CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

2840 kitap
1 Opera Omnia, Anatomica et Medica

Isbrandi de DIEMERBROECK


Meinardum à Dreunen & Guilielmum à Walcheren Utrecht, MDCLXXXV (1685),
(18) + 568 + (6) + (16) + 303 + (1) + (2) +130 + (2) + (4) + 70 s. 16 Pl.

2 Hamse-i Şani zade

El-kitab ül-evvel: fit teşrihât | El-kitab üs-sani: fit-tabiiyât | El-kitab üs-salis: Mi'yar ül-etibbâ

Şanizade Mehmet Ataullah      Kimdir

Avrupa tıbbına ait bilgileri Osmanlı’ya aktarmak üzere Almanca’dan çevirdiği beş ciltlik eserin 1820 yılında tek cilt olarak basılan ilk üç cildi, Osmanlı Devleti’nde basılan ilk tıp kitabı olmuştur.
İstanbul, 1235 (1820), Dar üt-tıbaat ül-amire
220 s. +39 s. + 283 s.

Özege 6779
3 Ahkâm ül-Emraz

Auguste F. CHOMEL      Kimdir

Mütercimi Osman SAİB


İstanbul, 1252 (1836), Matbaa-i Amire
3 + 177 s.

Özege 222
4 Müntehabat-ı Evliya Çelebi

Mehmed bin ZILLÎ


, 1259 (1843),
2 + 143 s.

Özege 14879
5 Tekmilet ül-iber

Abdüllatif SUBHİ Paşa      Kimdir

İbn Haldun'un el-'İber'ine zeyil olarak telif edilmiştir. Eserde Suriye'de Selefki ve İran'daki Eşkaniyan devletleri tarihi ve sikkeleri incelenir. İstanbul'da taş baskısı olarak basılmıştır.
İstanbul, 1278 (1862), Takvimhane-i âmire
s.

Özege 20318
6 Menafi ül İnsan

Cild-i Evvel: Fenn-i hıfz-ı sıhhat-i avâm | Cild-i sani: Fenn-i cerrahiyet ül-avâm | Cild-i salis: Fenn-i tababet ül-avâm

Mustafa HAMİ Paşa


İstanbul, 1284 (1868),
s.

Özege 13088
7 Ameliyyat-ı Cerrahiyye

MALGAIGNE

Ahmed Hilmi


İstanbul, 1289 (1872), Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbaası
1. Cild 24 + 719, 2. Cild 28 + 856 + 1 s.

Özege 706
8 МОНЕТЫ ВОСТОЧИАГО ХАЛИФАТА

(Moneti Vostocnago Halifata)

В. Тизенгауеиа. (Vladimir TIESENHAUSEN)


No: 851 Saint Petersburg, 1873,
s.

9 La Tapisserie

Eugène MÜNTZ


A. Quantin Bibliothèque de L'enseignement des Beaux-Arts Paris, 1875, A. Quantin
384 s.

10 Coins and Medals

Their Place in History and Art

Authors of the British Museum Official Catalogues

Edited by Stanley LANE-POOLE


London, 1885,
s.

11 Notes on the Mint-Towns and Coins of the Mohamedans from the Earliest Period to the Present Time

Eugene LEGGETT


London, 1885,
s.

12 Küçük Tarih-i İslam

Ahmed RASİM      Kimdir


Dersaadet, 1306 (1888), Âlem Matbaası
s.

Özege 11456
13 Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâneye Mahsus Tarih-i Osmanî

Erkân-ı Harb Binbaşısı Mehmed TEVFİK


Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâne Birinci tab'ı Kostantiniye, 1305 (1888), Matbaa-i Ebüzziya
310 s.

Özege 12728
14 Turkey

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


New York, 1888,
s.

15 Takvim-i Meskûkât-ı Osmaniyye

Devlet-i Aliye-i Osmaniyenin Bidayet-i Teessüsünden Beri Zarb ve İhraç Olunan Meskûkât ve Medalyaların Nevi ve Cins ve Tarifatile Malumat-ı Tarihiyesini Mutazammındır.

İsmail GALİB      Kimdir


Kostantiniye, 1307, Mihran Matbaası
22 + 503 s. + 3 (çift) + 1 s.

Özege 19391
16 Takvim-i Meskûkât-ı Selçukiyye

Selaçekai Rum Tarafından Zarb ve İhraç Olunan Meskukat İle Diğer Bazı Hükümat-ı Sağire Sikkelerinin Envaile Tarifatını ve Malûmat-ı Tarihiyesini Mutazammındır.

İsmail GALİB      Kimdir


Kostantiniye, 1309, Mihran Matbaası
31 + 143 s. + 5 pl.

Özege 19392
17 Ev Kadını

FAHRİYE


3. Baskı İstanbul, 1310, Mahmud Bey Matbaası
22 + 405 s.

Özege 5250
18 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı İslamiyye Kısmından Meskûkât-ı Türkmeniyye Kataloğu

Beni Artuk, Beni Zengi, Füruu Atabegiye, Mülûk-i Eyubiyei Miyafarikin

İsmail GALİB      Kimdir


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1311, Mihran Matbaası
s.

Özege 15042
19 Takvim-i Devr-i Daim

Ahmed KÂMİLÎ


, 1311 (1893), Matbaa-i Âmire
8 + 408 s.

Özege 19380
20 Usûl-i Meskûkât-ı Osmaniyye ve Ecnebiyye

Süleyman SÛDİ


İstanbul, 1311 (1893),
s.

Özege 22214
21 Catalogue des Monnaies Turcomanes

Beni Ortok, Beni Zengui, Frou' Atabeqyéh et Meliks Eyoubites de Meiyafarikin

I. Galib EDHEM      Kimdir


Musée Impérial Ottoman Section des Monnaies Musulmanes Constantinople, 1894, Mihran Imprimeur
XVII + 176 s.

22 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kadime-i İslamiyye Kataloğu

Sasaniyan ve Bizantin Tarzındaki Sikkeler, Hulefa-i Emeviye ve Abbasiye Meskûkâtı Füruu Abbasiyeden Beni Tulun, Beni Ihşid, Ali Saman, Benu Hamadan, Ali Buye, Beni Mervan Meskûkâtı

İsmail GALİB      Kimdir


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1312, Mihran Matbaası
s.

Özege 15043
23 Musée Impérial Ottoman

Bronzes et Bijoux

Catalogue Sommaire

Anonim


Ministère Imp. de l'Instruction Publique Constantinople, 1898, Typ. Lith. F. Loeffler
98 s.

24 Lühûd ve Mekabir-i Atika Kataloğu

Anonim


Müze-i Hümayun İkinci tab'ı Kostantiniye, 1317, Mahmud Bey Matbaası
116 s.

Özege 15041
25 Nevsâl-i Afiyet

Doktor Besim ÖMER      Kimdir


Birinci sene İstanbul, 1315 (1899), Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı
6 + 420 s.

Özege 15406
26 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu Kısm-ı Salis

Mülûk-i Cengiziye ve İlhaniye ve Celairiye ve Kırım Hanları Meskûkâtı

Mehmed MÜBAREK


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1318 (1900),
s.

Özege 15044
27 Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Premier

Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse Paris, , Imp. Larousse
836 s.

28 Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Deuxième

Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse Paris, , Imp. Larousse
840 s.

29 Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Troisième

Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse Paris, , Imp. Larousse
914 s.

30 Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Quatriéme

Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse Paris, , Imp. Larousse
1003 s.

31 Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Cinquième

Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse Paris, , Imp. Larousse
1044 s.

32 Meskûkât-ı Kadime-i İslamiyye

Erbab-ı merakdan bir zat tarafından cem olunan meskûkât-ı İslamiyyenin tarifatını havi kataloktur

Monnaies Anciennes Musulmanes
Catalogue d'une collection de monnaies Musulmanes appartenant à un amateur.

Erbab-ı merakdan bir zat      (Arap İzzet Holo Paşa)

Bu zat Sultan Abdülhamidin ikinci kâtibi olan İzzet Holo Paşadır ki bu paraları gayri muntazam bir defter ile Bağdat Adliye Reislerinden Suriyeli Yahya Bey isminde birisi toplayıp kendisine vermiş, o da Sultan Abdülhamide takdim etmiştir (Halil Ethem, İslâmî Nümismatik için bir Bibliyoğrafi Tecrübesi)
İstanbul - Constantinople, 1318 - 1901, (Mihran) Matbaası - Imprimerie MIHRAN
1 + 204 s.

Özege 13252
33 Sir Harry Parkes In China

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


Methuen & Co. London, 1901,
s.

34 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu Kısm-ı rabi

Türkistan Hakanları, Al-i Sebüktekin, Horasan ve Irak Selçukileri, Beni Salduk, Beni Menküç, Danişmendiler, Rum Selçukileri, Karaman, Aydın, Saruhan, Menteşe, Germiyan ve İsfendiyar Oğulları, Beni Eretna, Karakoyunlu ve Akkoyunlu Meskûkatı

Ahmed TEVHİD


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1321, Mahmud Bey Matbaası
28 + 567 s. + 7 pl.

Özege 15045
35 A Manual of Musalman Numismatics

O. CODRINGTON


London, 1904,
s.

36 Précis de Physiologie

E. HÉDON


Octave Doin Éditeur Paris, 1904,
s.

37 Nouvelles Tables de Logarithmes

avec Règleset Formules Usuelles

C. BOUVART A. RATINET


Librairie Hachette Quatriéme Édition Paris, 1905,
176 + 47 s.

38 Müze-i Hümayun

Kurşun Mühür Kataloğu

Arab ve Arab-Bizantin ve Osmanlı Kurşun Mühürlerine Mahsusdur

Oku   
Halil EDHEM      Kimdir


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1321 (1906),
s.

Özege 15040
39 Catalogue des Figurines Grecques de Terre Cuite

Anonim


Musée Impériaux Ottomans Constantinople, 1908, Typographie et Lithographie Ahmed Ihsan
ix + 663 s. + xv plates

40 İlm-i Teşrih-i Topografi

Birinci cild

Hasan Mazhar Paşa


İstanbul, sene-i hicri 1326, sene-i mali 1324 (1908), Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Osmaniye Matbaası
775 + 12 s.

Özege 9033
41 Fatih Sultan Mehmed ve Ressam Bellini (1479 - 1480)

Oku   
THUASNE

Thuasne'den Ahmed Refik


Tarih-i Osmanî Kitabhanesi Aded: 1 İstanbul, 1325 (1909), Matbaa-i Ahmed İhsan
64 s.

Özege 5411
42 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Birinci Cild

Mehmed MURAD

Mürettib ve naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


tab-ı evvel , 1325, Matbaa-i Amidî
s.

Özege 19778
43 Meskükât-ı Osmaniye İdaresinin On Beş Senelik Tarihçesi

İbrahim HAKKI


(İstanbul), 13 Mart 1325 (1909),
8 s.

Özege 13253
44 Meskûkât-ı İslâmiyye Takvimi

Catalogue of Islamic Coins Contains, 2243. Coins belong to the. 243 khelifes, monarchs and meliks in the 39. khilafet, monarchy and governments. minted in the 201 mint towns by 234 names

Ahmed ZİYA


İstanbul - Costantinople, 1328 - 1910, Matbaa-i Âmire
10 + 170 s. + 1 s. 4 pl.

Özege 13251
45 İlm-i Ensac-ı Tabiiye

Yazarından Saray Yaveri Necmeddin Efendi'ye ithaflı ve imzalı

Doktor Tevfik RECEB


Dersaadet, 1327 (1911), Müşterek Ül-Menfaa Osmanlı Şirketi Matbaası
545 + 8 sayfa s.

Özege 8867
46 Modern Copper Coins of the Muhammadan States of Turkey, Persia, Egypt, Afghanistan, Morocco, Tripoli, Tunis, etc.

W.H. VALENTINE


London, 1911,
s.

47 Tarih-i Sultan Mehmed Han Sâni

Oku   
Kritovulos

Mütercimi İzmir Mebusu Karolidi

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 1-12
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1328 (1912), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaası
200 s.

Özege 19912
48 Büyük Tarih-i Umumi

Birinci Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


ikinci tab'ı İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
49 Büyük Tarih-i Umumi

İkinci Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
50 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

İkinci Cild [Fatih Mehmed, İkinci Bayezid, Yavuz Selim hanlar devirleri]

Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


tab-ı evvel , 1328, Matbaa-i Amidî
s.

Özege 19778
51 Büyük Tarih-i Umumi

Üçüncü Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
52 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Üçüncü Cild (Kanunî Süleyman ve İkinci Selim hanlar devirleri)

Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


tab-ı evvel Dersaadet, 1328, Kasbar Matbaası
s.

Özege 19778
53 Büyük Tarih-i Umumi

Dördüncü Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
54 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Dördüncü Cild [Murad-ı salis, Mehmed-i salis, Ahmed-i evvel hanlar devirleri]

Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


tab-ı evvel , 1328, Matbaa-i Amidî
s.

Özege 19778
55 Büyük Tarih-i Umumi

Beşinci Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
56 Büyük Tarih-i Umumi

Altıncı Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
57 Eski İstanbul

Abidat ve Mebanisi

Şehrin tesisinden Osmanlı fethine kadar

Celal ESAD


Muhtar Halid Külliyatı Kısm-ı tarihi Aded: 4 Birinci tab'ı Dersaadet, 1328 (1912), Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı
250 s. + 1 LE.

Özege 5113
58 Ameliyyat-ı Cerrahiyye

Muallim Doktor Orhan ABDİ


İstanbul, 1329 (1913), Kader Matbaası
1 + 294 s. + 1

Özege 708
59 Kanunname-i Âl-i Osman

(Kanunî Sultan Süleyman devri)

Oku   
Tevkıî Seydi tarafından tertib edildiği tahmin edilmektedir.

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 13-19
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1329 (1913), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık osmanlı şirketi
7 + 72 s.

Özege 10115
60 Musavver Tarih-i İslam

Kavm-i necib-i Arabın terakkiyat-ı fikriye, ictimaiye, iktisadiyesiyle suret-i itila ve inhitatdan bahis ve müteaddit tarihi resimlerle yedi kıta şehr-i peygamberi haritasını ve üç kıta coğrafya-yı politiki haritalarını havidir.

1. Cild

Seyyid Emir ALİ

Mütercimi M. Rauf


Kanaat Kütüphanesi Dersaadet, 1329, Kanaat Matbaası
320 s. + 8 pl.

Özege 14485
61 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Beşinci Cild

Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


tab-ı evvel , 1329, Matbaa-i Amidî
s.

Özege 19778
62 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Altıncı Cild [Kösem ve Turhan valdeler devri]

Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


tab-ı evvel , 1329, Matbaa-i Amidî
s.

Özege 19778
63 Kanunname-i Âl-i Osman

(Fatih Sultan Mehmed devri)

Oku   
Tertib eden: Tevkıî Leys zade Mehmed bin Mustafa

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 13-14
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1330 (1914), Matbaa-i Ahmed İhsan ve şürekâsı
32 s.

Özege 10114
64 Rehnüma

Anonim


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1330, Matbaa-i Ebüzziya
152 s.

Özege 15047
65 Tarih-i Ebülfeth

Oku   
Dursun Tur-ı Sinâ

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 26-38
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1330 (1914), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık Osmanlı şirketi
198 s.

Özege 19779
66 Vakıat-ı Sultan Cem

Oku   

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 22-23, 25
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1330 (1914), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaası
43 s.

Özege 22481
67 Mahrusa-i İstanbul Fetihnamesi

Oku   
Cafer Çelebi Taci Zade

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 20-21
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1331 (1915), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık osmanlı şirketi
24 s.

Özege 11953
68 Mardin Mülûki Artukiyye Tarihi ve Kitabeleri ve sair Vesaik-i Mühimme

Kâtib FERDÎ


Ali Emirî Nevadir-i eslâk külliyatı Aded 4 Dersaadet, 1331 (1915), Kader Matbaası
72 s.

Özege 12250
69 Forty Years In Constantinople

The Recollections of Sir Edwin Pears 1873-1915

with 16 Illustrations

Sir Edwin PEARS


D. Appleton and Company New York, MCMXVI,
390 s.

70 Hulâsat ül-kelâm fi redd il-avâm

Oku   
Koca Sekban başı

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 39, 41-42
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, (1332/1916), Hilâl Matbaası
54 s.

Özege 7980
71 Tevarih-i Ali Osmandan Aşıkpaşazade Tarihi

Oku   
Derviş Aşık paşa zade Ahmed AŞIKİ

Tarih-i Osmânî Encümeni tarafından yayınlanan raporlarda bu eserin adı geçmemekle beraber, "ifade-i mahsûsa” adı verilmiş olan girişin sonunda, "Tarih-i Osmânî Encümeni fi 4 zilkade sene 1332” imzası bulunmaktadır.
Maarif-i Umumi Nezareti Celilesi İstanbul, 1332 (1916), Matbaa-i Âmire
20 + 318 s.

Özege 20900
72 Memâlik-i Osmaniyede Demirbaş Şarl

Aded: 1

Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 1 İstanbul, 1332 (1916), Hilâl Matbaası
123 s.

Özege 13021
73 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Yedinci Cild - Köprülüler devri

Mehmed MURAD


birinci tabı , 1332, Tefyiz Matbaası
s.

Özege 19778
74 İran Sefaretnamesi

Oku   
Mehmed Refi'

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 43
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1333 (1917), Hilâl Matbaası
31 s.

Özege 9308
75 Nakid ve İtibar-ı Malî, Birinci Kitab, Meskükât

Hasan Ferid


İstanbul, 1333 (1917),
s.

Özege 15093
76 Ottomanisme Rationnel

Lecture Expliquée

Cours Moyen

P. ANMÉGHIAN Orkhan SÉLAHEDDIN


Constantinople, , Imprimerie "Arax"
113 s.

77 Memâlik-i Osmaniyede Kral Rakoçi ve Tevabii

(1109 - 1161)

Aded: 2

Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 2 İstanbul, 1333 (1917), Hilâl Matbaası
91 s.

Özege 13028
78 Bir Elçi'nin Tarihçe-i Sefareti

(1207 - 1208)

Aded: 3

Hayreddin NEDİM


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 3 İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye
122 s.

Özege 2277
79 Osmanlılar ve Büyük Fredrik

(1133 - 1179)

Aded: 4

Oku   
Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 4 İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye
48 s.

Özege 16025
80 Onuncu Asr-ı Hicrîde İstanbul Hayatı

(961 - 1000)

Aded: 6

Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 6 İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye
235 s.

Özege 15723
81 Kayseri Şehri

Mebani-i İslâmiye ve Kitabeleri

Aded: 5

Halil EDHEM      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 5 İstanbul, 1334 (1918), Matbaa-i Orhaniye
14 + 148 s. + 2 s. 16 Pl.

Özege 10480
82 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu

Meskukat-i Osmaniye, Kısm-ı Sadis, Birinci Cild

Sultan Osman Han Aliden Sultan Murad Han Selase Ahır-ı Saltanatına Kadar Olan Zamanı Müştemildir

Halil EDHEM      Kimdir


Müze-i Hümayun Constantinople, 1334 (1918),
s.

Özege 15046
83 Osmanlı Tarihi

Necib Asım Mehmed Arif


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı İstanbul, 1335 (1919), Matbaa-i Orhaniye
6 + 638 s. + 3

Özege 15998
84 Tarih-i Cami-i Şerif-i Nurıosmaniye

Oku   

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 49:62
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1335-1337 (1919-1921), Hilâl Matbaası
51 s.

Özege 19771
85 Meskûkât-ı Şahane İdaresi Darbhane-i Âmire

1335 Sene-i Maliyesi

Darbiyat ve Muamelâtı Hakkında Mâliye Nezaret-i Celîlesine Takdim Olunan Rapor

Dr. Niyazi ASIM


Dersaadet, 1336 - 1920,
55 + 2 + s. 2 LE.

Özege 13254
86 Meskûkât-ı Şahane İdaresi Darbhane-i Âmire

1336 Sene-i Maliyesi

Darbiyat ve Muamelâtı Hakkında Mâliye Nezaret-i Celîlesine Takdim Olunan Rapor

Meskûkat-ı Şahane Müdürü Niyazi ASIM


Meskûkât-ı Şahane İdaresi Dersaadet, 1337 - 1921, Matbaa-i Amire
257 + 5 s.

Özege 2148
87 Rehnüma

Anonim


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1337, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı
87 s.

Özege 15047
88 Traité de Chirurgie d'Urgence

Félix LEJARS


Masson et Cie, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine Paris, 1921,
s.

89 Précis de Pathologie Externe, Tome Premiere

E. FORGUE


Librairie Octave Doin Paris, 1922,
s.

90 Asar-ı Atika Müzesinde Meskûkât Koleksiyonları

(Tarihçesi, Tasnifatı, ve Mikdarı)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Maarif Vekaletine Takdim Olunan Rapor

Halil EDHEM      Kimdir


İstanbul Asar-ı Atika Müzesi 6 İstanbul, 1339 (1923),
s.

Özege 998
91 Rehber-i Ameliyat-ı Viladiye

Doktor Zekâi TAHİR


İstanbul, 1339 (1923),
185 s. + 1

Özege 16568
92 Sultan Cem

(864 : 900)

Ahmed REFİK      Kimdir


İ. Hilmi, Kitabhane-i Hilmi Geçmiş Asırlarda Türk Hayatı 10 İstanbul, 1923 (1924), Orhaniye Matbaası
232 s.

Özege 18309
93 Tarih-i Gilmanî

Oku   
Mehmed Halife

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 78-84
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1340 (1924), Orhaniye Matbaası
102 + 2 s.

Özege 19810
94 İstanbul Rehber-i Seyyahin

Yazarından İstanbul Valisine ithaflı ve imzalı

Ernest MANBURİ      Kimdir


Ritso ve Mahdumu Neşriyatı Birinci tab'ı İstanbul, 1925,
4 + 561 s. 1 PL. 4 LE.

Özege 8245
95 Lamartin

Türkiyeye Muhaceret Kararı, İzmirdeki Çiftliği

(1849 - 1853)

Aded: 7

Oku   
Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 7 İstanbul, 1925, Orhaniye Matbaası
56 s.

Özege 11559
96 Safra Taşları ve Teşekkül, İhtilatat ve Tedavileri

M. KEMAL


İstanbul, 1926,
s.

Özege 17272
97 Sicill-i Kavanîni

Kısmı evvel

Birinci Cild | 24 Nisan 1336 - 31 Teşrin-i Evvel 1341

Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1926, "Cihan" Matbaası
s.

Özege 18036
98 Sicill-i Kavanîni

Kısmı evvel

İkinci Cild | 21 Teşrin-i Sani - 10 Haziran 1926

Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1926, "Cihan" Matbaası
s.

Özege 18036
99 Türkiyede Mülteciler Meselesi

Aded: 8

Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 8 İstanbul, 1926, Matbaa-i Amire
259 s.

Özege 21882
100 Darüşşafaka

Türkiyede İlk Halk Mektebi

Mehmed İZZET Mehmed ESAD Osman NURİ Ali KÂMİ


İstanbul, 1927, Evkaf-ı İslâmiye Matbaası
207 s. + 4 s.

Özege 3631
101 Düvel-i İslâmiye

Stanley LANE-POOLE      Kimdir

Halil Edhem


Maarif Vekâleti İstanbul, ( Hicri 1345) 1927, Milli Matbaa
17 s. + 640 s., 11 levha

Özege 4502
102 Fenn-i Vilade

İkinci Kitab

Marazî nifasiyet ve usret-i vilade

Müderris Doktor İsmail DERVİŞ


Darülfünun Tıb Fakültesi Külliyatı İstanbul, 1927, Ahmed İhsan Matbaası
576 s. + 5 s.

Özege 5593
103 Guide du Musée de Smyrne

Inspecteur Général des Antiquités A. AZİZ Bey

Traduit par Djevdet Bey


Association des Amis des Antiquités de Smyrne et ses Environs No 3 Smyrne, 1927, Imp. Lithogr. Spartalı Haifz Ali
50 s.

104 Nutuk

Gazi Mustafa Kemal tarafından

22093 / İkinci Elli Bin

Anonim


Ankara, 1927,
543 + 2 s. Vesaik kısmı 303 + 2 s. 1 PL. 10 LE.

Özege 15583
105 Umdet üt-tevarih

Oku   
Abdülgaffar bin Hüseyin Kırimî

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 85-95
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1343 (1927), Matbaa-i âmire
207 s.

Özege 21999
106 Sicill-i Kavanîni

Kısmı evvel

Üçüncü Cild | 13 Mayıs 1926 - 18 Haziran 1927

Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1927, "Cihan" Matbaası
s.

Özege 18036
107 Nouveau Petit Larousse Illustré

Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse Quarante-neuvième Edition Paris, 1927,
1760 s.

108 İstanbul Seririyatı / Stamboul Seriryatı

Revue Medicale

Anonim


Dokuzuncu Sene Numero 3 , Temmuz 1927,
s.

109 İ'lamsız İcra Usulü

Yazarından ithaflı ve imzalı

Hakimoğlu Ahmed REFİK


İstanbul, 1928,
s.

Özege 8700
110 Türkiye Teracim-i Ahvâl Ansiklopedisi

Cild 1

Encyclopédie Biographique de Turquie

I Volume

Mehmed Zeki Mahmud PAÇACI


Constantinople, 1928, Impr. L. Babok & Fils
201 + 14 s.

Özege 21863
111 Akıl Hastalıkları

Yazarından ithaflı ve imzalı

Mazhar Osman


İstanbul, 1928, Kader Matbaası
467 + 1 s.

Özege 341
112 Düsturname-i Enverî

Aded: 15

Enverî

İstinsah eden: Mükrimin Halil

1928 yılında Latin harflerine geçiş esnasında hem Eski Türkçe, hem Latin harfleriyle birlikte yayımlanmıştır. En eski tarihlerimizden birisidir.
Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 15 İstanbul, 1928 / 1929, Devlet Matbaası / Evkaf Matbaası
121 + 99 s.

Özege 4494
113 Sicill-i Kavanîni

Kısmı evvel

Dördüncü Cild | 18 Haziran 1927 - 28 Mayıs 1928

Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1928, "Cihan" Matbaası
s.

Özege 18036
114 Türk Ticaret Gemileri

Anonim


İstanbul Deniz Ticareti müdürlüğü T. C. İktisat Vekâleti Neşriyatından İstanbul, 1929, Halk Matbaası
56 s.

115 Hicrî On İkinci Asırda Istanbul Hayatı

(1100-1200)

Aded: 17

Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 17 İstanbul, 1930, Devlet Matbaası
xvi + 240 s.

116 Sicill-i Kavanini

Kısmı evvel

Beşinci Cilt | 1 Teş. s. 1928 - 3 Haziran 1929

Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1930, "Cihan" Matbaası
s.

117 The Murder At The Vicarage

Agatha CHRISTIE


Dell Publishing Reprinted New York, ,
223 s.

118 Mimar Sinan

Ahmet REFİK      Kimdir


Kanaat Kütüphanesi İstanbul, 1931,
72 s.

119 Topkapı Sarayı

Halil EDHEM      Kimdir


Kanaat Kütüphanesi Ansiklopedik Neşriyatı Serisi İstanbul, 1931, Sebat Matbaası
61 s.

120 Hicrî On Birinci Asırda İstanbul Hayatı

(1000-1100)

Aded: 20

Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 20 İstanbul, 1931, Devlet Matbaası
ix + 59 s.

