CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

Özege kataloğundan

87 kitap
1 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

Hamse-i Şani zade
El-kitab ül-evvel: fit teşrihât | El-kitab üs-sani: fit-tabiiyât | El-kitab üs-salis: Mi'yar ül-etibbâ

Şanizade Mehmet Ataullah      Kimdir

Avrupa tıbbına ait bilgileri Osmanlı’ya aktarmak üzere Almanca’dan çevirdiği beş ciltlik eserin 1820 yılında tek cilt olarak basılan ilk üç cildi, Osmanlı Devleti’nde basılan ilk tıp kitabı olmuştur.
İstanbul, 1235 (1820) Dar üt-tıbaat ül-amire
220 s. +39 s. + 283 s.

Özege 6779
2 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

Ahkâm ül-Emraz

Auguste F. CHOMEL      Kimdir

Mütercimi Osman SAİB


İstanbul, 1252 (1836) Matbaa-i Amire
3 + 177 s.

Özege 222
3 HARİTA, ATLAS ve SEYAHAT     -     Seyahat

Müntehabat-ı Evliya Çelebi

Mehmed bin ZILLÎ


, 1259 (1843)
2 + 143 s.

Özege 14879
4 NUMİSMATİK     -     Numismatik

Tekmilet ül-iber

Abdüllatif SUBHİ Paşa      Kimdir

İbn Haldun'un el-'İber'ine zeyil olarak telif edilmiştir. Eserde Suriye'de Selefki ve İran'daki Eşkaniyan devletleri tarihi ve sikkeleri incelenir. İstanbul'da taş baskısı olarak basılmıştır.
İstanbul, 1278 (1862) Takvimhane-i âmire
s.

Özege 20318
5 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

Menafi ül İnsan
Cild-i Evvel: Fenn-i hıfz-ı sıhhat-i avâm | Cild-i sani: Fenn-i cerrahiyet ül-avâm | Cild-i salis: Fenn-i tababet ül-avâm

Mustafa HAMİ Paşa


İstanbul, 1284 (1868)
s.

Özege 13088
6 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

Ameliyyat-ı Cerrahiyye

MALGAIGNE

Ahmed Hilmi


İstanbul, 1289 (1872) Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbaası
1. Cild 24 + 719, 2. Cild 28 + 856 + 1 s.

Özege 706
7 TARİH     -     İslam Tarihi

Küçük Tarih-i İslam

Ahmed RASİM      Kimdir


Dersaadet, 1306 (1888) Âlem Matbaası
s.

Özege 11456
8 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâneye Mahsus Tarih-i Osmanî

Erkân-ı Harb Binbaşısı Mehmed TEVFİK


Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâne Birinci tab'ı Kostantiniye, 1305 (1888) Matbaa-i Ebüzziya
310 s.

Özege 12728
9 NUMİSMATİK     -     Osmanlı dönemi

Takvim-i Meskûkât-ı Osmaniyye
Devlet-i Aliye-i Osmaniyenin Bidayet-i Teessüsünden Beri Zarb ve İhraç Olunan Meskûkât ve Medalyaların Nevi ve Cins ve Tarifatile Malumat-ı Tarihiyesini Mutazammındır.

İsmail GALİB      Kimdir


Kostantiniye, 1307 Mihran Matbaası
22 + 503 s. + 3 (çift) + 1 s.

Özege 19391
10 NUMİSMATİK     -     Numismatik

Takvim-i Meskûkât-ı Selçukiyye
Selaçekai Rum Tarafından Zarb ve İhraç Olunan Meskukat İle Diğer Bazı Hükümat-ı Sağire Sikkelerinin Envaile Tarifatını ve Malûmat-ı Tarihiyesini Mutazammındır.

İsmail GALİB      Kimdir


Kostantiniye, 1309 Mihran Matbaası
31 + 143 s. + 5 pl.

Özege 19392
11 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Kadın

Ev Kadını

FAHRİYE


3. Baskı İstanbul, 1310 Mahmud Bey Matbaası
22 + 405 s.

Özege 5250
12 NUMİSMATİK     -     Müze-i Hümayun Yayınları

Müze-i Hümayun Meskûkât-ı İslamiyye Kısmından Meskûkât-ı Türkmeniyye Kataloğu
Beni Artuk, Beni Zengi, Füruu Atabegiye, Mülûk-i Eyubiyei Miyafarikin

İsmail GALİB      Kimdir


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1311 Mihran Matbaası
s.

