CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

4001 kitap
1 Opera Omnia, Anatomica et Medica


Isbrandi de DIEMERBROECK


Meinardum à Dreunen & Guilielmum à Walcheren Utrecht, MDCLXXXV (1685),
(18) + 568 + (6) + (16) + 303 + (1) + (2) +130 + (2) + (4) + 70 s. 16 Pl.

2 Hamse-i Şani zade

El-kitab ül-evvel: fit teşrihât | El-kitab üs-sani: fit-tabiiyât | El-kitab üs-salis: Mi'yar ül-etibbâ

I/b
2
Şanizade Mehmet Ataullah      Kimdir

Avrupa tıbbına ait bilgileri Osmanlı’ya aktarmak üzere Almanca’dan çevirdiği beş ciltlik eserin 1820 yılında tek cilt olarak basılan ilk üç cildi, Osmanlı Devleti’nde basılan ilk tıp kitabı olmuştur.
İstanbul, 1235 (1820), Dar üt-tıbaat ül-amire
220 s. +39 s. + 283 s.

Özege 6779
3 Ahkâm ül-Emraz

I/b
2
Auguste F. CHOMEL      Kimdir

Mütercimi Osman SAİB


İstanbul, 1252 (1836), Matbaa-i Amire
3 + 177 s.

Özege 222
4 Müntehabat-ı Evliya Çelebi

I/a
3
Mehmed bin ZILLÎ


, 1259 (1843),
2 + 143 s.

Özege 14879
5 Tekmilet ül-iber

III/3
Abdüllatif SUBHİ Paşa      Kimdir

İbn Haldun'un el-'İber'ine zeyil olarak telif edilmiştir. Eserde Suriye'de Selefki ve İran'daki Eşkaniyan devletleri tarihi ve sikkeleri incelenir. İstanbul'da taş baskısı olarak basılmıştır.
İstanbul, 1278 (1862), Takvimhane-i âmire
s.

Özege 20318
6 Catalogue Historique des Médailles et Pièces de Monnaie

Depuis la Fondation de la Dynastie Ottomane (l'an 699 de l'Hégire)

Par Sultan Osman-Khan jusqu'a Sultan Abdul-Aziz-Khan Empereur Regnant;

Formant la Collection de P. A. Bilezikdji

III/3

P[ascal] A[rtio] Bilezikdji


3me Édition Constantinople, 1864, Imprimerie Henri Cayol
12 s.

7 Tarih-i Naima

Ravzat ül-Hüseyn fi hulasat-i ahbar il-hafikayn


Mustafa Naima


İstanbul, 1281 (1864), Matbaa-i âmire
15 + 462 s.

Özege 15087
8 Tarih-i Naima

Ravzat ül-Hüseyn fi hulasat-i ahbar il-hafikayn

el-cild el-sani


Mustafa Naima


İstanbul, 1281 (1864), Matbaa-i âmire
14 + 451 s.

Özege 15087
9 Tarih-i Naima

Ravzat ül-Hüseyn fi hulasat-i ahbar il-hafikayn

el-cild el-salis


Mustafa Naima


İstanbul, 1281 (1864), Matbaa-i âmire
10 + 460 s.

Özege 15087
10 Tarih-i Naima

Ravzat ül-Hüseyn fi hulasat-i ahbar il-hafikayn

el-cild el-rabi


Mustafa Naima


İstanbul, 1281 (1864), Matbaa-i âmire
10 + 465 s.

Özege 15087
11 Tarih-i Naima

Ravzat ül-Hüseyn fi hulasat-i ahbar il-hafikayn

el-cild el-hams


Mustafa Naima


İstanbul, 1281 (1864), Matbaa-i âmire
6 + 452 s.

Özege 15087
12 Tarih-i Naima

Ravzat ül-Hüseyn fi hulasat-i ahbar il-hafikayn

el-cild el-sadis


Mustafa Naima


İstanbul, 1281 (1864), Matbaa-i âmire
8 + 441 s. + 58 s.

Özege 15087
13 Menafi ül İnsan

Cild-i Evvel: Fenn-i hıfz-ı sıhhat-i avâm | Cild-i sani: Fenn-i cerrahiyet ül-avâm | Cild-i salis: Fenn-i tababet ül-avâm

I/b
2
Mustafa HAMİ Paşa


İstanbul, 1284 (1868),
s.

Özege 13088
14 Ameliyyat-ı Cerrahiyye

I/b
2
MALGAIGNE

Ahmed Hilmi


İstanbul, 1289 (1872), Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbaası
1. Cild 24 + 719, 2. Cild 28 + 856 + 1 s.

Özege 706
15 Münazara-i sultan-ı bahar bâ şehriyar-ı şita-i namdâr

I/a
3
Lami Çelebi

Çok değişik alanlarda elli civarında eser veren, XVI. yüzyılın büyük düşünür ve şairlerinden "Cami-i Rum" diye anılan Lami’i Çelebi, devrin devlet adamlarının takdir ve segisini kazanmıştır. Şair adeta Bursa ile birlikte anıldığından; Kanuni Sultan Süleyman’ın bu şehri ziyareti söz konusu olduğunda, Şehr-engiz ve hemen akabinde de Münazara-i Bahar u Şita adlı eserlerini yazar. Şairin ölümüne doğru yazdığı Münazara-i Bahar u Şita; alegorik mahiyette olup, sanatın zenginliklerini sergilediği, efsanevi unsurlar taşıyan önemli teliflerdendir. Tabiat unsurları bu efsaneni kahramanlarıdır; Kış ve Bahar Sultanları''nın Uludağ''da kıyasıya mücadelesi bir masal havası içinde anlatılmaktadır.
İstanbul, 1290 (1873), İzzet Efendinin Matbaası
75 s.

Özege 14810
16 МОНЕТЫ ВОСТОЧИАГО ХАЛИФАТА

(Moneti Vostocnago Halifata)

İmzalı


В. Тизенгауеиа. (Vladimir TIESENHAUSEN)


No: 851 Saint Petersburg, 1873,
s.

17 La Tapisserie


Eugène MÜNTZ


A. Quantin Bibliothèque de L'enseignement des Beaux-Arts Paris, 1875, A. Quantin
384 s.

18 İlm-i Emraz ve Seririyat-ı Cerrahi

Cild-i evvel

I/b
2
Birgivi kâtip zade Mehmet Nuri

Dr J.-A. Fort'dan (Joseph-Auguste Aristide Fort)


İstanbul, 25 Muharrem 1292 (3 Mart 1875), Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbaası
2 + 14 + 784 s.

Özege 8849
19 Coins and Medals

Their Place in History and Art


Authors of the British Museum Official Catalogues

Edited by Stanley LANE-POOLE


London, 1885,
s.

20 Notes on the Mint-Towns and Coins of the Mohamedans from the Earliest Period to the Present Time


Eugene LEGGETT


London, 1885,
s.

21 Küçük Tarih-i İslam

I/a
4-b
Ahmed RASİM      Kimdir


Dersaadet, 1306 (1888), Âlem Matbaası
s.

Özege 11456
22 Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâneye Mahsus Tarih-i Osmanî

I/a
4-b
Erkân-ı Harb Binbaşısı Mehmed TEVFİK


Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâne Birinci tab'ı Kostantiniye, 1305 (1888), Matbaa-i Ebüzziya
310 s.

Özege 12728
23 Turkey

I/a
3
Stanley LANE-POOLE      Kimdir


New York, 1888,
s.

24 Takvim-i Meskûkât-ı Osmaniyye

Devlet-i Aliye-i Osmaniyenin Bidayet-i Teessüsünden Beri Zarb ve İhraç Olunan Meskûkât ve Medalyaların Nevi ve Cins ve Tarifatile Malumat-ı Tarihiyesini Mutazammındır.


İsmail GALİB      Kimdir


Kostantiniye, 1307, Mihran Matbaası
22 + 503 s. + 3 (çift) + 1 s.

Özege 19391
25 Takvim-i Meskûkât-ı Selçukiyye

Selaçekai Rum Tarafından Zarb ve İhraç Olunan Meskukat İle Diğer Bazı Hükümat-ı Sağire Sikkelerinin Envaile Tarifatını ve Malûmat-ı Tarihiyesini Mutazammındır.


İsmail GALİB      Kimdir


Kostantiniye, 1309, Mihran Matbaası
31 + 143 s. + 5 pl.

Özege 19392
26 Ev Kadını

I/a
3
FAHRİYE


3. Baskı İstanbul, 1310, Mahmud Bey Matbaası
22 + 405 s.

Özege 5250
27 Sitler

Heredote dan


Mütercimi Necib Asım


Kitabhane-i Ebuzziya Aded 95 Birinci tabı Kostantiniye, 1310 (1892), Matbaa-i Ebuzziya
143 s.

Özege 18124
28 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı İslamiyye Kısmından Meskûkât-ı Türkmeniyye Kataloğu

Beni Artuk, Beni Zengi, Füruu Atabegiye, Mülûk-i Eyubiyei Miyafarikin

III/3
İsmail GALİB      Kimdir


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1311, Mihran Matbaası
s.

Özege 15042
29 Takvim-i Devr-i Daim

I/a
3
Ahmed KÂMİLÎ


, 1311 (1893), Matbaa-i Âmire
8 + 408 s.

Özege 19380
30 Usûl-i Meskûkât-ı Osmaniyye ve Ecnebiyye


Süleyman SÛDİ


İstanbul, 1311 (1893),
s.

Özege 22214
31 Nef'i

I/a
2
Ebüzziya


Kitabhane-i Ebüzzıya Cüz: 1 ilâ 4 Kostantiniye, 1311 (1893), Matbaa-i Ebüzzıya
303 s.

Özege 15325
32 Catalogue des Monnaies Turcomanes

Beni Ortok, Beni Zengui, Frou' Atabeqyéh et Meliks Eyoubites de Meiyafarikin

III/3
I. Galib EDHEM      Kimdir


Musée Impérial Ottoman Section des Monnaies Musulmanes Constantinople, 1894, Mihran Imprimeur
XVII + 176 s.

33 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kadime-i İslamiyye Kataloğu

Sasaniyan ve Bizantin Tarzındaki Sikkeler, Hulefa-i Emeviye ve Abbasiye Meskûkâtı Füruu Abbasiyeden Beni Tulun, Beni Ihşid, Ali Saman, Benu Hamadan, Ali Buye, Beni Mervan Meskûkâtı

III/3
İsmail GALİB      Kimdir


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1312, Mihran Matbaası
s.

Özege 15043
34 Namık Kemal


Abdül'ahrar Tahir (Süleyman Nazif)


Paris, 1314 (1896),
16 s.

Özege 15118
35 Musée Impérial Ottoman

Bronzes et Bijoux

Catalogue Sommaire


Anonim


Ministère Imp. de l'Instruction Publique Constantinople, 1898, Typ. Lith. F. Loeffler
98 s.

36 Lühûd ve Mekabir-i Atika Kataloğu


Anonim


Müze-i Hümayun İkinci tab'ı Kostantiniye, 1317, Mahmud Bey Matbaası
116 s.

Özege 15041
37 Nevsâl-i Afiyet

I/b
2
Doktor Besim ÖMER      Kimdir


Birinci sene İstanbul, 1315 (1899), Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı
6 + 420 s.

Özege 15406
38 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu Kısm-ı Salis

Mülûk-i Cengiziye ve İlhaniye ve Celairiye ve Kırım Hanları Meskûkâtı

III/3
Mehmed MÜBAREK


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1318 (1900),
s.

Özege 15044
39 Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Premier

I/e
1
Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse Paris, , Imp. Larousse
836 s.

40 Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Deuxième

I/e
1
Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse Paris, , Imp. Larousse
840 s.

41 Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Troisième

I/e
1
Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse Paris, , Imp. Larousse
914 s.

42 Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Quatriéme

I/e
1
Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse Paris, , Imp. Larousse
1003 s.

43 Nouveau Larousse Illustré

Dictionnaire Universel Encyclopédique

Tome Cinquième

I/e
1
Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse Paris, , Imp. Larousse
1044 s.

44 Meskûkât-ı Kadime-i İslamiyye

Erbab-ı merakdan bir zat tarafından cem olunan meskûkât-ı İslamiyyenin tarifatını havi kataloktur

Monnaies Anciennes Musulmanes
Catalogue d'une collection de monnaies Musulmanes appartenant à un amateur.

III/3
Erbab-ı merakdan bir zat      (Arap İzzet Holo Paşa)

"Bu zat Sultan Abdülhamidin ikinci kâtibi olan İzzet Holo Paşadır ki bu paraları gayri muntazam bir defter ile Bağdat Adliye Reislerinden Suriyeli Yahya Bey isminde birisi toplayıp kendisine vermiş, o da Sultan Abdülhamide takdim etmiştir" (Halil Ethem, İslâmî Nümismatik için bir Bibliyoğrafi Tecrübesi)
İstanbul - Constantinople, 1318 - 1901, (Mihran) Matbaası - Imprimerie MIHRAN
1 + 204 s.

Özege 13252
45 Sir Harry Parkes In China


Stanley LANE-POOLE      Kimdir


Methuen & Co. London, 1901,
s.

46 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu Kısm-ı rabi

Türkistan Hakanları, Al-i Sebüktekin, Horasan ve Irak Selçukileri, Beni Salduk, Beni Menküç, Danişmendiler, Rum Selçukileri, Karaman, Aydın, Saruhan, Menteşe, Germiyan ve İsfendiyar Oğulları, Beni Eretna, Karakoyunlu ve Akkoyunlu Meskûkatı

III/3
Ahmed TEVHİD


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1321, Mahmud Bey Matbaası
28 + 567 s. + 7 pl.

Özege 15045
47 A Manual of Musalman Numismatics


O. CODRINGTON


London, 1904,
s.

48 Précis de Physiologie

I/c
3
E. HÉDON


Octave Doin Éditeur Paris, 1904,
s.

49 Nouvelles Tables de Logarithmes

avec Règleset Formules Usuelles

I/b
6
C. BOUVART A. RATINET


Librairie Hachette Quatriéme Édition Paris, 1905,
176 + 47 s.

50 Müze-i Hümayun

Kurşun Mühür Kataloğu

Arab ve Arab-Bizantin ve Osmanlı Kurşun Mühürlerine Mahsusdur

Oku   

Halil EDHEM      Kimdir


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1321 (1906),
s.

Özege 15040
51 Catalogue des Figurines Grecques de Terre Cuite


Anonim


Musée Impériaux Ottomans Constantinople, 1908, Typographie et Lithographie Ahmed Ihsan
ix + 663 s. + xv plates

52 İlm-i Teşrih-i Topografi

Birinci cild

I/b
2
Hasan Mazhar Paşa


İstanbul, sene-i hicri 1326, sene-i mali 1324 (1908), Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Osmaniye Matbaası
775 + 12 s.

Özege 9033
53 Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan Temsil-i rabi İstanbul, 1324 (1908), Mahmud Bey Matbaası
376 s.

Özege 20571
54 Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i sani


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan İstanbul, 1324 (1908), Matbaa-i Kütübhane-i Cihan
296 s.

Özege 20571
55 Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i salis


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan İstanbul, 1324 (1908), Matbaa-i Kütübhane-i Cihan
269 + 2 s.

Özege 20571
56 Fatih Sultan Mehmed ve Ressam Bellini (1479 - 1480)

Oku   
I/a
4-a
THUASNE

Thuasne'den Ahmed Refik


Tarih-i Osmanî Kitabhanesi Aded: 1 İstanbul, 1325 (1909), Matbaa-i Ahmed İhsan
64 s.

Özege 5411
57 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Birinci Cild

I/a
4-b
Mehmed MURAD

Mürettib ve naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


tab-ı evvel , 1325, Matbaa-i Amidî
324 + 4 s.

Özege 19778
58 Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i rabi


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan İstanbul, 1325 (1909), Matbaa-i Kütübhane-i Cihan
240 + 1 s.

Özege 20571
59 Meskükât-ı Osmaniye İdaresinin On Beş Senelik Tarihçesi


İbrahim HAKKI


(İstanbul), 13 Mart 1325 (1909),
8 s.

Özege 13253
60 Meskûkât-ı İslâmiyye Takvimi

Catalogue of Islamic Coins Contains, 2243. Coins belong to the. 243 khelifes, monarchs and meliks in the 39. khilafet, monarchy and governments. minted in the 201 mint towns by 234 names

III/3
Ahmed ZİYA


İstanbul - Costantinople, 1328 - 1910, Matbaa-i Âmire
10 + 170 s. + 1 s. 4 pl.

Özege 13251
61 Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i hams


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan Dersaadet, 1326 (1910), İkdam Matbaası
254 + 2 s.

Özege 20571
62 Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i sadis


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan Dersaadet, 1326 (1910), İkdam Matbaası
240 s.

Özege 20571
63 İlm-i Ensac-ı Tabiiye

Yazarından Saray Yaveri Necmeddin Efendi'ye ithaflı ve imzalı

I/b
2
Doktor Tevfik RECEB


Dersaadet, 1327 (1911), Müşterek Ül-Menfaa Osmanlı Şirketi Matbaası
545 + 8 sayfa s.

Özege 8867
64 Modern Copper Coins of the Muhammadan States of Turkey, Persia, Egypt, Afghanistan, Morocco, Tripoli, Tunis, etc.

III/3
W.H. VALENTINE


London, 1911,
s.

65 Tarih-i Sultan Mehmed Han Sâni

Oku   
I/d
3
Kritovulos

Mütercimi İzmir Mebusu Karolidi

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 1-12
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1328 (1912), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaası
200 s.

Özege 19912
66 Büyük Tarih-i Umumi

Birinci Cild

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


ikinci tab'ı İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
67 Büyük Tarih-i Umumi

İkinci Cild

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
68 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

İkinci Cild [Fatih Mehmed, İkinci Bayezid, Yavuz Selim hanlar devirleri]

I/a
4-b
Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


tab-ı evvel , 1328, Matbaa-i Amidî
330 + 2 s.

Özege 19778
69 Büyük Tarih-i Umumi

Üçüncü Cild

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
70 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Üçüncü Cild (Kanunî Süleyman ve İkinci Selim hanlar devirleri)

I/a
4-b
Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


tab-ı evvel Dersaadet, 1328, Kasbar Matbaası
390 + 2 s.

Özege 19778
71 Büyük Tarih-i Umumi

Dördüncü Cild

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
72 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Dördüncü Cild [Murad-ı salis, Mehmed-i salis, Ahmed-i evvel hanlar devirleri]

I/a
4-b
Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


tab-ı evvel , 1328, Matbaa-i Amidî
407 + 1 s.

Özege 19778
73 Büyük Tarih-i Umumi

Beşinci Cild

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
74 Büyük Tarih-i Umumi

Altıncı Cild

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
75 Eski İstanbul abidat ve mebanisi

Şehrin tesisinden Osmanlı fethine kadar

I/a
3
Celal ESAD


Muhtar Halid Külliyatı Kısm-ı tarihi Aded: 4 Birinci tab'ı Dersaadet, 1328 (1912), Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı
250 s. + 1 LE.

Özege 5113
76 Ameliyyat-ı Cerrahiyye

I/b
2
Muallim Doktor Orhan ABDİ


İstanbul, 1329 (1913), Kader Matbaası
1 + 294 s. + 1

Özege 708
77 Kanunname-i Âl-i Osman

(Kanunî Sultan Süleyman devri)

Oku   
I/d
3
Tevkıî Seydi tarafından tertib edildiği tahmin edilmektedir.

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 13-19
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1329 (1913), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık osmanlı şirketi
7 + 72 s.

Özege 10115
78 Musavver Tarih-i İslam

Kavm-i necib-i Arabın terakkiyat-ı fikriye, ictimaiye, iktisadiyesiyle suret-i itila ve inhitatdan bahis ve müteaddit tarihi resimlerle yedi kıta şehr-i peygamberi haritasını ve üç kıta coğrafya-yı politiki haritalarını havidir.

1. Cild

I/a
4-b
Seyyid Emir ALİ

Mütercimi M. Rauf


Kanaat Kütüphanesi Dersaadet, 1329, Kanaat Matbaası
320 s. + 8 pl.

Özege 14485
79 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Beşinci Cild

I/a
4-b
Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


tab-ı evvel , 1329, Matbaa-i Amidî
422 + 2 s.

Özege 19778
80 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Altıncı Cild [Kösem ve Turhan valdeler devri]

I/a
4-b
Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


tab-ı evvel , 1329, Matbaa-i Amidî
373 + 2 + 1 s.

Özege 19778
81 Kanunname-i Âl-i Osman

(Fatih Sultan Mehmed devri)

Oku   
I/d
3
Tertib eden: Tevkıî Leys zade Mehmed bin Mustafa

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 13-14
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1330 (1914), Matbaa-i Ahmed İhsan ve şürekâsı
32 s.

Özege 10114
82 Rehnüma

I/a
4-b
Anonim


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1330, Matbaa-i Ebüzziya
152 s.

Özege 15047
83 Tarih-i Ebülfeth

Oku   
I/d
3
Dursun Tur-ı Sinâ

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 26-38
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1330 (1914), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık Osmanlı şirketi
198 s.

Özege 19779
84 Vakıat-ı Sultan Cem

Oku   
I/d
3

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 22-23, 25
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1330 (1914), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaası
43 s.

Özege 22481
85 Mahrusa-i İstanbul Fetihnamesi

Oku   
I/d
3
Cafer Çelebi Taci Zade

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 20-21
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1331 (1915), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık osmanlı şirketi
24 s.

Özege 11953
86 Mardin Mülûki Artukiyye Tarihi ve Kitabeleri ve sair Vesaik-i Mühimme


Kâtib FERDÎ


Ali Emirî Nevadir-i eslâk külliyatı Aded 4 Dersaadet, 1331 (1915), Kader Matbaası
72 s.

Özege 12250
87 Forty Years In Constantinople

The Recollections of Sir Edwin Pears 1873-1915

with 16 Illustrations

I/a
3
Sir Edwin PEARS


D. Appleton and Company New York, MCMXVI,
390 s.

88 Hulâsat ül-kelâm fi redd il-avâm

Oku   
I/d
3
Koca Sekban başı

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 39, 41-42
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, (1332/1916), Hilâl Matbaası
54 s.

Özege 7980
89 Tevarih-i Ali Osmandan

Aşıkpaşazade Tarihi

Oku   
I/a
3
Derviş Aşık paşa zade Ahmed AŞIKİ

Tarih-i Osmânî Encümeni tarafından yayınlanan raporlarda bu eserin adı geçmemekle beraber, "ifade-i mahsûsa” adı verilmiş olan girişin sonunda,
"Tarih-i Osmânî Encümeni fi 4 zilkade sene 1332”
imzası bulunmaktadır.
Maarif-i Umumi Nezareti Celilesi İstanbul, 1332 (1916), Matbaa-i Âmire
20 + 318 s.

Özege 20900
90 Memâlik-i Osmaniyede Demirbaş Şarl

Aded: 1

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 1 İstanbul, 1332 (1916), Hilâl Matbaası
123 s.

Özege 13021
91 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Yedinci Cild - Köprülüler devri

I/a
4-b
Mehmed MURAD


birinci tabı , 1332, Tefyiz Matbaası
359 s.

Özege 19778
92 İran Sefaretnamesi

Oku   
I/d
3
Mehmed Refi'

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 43
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1333 (1917), Hilâl Matbaası
31 s.

Özege 9308
93 Nakid ve İtibar-ı Malî

Birinci Kitab

Meskükât

III/4
Hasan Ferid


İstanbul, 1333 (1917),
s.

Özege 15093
94 Ottomanisme Rationnel

Lecture Expliquée

Cours Moyen


P. ANMÉGHIAN Orkhan SÉLAHEDDIN


Constantinople, , Imprimerie "Arax"
113 s.

95 Memâlik-i Osmaniyede Kral Rakoçi ve Tevabii

(1109 - 1161)

Aded: 2

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 2 İstanbul, 1333 (1917), Hilâl Matbaası
91 s.