121 Sicill-i Kavanini

Kısmı evvel

Altıncı Cilt | 14 Teş. s. 1929 - 17 Haziran 1930

Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1931, "Cihan" Matbaası
s.

122 İzmir Hakkında Tetkikat

+

İzmir'de Roma Tiyatrosu

Bonavantür F. SLAARS IKONOMOS Otta WALTER Otta BERG

Mütercimler Arap zade Cevdet ve Süleyman Namık


İzmir ve Havalisi Asarıatika Muhipleri Cemiyeti Sayı: 6 İzmir, 1932, Marifet Matbaası
352 s. +34 s. + resimler

123 Birinci Türk Tarih Kongresi

Konferanslar Münakaşalar

Anonim


Maarif Vekâleti İstanbul, 1932, Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi
631 s. + 1 harita

124 Sicill-i Kavanini

Kısmı evvel

Yedinci Cild | 22 Eylül 1930 - 30 Teş. ev. 1931

Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1932, "Cihan" Matbaası
s.

125 Camilerimiz

Halil EDHEM      Kimdir


Kanaat Kütüphanesi İstanbul, 1933, Resimli Gazete Matbaası
107 s.

126 İslâmî Nümismatik İçin Bir Bibliyoğrafi Tecrübesi

Essai D'une Bibliographie Pour La Numismatique Musulmane

Halil EDHEM      Kimdir


Kitap Yazanlar Kooperatifi Büyük Seri: No. 1 Ankara, 1933, Hakimiyeti Milliye Matbaası
64 s.

127 Sıhhat Almanakı

Cumhuriyetin onuncu senesini kutlularken Hekimlerimizin halkımıza armağanı

Mazhar OSMAN


İstanbul, 1933, "Kader" Matbaası
1136 s.

128 Tiglatpileser III-ün Oğlu Asur Kralı Sargon II

Sargon II. von Assyrien der Sohn Tiglatpilesers III.

Eckhard UNGER


İstanbul Asarıatika Müzeleri IX İstanbul, 1933, Universum Matbaası / Alaettin Matbaası
31 s. + resimler

129 Topkapı Sarayı Müzesi Rehberi

Anonim


İstanbul Asarıatika Müzeleri İstanbul, 1933, Devlet Matbaası
197 s. + 48 resim - 1 Plân

130 İstanbul Asarıatika Müzeleri

Resimli Rehber

Yunan, Roma, Bizans Heykeltraşî Eserleri

Anonim


İstanbul, 1934, Devlet Matbaası
VII + 146 s.

131 Précis de Sémiologie Médical Appliquée

M. CHIRAY P. CHÊNE


Libraires de l'Académie de Médecine Paris, 1934,
s.

132 La Turquie Kemaliste

No. 3

Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Octobre 1934, L'Imprimerie d'Ètat
27 s. + 5 s. resim

133 La Turquie Kemaliste

No. 4

Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Décembre 1934, L'Imprimerie d'Ètat
34 s.

134 Osmanlıcadan Türkçeye

Cep Kılavuzu

Anonim


T. D. A. K. İstanbul, 1935, Devlet Basımevi
371 s.

135 Osmanlıcadan Türkçeye

Cep Kılavuzu

Anonim


T. D. A. K. İstanbul, 1935, Devlet Basımevi
371 s.

136 Türkçeden Osmanlıcaya

Cep Kılavuzu

Anonim


Türk Dil Kurumu İstanbul, 1935, Devlet Basımevi
340 s.

137 Peril At End House

Agatha CHRISTIE


Collins London, ,
252 s.

138 La Turquie Kemaliste

No. 5

Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Février 1935, L'Imprimerie d'Ètat
28 s. + 6 s. resim

139 La Turquie Kamâliste

No. 8

Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Août 1935, L'Imprimerie d'Ètat
25 s. + 5 s. resim

140 La Turquie Kamâliste

No. 10

Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Décembre 1935, L'Imprimerie d'Ètat
20 s. + 8 s. resim

141 Diyarbekir Tarihi

Cilt: I.

Basri KONYAR


, 1936, Ulus Basımevi
218 s. + resimler ve haritalar

142 La Turquie Kamâliste

No. 12

Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Avril 1936, L'Imprimerie d'Ètat
18 s. + 16 s. resim

143 La Turquie Kamâliste

No. 13

Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Juin 1936, L'Imprimerie d'Ètat
23 s. + 9 s. resim

144 La Turquie Kamâliste

No. 14

Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Août 1936, L'Imprimerie d'Ètat
27 s. + 8 s. resim

145 La Turquie Kamâliste

No. 15

Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Octobre 1936, L'Imprimerie d'Ètat
24 s. + 14 s. resim

146 La Turquie Kamâliste

No. 16

Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Décembre 1936, L'Imprimerie d'Ètat
30 s. + 10 s. resim

147 Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri

Siyasî, İdarî, Fikrî, İktisadî, Hayat; İlmî ve İctimaî Muesseseler; Halk ve Toprak

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI      Kimdir


Türk Tarih Kurumu VIII Seri No. 2 Ankara, 1937,
V + 182 s.

148 Bir Türk Hekimi ve Tıbba Dair Manzum Bir Eseri

Hasan-Âli YÜCEL


İstanbul, 1937, Devlet basımevi
29 s. + 4 resim

149 İstanbul Müzeleri Asarıatika Müzesi Tunç Eserler Rehberi

Musée des Antiquites Guide Illustré des Bronzes

Anonim


İstanbul, 1937, Devlet Basımevi
50 s.

150 Kadeh ve Bardak İçkileri

K. ÖNER


İstanbul, 1937, Halk Basımevi
399 s. + XIII s.

151 Peçenek Tarihi

A. N. KURAT


Kültür Bakanlığı Birinci defa İstanbul, 1937, Devlet Basımevi
285 s.

152 Türk İstiklâl Harbi Hulâsası 1919 : 1922

Anonim


Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarih Encümeni İstanbul, 1937, Askerî Matbaa
10 s.

153 La Turquie Kamâliste

No. 17

Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Février 1937, L'Imprimerie d'Ètat
28 s. + 6 s. resim

154 La Turquie Kamâliste

No. 18

Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Avril 1937, L'Imprimerie d'Ètat
31 s. + 18 s. resim

155 La Turquie Kamâliste

No. 19

Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Juin 1937, L'Imprimerie d'Ètat
26 s. + 15 s. resim

156 La Turquie Kamâliste

No. 20

Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Août 1937, L'Imprimerie d'Ètat
29 s. + 11 s. resim

157 La Turquie Kemaliste

No. 21 - 22

Numéro Spécial Consacré au II.e Congrès d'Histoire Tueque et à l'Exposition d'Histoire 20 - 26 Septembre 1937

Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Décembre 1937, L'Imprimerie d'Ètat
96 s.

158 Topkapı Sarayı Müzesi Arşiv Kılavuzu

I. Fasikül

A-B-C

Anonim


Kültür Bakanlığı Topkapı Sarayı Müzesi Direktörlüğü İstanbul, 1938, Devlet Matbaası
96 s. + XIV vesika

159 La Turquie Kémaliste

No. 23 - 24

Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Avril 1938, L'Imprimerie d'Ètat
22 s. + 15 s. resim

160 La Turquie Kémaliste

No. 25 - 26

Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Août 1938, L'Imprimerie d'Ètat
24 s. + 20 s. resim

161 La Turquie Kemaliste

No. 27

Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Octobre 1938, L'Imprimerie d'Ètat
31 s. + 25 s. resim

162 La Turquie Kemaliste

No. 28

Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Décembre 1938, L'Imprimerie d'Ètat
36 s. + 7 s. resim

163 Fatih Camii ve Bizans Sarnıcı

H. Baki KUNTER A. Saim ÜLGEN


İstanbul, 1939, Cumhuriyet Matbaası
16 s. + 72 resim

164 Kitabül Cerrahiyei İlhaniye (Cerrahname)

870 - 1465 Paris nüshası resimleri

Les Illustration de traitè de Chirurgie de Cherefeddin Saboundjou oglou

Şerafeddin SABUNCUOĞLU

Neşreden: Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER


İstanbul Üniversitesi Tıb Tarihi Enstitüsü Adet: 12 İstanbul, 1939, Kenan Basımevi
48 s. + 76 s.

165 Türk ve İslam Eserleri Müzesi Rehberi

Anonim


İstanbul Müzeleri İstanbul, 1939, Devlet Basımevi
63 s.

166 La Turquie Kemaliste

No. 29

Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Février 1939, L'Imprimerie d'Ètat
34 s. + 30 s. resim

167 La Turquie Kemaliste

No. 30

Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Avril 1939, L'Imprimerie d'Ètat
46 s. + 17 s. resim

168 La Turquie Kemaliste

No. 31

Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Juin 1939, L'Imprimerie d'Ètat
38 s. + 21 s. resim

169 La Turquie Kemaliste

No. 32 - 40

Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Août 1939, L'Imprimerie d'Ètat
67 s. + 33 s. resim

170 Die Welt des Islams

Band 22

Begründet von Prof. Dr. G. KAMPFFMEYER

Herausgegeben von Prof. Dr. G. JÄSCHKE


Deutsche Gesellschaft für Islamkunde Berlin, 1940, August Hopfer
167 s.

171 Saruhanoğulları ve Eserlerine Dair Vesikalar (733 H. - 1220 H.)

Çağatay ULUÇAY


İstanbul, 1940,
s.

172 Türkiyede Çıkmakta Bulunan Gazete ve Mecmualar

Anonim


Başvekâlet Matbuat U. Müdürlüğü Ankara, 1940, Devlet Matbaası
340 + xvi s.

173 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

1. Cilt 1. Cüz | AB - ABDÜLKADİR

Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1940, Maarif Matbaası
XXI + 80 s. (s. 1 - 80)

174 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

I. Cüz

İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti İstanbul, 1940, Maarif Matbaası
160 s. (s. 1 - 160)

175 Topkapı Sarayı Müzesi Arşiv Kılavuzu

II. Fasikül C-Ç-D-E-F-G-H

Anonim


Topkapı Sarayı Müzesi İstanbul, 1940, Maarif Matbaası
96 s. + XIV vesika

176 Dr. A. Süheyl Ünver Bibliyografyası

Osman ERGİN


İstanbul Üniversitesi Tıb Tarihi Enstitüsü Adet: 20 İstanbul, 1941, Millî Mecmua Basımevi
64 s.

177 Anadolu Selçukî Devleti Tarihi

İbni Bibi'nin Farsça Muhtasar Selçuknâmesinden

İbni Bibi

Notlar ilâve eden F. N. UZLUK

Türkçeye çeviren M. Nuri Gencosman


Anadolu Selçukîleri gününde tarih bitikleri I Ankara, 1941, Uzluk Basımevi
328 s.

178 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

2. Cüz | ABDÜLKADİR - AHLAT

Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 81 - 160)

179 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

II. Cüz

İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
160 s. (s. 161 - 320)

180 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cüz | AHLAT - AKÎDE

Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 161 - 240)

181 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

4. Cüz | AKÎDE - ALİ EVLÂDI

Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 241 - 320)

182 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

5. Cüz | ALİ HAN - ÂMİDÎ

Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 321 - 400)

183 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

6. Cüz | ÂMİDÎ - ARABİSTAN

Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 401 - 480)

184 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

7. Cüz | ARABİSTAN - ARGUN

Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 481 - 560)

185 La Turquie Kemaliste

No. 41

Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Février 1941, L'Imprimerie d'Ètat
36 s. + 18 s. resim

186 La Turquie Kemaliste

No. 42

Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Avril 1941, L'Imprimerie d'Ètat
25 s. + 21 s. resim

187 La Turquie Kemaliste

No. 43

Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Juin 1941, L'Imprimerie d'Ètat
32 s. + 34 s. resim

188 La Turquie Kemaliste

No. 44

Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Août 1941, L'Imprimerie d'Ètat
33 s. + 23 s. resim

189 La Turquie Kemaliste

No. 45

Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Octobre 1941, L'Imprimerie d'Ètat
27 s. + 26 s. resim

190 La Turquie Kemaliste

No. 46

Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Décembre 1941, L'Imprimerie d'Ètat
25 s. + 33 s. resim

191 Kur'an

Şiir ve Kanunları

Çevireninden ithaflı ve imzalı

Stanley LANE - POOLE

Türkçeye Çeviren: Avni Doğan


Ankara, 1942, Ulusal Matbaa
78 s.

192 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

10. Cüz | ATATÜRK

Heyet


İstanbul, 1949, Maarif Matbaası
87 s. (s. 721 - 807)

193 İslâm Ansiklopedisi

Atatürk

İslâm Ansiklopedisinin 10 uncu Fasikülünden Ayrı Basım

Heyet


İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
s.

194 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

2. Cilt 11. Cüz | ATBARA - AZÂB

Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
80 s. (s. 1 - 80)

195 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

12. Cüz | AZÂB - BA'AL

Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
80 s. (s. 81-160)

196 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

13. Cüz | BA'AL - BAHTİYÂR

Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
80 s. (s. 161 - 240)

197 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

III. Cüz

İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
160 s. (s. 321 - 480)

198 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

8. Cüz | ARGUN - ARÛZ

Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
80 s. (s. 561 - 640)

199 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

9. Cüz | ARÛZ - ATAMA

Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
80 s. (s. 641 - 720)

200 İstanbul Kütüpaneleri Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

1. Fasikül Umumi Tarihler

Anonim


Maarif Vekilliği Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: 1 No: 1 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
s.

201 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

14. Cüz | BAHTİYÂR - BASRA

Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 241 - 320)

202 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

15. Cüz | BASRA - BAYKAL

Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 321 - 400)

203 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

16. Cüz | BAYKARA - BELGRAD

Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 401 - 480)

204 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

17. Cüz | BELGRAD - BERMEKÎLER

Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 481 - 560)

205 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

18. Cüz | BERMEKÎLER - BÎRÛNÎ

Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 561 - 640)

206 İkinci Türk Tarih Kongresi

İstanbul 20 - 25 Eylül 1937

Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri No. 2 İstanbul, 1943, Kenan Matbaası
1187 s.

207 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

19. Cüz | BÎRÛNÎ - BORNU

Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 641 - 720)

208 III. Türk Tarih Kongresi

Türk Tarih Kurumu Sergisi ve Kurumun Çalışmaları Hakkında Bir Hulâsa

Anonim


Türk Tarih Kurumu Ankara, 1943, Türk Tarih Kurumu Basımevi
60 s.

209 III. Türk Tarih Kongresi Programı

15 - 20 sonteşrin 1943

Anonim


Türk Tarih Kurumu Ankara, 1943, Türk Tarih Kurumu Basımevi
16 s.

210 La Turquie Kemaliste

No. 47

Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, 1943, L'Imprimerie d'Ètat
47 s. + 12 s. resim

211 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

IV. Cüz

İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
160 s. (s. 481 - 640)

212 Galata

Topographisch - Archäologischer Plan

mit Erläuterndem Text von A. M. SCHNEIDER und M. Is. NOMIDIS


İstanbul, 1944,
59 s.

213 Mardin Artukoğulları Tarihi

İbrahim ARTUK


Gençler Kitabevi İstanbul, 1944, Aydınlık Basımevi
128 s.

214 Türkiyede Çıkmakta Bulunan Gazete ve Mecmualar

IV

Anonim


Başvekâlet Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü 6 Ankara, 1944, Devlet Matbaası
336 + xvi s.

215 İstanbul Kütüpaneleri Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

2. Fasikül Türk Tarihine Ait Eserler

Anonim


Maarif Vekilliği Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: 1 No: 2 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
s.

216 Müsameret al-ahyar

(Selçukî Devletleri Tarihi)

Aksaraylı Kerimeddin MAHMUD

Ön söz ve notlar yazan: F. N. UZLUK

Türkçeye Çeviren M. Nuri Gencosman


Anadolu Selçukîleri gününde Tarih Bitikleri 2 Ankara, 1944,
s.

217 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

20. Cüz | BORNU - BÜZÜRGÜMMÎD

Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
126 s. (s. 721 - 846)

218 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

21. Cüz | CABALA - CEM

Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
80 s. (s. 1 - 80)

219 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 22. Cüz | CEM - CİDDE

Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
80 s. (s. 81 - 160)

220 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 23. Cüz | CİĞALA-ZÂDE - CÜZÂM

Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
102 s. (s. 161 - 262)

221 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

3. Fasikül Arap Tarihi, İran Tarihi, Diğer milletler tarihleri

Anonim


Milli Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: 1 No: 3 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
s.

222 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

V. Cüz

İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
160 s. (s. 641 - 800)

223 Doğu Anadolu Oyunları ve Havaları

Kitap: III

Artvin Oyunları

Derleyen: Kasım Ülgen


Kars Halkevi Yayınları İstanbul, 1944, Cumhuriyet Matbaası
218 s. + resimler

224 Türk Hukuk Lûgati

Fasikül 1

Türk Hukuk Kurumu


Maarif Vekilliği Ankara, 1944, Maarif Matbaası
80 s.

225 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 1

Aba - Abdullah Ef. (Himmetzade)

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, İkinciteşrin 1944, Tan Matbaası
32 s.

226 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 2

Abdullah Ef. (Hocazade) - Abdülhalim Memduh

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1944, Tan Matbaası
32 s.

227 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 3

Abdülhalim Memduh - Abdülmecid

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1944, Tan Matbaası
32 s.

228 İstanbul Çeşmeleri

II

Beyoğlu ve Üsküdar Cihetleri

İbrahim Hilmi TANIŞIK


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü Seri: II Sayı: 3 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
575 s.

229 Küçük Denizli Tarihi

(Yunanlılardan, Osmanlılara - 1434 M. 832 H - Kadar)

F. Akçakoca AKÇA


İstanbul, 1945, Resimli Ay Matbaası
69 s.

230 Nasreddin Hocanın Şehri Akşehir / Tarihî - Turistik Kılavuz

İbrahim Hakkı KONYALI      Kimdir


İstanbul, 1945, Nümune Matbaası
856 s.

231 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 10

Ahmed Rasim - Akbalık

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tanin Matbaası
32 s.

232 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 24. Cüz | ÇAD - ÇANAKKALE

Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
80 s. (s. 263 - 342)

233 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 25. Cüz | ÇANAKKALE - ÇUHA ADASI

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
102 s. (s. 343 - 444)

234 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 26. Cüz | DÂBBA - DEMİR-KAPI

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
80 s. (s. 445 - 524)

235 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 27. Cüz | DEMİR-KAPI - DİYARBEKİR

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 525 - 604)

236 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 28. Cüz | DİYARBEKİR - DVİN

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 605 - 684)

237 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

4. Cilt 29. Cüz | EB - EBÜLGÂZİ BAHADIR HAN

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

238 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 4

Abdülmecid - Acemin Evi

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tan Matbaası
32 s.

239 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

4. Fasikül Şeriatlar - Peygamberler Tarihi

Anonim


Milli Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: 1 No: 4 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
s.

240 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 5

Acemin Evi - Ağa Hamamı

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tan Matbaası
32 s.

241 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

5. Fasikül Biyografiye Ait Eserler: a - Siyerler

Anonim


Milli Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: 1 No: 5 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
s.

242 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 6

Ağa Hamamı - Ahmed III Meydan Çeşmesi

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tan Matbaası
32 s.

243 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

VI. Cüz

İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 801 - 960)

244 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 7

Ahmed III ün Çadırı - Ahmed Efendi (Beyazizade)

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tan Matbaası
32 s.

245 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 8

Ahmed Efendi (Beyazizade) - Gedik Ahmed Paşa

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tan Matbaası
32 s.

246 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 9

Ahmed Paşa (Hezarpâre) - Ahmed Rasim

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tanin Matbaası
32 s.

247 Türk Hukuk Lûgati

Fasikül II

Türk Hukuk Kurumu


Millî Eğitim Bakanlığı Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (81-176. sayfalar)

248 The Sea Wolf

Jack LONDON


Pocket Books New York, November 1945,
292 s.

249 Ağaç ve odun ölçme Kılavuzu

Prof. Dr. Fehim FIRAT


Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İstanbul, 1946, Hüsnütabiat Basımevi
55 s.

250 Alanya (Alâiyye)

İbrahim Hakkı KONYALI      Kimdir


Alanyalı M. Ali Kemaloğlu İstanbul, 1946, Ayaydın Basımevi
544 s.

251 Eski ve İslami Paralar

Takiyy-üd-din Ahmed-il-MAKRİZİ

Çeviren: İbrahim Hakkı Konyalı


İstanbul, 1946,
s.

252 Fatih'in Sikke ve Madalyaları

İbrahim ARTUK Cevriye ARTUK


İstanbul, 1946,
s.

253 Manisa Arkeoloji Müzesi Kılavuzu

Vahit ARMAĞAN


C.H.P. Manisa Halkevi Sayı: 14 İstanbul, 1946, Marifet Basımevi
68 s. + resimler + 1 kroki

254 Pamukkale Suları

F. Akçakoca AKÇA


İkinci basılış İstanbul, 1946, Marifet Basımevi
63 s.

255 Umumî Türk Tarihine Giriş Cild I - En Eski Devirlerden 16. Asra Kadar

Prof. Dr. A. Zeki Velidî TOGAN


Hak Kitabevi Tarih Araştırmaları No. 2, Cild I İstanbul, 1946, İsmail Akgün Matbaası
XVI + 486 s.

256 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 11

Akbıyık Caddesi - Aktay (Salih Zeki)

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Stad Matbaası
32 s.

257 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 12

Aktuç (Nizameddin) - Ali Ağa (Uzun Hacı)

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, F - K Basımevi
32 s.

258 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 13

Ali Ağa Bahçesi - Ali Kuşçu

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, F - K Basımevi
32 s.

259 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 14

Ali Kuşçu Sokağı - Altınay (Ahmed Refik)

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Tan Matbaası
32 s.

260 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 15

Altınay (Ahmed Refik) - Âmin Alayı

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Tan Matbaası
32 s.

261 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 16

Âmin Alayı - Andelib

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Tan Matbaası
32 s.

262 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 17

Andelib - Araba

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Tan Matbaası
32 s.

263 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 18

Araba buhranı - Arifağa Sokağı

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Tan Matbaası
32 s.

264 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

4. Cilt 30. Cüz | EBÜLGÂZİ BAHADIR HAN - EFGANİSTAN

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

265 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

31. Cüz | EFGANİSTAN - EMEVÎLER

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

266 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

32. Cüz | EMEVÎLER - ERMENİYE

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

267 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

6. Fasikül Biyografiye Ait Eserler: b - Evliya Tezkireleri ve Menkabeler

Anonim


Milli Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: I No: 6 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
s.

268 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

VII. Cüz

İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 961 - 1120)

269 Türk Hukuk Lûgati

Fasikül III

Türk Hukuk Kurumu


Millî Eğitim Bakanlığı Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (177-256. sayfalar)

270 Genç Osman

II inci Sultan Osman Faciası

Ali Kadri ANIT


İstanbul, 1947, Hüsnütabiat Basımevi
110 s.

271 İstanbul Arkeoloji Müzelerinde Bulunan Boğazköy Tabletleri II.

Hazırlıyanlar: Hatice Bozkurt - Muazzez Çığ - H. G. Güterbock


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri III Sayı: 2 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
X + 40 s.

272 İstanbul Kitaplıkları Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu

I. Cilt

XII - XVI. Asır

Millî Eğitim Bakanlığı Kitaplıklar Müdürlüğü Tasnif Komisyonu


Milli Eğitim Bakanlığı Kitaplıklar Katalogları Seri: II No: 1 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
219 s. + xıv s.

273 İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt: 1

M. 1258 - 1512

H. 656 - 918

İsmail Hami DANİŞMEND      Kimdir


Türkiye Yayınevi Tarih Serisi Yeni İnceleme ve Telifler: 1 İstanbul, 1947, Türkiye Basımevi
530 s. + 4 s.

274 XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paraları

Behzad BUTAK


İstanbul, 1947,
140 s. (12-112)

275 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 19

Ârifaki - Arkunlar (Hasan Fahreddin)

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1947, Tan Matbaası
32 s.

276 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 20

Armağan Sokağı - Asesbaşı

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1947, Tan Matbaası
32 s.

277 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 21

Âsım - Aşı Memurları Mektebi

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1947, Tan Matbaası
32 s.

278 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 22

Âşir Efendi - Atatürk İstanbulda

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1947, Tan Matbaası
32 s.

279 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 23

Atatürk İstanbulda

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1947, Tan Matbaası
32 s.

280 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

33. Cüz | ERMENİYE - EZRUH

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
124 s. (s. 321 - 444)

281 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

34. Cüz | FÂ - FÂTIMÎLER

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 445 - 524)

282 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

35. Cüz | FÂTIMÎLER - FIKIH

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 525 - 604)

283 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

36. Cüz | FIKIH - FUTA CALLON

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 605 - 684)

284 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

37. Cüz | FUTA CALLON - GENCE

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 685 - 764)

285 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

7. Fasikül Biyografiye Ait Eserler: c - Şairler Tezkireleri

Anonim


Milli Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: I No: 7 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
s.

286 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

VIII. Cilt

İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1121 - 1280)

287 Türk Hukuk Lûgati

Fasikül IV

Türk Hukuk Kurumu


Millî Eğitim Bakanlığı Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (257-320. sayfalar)

288 La Turquie Kemaliste

No. 48

Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Décembre 1947, L'Imprimerie d'Ètat
48 s.

289 Mimar Koca Sinan

Vakfiyyeleri - hayır eserleri - hayatı - Padişaha vekâleti - azadlık kâğıdı - alım, satım hüccetleri

İbrahim Hakkı KONYALI      Kimdir


Nihat Topçubaşı Örnek Sayı: 2 İstanbul, 1948,
161 s. + 6 s.

290 Osmanlı Tarihi

Cilt V

(1774 - 1912)

YORGA

Çeviren: B. Sıtkı Baykal


Ankara Üniversitesi : 16 Bilim Kitapları Serisi: 7 Ankara, 1948, Güney Matbaacılık ve Gazetecilik
xvi + 688 s.

291 Priene Kılavuzu / Guide to Priene

Rüstem DUYURAN


Milli Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Anıtları Koruma Kurulu Seri: I Sayı: X İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
51 s. + 23 resim

292 The Ciba Collection of Medical Illustrations

Frank H. NETTER


Ciba Pharmaceutical Products, Inc. New Jersey, (1948), Colorpress, New York
222 s.

293 Türk Boğazları

Prof. Cemil BİLSEL


İstanbul, 1948, İsmail Akgün Matbaası
134 s.

294 İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt: 2

M. 1513 - 1573

H. 919 - 981

İsmail Hami DANİŞMEND      Kimdir


Türkiye Yayınevi Tarih Serisi Yeni İnceleme ve Telifler: 1 İstanbul, 1948, Türkiye Basımevi
565 s.

295 XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek

Behzad BUTAK


İstanbul, 1948,
13 s. (113-126)

296 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 24

Atatürk İstanbulda - Atlama Taşı

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

297 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 25

Atlama Sokağı - Avrupa Tiyatrosu

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

298 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 26

Avrupa Tuvaleti - Ayak Esnafı, Satıcıları

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

299 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 27

Ayak Esnafı, Satıcıları - Ayasofya

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

300 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 28

Ayasofya - Aybastı Sokağı

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

301 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 29

Aydede - Ayia Mamas Ayazması

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

302 III. Türk Tarih Kongresi

Ankara 15 - 20 Kasım 1943

Kongreye Sunulan Tebliğler

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri No. 3 Ankara, 1948, Türk Tarih Kurumu Basımevi
775 s. + resimler

303 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 30

Ayia Mamas Ayazması - Ayios Yuanis Ayazması

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

304 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

38. Cüz | GENCE - GWALIOR

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
84 s. (s. 765 - 848)

305 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

5. Cilt 1. Kısım 39. Cüz | HÂ - HÂFİ HAN

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

306 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

40. Cüz | HÂFİ HAN - HALÎL PAŞA

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

307 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

8. Fasikül Biyografiye Ait Eserler: ç: Biyografiye ait diğer eserler

Anonim


Milli Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: I No: 8 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
s.