Özege 15042
13 TARİH     -     Genel Tarih

Takvim-i Devr-i Daim

Ahmed KÂMİLÎ


, 1311 (1893) Matbaa-i Âmire
8 + 408 s.

Özege 19380
14 NUMİSMATİK     -     Osmanlı dönemi

Usûl-i Meskûkât-ı Osmaniyye ve Ecnebiyye

Süleyman SÛDİ


İstanbul, 1311 (1893)
s.

Özege 22214
15 NUMİSMATİK     -     Müze-i Hümayun Yayınları

Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kadime-i İslamiyye Kataloğu
Sasaniyan ve Bizantin Tarzındaki Sikkeler, Hulefa-i Emeviye ve Abbasiye Meskûkâtı Füruu Abbasiyeden Beni Tulun, Beni Ihşid, Ali Saman, Benu Hamadan, Ali Buye, Beni Mervan Meskûkâtı

İsmail GALİB      Kimdir


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1312 Mihran Matbaası
s.

Özege 15043
16 MÜZECİLİK ve MÜZE YAYINLARI     -     Müze-i Hümayun Yayınları

Lühûd ve Mekabir-i Atika Kataloğu

Anonim


Müze-i Hümayun İkinci tab'ı Kostantiniye, 1317 Mahmud Bey Matbaası
116 s.

Özege 15041
17 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

Nevsâl-i Afiyet

Doktor Besim ÖMER      Kimdir


Birinci sene İstanbul, 1315 (1899) Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı
6 + 420 s.

Özege 15406
18 NUMİSMATİK     -     Müze-i Hümayun Yayınları

Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu Kısm-ı Salis
Mülûk-i Cengiziye ve İlhaniye ve Celairiye ve Kırım Hanları Meskûkâtı

Mehmed MÜBAREK


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1318 (1900)
s.

Özege 15044
19 NUMİSMATİK     -     Diğer

Meskûkât-ı Kadime-i İslamiyye
Erbab-ı merakdan bir zat tarafından cem olunan meskûkât-ı İslamiyyenin tarifatını havi kataloktur

Monnaies Anciennes Musulmanes
Catalogue d'une collection de monnaies Musulmanes appartenant à un amateur.

Erbab-ı merakdan bir zat      (Arap İzzet Holo Paşa)

"Bu zat Sultan Abdülhamidin ikinci kâtibi olan İzzet Holo Paşadır ki bu paraları gayri muntazam bir defter ile Bağdat Adliye Reislerinden Suriyeli Yahya Bey isminde birisi toplayıp kendisine vermiş, o da Sultan Abdülhamide takdim etmiştir" (Halil Ethem, İslâmî Nümismatik için bir Bibliyoğrafi Tecrübesi)
İstanbul - Constantinople, 1318 - 1901 (Mihran) Matbaası - Imprimerie MIHRAN
1 + 204 s.

Özege 13252
20 NUMİSMATİK     -     Müze-i Hümayun Yayınları

Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu Kısm-ı rabi
Türkistan Hakanları, Al-i Sebüktekin, Horasan ve Irak Selçukileri, Beni Salduk, Beni Menküç, Danişmendiler, Rum Selçukileri, Karaman, Aydın, Saruhan, Menteşe, Germiyan ve İsfendiyar Oğulları, Beni Eretna, Karakoyunlu ve Akkoyunlu Meskûkatı

Ahmed TEVHİD


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1321 Mahmud Bey Matbaası
28 + 567 s. + 7 pl.

Özege 15045
21 MÜZECİLİK ve MÜZE YAYINLARI     -     Müze-i Hümayun Yayınları

Oku   
Müze-i Hümayun
Kurşun Mühür Kataloğu

Arab ve Arab-Bizantin ve Osmanlı Kurşun Mühürlerine Mahsusdur

Halil EDHEM      Kimdir


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1321 (1906)
s.

Özege 15040
22 TIP ve SAĞLIK     -    

İlm-i Teşrih-i Topografi
Birinci cild

Hasan Mazhar Paşa


İstanbul, sene-i hicri 1326, sene-i mali 1324 (1908) Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Osmaniye Matbaası
775 + 12 s.

Özege 9033
23 TARİH     -     Fatih ve Fetih

Oku   
Fatih Sultan Mehmed ve Ressam Bellini (1479 - 1480)

THUASNE


Tarih-i Osmanî Kitabhanesi Aded: 1 İstanbul, 1325 (1909) Matbaa-i Ahmed İhsan
64 s.

