ελένη


EURİPİDES

Çeviren Vahdi Hatay


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 58 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
xii + 128 s.

625 İphigeneia Aulis'te

Ιριγενεια η εν αυλιλι


EURİPİDES

Çeviren Lâmia Kerman


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 59 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
iii + 80 s.

626 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 6

Ağa Hamamı - Ahmed III Meydan Çeşmesi

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tan Matbaası
32 s.

627 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

VI. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 801 - 960)

628 İskender'in Anabasisi

Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις

I


ARRIANOS

Çeviren Hayrullah Örs


Maarif Bakanlığı Yunan Klasikleri 65 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
iii + 292 s.

629 İskender'in Anabasisi

Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις

II


ARRIANOS

Çeviren Hayrullah Örs


Maarif Bakanlığı Yunan Klasikleri 65 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
178 s. + harita

630 Şiirler


SOLON

Çeviren Dr. Suat Yakub Baydur


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 66 , 1945, Maarif Matbaası
iii + 24 s.

631 Hayatlar

Perikles - Fabius Maximus


PLUTARKHOS

Çeviren Prof. Oliver Davies


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 68 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
xix + 151 s.

632 Hayatlar

Lysandros - Sulla


PLUTARKHOS

Çevirenler Nilüfer Bayar- Ayşe Önsay


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 68 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
xvi + 166 s.

633 Agamemnon


AİSKHYLOS

Çeviren Avni Yukaruç


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 69 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
vi + 107 s.

634 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 7

Ahmed III ün Çadırı - Ahmed Efendi (Beyazizade)

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tan Matbaası
32 s.

635 Masallar


AISOPOS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 70 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
194 s.

636 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 8

Ahmed Efendi (Beyazizade) - Gedik Ahmed Paşa

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tan Matbaası
32 s.

637 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 9

Ahmed Paşa (Hezarpâre) - Ahmed Rasim

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tanin Matbaası
32 s.

638 1944

Kitap Hulâsa Etme Müsabakası


Anonim


Ankara Halkevi Kütüphane ve Neşriyat Şubesi Küçük Boy No. 26 Ankara, 1945, Maarif Matbaası
103 s.

639 Türk Hukuk Lûgati

Fasikül II


Türk Hukuk Kurumu


Millî Eğitim Bakanlığı Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (81-176. sayfalar)

640 The Sea Wolf


Jack LONDON


Pocket Books New York, November 1945,
292 s.

641 Ağaç ve odun ölçme Kılavuzu


Prof. Dr. Fehim FIRAT


Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İstanbul, 1946, Hüsnütabiat Basımevi
55 s.

642 Alanya (Alâiyye)

Yayınlayanından Tayfur Sökmen'e ithaflı ve imzalı


İbrahim Hakkı KONYALI


Alanyalı M. Ali Kemaloğlu İstanbul, 1946, Ayaydın Basımevi
544 s.

643 Eski ve İslami Paralar


Takiyy-üd-din Ahmed-il-MAKRİZİ

Çeviren: İbrahim Hakkı Konyalı


İstanbul, 1946,
s.

644 Fatih'in Sikke ve Madalyaları


İbrahim ARTUK Cevriye ARTUK


İstanbul, 1946, Belediye Matbaası
s.

645 Küçük Yunan Mitologyası

(Κleine Mythologie; die Götter und Helden der Griechen)


Eckart PETERICH

Çeviren Dr. Suat Yakup Baydur


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri İçin Yardımcı Eserler 1 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
VIII + 156 s.

646 Manisa Arkeoloji Müzesi Kılavuzu


Vahit ARMAĞAN


C.H.P. Manisa Halkevi Sayı: 14 İstanbul, 1946, Marifet Basımevi
68 s. + resimler + 1 kroki

647 Pamukkale Suları


F. Akçakoca AKÇA


İkinci basılış İstanbul, 1946, Marifet Basımevi
63 s.

648 Toprak Arabacık

(Mriççhakatika)


Çeviren Walter Rubin, dil ve üslûbu düzelten Pertev Nailî Boratav


Millî Eğitim Bakanlığı Hint Klasikleri 2 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
vii + 241 s.

649 Umumî Türk Tarihine Giriş Cild I - En Eski Devirlerden 16. Asra Kadar


Prof. Dr. A. Zeki Velidî TOGAN


Hak Kitabevi Tarih Araştırmaları No. 2, Cild I İstanbul, 1946, İsmail Akgün Matbaası
XVI + 486 s.

650 On İkinci Gece

(Twelfth Night)


William SHAKESPEARE

Çeviren Avni Givda


Milli Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 7 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
125 s.

651 Çocuklar

(Gyerekek)


Ferenc MOLNÁR

Çeviren Necmi Seren


Millî Eğitim Bakanlığı Yeni Macar Edebiyatı 1 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
x + 92 s.

652 Mesnevi

VI


Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Çeviren Veled İzbudak


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslam Klasikleri 1 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
438 s. + vii

653 Macbeth


William SHAKESPEARE

Çeviren Orhan Burian


Milli Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 12 Ankara, 1946, Milli Eğitim Basımevi
102 s.

654 Hat Bekçisi Thiel


Gerhart HAUPTMANN

Çeviren Basir Feyzioğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Yeni Alman Edebiyatı 2 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
62 s.

655 Tayfun

(Taifun)


Melchior LENGYEL

Çeviren Sadrettin Karatay


Millî Eğitim Bakanlığı Yeni Macar Edebiyatı 2 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
ii + 158 s.

656 Tiyatro ve Bizler


Fortunat STROWSKY

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Millî Eğitim Bakanlığı Tiyatro Sanatı Üzerine Eserler Serisi 2 İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi
123 s.

657 Harb ve Sulh

III

*


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Zeki Baştımar


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 2 Ankara, 1946, Sakarya Basımevi
239 s.

658 Münasebetsizler

(Les Fâcheux)


MOLIÈRE

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 20 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
iv + 41 s.

659 Büyük İskender

(Geschichte Alexanders des Grossen)

II


Johann Gustav DROYSEN

Çeviren Bekir Sıtkı Baykal


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 22 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
311 s.

660 Zürich Hikâyeleri

I

(Züricher Novellen)


Gottfried KELLER

Çeviren Necip Üçok


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 23 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
147 s.

661 Hırçın Kız

(The Taming of the Shrew)


William SHAKESPEARE

Çeviren Nureddin Sevin


Milli Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 26 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
127 s.

662 Stella


Johann Wolfgang von GOETHE

Çeviren Seniha Bedri Göknil


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 27 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s.

663 Kendi Hayatımdan Şiir ve Hakikat

I

(Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit)


Johann Wolfgang von GOETHE

Çeviren Recai Bilgin


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 28 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
iv + 310 s.

664 Angela Borgia


Conrad Ferdinand MEYER

Çeviren Etem D. Deriş


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 29 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
183 s.

665 Tiyatro Sanatı Hakkında

(On the Art of the Theatre)


Gordon CRAIG

Çeviren Nureddin Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı Tiyatro Sanatı Üzerine Eserler Serisi 3 Ankara, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi
128 s.

666 Andrea Delfin


Paul HEYSE

Çevirenler Basir Feyzioğlu - Şahap Sıtkı İlter


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 30 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
vii + 122 s.

667 Yeni Mabut


François de CUREL

Çeviren Sabahattin Eyüpoğlu


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 30 İstanbul, MCMXLVI, Maarif Matbaası
30 s.

668 Wilhelm Tell


Friedrich SCHILLER

Çeviren Seniha Bedri Göknil


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 31 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
166 s.

669 Egmont


Johann Wolfgang von GOETHE

Çevirenler Mediha ve Şerif Önay


Milli Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 32 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
xvi + 143 s.

670 Sonu Gelmiyen Günler

(Days Without End)


Eugene O'NEILL

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 32 İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi
131 s.

671 Farklı


Eugene O'NEILL

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 33 İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi
99 s.

672 Kervan

(Die Karavane)


Wilhelm HAUFF

Çeviren Nejat Akipek


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 33 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
155 s.

673 Anna Christie


Eugene O'NEILL

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 34 İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi
124 s.

674 Fakir Çalgıcı


Franz GRILLPARZER

Çevirenler Basir Feyzioğlu - Şahap Sıtkı İlter


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 34 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
vii + 64 s.

675 Öldürdüğüm Adam


Maurice ROSTAND

Çeviren Lûtfi Ay


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 35 İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi
89 s.

676 Yedi Efsane

(Züricher Novellen)


Gottfried KELLER

Çevirenler Dora Güney - Necati Cumalı


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 35 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
iv + 119 s.

677 Bir Haylazın Hayatı


Joseph Freiherr von EICHENDORFF

Çeviren Behçet Gönül


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 36 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
258 s.

678 Sheppey


Somerset MAUGHAM

Çeviren Vâhit Turhan idaresinde İngiliz Filolojisi öğrencileri


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 36 İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi
152 s.

679 Kahvaltıdan Önce


Eugene O'NEILL

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 37 İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi
36 s.

680 Yağ


Eugene O'NEILL

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 38 İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi
31 s.

681 Wilhelm Meister'in Seyahat Yılları

(Wilhelm Meisters Wanderjahre)


Johann Wolfgang von GOETHE

Çevirenler Cemal Köprülü ve Dr. Şükrü Atala


Milli Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 38 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
421 s.

682 Friedemann Bach

I


Albert Emil BRACHVOGEL

Çeviren Saadet İkesus


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 39 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
v + 339 s.

683 Friedemann Bach

II


Albert Emil BRACHVOGEL

Çeviren Saadet İkesus


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 39 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
350 s.