308 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

IX. Cild

İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1281 - 1440)

309 La Turquie Kemaliste

No. 49

Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Mars 1948, L'Imprimerie d'Ètat
48 s.

310 İstanbulun Fethi

Feridun DİRİMTEKİN


İstanbul Belediyesi Sayı 6 İstanbul, 1949, Belediye Matbaası
272 s. + 71 resim

311 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

X. Cild

İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1441 - 1600)

312 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı (No. 3)

Archeological Museums of İstanbul Third Report

Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri XVI İstanbul, 1949, Pulhan Matbaası
73 s.

313 İstanbul Ansiklopedisi

Dördüncü Cild Fasikül 31

Ayios Yuanis Ayazması - Ayvansaray Gizli Toplantısı

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1949, Tan Matbaası
32 s.

314 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

41. Cüz | HALÎL PAŞA - HÂRİZM

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

315 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

42. Cüz | HÂRİZM - HASAN PAŞA

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

316 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

43. Cüz | HASAN PAŞA - HAZARLAR

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 321 - 400)

317 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

9. Fasikül İctimaî, siyasî, idarî ve itısadî tarih eserleri: a: sefaretnâmeler

Anonim


Milli Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: I No: 9 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
s.

318 Artuk ilinin tarihî belgesi

(Van Orta Okul öğretmenlerinden) İbrahim ARTUK


İstanbul, Yayın tarihi yok, Güven Basımevi
14 s.

319 Bursa'da Ulucami

Kâzım BAYKAL


Bursa Liselerinden Yetişenler Cemiyeti No. 1 İstanbul, 1950, İbrahim Horoz Basımevi
159 s.

320 The Topkapı Saray Museum

50 Masterpieces

Prepared by Tahsin ÖZ


Turkish Press, Broadcasting and Tourist Department , ,
31 s. + resimler

321 Türk Mezarlarına Dair Araştırma

Asistan Y. Müh. - Mimar Necibe SARACOĞLU


İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yeterlik çalışması İstanbul, 1950, İstanbul Matbaacılık
48 s.

322 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

XI. Cild

İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1601 - 1760)

323 XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek II, Giyas üd-din Keyhusrev II Bin Keykubad''ın Görülmemiş İki Sikkesi

Behzad BUTAK


İstanbul, 1950,
s.

324 İstanbul Ansiklopedisi

Dördüncü Cild Fasikül 32

Ayvansaray Hisarönü Sokağı - Aziz Efendi (Medenî)

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1950, Tan Matbaası
32 s.

325 İstanbul Ansiklopedisi

Dördüncü Cild Fasikül 33

Aziz Efendi (Medenî) - Bâbıhümayûn

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1950, Tan Matbaası
32 s.

326 XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek II-III

Behzad BUTAK


İstanbul, 1950,
28 s. (127-154)

327 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

44. Cüz | HAZARLAR - HİKÂYE

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 401 - 480)

328 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

45. Cüz | HİKÂYE - HORASAN

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 481 - 560)

329 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

46. Cüz | HORASAN - HÜZEYL

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
106 s. (s. 561 - 666)

330 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

5. Cilt 2. Kısım 47. Cüz | INAL - İBN HÂNİ

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 667 - 746)

331 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

48. Cüz | İBN HÂNİ - İBN TEYMİYE

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 747 - 826)

332 İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Eski Sikkeler Rehberi I. Bölüm

Yunan-Romen-Bizantin ve Avrupa Sikkeleri

Dr. E. BOSCH


İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
215 s.

333 İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Arapça Basmalar Alfabe Kataloğu

Fasikül I

Abbãdî - Husayn b. Abd Allãh

Hazırlayan Fehmi Edhem Karatay


İstanbul Üniversitesi No: 501 İstanbul, 1951, Osman Yalçın Matbaası
256 s.

334 Nutuk

Kemal Atatürk

Cilt: I 1919 - 1920

Anonim


Türk Devrim Tarihi Enstitüsü İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
432 s.

335 Resim ve Heykel Müzesi

Anonim


İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
9 s. + resimler

336 Sultan Cem

Prof. İsmail Hikmet ERTAYLAN


İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İstanbul, 1951, Milli Eğitim Basımevi
248 s. + 254 s.

337 Turkish Designs

Dr. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Turkish Press, Broadcasting and Tourist Department İstanbul, 1951, Milli Eğitim Basımevi
23 s.

338 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

XII. Cild

İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1761 - 1920)

339 İstanbul Ansiklopedisi

Dördüncü Cild Fasikül 34

Bâbıhümayûn - Bahadır Sokağı

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1951, Tan Matbaası
32 s.

340 Türkiye

No. 1

Anonim


Direction Générale de la Presse de la Radiodiffusion et du Tourisme Ankara, ,
70 s.

341 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

49. Cüz | İBN TEYMİYE - İBRÂHİM PAŞA

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 827 - 906)

342 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

50. Cüz | İBRÂHİM PAŞA - İMRÂN

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 907 - 986)

343 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

51. Cüz | İMRÂN - İSÂVİYE

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 987 - 1066)

344 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

52. Cüz | İSÂVİYE - İSTAHRÎ

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
68 s. (s. 1067 - 1134)

345 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

53 A. Cüz | İSTANBUL

Heyet


Maârif Vekâleti Maârif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1959, Maârif Basımevi
80 s. (s. 1135 - 1214)

346 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

53 B. Cüz | İSTANBUL

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1966, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1214/1 - 1214/80)

347 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

53 C. Cüz | İSTANBUL

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1966, Millî Eğitim Basımevi
88 s. (s. 1214/81 - 1214/168)

348 Dr. A. Süheyl Ünver Bibliyografyası

II

Osman ERGİN


İstanbul Üniversitesi Tıb Tarihi Enstitüsü Adet: 45 İstanbul, 1952, Sultanahmet Erkek Sanat Enstitüsü Matbaacılık Bölümü
44 s.

349 Edirne Murâdiye Câmi'i

Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Tege Laboratuvarı IV İstanbul, 1952, Kemal Matbaası
18 s. + resimler

350 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

XIII. Cild

İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1441 - 1600)

351 IV. Türk Tarih Kongresi

Ankara 10 - 14 Kasım 1948

Kongreye Sunulan Tebliğler

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri No. 4 Ankara, 1952, Türk Tarih Kurumu Basımevi
518 s. + resimler

352 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

54. Cüz | İSTANKÖY - İZZÜDDEVLE

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
56 s. (s. 1215 - 1270)

353 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

55. Cüz | KAAN - KAHİRE

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

354 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

56. Cüz | KAHİRE - KANSU

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

355 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

57. Cüz | KANSU - KARADENİZ

Heyet


Millî Eğitim Vekâleti Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

356 Seksoloji Yıllığı

İmtiyaz sahibi: Nihat Karaveli


No: 1 İstanbul, 1952, Tan Matbaası
176 s.

357 Büyük Fetih

Cahid OKURER


İstanbul Fethi Derneği Nr. 5 İstanbul, 1953, Karadeniz Matbaası
147 s.

358 Edirnede Fatih'in Cihannümâ Kasrı

Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul Fethi Derneği 2 İstanbul, 1953, İsmail Akgün Matbaası
32 s. + resimler

359 Fâtih Aşhânesi Tevzî'nâmesi

Prof. Dr. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul Fethi Derneği Nr. 7 İstanbul, 1953, Türk Tarih Kurumu ve Kanaat Matbaası
VII + 16 s. + resimler

360 Fatih Devri Hamlelerine Umumî Nazar

Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul Fethi Derneği No. 17 İstanbul, 1953, Halk Basımevi
21 s.

361 Fatih Müzesi

Anonim


Topkapı Sarayı Müzesi İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
16 s. + resimler

362 Fatih Sultan Mehmed (1430 - 1481)

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


Ahmet Halit Yaşaroğlu No. 670 İstanbul, 1953, Güven Basımevi
271 s.

363 Fatih ve İstanbul'un Fethi

Hakem BELEN


İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
24 s. + resimler

364 Fâtih'in Hayatı ve Fetih Takvimi I.

İsmail Hami DANİŞMEND      Kimdir


İstanbul Fethi Derneği Nr. 6 İstanbul, 1953, Kanaat Matbaası - Ankara
20 s.

365 Fetihden Sonraki İstanbul

Feridun DİRİMTEKİN


İstanbul Fethi Derneği No. 14 İstanbul, 1953, Halk Basımevi
40 s.

366 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Resimli Rehber

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yunan Roma Bizans Heykeltraşlık ve Mimarlık Eserleri Kolleksiyonları

Anonim


İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
143 s.

367 İstanbul Fethinin Medenî Kıymeti

İsmail Hâmi DANİŞMEND      Kimdir


İstanbul Fethi Derneği No. 15 İstanbul, 1953, Halk Basımevi
51 s.

368 İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi

Arapça Basmalar Alfabe Kataloğu

Fasikül II

Hazırlayan Fehmi Edhem Karatay


İstanbul Üniversitesi No: 501 İstanbul, 1953, Osman Yalçın Matbaası
601 s.

369 İstanbul'da Fatih II. Sultan Mehmed Devri Türk Su Medeniyeti

Dr. Saadi Nâzım NİRVEN


İstanbul, 1953, Kâğıt ve Basım İşleri A.Ş.
125 s.

370 İstanbulda Sahâbe Kabirleri

Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul Fethi Derneği Nr. 4 İstanbul, 1953, Güven Matbaası
VII + 49 s. + 25 resim

371 İstanbulun Fethi

Hasan Cemil ÇAMBEL


Varoğlu Yayınevi Faydalı Kitap Serisi - Sayı: 1 İstanbul, 1953, Sinan Matbaası ve Neşriyat Evi
64 s.

372 La Valeur Humanitaire de la Conquête de Constantinople

İsmail Hâmi DANİŞMEND      Kimdir

Traduction: Nusret Salim


Collection de l'Association pour la célébration de la Conquête de Constantinople No. 15 İstanbul, 1953, Güzel Sanatlar Matbaası
56 s.

373 Mehemmed Bin Murad Hân El Muzaffer Daimâ

Fatihin Derunî Tarihi

Nezihe ARAZ


İnkılâp Kitabevi İstanbul, 1953, Marifet Basımevi
219 s.

374 Meryem Ana

Suad YURDKORU


Ege Turizm Cemiyeti : 7 İzmir, 1953, İhsan Gümüşayak Matbaası
64 s.

375 Ressam Levnî

Fatih Sultan Mehmed ve Babası ile Oğlu

Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul Üniversitesi Sayı: 543 İstanbul, 1953, Kemal Matbaası
26 s. + resimler

376 Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu

Dr. İbrahim KAFESOĞLU


İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi No. 569 İstanbul, 1953, Osman Yalçın Matbaası
XXVIII + 242 s.

377 Topkapı Sarayında Fatih Sultan Mehmet II. ye Ait Eserler

Tahsin ÖZ


Türk Tarih Kurumu XI. Seri - No. 3 Ankara, 1953, Türk Tarih Kurumu Basımevi
38 s. + 68 levhada 16 renkli, 73 siyah resim ve 11 plân

378 Turkish Ceramics

Tahsin ÖZ


Turkish Press, Broadcasting and Tourist Department , (1953),
xiii + 51 s. + 75 plates, 144 drawings (85 coloured)

379 Turuva Kılavuzu

I. Tarih, II. Kazıların Tarihi, III. Kazıların Neticeleri, IV. Turuva'yı Nasıl Gezmeli?

Remzi Oğuz ARIK


Millî Eğitim Vekâleti Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri: I Sayı: XIV İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
141 s. + resimler

380 Türk Müzeciliğine Bir Bakış

Prof. Remzi Oğuz ARIK


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri: II Sayı: 6 İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
74 s. + resimler

381 The Ciba Collection of Medical Illustrations

Volume 1

Nervous System

Frank H. NETTER


Ciba Pharmaceutical Products, Inc. New Jersey, (1953), Colorpress, New York
143 s.

382 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

XIV. Cüz

İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Vekaleti İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
113 s. (s. 2081 - 2193)

383 Türkiye

No. 2

Anonim


Direction Générale de la Presse de la Radiodiffusion et du Tourisme Ankara, ,
82 s. + 8 s. resim

384 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı

Annual of the Archeological Museums of İstanbul (No. 6)

Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri XIX İstanbul, 1953, Çituri Biraderler Basımevi
111 s.

385 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

58. Cüz | KARADENİZ - KARAMANLILAR

Heyet


Millî Eğitim Vekâleti Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

386 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

59. Cüz | KARAMANLILAR - KASTAMONU

Heyet


Millî Eğitim Vekâleti Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 321 - 400)

387 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

60. Cüz | KASTAMONU - KAYS-AYLÂN

Heyet


Millî Eğitim Vekâleti Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1953, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 401 - 480)

388 Miss Marple and the Thirteen Problems

Agatha CHRISTIE


Penguin Books London, 1953, Wyman & Sons
224 s.

389 Parker Pyne Investigates

Agatha CHRISTIE


Penguin Books London, 1953,
190 s.

390 Seksoloji Yıllığı

Sahibi: Nihat Karaveli


No. 2 İstanbul, 1953, Tan Matbaası
240 s.

391 İstanbul Kütüphanelerinde Fatih'in Hususî Kütüphanesine ve Fatih Çağı Müelliflerine Ait Eserler

Anonim


İstanbul Üniversitesi Nu. 549 İstanbul, 29 Mayıs 1953, Işıl Matbaası
79 s.

392 Ebû Ali İbn-i Sinâ

Ord. Profesör Dr. Kâzım İsmail GÜRKAN


İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi No.: 598-6 İstanbul, 1954, Sermet Matbaası (Şemsi Arkadaş)
80 s.

393 La Turquie

Terre d'Histoire et d'Art

Albert GABRIEL


Yapı ve Kredi Bankası à l'occasion du 10 ième anniversaire de la fondation de Yapı ve Kredi Bankası İstanbul, (1954), Doğan Kardeş Yayınları Basımevi
96 s.

394 Müzehhip ve Çiçek Ressamı ÜSKÜDARLI ALİ

Yazarından imzalı

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Tege Laboratuvarı No. 6 İstanbul, 1954, Kemal Matbaası
32 s. + resimler

395 Osman Gazi-I'in Akçesi

Behzad BUTAK


İstanbul, 1954,
s.

396 The Ciba Collection of Medical Illustrations

Volume 2

Reproductive System

Frank H. NETTER

Edited by Ernst Oppenheimer


Ciba Pharmaceutical Products, Inc. New Jersey, (1954), Colorpress, New York
XVI + 286 s.

397 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

61. Cüz | KAYS-AYLÂN - KEMAH

Heyet


Millî Eğitim Vekâleti Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1954, Maarif Basımevi
80 s. (s. 481 - 560)

398 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

62. Cüz | KEMAH - KEYKÂVUS I.

Heyet


Millî Eğitim Vekâleti Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1954, Maarif Basımevi
80 s. (s. 561 - 640)

399 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

63. Cüz | KEYKÂVUS I. - KIPTÎLER

Heyet


Millî Eğitim Vekâleti Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1954, Maarif Basımevi
80 s. (s. 641 - 720)

400 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

64. Cüz | KIPTÎLER - KIZIL-IRMAK

Heyet


Millî Eğitim Vekâleti Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1954, Maarif Basımevi
80 s. (s. 721 - 800)

401 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

65. Cüz | KIZIL-IRMAK - KOYUL-HİSAR

Heyet


Millî Eğitim Vekâleti Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1954, Maarif Basımevi
80 s. (s. 801 - 880)

402 Common Mistakes in English

with exercises

T. J. FITIKIDES


Longmans, Green and Co London, 1954, Western Printing Services
156 s.

403 Complete Plays

Oscar WILDE


Collins London, 1954,
448 s.

404 Sad Cypress

Agatha CHRISTIE


Pan Books London, 1954,
192 s.

405 The Moving Finger

Agatha CHRISTIE


Penguin Books Reprinted Middlesex, 1954,
190 s.

406 Türkiye

Tarih ve Sanat Memleketi

Albert GABRIEL

Çeviren : Azra Erhat


Yapı ve Kredi Bankası Yapı ve Kredi Bankası'nın 10-uncu Yıldönümü münasebetiyle İstanbul, (1954), Doğan Kardeş Yayınları Basımevi
103 s.

407 Seksoloji Yıllığı

1954

Sahibi: Nihat Karaveli


Sayı: 3 İstanbul, 1954, Tan Matbaası
240 s.

408 Atatürk'ün Nöbet Defteri

1931 - 1938

Toplayan: Özel Şahingiray


Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü : 8 Ankara, 1955, Türk Tarih Kurumu Basımevi
VIII + 750 s.

409 Ustası ve Çırağiyle

Hezargradlı Zâde AHMED ATAULLAH

Hayatları ve Eserleri

Yazarından imzalı

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Tege Laboratuvarı VII İstanbul, 1955, Kemal Matbaası
30 s. + resimler

410 Yeşil Türbesi Mihrâbı

(824 - 1421)

The Altar of the Green Mausoleum

Yazarından imzalı

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Tege Laboratuvarı III İstanbul, 1955, Kemal Matbaası
16 s. + resimler

411 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

66. Cüz | KOYUL-HİSAR - KUDÜS

Heyet


Millî Eğitim Vekâleti Millî Eğitim Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
80 s. (s. 881 - 960)

412 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

67. Cüz | KUDÜS - KUTADGU BİLİG

Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
80 s. (s. 961 - 1040)

413 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

68. Cüz | KUTADGU BİLİG - KÜVEYT

Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
94 s. (s. 1041 - 1134)

414 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

69. Cüz | LABBAY - LURİSTAN

Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

415 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

70. Cüz | LURİSTAN - MAHMUD I.

Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1955, Maarif Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

416 After Many A Summer

Aldous HUXLEY


Penguin Books Middlesex, 1955, Butler & Tanner
251 s.

417 Seksoloji Yıllığı

1955

Müessisi Nihat Karaveli


Seksoloji Yayınevi Sayı: 4 İstanbul, 1955, Tan Matbaası
206 s.

418 Modern American Short Stories

19 Story Writers


The Pocket Library 3rd printing New York, September 1955,
292 s.

419 Anadolu Hisarında Amuca Hüseyin Paşa Yalısı

Yazarından imzalı

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Türkiye Anıtlar Derneği İstanbul Şubesi No. 3 İstanbul, 1956, Kemal Matbaası
15 s. + resimler

420 Eski Çekmeceler

Ancient Desks

Anonim


Topkapı Sarayı Müzesi No. 4. İstanbul, 1956, Marmara Matbaası
28 s. + resimler

421 Fatih Sultan Mehmet ve Francesko Filelfo

Vl. MIRMIROĞLU


İstanbul, 1956, İstanbul Matbaası
22 s.

422 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi İkinci Cilt

Zuhuri DANIŞMAN


İstanbul, 1956, Samim Güniz Sadık Özaygen Matbaacılık
256 s.

423 Resimli Ayasofya Kılavuzu

Anonim


Ayasofya Müzesi İstanbul, 1956, Maarif Basımevi
28 s. + 27 resim + 1 kroki

424 Silvan Tarihi (Mafarkın Âbide ve Kitabeleri)

Süleyman SAVCI


Diyarbakırı Tanıtma Derneği : Nu. 1 Tarih Takımı: Nu. 2 Diyarbakır, 1956, Diyarbakır Matbaası
60 s.

425 The Advanced Learner's Dictionary of Current English

Anonim


Oxford University Press - Geoffrey Cumberlege Seventh impression London, 1956, Lowe and Brydone
1527 s.

426 İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Basmalar Alfabe Kataloğu

(1729 - 1928)

Cilt I | A - Ras

Hazırlayan Fehmi Edhem Karatay


İstanbul Üniversitesi No: 658 İstanbul, 1956, Osman Yalçın Matbaası
640 s.

427 İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Basmalar Alfabe Kataloğu

(1729 - 1928)

Cilt II | Ras - Z

Hazırlayan Fehmi Edhem Karatay


İstanbul Üniversitesi No: 658 İstanbul, 1956, Osman Yalçın Matbaası
655 s.

428 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

71. Cüz | MAHMUD I. - MALAZGİRT

Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1956, Maarif Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

429 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

72. Cüz | MALAZGİRT - MARDİN

Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1956, Maarif Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

430 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

73. Cüz | MARDİN - MATBUAT

Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1956, Maarif Basımevi
80 s. (s. 321 - 400)

431 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

74. Cüz | MATBUAT - MEHDÎ

Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1956, Maarif Basımevi
80 s. (s. 401 - 480)

432 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

75. Cüz | MEHDÎ - MEHMED V.

Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1956, Maarif Basımevi
80 s. (s. 481 - 560)

433 İngilizce-Türkçe

Askerî Terimler Sözlüğü

Anonim


Erkânıharbiyei Umumiye Riyaseti Erkânıharbiyei Umumiye Riyaseti Özel Talimatname ve Özel Talimatları Ö/T 320-5-1 Ankara, 1956, E. U. Basımevi
487 s.

434 L'Amant de Lady Chatterley

D. H. LAWRENCE

Préface d'André Malraux

Traduit de L'Anglais par F. Roger Cornaz


Gallimard Paris, 1956, L'Imprimerie Moderne
389 s.

435 Geçmiş Zaman Köşkleri

Abdülhak Şinasi HİSAR


Varlık Yayınları sayı: 401 Varlık Cep Kitapları: 155 İstanbul, Ocak 1956, Ekin basımevi
94 s.

436 Bedtime Laughs

Edited by Paul Steiner


Lion Library New York, July 1956,
191 s.

437 The New American Webster Handy College Dictionary

Anonim


The New American Library , August 1956, Printed in the United States of America
543 s.

438 The Essential English

Dictionary

English-Turkish Version

C. E. ECKERSLEY Sadık BALKAN


Longmans, Green and Co Ltd Reprinted , September 1956, Printed in U.S.A.
288 s.

439 Levnî

Dr. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Turkish Press, Broadcasting and Tourist Department İstanbul, 1957, Maarif Basımevi
15 s. + 14 resim

440 Resimli - Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi

Heyet

Metin ve İlâveler: Mustafa Cezar, Bazı İlâvel Bir Heyet Tarafından Yazılmıştır


İskit Yayınevi İstanbul, 1957, Şehir Matbaası
608 s.

441 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

76. Cüz | MEHMED V. - MEKKE

Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1957, Maarif Basımevi
80 s. (s. 561 - 640)

442 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

77. Cüz | MEKKE - MENNÛBİYE

Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1957, Maarif Basımevi
80 s. (s. 641 - 720)

443 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

78. Cüz | MENNÛBİYE - MESÂNÎ

Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1957, Maarif Basımevi
74 s. (s. 721 - 794)

444 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

79. Cüz | MESCİD

Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1957, Maarif Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

445 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

80. Cüz | MESCİD - METÂLİ

Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1957, Maarif Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

446 Anadolu Beyliklerinde Cami ve Mescitler

(XIV Yüzyıl Sonuna Kadar)

Mimar-Yüksek Mühendis Ali KIZILTAN


İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İstanbul, 1958,
125 s.

447 Boatbuilding In Your Own Backyard

S. S. RABL


Cornell Maritime Press Second Edition Cambridge, 1958,
221 s.

448 Guide de Sainte Sophie

Anonim


Musée de Sainte-Sophie No. 2 İstanbul, 1958, Imprimerie Denizcilik Bankası
31 s. +31 resim + 1 plan

449 Hattat Ali bin Hilâl

Hayatı ve Yazıları

Yazarından imzalı

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Yeni Laboratuar Yayınları No. 10 İstanbul, 1958, Kemal Matbaası
15 s. + resimler

450 Osmanlı İmparatorluğunda Para

Ekrem KOLERKILIÇ


Ankara, 1958,
s.

451 Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi

Midhat SERTOĞLU


İskit Yayınevi İstanbul, 1958, İstanbul Matbaası
356 s.

452 XVII nci Asırda 6 Türk Buketi

Six Turkish Bouquets Belonging to the Seventeeth Century

Yazarından imzalı

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


İstanbul, 1958, İsmail Akgün Matbaası
8 s. + 6 resim

453 Yazma ve Eski Basma Kitapların Tasnif ve Fişleme Kılavuzu ve İslâm Dini İlimleri Tasnif Cetveli

Hazırlayan: Aziz BERKER - İsmet PARMAKSIZOĞLU


Maarif Vekâleti İstanbul, 1958, Maarif Basımevi
50 s.

454 Resimli - Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi

Cilt: II

Heyet

Metin ve İlâveler: Mustafa Cezar, Bazı İlâvel Bir Heyet Tarafından Yazılmıştır


İskit Yayınevi İstanbul, 1958, Şehir Matbaası
576 s.

455 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

81. Cüz | METÂLİ - MISIR

Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1958, Maarif Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

456 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

82. Cüz | MISIR - MİMÂRÎ

Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1958, Maarif Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

457 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

83. Cüz | MİMÂRÎ - MODON

Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1958, Maarif Basımevi
80 s. (s. 321 - 400)

458 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

84. Cüz | MODON - MUHAMMED

Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1958, Maarif Basımevi
80 s. (s. 401 - 480)

459 Çeşmî-zâde Tarihi

Çeşmî-zâde Mustafa REŞİD

Hazırlayan Bekir Kütükoğlu


İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi No. 754 İstanbul, 1959, Edebiyat Fakültesi Basımevi
XXIV + 125 s.

460 Eski Harflerle Basılmış Türkçe Tarih Kitapları

(Türkiye Tarih Yayınları Bibliyografyasına Ek)

Muharrem D. MERCANLIGİL


Ankara, 1959, Sevinç Matbaası
36 s.

461 Lord Stratford'un Türkiye Hatıraları

Stanley LANE-POOLE      Kimdir

Stanley Lane Poole'den Kısaltarak Çeviren Can Yücel


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Seri 1, No. 11 Ankara, 1959, Türk Tarih Kurumu Basımevi
s.

462 Topkapı Sarayı Müzesi Mühürler Seksiyonu Rehberi

Guide Book of the Seals Section of Topkapı Saray Museum

Anonim


Topkapı Sarayı Müzesi No: 8 İstanbul, 1959, Şehir Matbaası
55 s.

463 Ayasofya Müzesi Yıllığı - Annual of Ayasofya Museum

(No. 1)

Anonim


Ayasofya Müzesi III İstanbul, 1959, Maarif Basımevi
29 s. + 27 resim, kroki ve plan

464 Türkiye Tarih Yayınları Bibliyoğrafyası

1729 - 1955

Hazırlayan Enver KORAY


Maarif Vekâleti 2. Basım İstanbul, 1959, Maarif Basımevi
680 s.

465 İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu

II. Cilt

XVII. Asır

Millî Eğitim Bakanlığı Kitaplıklar Müdürlüğü Tasnif Komisyonu


Maarif Vekâleti Kütüphaneler Kataloğları Seri: II No: 2 İstanbul, 1959, Maarif Basımevi
333 s.

466 Resimli - Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi

Cilt: III

Heyet

Metin ve İlâveler: Mustafa Cezar Redaksiyon: Server R. İskit ve Zarif Orgun ve Nail İnal


İskit Yayınevi İstanbul, 1959, Tan Matbaası
608 s.