Özege 5411
24 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Tarih-i Ebülfaruk
tarih-i Osmaniye

Birinci Cild

Mehmed MURAD


tab-ı evvel , 1325 Matbaa-i Amidî
s.

Özege 19778
25 NUMİSMATİK     -     Osmanlı dönemi

Meskükât-ı Osmaniye İdaresinin On Beş Senelik Tarihçesi

İbrahim HAKKI


(İstanbul), 13 Mart 1325 (1909)
8 s.

Özege 13253
26 NUMİSMATİK     -     Numismatik

Meskûkât-ı İslâmiyye Takvimi
Catalogue of Islamic Coins Contains, 2243. Coins belong to the. 243 khelifes, monarchs and meliks in the 39. khilafet, monarchy and governments. minted in the 201 mint towns by 234 names

Ahmed ZİYA


İstanbul - Costantinople, 1328 - 1910 Matbaa-i Âmire
10 + 170 s. + 1 s. 4 pl.

Özege 13251
27 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

Yazarından Saray Yaveri Necmeddin Efendi'ye ithaflı ve imzalı

İlm-i Ensac-ı Tabiiye

Doktor Tevfik RECEB


Dersaadet, 1327 (1911) Müşterek Ül-Menfaa Osmanlı Şirketi Matbaası
545 + 8 sayfa s.

Özege 8867
28 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
Tarih-i Sultan Mehmed Han Sâni

Kritovulos

Mütercimi İzmir Mebusu Karolidi

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 1-12
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1328 (1912) Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaası
200 s.

Özege 19912
29 TARİH     -     Genel Tarih

Büyük Tarih-i Umumi
Birinci Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


ikinci tab'ı İstanbul, 1328 (1912) Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
30 TARİH     -     Genel Tarih

Büyük Tarih-i Umumi
İkinci Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912) Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
31 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Tarih-i Ebülfaruk
tarih-i Osmaniye

İkinci Cild [Fatih Mehmed, İkinci Bayezid, Yavuz Selim hanlar devirleri]

Mehmed MURAD


tab-ı evvel , 1328 Matbaa-i Amidî
s.

Özege 19778
32 TARİH     -     Genel Tarih

Büyük Tarih-i Umumi
Üçüncü Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912) Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
33 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Tarih-i Ebülfaruk
tarih-i Osmaniye

Üçüncü Cild (Kanunî Süleyman ve İkinci Selim hanlar devirleri)

Mehmed MURAD


tab-ı evvel Dersaadet, 1328 Kasbar Matbaası
s.

Özege 19778
34 TARİH     -     Genel Tarih

Büyük Tarih-i Umumi
Dördüncü Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912) Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
35 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Tarih-i Ebülfaruk
tarih-i Osmaniye

Dördüncü Cild [Murad-ı salis, Mehmed-i salis, Ahmed-i evvel hanlar devirleri]

Mehmed MURAD


tab-ı evvel , 1328 Matbaa-i Amidî
s.

Özege 19778
36 TARİH     -     Genel Tarih

Büyük Tarih-i Umumi
Beşinci Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912) Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
37 TARİH     -     Genel Tarih

Büyük Tarih-i Umumi
Altıncı Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


İstanbul, 1328 (1912) Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
38 İSTANBUL     -     İstanbul

Eski İstanbul abidat ve mebanisi
Şehrin tesisinden Osmanlı fethine kadar

Celal ESAD


Muhtar Halid Külliyatı Kısm-ı tarihi Aded: 4 Birinci tab'ı Dersaadet, 1328 (1912) Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı
250 s. + 1 LE.

Özege 5113
39 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

Ameliyyat-ı Cerrahiyye

Muallim Doktor Orhan ABDİ


İstanbul, 1329 (1913) Kader Matbaası
1 + 294 s. + 1

Özege 708
40 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
Kanunname-i Âl-i Osman
(Kanunî Sultan Süleyman devri)

Tevkıî Seydi tarafından tertib edildiği tahmin edilmektedir.

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 13-19
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1329 (1913) Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık osmanlı şirketi
7 + 72 s.

Özege 10115
41 TARİH     -     İslam Tarihi

Musavver Tarih-i İslam
Kavm-i necib-i Arabın terakkiyat-ı fikriye, ictimaiye, iktisadiyesiyle suret-i itila ve inhitatdan bahis ve müteaddit tarihi resimlerle yedi kıta şehr-i peygamberi haritasını ve üç kıta coğrafya-yı politiki haritalarını havidir.