684 İp


Eugene O'NEILL

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 39 İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi
46 s.

685 Tom Jones

III


Henry FIELDING

Çeviren Mina Urgan


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 39 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
292 s.

686 Tom Jones

IV


Henry FIELDING

Çeviren Mina Urgan


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 39 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
501 s.

687 Anlaşılmıyan Insan

(A Lathatatlan Ember)


Géza GÁRDONYİ

Çeviren Ziya Tuğal


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 4 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
xii + 346 s.

688 Çılgın Kalabalıktan Uzak

(Far from the Madding Crowd)


Thomas HARDY

Çeviren Raif Olgun


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 43 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
368 s.

689 Amca Rolünde Yeğen

(Der Neffe als Onkel)


Friedrich SCHILLER

Çevirenler Füruzan Borahan ile M. Ali Çamlıca


Milli Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 40 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
71 s.

690 Dover Yolu


Alan Alexander MILNE

Çeviren Mediha Burian


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 40 İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi
iii + 116 s.

691 Ana Yol

(Nationale 6)


Jean-Jacques BERNARD

Çevirenler Ş. S. İlter ile Güler Acar


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 41 Ankara, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi
91 s.

692 Şaka, Alay, Hiciv ve Ötesi


Christian Dietrich GRABBE

Çevirenler Basir Feyzioğlu - Şahap İlter


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 41 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
iv + 94 s.

693 Çember


Somerset MAUGHAM

Çeviren Betül Tekiner


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 42 İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi
126 s.

694 Herodes ile Mariamne


Christian Friedrich HEBBEL

Çeviren Halit Yavuz


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 42 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
vi + 141 s.

695 Nostromo

I


Joseph CONRAD

Çeviren Cevat Şakir Kabaağaçlıgil


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 42 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
227 s.

696 Meşe Ağaçlı Köşk


Theodor STORM

Çevirenler Dora Güney - Necati Cumalı


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 43 Ankara, 1946, Sakarya Basımevi
65 s.

697 Wallenstein Trilogyası I

Wallenstein'ın Karargâhı

(Wallensteins Lager)


Friedrich SCHILLER

Çeviren Seniha Bedri Göknil


Milli Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 44 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
51 s.

698 Lord Jim

I


Joseph CONRAD

Çeviren Nuri Eren


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 44 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
250 s.

699 Lord Jim

II


Joseph CONRAD

Çeviren Nuri Eren


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 44 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
253 s.

700 Wakefield Papazı

(The Vicar of Wakefield)


Oliver GOLDSMITH

Çeviren Güzin Kaya


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 45 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
xi + 180 s.

701 Yanlışlıklar Gecesi

(She Stoops to Conquer)


Oliver GOLDSMITH

Çeviren Ali Riza Seyfi


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 46 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
114 s.

702 Felsefe Sözlüğü

IV

(Dictionnaire Philosophique)


VOLTAIRE

Çeviren Lûtfi Ay


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 46 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
322 s.

703 Faydacılık

(Utilitarianism)


John Stuart MILL

Çeviren Şahap Nazmi Coşkunlar


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 48 Ankara, 1946, Ar Basımevi
110 s.

704 Rüzgârlı Bayır

(Wuthering Heights)


Emily BRONTË

Çeviren Naciye Öngül


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 49 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
563 s.

705 Konuşan Kaftan

(A Beszelö Köntös)


Kálman MIKSZÁTH

Çeviren Sadrettin Karatay


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 5 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
iv + 147 s.

706 Tatsız Bir Olay


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 50 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
96 s.

707 Sağduyu ve Duyarlık

I

(Sense and Sensibility)


Jane AUSTEN

Çeviren Vecahat Güray


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 50 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
iii + 249 s.

708 Alice Harikalar Ülkesinde

(Alice in Wonderland)


Lewis CARROLL

Çeviren Kısmet Burian


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 51 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
139 s.

709 Halk İçin Hikâyeler


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çevirenler D. Sorakin ile S. Aytekin


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 55 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
109 s.

710 Bizans

(Bizánc)


Ferenc HERCZEG

Çeviren Sadrettin Karatay


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 6 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
125 s.

711 İki Efendinin Uşağı


Carlo GOLDONI

Çeviren Nüzhet Haşim Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 6 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
138 s.

712 Yapı ustası Solness


Henrik IBSEN

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı İskandinav Klasikleri 6 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
133 s.

713 Gil Blas de Santillane'ın Maceraları

III


Alain-René LESAGE

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 60 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
280 s.

714 Gil Blas de Santillane'ın Maceraları

IV


Alain-René LESAGE

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 60 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
273 s. + viii s.

715 Becerikli Dul

(La Vedova Spiritosa)


Carlo GOLDONI

Çeviren Samim Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 7 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
115 s.

716 Tufeyliler

(A Beszelö Köntös)


Gergely CSIKY

Çeviren Sadrettin Karatay


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 7 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
iv + 147 s.

717 Liliomfi


Ede SZIGLIGETI

Çeviren Necmi Seren


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 8 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
iii + 122 s.

718 Zindanda


Silvio PELLICO

Çeviren Ragıp Ögel


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 8 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
291 s.

719 XIV. Louis Asrı

II

(Le Siècle de Louis XIV)


VOLTAIRE

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 87 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
325 s.

720 XIV. Louis Asrı

III

(Le Siècle de Louis XIV)


VOLTAIRE

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 87 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
199 s.

721 Carmagnola Kontu


Alessandro MANZONI

Çeviren Ragıp Ögel


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 9 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s.

722 Üçüncü Kudret

(Az a hatalmas harmadik)


Géza GÁRDONYI

Çeviren Sami N. Özerdim


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 9 Ankara, 1946, Ar Basımevi
180 s.

723 Hikâyeler

II


VOLTAIRE

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 98 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
208 s.

724 Aziz Petrus'un Şemsiyesi

(Szent Peter Esernyöje)


Kálman MIKSZÁTH

Çeviren Necmi Seren


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 10 Ankara, 1946, Sakarya Basımevi
vii + 347 s.

725 Hadım

(Eunuchus)


TERENTIUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 10 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
86 s.

726 Sayfiye Maceraları

(Le avventure della villeggiatura)


Carlo GOLDONI

Çeviren Aydın Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 10 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
110 s.

727 Bayazıt

(Bajazet)


RACINE

Çeviren Reşat Nuri Darago


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 103 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
xi + 98 s.

728 Ahlâk Üzerine Mektuplar


Renè DESCARTES

Çeviren Mehmet Karasan


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 105 , 1946, Maarif Matbaası
117 s.

729 Emek

I

(Travail)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 107 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
306 s.

730 Emek

II

(Travail)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 107 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
314 s.

731 Aoste Şehrinin Cüzamlısı


Xavier de MAISTRE

Çeviren Sitare Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 108 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
28 s.

732 Turcaret


Alain-René LESAGE

Çeviren Orhan Veli Kanık


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 109 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
115 s.

733 Formio


TERENTIUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 11 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
84 s.

734 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 11

Akbıyık Caddesi - Aktay (Salih Zeki)

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Stad Matbaası
32 s.

735 Zadig ve Başka Hikâyeler


VOLTAIRE

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 110 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
vi + 389 s.

736 Tombalak

(Boule de Suif)


Guy de MAUPASSANT

Çeviren Nermin Sankur


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 112 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
58 s.

737 Odamda Gece Seferi


Xavier de Maistre

Çeviren Sitare Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 113 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
72 s.

738 Bilim ve Varsayım

(Science et Hypothèse)


Henri POINCARÈ

Çeviren Fethi Yücel


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 114 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
vi + 277 s.

739 Şeytanlı Göl

(La Mare au Diable)


George SAND

Çeviren Kemal Demiray


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 115 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
ii + 151 s.

740 Mezar Ötesinden Hatıralar

Napoleon


François-René de CHATEAUBRIAND

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 116 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
556 s.

741 Théodicée Denemeleri

İmanla Aklın Uygunluğu Üzerine Konuşma


Gottfried Wilhelm LEIBNIZ

Çeviren Hüseyin Batu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 116 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
xl + 116 s.

742 Son İbni Sirac'ın Maceraları

(Itinéraire de Paris à Jérusalem)


François-René de CHATEAUBRIAND

Çeviren Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 117 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
286 s.

743 Telemakhos'un Başından Geçenler

I


François FÉNELON

Çeviren Ziya İshan


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 118 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
240 s.

744 Telemakhos'un Başından Geçenler

II


François FÉNELON

Çeviren Ziya İshan


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 118 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
322 s.

745 Pazartesi Hikâyeleri


Alphonse DAUDET

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 119 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
307 s.

746 Gülistan

(ﮐﻟﺴﺘﺎﻦ)


SADİ

Çeviren Hikmet İlaydın


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslâm Klâsikleri 12 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
489 s.

747 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 12

Aktuç (Nizameddin) - Ali Ağa (Uzun Hacı)

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, F - K Basımevi
32 s.

748 Tecimen

(Mercator)


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 12 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
81 s.

749 Alışkanlık Hakkında

(De l'habitude)


Félix RAVAISSON

Çeviren Nezahat Tanç


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 120 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
xxviii + 56 s.

750 Konuşmalar

(Entretiens)


Denis DIDEROT

Çeviren Adnan Cemgil


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klâsikleri 121 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
xvi + 175 s.

751 Rameau'nun Yeğeni


Denis DIDEROT

Çeviren Adnan Cemgil


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 122 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
viii + 392 s.

752 Louis Lambert


Honoré de BALZAC

Çeviren Nasuhi Baydar


Maarif Bakanlığı Fransız Klasikleri 124 Ankara, 1946, Maarif Matbaası
xv + 279 s.