Özege 13028
96 Bir Elçi'nin Tarihçe-i Sefareti

(1207 - 1208)

Aded: 3

I/a
3
Hayreddin NEDİM


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 3 İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye
122 s.

Özege 2277
97 Osmanlılar ve Büyük Fredrik

(1133 - 1179)

Aded: 4

Oku   
I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 4 İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye
48 s.

Özege 16025
98 Onuncu Asr-ı Hicrîde İstanbul Hayatı

(961 - 1000)

Aded: 6

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 6 İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye
235 s.

Özege 15723
99 Kayseri Şehri

Mebani-i İslâmiye ve Kitabeleri

Aded: 5

I/a
3
Halil EDHEM      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 5 İstanbul, 1334 (1918), Matbaa-i Orhaniye
14 + 148 s. + 2 s. 16 Pl.

Özege 10480
100 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu

Meskukat-i Osmaniye, Kısm-ı Sadis, Birinci Cild

Sultan Osman Han-ı evvelden Sultan Murad Han-ı salisin ahır-ı saltanatına kadar olan zamanı müştemildir

III/3
Halil EDHEM      Kimdir


Müze-i Hümayun Constantinople, 1334 (1918), Mahmud Bey Matbaası
s.

Özege 15046
101 Osmanlı Tarihi

I/a
4-b
Necib Asım Mehmed Arif


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı İstanbul, 1335 (1919), Matbaa-i Orhaniye
6 + 638 s. + 3

Özege 15998
102 Tarih-i Cami-i Şerif-i Nurıosmaniye

Oku   
I/d
3

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 49:62
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1335-1337 (1919-1921), Hilâl Matbaası
51 s.

Özege 19771
103 Meskûkât-ı Şahane İdaresi Darbhane-i Âmire

1335 Sene-i Maliyesi

Darbiyat ve Muamelâtı Hakkında Mâliye Nezaret-i Celîlesine Takdim Olunan Rapor


Dr. Niyazi ASIM


Dersaadet, 1336 - 1920,
55 + 2 + s. 2 LE.

Özege 13254
104 Meskûkât-ı Şahane İdaresi Darbhane-i Âmire

1336 Sene-i Maliyesi

Darbiyat ve Muamelâtı Hakkında Mâliye Nezaret-i Celîlesine Takdim Olunan Rapor


Meskûkat-ı Şahane Müdürü Niyazi ASIM


Meskûkât-ı Şahane İdaresi Dersaadet, 1337 - 1921, Matbaa-i Amire
257 + 5 s.

Özege 2148
105 Rehnüma

I/a
4-b
Anonim


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1337, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı
87 s.

Özege 15047
106 Traité de Chirurgie d'Urgence

I/c
3
Félix LEJARS


Masson et Cie, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine Paris, 1921,
s.

107 Cemal Paşa Hatıratı

1913 - 1922

I/a
2


Dersaadet, 1339 (1922), Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaası
282 s. I le. 2 Pl.

Özege 7029
108 Précis de Pathologie Externe, Tome Premiere

I/c
3
E. FORGUE


Librairie Octave Doin Paris, 1922,
s.

109 Asar-ı Atika Müzesinde Meskûkât Koleksiyonları

(Tarihçesi, Tasnifatı, ve Mikdarı)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Maarif Vekaletine Takdim Olunan Rapor

III/3
Halil EDHEM      Kimdir


İstanbul Asar-ı Atika Müzesi 6 İstanbul, 1339 (1923),
s.

Özege 998
110 Rehber-i Ameliyat-ı Viladiye

I/b
2
Doktor Zekâi TAHİR


İstanbul, 1339 (1923),
185 s. + 1

Özege 16568
111 Sultan Cem

(864 : 900)

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


İ. Hilmi, Kitabhane-i Hilmi Geçmiş Asırlarda Türk Hayatı 10 İstanbul, 1923 (1924), Orhaniye Matbaası
232 s.

Özege 18309
112 Tarih-i Gilmanî

Oku   
I/d
3
Mehmed Halife

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 78-84
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1340 (1924), Orhaniye Matbaası
102 + 2 s.

Özege 19810
113 İstanbul Rehber-i Seyyahin

Yazarından İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay'a ithaflı ve imzalı

I/a
3
Ernest MANBURİ      Kimdir


Ritso ve Mahdumu Neşriyatı Birinci tab'ı İstanbul, 1925,
4 + 561 s. 1 PL. 4 LE.

Özege 8245
114 Lamartin

Türkiyeye Muhaceret Kararı, İzmirdeki Çiftliği

(1849 - 1853)

Aded: 7

Oku   
I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 7 İstanbul, 1925, Orhaniye Matbaası
56 s.

Özege 11559
115 Hamurabi Kanunu

Dört Bin Sene Evvel Babil’de Tedvin Edilen Dünyanın En Eski Kavanîn Külliyatı


İstanbul Darülfünunu müderrislerinden ve Portekiz İlim ve Fünun Akademyası azasından
Avram Galanti


İstanbul, 1341 - 1925, İstanbul Kâğıtcılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi
96 s.

Özege 6781
116 Safra Taşları ve Teşekkül, İhtilatat ve Tedavileri

I/b
2
M. KEMAL


İstanbul, 1926,
s.

Özege 17272
117 Sicill-i Kavanîni

Kısmı evvel

Birinci Cild | 24 Nisan 1336 - 31 Teşrin-i Evvel 1341

I/a
1
Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1926, "Cihan" Matbaası
s.

Özege 18036
118 Sicill-i Kavanîni

Kısmı evvel

İkinci Cild | 21 Teşrin-i Sani - 10 Haziran 1926

I/a
1
Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1926, "Cihan" Matbaası
s.

Özege 18036
119 Türkiyede Mülteciler Meselesi

Aded: 8

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 8 İstanbul, 1926, Matbaa-i Amire
259 s.

Özege 21882
120 Darüşşafaka

Türkiyede İlk Halk Mektebi

I/b
2
Mehmed İZZET Mehmed ESAD Osman NURİ Ali KÂMİ


İstanbul, 1927, Evkaf-ı İslâmiye Matbaası
207 s. + 4 s.

Özege 3631
121 Düvel-i İslâmiye

I/a
3
Stanley LANE-POOLE      Kimdir

Halil Edhem


Maarif Vekâleti İstanbul, ( Hicri 1345) 1927, Milli Matbaa
17 s. + 640 s., 11 levha

Özege 4502
122 Guide du Musée de Smyrne


Inspecteur Général des Antiquités A. AZİZ Bey

Traduit par Djevdet Bey


Association des Amis des Antiquités de Smyrne et ses Environs No 3 Smyrne, 1927, Imp. Lithogr. Spartalı Haifz Ali
50 s.

123 Nutuk

Gazi Mustafa Kemal tarafından

22093 / İkinci Elli Bin

I/b
2
Anonim


Ankara, 1927,
543 + 2 s. Vesaik kısmı 303 + 2 s. 1 PL. 10 LE.

Özege 15583
124 Umdet üt-tevarih

Oku   
I/d
3
Abdülgaffar bin Hüseyin Kırimî

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 85-95
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1343 (1927), Matbaa-i âmire
207 s.

Özege 21999
125 Fenn-i Vilade

Birinci Kitab

Fiziyolojik nifasiyet

I/b
2
Müderris Doktor İsmail DERVİŞ


Darülfünun Tıb Fakültesi Külliyatı İstanbul, 1927, Ahmed İhsan Matbaası
576 s. + 5 s.

Özege 5593
126 Fenn-i Vilade

İkinci Kitab

Marazî nifasiyet ve usret-i vilade

I/b
2
Müderris Doktor İsmail DERVİŞ


Darülfünun Tıb Fakültesi Külliyatı İstanbul, 1927, Ahmed İhsan Matbaası
336 s.

Özege 5593
127 Sicill-i Kavanîni

Kısmı evvel

Üçüncü Cild | 13 Mayıs 1926 - 18 Haziran 1927

I/a
1
Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1927, "Cihan" Matbaası
s.

Özege 18036
128 Nouveau Petit Larousse Illustré


Komisyon

Publié sous la direction de Claude Augé


Librairie Larousse Quarante-neuvième Edition Paris, 1927,
1760 s.

129 İstanbul Seririyatı / Stamboul Seriryatı

Revue Medicale

I/b
2
Anonim


Dokuzuncu Sene Numero 3 , Temmuz 1927,
s.

130 İ'lamsız İcra Usulü

Yazarından kızı Mefkûre'ye ithaflı ve imzalı

I/a
3
Hakimoğlu Ahmed REFİK


İstanbul, 1928,
s.

Özege 8700
131 İstanbul Limanı

I/a
3


Türkiye Cumhuriyeti İktisad Vekaleti Neşriyatından İstanbul, 1928,
85 + 1 s.

Özege 8221
132 Türkiye Teracim-i Ahvâl Ansiklopedisi

Cild 1

Encyclopédie Biographique de Turquie

I Volume

I/a
3
Mehmed Zeki Mahmud PAÇACI


Constantinople, 1928, Impr. L. Babok & Fils
201 + 14 s.

Özege 21863
133 Akıl Hastalıkları

Yazarından ithaflı ve imzalı

I/b
2
Mazhar Osman


İstanbul, 1928, Kader Matbaası
467 + 1 s.

Özege 341
134 Dahili Tıb Kitabı

Cümle asabiye hastalıkları

I/b
2
Y. Fon Mering

Türkçeye mütercimi Tevfik Salim


İstanbul, 1928, Şirket-i Mürettibiye Matbaası
178 s.

Özege 22779
135 Düsturname-i Enverî

Aded: 15

I/a
3
Enverî

İstinsah eden: Mükrimin Halil

1928 yılında Latin harflerine geçiş esnasında hem Eski Türkçe, hem Latin harfleriyle birlikte yayımlanmıştır. En eski tarihlerimizden birisidir.
Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 15 İstanbul, 1928 / 1929, Devlet Matbaası / Evkaf Matbaası
121 + 99 s.

Özege 4494
136 Sicill-i Kavanîni

Kısmı evvel

Dördüncü Cild | 18 Haziran 1927 - 28 Mayıs 1928

I/a
1
Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1928, "Cihan" Matbaası
s.

Özege 18036
137 Türk Ticaret Gemileri


Anonim


İstanbul Deniz Ticareti müdürlüğü T. C. İktisat Vekâleti Neşriyatından İstanbul, 1929, Halk Matbaası
56 s.

138 Sistemim

Sıhhat ve Vücut Güzelligi İçin Günde ,,15,, Dakıkalık Beden Harekâtı

I/b
5
J. P. MÜLLER

Alamancadan Çevirenler Yzb. Ö. Lütfi - Yzb. Süleyman


İstanbul, , Çituris Biraderler Matbaası
152 s.

139 Hicrî On İkinci Asırda Istanbul Hayatı

(1100-1200)

Aded: 17

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 17 İstanbul, 1930, Devlet Matbaası
xvi + 240 s.

140 Sicill-i Kavanini

Kısmı evvel

Beşinci Cilt | 1 Teş. s. 1928 - 3 Haziran 1929

I/a
1
Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1930, "Cihan" Matbaası
s.

141 The Murder At The Vicarage


Agatha CHRISTIE


Dell Publishing Reprinted New York, ,
223 s.

142 Mimar Sinan

I/a
4-a
Ahmet REFİK      Kimdir


Kanaat Kütüphanesi İstanbul, 1931,
72 s.

143 Topkapı Sarayı


Halil EDHEM      Kimdir


Kanaat Kütüphanesi Ansiklopedik Neşriyatı Serisi İstanbul, 1931, Sebat Matbaası
61 s.

144 Hicrî On Birinci Asırda İstanbul Hayatı

(1000-1100)

Aded: 20

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 20 İstanbul, 1931, Devlet Matbaası
ix + 59 s.

145 Sicill-i Kavanini

Kısmı evvel

Altıncı Cilt | 14 Teş. s. 1929 - 17 Haziran 1930

I/a
1
Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1931, "Cihan" Matbaası
s.

146 Tarih

III

Yeni ve Yakın Zamanlarda Osmanlı - Türk Tarihi


Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle yazılmış olan tarih kitapları, 1931 yılından 1949 yılına kadar orta öğrenimde ders kitabı olarak okutuldu. Sümerlerin dilinin eklemeli Türkçe olduğu gerçeğine kadar Türk tarihinin derinliğine inen bu kitapların yürürlükten kaldırılması, ABD ile 27 Aralık 1949 tarihinde imzalanan Fulbright anlaşması sonrasında yaşandı.
Maarif Vekâleti İstanbul, 1931, Devlet Matbaası
xviii + 95 s.

147 Tarih

IV

Türkiye Cümhuriyeti


Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle yazılmış olan tarih kitapları, 1931 yılından 1949 yılına kadar orta öğrenimde ders kitabı olarak okutuldu. Sümerlerin dilinin eklemeli Türkçe olduğu gerçeğine kadar Türk tarihinin derinliğine inen bu kitapların yürürlükten kaldırılması, ABD ile 27 Aralık 1949 tarihinde imzalanan Fulbright anlaşması sonrasında yaşandı.
Maarif Vekâleti İstanbul, 1931, Devlet Matbaası
xxiv + 132 s.

148 İzmir Hakkında Tetkikat

+

İzmir'de Roma Tiyatrosu

I/a
3
Bonavantür F. SLAARS IKONOMOS Otta WALTER Otta BERG

Mütercimler Arap zade Cevdet ve Süleyman Namık


İzmir ve Havalisi Asarıatika Muhipleri Cemiyeti Sayı: 6 İzmir, 1932, Marifet Matbaası
352 s. +34 s. + resimler

149 Birinci Türk Tarih Kongresi

Konferanslar Münakaşalar

IV/2
Anonim


Maarif Vekâleti İstanbul, 1932, Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi
631 s. + 1 harita

150 Sicill-i Kavanini

Kısmı evvel

Yedinci Cild | 22 Eylül 1930 - 30 Teş. ev. 1931

I/a
1
Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1932, "Cihan" Matbaası
s.

151 Camilerimiz


Halil EDHEM      Kimdir


Kanaat Kütüphanesi İstanbul, 1933, Resimli Gazete Matbaası
107 s.

152 İslâmî Nümismatik İçin Bir Bibliyoğrafi Tecrübesi

Essai D'une Bibliographie Pour La Numismatique Musulmane

Oku   

Halil EDHEM      Kimdir


Kitap Yazanlar Kooperatifi Büyük Seri: No. 1 Ankara, 1933, Hakimiyeti Milliye Matbaası
64 s.

153 Sıhhat Almanakı

Cumhuriyetin onuncu senesini kutlularken Hekimlerimizin halkımıza armağanı


Mazhar OSMAN


İstanbul, 1933, "Kader" Matbaası
1136 s.

154 Tiglatpileser III-ün Oğlu Asur Kralı Sargon II

Sargon II. von Assyrien der Sohn Tiglatpilesers III.


Eckhard UNGER


İstanbul Asarıatika Müzeleri IX İstanbul, 1933, Universum Matbaası / Alaettin Matbaası
31 s. + resimler

155 Topkapı Sarayı Müzesi Rehberi


Anonim


İstanbul Asarıatika Müzeleri İstanbul, 1933, Devlet Matbaası
197 s. + 48 resim - 1 Plân

156 İstanbul Asarıatika Müzeleri

Resimli Rehber

Yunan, Roma, Bizans Heykeltraşî Eserleri


Anonim


İstanbul, 1934, Devlet Matbaası
VII + 146 s.

157 Précis de Sémiologie Médical Appliquée

I/c
3
M. CHIRAY P. CHÊNE


Libraires de l'Académie de Médecine Paris, 1934,
s.

158 La Turquie Kemaliste

No. 3


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Octobre 1934, L'Imprimerie d'Ètat
27 s. + 5 s. resim

159 La Turquie Kemaliste

No. 4


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Décembre 1934, L'Imprimerie d'Ètat
34 s.

160 Osmanlıcadan Türkçeye

Cep Kılavuzu


Anonim


T. D. A. K. İstanbul, 1935, Devlet Basımevi
371 s.

161 Osmanlıcadan Türkçeye

Cep Kılavuzu


Anonim


T. D. A. K. İstanbul, 1935, Devlet Basımevi
371 s.

162 Türkçeden Osmanlıcaya

Cep Kılavuzu


Anonim


Türk Dil Kurumu İstanbul, 1935, Devlet Basımevi
340 s.

163 Peril At End House


Agatha CHRISTIE


Collins London, ,
252 s.

164 La Turquie Kemaliste

No. 5


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Février 1935, L'Imprimerie d'Ètat
28 s. + 6 s. resim

165 La Turquie Kamâliste

No. 8


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Août 1935, L'Imprimerie d'Ètat
25 s. + 5 s. resim

166 La Turquie Kamâliste

No. 10


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Décembre 1935, L'Imprimerie d'Ètat
20 s. + 8 s. resim

167 Diyarbekir Tarihi

Cilt: I.


Basri KONYAR


, 1936, Ulus Basımevi
218 s. + resimler ve haritalar

168 La Turquie Kamâliste

No. 12


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Avril 1936, L'Imprimerie d'Ètat
18 s. + 16 s. resim

169 La Turquie Kamâliste

No. 13


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Juin 1936, L'Imprimerie d'Ètat
23 s. + 9 s. resim

170 La Turquie Kamâliste

No. 14


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Août 1936, L'Imprimerie d'Ètat
27 s. + 8 s. resim

171 La Turquie Kamâliste

No. 15


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Octobre 1936, L'Imprimerie d'Ètat
24 s. + 14 s. resim

172 La Turquie Kamâliste

No. 16


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Décembre 1936, L'Imprimerie d'Ètat
30 s. + 10 s. resim

173 Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri

Siyasî, İdarî, Fikrî, İktisadî, Hayat; İlmî ve İctimaî Muesseseler; Halk ve Toprak


İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI      Kimdir


Türk Tarih Kurumu VIII Seri No. 2 Ankara, 1937,
V + 182 s.

174 Bir Türk Hekimi ve Tıbba Dair Manzum Bir Eseri


Hasan-Âli YÜCEL


İstanbul, 1937, Devlet basımevi
29 s. + 4 resim

175 İstanbul Müzeleri Asarıatika Müzesi Tunç Eserler Rehberi

Musée des Antiquites Guide Illustré des Bronzes


Anonim


İstanbul, 1937, Devlet Basımevi
50 s.

176 Kadeh ve Bardak İçkileri


K. ÖNER


İstanbul, 1937, Halk Basımevi
399 s. + XIII s.

177 Peçenek Tarihi

I/a
3
A. N. KURAT


Kültür Bakanlığı Birinci defa İstanbul, 1937, Devlet Basımevi
285 s.

178 Türk İstiklâl Harbi Hulâsası 1919 : 1922


Anonim


Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarih Encümeni İstanbul, 1937, Askerî Matbaa
10 s.

179 La Turquie Kamâliste

No. 17


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Février 1937, L'Imprimerie d'Ètat
28 s. + 6 s. resim

180 La Turquie Kamâliste

No. 18


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Avril 1937, L'Imprimerie d'Ètat
31 s. + 18 s. resim

181 La Turquie Kamâliste

No. 19


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Juin 1937, L'Imprimerie d'Ètat
26 s. + 15 s. resim

182 La Turquie Kamâliste

No. 20


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Août 1937, L'Imprimerie d'Ètat
29 s. + 11 s. resim

183 La Turquie Kemaliste

No. 21 - 22

Numéro Spécial Consacré au II.e Congrès d'Histoire Tueque et à l'Exposition d'Histoire 20 - 26 Septembre 1937


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Décembre 1937, L'Imprimerie d'Ètat
96 s.

184 Topkapı Sarayı Müzesi Arşiv Kılavuzu

I. Fasikül

A-B-C


Anonim


Kültür Bakanlığı Topkapı Sarayı Müzesi Direktörlüğü İstanbul, 1938, Devlet Matbaası
96 s. + XIV vesika

185 La Turquie Kémaliste

No. 23 - 24


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Avril 1938, L'Imprimerie d'Ètat
22 s. + 15 s. resim

186 La Turquie Kémaliste

No. 25 - 26


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Août 1938, L'Imprimerie d'Ètat
24 s. + 20 s. resim

187 La Turquie Kemaliste

No. 27


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Octobre 1938, L'Imprimerie d'Ètat
31 s. + 25 s. resim

188 La Turquie Kemaliste

No. 28


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Décembre 1938, L'Imprimerie d'Ètat
36 s. + 7 s. resim

189 Fatih Camii ve Bizans Sarnıcı


H. Baki KUNTER A. Saim ÜLGEN


İstanbul, 1939, Cumhuriyet Matbaası
16 s. + 72 resim

190 Kitabül Cerrahiyei İlhaniye (Cerrahname)

870 - 1465 Paris nüshası resimleri

Les Illustration de traitè de Chirurgie de Cherefeddin Saboundjou oglou

I/c
2
Şerafeddin SABUNCUOĞLU

Neşreden: Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER


İstanbul Üniversitesi Tıb Tarihi Enstitüsü Adet: 12 İstanbul, 1939, Kenan Basımevi
48 s. + 76 s.

191 Türk ve İslam Eserleri Müzesi Rehberi


Anonim


İstanbul Müzeleri İstanbul, 1939, Devlet Basımevi
63 s.

192 La Turquie Kemaliste

No. 29


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Février 1939, L'Imprimerie d'Ètat
34 s. + 30 s. resim

193 La Turquie Kemaliste

No. 30


Anonim


Direction Générale de la Presse au Ministère de l'Interieur Ankara, Avril 1939, L'Imprimerie d'Ètat
46 s. + 17 s. resim

194 La Turquie Kemaliste

No. 31


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Juin 1939, L'Imprimerie d'Ètat
38 s. + 21 s. resim

195 La Turquie Kemaliste

No. 32 - 40


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Août 1939, L'Imprimerie d'Ètat
67 s. + 33 s. resim

196 Die Welt des Islams

Band 22


Begründet von Prof. Dr. G. KAMPFFMEYER

Herausgegeben von Prof. Dr. G. JÄSCHKE


Deutsche Gesellschaft für Islamkunde Berlin, 1940, August Hopfer
167 s.

197 Saruhanoğulları ve Eserlerine Dair Vesikalar (733 H. - 1220 H.)


Çağatay ULUÇAY


İstanbul, 1940,
s.

198 Türkiyede Çıkmakta Bulunan Gazete ve Mecmualar


Anonim


Başvekâlet Matbuat U. Müdürlüğü Ankara, 1940, Devlet Matbaası
340 + xvi s.

199 Ayrılmak Zevki


Jules RENARD

Çeviren Sabahattin Eyüpoğlu


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 3 İstanbul, MCMXL, Maarif Matbaası
30 s.

200 Seyyah


Denys AMIEL

Çeviren Turgut S. Erem


Maarif Vekâleti Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 6 İstanbul, MCMXL, Maarif Matbaası
74 s.

201 Dördüncü


Martial PIÉCHAUD

Çeviren Fikret Adil


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 8 İstanbul, MCMXL, Maarif Matbaası
41 s.

202 Evin İçi


Maurice MAETERLINCK

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Yayımları 1 İstanbul, MCMXL, Maarif Matbaası
18 s.

203 Yalnız


Henri DUVERNOIS

Tercüme eden Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 9 İstanbul, MCMXL, Maarif Matbaası
37 s.

204 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

1. Cilt 1. Cüz | AB - ABDÜLKADİR


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1940, Maarif Matbaası
XXI + 80 s. (s. 1 - 80)

205 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

I. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti İstanbul, 1940, Maarif Matbaası
160 s. (s. 1 - 160)

206 Dirlik Düzenlik


George COURTELINE

Tercüme eden Nahit Sırrı Örik


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 10 İstanbul, MCMXL, Maarif Matbaası
28 s.

