CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

Özege kataloğundan

101 kitap
1 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2
Hamse-i Şani zade
El-kitab ül-evvel: fit teşrihât | El-kitab üs-sani: fit-tabiiyât | El-kitab üs-salis: Mi'yar ül-etibbâ

Şanizade Mehmet Ataullah      Kimdir

Avrupa tıbbına ait bilgileri Osmanlı’ya aktarmak üzere Almanca’dan çevirdiği beş ciltlik eserin 1820 yılında tek cilt olarak basılan ilk üç cildi, Osmanlı Devleti’nde basılan ilk tıp kitabı olmuştur.
İstanbul, 1235 (1820) Dar üt-tıbaat ül-amire 220 s. +39 s. + 283 s.

Özege 6779
2 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2
Ahkâm ül-Emraz

Auguste F. CHOMEL      Kimdir

Mütercimi Osman SAİB


İstanbul, 1252 (1836) Matbaa-i Amire 3 + 177 s.

Özege 222
3 HARİTA, ATLAS ve SEYAHAT     -     Seyahat

I/a
3
Müntehabat-ı Evliya Çelebi

Mehmed bin ZILLÎ


, 1259 (1843) 2 + 143 s.

Özege 14879
4 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/3
Tekmilet ül-iber

Abdüllatif SUBHİ Paşa      Kimdir

İbn Haldun'un el-'İber'ine zeyil olarak telif edilmiştir. Eserde Suriye'de Selefki ve İran'daki Eşkaniyan devletleri tarihi ve sikkeleri incelenir. İstanbul'da taş baskısı olarak basılmıştır.
İstanbul, 1278 (1862) Takvimhane-i âmire s.

Özege 20318
5 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2
Menafi ül İnsan
Cild-i Evvel: Fenn-i hıfz-ı sıhhat-i avâm | Cild-i sani: Fenn-i cerrahiyet ül-avâm | Cild-i salis: Fenn-i tababet ül-avâm

Mustafa HAMİ Paşa


İstanbul, 1284 (1868) s.

Özege 13088
6 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2
Ameliyyat-ı Cerrahiyye

MALGAIGNE

Ahmed Hilmi


İstanbul, 1289 (1872) Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbaası 1. Cild 24 + 719, 2. Cild 28 + 856 + 1 s.

Özege 706
7 EDEBİYAT     -    

I/a
3
Münazara-i sultan-ı bahar bâ şehriyar-ı şita-i namdâr

Lami Çelebi

Çok değişik alanlarda elli civarında eser veren, XVI. yüzyılın büyük düşünür ve şairlerinden "Cami-i Rum" diye anılan Lami’i Çelebi, devrin devlet adamlarının takdir ve segisini kazanmıştır. Şair adeta Bursa ile birlikte anıldığından; Kanuni Sultan Süleyman’ın bu şehri ziyareti söz konusu olduğunda, Şehr-engiz ve hemen akabinde de Münazara-i Bahar u Şita adlı eserlerini yazar. Şairin ölümüne doğru yazdığı Münazara-i Bahar u Şita; alegorik mahiyette olup, sanatın zenginliklerini sergilediği, efsanevi unsurlar taşıyan önemli teliflerdendir. Tabiat unsurları bu efsaneni kahramanlarıdır; Kış ve Bahar Sultanları''nın Uludağ''da kıyasıya mücadelesi bir masal havası içinde anlatılmaktadır.
İstanbul, 1290 (1873) İzzet Efendinin Matbaası 75 s.

Özege 14810
8 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2
İlm-i Emraz ve Seririyat-ı Cerrahi
Cild-i evvel

Birgivi kâtip zade Mehmet Nuri


İstanbul, 25 Muharrem 1292 (3 Mart 1875) Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbaası 2 + 14 + 784 s.

Özege 8849
9 TARİH     -     İslam Tarihi

I/a
4-b
Küçük Tarih-i İslam

Ahmed RASİM      Kimdir


Dersaadet, 1306 (1888) Âlem Matbaası s.