753 Gönül ve Kısmet Oyunu


Pierre de MARIVAUX

Çeviren Zeynep Menemenci


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 125 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
83 s.

754 Otuz Yaşındaki Kadın


Honoré de BALZAC

Çeviren Mina Urgan


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 126 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
300 s.

755 Rougon'ların Yükselişi

I

(La Fortune des Rougons)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 127 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
ii + 273 s.

756 Rougon'ların Yükselişi

II

(La Fortune des Rougons)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 127 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
268 s.

757 Harabeler

(Les Ruines)

yahut

İmparatorluklardaki Derin Değişiklikler Hakkında Düşünceler


VOLNEY

Çeviren Kâzım Akses


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 128 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
240 s.

758 Ölü Adam Deresi

(Hikâyeler)


Charles NODIER

Çeviren Yusuf Tavat


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 129 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
165 s.

759 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 13

Ali Ağa Bahçesi - Ali Kuşçu

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, F - K Basımevi
32 s.

760 Mahzen-i Esrar

(ﻣﺨﺯﻥ ﺃﺴﺭﺍﺭ)


NİZAMİ

Çeviren M. Nuri Gencosman


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslâm Klâsikleri 13 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
iv + 163 s.

761 İkizler

(Menaechmi)


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 13 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
89 s.

762 Bir Bardak Su

yahut

Sebep ve Neticeler

(Le verre d'eau)


Eugène SCRIBE

Çeviren Lûtfi Ay


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 130 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
x + 152 s.

763 Nutuklar ve Konferanslar

(Dscours et Conférences)


Ernest RENAN

Çeviren Ziya İshan


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 131 Ankara, 1946, Sakarya Basımevi
iv + 213 s.

764 Kırmızı Han


Honoré de BALZAC

Çeviren Nermin Sankur


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 132 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
54 s.

765 Indiana


George SAND

Çeviren Nebil Otman


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 133 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
344 s.

766 Paris - Kudüs Yolculuğu

(Itinéraire de Paris à Jérusalem)

I


François-René de CHATEAUBRIAND

Çeviren Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 134 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
vi + 202 s.

767 Metafizik ve Din Üzerinde Görüşmeler

I

(Entretiens sur la Métaphysique et la Réligion)


Nicholas MALEBRANCHE

Çeviren Bedia Akarsu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 135 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
168 s.

768 Toplum Anlaşması

(Les Confessions)


Jean-Jacques ROUSSEAU

Çeviren Reşat Nuri Güntekin


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 136 Ankara, 1946, Maarif Basımevi
433 s.

769 Toprak

I

(La Terre)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 139 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
535 s.

770 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 14

Ali Kuşçu Sokağı - Altınay (Ahmed Refik)

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Tan Matbaası
32 s.

771 Özünün Celladı


TERENTIUS

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti Latin Klasikleri 14 İstanbul, 1946, Maarif Basımevi
67 s.

772 Pendname

(ﭘﻨﺪﻧﺎﻣﻪ)


Ferideddin-i ATTAR

Çeviren M. Nuri Gencosman


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslam Klasikleri 14 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
70 s.

773 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 15

Altınay (Ahmed Refik) - Âmin Alayı

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Tan Matbaası
32 s.

774 Kaynana

(Hecyra)


TERENTIUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 15 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
60 s.

775 Andros Güzeli

(Andria)


TERENTIUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 16 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
82 s.

776 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 16

Âmin Alayı - Andelib

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Tan Matbaası
32 s.

777 Gorgias


EFLÂTUN

Çeviren Reyan Erben


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 17 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
147 s.

778 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 17

Andelib - Araba

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Tan Matbaası
32 s.

779 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 18

Araba buhranı - Arifağa Sokağı

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Tan Matbaası
32 s.

780 Gulliver'in Seyahatleri

I-II

(Gulliver's Travels)


Jonathan SWIFT

Çeviren İrfan Şahinbaş


Millî Eğitim Bakanlığı Okul Klasikleri Serisi 2 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
x+ 210 s.

781 Taoizm

(Tao Te Ching)


LAO-TZU

Çevirenler Wolfram Eberhard'la Nusret Hızır


Millî Eğitim Bakanlığı Çin Klasikleri 3 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
xiii + 196 s.

782 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

4. Cilt 30. Cüz | EBÜLGÂZİ BAHADIR HAN - EFGANİSTAN


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

783 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

31. Cüz | EFGANİSTAN - EMEVÎLER


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

784 Hikayeler

I


Anton ÇEHOV

Çeviren Servet Lünel


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 33 Ankara, 1945, Ar Basımevi
xv + 159 s.

785 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

32. Cüz | EMEVÎLER - ERMENİYE


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

786 Devlet

Πολιτεία

IV


EFLÂTUN

Çeviren Dr. Georg Rohde'nin idaresi altinda Türkân Uzel


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 34 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
64 s.

787 Ölü Bir Evden Hâtıralar

I


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 36 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
xi + 276 s.

788 Ölü Bir Evden Hâtıralar

II


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 36 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
240 s.

789 Köyde Bir Ay


İvan Sergeyeviç TURGENYEV

Çeviren Hasan Âli Ediz


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 37 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
183 s.

790 İlk Gençlik


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Ranâ Çakıröz


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 38 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
121 s.

791 Bekâr


İvan Sergeyeviç TURGENYEV

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 39 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
126 s.

792 Çin Denemeleri


Anonim

Çevirenler Wolfram Eberhard'la Nusret Hızır


Millî Eğitim Bakanlığı Çin Klasikleri 4 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
xiii + 196 s.

793 Michael Kohlhaas


Heinrich von KLEIST

Çeviren Dr. Necip Üçok


Millî Eğitim Bakanlığı Okul Klâsikleri Serisi 4 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
xii + 129 s.

794 İradesiz Adam

--------

Noel Ağacı ve Düğün


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çevirenler Yaşar Nabi Nayır - Erol Güney


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 40 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
91 s.

795 Delikanlı

I


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Servet Lunel


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 41 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
252 s.

796 Küçük Kahraman


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Rana Çakıröz


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 42 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
65 s.

797 Parasızlık


İvan Sergeyeviç TURGENYEV

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 43 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
43 s.

798 Başkanın Ziyafeti


İvan Sergeyeviç TURGENYEV

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 44 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
50 s.

799 Küçük Tragedyalar


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çevirenler Erol Güney - Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 45 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
xix + 82 s.

800 Hayatım


Avvakum PETROV

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 46 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
vi + 140 s.

801 Hikayeler

II

İstiridye


Anton ÇEHOV

Çeviren Servet Lünel


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 47 Ankara, 1946, Ar Basımevi
213 s.

802 Hikayeler

III


Anton ÇEHOV

Çevirenler Oğuz Peltek ile Erol Güney


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 48 Ankara, 1946, Ar Basımevi
193 s.

803 Sokrates'in Müdafaası

Άπολογία


EFLÂTUN

Çeviren Niyazi Berkes


Millî Eğitim Bakanlığı Okul Klâsikleri Serisi 5 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
92 s.

804 Kurtlarla Kuzular


Nikolai OSTROVSKI

Çeviren Nafia Tanur


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 51 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
183 s.

805 Bir Komedyanın İlk Temsilinden Sonra

Tiyatrodan Çıkış


Nikolay Vasilyeviç GOGOL

Çevirenler M. Cevdet Anday - Erol Güney


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 52 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
iv + 58 s.

806 Kumarcılar


Nikolay Vasilyeviç GOGOL

Çevirenler Hasan Kopsel


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 53 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
74 s.

807 Polikuşka


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren S. Aytekin


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 54 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
95 s.

808 Bozkırda Bir Kıral Lear


İvan Sergeyeviç TURGENYEV

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 56 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
126 s.

809 Büyükler İçin Masallar

I


Mihail Yevgrafoviç SALTIKOV-SHCHEDRIN

Çeviren Aziz Alpaut


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 57 Ankara, 1946, Ar Basımevi
xii + 210 s.

810 Bir Asilzade Yuvası


İvan Sergeyeviç TURGENYEV

Çeviren Şahin Akalın


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 58 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
xi + 279 s.

811 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

6. Fasikül Biyografiye Ait Eserler: b - Evliya Tezkireleri ve Menkabeler


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: I No: 6 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
s.

812 Müfettiş


Nikolay Vasilyeviç GOGOL

Çevirenler Erol Güney - M. Cevdet Anday


Millî Eğitim Bakanlığı Okul Klasikleri Serisi 6 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
xxxvii + 204 s.

813 Düğün-Jübile


Anton ÇEHOV

Çevirenler D. Sorakın - S. Aytekin


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 60 (57) İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
48 s.

814 Politika

(Πολιτικὰ)

IV-VIII


ARISTO

Çeviren Niyazi Berkes


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 64 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
242 s.

815 Kurbağalar

(Βάτραχοι)


ARISTOPHANES

Çeviren Nevzat Hatko


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 67 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
96 s.

816 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

VII. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 961 - 1120)

817 Türk Hukuk Lûgati

Fasikül III


Türk Hukuk Kurumu


Millî Eğitim Bakanlığı Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (177-256. sayfalar)

818 Frau Sorge


Hermann SUDERMANN

Çeviren Müşerref Hekimoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Yeni Alman Edebiyatı 1 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
xvii + 392 s.

819 Genç Osman

II inci Sultan Osman Faciası


Ali Kadri ANIT


İstanbul, 1947, Hüsnütabiat Basımevi
110 s.