207 Topkapı Sarayı Müzesi Arşiv Kılavuzu

II. Fasikül C-Ç-D-E-F-G-H


Anonim


Topkapı Sarayı Müzesi İstanbul, 1940, Maarif Matbaası
96 s. + XIV vesika

208 Dr. A. Süheyl Ünver Bibliyografyası


Osman ERGİN


İstanbul Üniversitesi Tıb Tarihi Enstitüsü Adet: 20 İstanbul, 1941, Millî Mecmua Basımevi
64 s.

209 Adamcıl

Suat Sinanoğlu kütüphanesinden


MOLIÈRE

Çeviren Ali Süha Delilbaşı


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 1 , 1941, Maarif Matbaası
159 s.

210 Faust

*


Johann Wolfgang von GOETHE

Çeviren Recai Bilgin


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 1 , 1941, Maarif Matbaası
260 s.

211 Kırmızı Ve Siyah

I


STENDHAL

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 2 , 1941, Maarif Matbaası
307 s.

212 Vadideki Zambak


Honoré de BALZAC

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 3 Ankara, 1941, Maarif Matbaası
390 s.

213 Kadınlar Mektebi


MOLIÈRE

Çevirenler Bedrettin Tuncel - Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 4 , 1941, Maarif Matbaası
154 s.

214 Kral Oidipus


SOPHOKLES

Çeviren Bedrettin Tuncel


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 1 İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
115 s.

215 Philoktetes


SOPHOKLES

Çeviren Avni Yukaruç


Maarif Vekaleti Yunan Klasikleri 2 İstanbul, 1941, Millî Eğitim Basımevi
vi + 107 s.

216 Trakhis Kadınları


SOPHOKLES

Çeviren Avni Yukaruç


Maarif Vekaleti Yunan Klasikleri 3 İstanbul, 1941, Maarif Basımevi
vi + 107 s.

217 Ayak Takımı Arasında


Maksim GORKİ

Çeviren Vâ-Nû


Remzi Kitabevi Dünya Muharrirlerinden Piyesler Serisi 4 İstanbul, 1941, Rıza Koşkun Matbaası
108 s.

218 Antigone


SOPHOKLES

Çeviren S. Ali


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 5 , 1941, Maarif Matbaası
95 s.

219 Aias


SOPHOKLES

Çeviren Suat Sinanoğlu


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 6 , 1941, Maarif Matbaası
109 s.

220 Oidipus Kolonos'ta


SOPHOKLES

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 7 , 1941, Maarif Matbaası
136 s.

221 Anadolu Selçukî Devleti Tarihi

İbni Bibi'nin Farsça Muhtasar Selçuknâmesinden


İbni Bibi

Notlar ilâve eden F. N. UZLUK

Türkçeye çeviren M. Nuri Gencosman


Anadolu Selçukîleri gününde tarih bitikleri I Ankara, 1941, Uzluk Basımevi
328 s.

222 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

2. Cüz | ABDÜLKADİR - AHLAT


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 81 - 160)

223 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

II. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
160 s. (s. 161 - 320)

224 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cüz | AHLAT - AKÎDE


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 161 - 240)

225 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

4. Cüz | AKÎDE - ALİ EVLÂDI


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 241 - 320)

226 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

5. Cüz | ALİ HAN - ÂMİDÎ


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 321 - 400)

227 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

6. Cüz | ÂMİDÎ - ARABİSTAN


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 401 - 480)

228 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

7. Cüz | ARABİSTAN - ARGUN


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Telif ve Neşredilmiştir İstanbul, 1941, Maarif Matbaası
80 s. (s. 481 - 560)

229 La Turquie Kemaliste

No. 41


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Février 1941, L'Imprimerie d'Ètat
36 s. + 18 s. resim

230 La Turquie Kemaliste

No. 42


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Avril 1941, L'Imprimerie d'Ètat
25 s. + 21 s. resim

231 La Turquie Kemaliste

No. 43


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Juin 1941, L'Imprimerie d'Ètat
32 s. + 34 s. resim

232 La Turquie Kemaliste

No. 44


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Août 1941, L'Imprimerie d'Ètat
33 s. + 23 s. resim

233 La Turquie Kemaliste

No. 45


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Octobre 1941, L'Imprimerie d'Ètat
27 s. + 26 s. resim

234 La Turquie Kemaliste

No. 46


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Décembre 1941, L'Imprimerie d'Ètat
25 s. + 33 s. resim

235 Kur'an

Şiir ve Kanunları

Çevireninden ithaflı ve imzalı

I/a
3
Stanley LANE - POOLE

Türkçeye Çeviren: Avni Doğan


Ankara, 1942, Ulusal Matbaa
78 s.

236 Julius Cæsar

(Jül Sezar)


William SHAKESPEARE

Çeviren Nurettin Sevin


Maarif Vekâleti İngiliz Klasikleri 1 , 1942, Maarif Matbaası
252 s.

237 Minna von Barnhelm


Gotthold Ephraim LESSING

Çeviren Sabahattin Ali


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 2 İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
iii + 155 s.

238 Wilhelm Meister

'in Aktörlüğü, Rejisörlüğü ve Sahne Şairliği

(Wilhelm Meisters theatralische Sendung)


Johann Wolfgang von GOETHE

Çevirenler Dr. Şükrü Atala ve Cemal Köprülü


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 3 , 1942, Maarif Basımevi
xxxiii + 433 s.

239 Figaro'nun Düğünü

(Le mariage de Figaro)


Pierre BEAUMARCHAIS

Çeviren Reşat Nuri Darago


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 5 İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
341 s.

240 Şamdancı

(Le chandelier)


Alfred de MUSSET

Çevirenler Sabahattin Eyüboğlu ve Bedrettin Tuncel


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 6 , 1942, Maarif Matbaası
viii + 103 s.

241 Marianne'ın Kalbi

(Les caprices de Marianne)


Alfred de MUSSET

Çevirenler Sabahattin Eyüboğlu - Doçent Bedrettin Tuncel


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 7 İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
77 s.

242 Köy Hekimi

(Le médecin de campagne)


Honoré de BALZAC

Çeviren Nasuhi Baydar


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 8 , 1942, Maarif Matbaası
312 s.

243 Nora

Bir Bebek Evi

(Et dukkehjem)


Henrik IBSEN

Çeviren Cevat Memduh Altar


Maarif Vekaleti İskandinav Klasikleri 1 İstanbul, 1942, Maarif Basımevi
xvii + 223 s.

244 Geçmiş Günlerin Masalları

(Histoires ou contes du temps passé)


Charles PERRAULT

Çeviren Vildan Âşır


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 10 , 1942, Maarif Matbaası
115 s.

245 Candida


Bernard SHAW

Çeviren Orhan Tahsin Günden


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 11 İstanbul, MCMXLII, Milli Eğitim Basımevi
143 s.

246 Metafizik Düşünceler

(Les méditations métaphysiques touchant la première philosophie)


Renè DESCARTES

Çeviren Mehmet Karasan


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 11 , 1942, Maarif Matbaası
217 s.

247 Düşünceler ve Sohbetler

Ἐγχειρίδιον διατριβαί


EPİKTETOS

Çeviren Burhan Toprak


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 8 , 1942, Maarif Matbaası
124 s.

248 Euthyphron

Εὐθύφρων


EFLÂTUN

Çeviren Pertev Naili Boratav


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 9 , 1942, Maarif Matbaası
41 s.

249 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

10. Cüz | ATATÜRK


Heyet


İstanbul, 1949, Maarif Matbaası
87 s. (s. 721 - 807)

250 İslâm Ansiklopedisi

Atatürk

İslâm Ansiklopedisinin 10 uncu Fasikülünden Ayrı Basım


Heyet


İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
s.

251 Kriton

Κρίτων


EFLÂTUN

Çeviren Zafer Taşlıklıoğlu


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 11 , 1942, Maarif Matbaası
27 s.

252 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

2. Cilt 11. Cüz | ATBARA - AZÂB


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
80 s. (s. 1 - 80)

253 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

12. Cüz | AZÂB - BA'AL


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
80 s. (s. 81-160)

254 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

13. Cüz | BA'AL - BAHTİYÂR


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
80 s. (s. 161 - 240)

255 Ion

Ἴων


EFLÂTUN

Çeviren İhsan Bozkurt


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 22 İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
27 s.

256 Alkibiades: I

Ἀλκιβιάδης α


EFLÂTUN

Çeviren İrfan Şahinbaş


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 25 , 1942, Maarif Matbaası
83 s.

257 Lakhes

Λάχης


EFLÂTUN

Çeviren Nureddin Şazi Kösemihal


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 28 İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
50 s.

258 Lysis

Λύσις


EFLÂTUN

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 29 , 1942, Maarif Matbaası
44 s.

259 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

III. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
160 s. (s. 321 - 480)

260 Devlet

Πολιτεία

I


EFLÂTUN

Çeviren Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klâsik Filoloji Enstitüsü Doktora talebeleri


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 34 Ankara, 1942, Maarif Matbaası
vi + 70 s.

261 Devlet

Πολιτεία

II


EFLÂTUN

Çeviren Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klâsik Filoloji Enstitüsü Doktora talebeleri


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 34 , 1942, Maarif Matbaası
61 s.

262 Kritias

Κριτίας


EFLÂTUN

Çevirenler Erol Güney ve Lütfi Ay


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 38 İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
33 s.

263 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

8. Cüz | ARGUN - ARÛZ


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
80 s. (s. 561 - 640)

264 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

9. Cüz | ARÛZ - ATAMA


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1942, Maarif Matbaası
80 s. (s. 641 - 720)

265 İç Hastalıkları Kliniği


Prof. Dr. von Domarus

Tercüme Edenler Ord. Prof. Dr. F. K. Gökay - Prof. Dr. Sadi Irmak


Tıp Talebe Cemiyeti Sayı 4 İstanbul, 1943, Arkadaş Basımevi
848 s. + VIII s.

266 İstanbul Çeşmeleri

I

İstanbul Ciheti

I/b
5
İbrahim Hilmi TANIŞIK


Maarif Vekilliği Antikite ve Müzeler Müdürlüğü Seri: II Sayı: 3 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
xv + 414 s.

267 Othello


William SHAKESPEARE

Çeviren Doç. Orhan Burian


Maarif Vekâleti İngiliz Klasikleri 3 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
166 s.

268 Masallar

I


Jacob GRIMM - Wilhelm GRIMM

Çeviren Kemal Kaya


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 4 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
200 s.

269 Faust

**


Johann Wolfgang von GOETHE

Çeviren Recai Bilgin


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 5 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
336 s.

270 Hyperion

I


Friedrich HÖLDERLİN

Çeviren Melâhat Togar


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 6 İstanbul, 1943, Maarif Basımevi
161 s.

271 Iphigenie Tauris'te

(İphigenie auf Tauris)


Johann Wolfgang von GOETHE

Çeviren Selahattin Batu


Maarif Vekaleti Alman Klasikleri 7 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
121 s.

272 Yanlışlıklar Komediası

(The Comedy of Errors)


William SHAKESPEARE

Çeviren Avni Givda


Maarif Vekâleti İngiliz Klasikleri 8 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
94 s.

273 Wilhelm Meister'in Çıraklık Yılları

I

(Wilhelm Meisters Lehrjahre)


Johann Wolfgang von GOETHE

Çevirenler Dr. Şükrü Atala - Cemal Köprülü


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 8 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
310 s.

274 Boris Godunov


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çevirenler Zeynel Akkoç - Oğuz Peltek


Maarif Vekâleti Rus Klasikleri 1 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
xv + 133 s.

275 İnsanın Estetik Terbiyesi Üzerine Mektuplar

(Über die ästhetische Erziehung des Menschen, in einer Reihe von Briefen)


Friedrich SCHILLER

Çeviren Dr. Melâhat Özgü


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 10 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
170 s.

276 Felsefenin İlkeleri

(Principia Philosophiæ)


Renè DESCARTES

Çeviren Mehmet Karasan


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 12 , 1943, Maarif Matbaası
117 s.

277 Andrea del Sarto


Alfred de MUSSET

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 13 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
79 s.

278 Hekim Uçtu (Le Médecin volant)

ve

Soytarının Kıskaçlığı (La Jalousie du Barbouillé)


MOLIÈRE

Çevirenler Güzin Dikel - Ali Süha Delilbaşı


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 14 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
44 s.

279 Gülünç Kibarlar

(Les Précieuses ridicules)


MOLIÈRE

Çeviren İ. Galip Arcan


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 17 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
42 s.

280 Çömlek

(Aulularia)


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 2 , 1943, Millî Eğitim Basımevi
63 s.

281 Yedi Askı

(ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ)


İmru ül-Kays

Çeviren Şerefeddin Yaltkaya


Maarif Vekâleti Şark-İslâm Klâsikleri 2 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
127 s. + 67 s.

282 Harb ve Sulh

I


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Zeki Baştımar


Maarif Vekâleti Rus Klasikleri 2 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
287 s.

283 Don Juan


MOLIÈRE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 26 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
43 s.

284 Sevda Hekim


MOLIÈRE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 27 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
43 s.

285 Zoraki Hekim

(Les Médecin malgré Lui)


MOLIÈRE

Çeviren Sabiha Omay


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 28 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
62 s.

286 Kardeşler

(Adelphii)


TERENTIUS

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti Latin Klasikleri 3 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
800 s.

287 Amphitryon


MOLIÈRE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 30 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
43 s.

288 George Dandin


MOLIÈRE

Çeviren Sabiha Omay


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 31 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
73 s.

289 Cimri

(L'Avare)


MOLIÈRE

Çeviren İsmail Hâmi Danişmend


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 32 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
xv + 132 s.

290 Mösyö de Pourceaugnac


MOLIÈRE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 33 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
43 s.

291 Doktor Faustus

(Doctor Faustus)


Christopher MARLOWE

Çeviren İrfan Şahinbaş


Maarif Vekâleti İngiliz Klasikleri 35 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
vi + 106 s.

292 Denemeler


Francis BACON

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 36 İstanbul, 1943, Millî Eğitim Basımevi
379 s.

293 Gulliver'in Seyahatleri

I-II

(Gulliver's Travels)


Jonathan SWIFT

Çeviren İrfan Şahinbaş


Maariif Vekaleti İngiliz Klasikleri 37 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
146 s.

294 Kontes d'Escarbagnas

(La Comtesse d'Escarbagnas)


MOLIÈRE

Çeviren H. Fahri Ozansoy


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 38 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
34 s.

295 Amphitryon


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti Latin Klasikleri 4 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
85 s.

296 Hastalık Hastası

(Le Malade imaginaire)


MOLIÈRE

Çeviren İsmail Hâmi Danişmend


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 40 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
117 s.

297 Br Kapı Ya Açık Durmalı Ya Kapalı

(Il faut qu'une porte sot ouverte ou fermée)


Alfred de MUSSET

Çevirenler Oktay Rıfat ve O. Veli Kanık


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 41 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
31 s.

298 Yap da Söyleme

(Faire sans dire)
ve

Don Juan'ın Bir Sabahı

(Une matinée de Don Juan)


Alfred de MUSSET

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 42 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
29 s.

299 Goriot Baba

Le père Goriot


Honoré de BALZAC

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 43 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
284 s.

300 Monadoloji

(La Monadologie)


Gottfried Wilhelm LEIBNIZ

Çeviren Suut K. Yetkin


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 44 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
29 s.

301 Safoğlan

(L'Ingénu)


VOLTAIRE

Çeviren Fehmi Baldaş


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 45 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
125 s.

302 Felsefe Sözlüğü

I

(Dictionnaire Philosophique)


VOLTAIRE

Çeviren Lûtfi Ay


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 46 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
xxxvii + 210 s.

303 Aktörlük Hakkında Aykırı Düşünceler

(Paradoxe sur le Comédien)


Denis DIDEROT

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 47 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
114 s.

304 Hikâyeler

(Contes)


Alfred de MUSSET

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 49 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
273 s.

305 Agricola'nın Hayatı

(De Vita Iulii Agricolae)


Cornelius TACITUS

Çeviren Hâmit Dereli


Maarif Vekâleti Latin Klasikleri 5 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
xiv + 58 s.

306 İlimler ve Sanatlar Hakkında Nutuk

(Discours sur les Sciences et les Arts)


Jean-Jacques ROUSSEAU

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 50 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
46 s.

307 Özdeyişler

(Maximes)

I


François de La ROCHEFOUCAULD

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 51 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
xxvi + 112 s.

308 İstanbul Kütüpaneleri Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

1. Fasikül Umumi Tarihler


Anonim


Maarif Vekilliği Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: 1 No: 1 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
s.

309 Phaidon

Фαίδων


EFLÂTUN

Çevirenler Hamdi Ragıp Atademir - Suut Kemal Yetkin


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 12 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
143 s.

310 Theages

Θεάγης


EFLÂTUN

Çeviren Hamdi Varoğlu


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 13 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
25 s.

311 Rakipler

ANTEPAΣTAI


EFLÂTUN

Çeviren Hamdi Varoğlu


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 14 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
19 s.

312 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

14. Cüz | BAHTİYÂR - BASRA


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 241 - 320)

313 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

15. Cüz | BASRA - BAYKAL


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 321 - 400)

314 Sofist

Σοφιστής


EFLÂTUN

Çeviren Mehmet Karasan


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 16 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
131 s.

315 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

16. Cüz | BAYKARA - BELGRAD


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 401 - 480)

316 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

17. Cüz | BELGRAD - BERMEKÎLER


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 481 - 560)

317 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

18. Cüz | BERMEKÎLER - BÎRÛNÎ


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 561 - 640)

318 Küçük Hippias

Ἱππίας ἐλάττων


EFLÂTUN

Çeviren Pertev Naili Boratav


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 19 istanbul, 1943, Maarif Matbaası
35 s.

319 İkinci Türk Tarih Kongresi

İstanbul 20 - 25 Eylül 1937

Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler

IV/2
Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri No. 2 İstanbul, 1943, Kenan Matbaası
1187 s.

320 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

19. Cüz | BÎRÛNÎ - BORNU


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
80 s. (s. 641 - 720)

321 Philebos

Φίληβος


EFLÂTUN

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 23 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
137 s.

322 İkinci Alkibiades

Ἀλκιβιάδης β


EFLÂTUN

Çeviren Dr. Suat Baydur


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 26 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
34 s.

323 III. Türk Tarih Kongresi

Türk Tarih Kurumu Sergisi ve Kurumun Çalışmaları Hakkında Bir Hulâsa

IV/2
Anonim


Türk Tarih Kurumu Ankara, 1943, Türk Tarih Kurumu Basımevi
60 s.

324 III. Türk Tarih Kongresi Programı

15 - 20 sonteşrin 1943

IV/2
Anonim


Türk Tarih Kurumu Ankara, 1943, Türk Tarih Kurumu Basımevi
16 s.

325 Hipparkhos ve Kleitophon

Ἵππαρχος - Κλειτοφῶν


EFLÂTUN

Çeviren Dr. Zafer Taşlıklıoğlu


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 30 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
34 s.

326 Minos

Μινος


EFLÂTUN

Çeviren Dr. Suat Yakup Baydur


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 33 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
112 s.

327 Epinomis

Ἐπινομίς


EFLÂTUN

Çeviren Adnan Cemgil


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 36 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
39 s.

328 La Turquie Kemaliste

No. 47


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, 1943, L'Imprimerie d'Ètat
47 s. + 12 s. resim

329 Timaios

Τίμαιος


EFLÂTUN

Çevirenler Erol Güney ve Lûtfi Ay


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 37 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
143 s.

330 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

IV. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
160 s. (s. 481 - 640)

331 Phaidros

Φαῖδρος


EFLÂTUN

Çeviren Hamdi Akverdi


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 41 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
122 s.

332 Mektuplar


EFLÂTUN

Çeviren İrfan Şahinbaş


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 43 İstanbul, 1943, Maarif Matbaası
103 s.

333 Herakles

Ἡρακλῆς


EURİPİDES

Çeviren Lûtfi Ay


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 52 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
xvi + 97 s.

334 Hekabe

Ἑκάβη


EURİPİDES

Çeviren Hamdi Varoğlu


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 53 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
75 s.

335 Alkestis

Ἄλκηστις


EURİPİDES

Çeviren Prof. A. Hamdi Tanpınar


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 54 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
68 s.

336 Medeia

Μήδεια


EURİPİDES

Çeviren A. Hamdi Tanpınar


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 55 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
69 s.

337 Elektra

Ηλεκτρα


EURİPİDES

Çeviren A. Hamdi Tanpınar


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 56 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
81 s.

338 Atinalıların Devleti

(Αθηνιων πολιτει)


ARISTO

Çeviren Dr. Suad Yakup Baydur


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 62 Ankara, 1943, Maarif Matbaası
126 s.

339 Galata

Topographisch - Archäologischer Plan


mit Erläuterndem Text von A. M. Schneider und M. Is. Nomidis


İstanbul, 1944,
59 s.

340 Gilgameş Destanı


Anonim

Çeviren Muzaffer Ramazanoğlu


Maarif Vekâleti Babil Klasiği 1 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
93 s.

341 Mardin Artukoğulları Tarihi


İbrahim ARTUK


Gençler Kitabevi İstanbul, 1944, Aydınlık Basımevi
128 s.

342 Türkiyede Çıkmakta Bulunan Gazete ve Mecmualar

IV


Anonim


Başvekâlet Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü 6 Ankara, 1944, Devlet Matbaası
336 + xvi s.

343 Fırtına

(The Tempest)


William SHAKESPEARE

Çeviren Haldun Derin


Maarif Vekaleti İngiliz Klasikleri 5 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
103 s.

344 Veronalı İki Centilmen

(Two Gentlemen of Verona)


William SHAKESPEARE

Çeviren Avni Givda


Maarif Vekâleti İngiliz Klasikleri 6 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
106 s.

345 Hyperion

II


Friedrich HÖLDERLİN

Çeviren Melâhat Togar


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 6 İstanbul, 1944, Millî Eğitim Basımevi
127 s.

346 Kabusname


Kûhistan sultanı Keykâvus bin İskender

Yeniden gözden geçiren Orhan Şaik Gökyay

II Murat için Türkçe'ye çeviren Mercimek Ahmet


Maarif Vekâleti Eski Türkçe Metinler 1 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
xiii + 502 s.

347 Kahvehane

(La Bottega del Caffé)


Carlo GOLDONI

Çeviren Ekrem Sungar


Maarif Vekâleti İtalyan Klasikleri 1 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
140 s.

348 Türkiye Mektupları

I

(Törökoszàgi levelek)


Kelemen MIKES

Çeviren Sadettin Karatay


Maarif Vekâleti Macar Klasikleri 1 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
224 s.

349 Mesnevi

IV


Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Çeviren Veled İzbudak - Abdülbaki Gölpınarlı


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslam Klasikleri 1 İstanbul, 1944, Millî Eğitim Basımevi
iii + 370 s.

350 Hamlet


William SHAKESPEARE

Çeviren Orhan Burian


Maarif Vekâleti İngiliz Klasikleri 11 Ankara, 1944, Maarif Basımevi
179 s.

351 Adalet


John GALSWORTHY

Çeviren Adnan Balkış


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 13 İstanbul, MCMXLIV, Maarif Matbaası
viii + 198 s.

352 Gyges ve Yüzüğü

(Gyges und sein Ring)


Christian Friedrich HEBBEL

Çeviren S. Ali


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 13 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
xxxiii + 148 s.

353 Kuru Gürültü

(Much adoe about nothing)


William SHAKESPEARE

Çeviren Doç. Hamit Dereli


Maarif Vekâleti İngiliz Klasikleri 13 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
136 s.

354 Büyük Devletler

(Die Grossen Maechte)


Leopold von RANKE

Çeviren Bekir Sıtkı Baykal


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 14 , 1944, Maarif Matbaası
68 s.

355 Kabahat Kendimizde


James Matthew BARRİE

Çeviren Orhan Burian


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 15 İstanbul, MCMXLIV, Maarif Matbaası
171 s.