1. Cild

Seyyid Emir ALİ

Mütercimi M. Rauf


Kanaat Kütüphanesi Dersaadet, 1329 Kanaat Matbaası
320 s. + 8 pl.

Özege 14485
42 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Tarih-i Ebülfaruk
tarih-i Osmaniye

Beşinci Cild

Mehmed MURAD


tab-ı evvel , 1329 Matbaa-i Amidî
s.

Özege 19778
43 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Tarih-i Ebülfaruk
tarih-i Osmaniye

Altıncı Cild [Kösem ve Turhan valdeler devri]

Mehmed MURAD


tab-ı evvel , 1329 Matbaa-i Amidî
s.

Özege 19778
44 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
Kanunname-i Âl-i Osman
(Fatih Sultan Mehmed devri)

Tertib eden: Tevkıî Leys zade Mehmed bin Mustafa

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 13-14
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1330 (1914) Matbaa-i Ahmed İhsan ve şürekâsı
32 s.

Özege 10114
45 MÜZECİLİK ve MÜZE YAYINLARI     -     Müze-i Hümayun Yayınları

Rehnüma

Anonim


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1330 Matbaa-i Ebüzziya
152 s.

Özege 15047
46 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
Tarih-i Ebülfeth

Dursun Tur-ı Sinâ

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 26-38
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1330 (1914) Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık Osmanlı şirketi
198 s.

Özege 19779
47 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
Vakıat-ı Sultan Cem

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 22-23, 25
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1330 (1914) Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaası
43 s.

Özege 22481
48 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
Mahrusa-i İstanbul Fetihnamesi

Cafer Çelebi Taci Zade

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 20-21
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1331 (1915) Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık osmanlı şirketi
24 s.

Özege 11953
49 TARİH     -     Anadolu, Selçuklu, Beylikler Tarihi

Mardin Mülûki Artukiyye Tarihi ve Kitabeleri ve sair Vesaik-i Mühimme

Kâtib FERDÎ


Ali Emirî Nevadir-i eslâk külliyatı Aded 4 Dersaadet, 1331 (1915) Kader Matbaası
72 s.

Özege 12250
50 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
Hulâsat ül-kelâm fi redd il-avâm

Koca Sekban başı

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 39, 41-42
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, (1332/1916) Hilâl Matbaası
54 s.

Özege 7980
51 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
Tevarih-i Ali Osmandan Aşıkpaşazade Tarihi

Derviş Aşık paşa zade Ahmed AŞIKİ

Tarih-i Osmânî Encümeni tarafından yayınlanan raporlarda bu eserin adı geçmemekle beraber, "ifade-i mahsûsa” adı verilmiş olan girişin sonunda, "Tarih-i Osmânî Encümeni fi 4 zilkade sene 1332” imzası bulunmaktadır.
Maarif-i Umumi Nezareti Celilesi İstanbul, 1332 (1916) Matbaa-i Âmire
20 + 318 s.

Özege 20900
52 TARİH     -     Tarihi Kişiler, Kişilikler

Memâlik-i Osmaniyede Demirbaş Şarl
Aded: 1

Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 1 İstanbul, 1332 (1916) Hilâl Matbaası
123 s.

Özege 13021
53 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Tarih-i Ebülfaruk
tarih-i Osmaniye

Yedinci Cild - Köprülüler devri

Mehmed MURAD


birinci tabı , 1332 Tefyiz Matbaası
s.

Özege 19778
54 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
İran Sefaretnamesi

Mehmed Refi'

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 43
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1333 (1917) Hilâl Matbaası
31 s.

Özege 9308
55 NUMİSMATİK     -     Numismatik

Nakid ve İtibar-ı Malî, Birinci Kitab, Meskükât

Hasan Ferid


İstanbul, 1333 (1917)
s.

Özege 15093
56 TARİH     -     Tarihi Kişiler, Kişilikler

Memâlik-i Osmaniyede Kral Rakoçi ve Tevabii
(1109 - 1161)

Aded: 2

Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 2 İstanbul, 1333 (1917) Hilâl Matbaası
91 s.

Özege 13028
57 TARİH     -     Tarihi Kişiler, Kişilikler

Bir Elçi'nin Tarihçe-i Sefareti
(1207 - 1208)

Aded: 3

Hayreddin NEDİM


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 3 İstanbul, 1333 (1917) Matbaa-i Orhaniye
122 s.