820 Halil Edhem
Hâtıra Kitabı

Cilt: I

In Memoriam
Halil Edhem

Vol. I


Anonim


Türk Tarih Kurumu VII. Seri No. 5 Ankara, 1947, Türk Tarih Kurumu Basımevi
x + 309 s. + 55 adet levha

821 İstanbul Arkeoloji Müzelerinde Bulunan Boğazköy Tabletleri II.


Hazırlıyanlar: Hatice Bozkurt - Muazzez Çığ - H. G. Güterbock


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri III Sayı: 2 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
X + 40 s.

822 Allahlar Susamışlardı


Anatole FRANCE

Çeviren Hüseyin Cahit Yalçın


Remzi Kitabevi Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 4 Üçüncü basılış İstanbul, 1947, Güven Basımevi
xv + 200 s.

823 Kıral III. Richard Faciası

(The Tragedy of King Richard III)


William SHAKESPEARE

Çeviren Berna Moran


Milli Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 16 İstanbul, 1947, Milli Eğitim Basımevi
172 s.

824 VIII. Henry

(The Famous History of The Life of King Henry VIII)


William SHAKESPEARE

Çeviren Belkıs Boyar


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 17 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
137 s.

825 Harb ve Sulh

III

**


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Zeki Baştımar


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 2 Ankara, 1947, Sakarya Basımevi
242 s.

826 Seyahat Tabloları

II


Heinrich HEINE

Çevirenler Hayrünnisa Boratav ile Pertev Boratav


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 25 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
413 s.

827 Kaynak

I

(The Fountain)


Charles MORGAN

Çeviren Pervin Adataş


Millî Eğitim Bakanlığı Yeni İngiliz Edebiyatı 4 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
v + 339 s.

828 Kaynak

II

(The Fountain)


Charles MORGAN

Çeviren Pervin Adataş


Millî Eğitim Bakanlığı Yeni İngiliz Edebiyatı 4 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
277 s.

829 Altın


Eugene O'NEILL

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 43 İstanbul, MCMXLVII, Millî Eğitim Basımevi
134 s.

830 Milyoner Kadın


Bernard SHAW

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 44 Ankara, MCMXLVII, Millî Eğitim Basımevi
x + 126 s.

831 Wallenstein Trilogyası

Piccolomini'ler

(Die Piccolomini)


Friedrich SCHILLER

Çeviren Seniha Bedri Göknil


Milli Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 45 Ankara, 1947, Milli Eğitim Basımevi
120 s.

832 Hayatının Son Yıllarında

Gœthe İle Konuşmalar

I

(Gespräche mit Goethe in den Letzten Jahren seines Lebens)


Johann Peter ECKERMANN

Çevirenler Lütfi Ay - Sadi Baytın


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 47 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
xviii + 342 s.

833 Rüya, Bir Hayat


Franz GRILLPARZER

Çevirenler A. Alpaut - Ş. S. İlter


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 48 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
87 s.

834 Fıçıdan Hikâyeler

(Gescichten aus der Tonne)


Theodor STORM

Çeviren Nijat Akipek


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 50 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
iv + 102 s.

835 Viola Tricolor


Theodor STORM

Çevirenler D. Güney - N. Ağırnaslı


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 51 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
ii + 43 s.

836 İlk Prensipler

I

(First Principles)


Herbert SPENCER

Çeviren Selmin Evrim


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 52 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
v + 434 s.

837 Yeşil Heinrich

I

(Der Grüne Heinrich)


Gottfried KELLER

Çeviren Emin Türk Eliçin


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 52 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
270 s.

838 İlk Prensipler

II

(First Principles)


Herbert SPENCER

Çeviren Selmin Evrim


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 52 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
267 s.

839 Yeşil Heinrich

II

(Der Grüne Heinrich)


Gottfried KELLER

Çeviren Emin Türk Eliçin


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 52 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
248 s.

840 Seldwyla'lılar


Gottfried KELLER

Çeviren Melâhat Togar


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 53 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
274 s.

841 Sir Gawain ve Yeşil Şövalye

(Sir Gawain and the Green Knight)


Anonim

Çeviren Ayşe Cebesoy


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klâsikleri 53 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
115 s.

842 Renate


Theodor STORM

Çevirenler Dora Güney - Cahit Külebi


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 54 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
viii + 93 s.

843 Siyah Çiçek

(The dark Flower)


John GALSWORTHY

Çeviren Mustafa Ertem


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 54 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
ii + 365 s.

844 Otuz Yıl Savaşı Tarihi

(Geschichte des Dreissigjährigen Krieges)

(Geschichte des Dreissigjährigen Krieges)


Friedrich SCHILLER

Çeviren Dr. H. Dilevurgun


Milli Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 55 İstanbul, 1947, Milli Eğitim Basımevi
xxviii + 308 s.

845 Nibelungen


Christian Friedrich HEBBEL

Çevirenler Halit Yavuz - Ş. S. İlter


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 56 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
xvii + 255 s.

846 İstanbul Kitaplıkları Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu

I. Cilt

XII - XVI. Asır


Millî Eğitim Bakanlığı Kitaplıklar Müdürlüğü Tasnif Komisyonu


Millî Eğitim Bakanlığı Seri: II No: 1 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
219 s. + xıv s.

847 İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt: 1

M. 1258 - 1512

H. 656 - 918

IV/a
4
İsmail Hami DANİŞMEND


Türkiye Yayınevi Tarih Serisi Yeni İnceleme ve Telifler: 1 İstanbul, 1947, Türkiye Basımevi
530 s. + 4 s.

848 XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paraları

III/4
Behzad BUTAK


İstanbul, 1947,
140 s. (12-112)

849 Şehname

II

(ﺷﻬﻨﺎﻤﻪ)


FİRDEVSİ

Çeviren Necati Lugal


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslam Klasikleri 10 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
483 s.

850 Altın Adam

I

(Az Aranyember)


Mór JÓKAI

Çeviren F. Zahir Törümküney


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 11 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
v + 444 s.

851 Paris - Kudüs Yolculuğu

(Itinéraire de Paris à Jérusalem)

II


François-René de CHATEAUBRIAND

Çeviren Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 134 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
190 s.

852 Yaratıcı Tekâmül

(L'Évolution Créatrice)


Henri BERGSON

Çeviren M. Şekip Tunç


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 137 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
lii + 484 s. + ii

853 On Yedinci Yüzyıl Fransız Edebiyatından

Seçme Mektuplar


Kollektif

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 138 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
126 s.

854 Toprak

II

(La Terre)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 139 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
535 s.

855 Tabiat Kanunlarının Zorunsuzluğu Hakkında

(De la Contingence des Lois de la Nature)


Emile BOUTROUX

Çeviren Hilmi Ziya Ülken


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 140 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
vi + 183 s.

856 Feylesofça Konuşmalar ve Fıkralar

I

(Dialogues et Anecdotes Philosophiques)


VOLTAIRE

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 141 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
xxvi + 385 s.

857 Denemeler


Michel de MONTAIGNE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 142 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
140 s.

858 Mary Tudor


Victor HUGO

Çeviren Zeliha Özen


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 143 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
v + 118 s.

859 Pierre ile Jean


Guy de MAUPASSANT

Çeviren Bedia Kösemihal


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 144 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
xvi + 190 s.

860 Tefeci Gobseck

(Gobseck l'Usurier)


Honoré de BALZAC

Çeviren Vedat Günyol


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 147 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
61 s.

861 Hakikatın Araştırılması

I

(De la Recherche de la Vérité)


Nicholas MALEBRANCHE

Çeviren Miraç Katırcıoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 148 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
xlix + 198 s.

862 Modeste Mignon


Honoré de BALZAC

Çeviren Oktay Rıfat


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 149 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
iv + 407 s.

863 Rubailer ve İlk Gazeller

(ﺭﺑﺎﻋﻴﺎﺕ ‘ ﻏﺯﻟﻴﺎﺕ ﻘﺩﻴﻡ)


SADİ

Çeviren Nuri Gencosman


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslâm Klâsikleri 15 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
iii + 71 s.

864 Cousine Bette

I


Honoré de BALZAC

Çeviren Vahdî Hatay


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 150 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
299 s.

865 Notre-Dame de Paris

I


Victor HUGO

Çeviren Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 152 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
381 s.

866 Askerliğin Kulluğu ve Büyüklüğü

(Servitude et grandeur militaires)


Alfred de VIGNY

Çeviren Halim Kiper


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 153 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
iii + 258 s.

867 Tazı Payı

(La Curée)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 154 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
368 s.

868 İlâhiname

(ﺍﻠﻬﻰﻧﺎﻣﻪ)


Ferideddin-i ATTAR

Çeviren Abdülbaki Gölpınarlı


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslam Klasikleri 16 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
vii + 313 s.

869 Casina


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 17 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
79 s.

870 Dostluk

(De Senectute)


CİCERO

Çeviren Ayşe Sarıgöllü


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 18 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
ii + 61 s.

871 Epidicus

(Aulularia)


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 19 , 1947, Millî Eğitim Basımevi
63 s.

872 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 19

Ârifaki - Arkunlar (Hasan Fahreddin)

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1947, Tan Matbaası
32 s.

873 Etika

II


Baruch SPINOZA

Çeviren Hilmi Ziya Ülken


Millî Eğitim Bakanlığı Latince Klasikler 2 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
155 s.

874 Buğday Kurdu

(Curculio)


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 20 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
61 s.

875 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 20

Armağan Sokağı - Asesbaşı

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1947, Tan Matbaası
32 s.

876 Hortlak


TERENTIUS

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti Latin Klasikleri 21 İstanbul, 1947, Maarif Basımevi
67 s.