356 Şaşkın

(L'Étourdi)


MOLIÈRE

Çeviren Behiç Enver Koryak


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 15 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
93 s.

357 Hermann'la Dorothea


Johann Wolfgang von GOETHE

Çeviren Recai Bilgin


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 16 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
104 s.

358 Horozibiği


Jules RENARD

Çeviren Sabahattin Eyüpoğlu


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 16 İstanbul, MCMXLIV, Maarif Matbaası
30 s.

359 Küskün Âşıklar

(Le Dépit Amoureux)


MOLIÈRE

Çevirenler Güzin Dikel - Nevin Korel


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 16 , 1944, Maarif Matbaası
91 s.

360 Define

(Der Schatz)


Gotthold Ephraim LESSING

Çeviren Melâhat Özgü


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 17 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
viii + 64 s.

361 Pelleas ve Melisande


Maurice MAETERLINCK

Çeviren Turgut S. Erem


Maarif Vekâleti Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 17 İstanbul, MCMXLIV, Maarif Matbaası
74 s.

362 Gönül Eğlencesi

(Liebelei)


Arthur SCHNITZLER

Çeviren Kemal Kaya


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 18 İstanbul, MCMXLIV, Maarf Matbaası
92 s.

363 Kocalar Mektebi


MOLIÈRE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 19 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
43 s.

364 Köyün Çocuğu

I

(Das Gemeindekind)


Marie von EBNER-ESCHENBACH

Çeviren Burhan Arpad


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 19 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
133 s.

365 Hedda Gabler


Henrik IBSEN

Çeviren Şaziye Berrin Kurt


Maarif Vekâleti İskandinav Klasikleri 2 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
154 s.

366 Yalancı

(Il Bugiardo)


Carlo GOLDONI

Çeviren Tarık Levendoğlu


Maarif Vekâleti İtalyan Klasikleri 2 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
132 s.

367 Harb ve Sulh

I

**


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Zeki Baştımar


Maarif Vekâleti Rus Klasikleri 2 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
142 s.

368 Bir Gün İçinde


Georg KAISER

Çeviren Kemal Kaya


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 20 İstanbul, MCMXLIV, Maarif Matbaası
ii + 80 s.

369 Üniversitede

(Auf der Universität)


Theodor STORM

Çeviren Sevim San


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 20 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
76 s.

370 Kadınlar Mektebi'nin Tenkidi

(Critique de l'École des femmes)


MOLIÈRE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 21 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
43 s.

371 Sadakat Bağları


John GALSWORTHY

Çeviren Saffet Korkut


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 21 İstanbul, MCMXLIV, Maarif Matbaası
112 s.

372 Versailles Tuluatı


MOLIÈRE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 22 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
43 s.

373 Zorla Evlenme


MOLIÈRE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 23 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
43 s.

374 Tartuffe


MOLIÈRE

Çeviren Orhan Veli Kanık


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 25 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
xxiv + 98 s.

375 Sicilyalı

yahut

Resimli Muhabbet

(Le Sicilien ou L'Amour Peintre)


MOLIÈRE

Çeviren Orhan Veli Kanık


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 29 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
34 s.

376 Anasının Kuzusu


Denis İvanoviç FONVİZİN

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Maarif Vekâleti Rus Klasikleri 3 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
xi + 107 s.

377 Antikacının Ailesi

yahut
Gelin Kaynana


Carlo GOLDONI

Çeviren Ekrem Sungar


Maarif Vekâleti İtalyan Klasikleri 3 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
135 s.

378 Yaban Ördeği


Henrik IBSEN

Çeviren Cevat Memduh Altar


Maarif Vekaleti İskandinav Klasikleri 3 İstanbul, 1944, Maarif Basımevi
xvii + 223 s.

379 Atinalı Timon

(Timon of Athens)


William SHAKESPEARE

Çeviren Doç. Orhan Burian


Maarif Vekâleti İngiliz Klasikleri 31 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
121 s.

380 Antonius ile Kleopatra

(Anthony and Cleopatra)


William SHAKESPEARE

Çeviren Doç. Saffet Korkut


Maarif Vekâleti İngiliz Klasikleri 32 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
xvi + 161 s.

381 Scapin'in Dolapları


MOLIÈRE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 37 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
43 s.

382 Gulliver'in Seyahatleri

III-IV

(Gulliver's Travels)


Jonathan SWIFT

Çeviren İrfan Şahinbaş


Maariif Vekaleti İngiliz Klasikleri 37 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
157 s.

383 Bilgiç Kadınlar


MOLIÈRE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 39 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
43 s.

384 Dr. Jekyll ile Mr. Hyde


Robert Louis STEVENSON

Çeviren Zarife Lâçinler


Maarif Vekâleti İngiliz Klasikleri 40 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
140 s.

385 Felsefe Sözlüğü

II

(Dictionnaire Philosophique)


VOLTAIRE

Çeviren Lûtfi Ay


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 46 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
267 s.

386 Julie

yahut

Yeni Héloïse

(Julie ou La Nouvelle Héloïse)
II


Jean-Jacques ROUSSEAU

Çeviren Hamdi Varoğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 48 İstanbul, 1944, Maarif Basımevi
163 s.

387 Gülşen-i Raz


Mahmud ŞEBÜSTERİ

Çeviren Abdülbaki Gölpınarlı


Maarif Vekâleti Şark-İslam Klasikleri 5 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
xi + 128 s.

388 Martı


Anton ÇEHOV

Çevirenler Nihal Yalaza Taluy - Kemal Kaya


Maarif Vekâleti Rus Klasikleri 5 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
90 s.

389 İnsan Zekasının İlerlemeleri Üzerinde Tarihi Bir Tablo Taslağı

I

(Esquise d'un Tableau Historique des progres de l'esprit humaine)


Marquis de CONDORCET

Çeviren Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 52 Ankara, 1944, Millî Eğitim Basımevi
xix + 162 s.

390 Barberine


Alfred de MUSSET

Çeviren Orhan Veli Kanık


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 53 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
76 s.

391 Bir Heves

(Un Caprice)


Alfred de MUSSET

Çeviren lhan Ertuğ


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 54 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
54 s.

392 Fantasio


Alfred de MUSSET

Çeviren İzzet Melih Devrim


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 55 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
58 s.

393 Lorenzaccio


Alfred de MUSSET

Çeviren İzzet Melih Devrim


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 56 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
xiv + 190 s.

394 Carmosine

-----

Louison


Alfred de MUSSET

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 57 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
138 s.

395 Bettine

-

Ummadık Taş Baş Yarar


Alfred de MUSSET

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 58 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
109 s.

396 Bir Zamane Çocuğunun İtirafları

(La confession d'un enfant du siecle)


Alfred de MUSSET

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 59 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
xv + 359 s.

397 Germania


Cornelius TACITUS

Çeviren Hâmit Dereli


Maarif Vekâleti Latin Klasikleri 6 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
41 s.

398 Vanya Dayı


Anton ÇEHOV

Çeviren Gaffar Güney


Maarif Vekâleti Rus Klasikleri 6 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
90 s.

399 Mantık al-Tayr

I

منطق‌الطیر


Ferideddin-i ATTAR

Çeviren Abdülbaki Gölpınarlı


Maarif Vekâleti Şark-İslam Klasikleri 6 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
xix + 225 s.

400 Değirmenimden Mektuplar

(Lettres de Mon Moulin)


Alphonse DAUDET

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 65 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
250 s.

401 İtalya Hikâyeleri

(Chroniques Italiennes)


STENDHAL

Çeviren Hamdi Varoğlu


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 66 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
iii + 293 s.

402 Albay Chabert

(Le Colonel Chabert)


Honoré de BALZAC

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 67 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
xx + 94 s.

403 Sevilla Berberi

(Le Barbier de Séville)


Pierre BEAUMARCHAIS

Çeviren Nihal Ertuğ


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 68 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
105 s.

404 Prenses de Clèves

(La Princesse de Clèves)


Madame de La FAYETTE

Çeviren Yusuf Tavat


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 069 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
x + 292 s.

405 Çifte Bakkhis'ler


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti Latin Klasikleri 7 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
82 s.

406 Salamân'la Absal

ﺳﻼﻣﺎﻦ ﻭ ﺍﺑﺴﺎﻞ


CAMÎ

Çeviren Abdülvehhab Tarzi


Maarif Vekâleti Şark-İslâm Klâsikleri 7 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
xvi + 111 s.

407 Üç Kızkardeş

(Tri sestry)


Anton ÇEHOV

Çeviren Hasan Ali Ediz


Maarif Vekaleti Rus Klasikleri 7 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
174 s.

408 Candide

Yahut
İyimserliğe Dair

(Candide ou de l'Optimisme)


VOLTAIRE

Çeviren Fehmi Baldaş


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 70 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
xi + 133 s.

409 Tehlikeli Alâkalar

(Les Liaisons Dangereuses)


Pierre Choderlos de LACLOS

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 71 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
455 s.

410 Graziella


Alphonse de LAMARTINE

Çeviren Zeynep Menemenci


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 73 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
xxii + 151 s.

411 Odamda Seyahat

(Le Voyage Autour de ma Chambre)


Xavier de Maistre

Çeviren Sitare Sevin


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 74 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
75 s.

412 Yalnız Gezerin Hayalleri

(Les rêveries du promeneur solitaire)


Jean-Jacques ROUSSEAU

Çeviren Reşat Nuri Darago


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 75 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
136 s.

413 Colomba


Prosper MÉRIMÉE

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 76 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
xii + 207 s.

414 Araftaki Ruhlar

(Les Âmes de Purgatoire)

Ille Venüsü

(La Vénus d'Ille)


Prosper MÉRIMÉE

Çeviren Nabi Nayır


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 77 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
176 s.

415 Fırsat

(L'Occasion)


Prosper MÉRIMÉE

Çeviren Sabiha Yağızlar


Maarif Bakanlığı Fransız Klasikleri 78 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
52 s.

416 Ines Mendo


Prosper MÉRIMÉE

Çeviren Sabiha Yağızlar


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 79 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
90 s.

417 Vişne Bahçesi


Anton ÇEHOV

Çevirenler Erol Güney ile Şahap İlter


Maarif Vekaleti Rus Klasikleri 8 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
94 s.

418 Paul ile Virginie


Jacques-Henri Bernardin de SAINT-PIERRE

Çeviren Ali Kâmi Akyüz


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 82 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
162 s.

419 Tristan'la Iseut

(Le roman de Tristan et Iseut)


Anonim

Çeviren Sabiha Omay (J Bédier'nin hazırladığı metinden)


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 83 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
157 s.

420 Aklını İyi Kullanmak ve Bilimlerde Doğruyu Bulmak İçin

Metot Üzerine Konuşma

(Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences)


René DESCARTES

Çeviren Mehmet Karasan


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 84 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
x + 94 s.

421 Çin Hikâyeleri


Anonim

Çevirenler Wolfram Eberhard'la Hayrünnisa Boratav


Maarif Vekâleti Çin Klasikleri 1 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
xix + 142 s.

422 Yüzbaşının Kızı


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çevirenler Erol Güney - S. Ali


Maarif Vekâleti Rus Klasikleri 10 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
197 s.

423 Maça Kızı


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çeviren Hasan Âli Ediz


Maarif Vekâleti Rus Klasikleri 11 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
72 s.

424 Zamanımızın Kahramanı


Mikhail LERMONTOV

Çeviren Servet Lünel


Maarif Vekâleti Rus Klasikleri 14 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
x + 230 s.

425 Müfettiş


Nikolay Vasilyeviç GOGOL

Çevirenler Erol Güney - Melih Cevdet Anday


Maarif Vekâleti Rus Klasikleri 16 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
xxxvii + 142 s.

426 İlk Aşk


İvan Sergeyeviç TURGENYEV

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 17 İstanbul, 1944, Millî Eğitim Basımevi
126 s.

427 Klara Miliç


İvan Sergeyeviç TURGENYEV

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 18 İstanbul, 1944, Millî Eğitim Basımevi
126 s.

428 Babayiğit


John Millington SYNGE

Çeviren Saffet Korkut


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 19 İstanbul, MCMXLIV, Maarif Matbaası
104 s.

429 İstanbul Kütüpaneleri Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

2. Fasikül Türk Tarihine Ait Eserler


Anonim


Maarif Vekilliği Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: 1 No: 2 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
s.

430 Müsameret al-ahyar

(Selçukî Devletleri Tarihi)


Aksaraylı Kerimeddin MAHMUD

Ön söz ve notlar yazan: F. N. UZLUK

Türkçeye Çeviren M. Nuri Gencosman


Anadolu Selçukîleri gününde Tarih Bitikleri 2 Ankara, 1944,
s.

431 Kratylos

Κρατύλος


EFLÂTUN

Çeviren Dr. Suat Yakup Baydur


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 20 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
112 s.

432 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

20. Cüz | BORNU - BÜZÜRGÜMMÎD


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
126 s. (s. 721 - 846)

433 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

21. Cüz | CABALA - CEM


Heyet


Maarif Vekilliği Leyden Tab'ı Esas Tutularak Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Tercüme, Tâdil, İkmâl ve Telif Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
80 s. (s. 1 - 80)

434 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 22. Cüz | CEM - CİDDE


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
80 s. (s. 81 - 160)

435 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 23. Cüz | CİĞALA-ZÂDE - CÜZÂM


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
102 s. (s. 161 - 262)

436 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

3. Fasikül Arap Tarihi, İran Tarihi, Diğer milletler tarihleri


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: 1 No: 3 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
s.

437 Meneksenos

Μενέξενος


EFLÂTUN

Çeviren İrfan Şahinbaş


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 31 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
30 s.

438 Devlet Adamı

Πολιτικός


EFLÂTUN

Çevirenler Behice Boran - Mehmet Karasan


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 32 İstanbul, 1944, Maariif Matbaası
116 s.

439 Devlet

Πολιτεία

III


EFLÂTUN

Çeviren Dr. Georg Rohde'nin idaresi altinda Azra Erhat


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 34 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
75 s.

440 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

V. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Maarif Vekâleti İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
160 s. (s. 641 - 800)

441 Bakkhalar

(Βακχαι)


EURİPİDES

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 57 Ankara, 1944, Maarif Matbaası
xi + 94 s.

442 Anabasis

Ἀνάβασις


KSENOPHON

Çeviren Hayrullah Örs


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 61 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
iii + 397 s. + 1 harita

443 Seçme Yazılar

II


Samsatlı LUKIANOS

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 63 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
241 s.

444 Politika

(Πολιτικὰ)

I-III


ARISTO

Çeviren Niyazi Berkes


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 64 İstanbul, 1944, Maarif Matbaası
xvii + 161 s.

445 Doğu Anadolu Oyunları ve Havaları

Kitap: III

Artvin Oyunları


Derleyen: Kasım Ülgen


Kars Halkevi Yayınları İstanbul, 1944, Cumhuriyet Matbaası
218 s. + resimler

446 Türk Hukuk Lûgati

Fasikül 1


Türk Hukuk Kurumu


Maarif Vekilliği Ankara, 1944, Maarif Matbaası
80 s.

447 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 1

Aba - Abdullah Ef. (Himmetzade)

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, İkinciteşrin 1944, Tan Matbaası
32 s.

448 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 2

Abdullah Ef. (Hocazade) - Abdülhalim Memduh

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1944, Tan Matbaası
32 s.

449 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 3

Abdülhalim Memduh - Abdülmecid

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1944, Tan Matbaası
32 s.

450 Bodrum Tarihi


Avram Galanti BODRUMLU


Işık Basım ve Yayınevi İstanbul, 1945, Işık Basım ve Yayınevi
98 s.

451 Hikâyeler

I


O. HENRY

Çeviren Nuri Eren


Millî Eğitim Bakanlığı 01-1 Amerikan Klasikleri 1 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
221 s.

452 Hikâyeler

II


O. HENRY

Çeviren Nuri Eren


Millî Eğitim Bakanlığı 01-2 Amerikan Klasikleri 1 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
221 s.

453 İstanbul Çeşmeleri

II

Beyoğlu ve Üsküdar Cihetleri

I/b
5
İbrahim Hilmi TANIŞIK


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü Seri: II Sayı: 3 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
575 s.

454 Kelile ve Dimne

(Kelile ü Dimne)


BEYDEBA

Çeviren Ömer Rıza Doğrul


Maarif Vekaleti Hint Klasikleri 1 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
x + 321 s.

455 Küçük Denizli Tarihi

(Yunanlılardan, Osmanlılara - 1434 M. 832 H - Kadar)


F. Akçakoca AKÇA


İstanbul, 1945, Resimli Ay Matbaası
69 s.

456 Nasreddin Hocanın Şehri Akşehir / Tarihî - Turistik Kılavuz


İbrahim Hakkı KONYALI      Kimdir


İstanbul, 1945, Nümune Matbaası
856 s.

457 On Küçük Kapı Yoldaşımız

()


Karl von FRISCH

Çeviren


Millî Eğitim Bakanlığı Hint Klasikleri 1 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
vii + 241 s.

458 Tonio Kröger


Thomas MANN

Çeviren Mehmet Karasan


Millî Eğitim Bakanlığı Yeni Alman Edebiyatı 1 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
97 s.

459 Uysal Kız


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çevirenler D. Sorakın ve S. Aytekin


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 19 Ankara, 1945, Alâeddin Kıral Matbaası
68 s.

460 Wilhelm Meister'in Çıraklık Yılları

II

(Wilhelm Meisters Lehrjahre)


Johann Wolfgang von GOETHE

Çevirenler Dr. Şükrü Atala - Cemal Köprülü


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 8 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
330 s.

461 Farelere ve İnsanlara Dair

(Of Mice and Men)


John STEINBECK

Çeviren Necmi Sarıoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Yeni Amerikan Edebiyatı: 1 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
180 s.

462 Müellif'le Aktör

(La Poète et le Comédien)


Jacques COPEAU

Çeviren Lûtfi Ay


Millî Eğitim Bakanlığı Tiyatro Sanatı Üzerine Eserler Serisi 1 Ankara, MCMXLV, Millî Eğitim Basımevi
vii + 46 s.

463 Türkiye Mektupları

II

(Törökoszàgi levelek)


Kelemen MIKES

Çeviren Sadrettin Karatay


Maarif Vekâleti Macar Klasikleri 1 Ankara, 1945, Maarif Matbaası
268 s.

464 Mesnevi

V


Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Çeviren Abdülbaki Gölpınarlı


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslam Klasikleri 1 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
ii + 399 s.

465 Romeo ve Juliet


William SHAKESPEARE

Çeviren Yusuf Mardin


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 10 İstanbul, 1945, Mİlli Eğitim Basımevi
168 s.

466 Sukızı


Friedrich de la MOTTE FOUQUÉ

Çeviren Safiye Erol


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 18 Ankara, 1945, Alâeddin Kıral Matbaası
111 s.

467 Köyün Çocuğu

II

(Das Gemeindekind)


Marie von EBNER-ESCHENBACH

Çeviren Burhan Arpad


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 19 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
86 s.

468 Tanrı Gözünden Irak

(Az Isten Hata Mögött)


Zsigmond MÓRICZ

Çeviren Sadrettin Karatay


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 2 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
xii + 147 s.

469 Yeni Dünya

(A Brave New World)


Aldous HUXLEY

Çeviren Doç. Orhan Burian


Millî Eğitim Bakanlığı Yeni İngiliz Edebiyatı 2 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
334 s.

470 Harb ve Sulh

II

*


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Zeki Baştımar


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 2 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
182 s.

471 Don Carlos


Friedrich SCHILLER

Çeviren Recai Bilgin


Milli Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 21 Ankara, 1945, Maarif Matbaası
255 s.

472 Karaağaçlar Altında

(Desire under the Elms)


Eugene O'NEILL

Çeviren Orhan Burian


Maarif Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 22 Ankara, MCMXLV, Maarif Matbaası
100 s.

473 Windsor'un Şen Kadınları

(Merry Wives of Windsor)


William SHAKESPEARE

Çeviren Haldun Derin


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 22 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
131 s.

474 Büyük İskender

(Geschichte Alexanders des Grossen)

I


Johann Gustav DROYSEN

Çeviren Bekir Sıtkı Baykal


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 22 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
xv + 209 s.

475 Ariane'la Mavi-Sakal


Maurice MAETERLINCK

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 23 Ankara, MCMXLV, Maarif Matbaası
38 s.

476 Kırık Testi

(Der zerbrochene Krug)


Heinrich von KLEIST

Çeviren Hayrullah Örs


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klâsikleri 24 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
91 s.

477 Marius


Marcel PAGNOL

Çeviren Ali Süha Delilbaşı


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 24 İstanbul, MCMXLV, Maarif Matbaası
184 s.

478 Caesar'la Kleopatra


Bernard SHAW

Çeviren Nurettin Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 25 Ankara, MCMXLV, Millî Eğitim Basımevi
174 s.

479 Seyahat Tabloları

I


Heinrich HEINE

Çevirenler Hayrünnisa Boratav ile Pertev Boratav


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 25 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
183 s.

480 Aquis Submersus


Theodor STORM

Çevirenler Dora Güney - Niyazi Ağırnaslı


Milli Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 26 İstanbul, 1945, Milli Eğitim Basımevi
XII + 109 s.

481 Blancot Posnet'in Sırrı


Bernard SHAW

Çeviren Remide Âdil


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 26 Ankara, MCMXLV, Millî Eğitim Basımevi
52 s.

482 Düşman


André-Paul ANTOINE

Çeviren Lûtfi Ay


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 27 İstanbul, MCMXLV, Millî Eğitim Basımevi
v + 156 s.

483 Araya Giren Garip Oyun

(Strange Interlude)


Eugene O'NEILL

Çeviren Saffet Korkut


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 28 Ankara, MCMXLV, Millî Eğitim Basımevi
viii + 304 s.

484 Androcles ile Aslan


Bernard SHAW

Çevirenler Süleyman Adıyaman - Rıza Dönmez


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 29 İstanbul, MCMXLV, Millî Eğitim Basımevi
68 s.

485 Paganlar

(Poganyok)


Ferenc HERCZEG

Çeviren Sadrettin Karatay


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 3 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
xii + 307 s.

486 Hikâyeler

I


Oscar WILDE

Çeviren Nurettin Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı Yeni İngiliz Edebiyatı 3 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
89 s.

487 Hikâyeler

II


Oscar WILDE

Çeviren Nurettin Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı Yeni İngiliz Edebiyatı 3 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
102 s.

488 Ermiş Jeanne


Bernard SHAW

Çeviren Saffet Korkut


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 31 İstanbul, MCMXLV, Millî Eğitim Basımevi
176 s.

489 İkinci Edward


Christopher MARLOWE

Çeviren Hadiye Sayron


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 38 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
146 s.

490 Tom Jones

I

(Sokakta bulunmuş bir Çocuğun Hikâyesi)


Henry FIELDING

Çeviren Mina Urgan


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 39 İstanbul, 1945, Tan Basımevi
338 s.

491 Tom Jones

II

(Sokakta bulunmuş bir Çocuğun Hikâyesi)


Henry FIELDING

Çeviren Mina Urgan


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 39 İstanbul, 1945, Tan Basımevi
327 s.

492 Brand


Henrik IBSEN

Çeviren Bedri Göknil


Millî Eğitim Bakanlığı İskandinav Klasikleri 4 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
184 s.

493 Tuğbay


Denis İvanoviç FONVİZİN

Çeviren Rana Çakırgöz


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 4 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
95 s.

494 Nişanlılar

I

(XVII. asırda Milano tarihi)

(I Promesi sposi)


Alessandro MANZONI

Çeviren Ragıp Ögel


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 4 İstanbul, 1945, Cumhuriyet Matbaası
iii + 287 s.

495 Nişanlılar

II

(XVII. asırda Milano tarihi)

(I Promesi sposi)


Alessandro MANZONI

Çeviren Ragıp Ögel


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 4 İstanbul, 1945, Cumhuriyet Matbaası
327 s.