Özege 11456
10 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

I/a
4-b
Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâneye Mahsus Tarih-i Osmanî

Erkân-ı Harb Binbaşısı Mehmed TEVFİK


Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâne Birinci tab'ı Kostantiniye, 1305 (1888) Matbaa-i Ebüzziya 310 s.

Özege 12728
11 NUMİSMATİK     -     Osmanlı dönemi


Takvim-i Meskûkât-ı Osmaniyye
Devlet-i Aliye-i Osmaniyenin Bidayet-i Teessüsünden Beri Zarb ve İhraç Olunan Meskûkât ve Medalyaların Nevi ve Cins ve Tarifatile Malumat-ı Tarihiyesini Mutazammındır.

İsmail GALİB      Kimdir


Kostantiniye, 1307 Mihran Matbaası 22 + 503 s. + 3 (çift) + 1 s.

Özege 19391
12 NUMİSMATİK     -     Numismatik


Takvim-i Meskûkât-ı Selçukiyye
Selaçekai Rum Tarafından Zarb ve İhraç Olunan Meskukat İle Diğer Bazı Hükümat-ı Sağire Sikkelerinin Envaile Tarifatını ve Malûmat-ı Tarihiyesini Mutazammındır.

İsmail GALİB      Kimdir


Kostantiniye, 1309 Mihran Matbaası 31 + 143 s. + 5 pl.

Özege 19392
13 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Kadın

I/a
3
Ev Kadını

FAHRİYE


3. Baskı İstanbul, 1310 Mahmud Bey Matbaası 22 + 405 s.

Özege 5250
14 ARKEOLOJİ     -    


Sitler
Heredote dan

Mütercimi Necib Asım


Kitabhane-i Ebuzziya Aded 95 Birinci tabı Kostantiniye, 1310 (1892) Matbaa-i Ebuzziya 143 s.

Özege 18124
15 NUMİSMATİK     -     Müze-i Hümayun Yayınları

III/3
Müze-i Hümayun Meskûkât-ı İslamiyye Kısmından Meskûkât-ı Türkmeniyye Kataloğu
Beni Artuk, Beni Zengi, Füruu Atabegiye, Mülûk-i Eyubiyei Miyafarikin

İsmail GALİB      Kimdir


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1311 Mihran Matbaası s.

Özege 15042
16 TARİH     -     Genel Tarih

I/a
3
Takvim-i Devr-i Daim

Ahmed KÂMİLÎ


, 1311 (1893) Matbaa-i Âmire 8 + 408 s.

Özege 19380
17 NUMİSMATİK     -     Osmanlı dönemi


Usûl-i Meskûkât-ı Osmaniyye ve Ecnebiyye

Süleyman SÛDİ


İstanbul, 1311 (1893) s.

Özege 22214
18 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi

I/a
2
Nef'i

Ebüzziya


Kitabhane-i Ebüzzıya Cüz: 1 ilâ 4 Kostantiniye, 1311 (1893) Matbaa-i Ebüzzıya 303 s.

Özege 15325
19 NUMİSMATİK     -     Müze-i Hümayun Yayınları

III/3
Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kadime-i İslamiyye Kataloğu
Sasaniyan ve Bizantin Tarzındaki Sikkeler, Hulefa-i Emeviye ve Abbasiye Meskûkâtı Füruu Abbasiyeden Beni Tulun, Beni Ihşid, Ali Saman, Benu Hamadan, Ali Buye, Beni Mervan Meskûkâtı

İsmail GALİB      Kimdir


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1312 Mihran Matbaası s.

Özege 15043
20 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Biyografi


Namık Kemal

Abdül'ahrar Tahir (Süleyman Nazif)


Paris, 1314 (1896) 16 s.

Özege 15118
21 MÜZECİLİK ve MÜZE YAYINLARI     -     Müze-i Hümayun Yayınları


Lühûd ve Mekabir-i Atika Kataloğu

Anonim


Müze-i Hümayun İkinci tab'ı Kostantiniye, 1317 Mahmud Bey Matbaası 116 s.

