CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

3291 kitap
1 Opera Omnia, Anatomica et Medica


Isbrandi de DIEMERBROECK


Meinardum à Dreunen & Guilielmum à Walcheren Utrecht, MDCLXXXV (1685),
(18) + 568 + (6) + (16) + 303 + (1) + (2) +130 + (2) + (4) + 70 s. 16 Pl.

2 Hamse-i Şani zade

El-kitab ül-evvel: fit teşrihât | El-kitab üs-sani: fit-tabiiyât | El-kitab üs-salis: Mi'yar ül-etibbâ

I/b
2
Şanizade Mehmet Ataullah      Kimdir

Avrupa tıbbına ait bilgileri Osmanlı’ya aktarmak üzere Almanca’dan çevirdiği beş ciltlik eserin 1820 yılında tek cilt olarak basılan ilk üç cildi, Osmanlı Devleti’nde basılan ilk tıp kitabı olmuştur.
İstanbul, 1235 (1820), Dar üt-tıbaat ül-amire
220 s. +39 s. + 283 s.

Özege 6779
3 Ahkâm ül-Emraz

I/b
2
Auguste F. CHOMEL      Kimdir

Mütercimi Osman SAİB


İstanbul, 1252 (1836), Matbaa-i Amire
3 + 177 s.

Özege 222
4 Müntehabat-ı Evliya Çelebi

I/a
3
Mehmed bin ZILLÎ


, 1259 (1843),
2 + 143 s.

Özege 14879
5 Tekmilet ül-iber

III/3
Abdüllatif SUBHİ Paşa      Kimdir

İbn Haldun'un el-'İber'ine zeyil olarak telif edilmiştir. Eserde Suriye'de Selefki ve İran'daki Eşkaniyan devletleri tarihi ve sikkeleri incelenir. İstanbul'da taş baskısı olarak basılmıştır.
İstanbul, 1278 (1862), Takvimhane-i âmire
s.

Özege 20318
6 Catalogue Historique des Médailles et Pièces de Monnaie

Depuis la Fondation de la Dynastie Ottomane (l'an 699 de l'Hégire)

Par Sultan Osman-Khan jusqu'a Sultan Abdul-Aziz-Khan Empereur Regnant;

Formant la Collection de P. A. Bilezikdji

III/3

P[ascal] A[rtio] Bilezikdji


3me Édition Constantinople, 1864, Imprimerie Henri Cayol
12 s.

7 Menafi ül İnsan

Cild-i Evvel: Fenn-i hıfz-ı sıhhat-i avâm | Cild-i sani: Fenn-i cerrahiyet ül-avâm | Cild-i salis: Fenn-i tababet ül-avâm

I/b
2
Mustafa HAMİ Paşa


İstanbul, 1284 (1868),
s.

Özege 13088
8 Ameliyyat-ı Cerrahiyye

I/b
2
MALGAIGNE

Ahmed Hilmi


İstanbul, 1289 (1872), Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbaası
1. Cild 24 + 719, 2. Cild 28 + 856 + 1 s.

Özege 706
9 Münazara-i sultan-ı bahar bâ şehriyar-ı şita-i namdâr

I/a
3
Lami Çelebi

Çok değişik alanlarda elli civarında eser veren, XVI. yüzyılın büyük düşünür ve şairlerinden "Cami-i Rum" diye anılan Lami’i Çelebi, devrin devlet adamlarının takdir ve segisini kazanmıştır. Şair adeta Bursa ile birlikte anıldığından; Kanuni Sultan Süleyman’ın bu şehri ziyareti söz konusu olduğunda, Şehr-engiz ve hemen akabinde de Münazara-i Bahar u Şita adlı eserlerini yazar. Şairin ölümüne doğru yazdığı Münazara-i Bahar u Şita; alegorik mahiyette olup, sanatın zenginliklerini sergilediği, efsanevi unsurlar taşıyan önemli teliflerdendir. Tabiat unsurları bu efsaneni kahramanlarıdır; Kış ve Bahar Sultanları''nın Uludağ''da kıyasıya mücadelesi bir masal havası içinde anlatılmaktadır.
İstanbul, 1290 (1873), İzzet Efendinin Matbaası
75 s.

Özege 14810
10 МОНЕТЫ ВОСТОЧИАГО ХАЛИФАТА

(Moneti Vostocnago Halifata)

İmzalı


В. Тизенгауеиа. (Vladimir TIESENHAUSEN)


No: 851 Saint Petersburg, 1873,
s.

11 La Tapisserie


Eugène MÜNTZ


A. Quantin Bibliothèque de L'enseignement des Beaux-Arts Paris, 1875, A. Quantin
384 s.

12 İlm-i Emraz ve Seririyat-ı Cerrahi

Cild-i evvel

I/b
2
Birgivi kâtip zade Mehmet Nuri

Dr J.-A. Fort'dan (Joseph-Auguste Aristide Fort)


İstanbul, 25 Muharrem 1292 (3 Mart 1875), Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbaası
2 + 14 + 784 s.

Özege 8849
13 Coins and Medals

Their Place in History and Art


Authors of the British Museum Official Catalogues

Edited by Stanley LANE-POOLE


London, 1885,
s.

14 Notes on the Mint-Towns and Coins of the Mohamedans from the Earliest Period to the Present Time


Eugene LEGGETT


London, 1885,
s.

15 Küçük Tarih-i İslam

I/a
4-b
Ahmed RASİM      Kimdir


Dersaadet, 1306 (1888), Âlem Matbaası
s.

Özege 11456
16 Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâneye Mahsus Tarih-i Osmanî

I/a
4-b
Erkân-ı Harb Binbaşısı Mehmed TEVFİK


Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâne Birinci tab'ı Kostantiniye, 1305 (1888), Matbaa-i Ebüzziya
310 s.

Özege 12728
17 Turkey

I/a
3
Stanley LANE-POOLE      Kimdir


New York, 1888,
s.

18 Takvim-i Meskûkât-ı Osmaniyye

Devlet-i Aliye-i Osmaniyenin Bidayet-i Teessüsünden Beri Zarb ve İhraç Olunan Meskûkât ve Medalyaların Nevi ve Cins ve Tarifatile Malumat-ı Tarihiyesini Mutazammındır.


İsmail GALİB      Kimdir


Kostantiniye, 1307, Mihran Matbaası
22 + 503 s. + 3 (çift) + 1 s.

Özege 19391
19 Takvim-i Meskûkât-ı Selçukiyye

Selaçekai Rum Tarafından Zarb ve İhraç Olunan Meskukat İle Diğer Bazı Hükümat-ı Sağire Sikkelerinin Envaile Tarifatını ve Malûmat-ı Tarihiyesini Mutazammındır.


İsmail GALİB      Kimdir


Kostantiniye, 1309, Mihran Matbaası
31 + 143 s. + 5 pl.

Özege 19392
20 Ev Kadını

I/a
3
FAHRİYE


3. Baskı İstanbul, 1310, Mahmud Bey Matbaası
22 + 405 s.

Özege 5250
21 Sitler

Heredote dan


Mütercimi Necib Asım


Kitabhane-i Ebuzziya Aded 95 Birinci tabı Kostantiniye, 1310 (1892), Matbaa-i Ebuzziya
143 s.

Özege 18124
22 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı İslamiyye Kısmından Meskûkât-ı Türkmeniyye Kataloğu

Beni Artuk, Beni Zengi, Füruu Atabegiye, Mülûk-i Eyubiyei Miyafarikin

III/3
İsmail GALİB      Kimdir


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1311, Mihran Matbaası
s.

Özege 15042
23 Takvim-i Devr-i Daim

I/a
3
Ahmed KÂMİLÎ


, 1311 (1893), Matbaa-i Âmire
8 + 408 s.

Özege 19380
24 Usûl-i Meskûkât-ı Osmaniyye ve Ecnebiyye


Süleyman SÛDİ


İstanbul, 1311 (1893),
s.

Özege 22214
25 Nef'i

I/a
2
Ebüzziya


Kitabhane-i Ebüzzıya Cüz: 1 ilâ 4 Kostantiniye, 1311 (1893), Matbaa-i Ebüzzıya
303 s.

Özege 15325
26 Catalogue des Monnaies Turcomanes

Beni Ortok, Beni Zengui, Frou' Atabeqyéh et Meliks Eyoubites de Meiyafarikin

III/3
I. Galib EDHEM      Kimdir


Musée Impérial Ottoman Section des Monnaies Musulmanes Constantinople, 1894, Mihran Imprimeur
XVII + 176 s.

27 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kadime-i İslamiyye Kataloğu

Sasaniyan ve Bizantin Tarzındaki Sikkeler, Hulefa-i Emeviye ve Abbasiye Meskûkâtı Füruu Abbasiyeden Beni Tulun, Beni Ihşid, Ali Saman, Benu Hamadan, Ali Buye, Beni Mervan Meskûkâtı

III/3
İsmail GALİB      Kimdir


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1312, Mihran Matbaası
s.

Özege 15043
28 Namık Kemal


Abdül'ahrar Tahir (Süleyman Nazif)


Paris, 1314 (1896),
16 s.

Özege 15118
29 Musée Impérial Ottoman

Bronzes et Bijoux

Catalogue Sommaire


Anonim


Ministère Imp. de l'Instruction Publique Constantinople, 1898, Typ. Lith. F. Loeffler
98 s.

30 Lühûd ve Mekabir-i Atika Kataloğu


Anonim


Müze-i Hümayun İkinci tab'ı Kostantiniye, 1317, Mahmud Bey Matbaası
116 s.

Özege 15041
31 Nevsâl-i Afiyet

I/b
2
Doktor Besim ÖMER      Kimdir


Birinci sene İstanbul, 1315 (1899), Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı
6 + 420 s.

Özege 15406
32 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu Kısm-ı Salis

Mülûk-i Cengiziye ve İlhaniye ve Celairiye ve Kırım Hanları Meskûkâtı

III/3
Mehmed MÜBAREK


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1318 (1900),
s.

Özege 15044
33 Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Premier

I/e
1
Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse Paris, , Imp. Larousse
836 s.

34 Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Deuxième

I/e
1
Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse Paris, , Imp. Larousse
840 s.

35 Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Troisième

I/e
1
Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse Paris, , Imp. Larousse
914 s.

36 Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Quatriéme

I/e
1
Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse Paris, , Imp. Larousse
1003 s.

37 Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Cinquième

I/e
1
Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse Paris, , Imp. Larousse
1044 s.

38 Meskûkât-ı Kadime-i İslamiyye

Erbab-ı merakdan bir zat tarafından cem olunan meskûkât-ı İslamiyyenin tarifatını havi kataloktur

Monnaies Anciennes Musulmanes
Catalogue d'une collection de monnaies Musulmanes appartenant à un amateur.

III/3
Erbab-ı merakdan bir zat      (Arap İzzet Holo Paşa)

"Bu zat Sultan Abdülhamidin ikinci kâtibi olan İzzet Holo Paşadır ki bu paraları gayri muntazam bir defter ile Bağdat Adliye Reislerinden Suriyeli Yahya Bey isminde birisi toplayıp kendisine vermiş, o da Sultan Abdülhamide takdim etmiştir" (Halil Ethem, İslâmî Nümismatik için bir Bibliyoğrafi Tecrübesi)
İstanbul - Constantinople, 1318 - 1901, (Mihran) Matbaası - Imprimerie MIHRAN
1 + 204 s.

Özege 13252
39 Sir Harry Parkes In China


Stanley LANE-POOLE      Kimdir


Methuen & Co. London, 1901,
s.

40 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu Kısm-ı rabi

Türkistan Hakanları, Al-i Sebüktekin, Horasan ve Irak Selçukileri, Beni Salduk, Beni Menküç, Danişmendiler, Rum Selçukileri, Karaman, Aydın, Saruhan, Menteşe, Germiyan ve İsfendiyar Oğulları, Beni Eretna, Karakoyunlu ve Akkoyunlu Meskûkatı

III/3
Ahmed TEVHİD


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1321, Mahmud Bey Matbaası
28 + 567 s. + 7 pl.

Özege 15045
41 A Manual of Musalman Numismatics


O. CODRINGTON


London, 1904,
s.

42 Précis de Physiologie

I/c
3
E. HÉDON


Octave Doin Éditeur Paris, 1904,
s.

43 Nouvelles Tables de Logarithmes

avec Règleset Formules Usuelles

I/b
6
C. BOUVART A. RATINET


Librairie Hachette Quatriéme Édition Paris, 1905,
176 + 47 s.

44 Müze-i Hümayun

Kurşun Mühür Kataloğu

Arab ve Arab-Bizantin ve Osmanlı Kurşun Mühürlerine Mahsusdur

Oku   

Halil EDHEM      Kimdir


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1321 (1906),
s.

Özege 15040
45 Catalogue des Figurines Grecques de Terre Cuite


Anonim


Musée Impériaux Ottomans Constantinople, 1908, Typographie et Lithographie Ahmed Ihsan
ix + 663 s. + xv plates

46 İlm-i Teşrih-i Topografi

Birinci cild

I/b
2
Hasan Mazhar Paşa


İstanbul, sene-i hicri 1326, sene-i mali 1324 (1908), Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Osmaniye Matbaası
775 + 12 s.

Özege 9033
47 Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan Temsil-i rabi İstanbul, 1324 (1908), Mahmud Bey Matbaası
376 s.

Özege 20571
48 Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i sani


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan İstanbul, 1324 (1908), Matbaa-i Kütübhane-i Cihan
296 s.

Özege 20571
49 Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i salis


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan İstanbul, 1324 (1908), Matbaa-i Kütübhane-i Cihan
269 + 2 s.

Özege 20571
50 Fatih Sultan Mehmed ve Ressam Bellini (1479 - 1480)

Oku   
I/a
4-a
THUASNE

Thuasne'den Ahmed Refik


Tarih-i Osmanî Kitabhanesi Aded: 1 İstanbul, 1325 (1909), Matbaa-i Ahmed İhsan
64 s.

Özege 5411
51 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Birinci Cild

I/a
4-b
Mehmed MURAD

Mürettib ve naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


tab-ı evvel , 1325, Matbaa-i Amidî
324 + 4 s.

Özege 19778
52 Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i rabi


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan İstanbul, 1325 (1909), Matbaa-i Kütübhane-i Cihan
240 + 1 s.

Özege 20571
53 Meskükât-ı Osmaniye İdaresinin On Beş Senelik Tarihçesi


İbrahim HAKKI


(İstanbul), 13 Mart 1325 (1909),
8 s.

Özege 13253
54 Meskûkât-ı İslâmiyye Takvimi

Catalogue of Islamic Coins Contains, 2243. Coins belong to the. 243 khelifes, monarchs and meliks in the 39. khilafet, monarchy and governments. minted in the 201 mint towns by 234 names

III/3
Ahmed ZİYA


İstanbul - Costantinople, 1328 - 1910, Matbaa-i Âmire
10 + 170 s. + 1 s. 4 pl.

Özege 13251
55 Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i hams


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan Dersaadet, 1326 (1910), İkdam Matbaası
254 + 2 s.

Özege 20571
56 Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i sadis


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan Dersaadet, 1326 (1910), İkdam Matbaası
240 s.

Özege 20571
57 İlm-i Ensac-ı Tabiiye

Yazarından Saray Yaveri Necmeddin Efendi'ye ithaflı ve imzalı

I/b
2
Doktor Tevfik RECEB


Dersaadet, 1327 (1911), Müşterek Ül-Menfaa Osmanlı Şirketi Matbaası
545 + 8 sayfa s.

Özege 8867
58 Modern Copper Coins of the Muhammadan States of Turkey, Persia, Egypt, Afghanistan, Morocco, Tripoli, Tunis, etc.

III/3
W.H. VALENTINE


London, 1911,
s.

59 Tarih-i Sultan Mehmed Han Sâni

Oku   
I/d
3
Kritovulos

Mütercimi İzmir Mebusu Karolidi

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 1-12
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1328 (1912), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaası
200 s.

Özege 19912
60 Büyük Tarih-i Umumi

Birinci Cild

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


ikinci tab'ı İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
61 Büyük Tarih-i Umumi

İkinci Cild

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
62 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

İkinci Cild [Fatih Mehmed, İkinci Bayezid, Yavuz Selim hanlar devirleri]

I/a
4-b
Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


tab-ı evvel , 1328, Matbaa-i Amidî
330 + 2 s.

Özege 19778
63 Büyük Tarih-i Umumi

Üçüncü Cild

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
64 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Üçüncü Cild (Kanunî Süleyman ve İkinci Selim hanlar devirleri)

I/a
4-b
Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


tab-ı evvel Dersaadet, 1328, Kasbar Matbaası
390 + 2 s.

Özege 19778
65 Büyük Tarih-i Umumi

Dördüncü Cild

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
66 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Dördüncü Cild [Murad-ı salis, Mehmed-i salis, Ahmed-i evvel hanlar devirleri]

I/a
4-b
Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


tab-ı evvel , 1328, Matbaa-i Amidî
407 + 1 s.

Özege 19778
67 Büyük Tarih-i Umumi

Beşinci Cild

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
68 Büyük Tarih-i Umumi

Altıncı Cild

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
69 Eski İstanbul abidat ve mebanisi

Şehrin tesisinden Osmanlı fethine kadar

I/a
3
Celal ESAD


Muhtar Halid Külliyatı Kısm-ı tarihi Aded: 4 Birinci tab'ı Dersaadet, 1328 (1912), Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı
250 s. + 1 LE.

Özege 5113
70 Ameliyyat-ı Cerrahiyye

I/b
2
Muallim Doktor Orhan ABDİ


İstanbul, 1329 (1913), Kader Matbaası
1 + 294 s. + 1

Özege 708
71 Kanunname-i Âl-i Osman

(Kanunî Sultan Süleyman devri)

Oku   
I/d
3
Tevkıî Seydi tarafından tertib edildiği tahmin edilmektedir.

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 13-19
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1329 (1913), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık osmanlı şirketi
7 + 72 s.

Özege 10115
72 Musavver Tarih-i İslam

Kavm-i necib-i Arabın terakkiyat-ı fikriye, ictimaiye, iktisadiyesiyle suret-i itila ve inhitatdan bahis ve müteaddit tarihi resimlerle yedi kıta şehr-i peygamberi haritasını ve üç kıta coğrafya-yı politiki haritalarını havidir.

1. Cild

I/a
4-b
Seyyid Emir ALİ

Mütercimi M. Rauf


Kanaat Kütüphanesi Dersaadet, 1329, Kanaat Matbaası
320 s. + 8 pl.

Özege 14485
73 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Beşinci Cild

I/a
4-b
Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


tab-ı evvel , 1329, Matbaa-i Amidî
422 + 2 s.

Özege 19778
74 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Altıncı Cild [Kösem ve Turhan valdeler devri]

I/a
4-b
Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


tab-ı evvel , 1329, Matbaa-i Amidî
373 + 2 + 1 s.

Özege 19778
75 Kanunname-i Âl-i Osman

(Fatih Sultan Mehmed devri)

Oku   
I/d
3
Tertib eden: Tevkıî Leys zade Mehmed bin Mustafa

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 13-14
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1330 (1914), Matbaa-i Ahmed İhsan ve şürekâsı
32 s.

Özege 10114
76 Rehnüma

I/a
4-b
Anonim


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1330, Matbaa-i Ebüzziya
152 s.

Özege 15047
77 Tarih-i Ebülfeth

Oku   
I/d
3
Dursun Tur-ı Sinâ

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 26-38
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1330 (1914), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık Osmanlı şirketi
198 s.

Özege 19779
78 Vakıat-ı Sultan Cem

Oku   
I/d
3

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 22-23, 25
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1330 (1914), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaası
43 s.

Özege 22481
79 Mahrusa-i İstanbul Fetihnamesi

Oku   
I/d
3
Cafer Çelebi Taci Zade

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 20-21
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1331 (1915), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık osmanlı şirketi
24 s.

Özege 11953
80 Mardin Mülûki Artukiyye Tarihi ve Kitabeleri ve sair Vesaik-i Mühimme


Kâtib FERDÎ


Ali Emirî Nevadir-i eslâk külliyatı Aded 4 Dersaadet, 1331 (1915), Kader Matbaası
72 s.

Özege 12250
81 Forty Years In Constantinople

The Recollections of Sir Edwin Pears 1873-1915

with 16 Illustrations

I/a
3
Sir Edwin PEARS


D. Appleton and Company New York, MCMXVI,
390 s.

82 Hulâsat ül-kelâm fi redd il-avâm

Oku   
I/d
3
Koca Sekban başı

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 39, 41-42
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, (1332/1916), Hilâl Matbaası
54 s.

Özege 7980
83 Tevarih-i Ali Osmandan

Aşıkpaşazade Tarihi

Oku   
I/a
3
Derviş Aşık paşa zade Ahmed AŞIKİ

Tarih-i Osmânî Encümeni tarafından yayınlanan raporlarda bu eserin adı geçmemekle beraber, "ifade-i mahsûsa” adı verilmiş olan girişin sonunda,
"Tarih-i Osmânî Encümeni fi 4 zilkade sene 1332”
imzası bulunmaktadır.
Maarif-i Umumi Nezareti Celilesi İstanbul, 1332 (1916), Matbaa-i Âmire
20 + 318 s.

Özege 20900
84 Memâlik-i Osmaniyede Demirbaş Şarl

Aded: 1

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 1 İstanbul, 1332 (1916), Hilâl Matbaası
123 s.

Özege 13021
85 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Yedinci Cild - Köprülüler devri

I/a
4-b
Mehmed MURAD


birinci tabı , 1332, Tefyiz Matbaası
359 s.

Özege 19778
86 İran Sefaretnamesi

Oku   
I/d
3
Mehmed Refi'

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 43
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1333 (1917), Hilâl Matbaası
31 s.

Özege 9308
87 Nakid ve İtibar-ı Malî

Birinci Kitab

Meskükât

III/4
Hasan Ferid


İstanbul, 1333 (1917),
s.

Özege 15093
88 Ottomanisme Rationnel

Lecture Expliquée

Cours Moyen


P. ANMÉGHIAN Orkhan SÉLAHEDDIN


Constantinople, , Imprimerie "Arax"
113 s.

89 Memâlik-i Osmaniyede Kral Rakoçi ve Tevabii

(1109 - 1161)

Aded: 2

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 2 İstanbul, 1333 (1917), Hilâl Matbaası
91 s.

Özege 13028
90 Bir Elçi'nin Tarihçe-i Sefareti

(1207 - 1208)

Aded: 3

I/a
3
Hayreddin NEDİM


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 3 İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye
122 s.

Özege 2277
91 Osmanlılar ve Büyük Fredrik

(1133 - 1179)

Aded: 4

Oku   
I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 4 İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye
48 s.

Özege 16025
92 Onuncu Asr-ı Hicrîde İstanbul Hayatı

(961 - 1000)

Aded: 6

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 6 İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye
235 s.

Özege 15723
93 Kayseri Şehri

Mebani-i İslâmiye ve Kitabeleri

Aded: 5

I/a
3
Halil EDHEM      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 5 İstanbul, 1334 (1918), Matbaa-i Orhaniye
14 + 148 s. + 2 s. 16 Pl.

Özege 10480
94 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu

Meskukat-i Osmaniye, Kısm-ı Sadis, Birinci Cild

Sultan Osman Han-ı evvelden Sultan Murad Han-ı salisin ahır-ı saltanatına kadar olan zamanı müştemildir

III/3
Halil EDHEM      Kimdir


Müze-i Hümayun Constantinople, 1334 (1918), Mahmud Bey Matbaası
s.

Özege 15046
95 Osmanlı Tarihi

I/a
4-b
Necib Asım Mehmed Arif


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı İstanbul, 1335 (1919), Matbaa-i Orhaniye
6 + 638 s. + 3

Özege 15998
96 Tarih-i Cami-i Şerif-i Nurıosmaniye

Oku   
I/d
3

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 49:62
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1335-1337 (1919-1921), Hilâl Matbaası
51 s.

Özege 19771
97 Meskûkât-ı Şahane İdaresi Darbhane-i Âmire

1335 Sene-i Maliyesi

Darbiyat ve Muamelâtı Hakkında Mâliye Nezaret-i Celîlesine Takdim Olunan Rapor


Dr. Niyazi ASIM


Dersaadet, 1336 - 1920,
55 + 2 + s. 2 LE.

Özege 13254
98 Meskûkât-ı Şahane İdaresi Darbhane-i Âmire

1336 Sene-i Maliyesi

Darbiyat ve Muamelâtı Hakkında Mâliye Nezaret-i Celîlesine Takdim Olunan Rapor


Meskûkat-ı Şahane Müdürü Niyazi ASIM


Meskûkât-ı Şahane İdaresi Dersaadet, 1337 - 1921, Matbaa-i Amire
257 + 5 s.

Özege 2148
99 Rehnüma

I/a
4-b
Anonim


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1337, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı
87 s.

Özege 15047
100 Traité de Chirurgie d'Urgence

I/c
3
Félix LEJARS


Masson et Cie, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine Paris, 1921,
s.

101 Cemal Paşa Hatıratı

1913 - 1922

I/a
2


Dersaadet, 1339 (1922), Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaası
282 s. I le. 2 Pl.

Özege 7029
102 Précis de Pathologie Externe, Tome Premiere

I/c
3
E. FORGUE


Librairie Octave Doin Paris, 1922,
s.