496 Nişanlılar

III

(XVII. asırda Milano tarihi)

(I Promesi sposi)


Alessandro MANZONI

Çeviren Ragıp Ögel


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 4 İstanbul, 1945, Cumhuriyet Matbaası
254 s.

497 Felsefe Sözlüğü

III

(Dictionnaire Philosophique)


VOLTAIRE

Çeviren Lûtfi Ay


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 46 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
286 s.

498 Julie

yahut

Yeni Héloïse

(Julie ou La Nouvelle Héloïse)
III


Jean-Jacques ROUSSEAU

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 48 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
304 s.

499 Julie

yahut

Yeni Héloïse

(Julie ou La Nouvelle Héloïse)
IV


Jean-Jacques ROUSSEAU

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 48 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
304 s.

500 Sayfiye Merakı

Çevireninden Suat Sinanoğlu'na ithaflı ve imzalı


Carlo GOLDONI

Çeviren Aydın Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 5 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
109 s.

501 Suçlu mu?

(Brott och brott)


August STRINDBERG

Çeviren Süleyman Tamer


Millî Eğitim Bakanlığı İskandinav Klasikleri 5 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
113 s.

502 İnsan Zekasının İlerlemeleri Üzerinde Tarihi Bir Tablo Taslağı

II

(Esquise d'un Tableau Historique des progres de l'esprit humaine)


Marquis de CONDORCET

Çeviren Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 52 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
201 s.

503 Mantık al-Tayr

II

منطق‌الطیر


Ferideddin-i ATTAR

Çeviren Abdülbaki Gölpınarlı


Maarif Bakanlığı Şark-İslam Klasikleri 6 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
239 s.

504 Gil Blas de Santillane'ın Maceraları

I


Alain-René LESAGE

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 60 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
290 s.

505 Gil Blas de Santillane'ın Maceraları

II


Alain-René LESAGE

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 60 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
225 s.

506 Bir Aşk Sayfası

II

(Une Page d'Amour)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Maarif Bakanlığı Fransız Klasikleri 62 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
339 s.

507 Yaşama Zevki

I

(La Juie de Vivre)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 63 İstanbul, 1945, H. Tabiat Matbaası
313 s.

508 Yaşama Zevki

II

(La Juie de Vivre)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 63 İstanbul, 1945, H. Tabiat Matbaası
264 s.

509 Hulya


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 64 İstanbul, 1945,
298 s.

510 Eugénie Grandet


Honoré de BALZAC

Çeviren Nasuhi Baydar


Maarif Bakanlığı Fransız Klasikleri 72 Ankara, 1945, Maarif Matbaası
xv + 279 s.

511 Baharistan


CAMÎ

Çeviren M. Nuri Gencosman


Maarif Bakanlığı Şark-İslâm Klâsikleri 8 Ankara, 1945, Maarif Matbaası
xiii + 185 s.

512 Medeia


SENECA

Çeviren Samim Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 8 Ankara, 1945, Maarif Matbaası
xi + 47 s.

513 Carmen


Prosper MÉRIMÉE

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Maarif Bakanlığı Fransız Klasikleri 80 Ankara, 1945, Alâettin Kıral Matbaası
97 s.

514 Bilinmiyen Şaheser

(Le Chef-d'oeuvre inconnu)


Honoré de BALZAC

Çeviren Nahit Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 85 Ankara, 1945, Maarif Matbaası
50 s.

515 Meskûn Dünyaların Çokluğu

Entretiens sur la Pluralité des Mondes habités


Bernard le Bovier de FONTENELLE

Çeviren alim Kiiper


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 086 Ankara, 1945, Maarif Basımevi
105 s.

516 XIV. Louis Asrı

I

(Le Siècle de Louis XIV)


VOLTAIRE

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 87 Ankara, 1945, Maarif Matbaası
345 s.

517 César Birotteau


Honoré de BALZAC

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 88 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
v + 344 s.

518 Almanyaya Dair

I


Madame de STAËL

Çeviren Nasuhi Baydar


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 89 Ankara, 1945, Maarif Matbaası
xxxiv + 272 s.

519 Almanyaya Dair

II


Madame de STAËL

Çeviren Nasuhi Baydar


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 89 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
282 s.

520 Almanyaya Dair

III


Madame de STAËL

Çeviren Nasuhi Baydar


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 89 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
295 s.

521 Lâmiyet al-Acem

(ﻻﻣﻴﺔﺍﻟﻌﺠﻢ)


TUGRAÎ

Çeviren İsmail Erzen


Maarif Bakanlığı Şark-İslâm Klâsikleri 9 Ankara, 1945, Maarif Matbaası
11 s.

522 Urgan

(Rudens)


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 9 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
101 s.

523 Sophie Volland'a Mektuplar


Denis DIDEROT

Çeviren Etem D. Deriş


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 90 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
xi + 302 s.

524 Hakikat

I

(Vérité)


Emile ZOLA

Çeviren Reşat Nuri Güntekin


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 91 İstanbul, 1945, Sadık Kâğıtçı Basımevi
562 s.

525 Döl Bereketi

I

(Fécondité)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 92 İstanbul, 1945, Sühulet Matbaası
476 s.

526 Döl Bereketi

II

(Fécondité)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 92 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
343 s.

527 Döl Bereketi

III

(Fécondité)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 92 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
229 s.

528 Kafkas Esirleri

(Les Prisonniers de Caucase)


Xavier de Maistre

Çeviren Sitare Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 93 Ankara, 1945, Alâeddin Kıral Matbaası
52 s.

529 Tabiat Işığı İle Hakikatı Arama

(La recherce de la vérité par la lumière naturelle)


Renè DESCARTES

Çeviren Mehmet Karasan


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 94 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
51 s.

530 Phaidra

(Phèdre)


RACINE

Çeviren Afif Obay


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 95 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
84 s.

531 Gülme

Komiğin Anlamı Üzerinde Deneme

(Le Rire)


Henri BERGSON

Çeviren Mustafa Şekip Tunç


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 96 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
iii + 146 s.

532 Hikâyeler

I


VOLTAIRE

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 98 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
167 s.

533 İsa'nın Hayatı


Ernest RENAN

Çeviren Ziya İshan


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 99 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
xxiii + 271 s.

534 Etika

I


Baruch SPINOZA

Çeviren Hilmi Ziya Ülken


Millî Eğitim Bakanlığı Latince Klasikler 2 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
xxiv + 254 s.

535 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 10

Ahmed Rasim - Akbalık

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tanin Matbaası
32 s.

536 Şehname

I

(ﺷﻬﻨﺎﻤﻪ)


FİRDEVSİ

Çeviren Necati Lugal


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslam Klasikleri 10 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
xxi + 435 s.

537 Aklın İdaresi İçin Kurallar

(Regulae ad directionem ingenii)


Renè DESCARTES

Çeviren Mehmet Karasan


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 100 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
123 s.

538 Görenlerin Yararına

Körler Hakkında Mektup

(Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient)


Denis DIDEROT

Çeviren Adnan Cemgil


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 102 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
97 s.

539 Bağış


Pierre de MARIVAUX

Çeviren Zeynep Menemenci


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 104 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
56 s.

540 Seçme Rubailer


Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Çeviren Abdülbaki Gölpınarlı


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslam Klasikleri 11 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
52 s.

541 Biyelkin'in Hikâyeleri


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çeviren Hasan Âli Ediz


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 12 Ankara, 1945, Alâeddin Kıral Basımevi
122 s.

542 Bir Evlenme


Nikolay Vasilyeviç GOGOL

Çevirenler Erol Güney - Melih Cevdet Anday


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 15 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
xii + 87 s.

543 Büyük Bilgi

-

Müzik Hakkında Notlar


Anonim

Çevirenler Wolfram Eberhard'la Nusret Hızır


Millî Eğitim Bakanlığı Çin Klasikleri 2 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
xiii + 196 s.

544 Çocukluk


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Rana Çakıröz


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 21 Ankara, 1945, Alâeddin Kıral Matbaası
167 s.

545 Theaitetos

Θεαίτητος


EFLÂTUN

Çeviren Macit Gökberk


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 21 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
151 s.

546 İvan İlyiç'in Ölümü


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Zeki Baştımar


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 22 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
178 s.

547 Mirgorod Hikayeleri

(Mirgorod)


Nikolay Vasilyeviç GOGOL

Çeviren Servet Lunel


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 23 Ankara, 1945, Alaeddin Kıral Matbaası
iv + 196 s.

548 Üç Hikâye


Nikolay Vasilyeviç GOGOL

Çevirenler Erol Güney ile Orhan Veli Kanık


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 24 Ankara, 1945, Alâeddin Kıral Matbaası
x + 113 s.

549 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 24. Cüz | ÇAD - ÇANAKKALE


Heyet


Maarif Vekilliği Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
80 s. (s. 263 - 342)

550 Karanlığın Kudreti


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Rana Çakırgöz


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 25 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
95 s.

551 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 25. Cüz | ÇANAKKALE - ÇUHA ADASI


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
102 s. (s. 343 - 444)

552 Vadim

---------

Aşık Garip


Mikhail LERMONTOV

Çeviren Servet Lünel


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 26 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
xi + 214 s.

553 Euthydemos

Εὐθύδημος


EFLÂTUN

Çeviren Halil Vehbi Eralp


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 27 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
80 s.

554 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 26. Cüz | DÂBBA - DEMİR-KAPI


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmektedir İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
80 s. (s. 445 - 524)

555 Prenses Ligovskaya - Kafkasyalı - Musikili Toplantı


Mikhail LERMONTOV

Çeviren Servet Lünel


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 27 Ankara, 1945, Alâeddin Kıral Matbaası
xi + 148 s.

556 Akıldan Belâ


Alesandr Sergeyeviç GRİBOYEDOV

Çevirenler Z. Akkoç ve Ş. S. İlter


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 28 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
xxxiii + 107 s.

557 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 27. Cüz | DEMİR-KAPI - DİYARBEKİR


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 525 - 604)

558 Fakirlik Ayıp Değil

(Bednost'ne porok)


Nikolai OSTROVSKI

Çeviren Rana Çakıröz


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 29 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
x + 87 s.

559 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

3. Cilt 28. Cüz | DİYARBEKİR - DVİN


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 605 - 684)

560 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

4. Cilt 29. Cüz | EB - EBÜLGÂZİ BAHADIR HAN


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

561 Oblomov

I


İvan Aleksandroviç GONÇAROV

Çeviren Servet Lünel


Maarif Vekâleti Rus Klasikleri 31 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
x + 230 s.

562 Düello


Anton ÇEHOV

Çeviren Zeki Baştımar


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 32 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
120 s.

563 Taşralı Kadın


İvan Sergeyeviç TURGENYEV

Çevirenler D. Sorakın'la S. Aytekin


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 34 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
74 s.

564 Dubrovski


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çeviren Âli Ediz


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 35 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
123 s.

565 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 4

Abdülmecid - Acemin Evi

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tan Matbaası
32 s.

566 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

4. Fasikül Şeriatlar - Peygamberler Tarihi


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: 1 No: 4 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
s.

567 İnsan Zihni Üzerine Bir Araştırma


David HUME

Çeviren Selmin Evrim


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 41 , 1945, Millî Eğitim Basımevi
xxxiv + 251 s.

568 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 5

Acemin Evi - Ağa Hamamı

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tan Matbaası
32 s.

569 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

5. Fasikül Biyografiye Ait Eserler: a - Siyerler


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: 1 No: 5 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
s.

570 Helene

Ελένη


EURİPİDES

Çeviren Vahdi Hatay


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 58 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
xii + 128 s.

571 İphigeneia Aulis'te

Ιριγενεια η εν αυλιλι


EURİPİDES

Çeviren Lâmia Kerman


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 59 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
iii + 80 s.

572 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 6

Ağa Hamamı - Ahmed III Meydan Çeşmesi

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tan Matbaası
32 s.

573 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

VI. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 801 - 960)

574 İskender'in Anabasisi

Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις

I


ARRIANOS

Çeviren Hayrullah Örs


Maarif Bakanlığı Yunan Klasikleri 65 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
iii + 292 s.

575 İskender'in Anabasisi

Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις

II


ARRIANOS

Çeviren Hayrullah Örs


Maarif Bakanlığı Yunan Klasikleri 65 İstanbul, 1945, Maarif Matbaası
178 s. + harita

576 Şiirler


SOLON

Çeviren Dr. Suat Yakub Baydur


Maarif Vekâleti Yunan Klasikleri 66 , 1945, Maarif Matbaası
iii + 24 s.

577 Hayatlar

Lysandros - Sulla


PLUTARKHOS

Çevirenler Nilüfer Bayar- Ayşe Önsay


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 68 Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
xvi + 166 s.

578 Agamemnon


AİSKHYLOS

Çeviren Avni Yukaruç


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 69 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
vi + 107 s.

579 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 7

Ahmed III ün Çadırı - Ahmed Efendi (Beyazizade)

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tan Matbaası
32 s.

580 Masallar


AISOPOS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 70 İstanbul, 1945, Millî Eğitim Basımevi
194 s.

581 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 8

Ahmed Efendi (Beyazizade) - Gedik Ahmed Paşa

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tan Matbaası
32 s.

582 İstanbul Ansiklopedisi

Birinci Cild Fasikül 9

Ahmed Paşa (Hezarpâre) - Ahmed Rasim

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1945, Tanin Matbaası
32 s.

583 Türk Hukuk Lûgati

Fasikül II


Türk Hukuk Kurumu


Millî Eğitim Bakanlığı Ankara, 1945, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (81-176. sayfalar)

584 The Sea Wolf


Jack LONDON


Pocket Books New York, November 1945,
292 s.

585 Ağaç ve odun ölçme Kılavuzu


Prof. Dr. Fehim FIRAT


Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İstanbul, 1946, Hüsnütabiat Basımevi
55 s.

586 Alanya (Alâiyye)


İbrahim Hakkı KONYALI      Kimdir


Alanyalı M. Ali Kemaloğlu İstanbul, 1946, Ayaydın Basımevi
544 s.

587 Eski ve İslami Paralar


Takiyy-üd-din Ahmed-il-MAKRİZİ

Çeviren: İbrahim Hakkı Konyalı


İstanbul, 1946,
s.

588 Fatih'in Sikke ve Madalyaları


İbrahim ARTUK Cevriye ARTUK


İstanbul, 1946,
s.

589 Gulliver'in Seyahatleri

I-II

(Gulliver's Travels)


Jonathan SWIFT

Çeviren İrfan Şahinbaş


Millî Eğitim Bakanlığı Okul Klasikleri 2 İkinci Basım İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
x+ 215 s.

590 Küçük Yunan Mitologyası

(Κleine Mythologie; die Götter und Helden der Griechen)


Eckart PETERICH

Çeviren Dr. Suat Yakup Baydur


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri İçin Yardımcı Eserler 1 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
VIII + 156 s.

591 Manisa Arkeoloji Müzesi Kılavuzu


Vahit ARMAĞAN


C.H.P. Manisa Halkevi Sayı: 14 İstanbul, 1946, Marifet Basımevi
68 s. + resimler + 1 kroki

592 Müfettiş


Nikolay Vasilyeviç GOGOL

Çevirenler Erol Güney - M. Cevdet Anday


Millî Eğitim Bakanlığı Okul Klasikleri 6 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
xxxvii + 204 s.

593 Pamukkale Suları


F. Akçakoca AKÇA


İkinci basılış İstanbul, 1946, Marifet Basımevi
63 s.

594 Toprak Arabacık

(Mriççhakatika)


Çeviren Walter Rubin, dil ve üslûbu düzelten Pertev Nailî Boratav


Millî Eğitim Bakanlığı Hint Klasikleri 2 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
vii + 241 s.

595 Umumî Türk Tarihine Giriş Cild I - En Eski Devirlerden 16. Asra Kadar


Prof. Dr. A. Zeki Velidî TOGAN


Hak Kitabevi Tarih Araştırmaları No. 2, Cild I İstanbul, 1946, İsmail Akgün Matbaası
XVI + 486 s.

596 On İkinci Gece

(Twelfth Night)


William SHAKESPEARE

Çeviren Avni Givda


Milli Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 7 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
125 s.

597 Çocuklar

(Gyerekek)


Ferenc MOLNÁR

Çeviren Necmi Seren


Millî Eğitim Bakanlığı Yeni Macar Edebiyatı 1 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
x + 92 s.

598 Mesnevi

VI


Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Çeviren Veled İzbudak


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslam Klasikleri 1 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
438 s. + vii

599 Macbeth


William SHAKESPEARE

Çeviren Orhan Burian


Milli Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 12 Ankara, 1946, Milli Eğitim Basımevi
102 s.

600 Hat Bekçisi Thiel


Gerhart HAUPTMANN

Çeviren Basir Feyzioğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Yeni Alman Edebiyatı 2 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
62 s.

601 Tayfun

(Taifun)


Melchior LENGYEL

Çeviren Sadrettin Karatay


Millî Eğitim Bakanlığı Yeni Macar Edebiyatı 2 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
ii + 158 s.

602 Tiyatro ve Bizler


Fortunat STROWSKY

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Millî Eğitim Bakanlığı Tiyatro Sanatı Üzerine Eserler Serisi 2 İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi
123 s.

603 Münasebetsizler

(Les Fâcheux)


MOLIÈRE

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 20 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
iv + 41 s.

604 Büyük İskender

(Geschichte Alexanders des Grossen)

II


Johann Gustav DROYSEN

Çeviren Bekir Sıtkı Baykal


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 22 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
311 s.

605 Zürich Hikâyeleri

I

(Züricher Novellen)


Gottfried KELLER

Çeviren Necip Üçok


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 23 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
147 s.

606 Stella


Johann Wolfgang von GOETHE

Çeviren Seniha Bedri Göknil


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 27 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s.

607 Kendi Hayatımdan Şiir ve Hakikat

I

(Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit)


Johann Wolfgang von GOETHE

Çeviren Recai Bilgin


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 28 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
iv + 310 s.

608 Angela Borgia


Conrad Ferdinand MEYER

Çeviren Etem D. Deriş


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 29 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
183 s.

609 Andrea Delfin


Paul HEYSE

Çevirenler Basir Feyzioğlu - Şahap Sıtkı İlter


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 30 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
vii + 122 s.

610 Yeni Mabut


François de CUREL

Çeviren Sabahattin Eyüpoğlu


Maarif Vekilliği Devlet Konservatuvarı Neşriyatı 30 İstanbul, MCMXLVI, Maarif Matbaası
30 s.

611 Wilhelm Tell


Friedrich SCHILLER

Çeviren Seniha Bedri Göknil


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 31 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
166 s.

612 Sonu Gelmiyen Günler

(Days Without End)


Eugene O'NEILL

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 32 İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi
131 s.

613 Farklı


Eugene O'NEILL

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 33 İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi
99 s.

614 Anna Christie


Eugene O'NEILL

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 34 İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi
124 s.

615 Fakir Çalgıcı


Franz GRILLPARZER

Çevirenler Basir Feyzioğlu - Şahap Sıtkı İlter


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 34 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
vii + 64 s.

616 Öldürdüğüm Adam


Maurice ROSTAND

Çeviren Lûtfi Ay


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 35 İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi
89 s.

617 Yedi Efsane

(Züricher Novellen)


Gottfried KELLER

Çevirenler Dora Güney - Necati Cumalı


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 35 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
iv + 119 s.

618 Sheppey


Somerset MAUGHAM

Çeviren Vâhit Turhan idaresinde İngiliz Filolojisi öğrencileri


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 36 İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi
152 s.

619 Kahvaltıdan Önce


Eugene O'NEILL

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 37 İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi
36 s.

620 Yağ


Eugene O'NEILL

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 38 İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi
31 s.

621 Friedemann Bach

I


Albert Emil BRACHVOGEL

Çeviren Saadet İkesus


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 39 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
v + 339 s.

622 Friedemann Bach

II


Albert Emil BRACHVOGEL

Çeviren Saadet İkesus


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 39 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
350 s.

623 İp


Eugene O'NEILL

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 39 İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi
46 s.

624 Tom Jones

III


Henry FIELDING

Çeviren Mina Urgan


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 39 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
292 s.

625 Tom Jones

IV


Henry FIELDING

Çeviren Mina Urgan


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 39 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
501 s.

626 Anlaşılmıyan Insan

(A Lathatatlan Ember)


Géza GÁRDONYİ

Çeviren Ziya Tuğal


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 4 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
xii + 346 s.

627 Çılgın Kalabalıktan Uzak

(Far from the Madding Crowd)


Thomas HARDY

Çeviren Raif Olgun


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 43 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
368 s.

628 Amca Rolünde Yeğen

(Der Neffe als Onkel)


Friedrich SCHILLER

Çevirenler Füruzan Borahan ile M. Ali Çamlıca


Milli Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 40 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
71 s.

629 Dover Yolu


Alan Alexander MILNE

Çeviren Mediha Burian


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 40 İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi
iii + 116 s.

630 Ana Yol

(Nationale 6)


Jean-Jacques BERNARD

Çevirenler Ş. S. İlter ile Güler Acar


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 41 Ankara, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi
91 s.

631 Şaka, Alay, Hiciv ve Ötesi


Christian Dietrich GRABBE

Çevirenler Basir Feyzioğlu - Şahap İlter


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 41 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
iv + 94 s.

632 Çember


Somerset MAUGHAM

Çeviren Betül Tekiner


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 42 İstanbul, MCMXLVI, Millî Eğitim Basımevi
126 s.

633 Herodes ile Mariamne


Christian Friedrich HEBBEL

Çeviren Halit Yavuz


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 42 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
vi + 141 s.

634 Nostromo

I


Joseph CONRAD

Çeviren Cevat Şakir Kabaağaçlıgil


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 42 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
227 s.

635 Meşe Ağaçlı Köşk


Theodor STORM

Çevirenler Dora Güney - Necati Cumalı


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 43 Ankara, 1946, Sakarya Basımevi
65 s.

636 Wallenstein Trilogyası I

Wallenstein'ın Karargâhı

(Wallensteins Lager)


Friedrich SCHILLER

Çeviren Seniha Bedri Göknil


Milli Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 44 İstanbul, 1946, Milli Eğitim Basımevi
51 s.

637 Lord Jim

I


Joseph CONRAD

Çeviren Nuri Eren


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 44 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
250 s.

638 Lord Jim

II


Joseph CONRAD

Çeviren Nuri Eren


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 44 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
253 s.

639 Wakefield Papazı

(The Vicar of Wakefield)


Oliver GOLDSMITH

Çeviren Güzin Kaya


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 45 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
xi + 180 s.

640 Yanlışlıklar Gecesi

(She Stoops to Conquer)


Oliver GOLDSMITH

Çeviren Ali Riza Seyfi


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 46 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
114 s.

641 Felsefe Sözlüğü

IV

(Dictionnaire Philosophique)


VOLTAIRE

Çeviren Lûtfi Ay


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 46 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
322 s.

642 Faydacılık

(Utilitarianism)


John Stuart MILL

Çeviren Şahap Nazmi Coşkunlar


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 48 Ankara, 1946, Ar Basımevi
110 s.

643 Rüzgârlı Bayır

(Wuthering Heights)


Emily BRONTË

Çeviren Naciye Öngül


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 49 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
563 s.

644 Konuşan Kaftan

(A Beszelö Köntös)


Kálman MIKSZÁTH

Çeviren Sadrettin Karatay


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 5 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
iv + 147 s.

645 Bizans

(Bizánc)


Ferenc HERCZEG

Çeviren Sadrettin Karatay


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 6 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
125 s.

646 İki Efendinin Uşağı


Carlo GOLDONI

Çeviren Nüzhet Haşim Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 6 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
138 s.

647 Yapı ustası Solness


Henrik IBSEN

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı İskandinav Klasikleri 6 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
133 s.

648 Gil Blas de Santillane'ın Maceraları

III


Alain-René LESAGE

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 60 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
280 s.