Özege 15041
22 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2
Nevsâl-i Afiyet

Doktor Besim ÖMER      Kimdir


Birinci sene İstanbul, 1315 (1899) Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı 6 + 420 s.

Özege 15406
23 NUMİSMATİK     -     Müze-i Hümayun Yayınları

III/3
Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu Kısm-ı Salis
Mülûk-i Cengiziye ve İlhaniye ve Celairiye ve Kırım Hanları Meskûkâtı

Mehmed MÜBAREK


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1318 (1900) s.

Özege 15044
24 NUMİSMATİK     -     Diğer

III/3
Meskûkât-ı Kadime-i İslamiyye
Erbab-ı merakdan bir zat tarafından cem olunan meskûkât-ı İslamiyyenin tarifatını havi kataloktur

Monnaies Anciennes Musulmanes
Catalogue d'une collection de monnaies Musulmanes appartenant à un amateur.

Erbab-ı merakdan bir zat      (Arap İzzet Holo Paşa)

"Bu zat Sultan Abdülhamidin ikinci kâtibi olan İzzet Holo Paşadır ki bu paraları gayri muntazam bir defter ile Bağdat Adliye Reislerinden Suriyeli Yahya Bey isminde birisi toplayıp kendisine vermiş, o da Sultan Abdülhamide takdim etmiştir" (Halil Ethem, İslâmî Nümismatik için bir Bibliyoğrafi Tecrübesi)
İstanbul - Constantinople, 1318 - 1901 (Mihran) Matbaası - Imprimerie MIHRAN 1 + 204 s.

Özege 13252
25 NUMİSMATİK     -     Müze-i Hümayun Yayınları

III/3
Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu Kısm-ı rabi
Türkistan Hakanları, Al-i Sebüktekin, Horasan ve Irak Selçukileri, Beni Salduk, Beni Menküç, Danişmendiler, Rum Selçukileri, Karaman, Aydın, Saruhan, Menteşe, Germiyan ve İsfendiyar Oğulları, Beni Eretna, Karakoyunlu ve Akkoyunlu Meskûkatı

Ahmed TEVHİD


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1321 Mahmud Bey Matbaası 28 + 567 s. + 7 pl.

Özege 15045
26 NUMİSMATİK     -     Müze-i Hümayun Yayınları

Oku   

Müze-i Hümayun
Kurşun Mühür Kataloğu

Arab ve Arab-Bizantin ve Osmanlı Kurşun Mühürlerine Mahsusdur

Halil EDHEM      Kimdir


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1321 (1906) s.

Özege 15040
27 TIP ve SAĞLIK     -    

I/b
2
İlm-i Teşrih-i Topografi
Birinci cild

Hasan Mazhar Paşa


İstanbul, sene-i hicri 1326, sene-i mali 1324 (1908) Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Osmaniye Matbaası 775 + 12 s.

Özege 9033
28 FELSEFE, DİN ve MANEVİYAT     -     Din ve Maneviyat


Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan Temsil-i rabi İstanbul, 1324 (1908) Mahmud Bey Matbaası 376 s.

Özege 20571
29 FELSEFE, DİN ve MANEVİYAT     -     Din ve Maneviyat


Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif
Cild-i sani

Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan İstanbul, 1324 (1908) Matbaa-i Kütübhane-i Cihan 296 s.

Özege 20571
30 FELSEFE, DİN ve MANEVİYAT     -     Din ve Maneviyat


Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif
Cild-i salis

Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan İstanbul, 1324 (1908) Matbaa-i Kütübhane-i Cihan 269 + 2 s.

Özege 20571
31 TARİH     -     Fatih ve Fetih

Oku   
I/a
4-a
Fatih Sultan Mehmed ve Ressam Bellini (1479 - 1480)

THUASNE


Tarih-i Osmanî Kitabhanesi Aded: 1 İstanbul, 1325 (1909) Matbaa-i Ahmed İhsan 64 s.