103 Asar-ı Atika Müzesinde Meskûkât Koleksiyonları

(Tarihçesi, Tasnifatı, ve Mikdarı)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Maarif Vekaletine Takdim Olunan Rapor

III/3
Halil EDHEM      Kimdir


İstanbul Asar-ı Atika Müzesi 6 İstanbul, 1339 (1923),
s.

Özege 998
104 Rehber-i Ameliyat-ı Viladiye

I/b
2
Doktor Zekâi TAHİR


İstanbul, 1339 (1923),
185 s. + 1

Özege 16568
105 Sultan Cem

(864 : 900)

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


İ. Hilmi, Kitabhane-i Hilmi Geçmiş Asırlarda Türk Hayatı 10 İstanbul, 1923 (1924), Orhaniye Matbaası
232 s.

Özege 18309
106 Tarih-i Gilmanî

Oku   
I/d
3
Mehmed Halife

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 78-84
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1340 (1924), Orhaniye Matbaası
102 + 2 s.

Özege 19810
107 İstanbul Rehber-i Seyyahin

Yazarından İstanbul Valisine ithaflı ve imzalı

I/a
3
Ernest MANBURİ      Kimdir


Ritso ve Mahdumu Neşriyatı Birinci tab'ı İstanbul, 1925,
4 + 561 s. 1 PL. 4 LE.

Özege 8245
108 Lamartin

Türkiyeye Muhaceret Kararı, İzmirdeki Çiftliği

(1849 - 1853)

Aded: 7

Oku   
I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 7 İstanbul, 1925, Orhaniye Matbaası
56 s.

Özege 11559
109 Safra Taşları ve Teşekkül, İhtilatat ve Tedavileri

I/b
2
M. KEMAL


İstanbul, 1926,
s.

Özege 17272
110 Sicill-i Kavanîni

Kısmı evvel

Birinci Cild | 24 Nisan 1336 - 31 Teşrin-i Evvel 1341

I/a
1
Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1926, "Cihan" Matbaası
s.

Özege 18036
111 Sicill-i Kavanîni

Kısmı evvel

İkinci Cild | 21 Teşrin-i Sani - 10 Haziran 1926

I/a
1
Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1926, "Cihan" Matbaası
s.

Özege 18036
112 Türkiyede Mülteciler Meselesi

Aded: 8

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 8 İstanbul, 1926, Matbaa-i Amire
259 s.

Özege 21882
113 Darüşşafaka

Türkiyede İlk Halk Mektebi

I/b
2
Mehmed İZZET Mehmed ESAD Osman NURİ Ali KÂMİ


İstanbul, 1927, Evkaf-ı İslâmiye Matbaası
207 s. + 4 s.

Özege 3631
114 Düvel-i İslâmiye

I/a
3
Stanley LANE-POOLE      Kimdir

Halil Edhem


Maarif Vekâleti İstanbul, ( Hicri 1345) 1927, Milli Matbaa
17 s. + 640 s., 11 levha

Özege 4502
115 Fenn-i Vilade

İkinci Kitab

Marazî nifasiyet ve usret-i vilade

I/b
2
Müderris Doktor İsmail DERVİŞ


Darülfünun Tıb Fakültesi Külliyatı İstanbul, 1927, Ahmed İhsan Matbaası
576 s. + 5 s.

Özege 5593
116 Guide du Musée de Smyrne


Inspecteur Général des Antiquités A. AZİZ Bey

Traduit par Djevdet Bey


Association des Amis des Antiquités de Smyrne et ses Environs No 3 Smyrne, 1927, Imp. Lithogr. Spartalı Haifz Ali
50 s.

117 Nutuk

Gazi Mustafa Kemal tarafından

22093 / İkinci Elli Bin

I/b
2
Anonim


Ankara, 1927,
543 + 2 s. Vesaik kısmı 303 + 2 s. 1 PL. 10 LE.

Özege 15583
118 Umdet üt-tevarih

Oku   
I/d
3
Abdülgaffar bin Hüseyin Kırimî

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 85-95
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1343 (1927), Matbaa-i âmire
207 s.

Özege 21999
119 Sicill-i Kavanîni

Kısmı evvel

Üçüncü Cild | 13 Mayıs 1926 - 18 Haziran 1927

I/a
1
Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1927, "Cihan" Matbaası
s.

Özege 18036
120 Nouveau Petit Larousse Illustré


Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse Quarante-neuvième Edition Paris, 1927,
1760 s.

121 İstanbul Seririyatı / Stamboul Seriryatı

Revue Medicale

I/b
2
Anonim


Dokuzuncu Sene Numero 3 , Temmuz 1927,
s.

122 İ'lamsız İcra Usulü

Yazarından kızı Mefkûre'ye ithaflı ve imzalı

I/a
3
Hakimoğlu Ahmed REFİK


İstanbul, 1928,
s.

Özege 8700
123 İstanbul Limanı

I/a
3


Türkiye Cumhuriyeti İktisad Vekaleti Neşriyatından İstanbul, 1928,
85 + 1 s.

Özege 8221
124 Türkiye Teracim-i Ahvâl Ansiklopedisi

Cild 1

Encyclopédie Biographique de Turquie

I Volume

I/a
3
Mehmed Zeki Mahmud PAÇACI


Constantinople, 1928, Impr. L. Babok & Fils
201 + 14 s.

Özege 21863
125 Akıl Hastalıkları

Yazarından ithaflı ve imzalı

I/b
2
Mazhar Osman


İstanbul, 1928, Kader Matbaası
467 + 1 s.

Özege 341
126 Dahili Tıb Kitabı

Cümle asabiye hastalıkları

I/b
2
Y. Fon Mering

Türkçeye mütercimi Tevfik Salim


İstanbul, 1928, Şirket-i Mürettibiye Matbaası
178 s.

Özege 22779
127 Düsturname-i Enverî

Aded: 15

I/a
3
Enverî

İstinsah eden: Mükrimin Halil

1928 yılında Latin harflerine geçiş esnasında hem Eski Türkçe, hem Latin harfleriyle birlikte yayımlanmıştır. En eski tarihlerimizden birisidir.
Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 15 İstanbul, 1928 / 1929, Devlet Matbaası / Evkaf Matbaası
121 + 99 s.

Özege 4494
128 Sicill-i Kavanîni

Kısmı evvel

Dördüncü Cild | 18 Haziran 1927 - 28 Mayıs 1928

I/a
1
Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1928, "Cihan" Matbaası
s.

Özege 18036
129 Türk Ticaret Gemileri


Anonim


İstanbul Deniz Ticareti müdürlüğü T. C. İktisat Vekâleti Neşriyatından İstanbul, 1929, Halk Matbaası
56 s.

130 Sistemim

Sıhhat ve Vücut Güzelligi İçin Günde ,,15,, Dakıkalık Beden Harekâtı

I/b
5
J. P. MÜLLER

Alamancadan Çevirenler Yzb. Ö. Lütfi - Yzb. Süleyman


İstanbul, , Çituris Biraderler Matbaası
152 s.

131 Hicrî On İkinci Asırda Istanbul Hayatı

(1100-1200)

Aded: 17

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 17 İstanbul, 1930, Devlet Matbaası
xvi + 240 s.

132 Sicill-i Kavanini

Kısmı evvel

Beşinci Cilt | 1 Teş. s. 1928 - 3 Haziran 1929

I/a
1
Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1930, "Cihan" Matbaası
s.

133 The Murder At The Vicarage


Agatha CHRISTIE


Dell Publishing Reprinted New York, ,
223 s.

134 Mimar Sinan

I/a
4-a
Ahmet REFİK      Kimdir


Kanaat Kütüphanesi İstanbul, 1931,
72 s.

135 Topkapı Sarayı


Halil EDHEM      Kimdir


Kanaat Kütüphanesi Ansiklopedik Neşriyatı Serisi İstanbul, 1931, Sebat Matbaası
61 s.

136 Hicrî On Birinci Asırda İstanbul Hayatı

(1000-1100)

Aded: 20

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 20 İstanbul, 1931, Devlet Matbaası
ix + 59 s.

137 Sicill-i Kavanini

Kısmı evvel

Altıncı Cilt | 14 Teş. s. 1929 - 17 Haziran 1930

I/a
1
Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1931, "Cihan" Matbaası
s.

138 Tarih

III

Yeni ve Yakın Zamanlarda Osmanlı - Türk Tarihi


Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle yazılmış olan tarih kitapları, 1931 yılından 1949 yılına kadar orta öğrenimde ders kitabı olarak okutuldu. Sümerlerin dilinin eklemeli Türkçe olduğu gerçeğine kadar Türk tarihinin derinliğine inen bu kitapların yürürlükten kaldırılması, ABD ile 27 Aralık 1949 tarihinde imzalanan Fulbright anlaşması sonrasında yaşandı.
Maarif Vekâleti İstanbul, 1931, Devlet Matbaası
xviii + 95 s.

139 Tarih

IV

Türkiye Cümhuriyeti


Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle yazılmış olan tarih kitapları, 1931 yılından 1949 yılına kadar orta öğrenimde ders kitabı olarak okutuldu. Sümerlerin dilinin eklemeli Türkçe olduğu gerçeğine kadar Türk tarihinin derinliğine inen bu kitapların yürürlükten kaldırılması, ABD ile 27 Aralık 1949 tarihinde imzalanan Fulbright anlaşması sonrasında yaşandı.
Maarif Vekâleti İstanbul, 1931, Devlet Matbaası
xxiv + 132 s.

140 İzmir Hakkında Tetkikat

+

İzmir'de Roma Tiyatrosu

I/a
3
Bonavantür F. SLAARS IKONOMOS Otta WALTER Otta BERG

Mütercimler Arap zade Cevdet ve Süleyman Namık


İzmir ve Havalisi Asarıatika Muhipleri Cemiyeti Sayı: 6 İzmir, 1932, Marifet Matbaası
352 s. +34 s. + resimler

141 Birinci Türk Tarih Kongresi

Konferanslar Münakaşalar

IV/2
Anonim


Maarif Vekâleti İstanbul, 1932, Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi
631 s. + 1 harita

142 Sicill-i Kavanini

Kısmı evvel

Yedinci Cild | 22 Eylül 1930 - 30 Teş. ev. 1931

I/a
1
Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1932, "Cihan" Matbaası
s.

143 Camilerimiz


Halil EDHEM      Kimdir


Kanaat Kütüphanesi İstanbul, 1933, Resimli Gazete Matbaası
107 s.

144 İslâmî Nümismatik İçin Bir Bibliyoğrafi Tecrübesi

Essai D'une Bibliographie Pour La Numismatique Musulmane

Oku   

Halil EDHEM      Kimdir


Kitap Yazanlar Kooperatifi Büyük Seri: No. 1 Ankara, 1933, Hakimiyeti Milliye Matbaası
64 s.

145 Sıhhat Almanakı

Cumhuriyetin onuncu senesini kutlularken Hekimlerimizin halkımıza armağanı


Mazhar OSMAN


İstanbul, 1933, "Kader" Matbaası
1136 s.

146 Tiglatpileser III-ün Oğlu Asur Kralı Sargon II

Sargon II. von Assyrien der Sohn Tiglatpilesers III.


Eckhard UNGER


İstanbul Asarıatika Müzeleri IX İstanbul, 1933, Universum Matbaası / Alaettin Matbaası
31 s. + resimler

147 Topkapı Sarayı Müzesi Rehberi


Anonim


İstanbul Asarıatika Müzeleri İstanbul, 1933, Devlet Matbaası
197 s. + 48 resim - 1 Plân

148 İstanbul Asarıatika Müzeleri

Resimli Rehber

Yunan, Roma, Bizans Heykeltraşî Eserleri


Anonim


İstanbul, 1934, Devlet Matbaası
VII + 146 s.

149 Précis de Sémiologie Médical Appliquée

I/c
3
M. CHIRAY P. CHÊNE


Libraires de l'Académie de Médecine Paris, 1934,
s.

150 La Turquie Kemaliste

No. 3


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Octobre 1934, L'Imprimerie d'Ètat
27 s. + 5 s. resim

151 La Turquie Kemaliste

No. 4


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Décembre 1934, L'Imprimerie d'Ètat
34 s.

152 Osmanlıcadan Türkçeye

Cep Kılavuzu


Anonim


T. D. A. K. İstanbul, 1935, Devlet Basımevi
371 s.

153 Osmanlıcadan Türkçeye

Cep Kılavuzu


Anonim


T. D. A. K. İstanbul, 1935, Devlet Basımevi
371 s.

154 Türkçeden Osmanlıcaya

Cep Kılavuzu


Anonim


Türk Dil Kurumu İstanbul, 1935, Devlet Basımevi
340 s.

155 Peril At End House


Agatha CHRISTIE


Collins London, ,
252 s.

156 La Turquie Kemaliste

No. 5


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Février 1935, L'Imprimerie d'Ètat
28 s. + 6 s. resim

157 La Turquie Kamâliste

No. 8


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Août 1935, L'Imprimerie d'Ètat
25 s. + 5 s. resim

158 La Turquie Kamâliste

No. 10


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Décembre 1935, L'Imprimerie d'Ètat
20 s. + 8 s. resim

159 Diyarbekir Tarihi

Cilt: I.


Basri KONYAR


, 1936, Ulus Basımevi
218 s. + resimler ve haritalar

160 La Turquie Kamâliste

No. 12


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Avril 1936, L'Imprimerie d'Ètat
18 s. + 16 s. resim

161 La Turquie Kamâliste

No. 13


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Juin 1936, L'Imprimerie d'Ètat
23 s. + 9 s. resim

162 La Turquie Kamâliste

No. 14


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Août 1936, L'Imprimerie d'Ètat
27 s. + 8 s. resim

163 La Turquie Kamâliste

No. 15


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Octobre 1936, L'Imprimerie d'Ètat
24 s. + 14 s. resim

164 La Turquie Kamâliste

No. 16


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Décembre 1936, L'Imprimerie d'Ètat
30 s. + 10 s. resim

165 Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri

Siyasî, İdarî, Fikrî, İktisadî, Hayat; İlmî ve İctimaî Muesseseler; Halk ve Toprak


İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI      Kimdir


Türk Tarih Kurumu VIII Seri No. 2 Ankara, 1937,
V + 182 s.

166 Bir Türk Hekimi ve Tıbba Dair Manzum Bir Eseri


Hasan-Âli YÜCEL


İstanbul, 1937, Devlet basımevi
29 s. + 4 resim

167 İstanbul Müzeleri Asarıatika Müzesi Tunç Eserler Rehberi

Musée des Antiquites Guide Illustré des Bronzes


Anonim


İstanbul, 1937, Devlet Basımevi
50 s.

168 Kadeh ve Bardak İçkileri


K. ÖNER


İstanbul, 1937, Halk Basımevi
399 s. + XIII s.

169 Peçenek Tarihi

I/a
3
A. N. KURAT


Kültür Bakanlığı Birinci defa İstanbul, 1937, Devlet Basımevi
285 s.

170 Türk İstiklâl Harbi Hulâsası 1919 : 1922


Anonim


Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarih Encümeni İstanbul, 1937, Askerî Matbaa
10 s.

171 La Turquie Kamâliste

No. 17


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Février 1937, L'Imprimerie d'Ètat
28 s. + 6 s. resim

172 La Turquie Kamâliste

No. 18


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Avril 1937, L'Imprimerie d'Ètat
31 s. + 18 s. resim

173 La Turquie Kamâliste

No. 19


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Juin 1937, L'Imprimerie d'Ètat
26 s. + 15 s. resim

174 La Turquie Kamâliste

No. 20


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Août 1937, L'Imprimerie d'Ètat
29 s. + 11 s. resim

175 La Turquie Kemaliste

No. 21 - 22

Numéro Spécial Consacré au II.e Congrès d'Histoire Tueque et à l'Exposition d'Histoire 20 - 26 Septembre 1937


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Décembre 1937, L'Imprimerie d'Ètat
96 s.

176 Topkapı Sarayı Müzesi Arşiv Kılavuzu

I. Fasikül

A-B-C


Anonim


Kültür Bakanlığı Topkapı Sarayı Müzesi Direktörlüğü İstanbul, 1938, Devlet Matbaası
96 s. + XIV vesika

177 La Turquie Kémaliste

No. 23 - 24


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Avril 1938, L'Imprimerie d'Ètat
22 s. + 15 s. resim

178 La Turquie Kémaliste

No. 25 - 26


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Août 1938, L'Imprimerie d'Ètat
24 s. + 20 s. resim

179 La Turquie Kemaliste

No. 27


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Octobre 1938, L'Imprimerie d'Ètat
31 s. + 25 s. resim

180 La Turquie Kemaliste

No. 28


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Décembre 1938, L'Imprimerie d'Ètat
36 s. + 7 s. resim

181 Fatih Camii ve Bizans Sarnıcı


H. Baki KUNTER A. Saim ÜLGEN


İstanbul, 1939, Cumhuriyet Matbaası
16 s. + 72 resim

182 Kitabül Cerrahiyei İlhaniye (Cerrahname)

870 - 1465 Paris nüshası resimleri

Les Illustration de traitè de Chirurgie de Cherefeddin Saboundjou oglou

I/c
2
Şerafeddin SABUNCUOĞLU

Neşreden: Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER


İstanbul Üniversitesi Tıb Tarihi Enstitüsü Adet: 12 İstanbul, 1939, Kenan Basımevi
48 s. + 76 s.

183 Türk ve İslam Eserleri Müzesi Rehberi


Anonim


İstanbul Müzeleri İstanbul, 1939, Devlet Basımevi
63 s.

184 La Turquie Kemaliste

No. 29


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Février 1939, L'Imprimerie d'Ètat
34 s. + 30 s. resim

185 La Turquie Kemaliste

No. 30


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Avril 1939, L'Imprimerie d'Ètat
46 s. + 17 s. resim

186 La Turquie Kemaliste

No. 31


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Juin 1939, L'Imprimerie d'Ètat
38 s. + 21 s. resim

187 La Turquie Kemaliste

No. 32 - 40


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Août 1939, L'Imprimerie d'Ètat
67 s. + 33 s. resim

188 Ayrılmak Zevki


Jules RENARD

Çeviren Sabahattin Eyüpoğlu


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 3 İstanbul, 1940, Maarif Matbaası
30 s.

189 Die Welt des Islams

Band 22


Begründet von Prof. Dr. G. KAMPFFMEYER

Herausgegeben von Prof. Dr. G. JÄSCHKE


Deutsche Gesellschaft für Islamkunde Berlin, 1940, August Hopfer
167 s.

190 Dördüncü


Martial PIÉCHAUD

Çeviren Fikret Adil


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 8 İstanbul, 1940, Maarif Matbaası
41 s.

191 Saruhanoğulları ve Eserlerine Dair Vesikalar (733 H. - 1220 H.)


Çağatay ULUÇAY


İstanbul, 1940,
s.

192 Türkiyede Çıkmakta Bulunan Gazete ve Mecmualar


Anonim


Başvekâlet Matbuat U. Müdürlüğü Ankara, 1940, Devlet Matbaası
340 + xvi s.

193 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

1. Cilt 1. Cüz | AB - ABDÜLKADİR


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1940, Maarif Matbaası
XXI + 80 s. (s. 1 - 80)

194 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

I. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti İstanbul, 1940, Maarif Matbaası
160 s. (s. 1 - 160)

195 Topkapı Sarayı Müzesi Arşiv Kılavuzu

II. Fasikül C-Ç-D-E-F-G-H


Anonim


Topkapı Sarayı Müzesi İstanbul, 1940, Maarif Matbaası
96 s. + XIV vesika

196 Adamcıl

Suat Sinanoğlu tarafından imzalı


MOLIÈRE

Çeviren Ali Süha Delilbaşı


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 1 , 1941, Maarif Matbaası
159 s.

197 Aias


SOPHOKLES

Çeviren Suat Sinanoğlu


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 6 , 1941, Maarif Matbaası
109 s.

198 Dr. A. Süheyl Ünver Bibliyografyası


Osman ERGİN


İstanbul Üniversitesi Tıb Tarihi Enstitüsü Adet: 20 İstanbul, 1941, Millî Mecmua Basımevi
64 s.

199 Kadınlar Mektebi


MOLIÈRE

Çevirenler Bedrettin Tuncel - Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 4 , 1941, Maarif Matbaası
154 s.

200 Oidipus Kolonos'ta


SOPHOKLES

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 7 , 1941, Maarif Matbaası
136 s.

201 Anadolu Selçukî Devleti Tarihi

İbni Bibi'nin Farsça Muhtasar Selçuknâmesinden


İbni Bibi

Notlar ilâve eden F. N. UZLUK

Türkçeye çeviren M. Nuri Gencosman


Anadolu Selçukîleri gününde tarih bitikleri I Ankara, 1941, Uzluk Basımevi
328 s.

202 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

2. Cüz | ABDÜLKADİR - AHLAT


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 81 - 160)

203 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

II. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
160 s. (s. 161 - 320)

204 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cüz | AHLAT - AKÎDE


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 161 - 240)

205 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

4. Cüz | AKÎDE - ALİ EVLÂDI


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 241 - 320)

206 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

5. Cüz | ALİ HAN - ÂMİDÎ


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 321 - 400)

207 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

6. Cüz | ÂMİDÎ - ARABİSTAN


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 401 - 480)

208 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

7. Cüz | ARABİSTAN - ARGUN


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 481 - 560)

209 La Turquie Kemaliste

No. 41


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Février 1941, L'Imprimerie d'Ètat
36 s. + 18 s. resim

210 La Turquie Kemaliste

No. 42


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Avril 1941, L'Imprimerie d'Ètat
25 s. + 21 s. resim

211 La Turquie Kemaliste

No. 43


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Juin 1941, L'Imprimerie d'Ètat
32 s. + 34 s. resim

212 La Turquie Kemaliste

No. 44


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Août 1941, L'Imprimerie d'Ètat
33 s. + 23 s. resim

213 La Turquie Kemaliste

No. 45


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Octobre 1941, L'Imprimerie d'Ètat
27 s. + 26 s. resim

214 La Turquie Kemaliste

No. 46


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Décembre 1941, L'Imprimerie d'Ètat
25 s. + 33 s. resim

215 Julius Cæsar

(Jül Sezar)


William SHAKESPEARE

Çeviren Nurettin Sevin


Maarif Vekaleti İngiliz Klasikleri 1 , 1942, Maarif Matbaası
252 s.

216 Kur'an

Şiir ve Kanunları

Çevireninden ithaflı ve imzalı

I/a
3
Stanley LANE - POOLE

Türkçeye Çeviren: Avni Doğan


Ankara, 1942, Ulusal Matbaa
78 s.

217 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

10. Cüz | ATATÜRK


Heyet


İstanbul, 1949, Maarif Matbaası
87 s. (s. 721 - 807)

218 İslâm Ansiklopedisi

Atatürk

İslâm Ansiklopedisinin 10 uncu Fasikülünden Ayrı Basım


Heyet


İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
s.

219 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

2. Cilt 11. Cüz | ATBARA - AZÂB


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
80 s. (s. 1 - 80)

220 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

12. Cüz | AZÂB - BA'AL


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
80 s. (s. 81-160)

221 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

13. Cüz | BA'AL - BAHTİYÂR


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
80 s. (s. 161 - 240)

222 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

III. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
160 s. (s. 321 - 480)

223 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

8. Cüz | ARGUN - ARÛZ


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
80 s. (s. 561 - 640)

224 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

9. Cüz | ARÛZ - ATAMA


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
80 s. (s. 641 - 720)

225 Agricola'nın Hayatı

(De Vita Iulii Agricolae)


Cornelius TACITUS

Çeviren Hâmit Dereli


Maarif Vekâleti Latin Klasikleri 5 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
xiv + 58 s.

226 Aktörlük Hakkında Aykırı Düşünceler

(Paradoxe sur le Comédien)


Denis DIDEROT

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Maarif Vekaleti Fransız Klasikleri 47 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
114 s.

227 Amphytrion


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti Latin Klasikleri 4 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
85 s.

228 Andrea del Sarto


Alfred de MUSSET

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekaleti Fransız Klasikleri 13 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
79 s.

229 Boris Godunov


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çevirenler Zeynel Akkoç - Oğuz Peltek


Maarif Vekâleti Rus Klasikleri 1 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
xv + 133 s.

230 Doktor Faustus

(Doctor Faustus)


Christopher MARLOWE

Çeviren İrfan Şahinbaş


Maarif Vekâleti İngiliz Klasikleri 35 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
vi + 106 s.

231 Elektra

(Ηλεκτρα)


EURİPİDES

Çeviren A. Hamdi Tanpınar


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 56 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
81 s.

232 Hekim Uçtu (Le Médecin volant)

ve

Soytarının Kıskaçlığı(La Jalousie du Barbouillé)


MOLIÈRE

Çevirenler Güzin Dikel - Ali Süha Delilbaşı


Maarif Vekaleti Fransız Klasikleri 14 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
44 s.

233 Hikâyeler

(Contes)


Alfred de MUSSET

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 49 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
273 s.

234 İlimler ve Sanatlar Hakkında Nutuk

(Discours sur les Sciences et les Arts)


Jean-Jacques ROUSSEAU

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 50 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
46 s.