649 Becerikli Dul

(La Vedova Spiritosa)


Carlo GOLDONI

Çeviren Samim Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 7 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
115 s.

650 Tufeyliler

(A Beszelö Köntös)


Gergely CSIKY

Çeviren Sadrettin Karatay


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 7 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
iv + 147 s.

651 Liliomfi


Ede SZIGLIGETI

Çeviren Necmi Seren


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 8 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
iii + 122 s.

652 Zindanda


Silvio PELLICO

Çeviren Ragıp Ögel


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 8 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
291 s.

653 XIV. Louis Asrı

II

(Le Siècle de Louis XIV)


VOLTAIRE

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 87 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
325 s.

654 XIV. Louis Asrı

III

(Le Siècle de Louis XIV)


VOLTAIRE

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 87 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
199 s.

655 Carmagnola Kontu


Alessandro MANZONI

Çeviren Ragıp Ögel


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 9 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s.

656 Üçüncü Kudret

(Az a hatalmas harmadik)


Géza GÁRDONYI

Çeviren Sami N. Özerdim


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 9 Ankara, 1946, Ar Basımevi
180 s.

657 Hikâyeler

II


VOLTAIRE

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 98 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
208 s.

658 Aziz Petrus'un Şemsiyesi

(Szent Peter Esernyöje)


Kálman MIKSZÁTH

Çeviren Necmi Seren


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 10 Ankara, 1946, Sakarya Basımevi
vii + 347 s.

659 Hadım

(Eunuchus)


TERENTIUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 10 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
86 s.

660 Sayfiye Maceraları

(Le avventure della villeggiatura)


Carlo GOLDONI

Çeviren Aydın Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 10 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
110 s.

661 Bayazıt

(Bajazet)


RACINE

Çeviren Reşat Nuri Darago


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 103 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
xi + 98 s.

662 Ahlâk Üzerine Mektuplar


Renè DESCARTES

Çeviren Mehmet Karasan


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 105 , 1946, Maarif Matbaası
117 s.

663 Emek

I

(Travail)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 107 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
306 s.

664 Emek

II

(Travail)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 107 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
314 s.

665 Aoste Şehrinin Cüzamlısı


Xavier de MAISTRE

Çeviren Sitare Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 108 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
28 s.

666 Turcaret


Alain-René LESAGE

Çeviren Orhan Veli Kanık


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 109 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
115 s.

667 Formio


TERENTIUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 11 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
84 s.

668 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 11

Akbıyık Caddesi - Aktay (Salih Zeki)

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Stad Matbaası
32 s.

669 Zadig ve Başka Hikâyeler


VOLTAIRE

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 110 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
vi + 389 s.

670 Tombalak

(Boule de Suif)


Guy de MAUPASSANT

Çeviren Nermin Sankur


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 112 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
58 s.

671 Odamda Gece seferi


Xavier de Maistre

Çeviren Sitare Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 113 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
72 s.

672 Bilim ve Varsayım

(Science et Hypothèse)


Henri POINCARÈ

Çeviren Fethi Yücel


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 114 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
vi + 277 s.

673 Şeytanlı Göl

(La Mare au Diable)


George SAND

Çeviren Kemal Demiray


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 115 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
ii + 151 s.

674 Mezar Ötesinden Hatıralar

Napoleon


François-René de CHATEAUBRIAND

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 116 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
556 s.

675 Théodicée Denemeleri

İmanla Aklın Uygunluğu Üzerine Konuşma


Gottfried Wilhelm LEIBNIZ

Çeviren Hüseyin Batu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 116 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
xl + 116 s.

676 Son İbni Sirac'ın Maceraları

(Itinéraire de Paris à Jérusalem)


François-René de CHATEAUBRIAND

Çeviren Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 117 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
286 s.

677 Telemakhos'un Başından Geçenler

I


François FÉNELON

Çeviren Ziya İshan


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 118 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
240 s.

678 Telemakhos'un Başından Geçenler

II


François FÉNELON

Çeviren Ziya İshan


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 118 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
322 s.

679 Pazartesi Hikâyeleri


Alphonse DAUDET

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 119 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
307 s.

680 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 12

Aktuç (Nizameddin) - Ali Ağa (Uzun Hacı)

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, F - K Basımevi
32 s.

681 Tecimen

(Mercator)


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 12 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
81 s.

682 Alışkanlık Hakkında

(De l'habitude)


Félix RAVAISSON

Çeviren Nezahat Tanç


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 120 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
xxviii + 56 s.

683 Konuşmalar

(Entretiens)


Denis DIDEROT

Çeviren Adnan Cemgil


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klâsikleri 121 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
xvi + 175 s.

684 Rameau'nun Yeğeni


Denis DIDEROT

Çeviren Adnan Cemgil


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 122 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
viii + 392 s.

685 Louis Lambert


Honoré de BALZAC

Çeviren Nasuhi Baydar


Maarif Bakanlığı Fransız Klasikleri 124 Ankara, 1946, Maarif Matbaası
xv + 279 s.

686 Gönül ve Kısmet Oyunu


Pierre de MARIVAUX

Çeviren Zeynep Menemenci


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 125 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
83 s.

687 Otuz Yaşındaki Kadın


Honoré de BALZAC

Çeviren Mina Urgan


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 126 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
300 s.

688 Rougon'ların Yükselişi

I

(La Fortune des Rougons)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 127 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
ii + 273 s.

689 Rougon'ların Yükselişi

II

(La Fortune des Rougons)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 127 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
268 s.

690 Harabeler

(Les Ruines)

yahut

İmparatorluklardaki Derin Değişiklikler Hakkında Düşünceler


VOLNEY

Çeviren Kâzım Akses


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 128 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
240 s.

691 Ölü Adam Deresi

(Hikâyeler)


Charles NODIER

Çeviren Yusuf Tavat


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 129 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
165 s.

692 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 13

Ali Ağa Bahçesi - Ali Kuşçu

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, F - K Basımevi
32 s.

693 Mahzen-i Esrar

(ﻣﺨﺯﻥ ﺃﺴﺭﺍﺭ)


NİZAMİ

Çeviren M. Nuri Gencosman


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslâm Klâsikleri 13 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
iv + 163 s.

694 İkizler

(Menaechmi)


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 13 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
89 s.

695 Bir Bardak Su

yahut

Sebep ve Neticeler

(Le verre d'eau)


Eugène SCRIBE

Çeviren Lûtfi Ay


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 130 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
x + 152 s.

696 Kırmızı Han


Honoré de BALZAC

Çeviren Nermin Sankur


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 132 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
54 s.

697 Paris - Kudüs Yolculuğu

(Itinéraire de Paris à Jérusalem)

I


François-René de CHATEAUBRIAND

Çeviren Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 134 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
vi + 202 s.

698 Metafizik ve Din Üzerinde Görüşmeler

I

(Entretiens sur la Métaphysique et la Réligion)


Nicholas MALEBRANCHE

Çeviren Bedia Akarsu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 135 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
168 s.

699 Toplum Anlaşması

(Les Confessions)


Jean-Jacques ROUSSEAU

Çeviren Reşat Nuri Güntekin


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 136 Ankara, 1946, Maarif Basımevi
433 s.

700 Toprak

I

(La Terre)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 139 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
535 s.

701 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 14

Ali Kuşçu Sokağı - Altınay (Ahmed Refik)

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Tan Matbaası
32 s.

702 Özünün Celladı


TERENTIUS

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti Latin Klasikleri 14 İstanbul, 1946, Maarif Basımevi
67 s.

703 Pendname

(ﭘﻨﺪﻧﺎﻣﻪ)


Ferideddin-i ATTAR

Çeviren M. Nuri Gencosman


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslam Klasikleri 14 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
70 s.

704 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 15

Altınay (Ahmed Refik) - Âmin Alayı

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Tan Matbaası
32 s.

705 Kaynana

(Hecyra)


TERENTIUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 15 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
60 s.

706 Andros Güzeli

(Andria)


TERENTIUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 16 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
82 s.

707 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 16

Âmin Alayı - Andelib

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Tan Matbaası
32 s.

708 Gorgias


EFLÂTUN

Çeviren Reyan Erben


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 17 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
147 s.

709 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 17

Andelib - Araba

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Tan Matbaası
32 s.

710 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 18

Araba buhranı - Arifağa Sokağı

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1946, Tan Matbaası
32 s.

711 Taoizm

(Tao Te Ching)


LAO-TZU

Çevirenler Wolfram Eberhard'la Nusret Hızır


Millî Eğitim Bakanlığı Çin Klasikleri 3 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
xiii + 196 s.

712 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

4. Cilt 30. Cüz | EBÜLGÂZİ BAHADIR HAN - EFGANİSTAN


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

713 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

31. Cüz | EFGANİSTAN - EMEVÎLER


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

714 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

32. Cüz | EMEVÎLER - ERMENİYE


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

715 Devlet

Πολιτεία

IV


EFLÂTUN

Çeviren Dr. Georg Rohde'nin idaresi altinda Türkân Uzel


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 34 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
64 s.

716 Ölü Bir Evden Hâtıralar

I


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 36 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
xi + 276 s.

717 Ölü Bir Evden Hâtıralar

II


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 36 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
240 s.

718 Köyde Bir Ay


İvan Sergeyeviç TURGENYEV

Çeviren Hasan Âli Ediz


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 37 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
183 s.

719 İlk Gençlik


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Ranâ Çakıröz


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 38 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
121 s.

720 Bekâr


İvan Sergeyeviç TURGENYEV

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 39 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
126 s.

721 Çin Denemeleri


Anonim

Çevirenler Wolfram Eberhard'la Nusret Hızır


Millî Eğitim Bakanlığı Çin Klasikleri 4 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
xiii + 196 s.

722 Michael Kohlhaas


Heinrich von KLEIST

Çeviren Dr. Necip Üçok


Millî Eğitim Bakanlığı Okul Klâsikleri Serisi 4 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
xii + 129 s.

723 İradesiz Adam

--------

Noel Ağacı ve Düğün


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çevirenler Yaşar Nabi Nayır - Erol Güney


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 40 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
91 s.

724 Delikanlı

I


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Servet Lunel


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 41 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
252 s.

725 Küçük Kahraman


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Rana Çakıröz


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 42 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
65 s.

726 Parasızlık


İvan Sergeyeviç TURGENYEV

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 43 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
43 s.

727 Başkanın Ziyafeti


İvan Sergeyeviç TURGENYEV

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 44 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
50 s.

728 Küçük Tragedyalar


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çevirenler Erol Güney - Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 45 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
xix + 82 s.

729 Hayatım


Avvakum PETROV

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 46 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
vi + 140 s.

730 Hikayeler

II

İstiridye


Anton ÇEHOV

Çeviren Servet Lünel


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 47 Ankara, 1946, Ar Basımevi
213 s.

731 Hikayeler

III


Anton ÇEHOV

Çevirenler Oğuz Peltek ile Erol Güney


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 48 Ankara, 1946, Ar Basımevi
193 s.

732 Sokrates'in Müdafaası

Άπολογία


EFLÂTUN

Çeviren Niyazi Berkes


Millî Eğitim Bakanlığı Okul Klâsikleri Serisi 5 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
92 s.

733 Kurtlarla Kuzular


Nikolai OSTROVSKI

Çeviren Nafia Tanur


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 51 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
183 s.

734 Bir Komedyanın İlk Temsilinden Sonra

Tiyatrodan Çıkış


Nikolay Vasilyeviç GOGOL

Çevirenler M. Cevdet Anday - Erol Güney


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 52 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
iv + 58 s.

735 Kumarcılar


Nikolay Vasilyeviç GOGOL

Çevirenler Hasan Kopsel


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 53 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
74 s.

736 Polikuşka


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren S. Aytekin


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 54 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
95 s.

737 Bozkırda Bir Kıral Lear


İvan Sergeyeviç TURGENYEV

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 56 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
126 s.

738 Büyükler İçin Masallar

I


Mihail Yevgrafoviç SALTIKOV-SHCHEDRIN

Çeviren Aziz Alpaut


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 57 Ankara, 1946, Ar Basımevi
xii + 210 s.

739 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

6. Fasikül Biyografiye Ait Eserler: b - Evliya Tezkireleri ve Menkabeler


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: I No: 6 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
s.

740 Düğün-Jübile


Anton ÇEHOV

Çevirenler D. Sorakın - S. Aytekin


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 60 (57) İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
48 s.

741 Politika

(Πολιτικὰ)

IV-VIII


ARISTO

Çeviren Niyazi Berkes


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 64 İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
242 s.

742 Kurbağalar

(Βάτραχοι)


ARISTOPHANES

Çeviren Nevzat Hatko


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 67 Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
96 s.

743 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

VII. Cüz


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1946, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 961 - 1120)

744 Türk Hukuk Lûgati

Fasikül III


Türk Hukuk Kurumu


Millî Eğitim Bakanlığı Ankara, 1946, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (177-256. sayfalar)

745 Aklını İyi Kullanmak ve Bilimlerde Doğruyu Aramak İçin

Metot Üzerine Konuşma

(Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences)


René DESCARTES

Çeviren Mehmet Karasan


Millî Eğitim Bakanlığı Okul Klasikleri 7 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
iii + 186 s.

746 Frau Sorge


Hermann SUDERMANN

Çeviren Müşerref Hekimoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Yeni Alman Edebiyatı 1 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
xvii + 392 s.

747 Genç Osman

II inci Sultan Osman Faciası


Ali Kadri ANIT


İstanbul, 1947, Hüsnütabiat Basımevi
110 s.

748 İstanbul Arkeoloji Müzelerinde Bulunan Boğazköy Tabletleri II.


Hazırlıyanlar: Hatice Bozkurt - Muazzez Çığ - H. G. Güterbock


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri III Sayı: 2 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
X + 40 s.

749 Kıral III. Richard Faciası

(The Tragedy of King Richard III)


William SHAKESPEARE

Çeviren Berna Moran


Milli Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 16 İstanbul, 1947, Milli Eğitim Basımevi
172 s.

750 VIII. Henry

(The Famous History of The Life of King Henry VIII)


William SHAKESPEARE

Çeviren Belkıs Boyar


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 17 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
137 s.

751 Seyahat Tabloları

II


Heinrich HEINE

Çevirenler Hayrünnisa Boratav ile Pertev Boratav


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 25 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
413 s.

752 Kaynak

I

(The Fountain)


Charles MORGAN

Çeviren Pervin Adataş


Millî Eğitim Bakanlığı Yeni İngiliz Edebiyatı 4 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
v + 339 s.

753 Kaynak

II

(The Fountain)


Charles MORGAN

Çeviren Pervin Adataş


Millî Eğitim Bakanlığı Yeni İngiliz Edebiyatı 4 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
277 s.

754 Altın


Eugene O'NEILL

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 43 İstanbul, MCMXLVII, Millî Eğitim Basımevi
134 s.

755 Milyoner Kadın


Bernard SHAW

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 44 Ankara, MCMXLVII, Millî Eğitim Basımevi
x + 126 s.

756 Wallenstein Trilogyası

Piccolomini'ler

(Die Piccolomini)


Friedrich SCHILLER

Çeviren Seniha Bedri Göknil


Milli Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 45 Ankara, 1947, Milli Eğitim Basımevi
120 s.

757 Hayatının Son Yıllarında

Gœthe İle Konuşmalar

I

(Gespräche mit Goethe in den Letzten Jahren seines Lebens)


Johann Peter ECKERMANN

Çevirenler Lütfi Ay - Sadi Baytın


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 47 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
xviii + 342 s.

758 Rüya, Bir Hayat


Franz GRILLPARZER

Çevirenler A. Alpaut - Ş. S. İlter


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 48 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
87 s.

759 Fıçıdan Hikâyeler

(Gescichten aus der Tonne)


Theodor STORM

Çeviren Nijat Akipek


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 50 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
iv + 102 s.

760 Viola Tricolor


Theodor STORM

Çevirenler D. Güney - N. Ağırnaslı


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 51 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
ii + 43 s.

761 Yeşil Heinrich

I

(Der Grüne Heinrich)


Gottfried KELLER

Çeviren Emin Türk Eliçin


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 52 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
270 s.

762 Yeşil Heinrich

II

(Der Grüne Heinrich)


Gottfried KELLER

Çeviren Emin Türk Eliçin


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 52 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
248 s.

763 Seldwyla'lılar


Gottfried KELLER

Çeviren Melâhat Togar


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 53 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
274 s.

764 Sir Gawain ve Yeşil Şövalye

(Sir Gawain and the Green Knight)


Anonim

Çeviren Ayşe Cebesoy


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klâsikleri 53 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
115 s.

765 Renate


Theodor STORM

Çevirenler Dora Güney - Cahit Külebi


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 54 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
viii + 93 s.

766 Siyah Çiçek

(The dark Flower)


John GALSWORTHY

Çeviren Mustafa Ertem


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 54 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
ii + 365 s.

767 Otuz Yıl Savaşı Tarihi

(Geschichte des Dreissigjährigen Krieges)

(Geschichte des Dreissigjährigen Krieges)


Friedrich SCHILLER

Çeviren Dr. H. Dilevurgun


Milli Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 55 İstanbul, 1947, Milli Eğitim Basımevi
xxviii + 308 s.

768 Nibelungen


Christian Friedrich HEBBEL

Çevirenler Halit Yavuz - Ş. S. İlter


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 56 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
xvii + 255 s.

769 İstanbul Kitaplıkları Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu

I. Cilt

XII - XVI. Asır


Millî Eğitim Bakanlığı Kitaplıklar Müdürlüğü Tasnif Komisyonu


Millî Eğitim Bakanlığı Seri: II No: 1 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
219 s. + xıv s.

770 İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt: 1

M. 1258 - 1512

H. 656 - 918

IV/a
4
İsmail Hami DANİŞMEND      Kimdir


Türkiye Yayınevi Tarih Serisi Yeni İnceleme ve Telifler: 1 İstanbul, 1947, Türkiye Basımevi
530 s. + 4 s.

771 XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paraları

III/4
Behzad BUTAK


İstanbul, 1947,
140 s. (12-112)

772 Altın Adam

I

(Az Aranyember)


Mór JÓKAI

Çeviren F. Zahir Törümküney


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 11 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
v + 444 s.

773 Paris - Kudüs Yolculuğu

(Itinéraire de Paris à Jérusalem)

II


François-René de CHATEAUBRIAND

Çeviren Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 134 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
190 s.

774 On Yedinci Yüzyıl Fransız Edebiyatından

Seçme Mektuplar


Kollektif

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 138 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
126 s.

775 Toprak

II

(La Terre)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 139 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
535 s.

776 Tabiat Kanunlarının Zorunsuzluğu Hakkında

(De la Contingence des Lois de la Nature)


Emile BOUTROUX

Çeviren Hilmi Ziya Ülken


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 140 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
vi + 183 s.

777 Feylesofça Konuşmalar ve Fıkralar

I

(Dialogues et Anecdotes Philosophiques)


VOLTAIRE

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 141 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
xxvi + 385 s.

778 Denemeler


Michel de MONTAIGNE

Çeviren Sabahattin Eyüboğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 142 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
140 s.

779 Pierre ile Jean


Guy de MAUPASSANT

Çeviren Bedia Kösemihal


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 144 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
xvi + 190 s.

780 Tefeci Gobseck

(Gobseck l'Usurier)


Honoré de BALZAC

Çeviren Vedat Günyol


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 147 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
61 s.

781 Hakikatın Araştırılması

I

(De la Recherche de la Vérité)


Nicholas MALEBRANCHE

Çeviren Miraç Katırcıoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 148 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
xlix + 198 s.

782 Modeste Mignon


Honoré de BALZAC

Çeviren Oktay Rıfat


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 149 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
iv + 407 s.

783 Rubailer ve İlk Gazeller

(ﺭﺑﺎﻋﻴﺎﺕ ‘ ﻏﺯﻟﻴﺎﺕ ﻘﺩﻴﻡ)


SADİ

Çeviren Nuri Gencosman


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslâm Klâsikleri 15 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
iii + 71 s.

784 Cousine Bette

I


Honoré de BALZAC

Çeviren Vahdî Hatay


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 150 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
299 s.

785 Notre-Dame de Paris

I


Victor HUGO

Çeviren Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 152 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
381 s.

786 Askerliğin Kulluğu ve Büyüklüğü

(Servitude et grandeur militaires)


Alfred de VIGNY

Çeviren Halim Kiper


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 153 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
iii + 258 s.

787 Tazı Payı

(La Curée)


Emile ZOLA

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 154 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
368 s.

788 Casina


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 17 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
79 s.

789 Dostluk

(De Senectute)


CİCERO

Çeviren Ayşe Sarıgöllü


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 18 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
ii + 61 s.

790 Epidicus

(Aulularia)


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 19 , 1947, Millî Eğitim Basımevi
63 s.

791 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 19

Ârifaki - Arkunlar (Hasan Fahreddin)

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1947, Tan Matbaası
32 s.

792 Etika

II


Baruch SPINOZA

Çeviren Hilmi Ziya Ülken


Millî Eğitim Bakanlığı Latince Klasikler 2 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
155 s.

793 Buğday Kurdu

(Curculio)


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 20 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
61 s.

794 İstanbul Ansiklopedisi

İkinci Cild Fasikül 20

Armağan Sokağı - Asesbaşı

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1947, Tan Matbaası
32 s.

795 Hortlak


TERENTIUS

Çeviren Nurullah Ataç


Maarif Vekâleti Latin Klasikleri 21 İstanbul, 1947, Maarif Basımevi
67 s.

796 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 21

Âsım - Aşı Memurları Mektebi

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1947, Tan Matbaası
32 s.

797 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 22

Âşir Efendi - Atatürk İstanbulda

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1947, Tan Matbaası
32 s.

798 Üç Akçelik Kişi

(Trinummus)


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 22 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
81 s.

799 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 23

Atatürk İstanbulda

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1947, Tan Matbaası
32 s.

800 Seçme Epigramlar

ve

İmparator Claudius'un Kabaklaşması

(Epigrammata-Divi Claudii Apocolocyntosis)


SENECA

Çeviren Dr. Samim Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 23 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
xii + 43 s.

801 Oblomov

II


İvan Aleksandroviç GONÇAROV

Çeviren Servet Lünel


Maarif Vekâleti Rus Klasikleri 31 İstanbul, 1947, Maarif Matbaası
x + 230 s.

802 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

33. Cüz | ERMENİYE - EZRUH


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
124 s. (s. 321 - 444)

803 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

34. Cüz | FÂ - FÂTIMÎLER


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 445 - 524)

804 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

35. Cüz | FÂTIMÎLER - FIKIH


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 525 - 604)

805 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

36. Cüz | FIKIH - FUTA CALLON


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 605 - 684)

806 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

37. Cüz | FUTA CALLON - GENCE


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 685 - 764)

807 Totem ve Tabu

(Totem und Tabu)


Sigmund FREUD

Çeviren Niyazi Berkes


Millî Eğitim Bakanlığı Yeni Alman Edebiyatı 4 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
257 s.

808 Büyükler İçin Masallar

II


Mihail Yevgrafoviç SALTIKOV-SHCHEDRIN

Çeviren Aziz Alpaut


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 57 Ankara, 1947, Ar Basımevi
223 s.

809 Gençlik


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Zeki Baştımar


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 59 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
178 s.

810 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

7. Fasikül Biyografiye Ait Eserler: c - Şairler Tezkireleri


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: I No: 7 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
s.

811 Barış

Εἰρήνη


ARISTOPHANES

Çeviren Azra Erhat


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 71 Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
60 s.

812 Organon

II

Önerme

Περὶ Ἑρμηνείας


ARISTO

Çeviren Hamdi Ragıp Atademir


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 72 İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
44 s.

813 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

VIII. Cilt


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1947, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1121 - 1280)

814 Knowledge For Yacht Cruising

I/b
1
Geoffrey PROUT


Brown, Son & Ferguson First Printed Glasgow, 1947, Brown, Son & Ferguson
x + 141 s.