877 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 21

Âsım - Aşı Memurları Mektebi

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1947, Tan Matbaası
32 s.

878 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 22

Âşir Efendi - Atatürk İstanbulda

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1947, Tan Matbaası
32 s.

879 Üç Akçelik Kişi

(Trinummus)


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 22 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
81 s.

880 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 23

Atatürk İstanbulda

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1947, Tan Matbaası
32 s.

881 Seçme Epigramlar

ve

İmparator Claudius'un Kabaklaşması

(Epigrammata-Divi Claudii Apocolocyntosis)


SENECA

Çeviren Dr. Samim Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 23 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
xii + 43 s.

882 Oblomov

II


İvan Aleksandroviç GONÇAROV

Çeviren Servet Lünel


Maarif Vekâleti Rus Klasikleri 31 İstanbul, 1947, Maarif Matbaası
x + 230 s.

883 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

33. Cüz | ERMENİYE - EZRUH


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
124 s. (s. 321 - 444)

884 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

34. Cüz | FÂ - FÂTIMÎLER


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 445 - 524)

885 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

35. Cüz | FÂTIMÎLER - FIKIH


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 525 - 604)

886 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

36. Cüz | FIKIH - FUTA CALLON


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 605 - 684)

887 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

37. Cüz | FUTA CALLON - GENCE


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 685 - 764)

888 Totem ve Tabu

(Totem und Tabu)


Sigmund FREUD

Çeviren Niyazi Berkes


Millî Eğitim Bakanlığı Yeni Alman Edebiyatı 4 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
257 s.

889 Büyükler İçin Masallar

II


Mihail Yevgrafoviç SALTIKOV-SHCHEDRIN

Çeviren Aziz Alpaut


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 57 Ankara, 1947, Ar Basımevi
223 s.

890 Gençlik


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Zeki Baştımar


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 59 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
178 s.

891 Aklını İyi Kullanmak ve Bilimlerde Doğruyu Aramak İçin

Metot Üzerine Konuşma

(Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences)


René DESCARTES

Çeviren Mehmet Karasan


Millî Eğitim Bakanlığı Okul Klasikleri Serisi 7 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
iii + 186 s.

892 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

7. Fasikül Biyografiye Ait Eserler: c - Şairler Tezkireleri


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: I No: 7 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
s.

893 Barış

Εἰρήνη


ARISTOPHANES

Çeviren Azra Erhat


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 71 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
60 s.

894 Organon

I

Kategoryalar

Κατηγοριαι


ARISTO

Çeviren Hamdi Ragıp Atademir


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 72 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
xx + 61 s.

895 Organon

II

Önerme

Περὶ Ἑρμηνείας


ARISTO

Çeviren Hamdi Ragıp Atademir


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 72 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
44 s.

896 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

VIII. Cilt


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1121 - 1280)

897 Knowledge For Yacht Cruising

I/b
1
Geoffrey PROUT


Brown, Son & Ferguson First Printed Glasgow, 1947, Brown, Son & Ferguson
x + 141 s.

898 Türk Hukuk Lûgati

Fasikül IV


Türk Hukuk Kurumu


Millî Eğitim Bakanlığı Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (257-320. sayfalar)

899 La Turquie Kemaliste

No. 48


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Décembre 1947, L'Imprimerie d'Ètat
48 s.

900 Halil Edhem
Hâtıra Kitabı

Cilt: II

In Memoriam
Halil Edhem

Vol. II


Anonim


Türk Tarih Kurumu VII. Seri No. 5a Ankara, 1948, Türk Tarih Kurumu Basımevi
121 s. + 17 adet levha

901 Mimar Koca Sinan

Vakfiyyeleri - hayır eserleri - hayatı - Padişaha vekâleti - azadlık kâğıdı - alım, satım hüccetleri


İbrahim Hakkı KONYALI


Nihat Topçubaşı Örnek Sayı: 2 İstanbul, 1948,
161 s. + 6 s.

902 Osmanlı Tarihi

Cilt V

(1774 - 1912)


YORGA

Çeviren: B. Sıtkı Baykal


Ankara Üniversitesi : 16 Bilim Kitapları Serisi: 7 Ankara, 1948, Güney Matbaacılık ve Gazetecilik
xvi + 688 s.

903 Priene Kılavuzu / Guide to Priene


Rüstem DUYURAN


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Anıtları Koruma Kurulu Seri: I Sayı: X İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
51 s. + 23 resim

904 Sis


Miguel de UNAMUNO

Çeviren Behçet Necatigil


Millî Eğitim Bakanlığı İspanyol Klasikleri 1 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
149 s.

905 The Ciba Collection of Medical Illustrations


Frank H. NETTER


Ciba Pharmaceutical Products, Inc. New Jersey, (1948), Colorpress, New York
222 s.

906 Türk Boğazları

I/b
5
Prof. Cemil BİLSEL


İstanbul, 1948, İsmail Akgün Matbaası
134 s.

907 Pragmacılık

I


William JAMES

Çeviren Muzaffer Aşkın


Millî Eğitim Bakanlığı Amerikan Klasikleri 3 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
xviii + 121 s.

908 Seçme Nutuklar


Abraham LINCOLN

Çevirenler Hacer Özışık - Margaret Kamburoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Amerikan Klasikleri 2 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
80 s.

909 Seyahat Tabloları

III


Heinrich HEINE

Çeviren Pertev N. Boratav


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 25 Ankara, 1948, Millî Eğitim Basımevi
345 s.

910 Aşk Ruyası


Maksim GORKİ

Çeviren Hasan Âli Ediz


Remzi Kitabevi Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 28 İkinci Basılış İstanbul, 1948, Güven Basımevi
xxvi + 162 s.

911 Kendi Hayatımdan Şiir ve Hakikat

II

(Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit)


Johann Wolfgang von GOETHE

Çeviren Recai Bilgin


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 28 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
348 s.

912 Nostromo

II


Joseph CONRAD

Çeviren Cevat Şakir Kabaağaçlıgil


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 42 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
240 s.

913 Kutsal Alev


Somerset MAUGHAM

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 45 İstanbul, MCMXLVIII, Millî Eğitim Basımevi
x + 138 s.

914 Ehemmiyetsiz Bir Kadın


Oscar WILDE

Çeviren Nurettin Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 46 İstanbul, MCMXLVIII, Millî Eğitim Basımevi
113 s.

915 Ömrümüzün Günleri


Leonid ANDREYEV

Çeviren Gaffar Güney


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 47 İstanbul, MCMXLVIII, Millî Eğitim Basımevi
106 s.

916 Sağduyu ve Duyarlık

II

(Sense and Sensibility)


Jane AUSTEN

Çeviren Vecahat Güray


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 50 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
251 s.

917 Yeşil Heinrich

III

(Der Grüne Heinrich)


Gottfried KELLER

Çeviren Emin Türk Eliçin


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 52 Ankara, 1948, Millî Eğitim Basımevi
323 s.

918 Yeşil Heinrich

IV

(Der Grüne Heinrich)


Gottfried KELLER

Çeviren Emin Türk Eliçin


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 52 Ankara, 1948, Millî Eğitim Basımevi
351 s.

919 Arthur'un Ölümü

I

(Le Morte d'Arthur)


Sir Thomas MALORY

Çeviren Dr. Mina Urgan


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 55 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
viii + 304 s. + xiii

920 Arthur'un Ölümü

II

(Le Morte d'Arthur)


Sir Thomas MALORY

Çeviren Dr. Mina Urgan


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 55 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
xv + 322 s.

921 Otuz Yıl Savaşı Tarihi

II

(Geschichte des Dreissigjährigen Krieges)


Friedrich SCHILLER

Çeviren Dr. H. Dilevurgun


Milli Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 55 İstanbul, 1948, Milli Eğitim Basımevi
340 s.

922 Arthur'un Ölümü

III

(Le Morte d'Arthur)


Sir Thomas MALORY

Çeviren Dr. Mina Urgan


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 55 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
xviii + 400 s.

923 Arthur'un Ölümü

IV

(Le Morte d'Arthur)


Sir Thomas MALORY

Çeviren Dr. Mina Urgan


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 55 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
xvi + 350 s.

924 Milletlerin Zenginliği

I

(The Wealth of Nations)


Adam SMITH

Çeviren Haldun Derin


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 56 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
iv + 393 s.

925 Milletlerin Zenginliği

I

(The Wealth of Nations)


Adam SMITH

Çeviren Haldun Derin


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 56 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
340 s.

926 Miss Sara Sampson


Gotthold Ephraim LESSING

Çeviren Zâhide Gökberk


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 57 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
iii + 130 s.

927 Clavigo - Kardeşler

(Clavigo-Die Geschwister)


Johann Wolfgang von GOETHE

Çevirenler M. ve Ş. Önay


Maarif Vekaleti Alman Klasikleri 58 İstanbul, 1948, Maarif Matbaası
iv + 105 s.

928 Maria Magdalena


Christian Friedrich HEBBEL

Çeviren Prof. Selâhattin Batu


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 59 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
vi + 84 s.

929 Malte Laurids Brigge'nin Notları

(Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge)


Rainer Maria RILKE

Çevirenler Dr. Tietze ve Behçet Necatigil


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 61 , 1948, Millî Eğitim Basımevi
ix + 283 s.

930 Yiğit Kasperl İle Güzel Annerl'in Hikâyesi

(Die Geschichte vom braven Kasperl und schönen Annerl)


Clemens BRENTANO

Çevirenler S. Y. Baydur - O. Ş. Gökyay


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 63 İstanbul, 1948, Maarif Basımevi
48 s.