235 İstanbul Çeşmeleri

I

İstanbul Ciheti

I/b
5
İbrahim Hilmi TANIŞIK


Maarif Vekilliği Antikite ve Müzeler Müdürlüğü Seri: II Sayı: 3 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
xv + 414 s.

236 Monadoloji

(La Monadologie)


Gottfried Wilhelm LEIBNIZ

Çeviren Suut K. Yetkin


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 44 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
29 s.

237 Phaidon

(Фαίδων)


EFLÂTUN

Çevirenler Hamdi Ragıp Atademir - Suut Kemal Yetkin


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 12 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
143 s.

238 Safoğlan

(L'Ingénu)


VOLTAIRE

Çeviren Fehmi Baldaş


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 45 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
125 s.

239 Yedi Askı

(ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ)


İmru ül-Kays

Çeviren Şerefeddin Yaltkaya


Maarif Vekaleti Şark-İslâm Klâsikleri 2 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
127 s. + 67 s.

240 İstanbul Kütüpaneleri Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

1. Fasikül Umumi Tarihler


Anonim


Maarif Vekilliği Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: 1 No: 1 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
s.

241 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

14. Cüz | BAHTİYÂR - BASRA


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 241 - 320)

242 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

15. Cüz | BASRA - BAYKAL


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 321 - 400)

243 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

16. Cüz | BAYKARA - BELGRAD


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 401 - 480)

244 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

17. Cüz | BELGRAD - BERMEKÎLER


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 481 - 560)

245 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

18. Cüz | BERMEKÎLER - BÎRÛNÎ


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 561 - 640)

246 İkinci Türk Tarih Kongresi

İstanbul 20 - 25 Eylül 1937

Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler

IV/2
Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri No. 2 İstanbul, 1943, Kenan Matbaası
1187 s.

247 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

19. Cüz | BÎRÛNÎ - BORNU


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 641 - 720)

248 III. Türk Tarih Kongresi

Türk Tarih Kurumu Sergisi ve Kurumun Çalışmaları Hakkında Bir Hulâsa

IV/2
Anonim


Türk Tarih Kurumu Ankara, 1943, Türk Tarih Kurumu Basımevi
60 s.

249 III. Türk Tarih Kongresi Programı

15 - 20 sonteşrin 1943

IV/2
Anonim


Türk Tarih Kurumu Ankara, 1943, Türk Tarih Kurumu Basımevi
16 s.

250 La Turquie Kemaliste

No. 47


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, 1943, L'Imprimerie d'Ètat
47 s. + 12 s. resim

251 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

IV. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
160 s. (s. 481 - 640)

252 Antikacının Ailesi

yahut
Gelin Kaynana


Carlo GOLDONI

Çeviren Ekrem Sungar


Maarif Vekaleti İtalyan Klasikleri 3 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
135 s.

253 Bakkhalar

(Βακχαι)


EURİPİDES

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekaleti Yunan Klasikleri 57 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
xi + 94 s.

254 Barberine


Alfred de MUSSET

Çeviren Orhan Veli Kanık


Maarif Vekaleti Fransız Klasikleri 53 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
76 s.

255 Bir Gün İçinde


Georg KAISER

Çeviren Kemal Kaya


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 20 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
ii + 80 s.

256 Candide

Yahut
İyimserliğe Dair

(Candide ou de l'Optimisme)


VOLTAIRE

Çeviren Fehmi Baldaş


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 70 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
xi + 133 s.

257 Carmosine

-----

Louison


Alfred de MUSSET

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Vekaleti Fransız Klasikleri 57 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
138 s.

258 Çifte Bakkhis'ler


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti Latin Klasikleri 7 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
82 s.

259 Define

(Der Schatz)


Gotthold Ephraim LESSING

Çeviren Melâhat Özgü


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 17 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
viii + 64 s.

260 Fantasio


Alfred de MUSSET

Çeviren İzzet Melih Devrim


Maarif Vekaleti Fransız Klasikleri 55 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
58 s.

261 Fırsat

(L'Occasion)


Prosper MÉRIMÉE

Çeviren Sabiha Yağızlar


Maarif Bakanlığı Fransız Klasikleri 78 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
52 s.

262 Galata

Topographisch - Archäologischer Plan


mit Erläuterndem Text von A. M. Schneider und M. Is. Nomidis


İstanbul, 1944,
59 s.

263 Gülşen-i Raz


Mahmud ŞEBÜSTERİ

Çeviren Abdülbaki Gölpınarlı


Maarif Vekâleti Şark-İslam Klasikleri 5 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
xi + 128 s.

264 Gyges ve Yüzüğü

(Gyges und sein Ring)


Christian Friedrich HEBBEL

Çeviren S. Ali


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 13 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
xxxiii + 148 s.

265 Hedda Gabler


Henrik IBSEN

Çeviren Şaziye Berrin Kurt


Maarif Vekaleti İskandinav Klasikleri 2 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
154 s.

266 Ines Mendo


Prosper MÉRIMÉE

Çeviren Sabiha Yağızlar


Maarif Vekaleti Fransız Klasikleri 79 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
90 s.

267 İtalya Hikâyeleri

(Chroniques Italiennes)


STENDHAL

Çeviren Hamdi Varoğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 66 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
iii + 293 s.

268 Köyün Çocuğu

I

(Das Gemeindekind)


Marie von EBNER-ESCHENBACH

Çeviren Burhan Arpad


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 19 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
133 s.

269 Küskün Âşıklar

(Le Dépit Amoureux)


MOLIÈRE

Çevirenler Güzin Dikel - Nevin Korel


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 16 , 1944, Maarif Matbaası
91 s.

270 Maça Kızı


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çeviren Hasan Âli Ediz


Maarif Vekâleti Rus Klasikleri 11 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
72 s.

271 Mardin Artukoğulları Tarihi


İbrahim ARTUK


Gençler Kitabevi İstanbul, 1944, Aydınlık Basımevi
128 s.

272 Martı


Anton ÇEHOV

Çevirenler Nihal Yalaza Taluy - Kemal Kaya


Maarif Vekaleti Rus Klasikleri 5 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
90 s.

273 Odamda Seyahat

(Le Voyage Autour de ma Chambre)


Xavier de Maistre

Çeviren Sitare Sevin


Maarif Vekaleti Fransız Klasikleri 74 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
75 s.

274 Pelleas ve Melisande


Maurice MAETERLINCK

Çeviren Turgut S. Erem


Maarif Vekâleti Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 17 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
74 s.

275 Sadakat Bağları


John GALSWORTHY

Çeviren Saffet Korkut


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 21 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
112 s.

276 Sevilla Berberi

(Le Barbier de Séville)


Pierre BEAUMARCHAIS

Çeviren Nihal Ertuğ


Maarif Vekaleti Fransız Klasikleri 68 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
105 s.

277 Tehlikeli Alâkalar

(Les Liaisons Dangereuses)


Pierre Choderlos de LACLOS

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 71 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
455 s.

278 Türkiye Mektupları

I

(Törökoszàgi levelek)


Kelemen MIKES

Çeviren Sadettin Karatay


Maarif Vekâleti Macar Klasikleri 1 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
224 s.

279 Türkiyede Çıkmakta Bulunan Gazete ve Mecmualar

IV


Anonim


Başvekâlet Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü 6 Ankara, 1944, Devlet Matbaası
336 + xvi s.

280 Üniversitede

(Auf der Universität)


Theodor STORM

Çeviren Sevim San


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 20 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
76 s.

281 Vanya Dayı


Anton ÇEHOV

Çeviren Gaffar Güney


Maarif Vekaleti Rus Klasikleri 6 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
90 s.

282 Veronalı İki Centilmen

(Two Gentlemen of Verona)


William SHAKESPEARE

Çeviren Avni Givda


Maarif Vekaleti İngiliz Klasikleri 6 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
106 s.

283 Yüzbaşının Kızı


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çevirenler Erol Güney - S. Ali


Maarif Vekâleti Rus Klasikleri 10 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
197 s.

284 Zamanımızın Kahramanı


Mikhail LERMONTOV

Çeviren Servet Lünel


Maarif Vekâleti Rus Klasikleri 14 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
x + 230 s.

285 İstanbul Kütüpaneleri Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

2. Fasikül Türk Tarihine Ait Eserler


Anonim


Maarif Vekilliği Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: 1 No: 2 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
s.

286 Müsameret al-ahyar

(Selçukî Devletleri Tarihi)


Aksaraylı Kerimeddin MAHMUD

Ön söz ve notlar yazan: F. N. UZLUK

Türkçeye Çeviren M. Nuri Gencosman


Anadolu Selçukîleri gününde Tarih Bitikleri 2 Ankara, 1944,
s.

287 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

20. Cüz | BORNU - BÜZÜRGÜMMÎD


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
126 s. (s. 721 - 846)

288 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

21. Cüz | CABALA - CEM


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
80 s. (s. 1 - 80)

289 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 22. Cüz | CEM - CİDDE


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
80 s. (s. 81 - 160)

290 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 23. Cüz | CİĞALA-ZÂDE - CÜZÂM


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
102 s. (s. 161 - 262)

291 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

3. Fasikül Arap Tarihi, İran Tarihi, Diğer milletler tarihleri


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: 1 No: 3 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
s.

292 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

V. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
160 s. (s. 641 - 800)

293 Doğu Anadolu Oyunları ve Havaları

Kitap: III

Artvin Oyunları


Derleyen: Kasım Ülgen


Kars Halkevi Yayınları İstanbul, 1944, Cumhuriyet Matbaası
218 s. + resimler

294 Türk Hukuk Lûgati

Fasikül 1


Türk Hukuk Kurumu


Maarif Vekilliği Ankara, 1944, Maarif Matbaası
80 s.

295 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 1

Aba - Abdullah Ef. (Himmetzade)

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, İkinciteşrin 1944, Tan Matbaası
32 s.

296 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 2

Abdullah Ef. (Hocazade) - Abdülhalim Memduh

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1944, Tan Matbaası
32 s.

297 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 3

Abdülhalim Memduh - Abdülmecid

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1944, Tan Matbaası
32 s.

298 Görenlerin Yararına

Körler Hakkında Mektup

(Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient)


Denis DIDEROT

Çeviren Adnan Cemgil


Millî Eğitim Bakanlığı Okul Klasikleri 7 Ankara, 1945, Milli Eğitim Basımevi
97 s.

299 Almanyaya Dair

II


Madame de STAËL

Çeviren Nasuhi Baydar


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 89 Ankara, 1945, Milli Eğitim Basımevi
282 s.

300 Almanyaya Dair

III


Madame de STAËL

Çeviren Nasuhi Baydar


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 89 Ankara, 1945, Milli Eğitim Basımevi
295 s.

301 Androcles ile Aslan


Bernard SHAW

Çevirenler Süleyman Adıyaman - Rıza Dönmez


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 29 İstanbul, 1945, Milli Eğitim Basımevi
68 s.

302 Araya Giren Garip Oyun

(Strange Interlude)


Eugene O'NEILL

Çeviren Saffet Korkut


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 28 Ankara, 1945, Milli Eğitim Basımevi
viii + 304 s.

303 Bağış


Pierre de MARIVAUX

Çeviren Zeynep Menemenci


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 104 İstanbul, 1945, Milli Eğitim Basımevi
56 s.

304 Bir Evlenme


Nikolay Vasilyeviç GOGOL

Çevirenler Erol Güney - Melih Cevdet Anday


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 15 Ankara, 1945, Milli Eğitim Basımevi
xii + 87 s.

305 Blancot Posnet'in Sırrı


Bernard SHAW

Çeviren Remide Âdil


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 26 Ankara, 1945, Milli Eğitim Basımevi
52 s.

306 Bodrum Tarihi


Avram Galanti BODRUMLU


Işık Basım ve Yayınevi İstanbul, 1945, Işık Basım ve Yayınevi
98 s.

307 Brand


Henrik IBSEN

Çeviren Bedri Göknil


Millî Eğitim Bakanlığı İskandinav Klasikleri 4 İstanbul, 1945, Milli Eğitim Basımevi
184 s.

308 Büyük İskender

(Geschichte Alexanders des Grossen)

I


Johann Gustav DROYSEN

Çeviren Bekir Sıtkı Baykal


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 22 Ankara, 1945, Milli Eğitim Basımevi
xv + 209 s.

309 Caesar'la Kleopatra


Bernard SHAW

Çeviren Nurettin Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 25 Ankara, 1945, Milli Eğitim Basımevi
174 s.

310 Carmen


Prosper MÉRIMÉE

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Bakanlığı Fransız Klasikleri 80 Ankara, 1945, Alâettin Kıral Matbaası
97 s.

311 Dubrovski


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çeviren Âli Ediz


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 35 İstanbul, 1945, Milli Eğitim Basımevi
123 s.

312 Düello


Anton ÇEHOV

Çeviren Zeki Baştımar


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 32 Ankara, 1945, Milli Eğitim Basımevi
120 s.

313 Etika

I


Baruch SPINOZA

Çeviren Hilmi Ziya Ülken


Millî Eğitim Bakanlığı Latince Klasikler 2 İstanbul, 1945, Milli Eğitim Basımevi
xxiv + 254 s.

314 Euthydemos

(Εὐθύδημος)


EFLÂTUN

Çeviren Halil Vehbi Eralp


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 27 Ankara, 1945, Milli Eğitim Basımevi
80 s.

315 Fakirlik Ayıp Değil


Nikolai OSTROVSKI

Çeviren Rana Çakıröz


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 87 Ankara, 1945, Milli Eğitim Basımevi
x + 87 s.

316 Gülme

Komiğin Anlamı Üzerinde Deneme

(Le Rire)


Henri BERGSON

Çeviren Mustafa Şekip Tunç


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 96 İstanbul, 1945, Milli Eğitim Basımevi
iii + 146 s.

317 Hayatlar

XXI

Lysandros - Sulla


PLUTARKHOS

Çevirenler Nilüfer Bayar- Ayşe Önsay


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 68 Ankara, 1945, Milli Eğitim Basımevi
xvi + 166 s.

318 Helene

(Ελένη)


EURİPİDES

Çeviren Vahdi Hatay


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 58 Ankara, 1945, Milli Eğitim Basımevi
xii + 128 s.

319 İphigeneia Aulis'te

(Ιριγενεια η εν αυλιλι)


EURİPİDES

Çeviren Lâmia Kerman


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 59 İstanbul, 1945, Milli Eğitim Basımevi
iii + 80 s.

320 İstanbul Çeşmeleri

II

Beyoğlu ve Üsküdar Cihetleri

I/b
5
İbrahim Hilmi TANIŞIK


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü Seri: II Sayı: 3 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
575 s.

321 Kafkas Esirleri

(Les Prisonniers de Caucase)


Xavier de Maistre

Çeviren Sitare Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 93 Ankara, 1945, Alâeddin Kıral Matbaası
52 s.

322 Köyün Çocuğu

II

(Das Gemeindekind)


Marie von EBNER-ESCHENBACH

Çeviren Burhan Arpad


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 19 İstanbul, 1945, Milli Eğitim Basımevi
86 s.

323 Küçük Denizli Tarihi

(Yunanlılardan, Osmanlılara - 1434 M. 832 H - Kadar)


F. Akçakoca AKÇA


İstanbul, 1945, Resimli Ay Matbaası
69 s.

324 Marius


Marcel PAGNOL

Çeviren Ali Süha Delilbaşı


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 24 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
184 s.

325 Medeia


SENECA

Çeviren Samim Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 8 Ankara, 1945, Maarif Matbaası
xi + 47 s.

326 Mesnevi

V


Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Çeviren Abdülbaki Gölpınarlı


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslam Klasikleri 1 İstanbul, 1945, Milli Eğitim Basımevi
ii + 399 s.

327 Nasreddin Hocanın Şehri Akşehir / Tarihî - Turistik Kılavuz


İbrahim Hakkı KONYALI      Kimdir


İstanbul, 1945, Nümune Matbaası
856 s.

328 Nişanlılar

I

(XVII. asırda Milano tarihi)

(I Promesi sposi)


Alessandro MANZONI

Çeviren Ragıp Ögel


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 4 İstanbul, 1945, Cumhuriyet Matbaası
iii + 287 s.

329 Nişanlılar

II

(XVII. asırda Milano tarihi)

(I Promesi sposi)


Alessandro MANZONI

Çeviren Ragıp Ögel


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 4 İstanbul, 1945, Cumhuriyet Matbaası
327 s.

330 Nişanlılar

III

(XVII. asırda Milano tarihi)

(I Promesi sposi)


Alessandro MANZONI

Çeviren Ragıp Ögel


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 4 İstanbul, 1945, Cumhuriyet Matbaası
254 s.

331 Prenses Ligovskaya - Kafkasyalı - Musikili Toplantı


Mikhail LERMONTOV

Çeviren Servet Lünel


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 27 Ankara, 1945, Alâeddin Kıral Matbaası
xi + 148 s.

332 Sayfiye Merakı

Çevireninden Suat Sinanoğlu'na ithaflı ve imzalı


Carlo GOLDONI

Çeviren Aydın Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 5 İstanbul, 1945, Milli Eğitim Basımevi
109 s.

333 Sophie Volland'a Mektuplar


Denis DIDEROT

Çeviren Etem D. Deriş


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 90 İstanbul, 1945, Milli Eğitim Basımevi
xi + 302 s.

334 Sukızı


Friedrich de la MOTTE FOUQUÉ

Çeviren Safiye Erol


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 18 Ankara, 1945, Alâeddin Kıral Matbaası
111 s.

335 Şehname

I

(ﺷﻬﻨﺎﻤﻪ)


FİRDEVSİ

Çeviren Necati Lugal


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslam Klasikleri 10 İstanbul, 1945, Milli Eğitim Basımevi
xxi + 435 s.

336 Tanrı Gözünden Irak

(Az Isten Hata Mögött)


Zsigmond MÓRICZ

Çeviren Sadrettin Karatay


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 2 Ankara, 1945, Milli Eğitim Basımevi
xii + 147 s.

337 Theaitetos

(Θεαίτητος)


EFLÂTUN

Çeviren Macit Gökberk


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 21 Ankara, 1945, Milli Eğitim Basımevi
151 s.

338 Tom Jones

I

(Sokakta bulunmuş bir Çocuğun Hikâyesi)


Henry FIELDING

Çeviren Mina Urgan


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 39 İstanbul, 1945, Tan Basımevi
338 s.

339 Türkiye Mektupları

II

(Törökoszàgi levelek)


Kelemen MIKES

Çeviren Sadrettin Karatay


Maarif Vekâleti Macar Klasikleri 1 Ankara, 1945, Maarif Matbaası
268 s.

340 Urgan

(Rudens)


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 9 İstanbul, 1945, Milli Eğitim Basımevi
101 s.

341 Wilhelm Meister'in Çıraklık Yılları

II

(Wilhelm Meisters Lehrjahre)


Johann Wolfgang von GOETHE

Çevirenler Dr. Şükrü Atala - Cemal Köprülü


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 8 İstanbul, 1945, Milli Eğitim Basımevi
330 s.

342 Windsor'un Şen Kadınları

(Merry Wives of Windsor)


William SHAKESPEARE

Çeviren Haldun Derin


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 22 İstanbul, 1945, Milli Eğitim Basımevi
131 s.

343 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 10

Ahmed Rasim - Akbalık

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tanin Matbaası
32 s.

344 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 24. Cüz | ÇAD - ÇANAKKALE


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
80 s. (s. 263 - 342)

345 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 25. Cüz | ÇANAKKALE - ÇUHA ADASI


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
102 s. (s. 343 - 444)

346 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 26. Cüz | DÂBBA - DEMİR-KAPI


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
80 s. (s. 445 - 524)

347 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 27. Cüz | DEMİR-KAPI - DİYARBEKİR


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 525 - 604)

348 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 28. Cüz | DİYARBEKİR - DVİN


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 605 - 684)

349 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

4. Cilt 29. Cüz | EB - EBÜLGÂZİ BAHADIR HAN


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

350 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 4

Abdülmecid - Acemin Evi

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tan Matbaası
32 s.

351 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

4. Fasikül Şeriatlar - Peygamberler Tarihi


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: 1 No: 4 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
s.

352 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 5

Acemin Evi - Ağa Hamamı

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tan Matbaası
32 s.

353 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

5. Fasikül Biyografiye Ait Eserler: a - Siyerler


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: 1 No: 5 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
s.

354 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 6

Ağa Hamamı - Ahmed III Meydan Çeşmesi

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tan Matbaası
32 s.

355 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

VI. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 801 - 960)

356 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 7

Ahmed III ün Çadırı - Ahmed Efendi (Beyazizade)

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tan Matbaası
32 s.

357 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 8

Ahmed Efendi (Beyazizade) - Gedik Ahmed Paşa

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tan Matbaası
32 s.

358 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 9

Ahmed Paşa (Hezarpâre) - Ahmed Rasim

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tanin Matbaası
32 s.

359 Türk Hukuk Lûgati

Fasikül II


Türk Hukuk Kurumu


Millî Eğitim Bakanlığı Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (81-176. sayfalar)

360 The Sea Wolf


Jack LONDON


Pocket Books New York, November 1945,
292 s.

361 Bir Komedyanın İlk Temsilinden Sonra

Tiyatrodan Çıkış


Nikolay Vasilyeviç GOGOL

Çevirenler M. Cevdet Anday - Erol Güney


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 52 Ankara, 1946, Milli Eğitim Basımevi
iv + 58 s.

362 Ağaç ve odun ölçme Kılavuzu


Prof. Dr. Fehim FIRAT


Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İstanbul, 1946, Hüsnütabiat Basımevi
55 s.

363 Alanya (Alâiyye)


İbrahim Hakkı KONYALI      Kimdir


Alanyalı M. Ali Kemaloğlu İstanbul, 1946, Ayaydın Basımevi
544 s.

364 Andrea Delfin


Paul HEYSE

Çevirenler Basir Feyzioğlu - Şahap Sıtkı İlter


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 30 Ankara, 1946, Milli Eğitim Basımevi
vii + 122 s.

365 Angela Borgia


Conrad Ferdinand MEYER

Çeviren Etem D. Deriş


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 29 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
183 s.

366 Anna Christie


Eugene O'NEILL

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 34 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
124 s.

367 Aziz Petrus'un Şemsiyesi

(Szent Peter Esernyöje)


Kálman MIKSZÁTH

Çeviren Necmi Seren


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 10 Ankara, 1946, Sakarya Basımevi
vii + 347 s.

368 Becerikli Dul

(La Vedova Spiritosa)


Carlo GOLDONI

Çeviren Samim Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 7 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
115 s.

369 Bilim ve Varsayım

(Science et Hypothèse)


Henri POINCARÈ

Çeviren Fethi Yücel


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 114 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
vi + 277 s.

370 Bizans

(Bizánc)


Ferenc HERCZEG

Çeviren Sadrettin Karatay


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 6 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
125 s.

371 Carmagnola Kontu


Alessandro MANZONI

Çeviren Ragıp Ögel


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 9 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
80 s.

372 Çember


Somerset MAUGHAM

Çeviren Betül Tekiner


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 42 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
126 s.

373 Çocuklar

(Gyerekek)


Ferenc MOLNÁR

Çeviren Necmi Seren


Millî Eğitim Bakanlığı Yeni Macar Edebiyatı 1 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
x + 92 s.

374 Delikanlı

I


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Servet Lunel


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 41 Ankara, 1946, Milli Eğitim Basımevi
252 s.

375 Devlet

(Πολιτεία)

IV


EFLÂTUN

Çeviren Dr. Georg Rohde'nin idaresi altinda Türkân Uzel


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 34 Ankara, 1946, Milli Eğitim Basımevi
64 s.

376 Dover Yolu


Alan Alexander MILNE

Çeviren Mediha Burian


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 40 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
iii + 116 s.

377 Düğün-Jübile


Anton ÇEHOV

Çevirenler D. Sorakın - S. Aytekin


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 50 (57) İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
48 s.

378 Emek

I

(Travail)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 107 Ankara, 1946, Milli Eğitim Basımevi
306 s.

379 Eski ve İslami Paralar


Takiyy-üd-din Ahmed-il-MAKRİZİ

Çeviren: İbrahim Hakkı Konyalı


İstanbul, 1946,
s.

380 Fakir Çalgıcı


Franz GRILLPARZER

Çevirenler Basir Feyzioğlu - Şahap Sıtkı İlter


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 34 Ankara, 1946, Milli Eğitim Basımevi
vii + 64 s.

381 Farklı


Eugene O'NEILL

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 33 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
99 s.

382 Fatih'in Sikke ve Madalyaları


İbrahim ARTUK Cevriye ARTUK


İstanbul, 1946,
s.

383 Friedemann Bach

I


Albert Emil BRACHVOGEL

Çeviren Saadet İkesus


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 39 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
v + 339 s.

384 Friedemann Bach

II


Albert Emil BRACHVOGEL

Çeviren Saadet İkesus


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 39 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
350 s.

385 Gönül ve Kısmet Oyunu


Pierre de MARIVAUX

Çeviren Zeynep Menemenci


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 27 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
83 s.

386 Hayatım


Avvakum PETROV

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 46 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
vi + 140 s.

387 Hikâyeler

II


VOLTAIRE

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 111 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
208 s.