Özege 5411
32 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

I/a
4-b
Tarih-i Ebülfaruk
tarih-i Osmaniye

Birinci Cild

Mehmed MURAD


tab-ı evvel , 1325 Matbaa-i Amidî 324 + 4 s.

Özege 19778
33 FELSEFE, DİN ve MANEVİYAT     -     Din ve Maneviyat


Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif
Cild-i rabi

Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan İstanbul, 1325 (1909) Matbaa-i Kütübhane-i Cihan 240 + 1 s.

Özege 20571
34 NUMİSMATİK     -     Osmanlı dönemi


Meskükât-ı Osmaniye İdaresinin On Beş Senelik Tarihçesi

İbrahim HAKKI


(İstanbul), 13 Mart 1325 (1909) 8 s.

Özege 13253
35 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/3
Meskûkât-ı İslâmiyye Takvimi
Catalogue of Islamic Coins Contains, 2243. Coins belong to the. 243 khelifes, monarchs and meliks in the 39. khilafet, monarchy and governments. minted in the 201 mint towns by 234 names

Ahmed ZİYA


İstanbul - Costantinople, 1328 - 1910 Matbaa-i Âmire 10 + 170 s. + 1 s. 4 pl.

Özege 13251
36 FELSEFE, DİN ve MANEVİYAT     -     Din ve Maneviyat


Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif
Cild-i hams

Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan Dersaadet, 1326 (1910) İkdam Matbaası 254 + 2 s.

Özege 20571
37 FELSEFE, DİN ve MANEVİYAT     -     Din ve Maneviyat


Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif
Cild-i sadis

Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan Dersaadet, 1326 (1910) İkdam Matbaası 240 s.

Özege 20571
38 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

Yazarından Saray Yaveri Necmeddin Efendi'ye ithaflı ve imzalı

I/b
2
İlm-i Ensac-ı Tabiiye

Doktor Tevfik RECEB


Dersaadet, 1327 (1911) Müşterek Ül-Menfaa Osmanlı Şirketi Matbaası 545 + 8 sayfa s.

Özege 8867
39 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3
Tarih-i Sultan Mehmed Han Sâni

Kritovulos

Mütercimi İzmir Mebusu Karolidi

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 1-12
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1328 (1912) Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaası 200 s.

Özege 19912
40 TARİH     -     Genel Tarih

I/a
4-a
Büyük Tarih-i Umumi
Birinci Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


ikinci tab'ı İstanbul, 1328 (1912) Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi s.

Özege 2765
41 TARİH     -     Genel Tarih

I/a
4-a
Büyük Tarih-i Umumi
İkinci Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912) Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi s.

Özege 2765
42 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

I/a
4-b
Tarih-i Ebülfaruk
tarih-i Osmaniye

İkinci Cild [Fatih Mehmed, İkinci Bayezid, Yavuz Selim hanlar devirleri]

Mehmed MURAD


tab-ı evvel , 1328 Matbaa-i Amidî 330 + 2 s.

Özege 19778
43 TARİH     -     Genel Tarih

I/a
4-a
Büyük Tarih-i Umumi
Üçüncü Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912) Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi s.

Özege 2765
44 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

I/a
4-b
Tarih-i Ebülfaruk
tarih-i Osmaniye

Üçüncü Cild (Kanunî Süleyman ve İkinci Selim hanlar devirleri)

Mehmed MURAD


tab-ı evvel Dersaadet, 1328 Kasbar Matbaası 390 + 2 s.

Özege 19778
45 TARİH     -     Genel Tarih

I/a
4-a
Büyük Tarih-i Umumi
Dördüncü Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912) Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi s.

Özege 2765
46 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

I/a
4-b
Tarih-i Ebülfaruk
tarih-i Osmaniye

Dördüncü Cild [Murad-ı salis, Mehmed-i salis, Ahmed-i evvel hanlar devirleri]

Mehmed MURAD


tab-ı evvel , 1328 Matbaa-i Amidî 407 + 1 s.

Özege 19778
47 TARİH     -     Genel Tarih

I/a
4-a
Büyük Tarih-i Umumi
Beşinci Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912) Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi s.