931 Çizmeli Kedi

(Der gestiefelte Kater)


Ludwig TIECK

Çeviren Fikret Elpe


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 64 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
iii + 86 s.

932 Kunduz Kürk

(Der Biberpelz)


Gerhart HAUPTMANN

Çeviren Şaziye Berin Kurt


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 66 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
iii + 106 s.

933 Tütün Yolu


Erskine CALDWELL

Çeviren Fikret Uray


Remzi Kitabevi Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 100 İstanbul, 1948, Tan Basımevi
xi + 155 s.

934 Seçme Hikâyeler

I


Luigi PIRANDELLO

Çeviren Dr. Feridun Timur


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 11 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
vi + 214 s.

935 Yeni Çiftlik Sahibi

(Az uj földesur)


Mór JÓKAI

Çeviren Sadrettin Karatay


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 12 Ankara, 1948, Millî Eğitim Basımevi
x + 364 s.

936 Aldanışlar

(Csalodasok)


Károly KISFALUDY

Çeviren Sadrettin Karatay


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 13 Ankara, 1948, Millî Eğitim Basımevi
ix + 72 s.

937 Feylesofça Konuşmalar ve Fıkralar

II

(Dialogues et Anecdotes Philosophiques)


VOLTAIRE

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 141 Ankara, 1948, Millî Eğitim Basımevi
383 s.

938 Havariler

(Les Apôtres)


Ernest RENAN

Çeviren Ziya İshan


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 145 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
81 s.

939 Son Düşünceler

(Dernières Pensées)


Henri POINCARÈ

Çevirenler H. R. Atademir - S. Ölçen


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 146 Ankara, 1948, Millî Eğitim Basımevi
xxii + 303 s. + 7

940 Hakikatın Araştırılması

II

(De la Recherche de la Vérité)


Nicholas MALEBRANCHE

Çeviren Miraç Katırcıoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 148 Ankara, 1948, Millî Eğitim Basımevi
269 s.

941 Cousine Bette

II


Honoré de BALZAC

Çeviren Vahdi Hatay


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 150 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
392 s.

942 Rönesans

(Renaissance)


Jules MICHELET

Çeviren Kâzım Berker


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 151 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
iii + 411 s.

943 Notre-Dame de Paris

II


Victor HUGO

Çeviren Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 152 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
222 s.

944 Ruy Blas


Victor HUGO

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 155 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
x + 260 s.

945 Top Oynıyan Kedi Mağazası

(La Maison du Chat-qui-pelote)


H. de BALZAC

Çeviren Dr. Necdet Bingöl


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 156 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
90 s.

946 Sylvie


Gérard de NERVAL

Çeviren Sitare Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 157 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
vi + 72 s.

947 Seçme Yazılar


André GIDE

Çeviren Suut Kemal Yetkin


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 158 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
xi + 133 s.

948 Jack

I


Alphonse DAUDET

Çeviren Nebil Otman


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 163 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
viii + 398 s.

949 Parıltılar

(ﻟﻤﻌﺎﺕ)


Fahrüddin-i Iraki

Çeviren Saffet Yetkin


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslâm Klâsikleri 17 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
xv + 98 s.

950 el-munkızu min-ad-dalal


GAZALİ

Çeviren Hilmi Güngör


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslam Klasikleri 18 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
iii + 370 s.

951 İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt: 2

M. 1513 - 1573

H. 919 - 981

IV/a
4
İsmail Hami DANİŞMEND


Türkiye Yayınevi Tarih Serisi Yeni İnceleme ve Telifler: 1 İstanbul, 1948, Türkiye Basımevi
565 s.

952 XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek

III/4
Behzad BUTAK


İstanbul, 1948,
13 s. (113-126)

953 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 24

Atatürk İstanbulda - Atlama Taşı

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

954 Palavracı Asker

(Miles Gloriosus)


PLAUTUS

Çeviren Türkân Uzel


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 24 , 1948, Millî Eğitim Basımevi
xxvi + 105 s.

955 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 25

Atlama Sokağı - Avrupa Tiyatrosu

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

956 Kartacalı

(Poenulus)


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 25 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
104 s.

957 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 26

Avrupa Tuvaleti - Ayak Esnafı, Satıcıları

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

958 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 27

Ayak Esnafı, Satıcıları - Ayasofya

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

959 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 28

Ayasofya - Aybastı Sokağı

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

960 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 29

Aydede - Ayia Mamas Ayazması

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

961 III. Türk Tarih Kongresi

Ankara 15 - 20 Kasım 1943

Kongreye Sunulan Tebliğler

IV/2
Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri No. 3 Ankara, 1948, Türk Tarih Kurumu Basımevi
775 s. + resimler

962 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 30

Ayia Mamas Ayazması - Ayios Yuanis Ayazması

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

963 Oblomov

III


İvan Aleksandroviç GONÇAROV

Çeviren Servet Lünel


Maarif Vekâleti Rus Klasikleri 31 İstanbul, 1948, Maarif Matbaası
x + 230 s.

964 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

38. Cüz | GENCE - GWALIOR


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
84 s. (s. 765 - 848)

965 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

5. Cilt 1. Kısım 39. Cüz | HÂ - HÂFİ HAN


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

966 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

40. Cüz | HÂFİ HAN - HALÎL PAŞA


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

967 Delikanlı

II


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Servet Lunel


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 41 Ankara, 1948, Millî Eğitim Basımevi
209 s.

968 Hikayeler

IV


Anton ÇEHOV

Çevirenler Oğuz Peltek ile Erol Güney


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 49 Ankara, 1948, Ar Basımevi
423 s.

969 Balodan Sonra


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Nafia Tanur


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 61 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
vi + 51 s.

970 Suç ve Ceza

I


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Hasan Âli Ediz


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 62 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
352 s.

971 Stepançikovo Köyü


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 63 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
x + 338 s.

972 İşler


HESIODOS

Çeviren Dr. Suad Yakup Baydur


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 75 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
iii + 42 s.

973 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

8. Fasikül Biyografiye Ait Eserler: ç: Biyografiye ait diğer eserler


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: I No: 8 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
s.

974 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

IX. Cild


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1281 - 1440)

975 La Turquie Kemaliste

No. 49


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Mars 1948, L'Imprimerie d'Ètat
48 s.

976 Camî

Hayatı ve Eserleri


Ali Asgar HİKMET

Çeviren M. Nuri Gencosman


Millî Eğitim Bakanlığı İran Klasikleri İçin Yardımcı Eserler 1 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
ii + 256 s.

977 Effi Briest


Theodor FONTANE

Çeviren Nijad Akipek


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 62 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
iv + 457 s.

978 İstanbulun Fethi


Feridun DİRİMTEKİN


İstanbul Belediyesi Sayı 6 İstanbul, 1949, Belediye Matbaası
272 s. + 71 resim

979 Marie Grubbe

(Fru Marie Grubbe)


Jens Peter JACOBSEN

Çeviren Prof. Selâhattin Batu


Millî Eğitim Bakanlığı Danimarka Klasikleri 1 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
vi + 253 s.

980 Töton Şövalyeleri

I


Henryk SIENKIEWICZ

Çeviren Musa Şamgul


Millî Eğitim Bakanlığı Polonya Klasikleri 1 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
vi + 624 s.

981 Balzac'ın Hayatı

I


André BILLY

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klâsikleri İçin Yardımcı Eserler 1 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
422 s.

982 Balzac'ın Hayatı

II


André BILLY

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klâsikleri İçin Yardımcı Eserler 1 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
422 s.

983 Diderot'nun Hayatı


André BILLY

Çeviren Sabiha Rıfat


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klâsikleri İçin Yardımcı Eserler 2 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
402 s.

984 Harb ve Sulh

IV

*


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Zeki Baştımar


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 2 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
178 s.

985 Harb ve Sulh

IV

**


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Zeki Baştımar


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 2 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
173 s.

986 Büyük İskender

(Geschichte Alexanders des Grossen)

III


Johann Gustav DROYSEN

Çeviren Bekir Sıtkı Baykal


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 22 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
272 s.

987 Büyük İskender

(Geschichte Alexanders des Grossen)

IV


Johann Gustav DROYSEN

Çeviren Bekir Sıtkı Baykal


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 22 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
x + 207 s.

988 Don Garcie de Navarre

Yahut
Kıskanç Prens

(Don Garcie de Navarre ou le Prince jaloux)


MOLIÈRE

Çeviren Reşat Nuri Darago


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 24 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
ii + 62 s.

989 Wilhelm Meister'in Seyahat Yılları

II

(Wilhelm Meisters Wanderjahre)


Johann Wolfgang von GOETHE

Çevirenler Cemal Köprülü - Dr. Şükrü Atala


Milli Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 38 İstanbul, 1949, Milli Eğitim Basımevi
237 s.

990 Ivanhoe

II


Walter SCOTT

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 47 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
379 s.

991 İki Başlı Kartal


Jean COCTEAU

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 48 İstanbul, MCMXLIX, Millî Eğitim Basımevi
135 s.

992 İnsan, Üstüninsan


Bernard SHAW

Çeviren Cevat Şakir Kabaağaçlıgil


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 49 İstanbul, MCMXLIX, Millî Eğitim Basımevi
303 s.

993 Nemo Bankası

(La Banque Nemo)


Louis VERNEUIL

Çevirenler Lûtfi Ay - Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 50 Ankara, MCMXLIX, Millî Eğitim Basımevi
208 s.

994 Rose Bernd


Gerhart HAUPTMANN

Çeviren Prof. Melâhat Özgü


Millî Eğitim Bakanlığı Modern Tiyatro Eserleri Serisi 51 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
114 s.