388 İki Efendinin Uşağı


Carlo GOLDONI

Çeviren Nüzhet Haşim Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 6 Ankara, 1946, Milli Eğitim Basımevi
138 s.

389 İkizler

(Menaechmi)


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 13 Ankara, 1946, Milli Eğitim Basımevi
89 s.

390 İp


Eugene O'NEILL

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 39 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
46 s.

391 İradesiz Adam

--------

Noel Ağacı ve Düğün


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çevirenler Yaşar Nabi Nayır - Erol Güney


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 40 Ankara, 1946, Milli Eğitim Basımevi
91 s.

392 Kahvaltıdan Önce


Eugene O'NEILL

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 37 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
36 s.

393 Kendi Hayatımdan Şiir ve Hakikat

I

(Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit)


Johann Wolfgang von GOETHE

Çeviren Recai Bilgin


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 28 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
iv + 310 s.

394 Kırmızı Han


Honoré de BALZAC

Çeviren Nermin Sankur


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 132 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
54 s.

395 Konuşan Kaftan

(A Beszelö Köntös)


Kálman MIKSZÁTH

Çeviren Sadrettin Karatay


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 5 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
iv + 147 s.

396 Konuşmalar

(Entretiens)


Denis DIDEROT

Çeviren Adnan Cemgil


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klâsikleri 121 Ankara, 1946, Milli Eğitim Basımevi
xvi + 175 s.

397 Kurtlarla Kuzular


Nikolai OSTROVSKI

Çeviren Nafia Tanur


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 51 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
183 s.

398 Küçük Kahraman


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Rana Çakıröz


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 42 Ankara, 1946, Milli Eğitim Basımevi
65 s.

399 Küçük Tragedyalar


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çevirenler Erol Güney - Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 45 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
xix + 82 s.

400 Liliomfi


Ede SZIGLIGETI

Çeviren Necmi Seren


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 8 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
iii + 122 s.

401 Mahzen-i Esrar

(ﻣﺨﺯﻥ ﺃﺴﺭﺍﺭ)


NİZAMİ

Çeviren M. Nuri Gencosman


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslâm Klâsikleri 13 Ankara, 1946, Milli Eğitim Basımevi
iv + 163 s.

402 Manisa Arkeoloji Müzesi Kılavuzu


Vahit ARMAĞAN


C.H.P. Manisa Halkevi Sayı: 14 İstanbul, 1946, Marifet Basımevi
68 s. + resimler + 1 kroki

403 Meşe Ağaçlı Köşk


Theodor STORM

Çevirenler Dora Güney - Necati Cumalı


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 43 Ankara, 1946, Sakarya Basımevi
65 s.

404 Metafizik ve Din Üzerinde Görüşmeler

I

(Entretiens sur la Métaphysique et la Réligion)


Nicholas MALEBRANCHE

Çeviren Bedia Akarsu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 135 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
168 s.

405 Müfettiş


Nikolay Vasilyeviç GOGOL

Çevirenler Erol Güney - M. Cevdet Anday


Millî Eğitim Bakanlığı Okul Klasikleri 6 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
xxxvii + 204 s.

406 Münasebetsizler

(Les Fâcheux)


MOLIÈRE

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 20 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
iv + 41 s.

407 Odamda Gece seferi


Xavier de Maistre

Çeviren Sitare Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 113 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
72 s.

408 Otuz Yaşındaki Kadın


Honoré de BALZAC

Çeviren Mina Urgan


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 126 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
300 s.

409 Ölü Adam Deresi


Charles NODIER

Çeviren Yusuf Tavat


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 129 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
165 s.

410 Ölü Bir Evden Hâtıralar

I


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 36 Ankara, 1946, Milli Eğitim Basımevi
xi + 276 s.

411 Pamukkale Suları


F. Akçakoca AKÇA


İkinci basılış İstanbul, 1946, Marifet Basımevi
63 s.

412 Parasızlık


İvan TURGENYEV

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 43 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
43 s.

413 Sayfiye Maceraları

(Le avventure della villeggiatura)


Carlo GOLDONI

Çeviren Aydın Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 10 Ankara, 1946, Milli Eğitim Basımevi
110 s.

414 Sheppey


Somerset MAUGHAM

Çeviren Vâhit Turhan idaresinde İngiliz Filolojisi öğrencileri


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 36 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
152 s.

415 Sonu Gelmiyen Günler

(Days Without End)


Eugene O'NEILL

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 32 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
131 s.

416 Şaka, Alay, Hiciv ve Ötesi


Christian Dietrich GRABBE

Çevirenler Basir Feyzioğlu - Şahap İlter


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 41 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
iv + 94 s.

417 Tecimen

(Mercator)


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 12 Ankara, 1946, Milli Eğitim Basımevi
81 s.

418 Tom Jones

III


Henry FIELDING

Çeviren Mina Urgan


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 39 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
292 s.

419 Tombalak

(Boule de Suif)


Guy de MAUPASSANT

Çeviren Nermin Sankur


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 112 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
58 s.

420 Toprak

I

(La Terre)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 139 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
535 s.

421 Turcaret


Alain-René LESAGE

Çeviren Orhan Veli Kanık


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 109 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
115 s.

422 Umumî Türk Tarihine Giriş Cild I - En Eski Devirlerden 16. Asra Kadar


Prof. Dr. A. Zeki Velidî TOGAN


Hak Kitabevi Tarih Araştırmaları No. 2, Cild I İstanbul, 1946, İsmail Akgün Matbaası
XVI + 486 s.

423 Üçüncü Kudret

(Az a hatalmas harmadik)


Géza GÁRDONYI

Çeviren Sami N. Özerdim


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 9 Ankara, 1946, Ar Basımevi
180 s.

424 Wakefield Papazı

(The Vicar of Wakefield)


Oliver GOLDSMITH

Çeviren Güzin Kaya


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 45 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
xi + 180 s.

425 Wilhelm Tell


Friedrich SCHILLER

Çeviren Seniha Bedri Göknil


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 31 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
166 s.

426 Yedi Efsane

(Züricher Novellen)


Gottfried KELLER

Çevirenler Dora Güney - Necati Cumalı


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 35 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
iv + 119 s.

427 Zadig ve Başka Hikâyeler


VOLTAIRE

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 110 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
vi + 389 s.

428 Zindanda


Silvio PELLICO

Çeviren Ragıp Ögel


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 8 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
291 s.

429 Zürich Hikâyeleri

I

(Züricher Novellen)


Gottfried KELLER

Çeviren Necip Üçok


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 23 Ankara, 1946, Milli Eğitim Basımevi
147 s.

430 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 11

Akbıyık Caddesi - Aktay (Salih Zeki)

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Stad Matbaası
32 s.

431 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 12

Aktuç (Nizameddin) - Ali Ağa (Uzun Hacı)

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, F - K Basımevi
32 s.

432 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 13

Ali Ağa Bahçesi - Ali Kuşçu

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, F - K Basımevi
32 s.

433 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 14

Ali Kuşçu Sokağı - Altınay (Ahmed Refik)

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Tan Matbaası
32 s.

434 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 15

Altınay (Ahmed Refik) - Âmin Alayı

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Tan Matbaası
32 s.

435 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 16

Âmin Alayı - Andelib

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Tan Matbaası
32 s.

436 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 17

Andelib - Araba

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Tan Matbaası
32 s.

437 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 18

Araba buhranı - Arifağa Sokağı

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Tan Matbaası
32 s.

438 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

4. Cilt 30. Cüz | EBÜLGÂZİ BAHADIR HAN - EFGANİSTAN


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

439 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

31. Cüz | EFGANİSTAN - EMEVÎLER


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

440 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

32. Cüz | EMEVÎLER - ERMENİYE


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

441 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

6. Fasikül Biyografiye Ait Eserler: b - Evliya Tezkireleri ve Menkabeler


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: I No: 6 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
s.

442 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

VII. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 961 - 1120)

443 Türk Hukuk Lûgati

Fasikül III


Türk Hukuk Kurumu


Millî Eğitim Bakanlığı Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (177-256. sayfalar)

444 Aklını İyi Kullanmak ve Bilimlerde Doğruyu Aramak İçin

Metot Üzerine Konuşma

(Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérté dans les sciences)


René DESCARTES

Çeviren Mehmet Karasan


Millî Eğitim Bakanlığı Okul Klasikleri 7 Ankara, 1947, Milli Eğitim Basımevi
iii + 186 s.

445 Altın


Eugene O'NEILL

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 43 İstanbul, 1947, Milli Eğitim Basımevi
134 s.

446 Altın Adam

I

(Az Aranyember)


Mór JÓKAI

Çeviren F. Zahir Törümküney


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 11 Ankara, 1947, Milli Eğitim Basımevi
v + 444 s.

447 Buğday Kurdu

(Curculio)


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 20 Ankara, 1947, Milli Eğitim Basımevi
61 s.

448 Fıçıdan Hikâyeler

(Gescichten aus der Tonne)


Theodor STORM

Çeviren Nijat Akipek


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 50 İstanbul, 1947, Milli Eğitim Basımevi
iv + 102 s.

449 Genç Osman

II inci Sultan Osman Faciası


Ali Kadri ANIT


İstanbul, 1947, Hüsnütabiat Basımevi
110 s.

450 Hayatının Son Yıllarında

Gœthe İle Konuşmalar

I

(Gespräche mit Goethe in den Letzten Jahren seines Lebens)


Johann Peter ECKERMANN

Çevirenler Lütfi Ay - Sadi Baytın


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 47 İstanbul, 1947, Milli Eğitim Basımevi
xviii + 342 s.

451 İstanbul Arkeoloji Müzelerinde Bulunan Boğazköy Tabletleri II.


Hazırlıyanlar: Hatice Bozkurt - Muazzez Çığ - H. G. Güterbock


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri III Sayı: 2 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
X + 40 s.

452 Kaynak

I

(The Fountain)


Charles MORGAN

Çeviren Pervin Adataş


Millî Eğitim Bakanlığı Yeni İngiliz Edebiyatı 4 İstanbul, 1947, Milli Eğitim Basımevi
v + 339 s.

453 Kaynak

II

(The Fountain)


Charles MORGAN

Çeviren Pervin Adataş


Millî Eğitim Bakanlığı Yeni İngiliz Edebiyatı 4 İstanbul, 1947, Milli Eğitim Basımevi
277 s.

454 Milyoner Kadın


Bernard SHAW

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 44 Ankara, 1947, Milli Eğitim Basımevi
x + 126 s.

455 Modeste Mignon


Honoré de BALZAC

Çeviren Oktay Rıfat


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 149 Ankara, 1947, Milli Eğitim Basımevi
iv + 407 s.

456 Nibelungen


Christian Friedrich HEBBEL

Çevirenler Halit Yavuz - Ş. S. İlter


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 56 İstanbul, 1947, Milli Eğitim Basımevi
xvii + 255 s.

457 Pierre ile Jean


Guy de MAUPASSANT

Çeviren Bedia Kösemihal


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 144 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
xvi + 190 s.

458 Renate


Theodor STORM

Çevirenler Dora Güney - Cahit Külebi


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 54 Ankara, 1947, Milli Eğitim Basımevi
viii + 93 s.

459 Rubailer ve İlk Gazeller

(ﺭﺑﺎﻋﻴﺎﺕ ‘ ﻏﺯﻟﻴﺎﺕ ﻘﺩﻴﻡ)


SADİ

Çeviren Nuri Gencosman


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslâm Klâsikleri 15 Ankara, 1947, Milli Eğitim Basımevi
iii + 71 s.

460 Rüya, Bir Hayat


Franz GRILLPARZER

Çevirenler A. Alpaut - Ş. S. İlter


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 48 Ankara, 1947, Milli Eğitim Basımevi
87 s.

461 Seldwyla'lılar


Gottfried KELLER

Çeviren Melâhat Togar


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 53 İstanbul, 1947, Milli Eğitim Basımevi
274 s.

462 Tefeci Gobseck

(Gobseck l'Usurier)


Honoré de BALZAC

Çeviren Vedat Günyol


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 147 Ankara, 1947, Milli Eğitim Basımevi
61 s.

463 Toprak

II

(La Terre)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 139 İstanbul, 1947, Milli Eğitim Basımevi
535 s.

464 Üç Akçelik Kişi

(Trinummus)


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 22 İstanbul, 1947, Milli Eğitim Basımevi
81 s.

465 VIII. Henry

(The Famous History of The Life of King Henry VIII)


William SHAKESPEARE

Çeviren Belkıs Boyar


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 17 İstanbul, 1947, Milli Eğitim Basımevi
137 s.

466 Viola Tricolor


Theodor STORM

Çevirenler D. Güney - N. Ağırnaslı


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 51 Ankara, 1947, Milli Eğitim Basımevi
ii + 43 s.

467 Yeşil Heinrich

II

(Der Grüne Heinrich)


Gottfried KELLER

Çeviren Emin Türk Eliçin


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 52 Ankara, 1947, Milli Eğitim Basımevi
248 s.

468 İstanbul Kitaplıkları Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu

I. Cilt

XII - XVI. Asır


Millî Eğitim Bakanlığı Kitaplıklar Müdürlüğü Tasnif Komisyonu


Millî Eğitim Bakanlığı Seri: II No: 1 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
219 s. + xıv s.

469 İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt: 1

M. 1258 - 1512

H. 656 - 918

IV/a
4
İsmail Hami DANİŞMEND      Kimdir


Türkiye Yayınevi Tarih Serisi Yeni İnceleme ve Telifler: 1 İstanbul, 1947, Türkiye Basımevi
530 s. + 4 s.

470 XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paraları

III/4
Behzad BUTAK


İstanbul, 1947,
140 s. (12-112)

471 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 19

Ârifaki - Arkunlar (Hasan Fahreddin)

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1947, Tan Matbaası
32 s.

472 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 20

Armağan Sokağı - Asesbaşı

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1947, Tan Matbaası
32 s.

473 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 21

Âsım - Aşı Memurları Mektebi

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1947, Tan Matbaası
32 s.

474 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 22

Âşir Efendi - Atatürk İstanbulda

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1947, Tan Matbaası
32 s.

475 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 23

Atatürk İstanbulda

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1947, Tan Matbaası
32 s.

476 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

33. Cüz | ERMENİYE - EZRUH


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
124 s. (s. 321 - 444)

477 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

34. Cüz | FÂ - FÂTIMÎLER


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 445 - 524)

478 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

35. Cüz | FÂTIMÎLER - FIKIH


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 525 - 604)

479 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

36. Cüz | FIKIH - FUTA CALLON


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 605 - 684)

480 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

37. Cüz | FUTA CALLON - GENCE


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 685 - 764)

481 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

7. Fasikül Biyografiye Ait Eserler: c - Şairler Tezkireleri


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: I No: 7 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
s.

482 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

VIII. Cilt


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1121 - 1280)

483 Knowledge For Yacht Cruising

I/b
1
Geoffrey PROUT


Brown, Son & Ferguson First Printed Glasgow, 1947, Brown, Son & Ferguson
x + 141 s.

484 Türk Hukuk Lûgati

Fasikül IV


Türk Hukuk Kurumu


Millî Eğitim Bakanlığı Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (257-320. sayfalar)

485 La Turquie Kemaliste

No. 48


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Décembre 1947, L'Imprimerie d'Ètat
48 s.

486 Aldanışlar

(Csalodasok)


Károly KISFALUDY

Çeviren Sadrettin Karatay


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 13 Ankara, 1948, Milli Eğitim Basımevi
ix + 72 s.

487 Balodan Sonra


Leo TOLSTOY

Çeviren Nafia Tanur


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 61 İstanbul, 1948, Milli Eğitim Basımevi
vi + 51 s.

488 Çizmeli Kedi

(Der gestiefelte Kater)


Ludwig TIECK

Çeviren Fikret Elpe


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 64 İstanbul, 1948, Milli Eğitim Basımevi
iii + 86 s.

489 Delikanlı

II


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Servet Lunel


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 41 Ankara, 1948, Milli Eğitim Basımevi
209 s.

490 Kartacalı

(Poenulus)


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 25 İstanbul, 1948, Milli Eğitim Basımevi
104 s.

491 Kendi Hayatımdan Şiir ve Hakikat

II

(Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit)


Johann Wolfgang von GOETHE

Çeviren Recai Bilgin


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 28 İstanbul, 1948, Milli Eğitim Basımevi
348 s.

492 Kunduz Kürk

(Der Biberpelz)


Gerhardt HAUPTMANN

Çeviren Şaziye Berin Kurt


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 66 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
iii + 106 s.

493 Milletlerin Zenginliği

I

(The Wealth of Nations)


Adam SMITH

Çeviren Haldun Derin


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 56 İstanbul, 1948, Milli Eğitim Basımevi
iv + 393 s.

494 Milletlerin Zenginliği

I

(The Wealth of Nations)


Adam SMITH

Çeviren Haldun Derin


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 56 İstanbul, 1948, Milli Eğitim Basımevi
340 s.

495 Mimar Koca Sinan

Vakfiyyeleri - hayır eserleri - hayatı - Padişaha vekâleti - azadlık kâğıdı - alım, satım hüccetleri


İbrahim Hakkı KONYALI      Kimdir


Nihat Topçubaşı Örnek Sayı: 2 İstanbul, 1948,
161 s. + 6 s.

496 Miss Sara Sampson


Gotthold Ephraim LESSING

Çeviren Zâhide Gökberk


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 57 İstanbul, 1948, Milli Eğitim Basımevi
iii + 130 s.

497 Osmanlı Tarihi

Cilt V

(1774 - 1912)


YORGA

Çeviren: B. Sıtkı Baykal


Ankara Üniversitesi : 16 Bilim Kitapları Serisi: 7 Ankara, 1948, Güney Matbaacılık ve Gazetecilik
xvi + 688 s.

498 Ömrümüzün Günleri


Leonid ANDREYEV

Çeviren Gaffar Güney


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 47 İstanbul, 1948, Milli Eğitim Basımevi
106 s.

499 Parıltılar

(ﻟﻤﻌﺎﺕ)


Fahrüddin-i Iraki

Çeviren Saffet Yetkin


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslâm Klâsikleri 17 İstanbul, 1948, Milli Eğitim Basımevi
xv + 98 s.

500 Priene Kılavuzu / Guide to Priene


Rüstem DUYURAN


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Anıtları Koruma Kurulu Seri: I Sayı: X İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
51 s. + 23 resim

501 Rönesans

(Renaissance)


Jules MICHELET

Çeviren Kâzım Berker


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 151 İstanbul, 1948, Milli Eğitim Basımevi
iii + 411 s.

502 Ruy Blas


Victor HUGO

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 155 İstanbul, 1948, Milli Eğitim Basımevi
x + 260 s.

503 Seçme Nutuklar


Abraham LINCOLN

Çevirenler Hacer Özışık - Margaret Kamburoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Amerikan Klasikleri 2 İstanbul, 1948, Milli Eğitim Basımevi
80 s.

504 Seçme Yazılar


André GIDE

Çeviren Suut Kemal Yetkin


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 158 İstanbul, 1948, Milli Eğitim Basımevi
xi + 133 s.

505 Sylvie


Gérard de NERVAL

Çeviren Sitare Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 157 İstanbul, 1948, Milli Eğitim Basımevi
vi + 72 s.

506 The Ciba Collection of Medical Illustrations


Frank H. NETTER


Ciba Pharmaceutical Products, Inc. New Jersey, (1948), Colorpress, New York
222 s.

507 Türk Boğazları

I/b
5
Prof. Cemil BİLSEL


İstanbul, 1948, İsmail Akgün Matbaası
134 s.

508 Yeni Çiftlik Sahibi

(Az uj földesur)


Mór JÓKAI

Çeviren Sadrettin Karatay


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 12 Ankara, 1948, Milli Eğitim Basımevi
x + 364 s.

509 Yeşil Heinrich

IV

(Der Grüne Heinrich)


Gottfried KELLER

Çeviren Emin Türk Eliçin


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 52 Ankara, 1948, Milli Eğitim Basımevi
351 s.

510 Yeşil Heinrich

III

(Der Grüne Heinrich)


Gottfried KELLER

Çeviren Emin Türk Eliçin


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 52 Ankara, 1948, Milli Eğitim Basımevi
323 s.

511 İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt: 2

M. 1513 - 1573

H. 919 - 981

IV/a
4
İsmail Hami DANİŞMEND      Kimdir


Türkiye Yayınevi Tarih Serisi Yeni İnceleme ve Telifler: 1 İstanbul, 1948, Türkiye Basımevi
565 s.

512 XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek

III/4
Behzad BUTAK


İstanbul, 1948,
13 s. (113-126)

513 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 24

Atatürk İstanbulda - Atlama Taşı

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

514 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 25

Atlama Sokağı - Avrupa Tiyatrosu

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

515 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 26

Avrupa Tuvaleti - Ayak Esnafı, Satıcıları

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

516 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 27

Ayak Esnafı, Satıcıları - Ayasofya

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

517 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 28

Ayasofya - Aybastı Sokağı

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

518 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 29

Aydede - Ayia Mamas Ayazması

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

519 III. Türk Tarih Kongresi

Ankara 15 - 20 Kasım 1943

Kongreye Sunulan Tebliğler

IV/2
Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri No. 3 Ankara, 1948, Türk Tarih Kurumu Basımevi
775 s. + resimler

520 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 30

Ayia Mamas Ayazması - Ayios Yuanis Ayazması

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

521 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

38. Cüz | GENCE - GWALIOR


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
84 s. (s. 765 - 848)

522 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

5. Cilt 1. Kısım 39. Cüz | HÂ - HÂFİ HAN


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

523 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

40. Cüz | HÂFİ HAN - HALÎL PAŞA


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

524 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

8. Fasikül Biyografiye Ait Eserler: ç: Biyografiye ait diğer eserler


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: I No: 8 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
s.

525 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

IX. Cild


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1281 - 1440)

526 La Turquie Kemaliste

No. 49


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Mars 1948, L'Imprimerie d'Ètat
48 s.

527 Babamın Hayatı

(La Vie de mon Père)


Restif de La Bretonne

Çeviren Baha Öngel


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 161 Ankara, 1949, Milli Eğitim Basımevi
viii + 283 s.

528 Delikanlı

III


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Servet Lunel


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 41 Ankara, 1949, Milli Eğitim Basımevi
284 s.

529 Diderot'nun Hayatı


André BILLY

Çeviren Sabiha Rıfat


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klâsikleri İçin Yardımcı Eserler 2 İstanbul, 1949, Milli Eğitim Basımevi
402 s.

530 Don Garcie de Navarre

Yahut
Kıskanç Prens

(Don Garcie de Navarre ou le Prince jaloux)


MOLIÈRE

Çeviren Reşat Nuri Darago


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 24 İstanbul, 1949, Milli Eğitim Basımevi
ii + 62 s.

531 Ekkehard


Victor von SCHEFFEL

Çevirenler Şaziye Berin Kurt - Hayrullah Örs


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 67 Ankara, 1949, Milli Eğitim Basımevi
xv + 457 s.

532 Gösta Berling

I


Selma LAGERLÖF

Çevirenler Hayrullah Örs - Behiç Enver Koryak


Millî Eğitim Bakanlığı İskandinav Klasikleri 9 Ankara, 1949, Milli Eğitim Basımevi
xi + 276 s.

533 Gösteriş Budalaları

(La poudre aux yeux)


Eugène LABICHE - Édouard MARTIN

Çeviren Avni Yukaruç


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 167 İstanbul, 1949, Milli Eğitim Basımevi
87 s.

534 Hikâyeler

I


İvan TURGENYEV

Çeviren Şahin Akalın


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 66 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
iv + 245 s.

535 Hippolytos

(Ιππόλυτοϛ)


EURİPİDES

Çeviren Lâmia Kerman


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 60 İstanbul, 1949, Milli Eğitim Basımevi
x + 67 s.

536 İnsan, Üstüninsan


Bernard SHAW

Çeviren Cevat Şakir Kabaağaçlıgil


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 49 İstanbul, 1949, Milli Eğitim Basımevi
303 s.

537 İstanbulun Fethi


Feridun DİRİMTEKİN


İstanbul Belediyesi Sayı 6 İstanbul, 1949, Belediye Matbaası
272 s. + 71 resim

538 Jack

II


Alphonse DAUDET

Çeviren Nebil Otman


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 163 İstanbul, 1949, Milli Eğitim Basımevi
424 s.

539 Kaderci Jacques İle Efendisi

(Jacques le Fataliste et son Maitre)


Denis DIDEROT

Çeviren Adnan Cemgil


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 178 Ankara, 1949, Milli Eğitim Basımevi
viii + 392 s.

540 Marie Grubbe

(Fru Marie Grubbe)


Jens Peter JACOBSEN

Çeviren Prof. Selâhattin Batu


Millî Eğitim Bakanlığı Danimarka Klasikleri 1 Ankara, 1949, Milli Eğitim Basımevi
vi + 253 s.

541 Metafizik Üzerine Konuşma


Gottfried Wilhelm LEIBNIZ

Çeviren Nusret Hızır


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 162 İstanbul, 1949, Milli Eğitim Basımevi
xxxi + 88 s.

542 Nemo Bankası

(La Banque Nemo)


Louis VERNEUIL

Çevirenler Lûtfi Ay - Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 50 Ankara, 1949, Milli Eğitim Basımevi
208 s.