Özege 2765
48 TARİH     -     Genel Tarih

I/a
4-a
Büyük Tarih-i Umumi
Altıncı Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912) Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi s.

Özege 2765
49 İSTANBUL     -     İstanbul

I/a
3
Eski İstanbul abidat ve mebanisi
Şehrin tesisinden Osmanlı fethine kadar

Celal ESAD


Muhtar Halid Külliyatı Kısm-ı tarihi Aded: 4 Birinci tab'ı Dersaadet, 1328 (1912) Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı 250 s. + 1 LE.

Özege 5113
50 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2
Ameliyyat-ı Cerrahiyye

Muallim Doktor Orhan ABDİ


İstanbul, 1329 (1913) Kader Matbaası 1 + 294 s. + 1

Özege 708
51 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3
Kanunname-i Âl-i Osman
(Kanunî Sultan Süleyman devri)

Tevkıî Seydi tarafından tertib edildiği tahmin edilmektedir.

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 13-19
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1329 (1913) Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık osmanlı şirketi 7 + 72 s.

Özege 10115
52 TARİH     -     İslam Tarihi

I/a
4-b
Musavver Tarih-i İslam
Kavm-i necib-i Arabın terakkiyat-ı fikriye, ictimaiye, iktisadiyesiyle suret-i itila ve inhitatdan bahis ve müteaddit tarihi resimlerle yedi kıta şehr-i peygamberi haritasını ve üç kıta coğrafya-yı politiki haritalarını havidir.

1. Cild

Seyyid Emir ALİ

Mütercimi M. Rauf


Kanaat Kütüphanesi Dersaadet, 1329 Kanaat Matbaası 320 s. + 8 pl.

Özege 14485
53 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

I/a
4-b
Tarih-i Ebülfaruk
tarih-i Osmaniye

Beşinci Cild

Mehmed MURAD


tab-ı evvel , 1329 Matbaa-i Amidî 422 + 2 s.

Özege 19778
54 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

I/a
4-b
Tarih-i Ebülfaruk
tarih-i Osmaniye

Altıncı Cild [Kösem ve Turhan valdeler devri]

Mehmed MURAD


tab-ı evvel , 1329 Matbaa-i Amidî 373 + 2 + 1 s.

Özege 19778
55 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3
Kanunname-i Âl-i Osman
(Fatih Sultan Mehmed devri)

Tertib eden: Tevkıî Leys zade Mehmed bin Mustafa

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 13-14
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1330 (1914) Matbaa-i Ahmed İhsan ve şürekâsı 32 s.

Özege 10114
56 MÜZECİLİK ve MÜZE YAYINLARI     -     Müze-i Hümayun Yayınları

I/a
4-b
Rehnüma

Anonim


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1330 Matbaa-i Ebüzziya 152 s.

Özege 15047
57 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3
Tarih-i Ebülfeth

Dursun Tur-ı Sinâ

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 26-38
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1330 (1914) Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık Osmanlı şirketi 198 s.

Özege 19779
58 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3
Vakıat-ı Sultan Cem

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 22-23, 25
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1330 (1914) Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaası 43 s.

Özege 22481
59 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3
Mahrusa-i İstanbul Fetihnamesi

Cafer Çelebi Taci Zade

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 20-21
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1331 (1915) Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık osmanlı şirketi 24 s.

Özege 11953
60 TARİH     -     Anadolu, Selçuklu, Beylikler Tarihi


Mardin Mülûki Artukiyye Tarihi ve Kitabeleri ve sair Vesaik-i Mühimme

Kâtib FERDÎ


Ali Emirî Nevadir-i eslâk külliyatı Aded 4 Dersaadet, 1331 (1915) Kader Matbaası 72 s.

Özege 12250
61 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3
Hulâsat ül-kelâm fi redd il-avâm

Koca Sekban başı

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 39, 41-42
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, (1332/1916) Hilâl Matbaası 54 s.