995 Henry Esmond

I


William Makepeace THACKERAY

Çeviren Kâmran Şerif Saru


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 57 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
xviii + 324 s.

996 Parazit


Friedrich SCHILLER

Çevirenler F. Borahan - M. A. Çamlıca


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 60 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
iii + 106 s.

997 Seçme Şiirler


Johann Wolfgang von GOETHE

Çeviren Selâhattin Batu


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 65 , 1949, Millî Eğitim Basımevi
xv + 180 s.

998 Ekkehard


Victor von SCHEFFEL

Çevirenler Şaziye Berin Kurt - Hayrullah Örs


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 67 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
xv + 457 s.

999 Meşum Miras

(Das Majorat)


Ernst Theodor Amadeus HOFFMANN

Çeviren Ethem Derviş Deriş


Milli Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 69 İstanbul, 1949, Milli Eğitim Basımevi
v + 139 s.

1000 Sonbahar Yıldızları Altında

(Markens gröde)


Knut HAMSUN

Çeviren Behçet Necatigil


Millî Eğitim Bakanlığı İskandinav Klasikleri 7 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
272 s.

1001 Gösta Berling

I


Selma LAGERLÖF

Çevirenler Hayrullah Örs - Behiç Enver Koryak


Millî Eğitim Bakanlığı İskandinav Klasikleri 9 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
xi + 276 s.

1002 Gösta Berling

II


Selma LAGERLÖF

Çevirenler Hayrullah Örs - Behiç Enver Koryak


Millî Eğitim Bakanlığı İskandinav Klasikleri 9 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
284 s.

1003 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

X. Cild


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1441 - 1600)

1004 Şehname

III

(ﺷﻬﻨﺎﻤﻪ)


FİRDEVSİ

Çeviren Necati Lugal


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslam Klasikleri 10 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
458 s.

1005 Vatan Sevgisi


Pearl S. BUCK

Çeviren İbrahim Hoyi


Remzi Kitabevi Dünya Muharrirlerinden Tercümeler 101 İstanbul, 1949, Ahmet Sait Matbaası
376 s.

1006 Sayfiye Dönüşü

(Il ritorno della villeggiatura)


Carlo GOLDONI

Çeviren Aydın Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 12 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
iii + 111 s.

1007 Altı Şahıs Yazarını Arıyor

(Sei Personaggi in cerca d'Autore)


Luigi PIRANDELLO

Çeviren Dr. Feridun Timur


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 13 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
119 s.

1008 Pugaçev İsyanının Tarihi


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çeviren Râna Çakıröz


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 13 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
iii + 131 s.

1009 Paris - Kudüs Yolculuğu

(Itinéraire de Paris à Jérusalem)

III


François-René de CHATEAUBRIAND

Çeviren Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 134 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
286 s.

1010 Öğütler

(Parainesis)


Ferenc KÖLCSEY

Çeviren Necmi Seren


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 14 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
ix + 56 s.

1011 Kharmides

Χαρμίδης


EFLÂTUN

Çeviren Nurettin Şazi Kösemihal


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 15 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
vi + 52 s.

1012 Fikir Üretimi

(La Culture des Idées)


Rémy de GOURMONT

Çeviren Muammer Necip Tanyeli


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 159 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
xix + 247 s.

1013 Esrarlı Bir Vaka

(Une ténébreuse affaire)


Honoré de BALZAC

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 160 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
ii + 319 s.

1014 Babamın Hayatı

(La Vie de mon Père)


Restif de La Bretonne

Çeviren Baha Öngel


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 161 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
viii + 283 s.

1015 Metafizik Üzerine Konuşma


Gottfried Wilhelm LEIBNIZ

Çeviren Nusret Hızır


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 162 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
xxxi + 88 s.

1016 Jack

II


Alphonse DAUDET

Çeviren Nebil Otman


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 163 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
424 s.

1017 Meslek Ahlâkı

(La Morale Professionnelle)


Émile DURKHEIM

Çeviren Mehmet Karasan


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 164 Ankara, 1949, Maarif Matbaası
xlvii + 74 s.

1018 Sahte Sırdaşlar

(Les Fausses Confidences)


Pierre de MARIVAUX

Çeviren Safiye Hatay


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 165 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
109 s.

1019 Avrupa ve Fransız İhtilâli

I

(L'Europe et la Révolution Française)

Siyasî Ahlâk ve Gelenekler


Albert SOREL

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 166 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
xix + 441 s.

1020 Avrupa ve Fransız İhtilâli

I *

(L'Europe et la Révolution Française)

Siyasi Ahlâk ve Gelenekler


Albert SOREL

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 166 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
450 s.

1021 Avrupa ve Fransız İhtilâli

II

(L'Europe et la Révolution Française)

Krallığın Sukutu


Albert SOREL

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 166 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
490 s.

1022 Avrupa ve Fransız İhtilâli

II *

(L'Europe et la Révolution Française)

Kırallığın Sukutu II


Albert SOREL

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 166 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
456 s.

1023 Gösteriş Budalaları

(La poudre aux yeux)


Eugène LABICHE - Édouard MARTIN

Çeviren Avni Yukaruç


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 167 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
87 s.

1024 Bilimin Değeri


Henri POINCARÈ

Çeviren Fethi Yücel


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 168 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
xiii + 268 s.

1025 Kırmızı Defter

(Le Cahier Rouge)


Benjamin CONSTANT

Çeviren Sona Tatlıcan


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 169 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
72 s.

1026 Trilby


Charles NODIER

Çeviren İlhan Sezen


Maarif Bakanlığı Fransız Klasikleri 170 Ankara, 1949, Maarif Matbaası
xv + 279 s.

1027 Tours Papazı

(Le Curé de Tours)


Honoré de BALZAC

Çeviren Mebrure Alevok


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 171 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
xiii + 124 s.

1028 Tümevarımın Temeli Hakkında

(Les Confessions)


Jules LACHELIER

Çeviren Hamdi Ragıp Atademir


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 172 Ankara, 1949, Maarif Basımevi
433 s.

1029 Cousin Pons

I


Honoré de BALZAC

Çeviren Vahdi Hatay


Maarif Bakanlığı Fransız Klasikleri 173 Ankara, 1949, Maarif Matbaası
xv + 279 s.

1030 Cousin Pons

II


Honoré de BALZAC

Çeviren Vahdi Hatay


Maarif Bakanlığı Fransız Klasikleri 173 Ankara, 1949, Maarif Matbaası
xv + 279 s.

1031 Üç Hikaye

El Verdugo - İsa Flandres'da - Dinsizin Âyini

(El Verdugo - Jésus Christ en Flandres - La Sagesse de l'Athée)


Honoré de BALZAC

Çeviren Mücahit Topalak


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 174 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
88 s.

1032 Sönmüş Hayaller
I

İki Şair

(Illusions Perdues)

(Les Deux Poètes)


Honoré de BALZAC

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 175 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
202 s.

1033 Germinie Lacerteux


Edmond de GONCOURT ve Jules de GONCOURT

Çeviren Ziya Osman Saba


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 176 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
x + 292 s.

1034 Ahlâk ile Dinin İki Kaynağı

(Les deux Sources de la Morale et de la Religion)


Henri BERGSON

Çeviren Mehmet Karasan


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 177 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
xvi + 444 s.

1035 Kaderci Jacques İle Efendisi

(Jacques le Fataliste et son Maitre)


Denis DIDEROT

Çeviren Adnan Cemgil


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 178 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
viii + 392 s.

1036 Ursule Mirouet


Honoré de BALZAC

Çeviren Sabiha Rıfat


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 179 (169) Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
317 s.

1037 Maarif

(معارف)


SULTAN VELED

Çeviren Meliha Tarıkâhya


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslâm Klâsikleri 19 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
xlii + 365 s. + v s.

1038 Nur Heykelleri

(ﻫﯿﺎﮐﻞ ﺍﻟﻨﻮﺮ)


Şihabeddin SÜHREVERDİ

Çeviren Saffet Yetkin


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslâm Klâsikleri 21 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
vii + 42 s.

1039 Ankara Anıdı

Monumentum Ancyranum


AUGUSTUS

Remzi Oğuz Arık'ın önsöziyle

Çeviren Hâmit Dereli


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 26 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
124 s.

1040 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı

(No. 3)

Archeological Museums of İstanbul

Third Report


Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri XVI İstanbul, 1949, Pulhan Matbaası
73 s.

1041 İstanbul Ansiklopedisi

Dördüncü Cild Fasikül 31

Ayios Yuanis Ayazması - Ayvansaray Gizli Toplantısı

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1949, Tan Matbaası
32 s.

1042 Delikanlı

III


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Servet Lunel


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 41 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
284 s.

1043 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

41. Cüz | HALÎL PAŞA - HÂRİZM


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

1044 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

42. Cüz | HÂRİZM - HASAN PAŞA


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

1045 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

43. Cüz | HASAN PAŞA - HAZARLAR


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 321 - 400)

1046 Halk İçin Hikâyeler

II


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 55 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
270 s.

1047 Halk İçin Hikâyeler

III

Suat Sinanoğlu kütüphanesinden


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 55 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
278 s.

1048 Hippolytos

Ιππόλυτοϛ


EURİPİDES

Çeviren Lâmia Kerman


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 60 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
x + 67 s.

1049 Seçme Yazılar

III


Samsatlı LUKIANOS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 63 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
276 s.

1050 Ölümden Sonra Dirilme

I


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 64 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
xiii + 307 s.

1051 Ölümden Sonra Dirilme

II


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 64 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
vi + 258 s.