543 Öğütler

(Parainesis)


Ferenc KÖLCSEY

Çeviren Necmi Seren


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 14 Ankara, 1949, Milli Eğitim Basımevi
ix + 56 s.

544 Parazit


Friedrich SCHILLER

Çevirenler F. Borahan - M. A. Çamlıca


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 60 İstanbul, 1949, Milli Eğitim Basımevi
iii + 106 s.

545 Sahte Sırdaşlar

(Les Fausses Confidences)


Pierre de MARIVAUX

Çeviren Safiye Hatay


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 165 İstanbul, 1949, Milli Eğitim Basımevi
109 s.

546 Sayfiye Dönüşü

(Il ritorno della villeggiatura)


Carlo GOLDONI

Çeviren Aydın Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 12 İstanbul, 1949, Milli Eğitim Basımevi
iii + 111 s.

547 Tours Papazı

(Le Curé de Tours)


Honoré de BALZAC

Çeviren Mebrure Alevok


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 171 İstanbul, 1949, Milli Eğitim Basımevi
xiii + 124 s.

548 Töton Şövalyeleri

I


Henryk SIENKIEWICZ

Çeviren Musa Şamgul


Millî Eğitim Bakanlığı Polonya Klasikleri 1 İstanbul, 1949, Milli Eğitim Basımevi
vi + 624 s.

549 Ursule Mirouet


Honoré de BALZAC

Çeviren Sabiha Rıfat


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 179 (169) Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
317 s.

550 Üç Hikaye

El Verdugo - İsa Flandres'da - Dinsizin Âyini

(El Verdugo - Jésus Christ en Flandres - La Sagesse de l'Athée)


Honoré de BALZAC

Çeviren Mücahit Topalak


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 174 Ankara, 1949, Milli Eğitim Basımevi
88 s.

551 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

X. Cild


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1441 - 1600)

552 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı (No. 3)

Archeological Museums of İstanbul Third Report


Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri XVI İstanbul, 1949, Pulhan Matbaası
73 s.

553 İstanbul Ansiklopedisi

Dördüncü Cild Fasikül 31

Ayios Yuanis Ayazması - Ayvansaray Gizli Toplantısı

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1949, Tan Matbaası
32 s.

554 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

41. Cüz | HALÎL PAŞA - HÂRİZM


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

555 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

42. Cüz | HÂRİZM - HASAN PAŞA


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

556 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

43. Cüz | HASAN PAŞA - HAZARLAR


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 321 - 400)

557 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

9. Fasikül İctimaî, siyasî, idarî ve itısadî tarih eserleri: a: sefaretnâmeler


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: I No: 9 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
s.

558 Aç Papaz

II

(Der Hunger Pastor)


Wilhelm RAABE

Çeviren Şaziye Berin Kurt


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 71 İstanbul, 1950, Milli Eğitim Basımevi
311 s.

559 Altın Eşek

I


APULEIUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 27 Ankara, 1950, Milli Eğitim Basımevi
vi + 152 s.

560 Artuk ilinin tarihî belgesi


(Van Orta Okul öğretmenlerinden) İbrahim ARTUK


İstanbul, Yayın tarihi yok, Güven Basımevi
14 s.

561 Bursa'da Ulucami


Kâzım BAYKAL


Bursa Liselerinden Yetişenler Cemiyeti No. 1 İstanbul, 1950, İbrahim Horoz Basımevi
159 s.

562 Esirler

(Captivi)


PLAUTUS

Çeviren Türkân Uzel


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 29 (26) İstanbul, 1950, Milli Eğitim Basımevi
iii + 64 s.

563 Gurur ve Aşk

II


Jane AUSTEN

Çeviren Berin Özoran


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 58 Ankara, 1950, Milli Eğitim Basımevi
298 s.

564 Hikâyeler

II


İvan TURGENYEV

Çeviren Şahin Akalın


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 66 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
233 s.

565 Knock


Jules ROMAINS

Çeviren Ali Süha Delilbaşı


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 52 Ankara, 1950, Milli Eğitim Basımevi
xx + 80 s.

566 Litvanya Hikâyeleri


Hermann SUDERMANN

Çeviren Müşerref Hekimoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 76 İstanbul, 1950, Milli Eğitim Basımevi
xvii + 392 s.

567 Namus


Hermann SUDERMANN

Çeviren Seniha Bedri Göknil


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 74 İstanbul, 1950, Milli Eğitim Basımevi
ii + 157 s.

568 Ölü Canlar

I


Nikolay Vasilyeviç GOGOL

Çevirenler M. Cevdet Anday - Erol Güney


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 68 İstanbul, 1950, Milli Eğitim Basımevi
xix + 281 s.

569 Santiago Şövalyesi


Henry de MONTHERLANT

Çevirenler S. K. Yetkin - Lûtfi Ay


Millî Eğitim Bakanlığı Modern Tiyatro Eserleri Serisi 55 İstanbul, 1950, Milli Eğitim Basımevi
iii + 69 s.

570 Şanlı Aşıklar

(Les Amants Magnifiques)


MOLIÈRE

Çeviren Oktay Rıfat


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 183 İstanbul, 1950, Milli Eğitim Basımevi
82 s.

571 Şuurun Doğrudan Doğruya Verileri

(Les données Immédiates de la Conscience)


Henri BERGSON

Çeviren Prof. M. Şekip Tunç


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 180 İstanbul, 1950, Milli Eğitim Basımevi
242 s.

572 The Topkapı Saray Museum

50 Masterpieces


Prepared by Tahsin ÖZ


Turkish Press, Broadcasting and Tourist Department , ,
31 s. + resimler

573 Töton Şövalyeleri

II


Henryk SIENKIEWICZ

Çeviren Musa Şamgul


Millî Eğitim Bakanlığı Polonya Klasikleri 1 İstanbul, 1950, Milli Eğitim Basımevi
vi + 624 s.

574 Türk Mezarlarına Dair Araştırma


Asistan Y. Müh. - Mimar Necibe SARACOĞLU


İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yeterlik çalışması İstanbul, 1950, İstanbul Matbaacılık
48 s.

575 Vahşi Kız

(La Sauvage)


Jean ANOUILH

Çevirenler Oktay Akbal - Salâh Birsel


Millî Eğitim Bakanlığı Modern Tiyatro Eserleri Serisi 53 İstanbul, 1950, Milli Eğitim Basımevi
138 s.

576 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

XI. Cild


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1601 - 1760)

577 XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek II

Giyas üd-din Keyhusrev II Bin Keykubad''ın Görülmemiş İki Sikkesi

Yazarından Hasan Âli Ediz'e ithaflı ve imzalı

III/4
Behzad BUTAK


İstanbul, 1950,
s.

578 İstanbul Ansiklopedisi

Dördüncü Cild Fasikül 32

Ayvansaray Hisarönü Sokağı - Aziz Efendi (Medenî)

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1950, Tan Matbaası
32 s.

579 İstanbul Ansiklopedisi

Dördüncü Cild Fasikül 33

Aziz Efendi (Medenî) - Bâbıhümayûn

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1950, Tan Matbaası
32 s.

580 XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek II-III

Yazarından ithaflı ve imzalı

III/4
Behzad BUTAK


İstanbul, 1950,
28 s. (127-154)

581 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

44. Cüz | HAZARLAR - HİKÂYE


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 401 - 480)

582 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

45. Cüz | HİKÂYE - HORASAN


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 481 - 560)

583 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

46. Cüz | HORASAN - HÜZEYL


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
106 s. (s. 561 - 666)

584 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

5. Cilt 2. Kısım 47. Cüz | INAL - İBN HÂNİ


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 667 - 746)

585 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

48. Cüz | İBN HÂNİ - İBN TEYMİYE


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 747 - 826)

586 Buğday Tarlalarının Destanı

(Enek a buzamezökröl)


Ferenc MORA

Çeviren Sadrettin Karatay


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 16 Ankara, 1951, Milli Eğitim Basımevi
viii + 405 s.

587 Forsyte Ailesinin Destanı

I

(Forsyte Saga I)


John GALSWORTHY

Çeviren Sabiha Özsoy


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 59 İstanbul, 1951, Milli Eğitim Basımevi
vii + 532 s.

588 Hikâyeler

III


İvan TURGENYEV

Çeviren H. Turgut


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 66 İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
280 s.

589 İhtiyarlık

(De Senectute)


CİCERO

Çeviren Ayşe Sarıgöllü


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 28 İstanbul, 1951, Milli Eğitim Basımevi
ii + 61 s.

590 İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Eski Sikkeler Rehberi I. Bölüm

Yunan-Romen-Bizantin ve Avrupa Sikkeleri


Dr. E. BOSCH


İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
215 s.

591 İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Arapça Basmalar Alfabe Kataloğu

Fasikül I

Abbãdî - Husayn b. Abd Allãh


Hazırlayan Fehmi Edhem Karatay


İstanbul Üniversitesi No: 501 İstanbul, 1951, Osman Yalçın Matbaası
256 s.

592 Nutuk

Kemal Atatürk

Cilt: I 1919 - 1920


Anonim


Türk Devrim Tarihi Enstitüsü İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
432 s.

593 Resim ve Heykel Müzesi


Anonim


İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
9 s. + resimler

594 Sultan Cem


Prof. İsmail Hikmet ERTAYLAN


İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İstanbul, 1951, Milli Eğitim Basımevi
248 s. + 254 s.

595 Turkish Designs

IV/b
6
Dr. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Turkish Press, Broadcasting and Tourist Department İstanbul, 1951, Milli Eğitim Basımevi
23 s.

596 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

XII. Cild


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1761 - 1920)

597 İstanbul Ansiklopedisi

Dördüncü Cild Fasikül 34

Bâbıhümayûn - Bahadır Sokağı

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1951, Tan Matbaası
32 s.

598 Türkiye

No. 1


Anonim


Direction Générale de la Presse de la Radiodiffusion et du Tourisme Ankara, ,
70 s.

599 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

49. Cüz | İBN TEYMİYE - İBRÂHİM PAŞA


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 827 - 906)

600 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

50. Cüz | İBRÂHİM PAŞA - İMRÂN


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 907 - 986)

601 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

51. Cüz | İMRÂN - İSÂVİYE


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 987 - 1066)

602 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

52. Cüz | İSÂVİYE - İSTAHRÎ


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
68 s. (s. 1067 - 1134)

603 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

53 A. Cüz | İSTANBUL


Heyet


Maârif Vekâleti Maârif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1959, Maârif Basımevi
80 s. (s. 1135 - 1214)

604 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

53 B. Cüz | İSTANBUL


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1966, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1214/1 - 1214/80)

605 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

53 C. Cüz | İSTANBUL


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1966, Millî Eğitim Basımevi
88 s. (s. 1214/81 - 1214/168)

606 Agnes Bernauer


Christian Friedrich HEBBEL

Çeviren Vecahat Akyol


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 78 İstanbul, 1952, Milli Eğitim Basımevi
viii + 138 s.

607 Dr. A. Süheyl Ünver Bibliyografyası

II


Osman ERGİN


İstanbul Üniversitesi Tıb Tarihi Enstitüsü Adet: 45 İstanbul, 1952, Sultanahmet Erkek Sanat Enstitüsü Matbaacılık Bölümü
44 s.

608 Edirne Murâdiye Câmi'i

IV/b
6
Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Tege Laboratuvarı IV İstanbul, 1952, Kemal Matbaası
18 s. + resimler

609 Hasır Şapka

(Un Chapeux de Paille d'Italie)


Eugène LABICHE

Çeviren Oktay Akbal


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 193 İstanbul, 1952, Milli Eğitim Basımevi
vi + 107 s.

610 Köy Papazı

(Le Curé de Village)


Honoré de BALZAC

Çeviren Kâzım Nami Duru


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 195 İstanbul, 1952, Milli Eğitim Basımevi
373 s.

611 Miras

(The Heiress)


Ruth ve Augustus GOETZ

Çevirenler Reşiha C. Vâfi - Lûtfi Ay


Millî Eğitim Bakanlığı Modern Tiyatro Eserleri Serisi 59 İstanbul, 1952, Milli Eğitim Basımevi
iii + 147 s.

612 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

XIII. Cild


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1441 - 1600)

613 IV. Türk Tarih Kongresi

Ankara 10 - 14 Kasım 1948

Kongreye Sunulan Tebliğler

IV/2
Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri No. 4 Ankara, 1952, Türk Tarih Kurumu Basımevi
518 s. + resimler

614 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

54. Cüz | İSTANKÖY - İZZÜDDEVLE


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
56 s. (s. 1215 - 1270)

615 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

55. Cüz | KAAN - KAHİRE


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

616 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

56. Cüz | KAHİRE - KANSU


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

617 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

57. Cüz | KANSU - KARADENİZ


Heyet


Millî Eğitim Vekâleti Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

618 Seksoloji Yıllığı

I/b
8

İmtiyaz sahibi: Nihat Karaveli


No: 1 İstanbul, 1952, Tan Matbaası
176 s.

619 Büyük Fetih


Cahid OKURER


İstanbul Fethi Derneği Nr. 5 İstanbul, 1953, Karadeniz Matbaası
147 s.

620 Edirnede Fatih'in Cihannümâ Kasrı

IV/b
6
Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul Fethi Derneği 2 İstanbul, 1953, İsmail Akgün Matbaası
32 s. + resimler

621 Fâtih Aşhânesi Tevzî'nâmesi

IV/b
6
Prof. Dr. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul Fethi Derneği Nr. 7 İstanbul, 1953, Türk Tarih Kurumu ve Kanaat Matbaası
VII + 16 s. + resimler

622 Fatih Devri Hamlelerine Umumî Nazar

IV/b
6
Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul Fethi Derneği No. 17 İstanbul, 1953, Halk Basımevi
21 s.

623 Fatih Müzesi


Anonim


Topkapı Sarayı Müzesi İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
16 s. + resimler

624 Fatih Sultan Mehmed (1430 - 1481)


Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


Ahmet Halit Yaşaroğlu No. 670 İstanbul, 1953, Güven Basımevi
271 s.

625 Fatih ve İstanbul'un Fethi


Hakem BELEN


İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
24 s. + resimler

626 Fâtih'in Hayatı ve Fetih Takvimi I.


İsmail Hami DANİŞMEND      Kimdir


İstanbul Fethi Derneği Nr. 6 İstanbul, 1953, Kanaat Matbaası - Ankara
20 s.

627 Fetihden Sonraki İstanbul


Feridun DİRİMTEKİN


İstanbul Fethi Derneği No. 14 İstanbul, 1953, Halk Basımevi
40 s.

628 İki Gelinin Hatıraları

(Memoires de deux Jeunes Mariées)


Honoré de BALZAC

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Vekaleti Fransız Klasikleri 181 Ankara, 1953, Milli Eğitim Basımevi
304 s.

629 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Resimli Rehber

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yunan Roma Bizans Heykeltraşlık ve Mimarlık Eserleri Kolleksiyonları


Anonim


İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
143 s.

630 İstanbul Fethinin Medenî Kıymeti


İsmail Hâmi DANİŞMEND      Kimdir


İstanbul Fethi Derneği No. 15 İstanbul, 1953, Halk Basımevi
51 s.

631 İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi

Arapça Basmalar Alfabe Kataloğu

Fasikül II


Hazırlayan Fehmi Edhem Karatay


İstanbul Üniversitesi No: 501 İstanbul, 1953, Osman Yalçın Matbaası
601 s.

632 İstanbul'da Fatih II. Sultan Mehmed Devri Türk Su Medeniyeti


Dr. Saadi Nâzım NİRVEN


İstanbul, 1953, Kâğıt ve Basım İşleri A.Ş.
125 s.

633 İstanbulda Sahâbe Kabirleri

IV/b
6
Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul Fethi Derneği Nr. 4 İstanbul, 1953, Güven Matbaası
VII + 49 s. + 25 resim

634 İstanbulun Fethi


Hasan Cemil ÇAMBEL


Varoğlu Yayınevi Faydalı Kitap Serisi - Sayı: 1 İstanbul, 1953, Sinan Matbaası ve Neşriyat Evi
64 s.

635 İtalya Seyahati

I

(Italienische Reise)


Johann Wolfgang von GOETHE

Çeviren Seniha Bedri Göknil


Milli Eğitim Vekâleti Alman Klasikleri 82 İstanbul, 1953, Milli Eğitim Basımevi
279 s.

636 Kudüs

I


Selma LAGERLÖF

Çeviren Hayrullah Örs


Milli Eğitim Vekâleti İskandinav Klasikleri 16 Ankara, 1953, Milli Eğitim Basımevi
340 s.

637 La Valeur Humanitaire de la Conquête de Constantinople


İsmail Hâmi DANİŞMEND      Kimdir

Traduction: Nusret Salim


Collection de l'Association pour la célébration de la Conquête de Constantinople No. 15 İstanbul, 1953, Güzel Sanatlar Matbaası
56 s.

638 Mehemmed Bin Murad Hân El Muzaffer Daimâ

Fatihin Derunî Tarihi


Nezihe ARAZ


İnkılâp Kitabevi İstanbul, 1953, Marifet Basımevi
219 s.

639 Meryem Ana


Suad YURDKORU


Ege Turizm Cemiyeti : 7 İzmir, 1953, İhsan Gümüşayak Matbaası
64 s.

640 Nuh

(Noé)


André OBEY

Çeviren Mübeccel Bayramveli


Millî Eğitim Vekâleti Modern Tiyatro Eserleri Serisi 63 İstanbul, 1953, Milli Eğitim Basımevi
vi + 100 s.

641 Ressam Levnî

Fatih Sultan Mehmed ve Babası ile Oğlu

IV/b
6
Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul Üniversitesi Sayı: 543 İstanbul, 1953, Kemal Matbaası
26 s. + resimler

642 Seçme Masallar

I


Hans Christian ANDERSEN

Çeviren Selâhattin Batu


Milli Eğitim Vekâleti İskandinav Klasikleri 15 İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
iii + 606 s.

643 Seçme Yazılar


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çeviren Orhan Şamhal


Milli Eğitim Vekâleti Rus Klasikleri 70 Ankara, 1953, Milli Eğitim Basımevi
xiv + 338 s.

644 Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu

Yazarından Nazmi Paşa'ya ithaflı ve imzalı


Dr. İbrahim KAFESOĞLU


İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi No. 569 İstanbul, 1953, Osman Yalçın Matbaası
XXVIII + 242 s.

645 Topkapı Sarayında Fatih Sultan Mehmet II. ye Ait Eserler


Tahsin ÖZ


Türk Tarih Kurumu XI. Seri - No. 3 Ankara, 1953, Türk Tarih Kurumu Basımevi
38 s. + 68 levhada 16 renkli, 73 siyah resim ve 11 plân

646 Turkish Ceramics


Tahsin ÖZ


Turkish Press, Broadcasting and Tourist Department , (1953),
xiii + 51 s. + 75 plates, 144 drawings (85 coloured)

647 Turuva Kılavuzu

I. Tarih, II. Kazıların Tarihi, III. Kazıların Neticeleri, IV. Turuva'yı Nasıl Gezmeli?


Remzi Oğuz ARIK


Millî Eğitim Vekâleti Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri: I Sayı: XIV İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
141 s. + resimler

648 Türk Müzeciliğine Bir Bakış


Prof. Remzi Oğuz ARIK


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri: II Sayı: 6 İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
74 s. + resimler

649 Yabanlar

(Rusteghi)


Carlo GOLDONI

Çeviren Samim Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 17 İstanbul, 1953, Milli Eğitim Basımevi
106 s.

650 The Ciba Collection of Medical Illustrations

Volume 1

Nervous System


Frank H. NETTER


Ciba Pharmaceutical Products, Inc. New Jersey, (1953), Colorpress, New York
143 s.

651 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

XIV. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Vekaleti İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
113 s. (s. 2081 - 2193)

652 Türkiye

No. 2


Anonim


Direction Générale de la Presse de la Radiodiffusion et du Tourisme Ankara, ,
82 s. + 8 s. resim

653 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı

Annual of the Archeological Museums of İstanbul (No. 6)


Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri XIX İstanbul, 1953, Çituri Biraderler Basımevi
111 s.

654 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

58. Cüz | KARADENİZ - KARAMANLILAR


Heyet


Millî Eğitim Vekâleti Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

655 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

59. Cüz | KARAMANLILAR - KASTAMONU


Heyet


Millî Eğitim Vekâleti Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 321 - 400)

656 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

60. Cüz | KASTAMONU - KAYS-AYLÂN


Heyet


Millî Eğitim Vekâleti Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 401 - 480)

657 Miss Marple and the Thirteen Problems


Agatha CHRISTIE


Penguin Books London, 1953, Wyman & Sons
224 s.

658 Parker Pyne Investigates


Agatha CHRISTIE


Penguin Books London, 1953,
190 s.

659 Seksoloji Yıllığı

I/b
8

Sahibi: Nihat Karaveli


No. 2 İstanbul, 1953, Tan Matbaası
240 s.

660 İstanbul Kütüphanelerinde Fatih'in Hususî Kütüphanesine ve Fatih Çağı Müelliflerine Ait Eserler


Anonim


İstanbul Üniversitesi Nu. 549 İstanbul, 29 Mayıs 1953, Işıl Matbaası
79 s.

661 Don Ramiro


Enrique LARRETA

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti Latin Amerika Klasikleri 1 Ankara, 1954, Maarif Basımevi
442 s.

662 Duyumlar Üzerine İncelemeler

(Traité des Sensations)


Étienne Bonnot de CONDILLAC

Çeviren Miraç Katırcıoğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 199 İstanbul, 1954, Maarif Basımevi
x + 319 s.

663 Ebû Ali İbn-i Sinâ


Ord. Profesör Dr. Kâzım İsmail GÜRKAN


İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi No.: 598-6 İstanbul, 1954, Sermet Matbaası (Şemsi Arkadaş)
80 s.

664 Hâkim

(Le Président Haut-de-cœur)


Roger FERDINAND

Çeviren Âli Süha Delilbaşı


Maarif Vekâleti Modern Tiyatro Eserleri Serisi 70 İstanbul, 1954, Maarif Basımevi
157 s.

665 Hayvan Çiftliği

(Animal Farm)


George ORWELL

Çeviren Halide Edib-Adıvar


Maarif Vekâleti Yeni Amerikan Edebiyatı: 2 İstanbul, 1954, Maarif Basımevi
iv + 112 s.

666 İnsan Bilgilerinin Kaynağı Üzerinde Deneme

(Essai sur l'Origine des Connaissances Humaines)


Étienne Bonnot de CONDILLAC

Çeviren Miraç Katırcıoğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 201 İstanbul, 1954, Maarif Basımevi
viii + 363 s.

667 Katharina Knie


Carl ZUCKMAYER

Çeviren Müşerref Hekimoğlu


Maarif Vekaleti Modern Tiyatro Eserleri 68 İstanbul, 1954, Maarif Basımevi
434 s.

668 Kendi Hayatımdan Şiir ve Hakikat

III

(Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit)


Johann Wolfgang von GOETHE

Çeviren Recai Bilgin


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 28 İstanbul, 1954, Maarif Basımevi
377 s.

669 Kudüs

II


Selma LAGERLÖF

Çeviren Hayrullah Örs


Milli Eğitim Vekâleti İskandinav Klasikleri 16 Ankara, 1954, Milli Eğitim Basımevi
356 s.

670 La Turquie

Terre d'Histoire et d'Art


Albert GABRIEL


Yapı ve Kredi Bankası à l'occasion du 10 ième anniversaire de la fondation de Yapı ve Kredi Bankası İstanbul, (1954), Doğan Kardeş Yayınları Basımevi
96 s.

671 Milyoncu Marko

(Marco Millions)


Eugene O'NEILL

Çeviren Avni Givda


Maarif Vekâleti Modern Tiyatro Eserleri Serisi 69 İstanbul, 1954, Maarif Basımevi
149 s.

672 Müzehhip ve Çiçek Ressamı ÜSKÜDARLI ALİ

Yazarından imzalı

IV/b
6
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Tege Laboratuvarı No. 6 İstanbul, 1954, Kemal Matbaası
32 s. + resimler

673 Osman Gazi-I'in Akçesi


Behzad BUTAK


İstanbul, 1954,
s.

674 Seçme Masallar

II


Hans Christian ANDERSEN

Çeviren Selâhattin Batu


Maarif Vekâleti İskandinav Klasikleri 15 İstanbul, 1954, Maarif Basımevi
466 s.

675 Zürich Hikâyeleri

II

(Züricher Novellen)


Gottfried KELLER

Çeviren Necip Üçok


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 23 Ankara, 1954, Milli Eğitim Basımevi
343 s.

676 The Ciba Collection of Medical Illustrations

Volume 2

Reproductive System


Frank H. NETTER

Edited by Ernst Oppenheimer


Ciba Pharmaceutical Products, Inc. New Jersey, (1954), Colorpress, New York
XVI + 286 s.