467 The Ciba Collection of Medical Illustrations

Volume 3 Digestive System

Part I Upper Digestive Tract

Frank H. NETTER

Edited by Ernst Oppenheimer


Ciba Pharmaceutical Products, Inc. New Jersey, (1959), Colorpress, New York
X + 206 s.

468 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

85. Cüz | MUHAMMED - MUİZZÎ

Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1959, Maarif Basımevi
80 s. (s. 481 - 560)

469 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

86. Cüz | MUİZZÎ - MURAD IV.

Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1959, Maarif Basımevi
80 s. (s. 561 - 640)

470 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

87. Cüz | MURAD IV. - MUSTAFA PAŞA

Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1959, Maarif Basımevi
80 s. (s. 641 - 720)

471 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

88. Cüz | MUSTAFA PAŞA - MÜNÂFIKLAR

Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1959, Maarif Basımevi
80 s. (s. 721 - 800)

472 Saçkıran

Aziz NESİN


Karikatür Yayınevi Mizah Serisi : 9 İstanbul, 1959, Yeni Matbaa
149 s.

473 Son of Mad

William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet Fifteenth Printing New York, 1959,
192 s.

474 Le Premier Manuscrit Chirurgical Turc

rédigé par CHARAF ED-DIN

Présentation Française de: Pierre HUARD et Mirko Drazen Grmek


Les Editions Roger Dacosta Paris, 1960, Les Presses de la Lithographie Parisienne
141 s.

475 Sünbül Efendi ve Merkez Efendi nin resimli Hayatı ve Hüviyetleri

M. Asım ÇALIKOĞLU

İkinci tab'ını yapan: Nurullah Kılıç


İstanbul, 1960, İsmail Akgün Matbaası
47 s.

476 Topkapu Sarayı

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir

Resimler: Sabiha Bozcalı, Reşad Sevinçsoy ve Nezih İzmiroğulları


Koçu Yayınları İstanbul Ansiklopedisi Kütübhanesi: 2 İstanbul, 1960, Nurgök Matbaası
240 s. + xiii sayfa

477 Ayasofya Müzesi Yıllığı - Annual of Ayasofya Museum

(No. 2)

Anonim


Ayasofya Müzesi IV İstanbul, 1960, İstanbul Matbaası
55 s. + 27 resim, 4 plan

478 Resimli - Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi

Cilt: IV

Heyet

Metin ve İlâveler: Mustafa Cezar Redaksiyon: Server R. İskit ve Zarif Orgun ve Nail İnal


İskit Yayınevi İstanbul, 1960, Baha Matbaası
576 s.

479 V. Türk Tarih Kongresi

Ankara 12 - 17 Nisan 1956

Kongreye Sunulan Tebliğler

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri No. 5 Ankara, 1960, Türk Tarih Kurumu Basımevi
795 s. + resim ve planlar

480 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

89. Cüz | MÜNÂFIKLAR - MZÂB

Heyet


Maarif Vekâleti Maarif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab''ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1960, Maarif Basımevi
74 s. (s. 801 - 874)

481 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

90. Cüz | NABA - NASÂRÂ

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1960, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

482 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

91. Cüz | NASÂRÂ - NECİD

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1960, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

483 The Organization Mad

William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet Fourteenth Printing New York, 1960,
192 s.

484 Kanunî'nin Cülûsu ve İlk Seferleri

Hüseyin G. YURDAYDIN


Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi XXXI Ankara, 1961, Türk Tarih Kurumu Basımevi
54 s.

485 Kitap Kataloğlama Kuralları

Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Ankara, 1961, Millî Eğitim Basımevi
43 s.

486 Konya Müzesi Çini Eserler Seksiyonu

(Karatay Medresesi) Rehberi

Hazırlıyan: Mehmet Önder


İstanbul, 1961, Millî Eğitim Basımevi
18 s.

487 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Farsça Yazmalar Kataloğu

No: 1 - 940

Hazırlayan: Fehmi Edhem Karatay


Topkapı Sarayı Müzesi No. 12 İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, 1961, Küçükaydın Matbaası
391 s. + 3 s.

488 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu

C. I

Din, Tarih, Bilimler No. 1- 1985

Hazırlayan Fehmi Edhem Karatay


Topkapı Sarayı Müzesi No:11 İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, 1961, Küçükaydın Matbaası
644 s.

489 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu

C. II

Filoloji, Edebiyat, Mecmualar No. 1986- 3088

Hazırlayan: Fehmi Edhem Karatay


Topkapı Sarayı Müzesi No:11 İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, 1961, Küçükaydın Matbaası
526 s.

490 Ayasofya Müzesi Yıllığı - Annual of Ayasofya Museum

(No. 3)

Anonim


Ayasofya Müzesi V İstanbul, 1961, İstanbul Matbaası
67 s. + resimler

491 İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt: 3

M. 1574 - 1703

H. 987 - 1115

İsmail Hami DANİŞMEND      Kimdir


Türkiye Yayınevi Tarih Serisi Yeni İnceleme ve Telifler: 1 İkinci Baskı İstanbul, 1961, Türkiye Basımevi
801 s.

492 İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt: 4

M. 1703 - 1924

H. 1115 - 1342

İsmail Hami DANİŞMEND      Kimdir


Türkiye Yayınevi Tarih Serisi Yeni İnceleme ve Telifler: 1 İkinci Baskı İstanbul, 1961, Türkiye Basımevi
906 s.

493 Fighting Mad

William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet Fourteenth Printing New York, 1961,
192 s.

494 Great Expectations

Charles DICKENS


Longmans Third Impression London, 1961, Northumberland Press
xxviii + 546 s.

495 Kağnı Gölgesindeki İt

Aziz NESİN


Karikatür Yayınevi İstanbul, 1961, Ekin Basımevi
240 s.

496 Speaker's Encyclopedia of Humor

Jacob M. BRAUDE


Prentice Hall Englewood Cliffs, N. J., 1961,
387 s.

497 The Murder of Roger Ackroyd

Agatha CHRISTIE


Cardinal Edition New York, April 1961,
212 s.

498 Cezayir'de Türk'ler

Oruç Reis - Barbaros Hayreddin Paşa - Hasan Ağa - Veli Dede - Barbaros Hasan Paşa - Aydın Reis - Salih Paşa - Uluç Ali Paşa

Fuad CARIM


, 1962, Sanat Basımevi
122 s.

499 Çerkes Ethem'in Hatıraları

Çerkes Ethem


Dünya Yayınları 6 , 1962, Güniz Basımevi
226 s.

500 Dağ Padişahları

(Tarihimizdeki büyük şekaavet ve isyanlar)

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir

Resimler: Sabiha Bozcalı


Mehmed Koçu - Koçu Yayınları İstanbul, 1962, Nurgök Matbaası
224 s.

501 Erkek Kızlar

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


Mehmed Koçu - Koçu Yayınları İstanbul, 1962, Nurgök Matbaası
98 s.

502 Forsa Halil

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir

Resimler: Sabiha Bozcalı


Mehmed Koçu - Koçu Yayınları İstanbul, 1962, Nurgök Matbaası
99 s.

503 İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Resimli Rehber

Sümer, Akat, Asur, Babil, Hitit, Eski Mısır ve Arabistan Eserleri Kolleksiyonları

Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri: 4 Sayı: 11 İstanbul, 1962, Millî Eğitim Basımevi
77 s.

504 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu

C. I

Kur'an, Kur'an ilimleri, Tefsirler No. 1 - 2171

Hazırlayan: Fehmi Edhem Karatay


Topkapı Sarayı Müzesi No:15 İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, 1962, Küçükaydın Matbaası
620 s.

505 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

11. Fasikül Vakıfnâmeler

Anonim


Milli Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Seri: 1 No: 11 İstanbul, 1962, Millî Eğitim Basımevi
s.

506 Resimli - Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi

Cilt: V

Heyet

Metin ve İlâveler: Metin ve İlâveler: Midhat Sertoğlu, Redaksiyon: Server R. İskit ve Zarif Orgun ve Nail İnal


İskit Yayınevi / Güven Yayınevi İstanbul, 1962, Güven Basımevi
592 s.

507 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

92. Cüz | NECİD - NEZİR

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1962, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

508 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

93. Cüz | NEZİR - NİZÂMÎ

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1962, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

509 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

94. Cüz | NİZÂMÎ - ORHAN

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1962, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 321 - 400)

510 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

95. Cüz | ORHAN - ÖRF

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1962, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 401 - 480)

511 Mad in Orbit

William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet Twelfth Printing New York, 1962,
192 s.

512 The Mad Frontier

William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet Tenth Printing New York, 1962,
192 s.

513 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı

10

Annual of the Archeological Museums of İstanbul

Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri XXIII İstanbul, Mayıs 1962, İstanbul Matbaası
152 s. + XXVIII s.

514 Fables

La FONTAINE

Introduction, Notes et Relevé de Variantes pa Georges Couton


Garnier Frères 703 Pris, Septembre 1962, Imprimerie Paul Dupont
576 s.

515 Dewey Onlu Tasnifi

Kütüphaneciye Kılavuz

Mediha YURTTABİR


İstanbul, 1963, Ayyıldız Matbaası
56 s.

516 Eski Harfli Türkçe Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu

(Muvakkat Basım)

Millî Kütüphane ile Ankara ve İstanbul Kütüp-hanelerinde Bulunan Eski Harfli Türkçe Gazete ve Dergilerin, Ayrıca Diğer Periyodiklerin Bibliyografik Künyeleri

Anonim


Millî Kütüphane Yayınları Ankara, 1963, Millî Kütüphane Cilt ve Basım Atelyesi
s.

517 Haşmetli Yosmalar

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir

Resimler: Sabiha Bozcalı


Mehmed Koçu - Koçu Yayınları İstanbul, 1963, Nurgök Matbaası
80 s.

518 İstanbulun Fethi

Feridun Fazıl TÜLBENTÇİ


İnkılâp ve Aka Kitabevleri Üçüncü Baskı İstanbul, 1963, Ceylan Yayınları Matbaası
285 s.

519 Yapı ve Kredi Bankası Madeni Para Koleksiyonu Hakkında Etüt

Nuri PERE


İstanbul, 1963,
s.

520 Nâdir Birkaç Sikke

Eyyubî, Selçuk, Moğol, Kırım Hanları, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Karamanoğlu, Alâiye Beyleri, Eşrefoğlu, Germiyanoğlu, Şerefhanlar ve Osmanlı Hükümdarlarına Ait Olan Bu Sikkeler, Kolleksiyonumda Bulunan Nadir Sikkelerden Birkaçıdır.

Şerafettin EREL


İstanbul, 1963,
s.

521 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

97. Cüz | PÎRÎ MEHMED PAŞA - RÂZÎ

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1963, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 561 - 640)

522 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

98. Cüz | RÂZÎ - REY

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1963, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 641 - 720)

523 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

99. Cüz | REY - RÜZZİK

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1963, Millî Eğitim Basımevi
88 s. (s. 721 - 808)

524 Ayasofya Müzesi Yıllığı - Annual of Ayasofya Museum

(No. 5)

Anonim


Ayasofya Müzesi VII İstanbul, 1963, İstanbul Matbaası
75 s. + resimler

525 Resimli - Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi

Cilt: VI

Heyet

Metin ve İlâveler: Metin ve İlâveler: Midhat Sertoğlu, Redaksiyon: Server R. İskit ve Zarif Orgun ve Nail İnal


İskit Yayınevi / Güven Yayınevi İstanbul, 1963, Güven Basımevi
720 s.

526 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

96. Cüz | ÖRFÎ - PÎRÎ MEHMED PAŞA

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1963, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 481 - 560)

527 A Farewell to Arms

Ernest HEMINGWAY


Penguin Books Reprinted Middlesex, 1963, Cox and Wyman
256 s.

528 Shane

Jack SCHAEFER


Bantam Books 20th printing New York, 1963,
119 s.

529 The Bridge Over The River Kwai

Pierre BOULLE

Translated by Xan Fielding


Bantam Books 22nd printing New York, 1963,
150 s.

530 The Call of the Wild

White Fang

Jack LONDON


Bantam Books 7th printing New York, 1963,
293 s.

531 The Voodoo Mad

William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet Eleventh Printing New York, 1963,
192 s.

532 The Washington Waste-Makers

George JOHNSON


Monarch Select Books Connecticut, August 1963,
189 s.

533 Travels with Charley

in search of America

John STEINBECK


Bantam Books New York, 1963,
275 s.

534 Crooked House

Agatha CHRISTIE


Fontana/Collins Fourth Impression London, February 1963,
191 s.

535 Harput Tarihi

Nurettin ARDIÇOĞLU


Harput Turizm Derneği No: I İstanbul, 1964, Matbaa Teknisyenleri Basımevi
96 s.

536 İstanbul Camileri

Tahsin ÖZ


Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Yayın No: 5 , 1964,
117 s.

537 Yeniçeriler

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir

Resimler: Sabiha Bozcalı


Mehmed Koçu - Koçu Yayınları İstanbul, 1964, Nurgök Matbaası
336 s.

538 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

100. Cüz | SÂ - SA'ÎD

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1964, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

539 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

101. Cüz | SA'ÎD - SÂMİRÎLER

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1964, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

540 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

102. Cüz | SÂMİRÎLER - SARUHAN-OĞULLARI

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1964, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

541 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

103. Cüz | SARUHAN-OĞULLARI - SECCÂDE

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1964, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (s. 241 - 304)

542 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

104. Cüz | SECCÂDE - SELÇUKLULAR

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1964, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 305 - 384)

543 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu

C. II

Hadis ve Fıkıh No. 2171 - 4679

Hazırlayanlar: Fehmi Edhem Karatay ve O. Reşer


Topkapı Sarayı Müzesi No:15 İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, 1964, Küçükaydın Matbaası
776 s.

544 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi III - Birinci Kısım - Yıldırım Bayezid Devri - İkinci Kısım Fetret Devri - Üçüncü Kısım Çelebi Sultan Mehmet, Birinci Mehmet - Dördüncü Kısım Murat II Devri

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1964, Yeni Matbaa
336 s.

545 Cyrano de Bergerac

Edmond ROSTAND

Translated by Brian Hooker


Bantam Books New York, 1964,
196 s.

546 The Great Siege

Malta 1565

Dr. Ernle BRADFORD


Penguin Books London, 1964, Clays
256 s.

547 The Prince and the Pauper

Mark TWAIN


Signet Third Printing New York, 1964,
219 s.

548 The Self-Made Mad

William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet Seventh Printing New York, 1964,
192 s.

549 Twelve Angry Men

Reginald ROSE


Samuel French London, , Latimer, Trend and Co.
75 s.

550 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı

11-12

Annual of the Archeological Museums of İstanbul

Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri XXIV İstanbul, Ekim 1964, İstanbul Matbaası
231 s. + LX levha

551 Küçük Amasra Tarihi ve Eski Eserleri Kılavuzu

Prof. Dr. Semavi EYİCE


Milli Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri: I Sayı: 19 Ankara, 1965, Türk Tarih Kurumu Basımevi
78 s. + 27 resim + 1 harita

552 Mahmud II. Zamanında Bosna - Hersek

Dr. Ahmet Cevat EREN


İstanbul, 1965, Nurgök Matbaası
168 s.

553 Milet Kılavuzu

Musa BARAN


Milli Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri: I Sayı: 18 Ankara, 1965, Ankara Üniversitesi Basımevi
75 s. + resimler

554 Venezuela'lı General Miranda'nın Türkiye'ye Dair Hâtıratı

Yazar ve Seyyah Jean Chardin'in Anlattığı Kalp Para Ticareti

Comte de Césy Dördüncü Murad Tarafından Atanan Fransa Elçisi

Fuad CARIM


, 1965, Berksoy Matbaası
109 s.

555 An Illustrated Outline History of Mankind

Volume I

Edited by Fay-Cooper Cole and Harris Gaylord Warren


Consolidated Book Publishers Chicago, 1965, xix +
394 s.

556 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi X - Dördüncü Mehmed Devrinin Devamı - İkinci Süleyman - İkinci Ahmed - İkinci Mustafa - Üçüncü Ahmed - Birinci Mahmud - Üçüncü Osman

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1965, Yeni Matbaa
320 s.

557 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

105. Cüz | SELÇUKLULAR - SEMÂ'

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1965, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 385 - 464)

558 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

106. Cüz | SEMÂ' - SEYYİD VEHBÎ

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1965, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 465 - 544)

559 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

107. Cüz | SEYYİD VEHBÎ - SİKKE

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1965, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 545 - 624)

560 An Illustrated Outline History of Mankind

Volume II

Edited by Fay-Cooper Cole and Harris Gaylord Warren


Consolidated Book Publishers Chicago, 1965,
416 s.

561 Atlas of Human Anatomy

Vol. III

Part II: Atlas of Neuroanatomy Central Nervous System, Autonomic Nervous System Eye, Ear, and Skin

Johannes SOBOTTA

8 th English Edition by Frank H. J. FIGGE, Ph.D., Sc.D.


Hafner Publishing Company New York, 1965, Hafner Publishing Company
XX + s. with 75 colored and 146 black and white illustrations

562 İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu

III. Cilt

Fasikül: I

Millî Eğitim Bakanlığı Kitaplıklar Müdürlüğü Tasnif Komisyonu


Maarif Vekilliği Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: II No: 3 İstanbul, 1965, Millî Eğitim Basımevi
187 s.

563 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi IV - Birinci Kısım - Fâtih Sultan Mehmet

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1965, Yeni Matbaa
310 s.

564 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi VII - İkinci Kısım - Birinci Süleyman (Kanûnî Süleyman) - Osmanlı imparatorluğunda Muvâzene Devri (1566 veya 1579 - 1683) (İkinci Selim)

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1965, Yeni Matbaa
320 s.

565 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi VIII - Üçüncü Murad (Onikinci Osmanlı Padişâhı) - Üçüncü Mehmed (Onüçüncü Osmanlı Padişâhı) - Birinci Ahmet (On dördüncü Osmanlı Padişâhı)

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1965, Yeni Matbaa
318 s.

566 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi IX - Birinci Kısım - Birinci Mustafa Devri - Dördüncü Murad - Sultan İbrâhim - Dördüncü Mehmed

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1965, Yeni Matbaa
320 s.

567 Cry, The Beloved Country

Alan PATON


Penguin Books Reprint Middlesex, 1965, Hazell watson & Viney
240 s.

568 Our Lady of Ephesus

Rev. Bernard F. DEUTSCH


The Bruce Publishing Company Milwaukee, 1965,
xiii + 171 s.

569 The Sailor

Arthur ORRMONT


Ballantine Books New York, 1965,
127 s.

570 15 American One-act Plays

Selection

Edited and with Introductions by Paul Kozelka


Washington Square Press 6th printing New York, November 1965,
308 s.

571 16'ıncı Asırda Osmanlılarda Saat ve Takiyüddin'in "Mekanik Saat Konstrüksiyonuna Dair En Parlak Yıldızlar" Adlı Eseri

The Clocks in Ottoman Empire in 16th Century And Taqi al Din's "The Brightest Stars For The Construction Of The Mechanical Clocks"

Sevim TEKELİ


Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sayı: 171 Felsefe Araştırmaları Enstitüsü Yayınları Sayı: 1 Ankara, 1966, Ankara Üniversitesi Basımevi
339 s.

572 Denizbacı Definesi

İbrahim ARTUK


Ankara, 1966,
s.

573 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi I - Birinci Kısım - I İslâmiyetten evvel Türkler - II İslâmiyet devrinde Türkler

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İkinci Baskı İstanbul, 1966, Yeni Matbaa
320 s.

574 Resimli Rehber

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Yunan Roma Bizans Heykeltraşlık ve Mimarlık Eserleri Kolleksiyonları

Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri İstanbul, 1966, Millî Eğitim Basımevi
162 s.

575 Türkiye'de Petrol

Prof. Dr. Ekrem GÖKSU


Ekrem Göksu İstanbul, 1966, Kâğıt ve Basım İşleri
xx + 239 s. + 1 harita

576 Son Altı Osmanlı Padişahı Zamanında İstanbul'da Basılan Gümüş Paralar (1)

Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1966,
s.

577 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi XI - 18 Asırda Avrupa ve Dünya Vaziyeti - Üçüncü Mustafa - Birinci Abdülhamid Devri - Üçüncü Selim - Dördüncü Mustafa - İkinci Sultan Mahmud

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1966, Yeni Matbaa
s.

578 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

108. Cüz | SİKKE - SÎRET-İ ANTER

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1966, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 625 - 704)

579 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

109. Cüz | SÎRET-İ ANTER - SUFRÛY

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1966, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 705 - 784)

580 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi XII - İkinci Mahmud Devrinin Devamı - Abdülmecid - Abdülaziz ve Beşinci Murad Devirleri

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1966, Yeni Matbaa
320 s.

581 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi XIII - Sultan İkinci Abdülhamid Han

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1966, Yeni Matbaa
320 s.

582 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi XIV - Beşinci Sultan Mehmet (Reşad) - Altıncı Mehmed "Sultan Mehmed Vahideddin"

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1966, Yeni Matbaa
312 s.

583 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu

C. III

Akaid, Tasavvuf, Mecalis, Ediye, Tarih, Siyer, Teracim, Bilimler No. 4680 - 7487

Hazırlayan: Fehmi Edhem Karatay


Topkapı Sarayı Müzesi No:15 İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, 1966,
952 s.

584 Angélique

Book Two

The Road to Versailles

Sergeanne GOLON


Pan Books Ninth Printing London, 1966, Richard Clay
349 s.

585 Raving Mad

William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet Sixth Printing New York, 1966,
192 s.

586 The Age of Reason

Jean-Paul SARTRE

Translated by Eric Sutton


Penguin Books Middlesex, 1966, C. Nicholls
300 s.

587 The Red Pony

John STEINBECK


Bantam Books New York, 1966,
120 s.

588 Automotive Engines

William H. CROUSE


McGraw-Hill New York, 1966,
xv + 623 s.

589 Pictorial English Word-book

E. C. PARNWELL


Oxford University Press London, 1966,
xiii + s.

590 Dünya Görüşüm

Bertrand RUSSELL

Türkçesi Cenap Yılmaz


Bilgi Yayınevi : 29 Denemeler, Anılar Dizisi: 5 Birinci Basım Ankara, Eylül 1966, Ankara Üniversitesi Basımevi
100 s.

591 Baragan'ın Dikenleri

Panait ISTRATİ


Varlık Yayınları Dördüncü Basılış İstanbul, Ocak 1966, Ekin Basımevi
90 s.

592 Âbideleri ve Kitâbeleri ile Karaman Tarihi - Ermenek ve Mut Âbideleri

İbrahim Hakkı KONYALI      Kimdir


İstanbul, 1967, Baha Matbaası
800 s.

593 Coins of the Urtuki Turkumans (Foes of the Crusaders), Oxford, 1875

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


Reprint Chicago, 1967,
XII + 44 s. + VII Plates

594 Devlet Gücünü Kemirenler

Patrona Halil

Devlet Gücünü Zedelemiş Bir Serserinin Romanlaşdırılmış Hayatı

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir

Resimlendiren: Sabiha Bozcalı


Mehmed Koçu - Koçu Yayınları İstanbul, 1967, Yaylacık Matbaası
176 s.

595 Hayatta Kalabilme

Anonim


GnKur. Bşk. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ankara, 1967, K. K. K. Askerî Basımevi
333 s.

596 Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi

Ord. Prof. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI      Kimdir


Türk Tarih Kurumu VII. Seri No. 53 Ankara, 1967, Türk Tarih Kurumu Basımevi
xvii, 381 + 58 s.

597 Osmanlı Altınları / Gold Coins of the Ottoman Empire

Remzi KOCAER


İstanbul, 1967,
s.

598 Osmanlı Nişanları / The Ottoman Orders

İbrahim ARTUK Cevriye ARTUK


İstanbul, 1967,
s.

599 Side Kılavuzu

Ord. Prof. Dr. Arif Müfid MANSEL


Milli Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri: I Sayı: 21 Ankara, 1967, Türk Tarih Kurumu Basımevi
32 s. + 43 resim

600 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. I.

The Coins of the Eastern Khaleefehs in the British Museum

Stanley LANE-POOLE      Kimdir

Edited by Reginald Stuart POOLE


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

601 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. X.

Additions to the Oriental Collection 1876-1888

Part II.: Additions to Vols. V.-VIII.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

602 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

110. Cüz | SUĞD - SÜBHA

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] İ. KAFESOĞLU, T. YAZICI, N. M. ÇETİN Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1967, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

603 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

111. Cüz | SÜBHA - SÜLEYMAN II.

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, F. IŞILTAN, N. M. ÇETİN Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1967, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

604 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

112. Cüz | SÜLEYMAN II - SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, F. IŞILTAN, N. M. ÇETİN Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1967, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

605 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. II.

The Coins of the Mohammadan Dynasties in the British Museum, Classes III-X.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

606 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. III.

The Coins of the Turkumán Houses of Seljook, Urtuk, Zengee, etc. in the British Museum, Classes X-XIV.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

607 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. IV.

The Coinage of Egypt: (A.H. 358-922) under the Fátimee Khaleefehs, the Ayyoobees, and the Memlook Sultans. Classes XIVA. XV. XVI.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

608 İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu

III. Cilt

Fasikül: II

Millî Eğitim Bakanlığı Kitaplıklar Müdürlüğü Tasnif Komisyonu


Maarif Vekâleti Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: 2 No: 3 İstanbul, 1967, Millî Eğitim Basımevi
161 s.

609 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. V.

The Coins of the Moors of Africa and Spain: and the Kings and Imáms of the Yemen in the British Museum, Classes XIVB. XXVII.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

610 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. VI.

The Coins of the Mongols in the British Museum, Classes XVIII.-XXII.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

611 VI. Türk Tarih Kongresi

Ankara 20 - 26 Ekim 1961

Kongreye Sunulan Bildiriler

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri No. 6 Ankara, 1967, Türk Tarih Kurumu Basımevi
686 s. + resimler

612 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. VII.

The Coinage of Bukhárá (Transoxiana) in the British Museum From the Time of Timur to the Present Day Classes XXII, XXIII.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

613 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. VIII.

The Coins of the Turks in the British Museum, Class XXVI.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

614 Catalogue of Oriental Coins in the British Museum Vol. IX.

Additions to the Oriental Collection 1876-1888

Part I.: Additions to Vols. I.-IV.

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


First Reprinting Bologna, 1967,
s.

615 Artvin 1967 İl Yıllığı

Komite


, 1967, Güneş Matbaacılık
389 s.

616 Brave New World

Aldous HUXLEY


Bantam Books 39th printing New York, 1967,
177 s.

617 The Antigone

SOPHOCLES

Translated by Gilbert Murray


George Allen & Unwin Tenth Impression London, 1967, C. Tingling
95 s.

618 The Theban Plays

SOPHOCLES

Translated by E. F. Watling


PenguinBooks Reprinted London, 1967, Richard Clay
168 s.

619 Principles of Accounting

Komisyon

Prepared by William L. Ventolo


Educational Methods Chicago, 1967,
xi + 350 s.

620 Nâdir Birkaç Sikke

Hısn Keyfa Eyyûbileri, Beni Resi, Mısır Memlûkları, Denizli Oğulları, Saruhan Oğulları, Alâiye Beyleri, ve Osman Oğullarına Ait Sikkeler

Sayı: 2

Şerafettin EREL


İstanbul, Nisan 1967,
s.