Özege 2277
58 TARİH     -     Tarihi Kişiler, Kişilikler

Oku   
Osmanlılar ve Büyük Fredrik
(1133 - 1179)

Aded: 4

Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 4 İstanbul, 1333 (1917) Matbaa-i Orhaniye
48 s.

Özege 16025
59 TARİH     -     İstanbul

Onuncu Asr-ı Hicrîde İstanbul Hayatı
(961 - 1000)

Aded: 6

Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 6 İstanbul, 1333 (1917) Matbaa-i Orhaniye
235 s.

Özege 15723
60 TARİH     -     Tarihi Yerler, Şehirler ve Yapılar

Kayseri Şehri
Mebani-i İslâmiye ve Kitabeleri

Aded: 5

Halil EDHEM      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 5 İstanbul, 1334 (1918) Matbaa-i Orhaniye
14 + 148 s. + 2 s. 16 Pl.

Özege 10480
61 NUMİSMATİK     -     Müze-i Hümayun Yayınları

Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu
Meskukat-i Osmaniye, Kısm-ı Sadis, Birinci Cild

Sultan Osman Han Aliden Sultan Murad Han Selase Ahır-ı Saltanatına Kadar Olan Zamanı Müştemildir

Halil EDHEM      Kimdir


Müze-i Hümayun Constantinople, 1334 (1918)
s.

Özege 15046
62 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Osmanlı Tarihi

Necib Asım Mehmed Arif


Tarih-i Osmanî Encümeni Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı İstanbul, 1335 (1919) Matbaa-i Orhaniye
6 + 638 s. + 3

Özege 15998
63 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
Tarih-i Cami-i Şerif-i Nurıosmaniye

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 49:62
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1335-1337 (1919-1921) Hilâl Matbaası
51 s.

Özege 19771
64 NUMİSMATİK     -     Osmanlı dönemi

Meskûkât-ı Şahane İdaresi Darbhane-i Âmire
1335 Sene-i Maliyesi

Darbiyat ve Muamelâtı Hakkında Mâliye Nezaret-i Celîlesine Takdim Olunan Rapor

Dr. Niyazi ASIM


Dersaadet, 1336 - 1920
55 + 2 + s. 2 LE.

Özege 13254
65 NUMİSMATİK     -     Osmanlı dönemi

Meskûkât-ı Şahane İdaresi Darbhane-i Âmire
1336 Sene-i Maliyesi

Darbiyat ve Muamelâtı Hakkında Mâliye Nezaret-i Celîlesine Takdim Olunan Rapor

Meskûkat-ı Şahane Müdürü Niyazi ASIM


Meskûkât-ı Şahane İdaresi Dersaadet, 1337 - 1921 Matbaa-i Amire
257 + 5 s.

Özege 2148
66 MÜZECİLİK ve MÜZE YAYINLARI     -     Müze-i Hümayun Yayınları

Rehnüma

Anonim


Müze-i Hümayun Kostantiniye, 1337 Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı
87 s.

Özege 15047
67 NUMİSMATİK     -     Müze-i Hümayun Yayınları

Asar-ı Atika Müzesinde Meskûkât Koleksiyonları
(Tarihçesi, Tasnifatı, ve Mikdarı)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Maarif Vekaletine Takdim Olunan Rapor

Halil EDHEM      Kimdir


İstanbul Asar-ı Atika Müzesi 6 İstanbul, 1339 (1923)
s.

Özege 998
68 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

Rehber-i Ameliyat-ı Viladiye

Doktor Zekâi TAHİR


İstanbul, 1339 (1923)
185 s. + 1

Özege 16568
69 TARİH     -     Tarihi Kişiler, Kişilikler

Sultan Cem
(864 : 900)

Ahmed REFİK      Kimdir


İ. Hilmi, Kitabhane-i Hilmi Geçmiş Asırlarda Türk Hayatı 10 İstanbul, 1923 (1924) Orhaniye Matbaası
232 s.

Özege 18309
70 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
Tarih-i Gilmanî

Mehmed Halife

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 78-84
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1340 (1924) Orhaniye Matbaası
102 + 2 s.

Özege 19810
71 İSTANBUL     -     İstanbul

Yazarından İstanbul Valisine ithaflı ve imzalı

İstanbul Rehber-i Seyyahin

Ernest MANBURİ      Kimdir


Ritso ve Mahdumu Neşriyatı Birinci tab'ı İstanbul, 1925
4 + 561 s. 1 PL. 4 LE.