Özege 7980
62 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

Oku   
I/a
3
Tevarih-i Ali Osmandan
Aşıkpaşazade Tarihi

Derviş Aşık paşa zade Ahmed AŞIKİ

Tarih-i Osmânî Encümeni tarafından yayınlanan raporlarda bu eserin adı geçmemekle beraber, "ifade-i mahsûsa” adı verilmiş olan girişin sonunda,
"Tarih-i Osmânî Encümeni fi 4 zilkade sene 1332”
imzası bulunmaktadır.

Maarif-i Umumi Nezareti Celilesi İstanbul, 1332 (1916) Matbaa-i Âmire 20 + 318 s.

Özege 20900
63 TARİH     -     Tarihi Kişiler, Kişilikler

I/a
4-a
Memâlik-i Osmaniyede Demirbaş Şarl
Aded: 1

Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 1 İstanbul, 1332 (1916) Hilâl Matbaası 123 s.

Özege 13021
64 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

I/a
4-b
Tarih-i Ebülfaruk
tarih-i Osmaniye

Yedinci Cild - Köprülüler devri

Mehmed MURAD


birinci tabı , 1332 Tefyiz Matbaası 359 s.

Özege 19778
65 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3
İran Sefaretnamesi

Mehmed Refi'

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 43
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1333 (1917) Hilâl Matbaası 31 s.

Özege 9308
66 NUMİSMATİK     -     Numismatik

III/4
Nakid ve İtibar-ı Malî
Birinci Kitab

Meskükât

Hasan Ferid


İstanbul, 1333 (1917) s.

Özege 15093
67 TARİH     -     Tarihi Kişiler, Kişilikler

I/a
4-a
Memâlik-i Osmaniyede Kral Rakoçi ve Tevabii
(1109 - 1161)

Aded: 2

Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 2 İstanbul, 1333 (1917) Hilâl Matbaası 91 s.

Özege 13028
68 TARİH     -     Tarihi Kişiler, Kişilikler

I/a
3
Bir Elçi'nin Tarihçe-i Sefareti
(1207 - 1208)

Aded: 3

Hayreddin NEDİM


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 3 İstanbul, 1333 (1917) Matbaa-i Orhaniye 122 s.

Özege 2277
69 TARİH     -     Tarihi Kişiler, Kişilikler

Oku   
I/a
4-a
Osmanlılar ve Büyük Fredrik
(1133 - 1179)

Aded: 4

Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 4 İstanbul, 1333 (1917) Matbaa-i Orhaniye 48 s.

Özege 16025
70 TARİH     -     İstanbul

I/a
4-a
Onuncu Asr-ı Hicrîde İstanbul Hayatı
(961 - 1000)

Aded: 6

Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 6 İstanbul, 1333 (1917) Matbaa-i Orhaniye 235 s.

Özege 15723
71 TARİH     -     Tarihi Yerler, Şehirler ve Yapılar

I/a
3
Kayseri Şehri
Mebani-i İslâmiye ve Kitabeleri

Aded: 5

Halil EDHEM      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 5 İstanbul, 1334 (1918) Matbaa-i Orhaniye 14 + 148 s. + 2 s. 16 Pl.

Özege 10480
72 NUMİSMATİK     -     Müze-i Hümayun Yayınları

III/3
Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu
Meskukat-i Osmaniye, Kısm-ı Sadis, Birinci Cild

Sultan Osman Han-ı evvelden Sultan Murad Han-ı salisin ahır-ı saltanatına kadar olan zamanı müştemildir

Halil EDHEM      Kimdir


Müze-i Hümayun Constantinople, 1334 (1918) Mahmud Bey Matbaası s.

Özege 15046
73 TARİH     -     Osmanlı Tarihleri

I/a
4-b
Osmanlı Tarihi

Necib Asım Mehmed Arif


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı İstanbul, 1335 (1919) Matbaa-i Orhaniye 6 + 638 s. + 3

Özege 15998
74 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3
Tarih-i Cami-i Şerif-i Nurıosmaniye

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 49:62
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1335-1337 (1919-1921) Hilâl Matbaası 51 s.