621 The Mad's Dave Berg Looks At Things

Dave BERG


Signet Fifth Printing New York, November 1967,
192 s.

622 Bunlar da mı İnsan

Primo LEVİ

Çeviren: Zeyyat Selimoğlu


Varlık Yayınları sayı: 1343 Faydalı Kitaplar: 79 İstanbul, Aralık 1967, Ekin Basımevi
189 s.

623 Varlık Yıllığı

1968

Kollektif


Varlık Yayınları İstanbul, Aralık 1967, Ekin Basımevi
654 s.

624 Aydın Oğulları Tarihi hakkında Bir Araştırma

Dr. Himmet AKIN


Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi No. 60 Tarih Enstitüsü No. 6 İlâveler yapılmış ve düzeltilmiş 2. baskı Ankara, 1968, Ankara Üniversitesi Basımevi
XX + 254 s. + 36 s. resimler

625 Denizli Tarihi

Tarhan TOKER


Denizli, 1967 - 1968, Yenigün Matbaası
192 s.

626 Die Münzprägungen des Islams Zeitlich und Örtlich Geordnet, I. Band - Der Westen und Osten bis zum Indus mit Synoptischen Tabellen

Eduard von ZAMBAUR


Wiesbaden, 1968,
s.

627 Edebî ve Mânevî Dünyası İçinde Fâtih

Sâmiha AYVERDİ


İstanbul Fetih Cemiyeti İstanbul Enstitüsü 19 İstanbul, 1968, Baha Matbaası
315 s.

628 Kabakçı Mustafa

Devlet Gücünü Zedelemiş Bir Serserinin Romanlaşdırılmış Hayatı

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir

Resimler: Sabiha Bozcalı


Mehmed Koçu - Koçu Yayınları İstanbul, 1968, İskender Matbaası
100 s.

629 Kütüphane Malzemesi El Kitabı

1. Cilt

Basılı Formlar, Fiş Örnekleri ve Bunların Kütüphane Hizmetlerinde Kullanılmaları

M. Sc. Osman Tekin AYBAŞ


Türk Kütüphaneciler Derneği Nu. 6 Ankara, 1968, Güven Matbaası
IX + 114 s.

630 Longmans English Larousse

The New Encyclopedia Dictionary

Anonim


Longmans, Green and Co Ltd , 1968, Hazell Watson & Viney
1343 s.

631 Osmanlılarda Madeni Paralar

Nuri PERE


İstanbul, 1968,
s.

632 Türk-İslâm Oymacılık San'atından Rahleler

Koran-stands / Pupitres à Coran / Koranständer

Cevdet ÇULPAN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İstanbul, 1968, Millî Eğitim Basımevi
65 s. + 66 s. resim

633 Atlas of Human Anatomy

Vol. I

Atlas of Bones, Joints, and Muscles (Osteology, Syndesmology, and Myology)

Johannes SOBOTTA

8 th English Edition by Frank H. J. FIGGE, Ph.D., Sc.D.


Hafner Publishing Company New York, 1968, Hafner Publishing Company
XXVII + s. with 195 colored and 227 black and white illustrations

634 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

113. Cüz | SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ - ŞAMAN

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, S. BULUÇ, F. IŞILTAN, N. M. ÇETİN Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1968, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

635 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

114. Cüz | ŞAMAN - ŞEKER-GENÇ

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1968, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 321 - 400)

636 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

115. Cüz | ŞEKER-GENÇ - ŞEYHÎLER

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, S. BULUÇ, F. IŞILTAN, N. M. ÇETİN Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1968, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 401 - 480)

637 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

116. Cüz | ŞEYHÎLER - ŞİNTERE

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, S. BULUÇ, F. IŞILTAN, N. M. ÇETİN Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1968, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 481 - 560)

638 Yıldırım Bayezıd'ın Oğullarına Ait Akçe ve Mangırlar (2)

Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1968,
s.

639 Death of a Salesman

Arthur MILLER


Penguin Books Reprinted Middlesex, 1968, Western Printing Services
112 s.

640 Ivanhoe

Sir Walter SCOTT


Longmans Reprinted London, 1968, St. Paul's Press, Malta
136 s.

641 The Great Gatsby

F. Scott FITZGERALD


Penguin Books Reprinted Middlesex, 1968, Hunt Barnard
188 s.

642 The Indigestible Mad

William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet Third Printing New York, 1968,
192 s.

643 The Pearl and Burning Bright

John STEINBECK


Pan Books Ninth Printing London, 1968, Hazell Watson and Viney
155 s.

644 England in Literature

Robert C. POOLEY George K. ANDERSON Paul FARMER Helen THORNTON


Scott, Foresman and Company Illinois, 1968,
820 s.

645 The Old Man and the Sea

Ernest HEMINGWAY


Jonathan Cape Thirty-First Impression London, May 1968, The Chaucer Press
127 s.

646 Mad For Better or Verse

Frank JACOBS

Illustrated by Paul Coker, Jr.


Signet First Printing New York, November 1968,
192 s.

647 A Concise Treasury of Great Poems

121 Poets


Pocket Books 17th printing New York, December 1968,
557 s.

648 Denizli Tarihi İkinci Kısım

1070-1429

Tuncer BAYKARA


İstanbul, 1969, Fakülteler Matbaası
56 s. + resimler

649 Gold

Its Beauty, Power and Allure

C.H.V. SUTHERLAND


Thames & Hudson Third edition, revised and enlarged London, 1969, jarrold and Sons, Norwich
196 s.

650 Modern Copper Coins of the Muhammadan States of Turkey, Persia, Egypt, Afghanistan, Morocco, Tripoli, Tunis, etc.

W.H. VALENTINE


Reprint London, 1969,
s.

651 Tanrılar, Mezarlar, Bilginler (Arkeolojinin Romanı)

C. W. CERAM

Çeviren: Hayrullah Örs


Remzi Kitabevi İstanbul, 1969, Yükselen Matbaası
408 s.

652 Woodturning

Geoff PETERS


An Arco Mayflower Handybook London, 1969, Compton Printing
152 s.

653 Yapı ve Kredi Bankası Madenî Paralar Sergisi

Anonim


İstanbul, 1969,
s.

654 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

117. Cüz | Şİ'R - TAHMASP I.

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, S. BULUÇ, F. IŞILTAN, N. M. ÇETİN Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1969, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 561 - 640)

655 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu

C. IV

Filoloji, Edebiyat, Mecmualar No: 7488 - 9043

Hazırlayan: Fehmi Edhem Karatay


Topkapı Sarayı Müzesi No:15 İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, 1969, Millî Eğitim Basımevi
576 s.

656 Ayasofya Müzesi Yıllığı - Annual of Ayasofya Museum

(No. 8)

Anonim


Ayasofya Müzesi XI İstanbul, 1969, Yenilik Basımevi
87 s. + resimler

657 The Godfather

Mario PUZO


Fawcett Crest Greenwich, 1969,
446 s.

658 Varlık Yıllığı

1970

Kollektif


Varlık Yayınları İstanbul, Aralık 1969, Ekin Basımevi
586 s.

659 Amucazade Hüseyin Paşa Yalısı

Ord. Prof. Dr. Süheyl ÜNVER Prof. Yük. Mim. Sedad Hakkı ELDEM


Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu İstanbul, 1970, Kâğıt ve Basım İşleri
45 s.

660 Âşıkpaşaoğlu Tarihi

ATSIZ


Devlet Kitapları 1000 Temel Eser: 23 İstanbul, 1970, Millî Eğitim Basımevi
234 s.

661 Deniz Müzesi Kataloğu

Anonim


İstanbul, 1970, Deniz Basımevi
45 s.

662 Garb Dillerinde Dr. A. Süheyl Ünver Bibliyografyası

Bibliographie du Dr. A. Süheyl Ünver en langue Français, anglais allemand et italien

Gönül ÖZDEMİR


İstanbul Üniversitesi Rektörlük No.: 1487 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi No.: 3 İstanbul, 1970, Çelikcilt Matbaası
21 s.

663 Kanunî Armağanı

Anonim


Türk Tarih Kurumu VII. Seri - Sa. 55 Ankara, 1970, Türk Tarih Kurumu Basımevi
vii, 306 s. + resimler

664 Klâsik Yunan Mitolojisi

Şefik CAN


İnkılâp ve Aka Kitabevleri İkinci Baskı Ankara, 1970, Bahar Matbaası
567 s.

665 Osmanlıca Okuma Anahtarı

Nahit TENDAR Nebahat KARAORMAN


İstanbul, 1970, Bilgin Ofset
56 s.

666 Pamukkale Kılavuzu

Tarhan TOKER


Turistik Yayınlar 5 Denizli, Yayın tarihi yok, Yenigün Matbaası
35 s.

667 Tarih Boyunca Bezeme Sanatı ve Örnekleri

Hazırlayan: Hüseyin Kılıçkan


Taç Yayınevi İstanbul, Yayın tarihi yok,
160 s.

668 Turistik Pamukkale

(Hierapolis)

Tarhan TOKER

Çeviren: C. Altuntaş


Ümit Yayınları Denizli, Yayın tarihi yok, Yenigün Matbaası
33 s. resimler

669 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

118. Cüz | TAHMASP I. - TANZÎMÂT

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, S. BULUÇ, F. M. ÇETİN Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1970, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 641 - 720)

670 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

119. Cüz | TANZÎMÂT - TARÎKA

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, A. KARAHAN, O. F. KÖPRÜLÜ, Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir Birinci Basılış İstanbul, 1970, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 721 - 800)

671 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

12/I. Cilt 120. Cüz | TARÎKAT - TEBERKE

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, A. KARAHAN, O. F. KÖPRÜLÜ, Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir Birinci Basılış İstanbul, 1970, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

672 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

121. Cüz | TEBERKE - TENES

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, A. KARAHAN, O. F. KÖPRÜLÜ, N. GÖYÜNÇ Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir Birinci Basılış İstanbul, 1970, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

673 Atlas of Human Anatomy

Vol. II

Atlas of Visceral Anatomy Digestive, Respiratory, and Urogenital Systems

Johannes SOBOTTA

8 th English Edition by Frank H. J. FIGGE, Ph.D., Sc.D.


Hafner Publishing Company New York, 1970, Hafner Publishing Company
XV + s. with 122 colored and 158 black and white illustrations

674 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi II - Birinci Kısım - I Kuruluş Devri - II Orhan Gazi Devri - III Birinci Murad Devri

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1970, Sile Matbaa
320 s.

675 Nâdir Birkaç Sikke

Sayı: 3

Arap Sasannî, Emevi, Abbasi, Beni Ukayl, Selçuklular, Gazneliler, Danişment Oğulları, Menküçük Oğulları, Eyyubi, Karaman Oğulları, İlhanlılar, Celayir Oğulları, Artuk Oğulları, Mısır Memlûkleri, Çağatay, Şerefhanlar, Timurî, Akkoyunlu, Şam Atabeyleri, Ayd

Şerafettin EREL


İstanbul, 1970,
s.

676 Sultan Mahmud II Zamanında Darp Edilen Osmanlı Madeni Paraları (3)

Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1970,
s.

677 The Rainbow

D. H. LAWRENCE


Penguin Books Reprint Middlesex, 1970, C. Nicholls & Company
496 s.

678 The Secret Adversary

Agatha CHRISTIE


Pan Books 17th printing London, 1970, Hazell Watson and Viney
221 s.

679 Elvah-ı Nakşiye Koleksiyonu

Halil EDHEM      Kimdir

Bugünkü Dile Aktaran: Gültekin Elibal


Milliyet Yayınları Sanat Kitapları Dizisi: 1 İstanbul, Mayıs 1970, Baha Matbaası
88 s. + 16 resim

680 Mad Power

William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet First Printing New York, October 1970,
192 s.

681 Varlık Yıllığı

1971

Kollektif


Varlık Yayınları İstanbul, Aralık 1970, Ekin Basımevi
630 s.

682 Âbideleri ve Kitabeleri ile Şereflikoçhisar Tarihi

İbrahim Hakkı KONYALI      Kimdir


İstanbul, 1971, Fatih Matbaası
XXVI + 696 s.

683 Cumhuriyet Dönemi Madenî Paralar Kataloğu 1924-1971

M. Bülent COŞKUN


İstanbul, 1971,
s.

684 Gold Coins of the World

Robert FRIEDBERG


New York, 1971,
s.

685 İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Teşhirdeki İslâmî Sikkeler Kataloğu Cilt I

İbrahim ARTUK Cevriye ARTUK


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri III No: 7 İstanbul, 1971,
LVI + 451 s. + LVIII Levha

686 Kanuni Devri Budin Tahrir Defteri

(1546 - 1562)

Dr. Gyula KALDY-NAGY


Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 177 Ankara, 1971, Ankara Üniversitesi Basımevi
374 s.

687 Köyde Toplumsal Yapı ve Siyasal Kültür

İki Grup Köyde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Doç. Dr. Özer OZANKAYA


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi No: 322 Ankara, 1971, Sevinç Matbaası
336 s.

688 Osmanlı Devlet Erkânı

Sadr-ı-A'zamlar (Vezir-i-A'zamlar) Şeyh-ül-İslâmlar Kapdan-ı-Deryalar Baş-Defterdarlar Reîs-ül-Küttablar

İsmail Hâmi DANİŞMEND      Kimdir


Türkiye Yayınevi İstanbul, 1971, Yaylacık Matbaası
360 s.

689 Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu

Paul WITTEK

Çeviren: Güzin Yalter


Türkiye Yayınevi Batı Dillerinde Osmanlı Tarihleri: 1 İstanbul, 1971, Yaylacık Matbaası
328 s.

690 Önemli Birkaç Kitabe

Şerafettin EREL


İstanbul, 1971, Baha Matbaası
8 s.

691 Selçuklular Zamanında Türkiye

Prof. Dr. Osman TURAN


İstanbul, 1971,
s.

692 Takvîm-i Meskûkât-ı Selçûkiyye (Catalogue des Monnaies Seldjoukids)

İsmail GALİB      Kimdir


Tıpkı Basım Ankara, 1971,
s.

693 Topkapı Sarayı Müzesi Çinili Köşk

Türk Çini ve Keramikleri Seksiyonu Rehberi

Hazırlayan: Asuman Kolsuk


Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri: 5 Sayı: 9 İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
30 s.

694 Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu

Birinci Cilt (A - F)

1 - 6008

M. Seyfettin ÖZEGE


İstanbul, 1971, Fatih Yayınevi Matbaası
428 s.

695 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I

1. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 1 - 96)

696 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II

10. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 1 - 96)

697 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II

11. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 97 - 192)

698 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II

12. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 193 - 288)

699 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

122. Cüz | TENES - TIRÂZ

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966, C. BAYSUN v. 1968.] T. YAZICI, A. KARAHAN, O. F. KÖPRÜLÜ, N. GÖYÜNÇ Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir Birinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

700 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II

13. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 289 - 384)

701 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II

14. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 385 - 480)

702 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II

15. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 481 - 576)

703 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II

16. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 577 - 672)

704 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I

2. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 97 - 192)

705 Türkiye Tarih Yayınları Bibliyoğrafyası

II

1955 - 1968

Hazırlayan Enver KORAY


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
510 s. + II s.

706 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I

3. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 193 - 288)

707 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I

4. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 289 - 384)

708 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi V - İkinci Bayezid ve Yavuz Selim Devirleri

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İstanbul, 1971, Kardeş Matbaası
320 s.

709 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I

5. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 385 - 480)

710 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi VI - Birinci Kısım - Birinci Süleyman "Kanûnî"

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi İkinci Baskı İstanbul, , Özaydın Matbaacılık
320 s.

711 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I

6. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 481 - 576)

712 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I

7. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 577 - 672)

713 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I

8. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 673 - 768)

714 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I

9. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
102 s. (s. 769 - 870)

715 Auschwitz

A Doctor's Eye-witness Account

Dr. Miklos NYISZLI

Translated by Tibere Kremer and Richard Seaver


Mayflower Books Reprinted London, 1971,
158 s.

716 Breakfast at Tiffany's

Truman CAPOTE


Penguin Books Middlesex, 1971, C. Nicolls & Company
157 s.

717 Selçuklular Tarihi I

MEVDÛDÎ

Urducadan Çeviren: Ali Genceli


Ankara, Eylül 1971,
s.

718 The Mad's Dave Berg Looks At Our Sick World

Dave BERG


Signet Second Printing New York, November 1971,
192 s.

719 Ahlat Mezartaşları

Beyhan KARAMAĞARALI


Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü San'at Tarihi Serisi: 1 Ankara, 1972, Güven Matbaası
XI + 292 s. + CXLV. Lev. da 334 Resim

720 İbrahim Paşa Sarayı

Nurhan ATASOY


İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi : 1725 İstanbul, 1972, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Basımevi
189 s. + 3 s.

721 Kanunî Sultan Süleyman Adına Basılan Sikkeler

İbrahim ARTUK


Ankara, 1972,
s.

722 Kırkambar I

Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Türk Ev Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi Seri: 3 Ankara, 1972, Ajans-Türk Matbaacılık
108 s.

723 Koçi Bey Risalesi

KOÇİ Bey

Sadeleştiren Zuhuri DANIŞMAN


Devlet Kitapları Türk Kültürü Kaynak Eserleri Dizisi İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
168 s.

724 Malazgirt Armağanı

Anonim


Türk Tarih Kurumu Ankara, 1972,
s.

725 Mîzanü'l-Hakk fi İhtiyari'l-Ahakk

Kâtip ÇELEBİ

Hazırlayan Orhan Şaik Gökyay


Devlet Kitapları Türk Kültürü Kaynak Eserleri Dizisi İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
190 s.

726 Nadir Osmanlı Madeni Paraları / Rare Ottoman Coins

Anonim


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 1 İstanbul, 1972,
s.

727 Osmanlı Şeyhülislâmları

Dr. Abdülkadir ALTUNSU


Ankara, 1972, Ayyıldız Matbaası
280 s.

728 Selçuklular'ın Nadir Paralarından Bazıları ve Cimri'nin Sikkeleri

Anonim


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 2 İstanbul, 1972,
s.

729 Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı

Mehmet Ertuğrul DÜZDAĞ


Enderun Kitabevi İstanbul, 1972, Hikmet Gazetecilik
245 s.

730 Tolunoğulları ve Paraları / The Tulunids and Their Coins

Anonim


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 3 İstanbul, 1972,
s.

731 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

123. Cüz | TIRÂZ - TİMAR

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966, C. BAYSUN v. 1968.] T. YAZICI, A. KARAHAN, O. F. KÖPRÜLÜ, N. GÖYÜNÇ Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir Birinci Basılış İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

732 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II

17. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
112 s. (s. 673 - 784)

733 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü III

18. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 1 - 96)

734 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü III

19. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 97 - 192)

735 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü III

20. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 193 - 288)

736 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü III

21. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 289 - 384)

737 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü III

22. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 385 - 480)

738 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü III

23. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 481 - 576)

739 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü III

24. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları İkinci Basılış İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
94 s. (s. 577 - 670)

740 Sovyet Rusya Müzelerindeki (Moskova ve Leningrad) Nadir Osmanlı Madeni Paraları (4)

Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1972,
s.

741 VII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 25-29 Eylül 1970

Kongreye Sunulan Bildiriler, I. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri Sa. 7 Ankara, 1972, Türk Tarih Kurumu Basımevi
XXXII + 450 s.

742 Dumb Witness

Agatha CHRISTIE


Pan Books 10th printing London, 1972, Cox & Wyman
218 s.

743 The Mad Morality

or The Ten Commandments Revisited

Vernard ELLER


Signet New York, January 1972,
254 s.

744 Hey Koca Yurt

Halikarnas Balıkçısı


Hürriyet Yayınları Anadolu Kitaplığı: 1 Birinci Baskı İstanbul, Şubat, 1972, Garanti Matbaası
355 s.

745 Neden Hıristiyan Değilim

Bertrand RUSSELL

Çeviren: Ender Gürol


Varlık Yayınları Faydalı Kitaplar: 62 İkinci Baskı İstanbul, Mart 1972, Dilek Matbaası
264 s.

746 Towards Zero

Agatha CHRISTIE


Fontana/Collins Fifth Impression London, September 1972,
192 s.

747 Sosyal Antropoloji açısından İnsan ve Dünyası

Calvin WELLS

Çeviren: Erzen Onur


Remzi Kitabevi Büyük Fikir Kitapları Dizisi, 17 Birinci Basım İstanbul, Ekim 1972, Yükselen Matbaacılık
167 s.

748 A Stone For Danny Fisher

Harold ROBBINS


NEL Books Reprinted London, December 1972, Hunt Barnard
350 s.

749 Varlık Yıllığı

1973

Kollektif


Varlık Yayınları İstanbul, Aralık 1972, Dilek Matbaası
656 s.

750 Mitoloji Sözlüğü

Azra ERHAT


Remzi Kitabevi Büyük Fikir Kitapları Dizisi, 18 Birinci Basım İstanbul, Aralık 1972, Yükselen Matbaacılık
425 s.

751 Antoine Galland

İstanbul'a Ait Günlük Anılar 1672-1673

II. Cilt (1673)

Şerhlerle Yayınlayan Charles Schefer

1881'de Paris'te Ernest Leroux Kitapevi Tarafından Basılan Nüshadan Dilimize Çeviren Nahid Sırrı Örik


Türk Tarih Kurumu II. Seri - Sa. 16a Ankara, 1973, Türk Tarih Kurumu Basımevi
178 s.

752 Carpentry

Charles HAYWARD


Teach Yourself Books Fourth Edition London, 1973,
208 s.

753 Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi

Prof. Dr. Osman TURAN


İstanbul, 1973,
s.

754 İran Moğolları ve Altın Paraları / The Mongols of Persia and Their Gold Coins

Anonim


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 4 İstanbul, 1973,
s.

755 Maliye Bakanlığı Darphane Müzesi Madeni Para ve Madalya Kataloğu

Anonim


İstanbul, 1973,
s.

756 Nadir Osmanlı Madeni Paraları / Rare Ottoman Coins

Anonim


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 5 İstanbul, 1973,
s.

757 On Üç Asırlık Türk Kıyâfet Tarihine Bir Bakış

Nureddin SEVİN


Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Devlet Kitapları İstanbul, 1973, Millî Eğitim Basımevi
152 s. + 158 s. albüm

758 Origins of Islamic Coinage

An Introduction

Norman TOTTEN


Bentley College, Waltham, Massachusetts, (1973),
24 s.

759 Osmanische Numismatik

Anton C. SCHAENDLINGER


Braunschweig, 1973,
s.

760 rübâb-ı şikeste

ve diğer eserleri

Tevfik FİKRET


İnkılâp ve Aka Kitabevleri İstanbul, 1973, Yelken Matbaası
459 s.

761 Sevâkıb-ı Menâkıb

Mevlâna'dan Hatıralar

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Organon İlaçları İstanbul, 1973, Kâğıt ve Basım İşleri
viii + 52 s.

762 Seyfettin Özege Bağış Kitapları

Ek Kataloğu

-Kitap Adına Göre- Cilt-5

Hazırlayanlar: Ali Bayram - Lütfi Bayraktutan - M. Sadi Çöğenli


Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi No. 2 Erzurum, 1973, Atatürk Üniversitesi Basımevi
315 s.

763 Türkiye Cumhuriyeti Madenî Paraları ve Madalyaları 1923 - 1973

Hazırlayanlar: İbrahim Tözen - Tunçay Aykut


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 6 özel İstanbul, 1973,
s.

764 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

124. Cüz | TİMAR - TOKAT

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966, C. BAYSUN v. 1968.] T. YAZICI, S. BULUÇ, O. F. KÖPRÜLÜ, B. KÜTÜKOĞLU Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir Birinci Basılış İstanbul, 1973, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 321 - 400)

765 Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu

İkinci Cilt (G - K)

6009 - 11538

M. Seyfettin ÖZEGE


İstanbul, 1973,
524 s.

766 Nâdir Birkaç Sikke

Sayı: 4

Samanîler, Gazneliler, Selçuklar, İlhanlılar, Ak Kuyunlular, Osmanlılar

Şerafettin EREL


İstanbul, 1973,
s.

767 VII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 25-29 Eylül 1970

Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri Sa. 7a Ankara, 1973, Türk Tarih Kurumu Basımevi
X + 688 s.

768 Artvin 1973 İl Yıllığı

Komite


, 1973, Mars Matbaası
275 s.

769 Love and Order

Bosc


Diogenes Verlag Zürich, 1973,
90 s.

770 Amatör Denizcilere Liman ve Kıyı Kaptanlarına Deniz Motorcularına

İmtihan Rehberi

Muhittin UZEL


Uzel Üçüncü Baskı İstanbul, 1973, Halk Matbaası
56 s.

771 Fahişelik ve Kadın Ticareti

Jean-Gabriel MANCINI

Çeviren: Samih Tiryakioğlu


Varlık Yayınları İstanbul, Ocak 1973, Dilek Matbaası
195 s.

772 Polyunsaturated Mad

William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet Seventh Printing New York, August, 1973,
192 s.

773 Dünyamızın Gizli Sahipleri

Giovanni SCOGNAMILLO


Koza Yayınları Güncel Kitaplar Dizisi: 1 (İstanbul), Eylül 1973, Karar Matbaası
256 s.

774 The Clocks

Agatha CHRISTIE


Fontana/Collins Tenth Impression London, November 1973,
221 s.

775 The Mad World of William M. Gaines

Frank JACOBS


Bantam Books New York, December 1973,
244 s.

776 Varlık Yıllığı

1974

Kollektif


Varlık Yayınları İstanbul, Aralık 1973, Murat Matbaası
637 s.

777 Arşiv Belgelerinde Siyakat Yazısı Özellikleri ve Divan Rakamları

Dündar GÜNDAY


Türk Tarih Kurumu VII. Dizi Sa. 57 Ankara, 1974, Türk Tarih Kurumu Basımevi
259 s.

778 Çandarlı Vezir Ailesi

Ord. Prof. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI      Kimdir


Türk Tarih Kurumu VII. Dizi Sa. 66 Ankara, 1974, Türk Tarih Kurumu Basımevi
VII, 126 s.

779 İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Teşhirdeki İslâmî Sikkeler Kataloğu Cilt II

İbrahim ARTUK Cevriye ARTUK


Başbakanlık Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri III No: 7 İstanbul, 1974,
s.

780 Kendi Gök Kubbemiz

Yahya KEMAL


İstanbul Fetih Cemiyeti 4 Yahya Kemal Enstitüsü 47 Beşinci Basılış İstanbul, 1974, Baha Matbaası
176 s.

781 Mansel'e Armağan

Mélanges Mansel I

Anonim


Türk Tarih Kurumu Dizi VII Sa. 60 Ankara, 1974, Türk Tarih Kurumu Basımevi
641 s.

782 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

125. Cüz | TOKAT - TUGGURT

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966, C. BAYSUN v. 1968.] T. YAZICI, S. BULUÇ, O. F. KÖPRÜLÜ, B. KÜTÜKOĞLU Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir Birinci Basılış İstanbul, 1974, Millî Eğitim Basımevi
86 s. (s. 401 - 486)

783 Mansel'e Armağan

Mélanges Mansel II

Anonim


Türk Tarih Kurumu Dizi VII Sa. 60a Ankara, 1974, Türk Tarih Kurumu Basımevi
329 s.