677 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

61. Cüz | KAYS-AYLÂN - KEMAH


Heyet


Millî Eğitim Vekâleti Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1954, Maarif Basımevi
80 s. (s. 481 - 560)

678 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

62. Cüz | KEMAH - KEYKÂVUS I.


Heyet


Millî Eğitim Vekâleti Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1954, Maarif Basımevi
80 s. (s. 561 - 640)

679 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

63. Cüz | KEYKÂVUS I. - KIPTÎLER


Heyet


Millî Eğitim Vekâleti Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1954, Maarif Basımevi
80 s. (s. 641 - 720)

680 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

64. Cüz | KIPTÎLER - KIZIL-IRMAK


Heyet


Millî Eğitim Vekâleti Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1954, Maarif Basımevi
80 s. (s. 721 - 800)

681 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

65. Cüz | KIZIL-IRMAK - KOYUL-HİSAR


Heyet


Millî Eğitim Vekâleti Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1954, Maarif Basımevi
80 s. (s. 801 - 880)

682 Common Mistakes in English

with exercises


T. J. FITIKIDES


Longmans, Green and Co London, 1954, Western Printing Services
156 s.

683 Complete Plays


Oscar WILDE


Collins London, 1954,
448 s.

684 Sad Cypress


Agatha CHRISTIE


Pan Books London, 1954,
192 s.

685 The Moving Finger


Agatha CHRISTIE


Penguin Books Reprinted Middlesex, 1954,
190 s.

686 Türkiye

Tarih ve Sanat Memleketi


Albert GABRIEL

Çeviren : Azra Erhat


Yapı ve Kredi Bankası Yapı ve Kredi Bankası'nın 10-uncu Yıldönümü münasebetiyle İstanbul, (1954), Doğan Kardeş Yayınları Basımevi
103 s.

687 Seksoloji Yıllığı

1954

I/b
8

Sahibi: Nihat Karaveli


Sayı: 3 İstanbul, 1954, Tan Matbaası
240 s.

688 Altın Adam

II

(Az Aranyember)


Mór JÓKAI

Çeviren Sadrettin Karatay


Maarif Vekâleti Macar Klasikleri 11 İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
360 s.

689 Antikacı Dükkanı


Charles DICKENS

Çeviren Behlül Toygar


Maarif Vekâleti İngiliz Klasikleri 62 İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
776 s.

690 Atatürk'ün Nöbet Defteri

1931 - 1938

I/a
7-a

Toplayan: Özel Şahingiray


Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü : 8 Ankara, 1955, Türk Tarih Kurumu Basımevi
VIII + 750 s.

691 Felsefe Bahisleri


Théodore Simon JOUFFROY

Çeviren Rebia San (Tur)


Maarif Vekâleti Fransız Klâsikleri 208 İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
123 s.

692 Fütûhü'l-Büldan

I


Ahmed ibn Yahya el-Belâzurî

Çeviren Zâkir Kadirî Ugan


Maarif Vekâleti Şark-İslam Klasikleri 31 İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
390 s.

693 Güneş Batarken

(Vor Sonneuntergang)


Gerhardt HAUPTMANN

Çeviren Seniha Bedri Göknil


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 84 İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
ii + 154 s.

694 İlâhi Komedya

Cehennem

(Divina Commedia)


Dante ALIGHIERI

Çeviren Feridun Timur


Maarif Vekâleti İtalyan Klasikleri 18 Ankara, 1955, Maarif Basımevi
420 s.

695 İmparator Jones


Eugene O'NEILL

Çeviren Avni Givda


Maarif Vekâleti Modern Tiyatro Eserleri Serisi 71 Ankara, 1955, Maarif Basımevi
64 s.

696 İtalya Seyahati

II

(Italienische Reise)


Johann Wolfgang von GOETHE

Çeviren Seniha Bedri Göknil


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 82 İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
243 s.

697 Maria Wutz

(Leben des vernügten Schulmeisterlein Maria Wutz)


Jean Paul RICHTER

Çeviren Melâhat Özgü


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 87 İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
vi + 67 s.

698 Milletlerin Zenginliği

III

(The Wealth of Nations)


Adam SMITH

Çeviren Haldun Derin


Maarif Vekâleti İngiliz Klasikleri 56 İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
386 s.

699 Milletlerin Zenginliği

IV

(The Wealth of Nations)


Adam SMITH

Çeviren Haldun Derin


Maarif Vekâleti İngiliz Klasikleri 56 İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
386 s.

700 Mösyö Poirier'nin Damadı

(Le Gendre de Monsieur Poirier)


Emile AUGIER - Jules SANDEAU

Çeviren Ali Süha Delilbaşı


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 202 Ankara, 1955, Maarif Basımevi
115 s.

701 Pazartesi Konuşmaları

Seçmeler

II

(Causerie du Lundi)


Charles Augustin SAINTE-BEUVE

Çeviren Fehmi Baldaş


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 196 İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
459 s.

702 Prens von Hombourg

(Der Prinz von Hombourg)


Heinrich von KLEIST

Çeviren Burhanettin Batıman


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 86 İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
102 s.

703 Schroffenstein Ailesi

(Die Familie Schroffenstein


Heinrich von KLEIST

Çeviren Burhanettin Batıman


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 90 İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
132 s.

704 Şehname

IV

(ﺷﻬﻨﺎﻤﻪ)


FİRDEVSİ

Çeviren Necati Lugal


Maarif Vekâleti Şark-İslam Klasikleri 10 İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
448 s.

705 Ustası ve Çırağiyle

Hezargradlı Zâde AHMED ATAULLAH

Hayatları ve Eserleri

Yazarından imzalı

IV/b
6
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Tege Laboratuvarı VII İstanbul, 1955, Kemal Matbaası
30 s. + resimler

706 Yeşil Türbesi Mihrâbı

(824 - 1421)

The Altar of the Green Mausoleum

Yazarından imzalı

IV/b
6
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Tege Laboratuvarı III İstanbul, 1955, Kemal Matbaası
16 s. + resimler

707 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

66. Cüz | KOYUL-HİSAR - KUDÜS


Heyet


Millî Eğitim Vekâleti Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
80 s. (s. 881 - 960)

708 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

67. Cüz | KUDÜS - KUTADGU BİLİG


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
80 s. (s. 961 - 1040)

709 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

68. Cüz | KUTADGU BİLİG - KÜVEYT


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
94 s. (s. 1041 - 1134)

710 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

69. Cüz | LABBAY - LURİSTAN


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

711 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

70. Cüz | LURİSTAN - MAHMUD I.


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

712 After Many A Summer


Aldous HUXLEY


Penguin Books Middlesex, 1955, Butler & Tanner
251 s.

713 Seksoloji Yıllığı

1955

I/b
8

Müessisi Nihat Karaveli


Seksoloji Yayınevi Sayı: 4 İstanbul, 1955, Tan Matbaası
206 s.

714 Modern American Short Stories


19 Story Writers


The Pocket Library 3rd printing New York, September 1955,
292 s.

715 Anadolu Hisarında Amuca Hüseyin Paşa Yalısı

Yazarından imzalı

IV/b
6
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Türkiye Anıtlar Derneği İstanbul Şubesi No. 3 İstanbul, 1956, Kemal Matbaası
15 s. + resimler

716 Avrupa ve Fransız İhtilâli

VII

(L'Europe et la Revolution Française)


Albert SOREL

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 166 İstanbul, 1956, Maarif Basımevi
597 s.

717 Balad'lar


Friedrich SCHILLER

Çeviren Burhanettin Batıman


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 95 İstanbul, 1956, Maarif Basımevi
iii + 58 s.

718 Eski Çekmeceler

Ancient Desks


Anonim


Topkapı Sarayı Müzesi No. 4. İstanbul, 1956, Marmara Matbaası
28 s. + resimler

719 Fatih Sultan Mehmet ve Francesko Filelfo


Vl. MIRMIROĞLU


İstanbul, 1956, İstanbul Matbaası
22 s.

720 Forsyte Ailesinin Destanı

II
Mahkemede

(Forsyte Saga I - In Chancery)


John GALSWORTHY

Çeviren Cemal Enisoğlu


Maarif Vekâleti İngiliz Klasikleri 59 Ankara, 1956, Maarif Basımevi
457 s.

721 Hürriyet

(Essay on Liberty)


John Stuart MILL

Çeviren Haldun Derin


Maarif Vekâleti İngiliz Klasikleri 64 Ankara, 1956, Maarif Basımevi
lxiv + 201 s.

722 İlâhi Komedya

Cennet

(Divina Commedia)


Dante ALIGHIERI

Çeviren Feridun Timur


Maarif Vekâleti İtalyan Klasikleri 18 Ankara, 1956, Maarif Basımevi
299 s.

723 İlâhi Komedya

Âraf

(Divina Commedia)


Dante ALIGHIERI

Çeviren Feridun Timur


Maarif Vekâleti İtalyan Klasikleri 18 Ankara, 1956, Maarif Basımevi
299 s.

724 Jacopo Ortis'in Son Mektupları

(Le ultime lettere di Jacopo Ortis)


Ugo FOSCOLO

Çeviren Behçet Necatigil


Maarif Vekaleti İtalyan Klasikleri 19 Ankara, 1956, Maarif Basımevi
249 s.

725 Jürg Jenatsch


Conrad Ferdinand MEYER

Çeviren Ertuğrul Kayihan


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 89 Ankara, 1956, Maarif Basımevi
352 s.

726 Kara Manastır

I

(Fekete Kolostor)


Aladar KUNCZ

Çeviren Necmi Seren


Maarif Vekâleti Macar Klasikleri 17 İstanbul, 1956, Maarif Basımevi
iv + 402 s.

727 Kara Manastır

II

(Fekete Kolostor)


Aladar KUNCZ

Çeviren Necmi Seren


Maarif Vekâleti Macar Klasikleri 17 İstanbul, 1956, Maarif Basımevi
iv + 402 s.

728 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi İkinci Cilt


Zuhuri DANIŞMAN


İstanbul, 1956, Samim Güniz Sadık Özaygen Matbaacılık
256 s.

729 Resimli Ayasofya Kılavuzu


Anonim


Ayasofya Müzesi İstanbul, 1956, Maarif Basımevi
28 s. + 27 resim + 1 kroki

730 Silvan Tarihi (Mafarkın Âbide ve Kitabeleri)


Süleyman SAVCI


Diyarbakırı Tanıtma Derneği : Nu. 1 Tarih Takımı: Nu. 2 Diyarbakır, 1956, Diyarbakır Matbaası
60 s.

731 The Advanced Learner's Dictionary of Current English


Anonim


Oxford University Press - Geoffrey Cumberlege Seventh impression London, 1956, Lowe and Brydone
1527 s.

732 İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Basmalar Alfabe Kataloğu

(1729 - 1928)

Cilt I | A - Ras


Hazırlayan Fehmi Edhem Karatay


İstanbul Üniversitesi No: 658 İstanbul, 1956, Osman Yalçın Matbaası
640 s.

733 İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Basmalar Alfabe Kataloğu

(1729 - 1928)

Cilt II | Ras - Z


Hazırlayan Fehmi Edhem Karatay


İstanbul Üniversitesi No: 658 İstanbul, 1956, Osman Yalçın Matbaası
655 s.

734 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

71. Cüz | MAHMUD I. - MALAZGİRT


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1956, Maarif Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

735 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

72. Cüz | MALAZGİRT - MARDİN


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1956, Maarif Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

736 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

73. Cüz | MARDİN - MATBUAT


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1956, Maarif Basımevi
80 s. (s. 321 - 400)

737 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

74. Cüz | MATBUAT - MEHDÎ


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1956, Maarif Basımevi
80 s. (s. 401 - 480)

738 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

75. Cüz | MEHDÎ - MEHMED V.


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1956, Maarif Basımevi
80 s. (s. 481 - 560)

739 İngilizce-Türkçe

Askerî Terimler Sözlüğü


Anonim


Erkânıharbiyei Umumiye Riyaseti Erkânıharbiyei Umumiye Riyaseti Özel Talimatname ve Özel Talimatları Ö/T 320-5-1 Ankara, 1956, E. U. Basımevi
487 s.

740 L'Amant de Lady Chatterley


D. H. LAWRENCE

Préface d'André Malraux

Traduit de L'Anglais par F. Roger Cornaz


Gallimard Paris, 1956, L'Imprimerie Moderne
389 s.

741 Geçmiş Zaman Köşkleri


Abdülhak Şinasi HİSAR


Varlık Yayınları sayı: 401 Varlık Cep Kitapları: 155 İstanbul, Ocak 1956, Ekin basımevi
94 s.

742 Reliquienschaher am Osmanenhof im XV. Jahrhundert

Oku   

Franz BABINGER


Bayerische Akademie der Wissenschaften München, 1956, C. H. Beck'schen Buchdruckerei
47 s.

743 Bedtime Laughs


Edited by Paul Steiner


Lion Library New York, July 1956,
191 s.

744 The New American Webster Handy College Dictionary


Anonim


The New American Library , August 1956, Printed in the United States of America
543 s.

745 The Essential English

Dictionary

English-Turkish Version


C. E. ECKERSLEY Sadık BALKAN


Longmans, Green and Co Ltd Reprinted , September 1956, Printed in U.S.A.
288 s.

746 Bulutlar


ARISTOPHANES

Çeviren Ali Süha Delilbaşı


Maarif Vekaleti Yunan Klasikleri 77 İstanbul, 1957, Maarif Basımevi
xiii + 85 s.

747 Levnî

Yazarından imzalı

IV/b
6
Dr. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Turkish Press, Broadcasting and Tourist Department İstanbul, 1957, Maarif Basımevi
15 s. + 14 resim

748 Mukaddime

III

(ﻣﻘﺩﻣﻪ)


İbni Haldun

Çeviren Zakir Kâdirî Ugan


Maarif Vekaleti Şark-İslâm Klâsikleri 25 İstanbul, 1957, Maarif Basımevi
460 s.

749 НУМИЗМАТИЧЕСКИЙ СБОРНИК

(Numizmaticheskij Sbornik)

Часть вторая

(Part Two)

III/4
Сборник Compilaton

Под ред Д.Б. Шелова (Ed. D.B. Shelov)


Госкультпросветиздат (Goskultprosvetizdat) MOCKBA, 1957,
144 s.

750 Resimli - Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi


Heyet

Metin ve İlâveler: Mustafa Cezar, Bazı İlâvel er Bir Heyet Tarafından Yazılmıştır


İskit Yayınevi İstanbul, 1957, Şehir Matbaası
608 s.

751 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

76. Cüz | MEHMED V. - MEKKE


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1957, Maarif Basımevi
80 s. (s. 561 - 640)

752 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

77. Cüz | MEKKE - MENNÛBİYE


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1957, Maarif Basımevi
80 s. (s. 641 - 720)

753 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

78. Cüz | MENNÛBİYE - MESÂNÎ


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1957, Maarif Basımevi
74 s. (s. 721 - 794)

754 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

79. Cüz | MESCİD


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1957, Maarif Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

755 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

80. Cüz | MESCİD - METÂLİ


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1957, Maarif Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

756 Anadolu Beyliklerinde Cami ve Mescitler

(XIV Yüzyıl Sonuna Kadar)


Mimar-Yüksek Mühendis Ali KIZILTAN


İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İstanbul, 1958,
125 s.

757 Aşk Acısı

(Le Mal d'Amour)


Marcel ACHARD

Çeviren Lûtfi Ay


Maarif Vekaleti Modern Tiyatro Eserleri 76 Ankara, 1958, Maarif Basımevi
ix + 188 s.

758 Boatbuilding In Your Own Backyard

I/b
1
S. S. RABL


Cornell Maritime Press Second Edition Cambridge, 1958,
221 s.

759 Fransız Natüralizmi

(1870 - 1895)


Pierre MARTINO

Çeviren Nebil Otman


Maarif Vekaleti Fransız Klâsikleri İçin Yardımcı Eserler 8 İstanbul, 1958, Maarif Basımevi
192 s.

760 Guide de Sainte Sophie


Anonim


Musée de Sainte-Sophie No. 2 İstanbul, 1958, Imprimerie Denizcilik Bankası
31 s. +31 resim + 1 plan

761 Hattat Ali bin Hilâl

Hayatı ve Yazıları

Yazarından imzalı

IV/b
6
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Yeni Laboratuar Yayınları No. 10 İstanbul, 1958, Kemal Matbaası
15 s. + resimler

762 Karamazov Kardeşler

I


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Maarif Vekâleti Rus Klasikleri 74 İstanbul, 1958, Maarif Basımevi
x + 247 s.

763 Osmanlı İmparatorluğunda Para


Ekrem KOLERKILIÇ


Ankara, 1958,
s.

764 Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi


Midhat SERTOĞLU


İskit Yayınevi İstanbul, 1958, İstanbul Matbaası
356 s.

765 Saadet-Name

(ﺴﻌﺎﺩﺗﻨﺎﻤﻪ)


Nasır-ı Husrev

Çeviren Meliha Ülker Tarıkâhya


Maarif Vekaleti Şark-İslâm Klâsikleri 33 İstanbul, 1958, Maarif Basımevi
xxiii + 44 s.

766 XVII nci Asırda 6 Türk Buketi

Six Turkish Bouquets Belonging to the Seventeeth Century

Yazarından imzalı

IV/b
6
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul, 1958, İsmail Akgün Matbaası
8 s. + 6 resim

767 Yazma ve Eski Basma Kitapların Tasnif ve Fişleme Kılavuzu ve İslâm Dini İlimleri Tasnif Cetveli


Hazırlayan: Aziz Berker - İsmet Parmaksızoğlu


Maarif Vekâleti İstanbul, 1958, Maarif Basımevi
50 s.

768 Zoraki Hekim

(Les Médecin malgré Lui)


MOLIÈRE

Çeviren Sabiha Omay


Maarif Vekaleti Fransız Klasikleri 28 İkinci baskı İstanbul, 1958, Maarif Basımevi
52 s.

769 Resimli - Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi

Cilt: II


Heyet

Metin ve İlâveler: Mustafa Cezar, Bazı İlâvel er Bir Heyet Tarafından Yazılmıştır


İskit Yayınevi İstanbul, 1958, Şehir Matbaası
576 s.

770 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

81. Cüz | METÂLİ - MISIR


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1958, Maarif Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

771 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

82. Cüz | MISIR - MİMÂRÎ


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1958, Maarif Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

772 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

83. Cüz | MİMÂRÎ - MODON


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1958, Maarif Basımevi
80 s. (s. 321 - 400)

773 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

84. Cüz | MODON - MUHAMMED


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1958, Maarif Basımevi
80 s. (s. 401 - 480)

774 Çeşmî-zâde Tarihi


Çeşmî-zâde Mustafa REŞİD

Hazırlayan Bekir Kütükoğlu


İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi No. 754 İstanbul, 1959, Edebiyat Fakültesi Basımevi
XXIV + 125 s.

775 Eski Harflerle Basılmış Türkçe Tarih Kitapları

(Türkiye Tarih Yayınları Bibliyografyasına Ek)


Muharrem D. MERCANLIGİL


Ankara, 1959, Sevinç Matbaası
36 s.

776 Hayat Bereketi

(Das Lebens Überfluss)


Ludwig TIECK

Çeviren Arif Gelen


Maarif Vekaleti Alman Klasikleri 101 Ankara, 1959, Maarif Basımevi
88 s.

777 Immensee


Theodor STORM

Çevirenler Zeki Taşan - Burhanettin Yerkent


Maarif Vekaleti Alman Klasikleri 99 İstanbul, 1959, Maarif Basımevi
47 s.

778 Kral Lear


William SHAKESPEARE

Çeviren İrfan Şahinbaş


Maarif Vekaleti İngiliz Klasikleri 67 Ankara, 1959, Maarif Matbaası
168 s.

779 Lord Stratford'un Türkiye Hatıraları


Stanley LANE-POOLE      Kimdir

Stanley Lane Poole'den Kısaltarak Çeviren Can Yücel


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Seri 1, No. 11 Ankara, 1959, Türk Tarih Kurumu Basımevi
s.

780 Sonsuz Yolculuk


Charles VILDRAC

Çeviren Fehmi Baldaş


Maarif Vekâleti Modern Tiyatro Eserleri Serisi 78 Ankara, 1959, Maarif Basımevi
68 s.

781 Topkapı Sarayı Müzesi Mühürler Seksiyonu Rehberi

Guide Book of the Seals Section of Topkapı Saray Museum


Anonim


Topkapı Sarayı Müzesi No: 8 İstanbul, 1959, Şehir Matbaası
55 s.

782 Yarış


John CecilHOLM ve George ABBOTT

Çeviren Melih Cevdet Anday


Maarif Vekâleti Modern Tiyatro Eserleri Serisi 82 İstanbul, 1959, Maarif Basımevi
125 s.

783 Ayasofya Müzesi Yıllığı - Annual of Ayasofya Museum

(No. 1)


Anonim


Ayasofya Müzesi III İstanbul, 1959, Maarif Basımevi
29 s. + 27 resim, kroki ve plan

784 Türkiye Tarih Yayınları Bibliyoğrafyası

1729 - 1955


Hazırlayan Enver Koray


Maarif Vekâleti 2. Basım İstanbul, 1959, Maarif Basımevi
680 s.

785 İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu

II. Cilt

XVII. Asır


Millî Eğitim Bakanlığı Kitaplıklar Müdürlüğü Tasnif Komisyonu


Maarif Vekâleti Seri: II No: 2 İstanbul, 1959, Maarif Basımevi
333 s.

786 Resimli - Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi

Cilt: III


Heyet

Metin ve İlâveler: Mustafa Cezar Redaksiyon: Server R. İskit ve Zarif Orgun ve Nail İnal


İskit Yayınevi İstanbul, 1959, Tan Matbaası
608 s.

787 The Ciba Collection of Medical Illustrations

Volume 3 Digestive System

Part I Upper Digestive Tract


Frank H. NETTER

Edited by Ernst Oppenheimer


Ciba Pharmaceutical Products, Inc. New Jersey, (1959), Colorpress, New York
X + 206 s.

788 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

85. Cüz | MUHAMMED - MUİZZÎ


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1959, Maarif Basımevi
80 s. (s. 481 - 560)

789 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

86. Cüz | MUİZZÎ - MURAD IV.


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1959, Maarif Basımevi
80 s. (s. 561 - 640)

790 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

87. Cüz | MURAD IV. - MUSTAFA PAŞA


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1959, Maarif Basımevi
80 s. (s. 641 - 720)

791 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

88. Cüz | MUSTAFA PAŞA - MÜNÂFIKLAR


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1959, Maarif Basımevi
80 s. (s. 721 - 800)

792 Saçkıran


Aziz NESİN


Karikatür Yayınevi Mizah Serisi : 9 İstanbul, 1959, Yeni Matbaa
149 s.

793 Son of Mad


William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet Fifteenth Printing New York, 1959,
192 s.

794 Devlet Adamı

(Πολιτικός)


EFLÂTUN

Çevirenler Behice Boran - Mehmet Karasan


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 32 İkinci baskı Ankara, 1960, Milli Eğitim Basımevi
128 s.

795 Le Premier Manuscrit Chirurgical Turc

I/c
2
rédigé par CHARAF ED-DIN

Présentation Française de: Pierre HUARD et Mirko Drazen Grmek


Les Editions Roger Dacosta Paris, 1960, Les Presses de la Lithographie Parisienne
141 s.

796 Oturma Odası

(The Living Room)


Graham GREENE

Çeviren Sevgi Sanlı


Millî Eğitim Bakanlığı Modern Tiyatro Eserleri 86 Ankara, 1960, Milli Eğitim Basımevi
96 s.

797 Sünbül Efendi ve Merkez Efendi nin resimli Hayatı ve Hüviyetleri


M. Asım ÇALIKOĞLU

İkinci tab'ını yapan: Nurullah Kılıç


İstanbul, 1960, İsmail Akgün Matbaası
47 s.

798 Topkapu Sarayı


Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir

Resimler: Sabiha Bozcalı, Reşad Sevinçsoy ve Nezih İzmiroğulları


Koçu Yayınları İstanbul Ansiklopedisi Kütübhanesi: 2 İstanbul, 1960, Nurgök Matbaası
240 s. + xiii sayfa

799 Ayasofya Müzesi Yıllığı - Annual of Ayasofya Museum

(No. 2)


Anonim


Ayasofya Müzesi IV İstanbul, 1960, İstanbul Matbaası
55 s. + 27 resim, 4 plan

800 Resimli - Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi

Cilt: IV


Heyet

Metin ve İlâveler: Mustafa Cezar Redaksiyon: Server R. İskit ve Zarif Orgun ve Nail İnal


İskit Yayınevi İstanbul, 1960, Baha Matbaası
576 s.

801 V. Türk Tarih Kongresi

Ankara 12 - 17 Nisan 1956

Kongreye Sunulan Tebliğler

IV/2
Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri No. 5 Ankara, 1960, Türk Tarih Kurumu Basımevi
795 s. + resim ve planlar

802 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

89. Cüz | MÜNÂFIKLAR - MZÂB


Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1960, Maarif Basımevi
74 s. (s. 801 - 874)

803 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

90. Cüz | NABA - NASÂRÂ


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1960, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

804 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

91. Cüz | NASÂRÂ - NECİD


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1960, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

805 The Organization Mad


William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet Fourteenth Printing New York, 1960,
192 s.

806 Divan-ı Kebirden Seçme Şiirler

II


Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Çeviren Midhat Baharî Beytur


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslam Klasikleri 37 İstanbul, 1961, Milli Eğitim Basımevi
285 s.