Özege 19771
75 NUMİSMATİK     -     Osmanlı dönemi


Meskûkât-ı Şahane İdaresi Darbhane-i Âmire
1335 Sene-i Maliyesi

Darbiyat ve Muamelâtı Hakkında Mâliye Nezaret-i Celîlesine Takdim Olunan Rapor

Dr. Niyazi ASIM


Dersaadet, 1336 - 1920 55 + 2 + s. 2 LE.

Özege 13254
76 NUMİSMATİK     -     Osmanlı dönemi


Meskûkât-ı Şahane İdaresi Darbhane-i Âmire
1336 Sene-i Maliyesi

Darbiyat ve Muamelâtı Hakkında Mâliye Nezaret-i Celîlesine Takdim Olunan Rapor

Meskûkat-ı Şahane Müdürü Niyazi ASIM


Meskûkât-ı Şahane İdaresi Dersaadet, 1337 - 1921 Matbaa-i Amire 257 + 5 s.

Özege 2148
77 MÜZECİLİK ve MÜZE YAYINLARI     -     Müze-i Hümayun Yayınları

I/a
4-b
Rehnüma

Anonim


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1337 Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı 87 s.

Özege 15047
78 HATIRAT, BİYOGRAFİ ve OTOBİYOGRAFİ     -     Hatırat

I/a
2
Cemal Paşa Hatıratı
1913 - 1922


Dersaadet, 1339 (1922) Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaası 282 s. I le. 2 Pl.

Özege 7029
79 NUMİSMATİK     -     Müze-i Hümayun Yayınları

III/3
Asar-ı Atika Müzesinde Meskûkât Koleksiyonları
(Tarihçesi, Tasnifatı, ve Mikdarı)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Maarif Vekaletine Takdim Olunan Rapor

Halil EDHEM      Kimdir


İstanbul Asar-ı Atika Müzesi 6 İstanbul, 1339 (1923) s.

Özege 998
80 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2
Rehber-i Ameliyat-ı Viladiye

Doktor Zekâi TAHİR


İstanbul, 1339 (1923) 185 s. + 1

Özege 16568
81 TARİH     -     Tarihi Kişiler, Kişilikler

I/a
4-a
Sultan Cem
(864 : 900)

Ahmed REFİK      Kimdir


İ. Hilmi, Kitabhane-i Hilmi Geçmiş Asırlarda Türk Hayatı 10 İstanbul, 1923 (1924) Orhaniye Matbaası 232 s.

Özege 18309
82 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3
Tarih-i Gilmanî

Mehmed Halife

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 78-84
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1340 (1924) Orhaniye Matbaası 102 + 2 s.

Özege 19810
83 İSTANBUL     -     İstanbul

Yazarından İstanbul Valisine ithaflı ve imzalı

I/a
3
İstanbul Rehber-i Seyyahin

Ernest MANBURİ      Kimdir


Ritso ve Mahdumu Neşriyatı Birinci tab'ı İstanbul, 1925 4 + 561 s. 1 PL. 4 LE.

Özege 8245
84 TARİH     -     Tarihi Kişiler, Kişilikler

Oku   
I/a
4-a
Lamartin
Türkiyeye Muhaceret Kararı, İzmirdeki Çiftliği

(1849 - 1853)

Aded: 7

Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 7 İstanbul, 1925 Orhaniye Matbaası 56 s.

Özege 11559
85 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2
Safra Taşları ve Teşekkül, İhtilatat ve Tedavileri

M. KEMAL


İstanbul, 1926 s.

Özege 17272
86 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Hukuk

I/a
1
Sicill-i Kavanîni
Kısmı evvel

Birinci Cild | 24 Nisan 1336 - 31 Teşrin-i Evvel 1341

Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1926 "Cihan" Matbaası s.

Özege 18036
87 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Hukuk

I/a
1
Sicill-i Kavanîni
Kısmı evvel

İkinci Cild | 21 Teşrin-i Sani - 10 Haziran 1926

Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1926 "Cihan" Matbaası s.