784 Mansel'e Armağan

Mélanges Mansel III

Levhalar - Plates

Anonim


Türk Tarih Kurumu Dizi VII Sa. 60b Ankara, 1974, Türk Tarih Kurumu Basımevi
368 s. resim

785 Animal Farm

George ORWELL


Penguin Books Reprinted London, 1974, Hunt Barnard
120 s.

786 August 1914

Alexander SOLZHENITSYN

Translated by Michael Glenny


Bantam Books 3rd printing New York, 1974,
714 s.

787 The UFO Experience

A Scientific Inquiry

J. Allen HYNEK


Ballantine Books First Printing New York, May 1974,
309 s.

788 Tanrıların Vatanı Anadolu

C. W. CERAM

Türkçesi : Esat Nermi


Koza Yayınları Birinci baskı İstanbul, Temmuz 1974, Uycan Matbaası
317 s.

789 Tarihte Neler Oldu

Gordon CHILDE

Çevirenler: Alâeddin Şenel - Mete Tunçay


Odak Yayınları 10 Tarih Dizisi: 2 Ankara, Ağustos 1974, Sevinç Matbaası
404 s.

790 Morder on the Orient Express

Agatha CHRISTIE


Fontana/Collins Eleventh Impression London, December 1974,
191 s.

791 İnsan ve Kültür

Bozkurt GÜVENÇ


Remzi Kitabevi Büyük Fikir Kitapları Dizisi, 20 İkinci Basım İstanbul, Şubat 1974, Yükselen Matbaacılık
xvi + 424 s.

792 Arab-Sasani Paraları / The Arab-Sassanian Coins

Hazırlayan: İbrahim Tözen


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 7 İstanbul, 1975,
s.

793 Arab-Sasani Paraları II/ The Arab-Sassanian Coins

Hazırlayanlar: İbrahim Tözen - Tunçay Aykut


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 8 İstanbul, 1975,
s.

794 Başlangıcından Bugüne On Bin Türk Motifi Ansiklopedisi

Ten Thousand Turkish Motif Encyclopedia

Anonim


Gözen Yayıncılık İstanbul, ,
352 s.

795 Camilerin Aydınlatılması Üzerinde Bir Araştırma

Une Recherch sur l'eclairage des Mosques

A Research on Mosque Lighting

Prof. Orhan BOLAK


İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi No. 123 İstanbul, Yayın tarihi yok,
79 s.

796 Fars Atabegleri Salgurlular

Prof. Dr. Erdoğan MERÇİL


Ankara, 1975,
s.

797 Ferah Cerbe Fetihnamesi

ZEKERİYYAZADE

Açıklamalarla Yayına Hazırlayan Orhan Şaik Gökyay


İstanbul, 1975, Hilal Matbaacılık
182 s.

798 Maintenance

Editors of Time-Life Books


Time-Life Books The Time-Life Library of Boating New York, (1975), Printed in U.S.A.
176 s.

799 Osmanlı Türklerinde

Tuğra

Midhat SERTOĞLU


Doğan Kardeş Yayınları İstanbul, 1975, Doğan Kardeş Matbaacılık
48 s.

800 Turkish Embroideries

XVI - XIX Centuries

Macide GÖNÜL


Touring and Automobile Club of Turkey İstanbul, , Kâğıt ve Basım İşleri
64 s. + 32 plates

801 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

12/2. Cilt 126. Cüz | TUĞ - TUNUS

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966, C. BAYSUN v. 1968.] T. YAZICI, S. BULUÇ, O. F. KÖPRÜLÜ, B. KÜTÜKOĞLU Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir Birinci Basılış İstanbul, 1975, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

802 Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu

Üçüncü Cilt (L - P)

11539 - 16445

M. Seyfettin ÖZEGE


İstanbul, 1975,
470 s.

803 Nakışlı Osmanlı Mangırları / The Ornamental Copper Coinage of the Ottoman Empire (5)

Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1975,
s.

804 Büyük Vatan Şairi

Mehmet Emin Yurdakul

Anonim


Tarihî Kültür Dergisi Neşriyatı Türk Büyükleri Sayı: 1 (Nisan-Mayıs-1975) İstanbul, 1975, Zafer Matbaası
32 s.

805 The Art of Belly Dancing

Dahlena Dona Z. Mailach


Bantam Books New York, February 1975,
213 s.

806 Türkiyede Sualtı Arkeolojisi

Underwater Archaeology In Turkey

Archaeologie Sous-Marine en Turquie

Oğuz ALPÖZEN

English translation by Adair Mill Traduit en français par Professeur Nurullah Berk


Ak Yayınları Kültür Kitapları Serisi: 1 İstanbul, 1975, Apa Ofset Basımevi
64 s.

807 İstanbul ve Osmanlı Uygarlığı

Bernard LEWIS      Kimdir

Çeviren: Nihal Önol


Varlık Yayınları sayı: 1820 Faydalı Kitaplar: 160 İstanbul, Mart 1975, Dilek Matbaası
206 s.

808 1947-1967 Yılları Side Kazıları Sırasında Elde Edilen Sikkeler

Sabahat ATLAN


Türk Tarih Kurumu V. Dizi, Sa. 34 Antalya Bölgesinde Araştırmalar, Sa. 9 Ankara, 1976, Türk Tarih Kurumu Basımevi
xiv + 115 s. + xiv levha

809 Beyān-ı Menāzil-i Sefer-i ̔Irāķeyn-i Sultān Süleymān Ḫān

Naṣūḥüʼs-Silāḥī (Maṭrāḳçī)

Yayına Hazırlıyan: Prof. Dr. Hüseyin G. YURDAYDIN


Türk Tarih Kurumu I. Dizi - Sa. 3 Ankara, 1976, Türk Tarih Kurumu Basımevi
xxiii + 307 + 218 s. + 1 menziller haritası

810 İstanbul'un Mutlu Askerleri ve Şehit Olanlar

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Türk Tarih Kurumu VII. Dizi Sa. 72 Ankara, 1976, Türk Tarih Kurumu Basımevi
XIII + 160 s. + resimler

811 Merâkid-i Mu'tebere-i Üsküdar

(Ünlülerin Mezarları)

Behcetî İsmail HAKKI el-Üsküdarî

Yayına hazırlayan: Prof. Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu


Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu İstanbul, 1976, Yenilik Basımevi
127 s.

812 Nadir Osmanlı Madeni Paraları / Rare Ottoman Coins

Hazırlayanlar: İbrahim Tözen - Tunçay Aykut


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 9 İstanbul, 1976,
s.

813 Turkish Glass Art and Beykoz-ware

Fuat BAYRAMOĞLU

Translated into English by: Doç. Dr. Leylâ Melek Kermenli


Publications of the RCD Cultural Institute İstanbul, 1976, İstanbul Matbaası
116 s. + colour plates

814 Türk Asker Hekimliği Tarihi ve Asker Hastaneleri

Cilt I

Dr. General Kemal ÖZBAY


İstanbul, 1976, Yörük Basımevi
686 s.

815 Türk Asker Hekimliği Tarihi ve Asker Hastaneleri

Cilt II

Dr. General Kemal ÖZBAY


İstanbul, 1976, İstanbul Matbaası
349 s.

816 Umayyad, Abbasid and Tulunid Glass Weights and Vessel Stamps

Paul BALOG


The American Numismatic Society Numismatic Studies No.13 New York, 1976,
s.

817 XVIII. Asırda İstanbul

P. Ğ. İNCİCYAN

Tercüme ve Notlar: Hrand D. Andreasyan


İstanbul Fetih Cemiyeti İstanbul Enstitüsü 43 İstanbul, 1976, Baha Matbaası
159 s.

818 Târih-i Gılmânî

Mehmet HALİFE

Sadeleştiren: Kâmil Su


Kültür Bakanlığı 1000 Temel Eser: 74 İstanbul, 1976, Millî Eğitim Basımevi
207 s.

819 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

127. Cüz | TUNUS - TÜRKLER

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966, C. BAYSUN v. 1968.] T. YAZICI, S. BULUÇ, O. F. KÖPRÜLÜ, B. KÜTÜKOĞLU Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir Birinci Basılış İstanbul, 1976, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

820 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

128. Cüz | TÜRKLER

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966, C. BAYSUN v. 1968.] T. YAZICI, S. BULUÇ, İ. KAFESOĞLU, O. F. KÖPRÜLÜ, B. KÜTÜKOĞLU Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir Birinci Basılış İstanbul, 1976, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

821 Bride of Tancred

Diane PEARSON


Corgi Books Reissued London, 1976, Hunt Barnard
172 s.

822 Hallowe'en Party

Agatha CHRISTIE


Fontana/Collins London, ,
189 s.

823 At Bertram's Hotel

Agatha CHRISTIE


Fontana/Collins Seventeenth Impression London, June 1976,
192 s.

824 İstanbul'da Elli Yıllık Önemli Olaylar

Basiret Gazetesi İmtiyaz Sahibi ALİ

Önsöz: Tarık Zafer Tunaya


Sander Yayınları Cep Dizisi: 22 İstanbul, Ağustos 1976, Sümbül Basımevi
109 s.

825 Coins of the Ottoman Empire And The Turkish Republic, A Detailed Catalogue of the Jem Sultan Collection, Volume 1: Text

Jem SULTAN


California, 1977,
s.

826 Coins of the Ottoman Empire And The Turkish Republic, A Detailed Catalogue of the Jem Sultan Collection, Volume 2: Plates

Jem SULTAN


California, 1977,
s.

827 Marsden's Numismata Orientalia Illustrata

Stephen ALBUM


New York, 1977,
s.

828 Oriental Coins and Their Values, The World of Islam

Michael MITCHINER


London, 1977,
s.

829 Osmanlıca Okuma Kılavuzu

Anonim


Türk Nümismatik Derneği Özel Sayı 1 İstanbul, 1977,
s.

830 The Mardin Hoard

Islamic Countermarks on Byzantine Folles

N. M. LOWICK, S. BENDALL P. D. WHITTING


A H Baldwin + Sons Ltd Hampshire, 1977,
79 s.

831 The Ottoman Centuries

The Rise and Fall of the Turkish Empire

Lord KINROSS


Morrow Quill Paperbacks New York, 1977,
638 s.

832 Türkiye Müzeleri ve Müzelerdeki Şaheserlerden Örnekler

Mehmet ÖNDER


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Sanat Dizisi: 27 İstanbul, 1977, Doğuş Matbaası
254 s.

833 Osmanlıca Rehberi

1

Ali Kemâl BELVİRANLI


Nedve Yayınları (Konya), (1977),
144 s.

834 Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu

Dördüncü Cilt (R - T)

16446 - 21954

M. Seyfettin ÖZEGE


İstanbul, 1977,
520 s.

835 Antarctic Raider

W. R. D. MCLAUGHLIN


Mayflower Books London, 1977, Cox & Wyman
223 s.

836 Kanserde Klinik Kemoterapi

Komisyon


Kanserle Savaş Ulusal Federasyonu İstanbul, 1977, Nazım Terzioğlu Matematik Araştırma Enstitüsü Baskı Atölyesi
184 s.

837 Türkiye'de Sigortacılığın Gerçek Yüzü

Yazarından ithaflı ve imzalı

Emin ATASAGUN


Atasagun İstanbul, 1977, Güryay Matbaacılık
155 s.

838 The Rules Book

The 1977-80 Yacht Racing Rules Illustrated

Eric TWINAME


Adlard Coles London, 1977, Fletcher & Son
122 s.

839 Anadolu Selçuklu Mimarisinde Yazının Dekoratif Eleman Olarak Kullanılması

Metin ŞAHİNOĞLU


Türk Eğitim Vakfı Sadberk Koç Türk-İslâm Kültürü Kaynak Eserler Dizisi -1 İstanbul, Mayıs 1977, Apa Ofset
77 s.

840 Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süsleme ve El Sanatları

Architectural Decoration and Minor Arts in Seljuk Anatolia

Maden Sanatı / Metal Work

Prof. Dr. Gönül ÖNEY Dr. Ülker ERGİNSOY

Çeviri: Maggie Quigley


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Ankara, 1978, Ajans-Türk Matbaacılık
224 s.

841 İstanbul

(1875 - 1964)

Türkiye'de Yayınlanan Fransızca Bir Gazetenin Tarihi

Dr. Korkmaz ALEMDAR


Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi No: 117 Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu Yayınları No: 1 Ankara, 1978, Kalite Matbaası
253 s.

842 Türk El Dokumacılığı

Şahin Yüksel YAĞAN


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Yayın No: 178 Sanat Dizisi : 29 İstanbul, 1978, Apa Ofset Basımevi
287 s.

843 Köşkler

Hülya TEZCAN

İngilizcesi: Adair Mill


Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat Hizmetlerinden Topkapı Sarayı Müzesi 1 İstanbul, 1978, Tifdruk
32 s.

844 Seyfettin Özege Bağış Kitapları Kataloğu

-Kitap Adına Göre-

Cilt: 1-2 | A-K

Hazırlayanlar: AliBayram - M. Sadi Çöğenli


Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi No. 4 Erzurum, 1978, Atatürk Üniversitesi Basımevi
413 s.

845 The Proceedings of the Xth International Congress of Classical Archaeology

Vol. I

Ankara-İzmir 23-30/IX/1973

Edited by Ekrem Akurgal


Türk Tarih Kurumu Ankara, 1978, Türk Tarih Kurumu Basımevi
592 s.

846 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

129. Cüz | TÜRKLER

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Kültür Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966, C. BAYSUN v. 1968.] T. YAZICI, S. BULUÇ, İ. KAFESOĞLU, O. F. KÖPRÜLÜ, B. KÜTÜKOĞLU Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir Birinci Basılış İstanbul, 1978, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (s. 241 - 304)

847 The Proceedings of the Xth International Congress of Classical Archaeology

Vol. II

Ankara-İzmir 23-30/IX/1973

Edited by Ekrem Akurgal


Türk Tarih Kurumu Ankara, 1978, Türk Tarih Kurumu Basımevi
546 s.

848 The Proceedings of the Xth International Congress of Classical Archaeology

Vol. III

Ankara-İzmir 23-30/IX/1973

Edited by Ekrem Akurgal


Türk Tarih Kurumu Ankara, 1978, Türk Tarih Kurumu Basımevi
360 s. Pl.

849 Ottoman Coinage During the Reign of Sultan Abdülmecid Han (6)

Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1978,
s.

850 Sultan Abdülmecid Devri Osmanlı Madeni Paraları (6)

Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1978,
s.

851 Kid Andrew Cody & Julie Sparrow

Tony CURTIS


Star London, 1978,
307 s.

852 The Wind and The Rain

Johannes Mario SIMMEL


Popular Library New York, 1978,
478 s.

853 Fatih Sultan Mehmet

Ziya TÜTÜNCÜ


Tarihî Kültür Dergisi Neşriyatı 2. Basım İstanbul, Ocak 1978, Umut Matbaası
206 s.

854 Kapalı Çarşının Romanı

Çelik GÜLERSOY


İstanbul Kitaplığı İstanbul, 1979, Erler Matbaası
80 s.

855 Mobilya Sanat Tarihi

Kemal DİNÇEL Zafer IŞIK

M.E.B. DevletKitapları


M.E.B.DevletKitapları Öğretmen Kitapları: 146 Birinci Basılış İstanbul, 1979, Millî Eğitim Basımevi
195 s.

856 Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne Devredilen Kaimeler ve Osmanlı Bankası Banknotları

Ottoman Paper Money and Imperial Ottoman Bank Banknotes Transferred Ottoman Empire to Turkish Republic

Nezihi AYKUT


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 10 İstanbul, 1979,
s.

857 Osmanlılardan Önce Anadoluda Türkler

Claude CAHEN

Çeviren: Yıldız Moran


İstanbul, 1979,
s.

858 Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

06 - Anıtkabir, 06 - Cumhurbaşkanlığı, 06 - Türkiye Büyük Millet Meclisi, 02 - Adıyaman

Anonim


Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü I Ankara, 1979, Türk Tarih Kurumu Basımevi
78 s. + 58 s.

859 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

13. Cilt 135. Cüz | 'UBAYD ALLÂH - UTARİD

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Kültür Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966, C. BAYSUN v. 1968.] T. YAZICI, S. BULUÇ, İ. KAFESOĞLU, O. F. KÖPRÜLÜ, B. KÜTÜKOĞLU Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir Birinci Basılış İstanbul, 1979, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

860 Harem

Cengiz KÖSEOĞLU

İngilizcesi: Adair Mill


Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat Hizmetlerinden Topkapı Sarayı Müzesi 2 İstanbul, 1979, Tifdruk
40 s.

861 Kaftanlar

Fikret ALTAY

İngilizcesi: Adair Mill


Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat Hizmetlerinden Topkapı Sarayı Müzesi 3 İstanbul, 1979, Tifdruk
32 s.

862 Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu

Beşinci Cilt | (U - Z)

Ek (A - Z) 21955 - 25554

M. Seyfettin ÖZEGE


İstanbul, 1979,
450 s.

863 Sultan Abdülaziz Han Devri Osmanlı Madeni Paraları (7)

Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1979,
s.

864 Sultan Abdülaziz Han Devri Osmanlı Madeni Paraları / Ottoman Coinage During the Reign of Sultan Abdülaziz Han (7)

Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1979,
s.

865 VIII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 11-15 Ekim 1976

Kongreye Sunulan Bildiriler, I. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 8 Ankara, 1979, Türk Tarih Kurumu Basımevi
XLVIII + 562 s. + 336 s. resim

866 The Final Diagnosis

Arthur HAILEY


Pan Books 20th printing London, 1979, Richard Clay
334 s.

867 French's Index of Differential Diagnosis

Edited by F. Dudley Hart


John Wright & Sons Ltd. Eleventh Editon Bristol, May 1979, The Stonebridge Press
XII + 1003 s.

868 Dönmeler ve Dönmelik Tarihi

Dr. Abdurrahman KÜÇÜK


Ötüken Neşriyat Yayın Nu.: 139 kültür Serisi: 21 İstanbul, Yayın tarihi yok, Ünal Matbaası
304 s.

869 Osmanlı Padişah Tuğraları

Suha UMUR


Cem Yayınevi İstanbul, 1980, Halûk Ofset
327 s.

870 Serpuşlar

İzzet KUMBARACILAR


Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu İstanbul, Yayın tarihi yok,
48 s. + 36 s. resim

871 The Coinage of the Ayyubids

Paul BALOG


Royal Numismatic Society Special Publication Number 12 London, 1980,
s.

872 The Topkapı Palace

Treasury of the Empire

(Imperial Treasury)

Cengiz KÖSEOĞLU

Translated by: Sedef Bircan Özçelik


Ak Yayınları Kültür ve Sanat Kitapları: 50 Yeni Dizi: 4 İstanbul, Yayın tarihi yok, Güzel Sanatlar Matbaası
115 s.

873 Topkapı Sarayı İmparatorluk Hazinesi (Hazine-i Hümayun)

Cengiz KÖSEOĞLU

İngilizceye çeviren: Sedef Bircan Özçelik


Ak Yayınları Kültür ve Sanat Kitapları: 51 Yeni Dizi: 5 İstanbul, Yayın tarihi yok, Güzel Sanatlar Matbaası
107 s.

874 Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

2 - Giresun, Ordu, Rize

Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Ankara, 1980, Türk Tarih Kurumu Basımevi
266 s.

875 XIII-XV. Yüzyıllar Kuzey-Batı Anadolu Tarihi

Prof. Dr. Yaşar YÜCEL


Türk Tarih Kurumu VII. Dizi Sa. 74 Ankara, 1980, Türk Tarih Kurumu Basımevi
X s. + 224 sayfa

876 Atlas of Surgical Operations

In Two Volumes

Volume 1 General Principles of Surgery - Head - Neck - Thorax - Vascular Surgery - Extremities

Horst-Eberhard GREWE and Karl KREMER

Transl. by Volker M. Rötzscher and Anthony Zammit


Georg Thieme Verlag Stuttgart, 1980, Gutmann, Heibronn
XI + 539 s.

877 Atlas of Surgical Operations

In Two Volumes

Volume 2 Abdomen - Urogenital Tract - Nervous System, Vertebral Column

Horst-Eberhard GREWE and Karl KREMER

Transl. by Volker M. Rötzscher and Anthony Zammit


Georg Thieme Verlag Stuttgart, 1980, Gutmann, Heibronn
XIV + 434 s.

878 Osmanlıca İmlâ Rehberi

2

Ali Kemâl BELVİRANLI


Nedve Yayınları (Konya), (1980),
142 s.

879 Seyfettin Özege Bağış Kitapları Kataloğu

-Kitap Adına Göre-

Cilt: 3-4 | L-Z

Hazırlayanlar: AliBayram - M. Sadi Çöğenli


Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi No. 4 Erzurum, 1980, Atatürk Üniversitesi Basımevi
435 s.

880 Obelix and Co.

Text: René GOSCINNY Drawings: Albert UDERZO

Translated by Anthea Bell and Derek Hockridge


Hodder Dargaud Book 22 Kent, 1987, Henri Proost et Cie, Turnhout
48 s.

881 Osmanlıca Rehberi Lügati

3

Ali Kemâl BELVİRANLI


Nedve Yayınları (Konya), (1980),
220 s.

882 Çinili Köşk

Hülya TUNCAY

İngilizcesi: Adair Mill


Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat Hizmetlerinden Topkapı Sarayı Müzesi 4 İstanbul, 1980, Tifdruk
32 s.

883 Hazine

Cengiz KÖSEOĞLU

İngilizcesi: Adair Mill


Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat Hizmetlerinden Topkapı Sarayı Müzesi 5 İstanbul, 1980, Tifdruk
32 s.

884 Dünyada ve Türkiye'de Masonluk ve Masonlar

İlhami SOYSAL


Der Yayınları Üçüncü Basım İstanbul, Ocak 1980, Gül Matbaası
509 s. + belge ve resimler

885 Evren ve Einstein

Aynştayn Teorisinin Kolay Anlaşılır Açıklaması

Lincoln BARNETT

Çeviren: Nail Bezel


Varlık Yayınları Üçüncü Basılış İstanbul, Ocak 1980, Serbest Matbaası
142 s.

886 Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Cilt 1

Günsel RENDA Turan EROL

Sunuş: Suut Kemal Yetkin


Tiglat Sanat Galerisi İstanbul, Mart 1980, Tiglat Basımevi
176 s.

887 Alâiye Paraları / Coinage of 'Alâiye

Müh. Garo KÜRKMAN Müh. Ömer DİLER


İstanbul, 1981,
s.

888 Anadolu'da Akkoyunlu Mimarisi

Metin SÖZEN


Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu İstanbul, 1981, Yenilik Basımevi
XV + 247 s.

889 Medeniyet Âleminde Yazı ve İslâm Medeniyetinde Kalem Güzeli

(I - II. Kitap)

Mahmud Bedreddin YAZIR


Diyanet İşleri Başkanlığı İkinci Baskı Ankara, 1981, Ayyıldız Matbaası
246 s.

890 Osmanlı Padişahları

Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


Ana Yayınları 4 Tarihi Eserler Dizisi 4 İstanbul, 1981, Saygı Reklam ve Matbaacılık
444 s. + 18 Pl.

891 The Decorating Book

Mary GILLIATT


Pantheon Books New York, 1981, Printed in the U.S.A.
368 s.

892 Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

34 - İstanbul Süleymaniye Yazmalar Merkezi Ali Nihat Tarlan Dermesi

Anonim


Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü I Ankara, 1981, Türk Tarih Kurumu Basımevi
188 s.

893 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

136. Cüz | UTARİD - VAHİY

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Kültür Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966, C. BAYSUN v. 1968.] B. KÜTÜKOĞLU, S. BULUÇ, N. M. ÇETİN, İ. KAFESOĞLU, O. F. KÖPRÜLÜ, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir Birinci Basılış İstanbul, 1981, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (s. 81 - 144)

894 Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Cilt 2

Nurullah BERK Adnan TURANİ


Tiglat Sanat Galerisi İstanbul, 1981, Tiglat Basımevi
175 s.

895 The Twelve Tasks of Asterix

Text: René GOSCINNY Drawings: Albert UDERZO

Translated by Anthea Bell and Derek Hockridge


Hodder Dargaud Book 21 Kent, 1987, F.lli Pagano S.p.A. - Genoa
56 s.

896 Asterix and the Banquet

Text: René GOSCINNY Drawings: Albert UDERZO

Translated by Anthea Bell and Derek Hockridge


Hodder Dargaud Book 23 Kent, 1987, Henri Proost et Cie, Turnhout
48 s.

897 Osmanlıca Metinler Rehberi

4

*Seçme Metinler *Seçme Beyitler

Ali Kemâl BELVİRANLI


Nedve Yayınları (Konya), Yayın tarihi yok,
159 s.

898 İşlemeler

Nurhayat BERKER

İngilizcesi: Adair Mill


Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat Hizmetlerinden Topkapı Sarayı Müzesi 6 İstanbul, 1981, Tifdruk
55 s.

899 VIII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 11-15 Ekim 1976

Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 8a Ankara, 1981, Türk Tarih Kurumu Basımevi
VIII + 948 s. + 146 s. resim

900 Anadolu Uygarlığı

İsmet Zeki EYÜBOĞLU


Der Yayınları İstanbul, 1981, Kültür Matbaası
479 s.

901 La figlia dell'ammiraglio

Victoria FYODOROVA Haskel FRANKEL


Sperling & Kupfer Milano, Gennaio 1981,
446 s.

902 Silah Kaçakçılığı ve Terör

Uğur MUMCU


Tekin Yayınevi 3. Basım İstanbul, 1981 Mayıs, Özyılmaz Matbaacılık
127 s.

903 Siyasetnâme

(Siyeru'l-mülûk)

NİZAMÜLMÜLK

Türkçesi: Nurettin Bayburtlugil


Dergâh Yayınları 81 Tarih Dizisi: 6 İstanbul, Kasım 1981, Emek Matbaacılık
356 s.

904 Emevi Sikkeleri / Post Reform Umayyad Coins

Hazırlayan: Tunçay Aykut


Yapı ve Kredi Bankası Nümismatik Yayınları No. 11 İstanbul, 1982,
s.

905 İbnü'l-ADÎM: Bugyetü't-taleb fî Tarihi Haleb (Biyografilerle Selçuklular Tarihi, Seçmeler)

İbnü'l-ADÎM

Çeviri, Notlar ve Açıklamalar: Ali SEVİM


Ankara, 1982,
s.

906 Mutahharten ve Erzincan Emirliği

Prof. Dr. Yaşar YÜCEL


Ankara, 1982,
s.

907 Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri

Franz BABINGER

Çeviren: Prof. Dr. Coşkun Üçok


Kültür ve Turizm Bakanlığı : 435 Doğumunun 100. Yılında Atatürk Yayınları : 44 Ankara, 1982, Türk Tarih Kurumu Basımevi
xvi, 502 s.

908 Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

07 - Antalya Müzesi - Alanya Müzesi - Akseki Yeğen Mehmet Paşa Kütüphanesi

Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü I İstanbul, 1982, Edebiyat Fakültesi Basımevi
320 s.

909 Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

07 - Antalya Müzesi - Alanya Müzesi - Akseki Yeğen Mehmet Paşa Kütüphanesi

Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü II İstanbul, 1982, Edebiyat Fakültesi Basımevi
480 s.

910 Usûl-i Meskûkât-ı Osmaniyye ve Ecnebiyye

Süleyman SÛDİ

Yayına Hazırlayanlar: İbrahimARTUK - Cevriye ARTUK


Tıpkı Basım İstanbul, 1982,
s.