807 Genitrix


François MAURIAC

Çeviren İlhami Uzel


Millî Eğitim Bakanlığı Modern Fransız Edebiyatı 4 İstanbul, 1961, Milli Eğitim Basımevi
89 s.

808 Kanunî'nin Cülûsu ve İlk Seferleri


Hüseyin G. YURDAYDIN


Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi XXXI Ankara, 1961, Türk Tarih Kurumu Basımevi
54 s.

809 Kitap Kataloğlama Kuralları


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Ankara, 1961, Millî Eğitim Basımevi
43 s.

810 Konya Müzesi Çini Eserler Seksiyonu

(Karatay Medresesi) Rehberi


Hazırlıyan: Mehmet Önder


İstanbul, 1961, Millî Eğitim Basımevi
18 s.

811 Mavi Sürgün


Halikarnas Balıkçısı


Remzi Kitabevi Yeni Türk Yazarları Serisi: 19 İstanbul, 1961, Yükselen Matbaası
192 s.

812 Öteki Dünyaya Götürecek Değilsin Ya

(You Can't Take It With You)


Moss HART - George S. KAUFMANN

Çeviren Lütfiye N. Duran


Millî Eğitim Bakanlığı Modern Tiyatro Eserleri Serisi 81 İstanbul, 1961, Milli Eğitim Basımevi
124 s.

813 Pascal


Jacques CHEVALIER

Çeviren Mehmet Toprak


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klâsikleri İçin Yardımcı Eserler 12 İstanbul, 1961, Milli Eğitim Basımevi
xvii + 131 s.

814 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Farsça Yazmalar Kataloğu

No: 1 - 940


Hazırlayan: Fehmi Edhem Karatay


Topkapı Sarayı Müzesi No. 12 İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, 1961, Küçükaydın Matbaası
391 s. + 3 s.

815 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu

C. I

Din, Tarih, Bilimler No. 1- 1985


Hazırlayan Fehmi Edhem Karatay


Topkapı Sarayı Müzesi No:11 İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, 1961, Küçükaydın Matbaası
644 s.

816 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu

C. II

Filoloji, Edebiyat, Mecmualar No. 1986- 3088


Hazırlayan: Fehmi Edhem Karatay


Topkapı Sarayı Müzesi No:11 İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, 1961, Küçükaydın Matbaası
526 s.

817 Ayasofya Müzesi Yıllığı - Annual of Ayasofya Museum

(No. 3)


Anonim


Ayasofya Müzesi V İstanbul, 1961, İstanbul Matbaası
67 s. + resimler

818 İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt: 3

M. 1574 - 1703

H. 987 - 1115

IV/a
4
İsmail Hami DANİŞMEND      Kimdir


Türkiye Yayınevi Tarih Serisi Yeni İnceleme ve Telifler: 1 İkinci Baskı İstanbul, 1961, Türkiye Basımevi
801 s.

819 İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt: 4

M. 1703 - 1924

H. 1115 - 1342

IV/a
4
İsmail Hami DANİŞMEND      Kimdir


Türkiye Yayınevi Tarih Serisi Yeni İnceleme ve Telifler: 1 İkinci Baskı İstanbul, 1961, Türkiye Basımevi
906 s.

820 Fighting Mad


William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet Fourteenth Printing New York, 1961,
192 s.

821 Great Expectations


Charles DICKENS


Longmans Third Impression London, 1961, Northumberland Press
xxviii + 546 s.

822 Kağnı Gölgesindeki İt


Aziz NESİN


Karikatür Yayınevi İstanbul, 1961, Ekin Basımevi
240 s.

823 Speaker's Encyclopedia of Humor


Jacob M. BRAUDE


Prentice Hall Englewood Cliffs, N. J., 1961,
387 s.

824 The Murder of Roger Ackroyd


Agatha CHRISTIE


Cardinal Edition New York, April 1961,
212 s.

825 Bir Komiser Geldi

(An Inspector Calls)


John Boynton PRIESTLEY

Çeviren İrfan Şahinbaş


Millî Eğitim Bakanlığı Modern Tiyatro Eserleri Serisi 89 İstanbul, 1962, Milli Eğitim Basımevi
96 s.

826 Cezayir'de Türk'ler

Oruç Reis - Barbaros Hayreddin Paşa - Hasan Ağa - Veli Dede - Barbaros Hasan Paşa - Aydın Reis - Salih Paşa - Uluç Ali Paşa


Fuad CARIM


, 1962, Sanat Basımevi
122 s.

827 Çerkes Ethem'in Hatıraları


Çerkes Ethem


Dünya Yayınları 6 , 1962, Güniz Basımevi
226 s.

828 Dağ Padişahları

(Tarihimizdeki büyük şekaavet ve isyanlar)


Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir

Resimler: Sabiha Bozcalı


Mehmed Koçu - Koçu Yayınları İstanbul, 1962, Nurgök Matbaası
224 s.

829 Erkek Kızlar


Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


Mehmed Koçu - Koçu Yayınları İstanbul, 1962, Nurgök Matbaası
98 s.

830 Forsa Halil


Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir

Resimler: Sabiha Bozcalı


Mehmed Koçu - Koçu Yayınları İstanbul, 1962, Nurgök Matbaası
99 s.

831 İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Resimli Rehber

Sümer, Akat, Asur, Babil, Hitit, Eski Mısır ve Arabistan Eserleri Kolleksiyonları


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri: 4 Sayı: 11 İstanbul, 1962, Millî Eğitim Basımevi
77 s.

832 Parma Manastırı

II

(La Chartreuse de Parme)


STENDHAL

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 217 İstanbul, 1962, Milli Eğitim Basımevi
368 s.

833 Ses Sese Karşı

II


Aldous HUXLEY

Çeviren Mina Urgan


Millî Eğitim Bakanlığı Modern İngiliz Edebiyatı 2 İstanbul, 1962, Milli Eğitim Basımevi
473 s.

834 Suavi Efendi

Üç Perdelik Piyes


İlhan TARUS


Millî Eğitim Bakanlığı Telif Tiyatro Eserleri 8 Ankara, 1962, Mİlli Eğitim Basımevi
160 s.

835 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu

C. I

Kur'an, Kur'an ilimleri, Tefsirler No. 1 - 2171


Hazırlayan: Fehmi Edhem Karatay


Topkapı Sarayı Müzesi No:15 İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, 1962, Küçükaydın Matbaası
620 s.

836 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

11. Fasikül Vakıfnâmeler


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Seri: 1 No: 11 İstanbul, 1962, Millî Eğitim Basımevi
s.

837 Resimli - Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi

Cilt: V


Heyet

Metin ve İlâveler: Metin ve İlâveler: Midhat Sertoğlu, Redaksiyon: Server R. İskit ve Zarif Orgun ve Nail İnal


İskit Yayınevi / Güven Yayınevi İstanbul, 1962, Güven Basımevi
592 s.

838 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

92. Cüz | NECİD - NEZİR


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1962, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

839 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

93. Cüz | NEZİR - NİZÂMÎ


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1962, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

840 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

94. Cüz | NİZÂMÎ - ORHAN


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1962, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 321 - 400)

841 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

95. Cüz | ORHAN - ÖRF


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1962, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 401 - 480)

842 Mad in Orbit


William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet Twelfth Printing New York, 1962,
192 s.

843 The Mad Frontier


William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet Tenth Printing New York, 1962,
192 s.

844 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı

10

Annual of the Archeological Museums of İstanbul


Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri XXIII İstanbul, Mayıs 1962, İstanbul Matbaası
152 s. + XXVIII s.

845 Fables


La FONTAINE

Introduction, Notes et Relevé de Variantes par Georges Couton


Garnier Frères 703 Pris, Septembre 1962, Imprimerie Paul Dupont
576 s.

846 Clérambard


Marcel AYMÉ

Çeviren Salâh Birsel


Millî Eğitim Bakanlığı Modern Tiyatro Eserleri Serisi 95 Ankara, 1963, Milli Eğitim Basımevi
148 s.

847 Dewey Onlu Tasnifi

Kütüphaneciye Kılavuz


Mediha YURTTABİR


İstanbul, 1963, Ayyıldız Matbaası
56 s.

848 Eski Harfli Türkçe Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu

(Muvakkat Basım)

Millî Kütüphane ile Ankara ve İstanbul Kütüp-hanelerinde Bulunan Eski Harfli Türkçe Gazete ve Dergilerin, Ayrıca Diğer Periyodiklerin Bibliyografik Künyeleri


Anonim


Millî Kütüphane Yayınları Ankara, 1963, Millî Kütüphane Cilt ve Basım Atelyesi
s.

849 Ezgiler Ezgisi

(Cantique des Cantique)


Jean GIRAUDOUX

Çeviren Tahsin Saraç


Millî Eğitim Bakanlığı Modern Tiyatro Eserleri Serisi 94 Ankara, 1963, Milli Eğitim Basımevi
55 s.

850 Haşmetli Yosmalar


Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir

Resimler: Sabiha Bozcalı


Mehmed Koçu - Koçu Yayınları İstanbul, 1963, Nurgök Matbaası
80 s.

851 İstanbulun Fethi


Feridun Fazıl TÜLBENTÇİ


İnkılâp ve Aka Kitabevleri Üçüncü Baskı İstanbul, 1963, Ceylan Yayınları Matbaası
285 s.

852 Karı Koca ve Ölüm


André ROUSSIN

Çeviren Tahsin Saraç


Millî Eğitim Bakanlığı Modern Tiyatro Eserleri Serisi 92 Ankara, 1963, Milli Eğitim Basımevi
147 s.

853 Sürüklenen Köy

II

(Az elsodort falu)


Dezsö SZABÓ

Çeviren Sadrettin Karatay


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 19 Ankara, 1963, Milli Eğitim Basımevi
360 s.

854 Yapı ve Kredi Bankası Madeni Para Koleksiyonu Hakkında Etüt


Nuri PERE


İstanbul, 1963,
s.

855 Nâdir Birkaç Sikke

Eyyubî, Selçuk, Moğol, Kırım Hanları, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Karamanoğlu, Alâiye Beyleri, Eşrefoğlu, Germiyanoğlu, Şerefhanlar ve Osmanlı Hükümdarlarına Ait Olan Bu Sikkeler, Kolleksiyonumda Bulunan Nadir Sikkelerden Birkaçıdır.


Şerafettin EREL


İstanbul, 1963,
s.

856 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

97. Cüz | PÎRÎ MEHMED PAŞA - RÂZÎ


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1963, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 561 - 640)

857 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

98. Cüz | RÂZÎ - REY


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1963, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 641 - 720)

858 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

99. Cüz | REY - RÜZZİK


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1963, Millî Eğitim Basımevi
88 s. (s. 721 - 808)

859 Ayasofya Müzesi Yıllığı - Annual of Ayasofya Museum

(No. 5)


Anonim


Ayasofya Müzesi VII İstanbul, 1963, İstanbul Matbaası
75 s. + resimler

860 Resimli - Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi

Cilt: VI


Heyet

Metin ve İlâveler: Metin ve İlâveler: Midhat Sertoğlu, Redaksiyon: Server R. İskit ve Zarif Orgun ve Nail İnal


İskit Yayınevi / Güven Yayınevi İstanbul, 1963, Güven Basımevi
720 s.

861 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

96. Cüz | ÖRFÎ - PÎRÎ MEHMED PAŞA


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1963, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 481 - 560)

862 A Farewell to Arms


Ernest HEMINGWAY


Penguin Books Reprinted Middlesex, 1963, Cox and Wyman
256 s.

863 Shane


Jack SCHAEFER


Bantam Books 20th printing New York, 1963,
119 s.

864 The Bridge Over The River Kwai


Pierre BOULLE

Translated by Xan Fielding


Bantam Books 22nd printing New York, 1963,
150 s.

865 The Call of the Wild

White Fang


Jack LONDON


Bantam Books 7th printing New York, 1963,
293 s.

866 The Voodoo Mad


William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet Eleventh Printing New York, 1963,
192 s.

867 The Washington Waste-Makers


George JOHNSON


Monarch Select Books Connecticut, August 1963,
189 s.

868 Travels with Charley

in search of America


John STEINBECK


Bantam Books New York, 1963,
275 s.

869 Crooked House


Agatha CHRISTIE


Fontana/Collins Fourth Impression London, February 1963,
191 s.

870 Bizim Tiyatro

(Notre Théâtre)


Georges PITOËFF

Çeviren Muallâ Genez


Millî Eğitim Bakanlığı Tiyatro Sanatı Üzerine Eserler 4 Ankara, 1964, Milli Eğitim Basımevi
168 s.

871 Consuelo

La Comtesse de Rudolstadt

I


George SAND

Çeviren Nebil Otman


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 226 İkinci baskı Ankara, 1964, Ankara Üniversitesi Basımevi
xxxii + 639 s.

872 Dünün Dünyası

(Die Welt von Gestern)


Stefan ZWEIG

Çeviren Burhan Arpad


Millî Eğitim Bakanlığı Modern Avusturya Edebiyatı 1 İstanbul, 1964, Milli Eğitim Basımevi
ii + 541 s.

873 Harput Tarihi


Nurettin ARDIÇOĞLU


Harput Turizm Derneği No: I İstanbul, 1964, Matbaa Teknisyenleri Basımevi
96 s.

874 İstanbul Camileri


Tahsin ÖZ


Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Yayın No: 5 , 1964,
117 s.

875 Kervan

(Die Karavane)


Wilhelm HAUFF

Çeviren Nijad Akipek


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 33 İkinci Basılış İstanbul, 1964, Milli Eğitim Basımevi
144 s.

876 Yeniçeriler


Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir

Resimler: Sabiha Bozcalı


Mehmed Koçu - Koçu Yayınları İstanbul, 1964, Nurgök Matbaası
336 s.

877 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

100. Cüz | SÂ - SA'ÎD


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1964, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

878 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

101. Cüz | SA'ÎD - SÂMİRÎLER


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1964, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

879 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

102. Cüz | SÂMİRÎLER - SARUHAN-OĞULLARI


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1964, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

880 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

103. Cüz | SARUHAN-OĞULLARI - SECCÂDE


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1964, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (s. 241 - 304)

881 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

104. Cüz | SECCÂDE - SELÇUKLULAR


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1964, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 305 - 384)

882 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu

C. II

Hadis ve Fıkıh No. 2171 - 4679


Hazırlayanlar: Fehmi Edhem Karatay ve O. Reşer


Topkapı Sarayı Müzesi No:15 İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, 1964, Küçükaydın Matbaası
776 s.

883 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi III - Birinci Kısım - Yıldırım Bayezid Devri - İkinci Kısım Fetret Devri - Üçüncü Kısım Çelebi Sultan Mehmet, Birinci Mehmet - Dördüncü Kısım Murat II Devri

IV/a
3
Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1964, Yeni Matbaa
336 s.

884 Cyrano de Bergerac


Edmond ROSTAND

Translated by Brian Hooker


Bantam Books New York, 1964,
196 s.

885 The Great Siege

Malta 1565


Dr. Ernle BRADFORD


Penguin Books London, 1964, Clays
256 s.

886 The Prince and the Pauper


Mark TWAIN


Signet Third Printing New York, 1964,
219 s.

887 The Self-Made Mad


William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet Seventh Printing New York, 1964,
192 s.

888 Twelve Angry Men


Reginald ROSE


Samuel French London, , Latimer, Trend and Co.
75 s.

889 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı

11-12

Annual of the Archeological Museums of İstanbul


Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri XXIV İstanbul, Ekim 1964, İstanbul Matbaası
231 s. + LX levha

890 Ayrı Dünyalar

Piyes

Üç Perde


Şahap Sıtkı İLTER


Millî Eğitim Bakanlığı Telif Tiyatro Eserleri 15 İstanbul, 1965, Mİlli Eğitim Basımevi
60 s.

891 Bodrum

"Halicarnassus"


Halikarnas Balıkcısı


Balıkçı Bodrum "Halikarnas", 1965, Ressam Vedat Matbaası
50 s.

892 Bodrum

Tarihî, Sosyal ve İktisadî Yönleri İle


Osman Nuri BİLGİN


Bilgin İstanbul, 1965, Orhan Mete ve Ort. Matbaası
56 s.

893 Bu Yeni Küçük Dünya

(Piccolo mondo moderno)


Antonio FOGAZZARO

Çeviren Feridun Timur


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 24 İstanbul, 1965, Milli Eğitim Basımevi
vi + 385 s.

894 Budala

II

(İdiot)


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Servet Lünel


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 75 İstanbul, 1965, Milli Eğitim Basımevi
236 s.

895 Büyük Çınar


Hüseyin BATUHAN


Millî Eğitim Bakanlığı Telif Tiyatro Eserleri 11 İstanbul, 1965, Milli Eğitim Basımevi
121 s. + resimler

896 Consuelo

La Comtesse de Rudolstadt

II


George SAND

Çeviren Nebil Otman


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 226 İstanbul, 1965, Millî Eğitim Basımevi
416 s.

897 Felsefe Sözlüğü

III

(Dictionnaire Philosophique)


VOLTAIRE

Çeviren Lûtfi Ay


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 46 İkinci Basılış İstanbul, 1965, Milli Eğitim Basımevi
270 s.

898 Kireçli Bahçe

(The Chalk Garden)


Enid BAGNOLD

Çeviren Cahit Okurer


Millî Eğitim Bakanlığı Tiyatro Sanatı Üzerine Eserler Serisi 101 İstanbul, 1965, Milli Eğitim Basımevi
111 s.

899 Küçük Amasra Tarihi ve Eski Eserleri Kılavuzu


Prof. Dr. Semavi EYİCE


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri: I Sayı: 19 Ankara, 1965, Türk Tarih Kurumu Basımevi
78 s. + 27 resim + 1 harita

900 Mahmud II. Zamanında Bosna - Hersek


Dr. Ahmet Cevat EREN


İstanbul, 1965, Nurgök Matbaası
168 s.

901 Milet Kılavuzu


Musa BARAN


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri: I Sayı: 18 Ankara, 1965, Ankara Üniversitesi Basımevi
75 s. + resimler

902 Profesör Taranne

(Le Professeur Taranne)


Arthur ADAMOV

Çeviren Tahsin Saraç


Millî Eğitim Bakanlığı Modern Tiyatro Eserleri Serisi 100 İstanbul, 1965, Milli Eğitim Basımevi
30 s.

903 Protagoras

(Πρωταγόρας)


EFLÂTUN

Çeviren Nurettin Şazi Kösemihal


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 18 İkinci Basılış İstanbul, 1965, Milli Eğitim Basımevi
xvii + 79 s.

904 Tarih'in Türk'e Yüklediği Çetin Görev
(Müslümanlığı ve Müslümanları koruma)

Haçlı Seferler

Katalanların Saldırışı

Türk'ler ve Türkopl'ler


Fuad CARIM


Carım İstanbul, 1965, Bahar Basımevi
119 s.

905 Toreadorlar Valsi


Jean ANOUILH

Çeviren Lûtfi Ay


Millî Eğitim Bakanlığı Modern Tiyatro Eserleri Serisi 102 İstanbul, 1965, Milli Eğitim Basımevi
viii + 123 s.

906 Venezuela'lı General Miranda'nın Türkiye'ye Dair Hâtıratı

Yazar ve Seyyah Jean Chardin'in Anlattığı Kalp Para Ticareti

Comte de Césy Dördüncü Murad Tarafından Atanan Fransa Elçisi


Fuad CARIM


, 1965, Berksoy Matbaası
109 s.

907 An Illustrated Outline History of Mankind

Volume I


Edited by Fay-Cooper Cole and Harris Gaylord Warren


Consolidated Book Publishers Chicago, 1965, xix +
394 s.

908 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi X - Dördüncü Mehmed Devrinin Devamı - İkinci Süleyman - İkinci Ahmed - İkinci Mustafa - Üçüncü Ahmed - Birinci Mahmud - Üçüncü Osman

IV/a
3
Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1965, Yeni Matbaa
320 s.

909 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

105. Cüz | SELÇUKLULAR - SEMÂ'


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1965, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 385 - 464)

910 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

106. Cüz | SEMÂ' - SEYYİD VEHBÎ


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1965, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 465 - 544)

911 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

107. Cüz | SEYYİD VEHBÎ - SİKKE


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1965, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 545 - 624)

912 An Illustrated Outline History of Mankind

Volume II


Edited by Fay-Cooper Cole and Harris Gaylord Warren


Consolidated Book Publishers Chicago, 1965,
416 s.

913 Atlas of Human Anatomy

Vol. III

Part II: Atlas of Neuroanatomy Central Nervous System, Autonomic Nervous System Eye, Ear, and Skin


Johannes SOBOTTA

8 th English Edition by Frank H. J. FIGGE, Ph.D., Sc.D.


Hafner Publishing Company New York, 1965, Hafner Publishing Company
XX + s. with 75 colored and 146 black and white illustrations

914 İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu

III. Cilt

Fasikül: I


Millî Eğitim Bakanlığı Kitaplıklar Müdürlüğü Tasnif Komisyonu


Maarif Vekilliği Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: II No: 3 İstanbul, 1965, Millî Eğitim Basımevi
187 s.

915 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi IV - Birinci Kısım - Fâtih Sultan Mehmet

IV/a
3
Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1965, Yeni Matbaa
310 s.

916 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi VII - İkinci Kısım - Birinci Süleyman (Kanûnî Süleyman) - Osmanlı imparatorluğunda Muvâzene Devri (1566 veya 1579 - 1683) (İkinci Selim)

IV/a
3
Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1965, Yeni Matbaa
320 s.

917 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi VIII - Üçüncü Murad (Onikinci Osmanlı Padişâhı) - Üçüncü Mehmed (Onüçüncü Osmanlı Padişâhı) - Birinci Ahmet (On dördüncü Osmanlı Padişâhı)

IV/a
3
Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1965, Yeni Matbaa
318 s.

918 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi IX - Birinci Kısım - Birinci Mustafa Devri - Dördüncü Murad - Sultan İbrâhim - Dördüncü Mehmed

IV/a
3
Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1965, Yeni Matbaa
320 s.

919 Cry, The Beloved Country


Alan PATON


Penguin Books Reprint Middlesex, 1965, Hazell watson & Viney
240 s.

920 Our Lady of Ephesus


Rev. Bernard F. DEUTSCH


The Bruce Publishing Company Milwaukee, 1965,
xiii + 171 s.

921 The Sailor


Arthur ORRMONT


Ballantine Books New York, 1965,
127 s.

922 15 American One-act Plays


Selection

Edited and with Introductions by Paul Kozelka


Washington Square Press 6th printing New York, November 1965,
308 s.

923 16'ıncı Asırda Osmanlılarda Saat ve Takiyüddin'in "Mekanik Saat Konstrüksiyonuna Dair En Parlak Yıldızlar" Adlı Eseri

The Clocks in Ottoman Empire in 16th Century And Taqi al Din's "The Brightest Stars For The Construction Of The Mechanical Clocks"


Sevim TEKELİ


Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sayı: 171 Felsefe Araştırmaları Enstitüsü Yayınları Sayı: 1 Ankara, 1966, Ankara Üniversitesi Basımevi
339 s.

924 Çaka Bey

İzmir ve civarındaki adaların ilk Türk Beyi

M. S. 1081 - 1096


Akdes Nimet KURAT


Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 24 Seri: IX Sayı: B2 Üçüncü baskı Ankara, 1966, Ayyıldız Matbaası
63 s.

925 Denizbacı Definesi


İbrahim ARTUK


Ankara, 1966,
s.

926 Felsefe Sözlüğü

IV

(Dictionnaire Philosophique)


VOLTAIRE

Çeviren Lûtfi Ay


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 46 İkinci Baskı İstanbul, 1966, Milli Eğitim Basımevi
312 s.

927 İtiraf

(Die Beichte)


Wilhelm von SCHOLZ

Çeviren Behçet Necatigil


Millî Eğitim Bakanlığı Modern Alman Edebiyatı 3 İstanbul, 1966, Milli Eğitim Basımevi
58 s.

928 Kovadis

(Quo Vadis)


Henryk SIENKIEWICZ

Çeviren Şaziye Berin Kurt


Millî Eğitim Bakanlığı Polonya Klasikleri 2 İkinci Basılış İstanbul, 1966, Milli Eğitim Basımevi
ii + 722 s.

929 Merdiven

Piyes Üç Perde


Nâzım KURŞUNLU


Millî Eğitim Bakanlığı Telif Tiyatro Eserleri 21 İstanbul, 1966, Mİlli Eğitim Basımevi
136 s.

930 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi I - Birinci Kısım - I İslâmiyetten evvel Türkler - II İslâmiyet devrinde Türkler

IV/a
3
Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İkinci Baskı İstanbul, 1966, Yeni Matbaa
320 s.

931 Resimli Rehber

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Yunan Roma Bizans Heykeltraşlık ve Mimarlık Eserleri Kolleksiyonları


Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri İstanbul, 1966, Millî Eğitim Basımevi
162 s.

932 Türkiye'de Petrol


Prof. Dr. Ekrem GÖKSU


Ekrem Göksu İstanbul, 1966, Kâğıt ve Basım İşleri
xx + 239 s. + 1 harita

933 Son Altı Osmanlı Padişahı Zamanında İstanbul'da Basılan Gümüş Paralar (1)


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1966,
s.