Özege 18036
88 TARİH     -    

I/a
4-a
Türkiyede Mülteciler Meselesi
Aded: 8

Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 8 İstanbul, 1926 Matbaa-i Amire 259 s.

Özege 21882
89 TARİH     -     Tarihi Yerler, Şehirler ve Yapılar

I/b
2
Darüşşafaka
Türkiyede İlk Halk Mektebi

Mehmed İZZET Mehmed ESAD Osman NURİ Ali KÂMİ


İstanbul, 1927 Evkaf-ı İslâmiye Matbaası 207 s. + 4 s.

Özege 3631
90 TARİH     -     İslam Tarihi

I/a
3
Düvel-i İslâmiye

Stanley LANE-POOLE      Kimdir

Halil Edhem


Maarif Vekâleti İstanbul, ( Hicri 1345) 1927 Milli Matbaa 17 s. + 640 s., 11 levha

Özege 4502
91 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2
Fenn-i Vilade
İkinci Kitab

Marazî nifasiyet ve usret-i vilade

Müderris Doktor İsmail DERVİŞ


Darülfünun Tıb Fakültesi Külliyatı İstanbul, 1927 Ahmed İhsan Matbaası 576 s. + 5 s.

Özege 5593
92 TARİH     -     Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Tarihi

I/b
2
Nutuk
Gazi Mustafa Kemal tarafından

22093 / İkinci Elli Bin

Anonim


Ankara, 1927 543 + 2 s. Vesaik kısmı 303 + 2 s. 1 PL. 10 LE.

Özege 15583
93 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
I/d
3
Umdet üt-tevarih

Abdülgaffar bin Hüseyin Kırimî

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 85-95
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1343 (1927) Matbaa-i âmire 207 s.

Özege 21999
94 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Hukuk

I/a
1
Sicill-i Kavanîni
Kısmı evvel

Üçüncü Cild | 13 Mayıs 1926 - 18 Haziran 1927

Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1927 "Cihan" Matbaası s.

Özege 18036
95 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Hukuk

Yazarından ithaflı ve imzalı

I/a
3
İ'lamsız İcra Usulü

Hakimoğlu Ahmed REFİK


İstanbul, 1928 s.

Özege 8700
96 İSTANBUL     -     İstanbul

I/a
3
İstanbul Limanı


Türkiye Cumhuriyeti İktisad Vekaleti Neşriyatından İstanbul, 1928 85 + 1 s.

Özege 8221
97 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Biografik

I/a
3
Türkiye Teracim-i Ahvâl Ansiklopedisi
Cild 1

Encyclopédie Biographique de Turquie

I Volume

Mehmed Zeki Mahmud PAÇACI


Constantinople, 1928 Impr. L. Babok & Fils 201 + 14 s.

Özege 21863
98 TIP ve SAĞLIK     -    

Yazarından ithaflı ve imzalı

I/b
2
Akıl Hastalıkları

Mazhar Osman


İstanbul, 1928 Kader Matbaası 467 + 1 s.

Özege 341
99 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

I/b
2
Dahili Tıb Kitabı
Cümle asabiye hastalıkları

Y. Fon Mering

Türkçeye mütercimi Tevfik Salim


İstanbul, 1928 Şirket-i Mürettibiye Matbaası 178 s.

Özege 22779
100 TARİH     -    

I/a
3
Düsturname-i Enverî
Aded: 15

Enverî

1928 yılında Latin harflerine geçiş esnasında hem Eski Türkçe, hem Latin harfleriyle birlikte yayımlanmıştır. En eski tarihlerimizden birisidir.
Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 15 İstanbul, 1928 / 1929 Devlet Matbaası / Evkaf Matbaası 121 + 99 s.

Özege 4494
101 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Hukuk

I/a
1
Sicill-i Kavanîni
Kısmı evvel

Dördüncü Cild | 18 Haziran 1927 - 28 Mayıs 1928

Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1928 "Cihan" Matbaası s.

Özege 18036

101 kitap