911 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

137. Cüz | VAHİY - VARGLA

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı'nın 9 Mayıs 1939 Tarih ve 03631 Sayılı Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Kurulan Bir Hey'et Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmeğe Başlanmıştır Birinci Basılış İstanbul, 1982, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (s. 145 - 208)

912 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

138. Cüz | VARGLA - VEKÂYİNÜVİS

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı'nın 9 Mayıs 1939 Tarih ve 03631 Sayılı Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Kurulan Bir Hey'et Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmeğe Başlanmıştır Birinci Basılış İstanbul, 1982, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (s. 209 - 272)

913 Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Cilt 3

Kaya ÖZSEZGİN


Tiglat Sanat Galerisi İstanbul, 1982, Tiglat Basımevi
228 s.

914 Hırka-i saadet

Erdem YÜCEL

İngilizce: Mine Özpay - Arapça: Ahmet Anlatan


Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat Hizmetlerinden Topkapı Sarayı Müzesi 7 İstanbul, 1982, Tifdruk
40 s.

915 İstanbul Cam ve Porselenleri

Nedret BAYRAKTAR

İngilizce: Mine Özpay


Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat Hizmetlerinden Topkapı Sarayı Müzesi 8 İstanbul, 1982, Tifdruk
40 s.

916 Karaman Oğulları Beyliği Madeni Paraları (8)

Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1982,
s.

917 Türk Hat Sanatının Şâheserleri

Hazırlayan M. Uğur Derman


Kültür Bakanlığı 384 Kültür Eserleri Dizisi: 14 , Ocak 1982, Tifdruk Matbaacılık
67 s. adet eser

918 Attribution and Dating of Armenian Bilingual Trams

Y. T. NERCESSIAN


Armenian Numismatic Society No. 2 Los Angeles, 1983,
s.

919 Belgelerle Beylikler Devrinde Tire

A. Munis ARMAĞAN


İzmir, 1983, Uğur Ofset Matbaası
VIII + 82 s.

920 Edirne Evleri

Dr. Rıfat OSMAN

Sunan Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver


Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu II. Baskı İstanbul, 1983, Erler Matbaası
35 s. + 54 resim

921 Ihlamur Mesiresi

Çelik GÜLERSOY


Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu İstanbul, 1983,
58 s.

922 Mide ve Duodenum Peptik Ülser Kanamalarında Mortaliteyi Etkileyen Faktörler ve Acil Cerrahi Tedavi Seçimi

(Uzmanlık Tezi)

Dr. Cengiz BABACAN


Dr. Cengiz Babacan İstanbul, 1983,
62 s.

923 Son Yedi Padişah Zamanında Basılan Osmanlı Madeni Paralar

Osman Nazım ÇAĞLAR


Dündar Nümismatik İstanbul, 1983,
363 s.

924 Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi

Prof. Dr. Ali SEVİM


Ankara, 1983,
s.

925 Tıbbî Deontoloji

Prof. Dr. Bedi N. ŞEHSUVAROĞLU

Geliştirilmiş 2. Basımı Hazırlayan Arslan Terzioğlu


İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı - Bayda Geliştirilmiş 2. Basım İstanbul, 1983, Fatih Gençlik Vakfı Matbaa İşletmesi
265 s. + 2 s.

926 Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

07 - Antalya Müzesi - Alanya Müzesi - Akseki Yeğen Mehmet Paşa Kütüphanesi

Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü III İstanbul, 1983, Edebiyat Fakültesi Basımevi
480 s.

927 XIV. - XV. Yüzyıllar Türkiye Tarihine Dair Araştırmalar - Kadı Burhaneddin Ahmed ve Devleti (1344 - 1398) --- Mutahharten ve Erzincan Emîrliği

Prof. Dr. Yaşar YÜCEL


2. Baskı Ankara, 1983, Sevinç Matbaası
280 s.

928 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

139. Cüz | VEKÂYİNÜVİS - YAĞMA CENDAKİ

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı'nın 9 Mayıs 1939 Tarih ve 03631 Sayılı Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Kurulan Bir Hey'et Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmeğe Başlanmıştır Birinci Basılış İstanbul, 1983, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (s. 273 - 336)

929 Asterix and the Great Divide

Written and Illustrated Albert UDERZO

Translated by Anthea Bell and Derek Hockridge


Hodder & Stoughton Book 26 Kent, 1987, Henri Proost et Cie, Turnhout
48 s.

930 VIII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 11-15 Ekim 1976

Kongreye Sunulan Bildiriler, III. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 8b Ankara, 1983, Türk Tarih Kurumu Basımevi
VII + 692 s. + 110 s. resim

931 Ayasofya Müzesi Yıllığı - Annual of Ayasofya Museum

(No. 9) Cumhuriyetin 60. Yılı Özel Sayısı

Anonim


Ayasofya Müzesi XII İstanbul, 1983, Yenilik Basımevi
111 s.

932 Silahlar

Turgay TEZCAN

İngilizce: Virginia Taylor-Saçlıoğlu


Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat Hizmetlerinden Topkapı Sarayı Müzesi 9 İstanbul, 1983, Tifdruk
40 s.

933 Bodrum

Antik Halikarnassos

Oğuz ALPÖZEN


Dönmez Ofset 1. Baskı İstanbul, 1983, Dönmez Ofset
127 s.

934 The Book of World Sexual Records

G.L. SIMONS


Corgi Books London, 1983, Cox & Wyman
400 s.

935 Bodrum Üzerine Çeşitlemeler

Cahit KAYRA


Milliyet Yayınları 22 Dizi Dışı Birinci Baskı İstanbul, Ağustos 1983, Teknografik Matbaacılık
135 s.

936 Yurt Dışı Müzelerinde Türk Eserleri

Mehmet ÖNDER


Kültür ve Turizm Bakanlığı 533 Sanat Eserleri Dizisi: 3 Ankara, Ağustos 1983, Başbakanlık Basımevi
128 s.

937 İngiliz Gezginlerine Göre XVI. Yüzyılda İstanbul'da Hayat

(1582 - 1599)

Tülay REYHANLI


Kültür ve Turizm Bakanlığı : 554 Sanat Eserleri Dizisi: 4 Ankara, Ağustos 1983, Başbakanlık Basımevi
121 s.

938 Arabic Coins Preserved in the Khedivial Library in Cairo

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


Reprint Cairo, 1984,
s.

939 Catalogue of the Collection of Arabic Coins Preserved in the Khedivial Library in Cairo

Stanley LANE-POOLE      Kimdir


Reprint Cairo, 1984,
s.

940 Harezmşahlar Devleti Tarihi (485-618 / 1092-1221)

Prof. Dr. İbrahim KAFESOĞLU


Ankara, 1984,
s.

941 İbn Sînâ

Doğumunun Bininci Yılı Armağanı

Derleyen Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu VII. Dizi Sa. 80 Ankara, 1984, Türk Tarih Kurumu Basımevi
838 s. + 2 s.

942 İstanbul'da Osmanlı Devrindeki Su Tesisleri

Prof. Dr. Kâzım ÇEÇEN


İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi No: 1 İstanbul, 1984, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası
s.

943 Osmanlı Devleti Teşkîlatına Medhal

Büyük Selçukîler, Anadolu Selçukîleri, Anadolu Beylikleri, İlhâniler, karakoyunlu ve Akkoyunlularla Memlûklerdeki Devlet Teşkilâtına Bir Bakış

Ord. Prof. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI      Kimdir


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu VIII. Dizi Sa. 10a1 3. Baskı Ankara, 1984, Türk Tarih Kurumu Basımevi
XIV + 520 s.

944 Osmanlı Paleoğrafyasına Giriş

Açıklamalı-Resimli Eski Yazı Alfabe ve Okuma Parçaları

(1)

Anonim


Elhan Kitabevi Ankara, ,
94 s.

945 Türk Nümismatik Derneği Tüzüğü

Anonim


İstanbul, 1984,
s.

946 Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

07 - Antalya - Tekelioğlu

Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü IV İstanbul, 1984, Edebiyat Fakültesi Basımevi
320 s.

947 Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

07 - Antalya - Tekelioğlu

Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü V İstanbul, 1984, Edebiyat Fakültesi Basımevi
368 s.

948 Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

34 - İstanbul Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kütüphanesi

Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü II Ankara, 1984, Başbakanlık Basımevi
204 s.

949 Portreler

Dr. Filiz ÇAĞMAN Dr. Zeren TANINDI


Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat Hizmetlerinden Topkapı Sarayı Müzesi 10 İstanbul, 1984, Tifdruk
56 s.

950 Çin Porselenleri

Nurdan ERBAHAR

İngilizce: Virginia Taylor-Saçlıoğlu


Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat Hizmetlerinden Topkapı Sarayı Müzesi 11 İstanbul, 1984, Tifdruk
40 s.

951 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

130. Cüz | TÜRKLER

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı'nın 9 Mayıs 1939 Tarih ve 03631 Sayılı Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Kurulan Bir Hey'et Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmeğe Başlanmıştır Birinci Basılış İstanbul, 1984, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (s. 305 - 368)

952 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

140. Cüz | YAĞMA CENDAKİ - YEŞİLIRMAK

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı'nın 9 Mayıs 1939 Tarih ve 03631 Sayılı Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Kurulan Bir Hey'et Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmeğe Başlanmıştır Birinci Basılış İstanbul, 1984, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (s. 337 - 400)

953 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

141. Cüz | YEŞİLIRMAK - ZÂTÎ

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı'nın 9 Mayıs 1939 Tarih ve 03631 Sayılı Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Kurulan Bir Hey'et Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmeğe Başlanmıştır Birinci Basılış İstanbul, 1984, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (s. 401 - 464)

954 Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Cilt: II, İkinci İmparatorluk Devri

Prof. Dr. Mehmet Altay KÖYMEN


Ankara, 1984,
s.

955 Avrupa Müzelerinde Nadir Osmanlı Madeni Paraları, Kopenhag-Budapeşte-Ashmolean-Viyana-Munih-Berlin-Leningrad (9)

Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1984,
s.

956 I miei primi quarant'anni

MARINA


Sperling & Kupfer Milano, ,
359 s.

957 Tanrıların Vatanı Anadolu

C. W. CERAM

Türkçesi : Esat Nermi Erendor


Remzi Kitabevi İkinci Basım İstanbul, 1984, Evrim Matbaacılık
192 s.

958 Atatürk ve Masonlar

Mithat GÜRATA


Gürata İstanbul, 1984, Savaş Basımevi
84 s.

959 Atatürkçülük

(Üçüncü Kitap)

Atatürkçü Düşünce Sistemi


Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 326 Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi 15 Ankara, 1984, Millî Eğitim Basımevi
274 s.

960 Les jupes-culottes

Françoise DORIN


Flammarion Paris, Juin 1984,
404 s.

961 Mezar Taşlarında

Huve'l-Bãki

Mehmet Zeki KUŞOĞLU


İstanbul, Temmuz 1984, Renkler Matbaacılık
82 s.

962 Topkapı Sarayında Yaşam

J. B. TAVERNIER

Çeviren: Perran Üstündağ


Çağdaş Yayınları İstanbul, Ağustos 1984, Can Matbaası
174 s.

963 Türkiye'de Dergiler Ansiklopediler

(1849-1984)

Anonim


Gelişim Yayınları İstanbul, Ekim 1984, Hakan Ofset
273 s.

964 Yazma Eserlerde Vakıf Mühürleri

Hazırlayanlar Günay KUT - Nimet BAYRAKTAR


Kültür ve Turizm Bakanlığı 586 Kültür Eserleri Dizisi: 39 Ankara, Aralık 1984, Başbakanlık Basımevi
255 s.

965 Hâlâtü'l-Kahire Mine'l-Âdâti'z-Zâhire

Gelibolulu Mustafa ÂLİ

Sadeleştiren Orhan Şaik Gökyay


Kültür ve Turizm Bakanlığı 587 1000 Temel Eser Dizisi: 103 Ankara, Aralık 1984, Başbakanlık Basımevi
158 s.

966 Darphane Müzesi Osmanlı Madeni Paraları Kataloğu

Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1985,
s.

967 İstanbul Rasathanesi

Ord. Prof. Dr. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu VII. Dizi Sa. 54a 2. Baskı Ankara, 1985, Türk Tarih Kurumu Basımevi
113 s.

968 Outdoor Projects in Wood

Bernie PRICE


Creative Homeowner Press Upper Saddle River, NJ, (1985), Roundtable Press
160 s.

969 Padişahların Kadınları ve Kızları

Çağatay ULUÇAY


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu VII. Dizi Sa. 63 a 2. Baskı Ankara, 1985, Türk Tarih Kurumu Basımevi
220 s. s.

970 Topkapı Sarayı Müzesi Osmanlı Saray Arşivi Kataloğu

Fermânlar

I. Fasikül | No E. I - 12476

Hazırlayanlar Ord. Prof. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI - Em. Kur. Alb. İbrahim Kemâl BAYBURA - Ülkü ALTINDAĞ


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu VII. Dizi Sa. 81 Ankara, 1985, Türk Tarih Kurumu Basımevi
xi + 105 s.

971 Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

01 - Adana İl Halk Kütüphanesi ve Müzesi

Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü I Ankara, 1985, Başbakanlık Basımevi
320 s.

972 Yazma Kitap Sanatları Sözlüğü

Mine ESİNER ÖZEN


İstanbul, 1985, Prof. Dr. Nâzım Terzioğlu Basım Atölyesi
87 s. + res.

973 Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi

Cilt I

Anonim

Çeviren Besim Atalay


Türk Dil Kurumu 521 Ankara, 1985, Türk Tarih Kurumu Basımevi
XXXVI + 530 s.

974 Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi

1. Cilt

Muhtelif


İletişim Yayınları İstanbul, Yayın tarihi yok, Ayhan Ofset
288 s.

975 Asterix and the Roman Agent

Text: René GOSCINNY Drawings: Albert UDERZO

Translated by Anthea Bell and Derek Hockridge


Hodder Dargaud Book 10 Kent, 1985, Henri Proost et Cie, Turnhout
48 s.

976 Ayasofya Müzesi Yıllığı - Annual of Ayasofya Museum

(No. 10)

Anonim


Ayasofya Müzesi XIII İstanbul, 1985, Yenilik Basımevi
83 s. + resimler

977 Aydınoğulları Beyliği Paraları (10)

Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1985,
s.

978 Coinage of the Emirates of Aidin, Emirates of Theologues/Ephesus (10)

Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1985,
s.

979 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

142. Cüz | ZÂTÎ - ZENGİ

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı'nın 9 Mayıs 1939 Tarih ve 03631 Sayılı Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Kurulan Bir Hey'et Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmeğe Başlanmıştır Birinci Basılış İstanbul, 1985, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (s. 465 - 528)

980 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

143. Cüz | ZENGİ - ZİYA GÖKALP

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı'nın 9 Mayıs 1939 Tarih ve 03631 Sayılı Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Kurulan Bir Hey'et Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmeğe Başlanmıştır Birinci Basılış İstanbul, 1985, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (s. 529 - 592)

981 Asterix and Caesar's Gift

Text: René GOSCINNY Drawings: Albert UDERZO

Translated by Anthea Bell and Derek Hockridge


Hodder Dargaud Book 19 Kent, 1985, Henri Proost et Cie, Turnhout
48 s.

982 Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi

Cilt II

Anonim

Çeviren Besim Atalay


Türk Dil Kurumu 522 Ankara, 1985, Türk Tarih Kurumu Basımevi
366 s.

983 Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi

2. Cilt

Muhtelif


İletişim Yayınları İstanbul, Yayın tarihi yok, Ayhan Matbaacılık
288 s.

984 Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi

3. Cilt

Muhtelif


İletişim Yayınları İstanbul, Yayın tarihi yok, Ayhan Matbaacılık
288 s.

985 Türkiye Tarih Yayınları Bibliyoğrafyası

III

1968 - 1977

Hazırlayan Enver KORAY


Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 356 Yardımcı ve Kaynak Kitaplar Dizisi 19 İstanbul, 1985, Millî Eğitim Basımevi
687 s.

986 Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi

4. Cilt

Muhtelif


İletişim Yayınları İstanbul, Yayın tarihi yok, Ayhan Matbaacılık
288 s.

987 Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi

5. Cilt

Muhtelif


İletişim Yayınları İstanbul, Yayın tarihi yok, Ayhan Matbaacılık
288 s.

988 Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi

6. Cilt

Muhtelif


İletişim Yayınları İstanbul, Yayın tarihi yok, Ayhan Matbaacılık
276 s.

989 Blumenbeete and Rabatten richtig gestalten

Gisela ZINKERNAGEL


BLV Verlagsgesellschaft BLV Garten- und Blumenpraxis 329 München, 1985,
127 s.

990 Atatürk

Prof. Dr. Utkan KOCATÜRK


Kültür Bakanlığı 845 Türk Büyükleri Dizisi: 1 Birinci Baskı Ankara, 1987, Sevinç Matbaası
viii + 252 s. + Albüm

991 How to Design & Build Fences & Gates

Diane SNOW


Ortho Books San Ramon, CA, March 1985,
96 s.

992 Türkiye Selçukluları Devrinde Konya

Doç. Dr. Tuncer BAYKARA


Kültür ve Turizm Bakanlığı 614 Kültür Eserleri Dizisi: 44 Ankara, Ağustos 1985, Ongun Kardeşler Matbaası
167 s.

993 Among the Amish

Mel HORST


Applied Arts Publishers Twenty-fourth Printing Lebanon, PA, 1986,
40 s.

994 Bir Zamanlar İstanbul

Balıkhane Nazırı Ali RIZA

İlâveli notlarla baskıya hazırlayan: Niyazi Ahmet Banoğlu


Tercüman 1001 Temel Eser 11 İstanbul, 1986, Kervan Kitapçılık
309 s.

995 Büyükbabam Son Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa

Şefik OKDAY


İstanbul, (1986), Ata Ofset
147 s.

996 Cappadocia Cradle of History

Ömer DEMİR


International Society for the Investigation of Ancient Civilisations 2nd Revised Edition Ankara, 1986, Ajans Türk Matbaacılık Sanayii
96 s. + harita

997 Edirne Vakıf Kütüphaneleri

Oral ONUR


İstanbul, 1986, Acar Matbaacılık
80 s.

998 Fikret Moualla

1903-1967

Taha TOROS

İngilizcesi Adair Mill


Akbank İstanbul, 1986, Grafik Sanatlar
62 s.

999 Hecken für jeden Garten

Schnitt-, Wild-, Frucht-, und Blütenhecken

Walter KOLB Tassilo SCHWARZ


BLV Verlagsgesellschaft BLV Garten- und Blumenpraxis München, 1986, Printed in Germany
128 s.

1000 İstanbul ve Tarihi Evleri

1950-1985

Istanbul and Its Historical Houses

Muhlis TÜRKMEN

Çeviri: Adair Mill


Yay Yayıncılık İstanbul, (1986), Ana Basım
214 s.

1001 Kızıltoprak Anıları

Osmanlı Dönemi Sonu ve Cumhuriyetin Başlangıcı İstanbullu Bir Aileye Etkileri

Nezih H. NEYZİ


Peva Yayınları 2. Baskı İstanbul, 1986, Onur Grafik
244 s. + soyağacı

1002 Menteşe Beyliği 13 - 15 inci Asırda Garbî Küçük Asya Tarihine Ait Tetkik

Paul WITTEK

Türkçeye çeviren O. Ş. Gökyay


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu IV. Dizi Sa. 1a 2. Baskı Ankara, 1986, Türk Tarih Kurumu Basımevi
XVI + 192 s.

1003 Nuri İyem, 50. Sanat Yılı '86

Anonim


İstanbul, 1986,
157 s.

1004 Sabancı Heykel ve Porselen Kolleksiyonu

The Sabancı Collection of Sculpture and Porcelain

Fulya BODUR

İngilizcesi: Adair Mill


Akbank Sanat Kitapları Serisi: 10 İstanbul, 1986, Güzel Sanatlar Matbaası
71 s.

1005 Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları (1986 yılı Ajandası)

Prof. Dr. İng. Dr. med. habil. Arslan TERZİOĞLU


Birleşik Alman İlaç Fabrikaları (İstanbul), 1986, Apa Ofset
s.

1006 Süleymaniye Suyolları

Prof. Dr. Kâzım ÇEÇEN


İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi No: 2 İstanbul, 1986, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası
91 s. + çizim ve haritalar

1007 The Laura Ashley Book of Home Decorating

Elisabeth DICKSON Margaret COLVIN Dorothea HALL Peter COLLENETTE

Foreword by Laura Ashley


Octopus Books Reprinted Quarry Bay, Hong Kong, 1986, Mandarin Publishers Limited
176 s.

1008 The Wonderous Valley of Ihlara And it's Rock Churches

Neşat DEMİR


Ankara, , Odak Ofset
64 s.

1009 Topkapı Sarayı Müzesi Yıllık-1

Anonim


Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü ve Topkapı Sarayı Müzesini Sevenler Derneği İstanbul, 1986, İstanbul Matbaası
270 s.

1010 Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

01 - Adana İl Halk Kütüphanesi ve Müzesi

Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü II Ankara, 1986, Başbakanlık Basımevi
224 s.

1011 Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

01 - Adana İl Halk Kütüphanesi ve Müzesi

Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü III Ankara, 1986, Başbakanlık Basımevi
218 s.

1012 Refik Hâlid Karay

Doç. Dr. Şerif AKTAŞ


Kültür Bakanlığı 655 Türk Büyükleri Dizisi: 6 Birinci Baskı Ankara, 1986, Basın Ofset Matbaacılık
150 s.

1013 Yusuf Ziyâ Ortaç

Mehmet ÖNAL


Kültür Bakanlığı 670 Türk Büyükleri Dizisi: 11 Birinci Baskı Ankara, 1986, Feryal Matbaacılık
156 s.

1014 Halide Edib Adıvar

Prof. Dr. İnci ENGİNÜN


Kültür Bakanlığı 680 Türk Büyükleri Dizisi: 16 Birinci Baskı Ankara, 1986, Sevinç Matbaası
94 s.

1015 Kemâlettin Kâmi Kamu

Gültekin SÂMANOĞLU


Kültür Bakanlığı 681 Türk Büyükleri Dizisi: 17 Birinci Baskı Ankara, 1986, Aslımlar Matbaası
128 s.

1016 Hacı Ârif Bey

Yılmaz ÖZTUNA


Kültür Bakanlığı 698 Türk Büyükleri Dizisi: 24 Birinci Baskı Ankara, 1986, Afşaroğlu Matbaası
128 s.

1017 Hilmi Ziya Ülken

Yrd. Doç. Dr. Eyyüp SANAY


Kültür Bakanlığı 700 Türk Büyükleri Dizisi: 26 Birinci Baskı Ankara, Aralık 1986, Başbakanlık Basımevi
103 s.

1018 Sultan Murad V ve Sultan Abdülhamid II Dönemi Osmanlı Madeni Paraları (11)

Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1986,
s.

1019 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

131. Cüz | TÜRKLER

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı'nın 9 Mayıs 1939 Tarih ve 03631 Sayılı Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Kurulan Bir Hey'et Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmeğe Başlanmıştır Birinci Basılış İstanbul, 1986, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (s. 369 - 432)

1020 Asterix and the Soothsayer

Text: René GOSCINNY Drawings: Albert UDERZO

Translated by Anthea Bell and Derek Hockridge


Hodder Dargaud Book 14 Kent, 1986, F.lli Pagano S.p.A. - Genoa
48 s.

1021 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

144. Cüz | ZİYA GÖKALP - ZÜŞŞERÂ

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı'nın 9 Mayıs 1939 Tarih ve 03631 Sayılı Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Kurulan Bir Hey'et Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmeğe Başlanmıştır Birinci Basılış İstanbul, 1986, Millî Eğitim Basımevi
68 s. (s. 593 - 660)

1022 Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi

Cilt III

Anonim

Çeviren Besim Atalay


Türk Dil Kurumu 523 Ankara, 1986, Türk Tarih Kurumu Basımevi
452 s.

1023 Divanü Lûgat-it-Türk Dizini

"Endeks"

IV

Anonim

Çeviren Besim Atalay


Türk Dil Kurumu 524 Ankara, 1986, Türk Tarih Kurumu Basımevi
XL + 885 s.

1024 IX. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 21-25 Eylül 1981

Kongreye Sunulan Bildiriler, I. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi Sa. 9 Ankara, 1986, Türk Tarih Kurumu Basımevi
XLV + 559 s. + 306 s. resim

1025 L'alsace Touristique

Coordination des textes et maquette: A. Thiebaut


S.A.E.P. Ingersheim, 1er trimestre 1986, Imprimé en CEE
96 s.

1026 Jeep CJ

1949 thru 1986

Larry WARREN


Haynes Publishing California, 1986,
337 s.

1027 Halit Fahri Ozansoy

Metin Kayahan ÖZGÜL


Kültür Bakanlığı 656 Türk Büyükleri Dizisi: 7 Birinci Baskı Ankara, Ağustos 1986, Sevinç Matbaası
207 s.

1028 Hamdullah Subhi Tanrıöver

Dr. Fethi TEVETOĞLU


Kültür Bakanlığı 658 Türk Büyükleri Dizisi: 8 Birinci Baskı Ankara, Ağustos 1986, Sevinç Matbaası
303 s.

1029 Neşatî

Doç. Dr. İsmail ÜNVER


Kültür Bakanlığı 672 Türk Büyükleri Dizisi: 13 Birinci Baskı Ankara, Ağustos 1986, Aslımlar Matbaası
143 s.

1030 Tevfik Fikret

Prof. Dr. Mehmet KAPLAN


Kültür Bakanlığı 686 Türk Büyükleri Dizisi: 18 Birinci Baskı Ankara, Aralık 1986, Aslımlar Matbaası
127 s.

1031 Nef'î

Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN


Kültür Bakanlığı 696 Türk Büyükleri Dizisi: 22 Birinci Baskı Ankara, Aralık 1986, Ayyıldız Matbaası
112 s.

1032 Dadaloğlu

Doç. Dr. Saim SAKAOĞLU


Kültür Bakanlığı 697 Türk Büyükleri Dizisi: 23 Birinci Baskı Ankara, Aralık 1986, Ayyıldız Matbaası
159 s.

1033 Rıfkı Melûl Meriç

Dr. Muhtar TEVFİKOĞLU


Kültür Bakanlığı 701 Türk Büyükleri Dizisi: 27 Birinci Baskı Ankara, Aralık 1986, Başbakanlık Basımevi
142 s.

1034 Ömer Bedrettin Uşaklı

İlhan GEÇER


Kültür Bakanlığı 702 Türk Büyükleri Dizisi: 28 Birinci Baskı Ankara, Aralık 1986, Başbakanlık Basımevi
117 s.

1035 Main-D'Oeuvre

Tapis Turcs Contemporains

Uğur AYYILDIZ


Net Turistik Yayınlar İstanbul, Mai 1986, Keskin Color
95 s.

1036 L'Impératrice

Hannah 2

Paul-Loup SULITZER


Stock/Edition no1 Paris, juin 1986,
479 s.

1037 Türkiye'de Eşcinsellik

(Dün, Bugün)

Dr. Arslan YÜZGÜN


Hüryüz Yayıncılık İstanbul, Temmuz 1986, Güryay Matbaacılık
536 s.

1038 Kâtip Çelebi

Orhan Şaik GÖKYAY


Kültür Bakanlığı 653 Türk Büyükleri Dizisi: 4 Birinci Baskı Ankara, Temmuz 1986, Sevinç Matbaası
112 s.

1039 Rumeli Türk Pehlivanları

Kurtdereli Mehmet - Adalı Halil

Murat SERTOĞLU


Kültür Bakanlığı 651 Türk Büyükleri Dizisi: 2 Birinci Baskı Ankara, Ağustos 1986, Sevinç Matbaası
215 s.

1040 Rıza Tevfik

Yrd. Doç. Dr. Abdullah UÇMAN


Kültür Bakanlığı 652 Türk Büyükleri Dizisi: 3 Birinci Baskı Ankara, Ağustos 1986, Gaye Matbaası
154 s.

1041 Sâdeddin Arel

Yılmaz ÖZTUNA


Kültür Bakanlığı 668 Türk Büyükleri Dizisi: 9 Birinci Baskı Ankara, Ağustos 1986, Feryal Matbaacılık
160 s.

1042 Ömer Naci

Müftüoğlu Ahmed Hikmet

Dr. Fethi TEVETOĞLU


Kültür Bakanlığı 669 Türk Büyükleri Dizisi: 10 Birinci Baskı Ankara, Ağustos 1986, Ulucan Matbaası
228 s.

1043 Mevlâna Celâleddin-i Rumî

Mehmet ÖNDER


Kültür Bakanlığı 671 Türk Büyükleri Dizisi: 12 Birinci Baskı Ankara, Ağustos 1986, Aslımlar Matbaası
135 s.

1044 Tuğrul Bey

Prof. Dr. M. Altay KÖYMEN


Kültür Bakanlığı 650 Türk Büyükleri Dizisi: 14 Birinci Baskı Ankara, Ağustos 1986, Nüve Matbaası
140 s.

1045 Kutluk Bilge Kül Kağan - Böğü Kağan ve Uygurlar

Özkan İZGİ


Kültür Bakanlığı 654 Türk Büyükleri Dizisi: 5 Birinci Baskı Ankara, Eylül 1986, Nüve Matbaası
133 s.

1046 Nâ'ilî

Doç. Dr. Halûk İPEKTEN


Kültür Bakanlığı 679 Türk Büyükleri Dizisi: 15 Birinci Baskı Ankara, Ekim 1986, Sevinç Matbaası
160 s.

1047 Hannah

Paul-Loup SULITZER


Stock/Edition no1 Paris, octobre 1986,
436 s.

1048 Abdülhak Hâmid Tarhan

Prof. Dr. İnci ENGİNÜN


Kültür Bakanlığı 687 Türk Büyükleri Dizisi: 19 Birinci Baskı Ankara, Kasım 1986, Ulucan Matbaası
94 s.

1049 Sami Paşazade Sezai

Doç. Dr. Zeynep KERMAN


Kültür Bakanlığı 688 Türk Büyükleri Dizisi: 20 Birinci Baskı Ankara, Aralık 1986, Ulucan Matbaası
147 s.

1050 Recaî-zade Mahmut Ekrem

Doç. Dr. İsmail PARLATIR


Kültür Bakanlığı 636 Türk Büyükleri Dizisi: 25 Birinci Baskı Ankara, Aralık 1986, Ulucan Matbaası
vii + 148 s.

1051 Bir Fenerbahçe Vardı

Dr. Müfid EKDAL


Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu İstanbul, 1987, Hankur Matbaacılık
271 s.

1052 Catering Gourmet

MCMLXXXVII

Editör: Ali Esad Göksel


Rönesans Yayıncılık İstanbul, , Üç-Er Ofset
206 s.

1053 Eski Harfli Türkçe Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu

(1. Cilt)

Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Kütüphane Başkanlığı Ankara, 1987, Özkan Matbaacılık
308 s.

1054 Le Tumulus de Nemroud-Dagh

Osman HAMDY Bey OSGAN Effendi


Arkeoloji ve Sanat yayınları Tıpkı Basımlar Dizisi: 2 Reprint İstanbul, Constantinople MDCCCLXXXVII,
30 s. + XX s. +33 resim + 2 plan

1055 Millî Kütüphane Yazmalar Kataloğu

The Manuscripts Catalogue of the Turkish National Library

Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Kütüphane Başkanlığı I Ankara, 1987, Millî Kütüphane Basımevi
120 s.

1056 Muhteşem Türk Kanuni ile 46 Yıl

Prof. Dr. Yaşar YÜCEL


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu XXIV. Dizi Sa. 1 Ankara, 1987, Türk Tarih Kurumu Basımevi
viii, 129 s.

1057 Osmanlijski Novac Kovan Na Tlu Jugoslavije

Slobodan SRECKOVİC


Beograd, 1987,
s.

1058 Tarih-i Enderun

Letaif-i Enderun

1812-1830

Hafız Hızır İLYAS Ağa

Günümüz diline çeviren ve anlatan Cahit KAYRA


Güneş Yayınları Tarih Dizisi: 1 İstanbul, 1987, Çokaş Mat.
384 s.

1059 TBMM Kütüphanesi

Süreli Yayınlar Kataloğu

Hazırlayanlar: Fevzi Çelik - Sevgi Akyüz


T.B.M.M. Kütüphane - Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlüğü Yayın No. : 11 Ankara, 1987, TBMM Basımevi
326 s.

1060 The Age of Süleyman the Magnificent

Esin ATIL


National Gallery of Art, Washington - Harry N. Abrams Inc. New York, 1987,
357 s.

1061 The Evolution of Turkish Art and Architecture

Metin SÖZEN

Translated by Maggie Quigley-Pınar


Haşet Kitabevi İstanbul, 1987, Mısırlı Matbaacıık
336 s.

1062 Trees

Herbert L. EDLIN


Frederick Warne Middlesex, England, 1987, William Clowes Limited
191 s.

1063 Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

34 - İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi Amca Zade Hüseyin Paşa ve Hekimbaşı Musa Nazif Efendi Koleksiyonu

Anonim


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü III Ankara, 1987, Başbakanlık Basımevi
234 s.

1064 Fârâbî

Yrd. Doç. Dr. Fahrettin OLGUNER


Kültür Bakanlığı 748 Türk Büyükleri Dizisi: 29 Birinci Baskı Ankara, 1987, Gaye Matbaacılık
88 s.

1065 Gazneli Mahmûd

Prof. Dr. Erdoğan MERÇİL


Kültür Bakanlığı 749 Türk Büyükleri Dizisi: 30 Birinci Baskı Ankara, 1987, Yenigün Matbaacılık
vii + 87 s.

1066 Peyami Safa

Ergun GÖZE


Kültür Bakanlığı 750 Türk Büyükleri Dizisi: 31 Birinci Baskı Ankara, 1987, Gaye Matbaası
126 s.

1067 IV. MURAD

Midhat SERTOĞLU


Kültür Bakanlığı 753 Türk Büyükleri Dizisi: 34 Birinci Baskı Ankara, 1987, Ofset Repromat
vii + 111 s.

1068 II. Kılıç Arslan

Doç. Dr. Abdulhalûk ÇAY


Kültür Bakanlığı 754 Türk Büyükleri Dizisi: 35 Birinci Baskı Ankara, 1987, Sevinç Matbaası
viii + 144 s.

1069 Kadı Burhaneddin

Prof. Dr. Yaşar YÜCEL


Kültür Bakanlığı 755 Türk Büyükleri Dizisi: 36 Birinci Baskı Ankara, 1987, Semih Ofset
vi + 58 s.

1070 Itrî

Yılmaz ÖZTUNA


Kültür Bakanlığı 810 Türk Büyükleri Dizisi: 38 Birinci Baskı Ankara, 1987, Sevinç Matbaası
x + 99 s.

1071 Azîz Mahmud Hüdâyî

Ziver TEZEREN


Kültür Bakanlığı 814 Türk Büyükleri Dizisi: 41 Birinci Baskı Ankara, 1987, Oğul Matbaacılık
viii + 149 s.

1072 Ziya Paşa

Doç. Dr. Önder GÖÇGÜN


Kültür Bakanlığı 815 Türk Büyükleri Dizisi: 43 Birinci Baskı Ankara, 1987, Tekser Ofset
vi + 145 s.

1073 Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Doç. Dr. Şerif AKTAŞ


Kültür Bakanlığı 816 Türk Büyükleri Dizisi: 44 Birinci Baskı Ankara, 1987, Ofset Repromat
vi + 178 s.

1074 Ali Ekrem Bolayır

Doç. Dr. İsmail PARLATIR


Kültür Bakanlığı 818 Türk Büyükleri Dizisi: 46 Birinci Baskı Ankara, 1987, Oğul Matbaacılık
ix + 181 s.

1075 Ahmet Kutsi Tecer

Sevgi GÖKDEMİR


Kültür Bakanlığı 819 Türk Büyükleri Dizisi: 47 Birinci Baskı Ankara, 1987, Aslımlar Matbaası
vi + 183 s.

1076 Nâbî

Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN


Kültür Bakanlığı 820 Türk Büyükleri Dizisi: 48 Birinci Baskı Ankara, 1987, Sevinç Matbaası
vii + 215 s.

1077 Gevherî

Prof. Dr. Şükrü ELÇİN


Kültür Bakanlığı 821 Türk Büyükleri Dizisi: 49 Birinci Baskı Ankara, 1987, Aslımlar Matbaası
v + 146 s.

1078 İbn-i Kemal

Prof. Dr. Ahmet UĞUR


Kültür Bakanlığı 822 Türk Büyükleri Dizisi: 50 Birinci Baskı Ankara, 1987, Tekser Ofset
vi + 137 s.

1079 Şahabeddin Süleyman

Dr. Nâzım H. POLAT


Kültür Bakanlığı 824 Türk Büyükleri Dizisi: 52 Birinci Baskı Ankara, 1987, Sevinç Matbaası
viii + 216 s.

1080 Mehmet İzzet

Yrd. Doç. Dr. Coşkun DEĞİRMENCİOĞLU


Kültür Bakanlığı 825 Türk Büyükleri Dizisi: 53 Birinci Baskı Ankara, 1987, Sevinç Matbaası
vi + 160 s.

1081 Âşık Ömer

Prof. Dr. Şükrü ELÇİN


Kültür Bakanlığı 826 Türk Büyükleri Dizisi: 54 Birinci Baskı Ankara, 1987, Gaye Matbaası
iii + 123 s.

1082 Ahmet Paşa

Prof. Dr. Ali ALPASLAN


Kültür Bakanlığı 827 Türk Büyükleri Dizisi: 55 Birinci Baskı Ankara, 1987, Gaye Matbaacılık
viii + 139 s.

1083 Koca Yusuf

Atıf KAHRAMAN


Kültür Bakanlığı 828 Türk Büyükleri Dizisi: 56 Birinci Baskı Ankara, 1987, Sevinç Matbaası
226 s.

1084 Ercişli Emrah

Doç. Dr. Saim SAKAOĞLU


Kültür Bakanlığı 829 Türk Büyükleri Dizisi: 57 Birinci Baskı Ankara, 1987, Nüve Matbaası
vi + 175 s.

1085 Leskofçalı Galip

Metin Kayahan ÖZGÜL


Kültür Bakanlığı 830 Türk Büyükleri Dizisi: 58 Birinci Baskı Ankara, 1987, Sevinç Matbaası
xi + 172 s.

1086 M. Esat Bozkurt

Cihan YAMAKOĞLU


Kültür Bakanlığı 831 Türk Büyükleri Dizisi: 59 Birinci Baskı Ankara, 1987, Ünal Ofset Matbaacılık
ix + 163 s.

1087 Ziya Osman Saba

Mustafa MİYASOĞLU


Kültür Bakanlığı 835 Türk Büyükleri Dizisi: 60 Birinci Baskı Ankara, 1987, Sevinç Matbaası
viii + 119 s.

1088 Ahmet Rasim

Doç. Dr. Şerif AKTAŞ


Kültür Bakanlığı 837 Türk Büyükleri Dizisi: 62 Birinci Baskı Ankara, 1987, Sevinç Matbaası
viii + 184 s.

1089 Nâmık Kemâl

Doç. Dr. Önder GÖÇGÜN


Kültür Bakanlığı 838 Türk Büyükleri Dizisi: 63 Birinci Baskı Ankara, 1987, Nüve Matbaası
vii + 207 s.

1090 Necip Fazıl Kısakürek

M. Orhan OKAY


Kültür Bakanlığı 840 Türk Büyükleri Dizisi: 65 Birinci Baskı Ankara, 1987, Sevinç Matbaası
viii + 149 s.

1091 Mithat Cemal Kuntay

Halil İbrahim GÖKTÜRK


Kültür Bakanlığı 844 Türk Büyükleri Dizisi: 67 Birinci Baskı Ankara, 1987, Nüve Matbaası
vii + 135 s.

1092 Nihâl Atsız

Osman F. SERTKAYA


Kültür Bakanlığı 847 Türk Büyükleri Dizisi: 69 Birinci Baskı Ankara, 1987, Sevinç Matbaası
viii + 179 s.

1093 Sultan Mehmed Reşad ve Sultan Mehmed Vahdeddin Dönemi Osmanlı Madeni Paraları (12)

Cüneyt ÖLÇER


İstanbul, 1987,
s.

1094 Asterix and the Laurel Wreath

Text: René GOSCINNY Drawings: Albert UDERZO

Translated by Anthea Bell and Derek Hockridge


Hodder Dargaud Book 13 Kent, 1987, Henri Proost et Cie, Turnhout
48 s.

1095 Kanunî Sultan Süleyman'ın Su Vakfiyesi

Hazırlayan İbrahim Ateş


Kültür Bakanlığı 851 1000 Temel Eser Dizisi: 134 Ankara, 1987, Ünal Ofset
58 s. + resimler

1096 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

132. Cüz | TÜRKLER

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı'nın 9 Mayıs 1939 Tarih ve 03631 Sayılı Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Kurulan Bir Hey'et Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmeğe Başlanmıştır Birinci Basılış İstanbul, 1987, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (s. 433 - 496)

1097 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

133. Cüz | TÜRKLER

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı'nın 9 Mayıs 1939 Tarih ve 03631 Sayılı Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Kurulan Bir Hey'et Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmeğe Başlanmıştır Birinci Basılış İstanbul, 1987, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (s. 497 - 560)

1098 Asterix and the Golden Sickle

Text: René GOSCINNY Drawings: Albert UDERZO

Translated by Anthea Bell and Derek Hockridge


Hodder Dargaud Book 15 Kent, 1987, Henri Proost et Cie, Turnhout
46 s.

1099 Asterix and the Normans

Text: René GOSCINNY Drawings: Albert UDERZO

Translated by Anthea Bell and Derek Hockridge


Hodder Dargaud Book 20 Kent, 1987, Henri Proost et Cie, Turnhout
48 s.

1100 Türkiye Tarih Yayınları Bibliyoğrafyası

IV

1978 - 1984

Hazırlayan Enver KORAY


Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 627 Yardımcı ve Kaynak Kitaplar Dizisi 30 İstanbul, 1987, Millî Eğitim Basımevi
416 s. + II s.

1101 Asterix The Gladiator

Text: René GOSCINNY Drawings: Albert UDERZO

Translated by Anthea Bell and Derek Hockridge


Hodder Dargaud Book 6 Kent, 1987, Henri Proost et Cie, Turnhout
48 s.

1102 Âşık Seyrânî

Hasan Avni YÜKSEL


Kültür Bakanlığı 751 Türk Büyükleri Dizisi: 32 Birinci Baskı Ankara, 1987, Yenigün Matbaacılık
vii + 200 s.

1103 Hersekli Arif Hikmet

Metin Kayahan ÖZGÜL


Kültür Bakanlığı 752 Türk Büyükleri Dizisi: 33 Birinci Baskı Ankara, 1987, Ofset Repromat
ix + 183 s.

1104 Hızır Bey

Doç. Dr. M. Said YAZICIOĞLU


Kültür Bakanlığı 793 Türk Büyükleri Dizisi: 37 Birinci Baskı Ankara, 1987, Semih Ofset
vii + 86 s.

1105 Dede Efendi

Yılmaz ÖZTUNA


Kültür Bakanlığı 811 Türk Büyükleri Dizisi: 39 Birinci Baskı Ankara, 1987, Oğul Matbaacılık
viii + 171 s. + Notalar

1106 Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu

Prof. Dr. Âmiran Kurtkan BİLGİSEVEN


Kültür Bakanlığı 813 Türk Büyükleri Dizisi: 42 Birinci Baskı Ankara, 1987, Oğul Matbaacılık
ix + 222 s.

1107 Ömer Naci

Dr. Fethi TEVETOĞLU


Kültür Bakanlığı 817 Türk Büyükleri Dizisi: 45 Birinci Baskı Ankara, 1987, Semih Ofset Matbaası
204 s.

1108 İhsan Raif Hanım

Hüveyla COŞKUNTÜRK


Kültür Bakanlığı 823 Türk Büyükleri Dizisi: 51 Birinci Baskı Ankara, 1987, Ünal Ofset
vi + 121 s.

1109 Yusuf Akçura

Prof. Dr. Ahmet TEMİR


Kültür Bakanlığı 836 Türk Büyükleri Dizisi: 61 Birinci Baskı Ankara, 1987, Gaye Matbaası
vii + 103 s.

1110 Nâbizâde Nâzım

Yrd. Doç. Dr. Necat BİRİNCİ


Kültür Bakanlığı 843 Türk Büyükleri Dizisi: 66 Birinci Baskı Ankara, 1987, Sevinç Matbaası
vi + 158 s.

1111 Molla Lûtfi

Orhan Şaik GÖKYAY


Kültür Bakanlığı 846 Türk Büyükleri Dizisi: 68 Birinci Baskı Ankara, 1987, Ünal Ofset
vii + 54 s.

1112 Muhteşem Süleyman

André CLOT

Türkçesi: Turhan Ilgaz


Milliyet Yayınları : 62 İkinci Baskı İstanbul, Mart 1987, Teknografik Matbaacılık
540 s.

1113 Antika ve Eski Eserler Ansiklopedisi

Hazırlayan Mehmet Önder


Mısırlı Yayınları İstanbul, Ağustos 1987, Mısırlı Matbaacılık
160 s.

1114 Anadolu'nun Fethi - Selçuklular Dönemi (Başlangıçtan 1086'ya Kadar)

Prof. Dr. Ali SEVİM


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu XXIV. Dizi Sa. 2 Ankara, 1988, Türk Tarih Kurumu Basımevi
VIII + 150 s.

1115 Bir Zamanlar Kadıköy...

(1900 - 1950)

Adnan GİZ


İletişim Yayınları İstanbul, 1988, Teknografik Matbaacılık
276 s. + albüm

1116 Greek Style

Suzanne SLESIN Stafford CLIFF Daniel ROZENSZTOCH


Clerkson N. Potter, Inc. New York, (1988), Manifactured in Japan
300 s.

1117 İntermezzo (Bohem Hayatı)

/

Asmalımescit 74 (Bohem Hayatı)

Fikret ADİL


İletişim Yayınları İstanbul Dizisi 2. Baskı / 3. Baskı İstanbul, 1988, Çiftay Matbaası
68 s. / 98 s.

1118 İslâm Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı (Metinler ve Çeviriler)

Prof. Dr. Faruk SÜMER Prof. Dr. Ali SEVİM


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu XIX. Dizi Sa. 3a 2. Baskı Ankara, 1988, Türk Tarih Kurumu Basımevi
XXII + 79 s. + 69 s.

1119 Les Collections Monétaires, V.1., Monnaies de L'Islam et du Proche-Orient

Gilles HENNEQUIN


Paris, 1988,
s.

1120 Mimar Sinan ile İlgili Tarihi Yazmalar-Belgeler

Y. Doç. Dr. Zeki SÖNMEZ


Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul, 1988, MSÜ Matbaası
143 s.

1121 Mimar Sinan ve Kırkçeşme Tesisleri

Prof. Dr. Kâzım ÇEÇEN


İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İstanbul, 1988, Turgut Ofset
238 s. + resim ve haritalar

1122 Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Padişah Yaveri İki Sadrazam Oğlu Anlatıyor

Şefik OKDAY


İstanbul, 1988, Sema Matbaacılık
159 s.

1123 Topkapı Sarayı Müzesi Osmanlı Saray Arşivi Kataloğu

Hükümler - Beratlar

II. Fasikül | No E. I - 12476

Hazırlayanlar Ord. Prof. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI - Em. Kur. Alb. İbrahim Kemâl BAYBURA - Ülkü ALTINDAĞ


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu VII. Dizi Sa. 81 Ankara, 1988, Türk Tarih Kurumu Basımevi
100 s.

1124 Türk Nümismatik Derneğinin 20. Kuruluş Yılında İbrahim Artuk'a Armağan

Anonim


Türk Nümismatik Derneği İstanbul, 1988,
s.

1125 Türkiye Selçukluları Hakkında Resmî Vesikalar - Metin, Tercüme ve Araştırmalar

Osman TURAN


2. Baskı Ankara, 1988,
s.

1126 Kula Evleri

Rüstem BOZER


Kültür Bakanlığı 892 Tanıtma Eserleri Dizisi / 7 Ankara, 1988, Semih Ofset
72 s.

1127 Erzurumlu İbrahim Hakkı

Prof. Dr. Âmil ÇELEBİOĞLU


Kültür Bakanlığı 869 Türk Büyükleri Dizisi: 71 Birinci Baskı Ankara, 1988, Sevinç Matbaası
viii + 184 s.

1128 Hâlide Nusret Zorlutuna

Zeki GÜREL


Kültür Bakanlığı 909 Türk Büyükleri Dizisi: 76 Birinci Baskı Ankara, 1988, Sevinç Matbaası
vii + 190 s.

1129 Kayserili Dâvûd

(Dâvûdu'l-Kayserî)

Doç. Dr. Mehmet BAYRAKDAR


Kültür Bakanlığı 912 Türk Büyükleri Dizisi: 79 Birinci Baskı Ankara, 1988, Ofset Repromat
vii + 79 s.

1130 Kayseri Sahip Ata Medresesi

Orhan Cezmi TUNCER


Kültür Bakanlığı 893 Tanıtma Eserleri Dizisi / 8 Ankara, 1988, Semih Ofset
62 s.

1131 Gelenbevi İsmail

Doç. Dr. Abdulkudûs BİNGÖL


Kültür Bakanlığı 914 Türk Büyükleri Dizisi: 81 Birinci Baskı Ankara, 1988, Semih Ofset
vi + 112 s.

1132 İbn-i Sina

Doç. Dr. Mehmet N. BOLAY


Kültür Bakanlığı 915 Türk Büyükleri Dizisi: 82 Birinci Baskı Ankara, 1988, Sevinç Matbaası
vii + 126 s.

1133 Süleyman Paşa

Dr. Fethi TEVETOĞLU


Kültür Bakanlığı 920 Türk Büyükleri Dizisi: 84 Birinci Baskı Ankara, 1988, Sevinç Matbaası
viii + 128 s.

1134 Necip Türkçü

Yrd. Doç. Dr. Faruk HUYUGÜZEL


Kültür Bakanlığı 921 Türk Büyükleri Dizisi: 85 Birinci Baskı Ankara, 1988, Fon Matbaası
240 s.

1135 Keçecizade Fuat Paşa

Yılmaz ÖZTUNA


Kültür Bakanlığı 922 Türk Büyükleri Dizisi: 86 Birinci Baskı Ankara, 1988, Gençlik Basımevi
vii + 107 s.

1136 Ebûbekir Hâzım Tepeyran

Abdülkadir HAYBER


Kültür Bakanlığı 936 Türk Büyükleri Dizisi: 87 Birinci Baskı Ankara, 1988, Başbakanlık Basımevi
viii + 152 s.

1137 Sait Fâik Abasıyanık

Fahri TAŞ


Kültür Bakanlığı 923 Türk Büyükleri Dizisi: 87 Birinci Baskı Ankara, 1988, Gaye Matbaacılık
vi + 224 s.

1138 Necmettin Halil Onan

Abdülkadir HAYBER


Kültür Bakanlığı 926 Türk Büyükleri Dizisi: 88 Birinci Baskı Ankara, 1988, Sevinç Matbaası
vi + 153 s.

1139 Tokat Evleri

Halit ÇAL


Kültür Bakanlığı 894 Tanıtma Eserleri Dizisi / 9 Ankara, 1988, Ofset Repromat Matbaası
58 s.

1140 Gelibolulu Mustafa Âlî

Yrd. Doç. Dr. Mustafa İSEN


Kültür Bakanlığı 929 Türk Büyükleri Dizisi: 90 Birinci Baskı Ankara, 1988, Mas Matbaacılık
vi + 110 s.

1141 Tarık Buğra

Hüseyin TUNCER


Kültür Bakanlığı 931 Türk Büyükleri Dizisi: 92 Birinci Baskı Ankara, 1988, Mas Matbaacılık
iii + 196 s.

1142 Mehmet Emin Yurdakul

Dr. Fethi TEVETOĞLU


Kültür Bakanlığı 933 Türk Büyükleri Dizisi: 94 Birinci Baskı Ankara, 1988, Ofset Repromat
vii + 198 s.

1143 Haldun Taner

Mustafa MİYASOĞLU


Kültür Bakanlığı 961 Türk Büyükleri Dizisi: 98 Birinci Baskı Ankara, 1988, Başbakanlık Matbaası
viii + 148 s.

1144 Osmanlı Tarihi

I. Cilt

Anadolu Selçukluları ve Anadolu Beylikleri hakkında bir mukaddime ile Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan İstanbul'un fethine kadar

Ord. Prof. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI      Kimdir


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu XIII. Dizi Sa. 16a4 5. Baskı Ankara, 1988, Türk Tarih Kurumu Basımevi
XIX + 639 s. + 9 harita, 5 kroki, 28 resim ve 1 soy kütüğü

1145 The Superyachts

Anonim


SF Publications Surrey, England, 1988, Presscraft Ltd
204 s.

1146 Ankara Karacabey Külliyesi

Doç. Dr. İnci N. ASLANOĞLU


Kültür Bakanlığı 948 Tanıtma Eserleri Dizisi / 10 Ankara, 1988, Ofset Repromat Matbaası
57 s.

1147 Osmanlı Tarihi

VIII. Cilt

Birinci Meşrutiyet ve İstibdat devirleri 1876 - 1907

Ord. Prof. Enver Ziya KARAL


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu XIII. Dizi Sa. 16h2 3. Baskı Ankara, 1988, Türk Tarih Kurumu Basımevi
XVI + 631 s. + 1 harita, 2 resim, 2 tablo

1148 Karacaoğlan

Mustafa Necati KARAER


Kültür Bakanlığı 963 Türk Büyükleri Dizisi: 100 Birinci Baskı Ankara, 1988, Başbakanlık Basımevi
viii + 174 s.

1149 Cahit Sıtkı Tarancı

Gültekin SÂMANOĞLU


Kültür Bakanlığı 965 Türk Büyükleri Dizisi: 102 Birinci Baskı Ankara, 1988, Başbakanlık Basımevi
viii + 143 s.

1150 Beliğ

Doç. Dr. Abdülkerim ABDÜLKADİROĞLU


Kültür Bakanlığı 966 Türk Büyükleri Dizisi: 103 Birinci Baskı Ankara, 1988, Başbakanlık Basımevi
x + 120 s.

1151 Âlî Paşa

Yılmaz ÖZTUNA


Kültür Bakanlığı 1002 Türk Büyükleri Dizisi: 106 Birinci Baskı Ankara, 1988, Kılıçaslan Matbaacılık
147 s.

1152 Şâir Eşref

Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN


Kültür Bakanlığı 1007 Türk Büyükler