Özege 8245
72 TARİH     -     Tarihi Kişiler, Kişilikler

Oku   
Lamartin
Türkiyeye Muhaceret Kararı, İzmirdeki Çiftliği

(1849 - 1853)

Aded: 7

Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 7 İstanbul, 1925 Orhaniye Matbaası
56 s.

Özege 11559
73 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

Safra Taşları ve Teşekkül, İhtilatat ve Tedavileri

M. KEMAL


İstanbul, 1926
s.

Özege 17272
74 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Hukuk

Sicill-i Kavanîni
Kısmı evvel

Birinci Cild | 24 Nisan 1336 - 31 Teşrin-i Evvel 1341

Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1926 "Cihan" Matbaası
s.

Özege 18036
75 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Hukuk

Sicill-i Kavanîni
Kısmı evvel

İkinci Cild | 21 Teşrin-i Sani - 10 Haziran 1926

Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1926 "Cihan" Matbaası
s.

Özege 18036
76 TARİH     -    

Türkiyede Mülteciler Meselesi
Aded: 8

Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 8 İstanbul, 1926 Matbaa-i Amire
259 s.

Özege 21882
77 TARİH     -     Tarihi Yerler, Şehirler ve Yapılar

Darüşşafaka
Türkiyede İlk Halk Mektebi

Mehmed İZZET Mehmed ESAD Osman NURİ Ali KÂMİ


İstanbul, 1927 Evkaf-ı İslâmiye Matbaası
207 s. + 4 s.

Özege 3631
78 TARİH     -     İslam Tarihi

Düvel-i İslâmiye

Stanley LANE-POOLE      Kimdir

Halil Edhem


Maarif Vekâleti İstanbul, ( Hicri 1345) 1927 Milli Matbaa
17 s. + 640 s., 11 levha

Özege 4502
79 TIP ve SAĞLIK     -     Tıp ve Sağlık

Fenn-i Vilade
İkinci Kitab

Marazî nifasiyet ve usret-i vilade

Müderris Doktor İsmail DERVİŞ


Darülfünun Tıb Fakültesi Külliyatı İstanbul, 1927 Ahmed İhsan Matbaası
576 s. + 5 s.

Özege 5593
80 TARİH     -     Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Tarihi

Nutuk
Gazi Mustafa Kemal tarafından

22093 / İkinci Elli Bin

Anonim


Ankara, 1927
543 + 2 s. Vesaik kısmı 303 + 2 s. 1 PL. 10 LE.

Özege 15583
81 TARİH     -     Osmanlı Tarihi

Oku   
Umdet üt-tevarih

Abdülgaffar bin Hüseyin Kırimî

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 85-95
Tarih-i Osmanî Encümeni İstanbul, 1343 (1927) Matbaa-i âmire
207 s.

Özege 21999
82 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Hukuk

Sicill-i Kavanîni
Kısmı evvel

Üçüncü Cild | 13 Mayıs 1926 - 18 Haziran 1927

Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1927 "Cihan" Matbaası
s.

Özege 18036
83 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Hukuk

Yazarından ithaflı ve imzalı

İ'lamsız İcra Usulü

Hakimoğlu Ahmed REFİK


İstanbul, 1928
s.

Özege 8700
84 ANSİKLOPEDYA ve KÜLTÜR     -     Biografik

Türkiye Teracim-i Ahvâl Ansiklopedisi
Cild 1

Encyclopédie Biographique de Turquie

I Volume

Mehmed Zeki Mahmud PAÇACI


Constantinople, 1928 Impr. L. Babok & Fils
201 + 14 s.

Özege 21863
85 TIP ve SAĞLIK     -    

Yazarından ithaflı ve imzalı

Akıl Hastalıkları

Mazhar Osman


İstanbul, 1928 Kader Matbaası
467 + 1 s.

Özege 341
86 TARİH     -    

Düsturname-i Enverî
Aded: 15

Enverî

1928 yılında Latin harflerine geçiş esnasında hem Eski Türkçe, hem Latin harfleriyle birlikte yayımlanmıştır. En eski tarihlerimizden birisidir.
Türk Tarih Encümeni Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 15 İstanbul, 1928 / 1929 Devlet Matbaası / Evkaf Matbaası
121 + 99 s.

Özege 4494
87 SİYASET, TOPLUM ve YAŞAM     -     Hukuk

Sicill-i Kavanîni
Kısmı evvel

Dördüncü Cild | 18 Haziran 1927 - 28 Mayıs 1928

Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran İstanbul, 1928 "Cihan" Matbaası
s.

Özege 18036

87 kitap