934 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi XI - 18 Asırda Avrupa ve Dünya Vaziyeti - Üçüncü Mustafa - Birinci Abdülhamid Devri - Üçüncü Selim - Dördüncü Mustafa - İkinci Sultan Mahmud

IV/a
3
Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1966, Yeni Matbaa
s.

935 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

108. Cüz | SİKKE - SÎRET-İ ANTER


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1966, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 625 - 704)

936 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

109. Cüz | SÎRET-İ ANTER - SUFRÛY


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1966, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 705 - 784)

937 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi XII - İkinci Mahmud Devrinin Devamı - Abdülmecid - Abdülaziz ve Beşinci Murad Devirleri

IV/a
3
Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1966, Yeni Matbaa
320 s.

938 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi XIII - Sultan İkinci Abdülhamid Han

IV/a
3
Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1966, Yeni Matbaa
320 s.

939 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi XIV - Beşinci Sultan Mehmet (Reşad) - Altıncı Mehmed "Sultan Mehmed Vahideddin"

IV/a
3
Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1966, Yeni Matbaa
312 s.

940 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu

C. III

Akaid, Tasavvuf, Mecalis, Ediye, Tarih, Siyer, Teracim, Bilimler No. 4680 - 7487


Hazırlayan: Fehmi Edhem Karatay


Topkapı Sarayı Müzesi No:15 İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, 1966,
952 s.

941 Angélique

Book Two

The Road to Versailles


Sergeanne GOLON


Pan Books Ninth Printing London, 1966, Richard Clay
349 s.

942 Raving Mad


William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet Sixth Printing New York, 1966,
192 s.

943 The Age of Reason


Jean-Paul SARTRE

Translated by Eric Sutton


Penguin Books Middlesex, 1966, C. Nicholls
300 s.

944 The Red Pony


John STEINBECK


Bantam Books New York, 1966,
120 s.

945 Automotive Engines


William H. CROUSE


McGraw-Hill New York, 1966,
xv + 623 s.

946 Pictorial English Word-book


E. C. PARNWELL


Oxford University Press London, 1966,
xiii + s.

947 Dünya Görüşüm


Bertrand RUSSELL

Türkçesi Cenap Yılmaz


Bilgi Yayınevi : 29 Denemeler, Anılar Dizisi: 5 Birinci Basım Ankara, Eylül 1966, Ankara Üniversitesi Basımevi
100 s.

948 Baragan'ın Dikenleri


Panait ISTRATİ


Varlık Yayınları Dördüncü Basılış İstanbul, Ocak 1966, Ekin Basımevi
90 s.

949 Turgut Reis


Halikarnas Balıkcısı


Altın Kitaplar Yayınevi Yerli Romanlar Serisi 4 İlk baskı İstanbul, Ekim 1966, As Matbaası
261 s.

950 Âbideleri ve Kitâbeleri ile Karaman Tarihi - Ermenek ve Mut Âbideleri


İbrahim Hakkı KONYALI      Kimdir


İstanbul, 1967, Baha Matbaası
800 s.

951 Coins of the Urtuki Turkumans

(Foes of the Crusaders)

III/4
Stanley LANE-POOLE      Kimdir


Argonaut Inc., Publishers Reprint Chicago, 1967,
XII + 44 s. + VII Plates

952 Devlet Gücünü Kemirenler

Patrona Halil

Devlet Gücünü Zedelemiş Bir Serserinin Romanlaşdırılmış Hayatı


Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir

Resimlendiren: Sabiha Bozcalı


Mehmed Koçu - Koçu Yayınları İstanbul, 1967, Yaylacık Matbaası
176 s.

953 Felsefe Sözlüğü

I

(Dictionnaire Philosophique)


VOLTAIRE

Çeviren Lûtfi Ay


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Müdürlüğü Fransız Klasikleri 46 Üçüncü Basılış İstanbul, 1967, Milli Eğitim Basımevi
xxxvii + 199 s.

954 Hayatta Kalabilme


Anonim


GnKur. Bşk. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ankara, 1967, K. K. K. Askerî Basımevi
333 s.

955 Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi


Ord. Prof. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI      Kimdir


Türk Tarih Kurumu VII. Seri No. 53 Ankara, 1967, Türk Tarih Kurumu Basımevi
xvii, 381 + 58 s.

956 Osmanlı Altınları / Gold Coins of the Ottoman Empire


Remzi KOCAER


İstanbul, 1967,
s.

957 Osmanlı Nişanları / The Ottoman Orders


İbrahim ARTUK Cevriye ARTUK


İstanbul, 1967,
s.

958 Side Kılavuzu


Ord. Prof. Dr. Arif Müfid MANSEL


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri: I Sayı: 21 Ankara, 1967, Türk Tarih Kurumu Basımevi
32 s. + 43 resim

959 Tonio Kröger


Thomas MANN

Çeviren Mehmet Karasan


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Müdürlüğü Yeni Alman Edebiyatı 1 İkinci Basılış İstanbul, 1967, Milli Eğitim Basımevi
95 s.

960 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. I.

The Coins of the Eastern Khaleefehs in the British Museum

III/4
Stanley LANE-POOLE      Kimdir

Edited by Reginald Stuart POOLE


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

961 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. X.

Additions to the Oriental Collection 1876-1888

Part II.: Additions to Vols. V.-VIII.

III/4
Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

962 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

110. Cüz | SUĞD - SÜBHA


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] İ. KAFESOĞLU, T. YAZICI, N. M. ÇETİN Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1967, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

963 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

111. Cüz | SÜBHA - SÜLEYMAN II.


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, F. IŞILTAN, N. M. ÇETİN Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1967, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

964 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

112. Cüz | SÜLEYMAN II - SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, F. IŞILTAN, N. M. ÇETİN Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1967, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

965 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. II.

The Coins of the Mohammadan Dynasties in the British Museum, Classes III-X.

III/4
Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

966 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. III.

The Coins of the Turkumán Houses of Seljook, Urtuk, Zengee, etc. in the British Museum, Classes X-XIV.

III/4
Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

967 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. IV.

The Coinage of Egypt: (A.H. 358-922) under the Fátimee Khaleefehs, the Ayyoobees, and the Memlook Sultans. Classes XIVA. XV. XVI.

III/4
Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

968 İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu

III. Cilt

Fasikül: II


Millî Eğitim Bakanlığı Kitaplıklar Müdürlüğü Tasnif Komisyonu


Maarif Vekâleti Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: 2 No: 3 İstanbul, 1967, Millî Eğitim Basımevi
161 s.

969 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. V.

The Coins of the Moors of Africa and Spain: and the Kings and Imáms of the Yemen in the British Museum, Classes XIVB. XXVII.

III/4
Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

970 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. VI.

The Coins of the Mongols in the British Museum, Classes XVIII.-XXII.

III/4
Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

971 VI. Türk Tarih Kongresi

Ankara 20 - 26 Ekim 1961

Kongreye Sunulan Bildiriler

IV/2
Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri No. 6 Ankara, 1967, Türk Tarih Kurumu Basımevi
686 s. + resimler

972 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. VII.

The Coinage of Bukhárá (Transoxiana) in the British Museum From the Time of Timur to the Present Day Classes XXII, XXIII.

III/4
Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

973 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. VIII.

The Coins of the Turks in the British Museum, Class XXVI.

III/4
Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

974 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. IX.

Additions to the Oriental Collection 1876-1888

Part I.: Additions to Vols. I.-IV.

III/4
Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

975 Artvin 1967 İl Yıllığı


Komite


, 1967, Güneş Matbaacılık
389 s.

976 Brave New World


Aldous HUXLEY


Bantam Books 39th printing New York, 1967,
177 s.

977 The Antigone


SOPHOCLES

Translated by Gilbert Murray


George Allen & Unwin Tenth Impression London, 1967, C. Tingling
95 s.

978 The Theban Plays


SOPHOCLES

Translated by E. F. Watling


PenguinBooks Reprinted London, 1967, Richard Clay
168 s.

979 Principles of Accounting


Komisyon

Prepared by William L. Ventolo


Educational Methods Chicago, 1967,
xi + 350 s.

980 Nâdir Birkaç Sikke

Hısn Keyfa Eyyûbileri, Beni Resi, Mısır Memlûkları, Denizli Oğulları, Saruhan Oğulları, Alâiye Beyleri, ve Osman Oğullarına Ait Sikkeler

Sayı: 2


Şerafettin EREL


İstanbul, Nisan 1967,
s.

981 The Mad's Dave Berg Looks At Things


Dave BERG


Signet Fifth Printing New York, November 1967,
192 s.

982 Bunlar da mı İnsan


Primo LEVİ

Çeviren: Zeyyat Selimoğlu


Varlık Yayınları sayı: 1343 Faydalı Kitaplar: 79 İstanbul, Aralık 1967, Ekin Basımevi
189 s.

983 Varlık Yıllığı

1968


Kollektif


Varlık Yayınları İstanbul, Aralık 1967, Ekin Basımevi
654 s.

984 Aydın Oğulları Tarihi hakkında Bir Araştırma


Dr. Himmet AKIN


Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi No. 60 Tarih Enstitüsü No. 6 İlâveler yapılmış ve düzeltilmiş 2. baskı Ankara, 1968, Ankara Üniversitesi Basımevi
XX + 254 s. + 36 s. resimler

985 Denizli Tarihi


Tarhan TOKER


Denizli, 1967 - 1968, Yenigün Matbaası
192 s.

986 Die Münzprägungen des Islams Zeitlich und Örtlich Geordnet, I. Band - Der Westen und Osten bis zum Indus mit Synoptischen Tabellen

III/3
Eduard von ZAMBAUR


Wiesbaden, 1968,
s.

987 Edebî ve Mânevî Dünyası İçinde Fâtih


Sâmiha AYVERDİ


İstanbul Fetih Cemiyeti İstanbul Enstitüsü 19 İstanbul, 1968, Baha Matbaası
315 s.

988 Kabakçı Mustafa

Devlet Gücünü Zedelemiş Bir Serserinin Romanlaşdırılmış Hayatı


Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir

Resimler: Sabiha Bozcalı


Mehmed Koçu - Koçu Yayınları İstanbul, 1968, İskender Matbaası
100 s.

989 Kütüphane Malzemesi El Kitabı

1. Cilt

Basılı Formlar, Fiş Örnekleri ve Bunların Kütüphane Hizmetlerinde Kullanılmaları


M. Sc. Osman Tekin AYBAŞ


Türk Kütüphaneciler Derneği Nu. 6 Ankara, 1968, Güven Matbaası
IX + 114 s.

990 Longmans English Larousse

The New Encyclopedia Dictionary


Anonim


Longmans, Green and Co Ltd , 1968, Hazell Watson & Viney
1343 s.

991 Osmanlılarda Madeni Paralar


Nuri PERE


İstanbul, 1968,
s.

992 Türk-İslâm Oymacılık San'atından Rahleler

Koran-stands / Pupitres à Coran / Koranständer


Cevdet ÇULPAN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İstanbul, 1968, Millî Eğitim Basımevi
65 s. + 66 s. resim

993 Atlas of Human Anatomy

Vol. I

Atlas of Bones, Joints, and Muscles (Osteology, Syndesmology, and Myology)


Johannes SOBOTTA

8 th English Edition by Frank H. J. FIGGE, Ph.D., Sc.D.


Hafner Publishing Company New York, 1968, Hafner Publishing Company
XXVII + s. with 195 colored and 227 black and white illustrations

994 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

113. Cüz | SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ - ŞAMAN


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, S. BULUÇ, F. IŞILTAN, N. M. ÇETİN Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1968, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

995 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

114. Cüz | ŞAMAN - ŞEKER-GENÇ


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1968, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 321 - 400)

996 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

115. Cüz | ŞEKER-GENÇ - ŞEYHÎLER


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, S. BULUÇ, F. IŞILTAN, N. M. ÇETİN Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1968, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 401 - 480)

997 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

116. Cüz | ŞEYHÎLER - ŞİNTERE


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, S. BULUÇ, F. IŞILTAN, N. M. ÇETİN Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1968, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 481 - 560)

998 Yıldırım Bayezıd'ın Oğullarına Ait Akçe ve Mangırlar (2)


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1968,
s.

999 Death of a Salesman


Arthur MILLER


Penguin Books Reprinted Middlesex, 1968, Western Printing Services
112 s.

1000 Ivanhoe


Sir Walter SCOTT


Longmans Reprinted London, 1968, St. Paul's Press, Malta
136 s.

1001 The Great Gatsby


F. Scott FITZGERALD


Penguin Books Reprinted Middlesex, 1968, Hunt Barnard
188 s.

1002 The Indigestible Mad


William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet Third Printing New York, 1968,
192 s.

1003 The Pearl and Burning Bright


John STEINBECK


Pan Books Ninth Printing London, 1968, Hazell Watson and Viney
155 s.

1004 England in Literature


Robert C. POOLEY George K. ANDERSON Paul FARMER Helen THORNTON


Scott, Foresman and Company Illinois, 1968,
820 s.

1005 The Old Man and the Sea


Ernest HEMINGWAY


Jonathan Cape Thirty-First Impression London, May 1968, The Chaucer Press
127 s.

1006 Mad For Better or Verse


Frank JACOBS

Illustrated by Paul Coker, Jr.


Signet First Printing New York, November 1968,
192 s.

1007 A Concise Treasury of Great Poems


121 Poets


Pocket Books 17th printing New York, December 1968,
557 s.

1008 Denizli Tarihi İkinci Kısım

1070-1429


Tuncer BAYKARA


İstanbul, 1969, Fakülteler Matbaası
56 s. + resimler

1009 Gold

Its Beauty, Power and Allure


C.H.V. SUTHERLAND


Thames & Hudson Third edition, revised and enlarged London, 1969, jarrold and Sons, Norwich
196 s.

1010 Modern Copper Coins of the Muhammadan States of Turkey, Persia, Egypt, Afghanistan, Morocco, Tripoli, Tunis, etc.

III/3
W.H. VALENTINE


Reprint London, 1969,
s.

1011 Tanrılar, Mezarlar, Bilginler (Arkeolojinin Romanı)


C. W. CERAM

Çeviren: Hayrullah Örs


Remzi Kitabevi İstanbul, 1969, Yükselen Matbaası
408 s.

1012 Woodturning


Geoff PETERS


An Arco Mayflower Handybook London, 1969, Compton Printing
152 s.

1013 Yapı ve Kredi Bankası Madenî Paralar Sergisi


Anonim


İstanbul, 1969,
s.

1014 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

117. Cüz | Şİ'R - TAHMASP I.


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, S. BULUÇ, F. IŞILTAN, N. M. ÇETİN Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1969, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 561 - 640)

1015 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu

C. IV

Filoloji, Edebiyat, Mecmualar No: 7488 - 9043


Hazırlayan: Fehmi Edhem Karatay


Topkapı Sarayı Müzesi No:15 İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, 1969, Millî Eğitim Basımevi
576 s.

1016 Ayasofya Müzesi Yıllığı - Annual of Ayasofya Museum

(No. 8)


Anonim


Ayasofya Müzesi XI İstanbul, 1969, Yenilik Basımevi
87 s. + resimler

1017 The Godfather


Mario PUZO


Fawcett Crest Greenwich, 1969,
446 s.

1018 Varlık Yıllığı

1970


Kollektif


Varlık Yayınları İstanbul, Aralık 1969, Ekin Basımevi
586 s.

1019 10 Yıl Savaş ve Sonrası

1912-1922

I/b
5
Emekli Orgeneral Fahrettin ALTAY

Altay Paşa'nın torunu Sayın Dr. Hasan İnsel tarafından kütüphaneye emanet edilmiştir.
İnsel Yayınları İstanbul, 1970, Dilek Matbaası
544 s.

1020 Amucazade Hüseyin Paşa Yalısı

IV/b
6
Ord. Prof. Dr. Süheyl ÜNVER Prof. Yük. Mim. Sedad Hakkı ELDEM


Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu İstanbul, 1970, Kâğıt ve Basım İşleri
45 s.

1021 Âşıkpaşaoğlu Tarihi


ATSIZ


Devlet Kitapları 1000 Temel Eser: 23 İstanbul, 1970, Millî Eğitim Basımevi
234 s.

1022 Deniz Müzesi Kataloğu


Anonim


İstanbul, 1970, Deniz Basımevi
45 s.

1023 Garb Dillerinde Dr. A. Süheyl Ünver Bibliyografyası

Bibliographie du Dr. A. Süheyl Ünver en langue Français, anglais allemand et italien


Gönül ÖZDEMİR


İstanbul Üniversitesi Rektörlük No.: 1487 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi No.: 3 İstanbul, 1970, Çelikcilt Matbaası
21 s.

1024 Kanunî Armağanı


Anonim


Türk Tarih Kurumu VII. Seri - Sa. 55 Ankara, 1970, Türk Tarih Kurumu Basımevi
vii, 306 s. + resimler

1025 Klâsik Yunan Mitolojisi


Şefik CAN


İnkılâp ve Aka Kitabevleri İkinci Baskı Ankara, 1970, Bahar Matbaası
567 s.

1026 Osmanlıca Okuma Anahtarı


Nahit TENDAR Nebahat KARAORMAN


İstanbul, 1970, Bilgin Ofset
56 s.

1027 Pamukkale Kılavuzu


Tarhan TOKER


Turistik Yayınlar 5 Denizli, Yayın tarihi yok, Yenigün Matbaası
35 s.

1028 Tarih Boyunca Bezeme Sanatı ve Örnekleri

I/a
7-a

Hazırlayan: Hüseyin Kılıçkan


Taç Yayınevi İstanbul, Yayın tarihi yok,
160 s.

1029 Turistik Pamukkale

(Hierapolis)


Tarhan TOKER

Çeviren: C. Altuntaş


Ümit Yayınları Denizli, Yayın tarihi yok, Yenigün Matbaası
33 s. resimler

1030 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

118. Cüz | TAHMASP I. - TANZÎMÂT


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, S. BULUÇ, F. M. ÇETİN Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1970, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 641 - 720)

1031 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

119. Cüz | TANZÎMÂT - TARÎKA


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, A. KARAHAN, O. F. KÖPRÜLÜ, Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir Birinci Basılış İstanbul, 1970, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 721 - 800)

1032 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

12/I. Cilt 120. Cüz | TARÎKAT - TEBERKE


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, A. KARAHAN, O. F. KÖPRÜLÜ, Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir Birinci Basılış İstanbul, 1970, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

1033 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

121. Cüz | TEBERKE - TENES


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, A. KARAHAN, O. F. KÖPRÜLÜ, N. GÖYÜNÇ Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir Birinci Basılış İstanbul, 1970, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

1034 Atlas of Human Anatomy

Vol. II

Atlas of Visceral Anatomy Digestive, Respiratory, and Urogenital Systems


Johannes SOBOTTA

8 th English Edition by Frank H. J. FIGGE, Ph.D., Sc.D.


Hafner Publishing Company New York, 1970, Hafner Publishing Company
XV + s. with 122 colored and 158 black and white illustrations

1035 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi II - Birinci Kısım - I Kuruluş Devri - II Orhan Gazi Devri - III Birinci Murad Devri

IV/a
3
Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1970, Sile Matbaa
320 s.

1036 Nâdir Birkaç Sikke

Sayı: 3

Arap Sasannî, Emevi, Abbasi, Beni Ukayl, Selçuklular, Gazneliler, Danişment Oğulları, Menküçük Oğulları, Eyyubi, Karaman Oğulları, İlhanlılar, Celayir Oğulları, Artuk Oğulları, Mısır Memlûkleri, Çağatay, Şerefhanlar, Timurî, Akkoyunlu, Şam Atabeyleri, Ayd


Şerafettin EREL


İstanbul, 1970,
s.

1037 Sultan Mahmud II Zamanında Darp Edilen Osmanlı Madeni Paraları (3)


Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1970,
s.

1038 The Rainbow


D. H. LAWRENCE


Penguin Books Reprint Middlesex, 1970, C. Nicholls & Company
496 s.

1039 The Secret Adversary


Agatha CHRISTIE


Pan Books 17th printing London, 1970, Hazell Watson and Viney
221 s.

1040 Elvah-ı Nakşiye Koleksiyonu


Halil EDHEM      Kimdir

Bugünkü Dile Aktaran: Gültekin Elibal


Milliyet Yayınları Sanat Kitapları Dizisi: 1 İstanbul, Mayıs 1970, Baha Matbaası
88 s. + 16 resim

1041 Mad Power


William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet First Printing New York, October 1970,
192 s.

1042 Varlık Yıllığı

1971


Kollektif


Varlık Yayınları İstanbul, Aralık 1970, Ekin Basımevi
630 s.

1043 Âbideleri ve Kitabeleri ile Şereflikoçhisar Tarihi


İbrahim Hakkı KONYALI      Kimdir


İstanbul, 1971, Fatih Matbaası
XXVI + 696 s.

1044 Cumhuriyet Dönemi Madenî Paralar Kataloğu 1924-1971


M. Bülent COŞKUN


İstanbul, 1971,
s.

1045 Gold Coins of the World


Robert FRIEDBERG


New York, 1971,
s.

1046 İlâhiname

II

(ﺍﻠﻬﻰﻧﺎﻣﻪ)


Ferideddin-i ATTAR

Çeviren Abdülbaki Gölpınarlı


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslam Klasikleri 16 Birinci Basılış İstanbul, 1971, Milli Eğitim Basımevi
v + 307 s.

1047 İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Teşhirdeki İslâmî Sikkeler Kataloğu Cilt I

III/4
İbrahim ARTUK Cevriye ARTUK


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri III No: 7 İstanbul, 1971,
LVI + 451 s. + LVIII Levha

1048 Kanuni Devri Budin Tahrir Defteri

(1546 - 1562)


Dr. Gyula KALDY-NAGY


Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 177 Ankara, 1971, Ankara Üniversitesi Basımevi
374 s.

1049 Köyde Toplumsal Yapı ve Siyasal Kültür

İki Grup Köyde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Araştırma


Doç. Dr. Özer OZANKAYA


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi No: 322 Ankara, 1971, Sevinç Matbaası
336 s.

1050 Osmanlı Devlet Erkânı

Sadr-ı-A'zamlar (Vezir-i-A'zamlar) Şeyh-ül-İslâmlar Kapdan-ı-Deryalar Baş-Defterdarlar Reîs-ül-Küttablar

I/b
7
İsmail Hâmi DANİŞMEND      Kimdir


Türkiye Yayınevi İstanbul, 1971, Yaylacık Matbaası
360 s.

1051 Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu


Paul WITTEK

Çeviren: Güzin Yalter


Türkiye Yayınevi Batı Dillerinde Osmanlı Tarihleri: 1 İstanbul, 1971, Yaylacık Matbaası
328 s.

1052 Önemli Birkaç Kitabe


Şerafettin EREL


İstanbul, 1971, Baha Matbaası
8 s.

1053 Petit Traicté de l'Origine des Turcqz

I/a
3
Théodore Spandouyn CANTACASIN

Publié et annoté Charles Schefer


Les Éditions "Atay" Ouvrages Rare ou Inédit sur l'Histoire de la Turquie et des Turcs II Réimpression de l'Édition des Paris 1896 Ankara, 1971, Başnur Matbaası
Lxxvii + 403 s.

1054 Selçuklular Zamanında Türkiye


Prof. Dr. Osman TURAN


İstanbul, 1971,
s.

1055 Takvîm-i Meskûkât-ı Selçûkiyye (Catalogue des Monnaies Seldjoukids)


İsmail GALİB      Kimdir


Les Éditions "Atay" Ouvrages Rare ou Inédit sur l'Histoire de la Turquie et des Turcs I Réimpression de l'Édition d'Istanbul 1309 A.H. Ankara, 1971,
31 + 143 s. + 5 pl.

1056 Topkapı Sarayı Müzesi Çinili Köşk

Türk Çini ve Keramikleri Seksiyonu Rehberi


Hazırlayan: Asuman Kolsuk


Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri: 5 Sayı: 9 İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
30 s.

1057 Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu

Birinci Cilt (A - F)

1 - 6008

I/c
5
M. Seyfettin ÖZEGE


İstanbul, 1971, Fatih Yayınevi Matbaası
428 s.

1058 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I

1. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 1 - 96)

1059 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II

10. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 1 - 96)

1060 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II

11. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 97 - 192)

1061 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II

12. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 193 - 288)

1062 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

122. Cüz | TENES - TIRÂZ


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966, C. BAYSUN v. 1968.] T. YAZICI, A. KARAHAN, O. F. KÖPRÜLÜ, N. GÖYÜNÇ Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir Birinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

1063 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II

13. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 289 - 384)

1064 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II

14. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 385 - 480)

1065 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II

15. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 481 - 576)

1066 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II

16. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 577 - 672)

1067 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I

2. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 97 - 192)

1068 Türkiye Tarih Yayınları Bibliyoğrafyası

II

1955 - 1968


Hazırlayan Enver Koray


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
510 s. + II s.

1069 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I

3. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 193 - 288)

1070 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I

4. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 289 - 384)

1071 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi V - İkinci Bayezid ve Yavuz Selim Devirleri

IV/a
3
Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1971, Kardeş Matbaası
320 s.

1072 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I

5. Fasikül


Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 385 - 480)

1073 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi VI - Birinci Kısım - Birinci Süleyman "Kanûnî"

<