1052 Hikayeler

V


Anton ÇEHOV

Çeviren Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 65 Ankara, 1949,
455 s.

1053 Hikâyeler

I


İvan Sergeyeviç TURGENYEV

Çeviren Şahin Akalın


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 66 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
iv + 245 s.

1054 Yunan Çoban Şiirleri

I


THEOKRİTOS

Çeviren Dr. Suat Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 76 İstanbul, 1949, Maarif Basımevi
vi + 107 s.

1055 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

9. Fasikül İctimaî, siyasî, idarî ve itısadî tarih eserleri: a: sefaretnâmeler


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: I No: 9 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
s.

1056 Büyük Sarhoşluk

1941 - 1945 Alman - Rus Seferi

Çevireninden ithaflı ve imzalı


Erich KERN

Çeviren Şevket Dilmaç


İnkılâp Kitabevi Ankara, 1949, Türkiye Matbaacılık ve Gazetecilik
254 s.

1057 60. Doğum Yılı Münasebetiyle

Zeki Velidi Togan'a Armağan

Symbolae In Honorem Z. V. Togan


Anonim


İstanbul, 1950-1955, Maarif Basımevi
xlv + 503 s.

1058 Artuk ilinin tarihî belgesi


(Van Orta Okul öğretmenlerinden) İbrahim ARTUK


İstanbul, Yayın tarihi yok, Güven Basımevi
14 s.

1059 Bursa'da Ulucami


Kâzım BAYKAL


Bursa Liselerinden Yetişenler Cemiyeti No. 1 İstanbul, 1950, İbrahim Horoz Basımevi
159 s.

1060 Kanunî Sultan Süleyman

(Soliman le Magnifique)


Fairfax DOWNEY

Çeviren Enis Behiç Koryürek


Millî Eğitim Bakanlığı Ankara, 1950, Semih OfsetMillî Eğitim Basımevi
250 s.

1061 Kendini Tanı


Alfred Ernest MANDER

Çeviren Suat Taşer


Millî Eğitim Bakanlığı İyi Yaşama Serisi 18 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
iii + 98 s.

1062 The Topkapı Saray Museum

50 Masterpieces


Prepared by Tahsin ÖZ


Turkish Press, Broadcasting and Tourist Department , ,
31 s. + resimler

1063 Töton Şövalyeleri

II


Henryk SIENKIEWICZ

Çeviren Musa Şamgul


Millî Eğitim Bakanlığı Polonya Klasikleri 1 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
vi + 624 s.

1064 Türk Mezarlarına Dair Araştırma


Asistan Y. Müh. - Mimar Necibe SARACOĞLU


İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yeterlik çalışması İstanbul, 1950, İstanbul Matbaacılık
48 s.

1065 Çehov'un Hayatı


Irène NÉMIROVSKY

Çeviren Oktay Akbal


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri İçin Yardımcı Eserler 1 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
iv + 160 s.

1066 Etrafımızdaki Kâinat


Sir James JEANS

Çeviren Ord. Prof. Salih Murat Uzdilek


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz  Bilim Eserleri 1 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
xiii + 320 s.

1067 J. Thury

(Thury Jozsef emlekezete)


Gyula NÉMETH

Çeviren Ziya Tuğal


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Bilim Eserleri 1 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
xviii + 34 s.

1068 Gustave Flaubert

Hayatı ve Eseri


René DUMESNIL

Çeviren Yusuf Tavat


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri İçin Yardımcı Eserler 3 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
viii + 348 s.

1069 Knock


Jules ROMAINS

Çeviren Ali Süha Delilbaşı


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 52 Ankara, MCML, Millî Eğitim Basımevi
xx + 80 s.

1070 Vahşi Kız

(La Sauvage)


Jean ANOUILH

Çevirenler Oktay Akbal - Salâh Birsel


Millî Eğitim Bakanlığı Modern Tiyatro Eserleri Serisi 53 İstanbul, MCML, Millî Eğitim Basımevi
138 s.

1071 Bellac Apollon'u


Jean GIRAUDOUX

Çeviren İlhan Berk


Millî Eğitim Bakanlığı Modern Tiyatro Eserleri Serisi 54 İstanbul, MCML, Millî Eğitim Basımevi
iii + 48 s.

1072 Santiago Şövalyesi


Henry de MONTHERLANT

Çevirenler S. K. Yetkin - Lûtfi Ay


Millî Eğitim Bakanlığı Modern Tiyatro Eserleri Serisi 55 İstanbul, MCML, Millî Eğitim Basımevi
iii + 69 s.

1073 Gizli Oturum


Jean-Paul SARTRE

Çeviren Oktay Akbal


Milli Eğitim Bakanlığı Modern Tiyatro Eserleri Serisi 57 İstanbul, MCML, Millî Eğitim Basımevi
xxiv + 58 s.

1074 Gurur ve Aşk

II


Jane AUSTEN

Çeviren Berin Özoran


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 58 Ankara, 1950, Millî Eğitim Basımevi
298 s.

1075 Kayıp Elyazması

I

(Die Verlorene Handschrift)


Gustav FREYTAG

Çeviren Hulûsi Gölkıyı


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klâsikleri 68 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
vii + 601 s.

1076 Kayıp Elyazması

II

(Die Verlorene Handschrift)


Gustav FREYTAG

Çeviren Hulûsi Gölkıyı


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klâsikleri 68 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
393 s.

1077 Kayıp Elyazması

III

(Die Verlorene Handschrift)


Gustav FREYTAG

Çeviren Hulûsi Gölkıyı


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klâsikleri 68 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
414 s.

1078 Romantizm

(Die Romantik)


Ricarda HUCH

Çeviren Halit Yavuz


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 70 , 1950, Maarif Matbaası
vii + 430 s.

1079 Aç Papaz

I

(Der Hunger Pastor)


Wilhelm RAABE

Çeviren Şaziye Berin Kurt


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 71 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
xi + 311 s.

1080 Aç Papaz

II

(Der Hunger Pastor)


Wilhelm RAABE

Çeviren Şaziye Berin Kurt


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 71 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
311 s.

1081 Denizin ve Aşkın Dalgaları

(Des Meeres und der Liebe Wellen)


Franz GRILLPARZER

Çeviren Vecahet Akyol


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 72 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
117 s.

1082 Değişen Kafalar

(Die Vertauschten Köpfe)


Thomas MANN

Çeviren Saadet İkesus Alp


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 73 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
114 s.

1083 Namus


Hermann SUDERMANN

Çeviren Seniha Bedri Göknil


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 74 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
ii + 157 s.

1084 Seçme Yazılar


Hugo von HOFMANNSTAHL

Çeviren Prof. Melâhat Özgü


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 75 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
x + 131 s.

1085 Litvanya Hikâyeleri


Hermann SUDERMANN

Çeviren Müşerref Hekimoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 76 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
xvii + 392 s.

1086 Dünya Nimeti

II


Knut HAMSUN

Çeviren Behçet Necatigil


Millî Eğitim Bakanlığı İskandinav Klasikleri 8 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
234 s.

1087 Cengiz Han

(Çingis-xan)


Boris Yakovleviç VLADIMIRCOV

Çeviren Hasan Âli Ediz


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Bilim Eserleri Serisi 1 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
xxvi + 127 s.

1088 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

XI. Cild


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1601 - 1760)

1089 Seçme Hikâyeler

II


Luigi PIRANDELLO

Çeviren Dr. Feridun Timur


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 11 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
339 s.

1090 Hakikatın Araştırılması

III

(De la Recherche de la Vérité)


Nicholas MALEBRANCHE

Çeviren Miraç Katırcıoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 148 Ankara, 1950, Millî Eğitim Basımevi
175 s.

1091 Hakikatın Araştırılması

IV-V

(De la Recherche de la Vérité)


Nicholas MALEBRANCHE

Çeviren Miraç Katırcıoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 148 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
379 s.

1092 Hakikatın Araştırılması

VI

(De la Recherche de la Vérité)


Nicholas MALEBRANCHE

Çeviren Miraç Katırcıoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 148 Ankara, 1950, Millî Eğitim Basımevi
326 s.

1093 Kule Saatindeki Kuzgun

(Varju a. Toranyoran)


Kalman CSATHO

Çeviren Sami N. Özerdim


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 15 Ankara, 1950, Millî Eğitim Basımevi
448 s.

1094 Avrupa ve Fransız İhtilâli

III *

(L'Europe et la Révolution Française)

Kırallara Harb II


Albert SOREL

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 166 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
460 s.

1095 Fransız İhtilâli Tarihi

I

(Histoire de la Révolution Française)


Jules MICHELET

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 173 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
xxxiii + 407 s.

1096 Şuurun Doğrudan Doğruya Verileri

(Les données Immédiates de la Conscience)


Henri BERGSON

Çeviren Prof. M. Şekip Tunç


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 180 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
242 s.

1097 Nucingen Bankası

(La Maison Nucingen)


Honoré de BALZAC

Çeviren Vahdi Hatay


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 182 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
iii + 132 s.

1098 Şanlı Aşıklar

(Les Amants Magnifiques)


MOLIÈRE

Çeviren Oktay Rıfat


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 183 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
82 s.

1099 Romada Gezintiler

(Quelques Proménades dans Rome)


STENDHAL

Çeviren Dr. Adnan Hün


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 185 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
xiv + 269 s.

1100 Cinq-Mars

I


Alfred de VIGNY

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 186 Ankara, 1950, Millî Eğitim Basımevi
xviii + 366 s.

1101 Bostan


SADİ

Çeviren Hikmet İlaydın


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslâm Klâsikleri 20 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
xi + 483 s.

1102 Sefername