815 Türk Hukuk Lûgati

Fasikül IV


Türk Hukuk Kurumu


Millî Eğitim Bakanlığı Ankara, 1947, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (257-320. sayfalar)

816 La Turquie Kemaliste

No. 48


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Décembre 1947, L'Imprimerie d'Ètat
48 s.

817 Mimar Koca Sinan

Vakfiyyeleri - hayır eserleri - hayatı - Padişaha vekâleti - azadlık kâğıdı - alım, satım hüccetleri


İbrahim Hakkı KONYALI      Kimdir


Nihat Topçubaşı Örnek Sayı: 2 İstanbul, 1948,
161 s. + 6 s.

818 Osmanlı Tarihi

Cilt V

(1774 - 1912)


YORGA

Çeviren: B. Sıtkı Baykal


Ankara Üniversitesi : 16 Bilim Kitapları Serisi: 7 Ankara, 1948, Güney Matbaacılık ve Gazetecilik
xvi + 688 s.

819 Pragmacılık

I


William JAMES

Çeviren Muzaffer Aşkın


Millî Eğitim Bakanlığı 01-3 Amerikan Klasikleri 3 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
xviii + 121 s.

820 Priene Kılavuzu / Guide to Priene


Rüstem DUYURAN


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Anıtları Koruma Kurulu Seri: I Sayı: X İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
51 s. + 23 resim

821 Seçme Nutuklar


Abraham LINCOLN

Çevirenler Hacer Özışık - Margaret Kamburoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı 02 Amerikan Klasikleri 2 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
80 s.

822 Sis


Miguel de UNAMUNO

Çeviren Behçet Necatigil


Millî Eğitim Bakanlığı İspanyol Klasikleri 1 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
149 s.

823 The Ciba Collection of Medical Illustrations


Frank H. NETTER


Ciba Pharmaceutical Products, Inc. New Jersey, (1948), Colorpress, New York
222 s.

824 Türk Boğazları

I/b
5
Prof. Cemil BİLSEL


İstanbul, 1948, İsmail Akgün Matbaası
134 s.

825 Seyahat Tabloları

III


Heinrich HEINE

Çeviren Pertev N. Boratav


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 25 Ankara, 1948, Millî Eğitim Basımevi
345 s.

826 Kendi Hayatımdan Şiir ve Hakikat

II

(Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit)


Johann Wolfgang von GOETHE

Çeviren Recai Bilgin


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 28 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
348 s.

827 Nostromo

II


Joseph CONRAD

Çeviren Cevat Şakir Kabaağaçlıgil


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 42 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
240 s.

828 Kutsal Alev


Somerset MAUGHAM

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 45 İstanbul, MCMXLVIII, Millî Eğitim Basımevi
x + 138 s.

829 Ehemmiyetsiz Bir Kadın


Oscar WILDE

Çeviren Nurettin Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı Modern Tiyatro Eserleri Serisi 46 İstanbul, MCMXLVIII, Millî Eğitim Basımevi
113 s.

830 Ömrümüzün Günleri


Leonid ANDREYEV

Çeviren Gaffar Güney


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 47 İstanbul, MCMXLVIII, Millî Eğitim Basımevi
106 s.

831 Sağduyu ve Duyarlık

II


Jane AUSTEN

Çeviren Vecahat Güray


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 50 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
251 s.

832 Yeşil Heinrich

III

(Der Grüne Heinrich)


Gottfried KELLER

Çeviren Emin Türk Eliçin


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 52 Ankara, 1948, Millî Eğitim Basımevi
323 s.

833 Yeşil Heinrich

IV

(Der Grüne Heinrich)


Gottfried KELLER

Çeviren Emin Türk Eliçin


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 52 Ankara, 1948, Millî Eğitim Basımevi
351 s.

834 Arthur'un Ölümü

II

(Le Morte d'Arthur)


Sir Thomas MALORY

Çeviren Dr. Mina Urgan


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 55 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
xv + 322 s.

835 Otuz Yıl Savaşı Tarihi

II

(Geschichte des Dreissigjährigen Krieges)


Friedrich SCHILLER

Çeviren Dr. H. Dilevurgun


Milli Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 55 İstanbul, 1948, Milli Eğitim Basımevi
340 s.

836 Arthur'un Ölümü

III

(Le Morte d'Arthur)


Sir Thomas MALORY

Çeviren Dr. Mina Urgan


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 55 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
xviii + 400 s.

837 Arthur'un Ölümü

IV

(Le Morte d'Arthur)


Sir Thomas MALORY

Çeviren Dr. Mina Urgan


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 55 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
xvi + 350 s.

838 Milletlerin Zenginliği

I

(The Wealth of Nations)


Adam SMITH

Çeviren Haldun Derin


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 56 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
iv + 393 s.

839 Milletlerin Zenginliği

I

(The Wealth of Nations)


Adam SMITH

Çeviren Haldun Derin


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 56 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
340 s.

840 Miss Sara Sampson


Gotthold Ephraim LESSING

Çeviren Zâhide Gökberk


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 57 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
iii + 130 s.

841 Clavigo - Kardeşler

(Clavigo-Die Geschwister)


Johann Wolfgang von GOETHE

Çevirenler M. ve Ş. Önay


Maarif Vekaleti Alman Klasikleri 58 İstanbul, 1948, Maarif Matbaası
iv + 105 s.

842 Maria Magdalena


Christian Friedrich HEBBEL

Çeviren Prof. Selâhattin Batu


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 59 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
vi + 84 s.

843 Malte Laurids Brigge'nin Notları

(Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge)


Rainer Maria RILKE

Çevirenler Dr. Tietze ve Behçet Necatigil


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 61 , 1948, Millî Eğitim Basımevi
ix + 283 s.

844 Yiğit Kasperl İle Güzel Annerl'in Hikâyesi

(Die Geschichte vom braven Kasperl und schönen Annerl)


Clemens BRENTANO

Çevirenler S. Y. Baydur - O. Ş. Gökyay


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 63 İstanbul, 1948, Maarif Basımevi
48 s.

845 Çizmeli Kedi

(Der gestiefelte Kater)


Ludwig TIECK

Çeviren Fikret Elpe


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 64 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
iii + 86 s.

846 Kunduz Kürk

(Der Biberpelz)


Gerhart HAUPTMANN

Çeviren Şaziye Berin Kurt


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 66 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
iii + 106 s.

847 Seçme Hikâyeler

I


Luigi PIRANDELLO

Çeviren Dr. Feridun Timur


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 11 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
vi + 214 s.

848 Yeni Çiftlik Sahibi

(Az uj földesur)


Mór JÓKAI

Çeviren Sadrettin Karatay


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 12 Ankara, 1948, Millî Eğitim Basımevi
x + 364 s.

849 Aldanışlar

(Csalodasok)


Károly KISFALUDY

Çeviren Sadrettin Karatay


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 13 Ankara, 1948, Millî Eğitim Basımevi
ix + 72 s.

850 Feylesofça Konuşmalar ve Fıkralar

II

(Dialogues et Anecdotes Philosophiques)


VOLTAIRE

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 141 Ankara, 1948, Millî Eğitim Basımevi
383 s.

851 Havariler

(Les Apôtres)


Ernest RENAN

Çeviren Ziya İshan


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 145 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
81 s.

852 Son Düşünceler

(Dernières Pensées)


Henri POINCARÈ

Çevirenler H. R. Atademir - S. Ölçen


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 146 Ankara, 1948, Millî Eğitim Basımevi
xxii + 303 s. + 7

853 Hakikatın Araştırılması

II

(De la Recherche de la Vérité)


Nicholas MALEBRANCHE

Çeviren Miraç Katırcıoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 148 Ankara, 1948, Millî Eğitim Basımevi
269 s.

854 Cousine Bette

II


Honoré de BALZAC

Çeviren Vahdi Hatay


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 150 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
392 s.

855 Rönesans

(Renaissance)


Jules MICHELET

Çeviren Kâzım Berker


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 151 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
iii + 411 s.

856 Notre-Dame de Paris

II


Victor HUGO

Çeviren Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 152 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
222 s.

857 Ruy Blas


Victor HUGO

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 155 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
x + 260 s.

858 Sylvie


Gérard de NERVAL

Çeviren Sitare Sevin


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 157 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
vi + 72 s.

859 Seçme Yazılar


André GIDE

Çeviren Suut Kemal Yetkin


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 158 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
xi + 133 s.

860 Jack

I


Alphonse DAUDET

Çeviren Nebil Otman


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 163 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
viii + 398 s.

861 Parıltılar

(ﻟﻤﻌﺎﺕ)


Fahrüddin-i Iraki

Çeviren Saffet Yetkin


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslâm Klâsikleri 17 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
xv + 98 s.

862 el-munkızu min-ad-dalal


GAZALİ

Çeviren Hilmi Güngör


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslam Klasikleri 18 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
iii + 370 s.

863 İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt: 2

M. 1513 - 1573

H. 919 - 981

IV/a
4
İsmail Hami DANİŞMEND      Kimdir


Türkiye Yayınevi Tarih Serisi Yeni İnceleme ve Telifler: 1 İstanbul, 1948, Türkiye Basımevi
565 s.

864 XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek

III/4
Behzad BUTAK


İstanbul, 1948,
13 s. (113-126)

865 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 24

Atatürk İstanbulda - Atlama Taşı

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

866 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 25

Atlama Sokağı - Avrupa Tiyatrosu

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

867 Kartacalı

(Poenulus)


PLAUTUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 25 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
104 s.

868 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 26

Avrupa Tuvaleti - Ayak Esnafı, Satıcıları

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

869 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 27

Ayak Esnafı, Satıcıları - Ayasofya

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

870 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 28

Ayasofya - Aybastı Sokağı

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

871 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 29

Aydede - Ayia Mamas Ayazması

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

872 III. Türk Tarih Kongresi

Ankara 15 - 20 Kasım 1943

Kongreye Sunulan Tebliğler

IV/2
Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri No. 3 Ankara, 1948, Türk Tarih Kurumu Basımevi
775 s. + resimler

873 İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Cild Fasikül 30

Ayia Mamas Ayazması - Ayios Yuanis Ayazması

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1948, Tan Matbaası
32 s.

874 Oblomov

III


İvan Aleksandroviç GONÇAROV

Çeviren Servet Lünel


Maarif Vekâleti Rus Klasikleri 31 İstanbul, 1948, Maarif Matbaası
x + 230 s.

875 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

38. Cüz | GENCE - GWALIOR


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
84 s. (s. 765 - 848)

876 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

5. Cilt 1. Kısım 39. Cüz | HÂ - HÂFİ HAN


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

877 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

40. Cüz | HÂFİ HAN - HALÎL PAŞA


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

878 Delikanlı

II


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Servet Lunel


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 41 Ankara, 1948, Millî Eğitim Basımevi
209 s.

879 Hikayeler

IV


Anton ÇEHOV

Çevirenler Oğuz Peltek ile Erol Güney


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 49 Ankara, 1948, Ar Basımevi
423 s.

880 Balodan Sonra


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Nafia Tanur


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 61 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
vi + 51 s.

881 Suç ve Ceza

I


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Hasan Âli Ediz


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 62 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
352 s.

882 İşler


HESIODOS

Çeviren Dr. Suad Yakup Baydur


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 75 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
iii + 42 s.

883 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

8. Fasikül Biyografiye Ait Eserler: ç: Biyografiye ait diğer eserler


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: I No: 8 İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
s.

884 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

IX. Cild


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1948, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1281 - 1440)

885 La Turquie Kemaliste

No. 49


Anonim


Direction Générale de la Presse à la Présidence du Conseil. Ankara, Mars 1948, L'Imprimerie d'Ètat
48 s.

886 İstanbulun Fethi


Feridun DİRİMTEKİN


İstanbul Belediyesi Sayı 6 İstanbul, 1949, Belediye Matbaası
272 s. + 71 resim

887 Marie Grubbe

(Fru Marie Grubbe)


Jens Peter JACOBSEN

Çeviren Prof. Selâhattin Batu


Millî Eğitim Bakanlığı Danimarka Klasikleri 1 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
vi + 253 s.

888 Töton Şövalyeleri

I


Henryk SIENKIEWICZ

Çeviren Musa Şamgul


Millî Eğitim Bakanlığı Polonya Klasikleri 1 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
vi + 624 s.

889 Balzac'ın Hayatı

I


André BILLY

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klâsikleri İçin Yardımcı Eserler 1 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
422 s.

890 Balzac'ın Hayatı

II


André BILLY

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klâsikleri İçin Yardımcı Eserler 1 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
422 s.

891 Diderot'nun Hayatı


André BILLY

Çeviren Sabiha Rıfat


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klâsikleri İçin Yardımcı Eserler 2 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
402 s.

892 Harb ve Sulh

IV

*


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Zeki Baştımar


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 2 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
178 s.

893 Büyük İskender

(Geschichte Alexanders des Grossen)

III


Johann Gustav DROYSEN

Çeviren Bekir Sıtkı Baykal


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 22 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
272 s.

894 Büyük İskender

(Geschichte Alexanders des Grossen)

IV


Johann Gustav DROYSEN

Çeviren Bekir Sıtkı Baykal


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 22 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
x + 207 s.

895 Don Garcie de Navarre

Yahut
Kıskanç Prens

(Don Garcie de Navarre ou le Prince jaloux)


MOLIÈRE

Çeviren Reşat Nuri Darago


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 24 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
ii + 62 s.

896 Wilhelm Meister'in Seyahat Yılları

II

(Wilhelm Meisters Wanderjahre)


Johann Wolfgang von GOETHE

Çevirenler Cemal Köprülü - Dr. Şükrü Atala


Milli Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 38 İstanbul, 1949, Milli Eğitim Basımevi
237 s.

897 Ivanhoe

II


Walter SCOTT

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 47 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
379 s.

898 İki Başlı Kartal


Jean COCTEAU

Çeviren Sabri Esat Siyavuşgil


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 48 İstanbul, MCMXLIX, Millî Eğitim Basımevi
135 s.

899 İnsan, Üstüninsan


Bernard SHAW

Çeviren Cevat Şakir Kabaağaçlıgil


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 49 İstanbul, MCMXLIX, Millî Eğitim Basımevi
303 s.

900 Nemo Bankası

(La Banque Nemo)


Louis VERNEUIL

Çevirenler Lûtfi Ay - Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 50 Ankara, MCMXLIX, Millî Eğitim Basımevi
208 s.

901 Rose Bernd


Gerhart HAUPTMANN

Çeviren Prof. Melâhat Özgü


Millî Eğitim Bakanlığı Modern Tiyatro Eserleri Serisi 51 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
114 s.

902 Henry Esmond

I


William Makepeace THACKERAY

Çeviren Kâmran Şerif Saru


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 57 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
xviii + 324 s.

903 Parazit


Friedrich SCHILLER

Çevirenler F. Borahan - M. A. Çamlıca


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 60 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
iii + 106 s.

904 Seçme Şiirler


Johann Wolfgang von GOETHE

Çeviren Selâhattin Batu


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 65 , 1949, Millî Eğitim Basımevi
xv + 180 s.

905 Ekkehard


Victor von SCHEFFEL

Çevirenler Şaziye Berin Kurt - Hayrullah Örs


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 67 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
xv + 457 s.

906 Meşum Miras

(Das Majorat)


Ernst Theodor Amadeus HOFFMANN

Çeviren Ethem Derviş Deriş


Milli Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 69 İstanbul, 1949, Milli Eğitim Basımevi
v + 139 s.

907 Sonbahar Yıldızları Altında

(Markens gröde)


Knut HAMSUN

Çeviren Behçet Necatigil


Millî Eğitim Bakanlığı İskandinav Klasikleri 7 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
272 s.

908 Gösta Berling

I


Selma LAGERLÖF

Çevirenler Hayrullah Örs - Behiç Enver Koryak


Millî Eğitim Bakanlığı İskandinav Klasikleri 9 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
xi + 276 s.

909 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

X. Cild


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1441 - 1600)

910 Sayfiye Dönüşü

(Il ritorno della villeggiatura)


Carlo GOLDONI

Çeviren Aydın Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 12 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
iii + 111 s.

911 Altı Şahıs Yazarını Arıyor

(Sei Personaggi in cerca d'Autore)


Luigi PIRANDELLO

Çeviren Dr. Feridun Timur


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 13 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
119 s.

912 Pugaçev İsyanının Tarihi


Aleksandr Sergeyeviç PUŞKİN

Çeviren Râna Çakıröz


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 13 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
iii + 131 s.

913 Paris - Kudüs Yolculuğu

(Itinéraire de Paris à Jérusalem)

III


François-René de CHATEAUBRIAND

Çeviren Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 134 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
286 s.

914 Öğütler

(Parainesis)


Ferenc KÖLCSEY

Çeviren Necmi Seren


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 14 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
ix + 56 s.

915 Kharmides

Χαρμίδης


EFLÂTUN

Çeviren Nurettin Şazi Kösemihal


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 15 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
vi + 52 s.

916 Fikir Üretimi

(La Culture des Idées)


Rémy de GOURMONT

Çeviren Muammer Necip Tanyeli


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 159 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
xix + 247 s.

917 Esrarlı Bir Vaka

(Une ténébreuse affaire)


Honoré de BALZAC

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 160 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
ii + 319 s.

918 Babamın Hayatı

(La Vie de mon Père)


Restif de La Bretonne

Çeviren Baha Öngel


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 161 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
viii + 283 s.

919 Metafizik Üzerine Konuşma


Gottfried Wilhelm LEIBNIZ

Çeviren Nusret Hızır


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 162 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
xxxi + 88 s.

920 Jack

II


Alphonse DAUDET

Çeviren Nebil Otman


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 163 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
424 s.

921 Meslek Ahlâkı

(La Morale Professionnelle)


Émile DURKHEIM

Çeviren Mehmet Karasan


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 164 Ankara, 1949, Maarif Matbaası
xlvii + 74 s.

922 Sahte Sırdaşlar

(Les Fausses Confidences)


Pierre de MARIVAUX

Çeviren Safiye Hatay


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 165 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
109 s.

923 Avrupa ve Fransız İhtilâli

I

(L'Europe et la Révolution Française)

Siyasî Ahlâk ve Gelenekler


Albert SOREL

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 166 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
xix + 441 s.

924 Avrupa ve Fransız İhtilâli

I *

(L'Europe et la Révolution Française)

Siyasi Ahlâk ve Gelenekler


Albert SOREL

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 166 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
450 s.

925 Avrupa ve Fransız İhtilâli

II

(L'Europe et la Révolution Française)

Krallığın Sukutu


Albert SOREL

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 166 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
490 s.

926 Avrupa ve Fransız İhtilâli

II *

(L'Europe et la Révolution Française)

Kırallığın Sukutu II


Albert SOREL

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 166 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
456 s.

927 Gösteriş Budalaları

(La poudre aux yeux)


Eugène LABICHE - Édouard MARTIN

Çeviren Avni Yukaruç


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 167 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
87 s.

928 Bilimin Değeri


Henri POINCARÈ

Çeviren Fethi Yücel


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 168 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
xiii + 268 s.

929 Kırmızı Defter

(Le Cahier Rouge)


Benjamin CONSTANT

Çeviren Sona Tatlıcan


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 169 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
72 s.

930 Trilby


Charles NODIER

Çeviren İlhan Sezen


Maarif Bakanlığı Fransız Klasikleri 170 Ankara, 1949, Maarif Matbaası
xv + 279 s.

931 Tours Papazı

(Le Curé de Tours)


Honoré de BALZAC

Çeviren Mebrure Alevok


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 171 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
xiii + 124 s.

932 Tümevarımın Temeli Hakkında

(Les Confessions)


Jules LACHELIER

Çeviren Hamdi Ragıp Atademir


Maarif Vekâleti Fransız Klasikleri 172 Ankara, 1949, Maarif Basımevi
433 s.

933 Cousin Pons

I


Honoré de BALZAC

Çeviren Vahdi Hatay


Maarif Bakanlığı Fransız Klasikleri 173 Ankara, 1949, Maarif Matbaası
xv + 279 s.

934 Cousin Pons

II


Honoré de BALZAC

Çeviren Vahdi Hatay


Maarif Bakanlığı Fransız Klasikleri 173 Ankara, 1949, Maarif Matbaası
xv + 279 s.

935 Üç Hikaye

El Verdugo - İsa Flandres'da - Dinsizin Âyini

(El Verdugo - Jésus Christ en Flandres - La Sagesse de l'Athée)


Honoré de BALZAC

Çeviren Mücahit Topalak


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 174 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
88 s.

936 Sönmüş Hayaller
I

İki Şair

(Illusions Perdues)

(Les Deux Poètes)


Honoré de BALZAC

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 175 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
202 s.

937 Germinie Lacerteux


Edmond de GONCOURT ve Jules de GONCOURT

Çeviren Ziya Osman Saba


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 176 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
x + 292 s.

938 Kaderci Jacques İle Efendisi

(Jacques le Fataliste et son Maitre)


Denis DIDEROT

Çeviren Adnan Cemgil


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 178 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
viii + 392 s.

939 Ursule Mirouet


Honoré de BALZAC

Çeviren Sabiha Rıfat


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 179 (169) Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
317 s.

940 Nur Heykelleri

(ﻫﯿﺎﮐﻞ ﺍﻟﻨﻮﺮ)


Şihabeddin SÜHREVERDİ

Çeviren Saffet Yetkin


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslâm Klâsikleri 21 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
vii + 42 s.

941 Ankara Anıdı

Monumentum Ancyranum


AUGUSTUS

Çeviren Hâmit Dereli
Remzi Oğuz Arık'ın önsöziyle


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 26 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
124 s.

942 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı (No. 3)

Archeological Museums of İstanbul Third Report


Anonim


İstanbul Arkeoloji Müzeleri XVI İstanbul, 1949, Pulhan Matbaası
73 s.

943 İstanbul Ansiklopedisi

Dördüncü Cild Fasikül 31

Ayios Yuanis Ayazması - Ayvansaray Gizli Toplantısı

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1949, Tan Matbaası
32 s.

944 Delikanlı

III


Fyodor DOSTOYEVSKİ

Çeviren Servet Lunel


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 41 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
284 s.

945 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

41. Cüz | HALÎL PAŞA - HÂRİZM


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

946 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

42. Cüz | HÂRİZM - HASAN PAŞA


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

947 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

43. Cüz | HASAN PAŞA - HAZARLAR


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 321 - 400)

948 Halk İçin Hikâyeler

II


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 55 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
270 s.

949 Halk İçin Hikâyeler

III

Suat Sinanoğlu kütüphanesinden


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 55 Ankara, 1949, Millî Eğitim Basımevi
278 s.

950 Hippolytos

Ιππόλυτοϛ


EURİPİDES

Çeviren Lâmia Kerman


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 60 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
x + 67 s.

951 Seçme Yazılar

III


Samsatlı LUKIANOS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 63 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
276 s.

952 Ölümden Sonra Dirilme

I


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 64 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
xiii + 307 s.

953 Ölümden Sonra Dirilme

II


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 64 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
vi + 258 s.

954 Hikayeler

V


Anton ÇEHOV

Çeviren Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 65 Ankara, 1949,
455 s.

955 Hikâyeler

I


İvan Sergeyeviç TURGENYEV

Çeviren Şahin Akalın


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 66 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
iv + 245 s.

956 Yunan Çoban Şiirleri

I


THEOKRİTOS

Çeviren Dr. Suat Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 76 İstanbul, 1949, Maarif Basımevi
vi + 107 s.

957 İstanbul Kitaplıkları Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları

I. Türkçe Tarih Yazmaları

9. Fasikül İctimaî, siyasî, idarî ve itısadî tarih eserleri: a: sefaretnâmeler


Anonim


Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Katalogları Yayınlarından Seri: I No: 9 İstanbul, 1949, Millî Eğitim Basımevi
s.

958 Artuk ilinin tarihî belgesi


(Van Orta Okul öğretmenlerinden) İbrahim ARTUK


İstanbul, Yayın tarihi yok, Güven Basımevi
14 s.

959 Bursa'da Ulucami


Kâzım BAYKAL


Bursa Liselerinden Yetişenler Cemiyeti No. 1 İstanbul, 1950, İbrahim Horoz Basımevi
159 s.

960 Kanunî Sultan Süleyman

(Soliman le Magnifique)


Fairfax DOWNEY

Çeviren Enis Behiç Koryürek


Millî Eğitim Bakanlığı Ankara, 1950, Semih OfsetMillî Eğitim Basımevi
250 s.

961 Kendini Tanı


Alfred Ernest MANDER

Çeviren Suat Taşer


Millî Eğitim Bakanlığı İyi Yaşama Serisi 18 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
iii + 98 s.

962 The Topkapı Saray Museum

50 Masterpieces


Prepared by Tahsin ÖZ


Turkish Press, Broadcasting and Tourist Department , ,
31 s. + resimler

963 Töton Şövalyeleri

II


Henryk SIENKIEWICZ

Çeviren Musa Şamgul


Millî Eğitim Bakanlığı Polonya Klasikleri 1 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
vi + 624 s.

964 Türk Mezarlarına Dair Araştırma


Asistan Y. Müh. - Mimar Necibe SARACOĞLU


İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yeterlik çalışması İstanbul, 1950, İstanbul Matbaacılık
48 s.

965 Çehov'un Hayatı


Irène NÉMIROVSKY

Çeviren Oktay Akbal


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri İçin Yardımcı Eserler 1 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
iv + 160 s.

966 Gustave Flaubert

Hayatı ve Eseri


René DUMESNIL

Çeviren Yusuf Tavat


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri İçin Yardımcı Eserler 3 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
viii + 348 s.

967 Knock


Jules ROMAINS

Çeviren Ali Süha Delilbaşı


Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Konservatuvarı Yayımları 52 Ankara, MCML, Millî Eğitim Basımevi
xx + 80 s.

968 Vahşi Kız

(La Sauvage)


Jean ANOUILH

Çevirenler Oktay Akbal - Salâh Birsel


Millî Eğitim Bakanlığı Modern Tiyatro Eserleri Serisi 53 İstanbul, MCML, Millî Eğitim Basımevi
138 s.

969 Bellac Apollon'u


Jean GIRAUDOUX

Çeviren İlhan Berk


Millî Eğitim Bakanlığı Modern Tiyatro Eserleri Serisi 54 İstanbul, MCML, Millî Eğitim Basımevi
iii + 48 s.

970 Santiago Şövalyesi


Henry de MONTHERLANT

Çevirenler S. K. Yetkin - Lûtfi Ay


Millî Eğitim Bakanlığı Modern Tiyatro Eserleri Serisi 55 İstanbul, MCML, Millî Eğitim Basımevi
iii + 69 s.

971 Gurur ve Aşk

II


Jane AUSTEN

Çeviren Berin Özoran


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 58 Ankara, 1950, Millî Eğitim Basımevi
298 s.

972 Kayıp Elyazması

I

(Die Verlorene Handschrift)


Gustav FREYTAG

Çeviren Hulûsi Gölkıyı


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klâsikleri 68 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
vii + 601 s.

973 Kayıp Elyazması

II

(Die Verlorene Handschrift)


Gustav FREYTAG

Çeviren Hulûsi Gölkıyı


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klâsikleri 68 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
393 s.

974 Kayıp Elyazması

III

(Die Verlorene Handschrift)


Gustav FREYTAG

Çeviren Hulûsi Gölkıyı


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klâsikleri 68 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
414 s.

975 Romantizm

(Die Romantik)


Ricarda HUCH

Çeviren Halit Yavuz


Maarif Vekâleti Alman Klasikleri 70 , 1950, Maarif Matbaası
vii + 430 s.

976 Aç Papaz

I

(Der Hunger Pastor)


Wilhelm RAABE

Çeviren Şaziye Berin Kurt


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 71 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
xi + 311 s.

977 Aç Papaz

II

(Der Hunger Pastor)


Wilhelm RAABE

Çeviren Şaziye Berin Kurt


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 71 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
311 s.

978 Değişen Kafalar

(Die Vertauschten Köpfe)


Thomas MANN

Çeviren Saadet İkesus Alp


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 73 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
114 s.

979 Namus


Hermann SUDERMANN

Çeviren Seniha Bedri Göknil


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 74 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
ii + 157 s.

980 Seçme Yazılar


Hugo von HOFMANNSTAHL

Çeviren Prof. Melâhat Özgü


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 75 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
x + 131 s.

981 Litvanya Hikâyeleri


Hermann SUDERMANN

Çeviren Müşerref Hekimoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 76 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
xvii + 392 s.

982 Dünya Nimeti

II


Knut HAMSUN

Çeviren Behçet Necatigil


Millî Eğitim Bakanlığı İskandinav Klasikleri 8 İkinci Basılış İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
234 s.

983 Cengiz Han

(Çingis-xan)


Boris Yakovleviç VLADIMIRCOV

Çeviren Hasan Âli Ediz


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Bilim Eserleri Serisi 1 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
xxvi + 127 s.

984 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

XI. Cild


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1601 - 1760)

985 Seçme Hikâyeler

II


Luigi PIRANDELLO

Çeviren Dr. Feridun Timur


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 11 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
339 s.

986 Hakikatın Araştırılması

III

(De la Recherche de la Vérité)


Nicholas MALEBRANCHE

Çeviren Miraç Katırcıoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 148 Ankara, 1950, Millî Eğitim Basımevi
175 s.

987 Hakikatın Araştırılması

IV-V

(De la Recherche de la Vérité)


Nicholas MALEBRANCHE

Çeviren Miraç Katırcıoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 148 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
379 s.

988 Hakikatın Araştırılması

VI

(De la Recherche de la Vérité)


Nicholas MALEBRANCHE

Çeviren Miraç Katırcıoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 148 Ankara, 1950, Millî Eğitim Basımevi
326 s.

989 Fransız İhtilâli Tarihi

I

(Histoire de la Révolution Française)


Jules MICHELET

Çeviren Hamdi Varoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 173 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
xxxiii + 407 s.

990 Şuurun Doğrudan Doğruya Verileri

(Les données Immédiates de la Conscience)


Henri BERGSON

Çeviren Prof. M. Şekip Tunç


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 180 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
242 s.

991 Nucingen Bankası

(La Maison Nucingen)


Honoré de BALZAC

Çeviren Vahdi Hatay


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 182 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
iii + 132 s.

992 Şanlı Aşıklar

(Les Amants Magnifiques)


MOLIÈRE

Çeviren Oktay Rıfat


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 183 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
82 s.

993 Romada Gezintiler

(Quelques Proménades dans Rome)


STENDHAL

Çeviren Dr. Adnan Hün


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 185 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
xiv + 269 s.

994 Cinq-Mars

I


Alfred de VIGNY

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 186 Ankara, 1950, Millî Eğitim Basımevi
xviii + 366 s.

995 Bostan


SADİ

Çeviren Hikmet İlaydın


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslâm Klâsikleri 20 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
xi + 483 s.

996 Sefername


Nâsır-ı Hüsrev

Çeviren Abdülvehap Tarzi


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslam Klasikleri 22 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
xxviii + 268 s.

997 El-Hikem-ül-Atâiyye

(الحكم العطائيّة)


T. Ataullah-i İskenderanî

Çeviren Saffet Yetkin


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslâm Klâsikleri 20 (24) İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
iii + 220 s.

998 Altın Eşek

I


APULEIUS

Çeviren Nurullah Ataç


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 27 Ankara, 1950, Millî Eğitim Basımevi
vi + 152 s.

999 Esirler

(Captivi)


PLAUTUS

Çeviren Türkân Uzel


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 29 (26) İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
iii + 64 s.

1000 XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek II

Giyas üd-din Keyhusrev II Bin Keykubad''ın Görülmemiş İki Sikkesi

Yazarından Hasan Âli Ediz'e ithaflı ve imzalı

III/4
Behzad BUTAK


İstanbul, 1950,
s.

1001 İstanbul Ansiklopedisi

Dördüncü Cild Fasikül 32

Ayvansaray Hisarönü Sokağı - Aziz Efendi (Medenî)

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1950, Tan Matbaası
32 s.

1002 İstanbul Ansiklopedisi

Dördüncü Cild Fasikül 33

Aziz Efendi (Medenî) - Bâbıhümayûn

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1950, Tan Matbaası
32 s.

1003 XI. XII ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paralarına Ek II-III

Yazarından ithaflı ve imzalı

III/4
Behzad BUTAK


İstanbul, 1950,
28 s. (127-154)

1004 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

44. Cüz | HAZARLAR - HİKÂYE


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 401 - 480)

1005 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

45. Cüz | HİKÂYE - HORASAN


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 481 - 560)

1006 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

46. Cüz | HORASAN - HÜZEYL


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
106 s. (s. 561 - 666)

1007 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

5. Cilt 2. Kısım 47. Cüz | INAL - İBN HÂNİ


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 667 - 746)

1008 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

48. Cüz | İBN HÂNİ - İBN TEYMİYE


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 747 - 826)

1009 Ölümden Sonra Dirilme

III


Lev Nikolayeviç TOLSTOY

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 64 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
iii + 137 s.

1010 Hikâyeler

II


İvan Sergeyeviç TURGENYEV

Çeviren Şahin Akalın


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 66 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
233 s.

1011 Ölü Canlar

I


Nikolay Vasilyeviç GOGOL

Çevirenler M. Cevdet Anday - Erol Güney


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 68 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
xix + 281 s.

1012 Organon

III

Birinci Analitikler


ARISTO

Çeviren Prof. Hamdi Ragıp Atademir


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 72 İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
ii + 232 s.

1013 Çöl Medeniyeti


Robert MONTAGNE

Çeviren Avni Yakalıoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1950, Millî Eğitim Basımevi
v + 222 s.

1014 İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Eski Sikkeler Rehberi I. Bölüm

Yunan-Romen-Bizantin ve Avrupa Sikkeleri


Dr. E. BOSCH


İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
215 s.

1015 İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Arapça Basmalar Alfabe Kataloğu

Fasikül I

Abbãdî - Husayn b. Abd Allãh


Hazırlayan Fehmi Edhem Karatay


İstanbul Üniversitesi No: 501 İstanbul, 1951, Osman Yalçın Matbaası
256 s.

1016 Nutuk

Kemal Atatürk

Cilt: I 1919 - 1920


Anonim


Türk Devrim Tarihi Enstitüsü İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
432 s.

1017 Örnek Alınacak Hikayeler

I


Miguel de CERVANTES

Çeviren Dr. Fehmi Nuza


Millî Eğitim Bakanlığı İspanyol Klasikleri 2 İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
149 s.

1018 Resim ve Heykel Müzesi


Anonim


İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
9 s. + resimler

1019 Sultan Cem


Prof. İsmail Hikmet ERTAYLAN


İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
248 s. + 254 s.

1020 Turkish Designs

IV/b
6
Dr. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Turkish Press, Broadcasting and Tourist Department İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
23 s.

1021 Puşkin

I


Henri TROYAT

Çeviren Oğuz Peltek


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri İçin Yardımcı Eserler 2 Ankara, 1951, Millî Eğitim Basımevi
434 s.

1022 Bayan Dott


Somerset MAUGHAM

Çeviren Avni Givda


Millî Eğitim Bakanlığı Modern Tiyatro Eserleri Serisi 56 İstanbul, MCMLI, Millî Eğitim Basımevi
113 s.

1023 Henry Esmond

II


William Makepeace THACKERAY

Çeviren Kâmran Şerif Saru


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 57 İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
214 s.

1024 Forsyte Ailesinin Destanı

I

(Forsyte Saga I)


John GALSWORTHY

Çeviren Sabiha Özsoy


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 59 İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
vii + 532 s.

1025 Hile ve Sevgi

(Kabale und Liebe)


Friedrich SCHILLER

Çevirenler Zahide Özveren - Lütfi Ay


Milli Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 77 Ankara, 1951, Milli Eğitim Basımevi
v + 180 s.

1026 Goethe

Hayatı ve Eserleri

I


Albert BIELSCHOWSKY

Çevirenler Mediha ve Şerif Önay


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri İçin Yardımcı Eserler 1 İstanbul, 1951, Mİlli Eğitim Basımevi
572 s.

1027 John Gabriel Borkman


Henrik IBSEN

Çeviren Cevat Memduh Altar


Millî Eğitim Bakanlığı İskandinav Klasikleri 10 İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
xxix 150 s.

1028 Açık Deniz Kenarında


August STRINDBERG

Çeviren Behçet Necatigil


Millî Eğitim Bakanlığı İskandinav Klasikleri 11 İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
vii + 276 s.

1029 Olof Hoca

(Master Olof)


August STRINDBERG

Çeviren Mesut Atsız


Millî Eğitim Bakanlığı İskandinav Klasikleri 12 İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
iv + 160 s.

1030 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

XII. Cild


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1761 - 1920)

1031 Adamotu

(La Mandragola)


Niccolò MACHIAVELLI

Çeviren Samim Sinanoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 13 İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
vi + 70 s.

1032 Buğday Tarlalarının Destanı

(Enek a buzamezökröl)


Ferenc MORA

Çeviren Sadrettin Karatay


Millî Eğitim Bakanlığı Macar Klasikleri 16 Ankara, 1951, Millî Eğitim Basımevi
viii + 405 s.

1033 Avrupa ve Fransız İhtilâli

III

(L'Europe et la Révolution Française)


Albert SOREL

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 166 İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
490 s.

1034 Avrupa ve Fransız İhtilâli

IV

(L'Europe et la Révolution Française)

Tabiî Hudutlar


Albert SOREL

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 166 İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
286 s.

1035 Avrupa ve Fransız İhtilâli

V

(L'Europe et la Révolution Française)

Bonaparte ile Directoire 1795-1799


Albert SOREL

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 166 İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
422 s.

1036 Avrupa ve Fransız İhtilâli

V *

(L'Europe et la Révolution Française)

Bonaparte ile Directoire 1795-1799


Albert SOREL

Çeviren Nahid Sırrı Örik


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 166 İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
393 s.

1037 Sönmüş Hayaller

II

(Illusions Perdues)


Honoré de BALZAC

Çeviren Yaşar Nabi Nayır


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 175 Ankara, 1951, Millî Eğitim Basımevi
450 s.

1038 Cinq-Mars

II


Alfred de VIGNY

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 186 İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
307 s.

1039 Bilim ve Metot

(Science et Hypothèse)


Henri POINCARÈ

Çevirenler Prof. H. R. Atademir - S. Ölçen


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 187 İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
vi + 277 s.

1040 Parisli Kadın

(La Parisienne)


Henry BECQUE

Çeviren Sona Aköner


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 188 İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
iii + 74 s.

1041 Bilimin Geleceği

I

(L'avenir de la Science)


Ernest RENAN

Çeviren Ziya İshan


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 189 İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
xviii + 326 s.

1042 XIX. Yüzyılda Fransa'da Klâsik Filozoflar


Hippolyte TAINE

Çeviren Miraç Katırcıoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 190 İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
xi + 355 s.

1043 İhtiyarlık

(De Senectute)


CİCERO

Çeviren Ayşe Sarıgöllü


Millî Eğitim Bakanlığı Latin Klasikleri 28 İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
ii + 61 s.

1044 İstanbul Ansiklopedisi

Dördüncü Cild Fasikül 34

Bâbıhümayûn - Bahadır Sokağı

I/e
2
Reşad Ekrem KOÇU      Kimdir


İstanbul Yayınevi İstanbul, 1951, Tan Matbaası
32 s.

1045 Türkiye

No. 1


Anonim


Direction Générale de la Presse de la Radiodiffusion et du Tourisme Ankara, ,
70 s.

1046 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

49. Cüz | İBN TEYMİYE - İBRÂHİM PAŞA


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 827 - 906)

1047 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

50. Cüz | İBRÂHİM PAŞA - İMRÂN


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 907 - 986)

1048 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

51. Cüz | İMRÂN - İSÂVİYE


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 987 - 1066)

1049 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

52. Cüz | İSÂVİYE - İSTAHRÎ


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Kurulan Bir Heyet Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
68 s. (s. 1067 - 1134)

1050 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

53 A. Cüz | İSTANBUL


Heyet


Maârif Vekâleti Maârif Vekâletinin Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, C. BAYSUN, B. DARKOT Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1959, Maârif Basımevi
80 s. (s. 1135 - 1214)

1051 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

53 B. Cüz | İSTANBUL


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1966, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1214/1 - 1214/80)

1052 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

53 C. Cüz | İSTANBUL


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A. ADIVAR, R. ARAT, A. ATEŞ, İ.KAFESOĞLU, T. YAZICI Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir İstanbul, 1966, Millî Eğitim Basımevi
88 s. (s. 1214/81 - 1214/168)

1053 Hikâyeler

III


İvan Sergeyeviç TURGENYEV

Çeviren H. Turgut


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 66 İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
280 s.

1054 Rudin


İvan Sergeyeviç TURGENYEV

Çeviren Nihal Yalaza Taluy


Millî Eğitim Bakanlığı Rus Klasikleri 69 İstanbul, 1951, Millî Eğitim Basımevi
126 s.

1055 Organon

IV

İkinci Analitikler

(Ὄργανον)


ARISTO

Çeviren Prof. Hamdi Ragıp Atademir


Millî Eğitim Bakanlığı Yunan Klasikleri 72 Ankara, 1951, Millî Eğitim Basımevi
96 s.

1056 Dr. A. Süheyl Ünver Bibliyografyası

II


Osman ERGİN


İstanbul Üniversitesi Tıb Tarihi Enstitüsü Adet: 45 İstanbul, 1952, Sultanahmet Erkek Sanat Enstitüsü Matbaacılık Bölümü
44 s.

1057 Edirne Murâdiye Câmi'i

IV/b
6
Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Tege Laboratuvarı IV İstanbul, 1952, Kemal Matbaası
18 s. + resimler

1058 Örnek Alınacak Hikayeler

II


Miguel de CERVANTES

Çeviren Dr. Fehmi Nuza


Millî Eğitim Bakanlığı İspanyol Klasikleri 2 İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
149 s.

1059 Bilimsel Hakikat

(La Vérité Scientifique)


Edmond BOUTY

Çeviren Avni Yakalıoğlu


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Bilim Eserleri Serisi 1 İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
iv + 254 s.

1060 Henri Poincaré


Vito VOLTERRA - Paul LANGEVIN - Pierre BOUTROUX

Çeviren Prof. Celâl Saraç


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri İçin Yardımcı Eserler 4 İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
151 s.

1061 Wallenstein'ın Ölümü

(Wallenstein Tod)


Friedrich SCHILLER

Çeviren Seniha Bedri Göknil


Milli Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 46 Ankara, 1952, Milli Eğitim Basımevi
166 s.

1062 Bu Akşam Semerkant'ta

(Ce soir à Samercande)


Jacques DEVAL

Çeviren Fehmi Baldaş


Millî Eğitim Bakanlığı Modern Tiyatro Eserleri Serisi 58 İstanbul, MCMLII, Millî Eğitim Basımevi
145 s.

1063 Miras

(The Heiress)


Ruth ve Augustus GOETZ

Çevirenler Reşiha C. Vâfi - Lûtfi Ay


Millî Eğitim Bakanlığı Modern Tiyatro Eserleri Serisi 59 İstanbul, MCMLII, Millî Eğitim Basımevi
iii + 147 s.

1064 Nelson'un Hayatı

(Life of Nelson)


Robert SOUTHEY

Çeviren Nesrin Ağış


Millî Eğitim Bakanlığı İngiliz Klasikleri 60 İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
363 s.

1065 Satıcının Ölümü

(Death of a Salesman)


Arthur MILLER

Çeviren Prof. Orhan Burian


Millî Eğitim Bakanlığı Modern Tiyatro Eserleri Serisi 61 İstanbul, MCMLII, Millî Eğitim Basımevi
153 s.

1066 Ölü Kraliçe

(La Reine Morte)


Henry de MONTHERLANT

Çeviren Mehmet Bayramveli


Millî Eğitim Bakanlığı Modern Tiyatro Eserleri Serisi 62 İstanbul, MCMLII, Millî Eğitim Basımevi
ii + 127 s.

1067 Agnes Bernauer


Christian Friedrich HEBBEL

Çeviren Vecahat Akyol


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klasikleri 78 İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
viii + 138 s.

1068 Hikayeler


Heinrich von KLEIST

Çeviren Melâhat Togar


Millî Eğitim Bakanlığı Alman Klâsikleri 81 İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
vii + 198 s.

1069 Morbacka


Selma LAGERLÖF

Çevirenler Salâh Birsel ile Behçet Necatigil


Millî Eğitim Bakanlığı İskandinav Klasikleri 13 İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
v + 303 s.

1070 Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar

XIII. Cild


İbnülemin Mahmud Kemal İNAL


Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
160 s. (s. 1441 - 1600)

1071 Gökle Yer Arasında

Seçme Hikayeler

I


Selma LAGERLÖF

Çevirenler Behiç E. Koryak - Hayrullah Örs


Millî Eğitim Bakanlığı İskandinav Klasikleri 14 Ankara, 1952, Millî Eğitim Basımevi
xi + 276 s.

1072 Mirra


Vittorio ALFIERI

Çeviren Dr. Feridun Timur


Millî Eğitim Bakanlığı İtalyan Klasikleri 16 İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
55 s.

1073 Pozitivizm İlmihali

(Le Catéchisme Positiviste)


Auguste COMTE

Çeviren Peyami Erman


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 184 İstanbul, 1952, Mİlli Eğitim Basımevi
lxxiii + 396 s.

1074 Thérése'le Laurent

(Elle et Lui)


George SAND

Çeviren Turan Gülçür


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 191 İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
iii + 272 s.

1075 Edebiyata Dair


Madame de STAËL

Çeviren Safiye ve Vahdi Hatay


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 192 Ankara, 1952, Maarif Matbaası
xxxiv + 272 s.

1076 Hasır Şapka

(Un Chapeux de Paille d'Italie)


Eugène LABICHE

Çeviren Oktay Akbal


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 193 İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
vi + 107 s.

1077 Köy Papazı

(Le Curé de Village)


Honoré de BALZAC

Çeviren Kâzım Nami Duru


Millî Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 195 İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
373 s.

1078 Pazartesi Konuşmaları

Seçmeler

I

(Causerie du Lundi)


Charles Augustin SAINTE-BEUVE

Çeviren Fehmi Baldaş


Milli Eğitim Bakanlığı Fransız Klasikleri 196 İstanbul, 1952, Milli Eğitim Basımevi
xxvi + 450 s.

1079 Kumbara


Eugène LABICHE

Çeviren Reşit Baran


Millî Eğitim Vekaleti Fransız Klasikleri 197 İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
vi + 107 s.

1080 Şehirli Kız

(L'Arlésienne)


Alphonse DAUDET

Çeviren Ali Süha Delilbaşı


Millî Eğitim Vekâleti Fransız Klasikleri 198 İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
ii + 77 s.

1081 Fusûs ül-Hikem

(فصوص الحكم)


Muhiddin-i Arabî

Çeviren Nuri Gencosman


Millî Eğitim Bakanlığı Şark-İslâm Klâsikleri 27 İstanbul, 1952, Millî Eğitim Basımevi
xviii + 330 s.

1082 IV. Türk Tarih Kongresi

Ankara 10 - 14 Kasım 1948

Kongreye Sunulan Tebliğler

IV/2
Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri No. 4 Ankara, 1952, Türk Tarih Kurumu Basımevi
518 s. + resimler

1083 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

54. Cüz | İSTANKÖY - İZZÜDDEVLE


Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniver