CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

57 kitap
1 Meskûkât-ı Kadime-i İslamiyye

Erbab-ı merakdan bir zat tarafından cem olunan meskûkât-ı İslamiyyenin tarifatını havi kataloktur

Monnaies Anciennes Musulmanes
Catalogue d'une collection de monnaies Musulmanes appartenant à un amateur.

III/3
Erbab-ı merakdan bir zat      (Arap İzzet Holo Paşa)

"Bu zat Sultan Abdülhamidin ikinci kâtibi olan İzzet Holo Paşadır ki bu paraları gayri muntazam bir defter ile Bağdat Adliye Reislerinden Suriyeli Yahya Bey isminde birisi toplayıp kendisine vermiş, o da Sultan Abdülhamide takdim etmiştir" (Halil Ethem, İslâmî Nümismatik için bir Bibliyoğrafi Tecrübesi)
, , İstanbul - Constantinople, 1318 - 1901, (Mihran) Matbaası - Imprimerie MIHRAN
1 + 204 s.

Özege 13252
2 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu Kısm-ı rabi

Türkistan Hakanları, Al-i Sebüktekin, Horasan ve Irak Selçukileri, Beni Salduk, Beni Menküç, Danişmendiler, Rum Selçukileri, Karaman, Aydın, Saruhan, Menteşe, Germiyan ve İsfendiyar Oğulları, Beni Eretna, Karakoyunlu ve Akkoyunlu Meskûkatı

III/3
Ahmed TEVHİD


Müze-i Hümayun , , Kostantiniye, 1321, Mahmud Bey Matbaası
28 + 567 s. + 7 pl.

Özege 15045
3 Müze-i Hümayun

Kurşun Mühür Kataloğu

Arab ve Arab-Bizantin ve Osmanlı Kurşun Mühürlerine Mahsusdur

Oku   

Halil EDHEM      Kimdir


Müze-i Hümayun , , Kostantiniye, 1321 (1906),
s.

Özege 15040
4 Catalogue des Figurines Grecques de Terre Cuite


Anonim


Musée Impériaux Ottomans , , Constantinople, 1908, Typographie et Lithographie Ahmed Ihsan
ix + 663 s. + xv plates

5 İlm-i Teşrih-i Topografi

Birinci cild

I/b
2
Hasan Mazhar Paşa


, , İstanbul, sene-i hicri 1326, sene-i mali 1324 (1908), Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Osmaniye Matbaası
775 + 12 s.

Özege 9033
6 Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan , , Temsil-i rabi İstanbul, 1324 (1908), Mahmud Bey Matbaası
376 s.

Özege 20571
7 Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i sani


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan , , İstanbul, 1324 (1908), Matbaa-i Kütübhane-i Cihan
296 s.

Özege 20571
8 Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i salis


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan , , İstanbul, 1324 (1908), Matbaa-i Kütübhane-i Cihan
269 + 2 s.

Özege 20571
9 Fatih Sultan Mehmed ve Ressam Bellini (1479 - 1480)

Oku   
I/a
4-a
THUASNE

Thuasne'den Ahmed Refik


, Tarih-i Osmanî Kitabhanesi Aded: 1, İstanbul, 1325 (1909), Matbaa-i Ahmed İhsan
64 s.

Özege 5411
10 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Birinci Cild

I/a
4-b
Mehmed MURAD

Mürettib ve naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


, , tab-ı evvel , 1325, Matbaa-i Amidî
324 + 4 s.

Özege 19778
11 Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i rabi


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan , , İstanbul, 1325 (1909), Matbaa-i Kütübhane-i Cihan
240 + 1 s.

Özege 20571
12 Meskükât-ı Osmaniye İdaresinin On Beş Senelik Tarihçesi


İbrahim HAKKI


, , (İstanbul), 13 Mart 1325 (1909),
8 s.

Özege 13253
13 Meskûkât-ı İslâmiyye Takvimi

Catalogue of Islamic Coins Contains, 2243. Coins belong to the. 243 khelifes, monarchs and meliks in the 39. khilafet, monarchy and governments. minted in the 201 mint towns by 234 names

III/3
Ahmed ZİYA


, , İstanbul - Costantinople, 1328 - 1910, Matbaa-i Âmire
10 + 170 s. + 1 s. 4 pl.

Özege 13251
14 Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i hams


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan , , Dersaadet, 1326 (1910), İkdam Matbaası
254 + 2 s.

Özege 20571
15 Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif

Cild-i sadis


Celâlüddin-i Rumî den Abidin Paşa


Kütübhane-i İrfan , , Dersaadet, 1326 (1910), İkdam Matbaası
240 s.

Özege 20571
16 İlm-i Ensac-ı Tabiiye

Yazarından Saray Yaveri Necmeddin Efendi'ye ithaflı ve imzalı

I/b
2
Doktor Tevfik RECEB


, , Dersaadet, 1327 (1911), Müşterek Ül-Menfaa Osmanlı Şirketi Matbaası
545 + 8 sayfa s.

Özege 8867
17 Tarih-i Sultan Mehmed Han Sâni

Oku   
I/d
3
Kritovulos

Mütercimi İzmir Mebusu Karolidi

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 1-12
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, 1328 (1912), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaası
200 s.

Özege 19912
18 Büyük Tarih-i Umumi

Birinci Cild

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


, , ikinci tab'ı İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
19 Büyük Tarih-i Umumi

İkinci Cild

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


, , İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
20 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

İkinci Cild [Fatih Mehmed, İkinci Bayezid, Yavuz Selim hanlar devirleri]

I/a
4-b
Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


, , tab-ı evvel , 1328, Matbaa-i Amidî
330 + 2 s.

Özege 19778
21 Büyük Tarih-i Umumi

Üçüncü Cild

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


, , İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
22 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Üçüncü Cild (Kanunî Süleyman ve İkinci Selim hanlar devirleri)

I/a
4-b
Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


, , tab-ı evvel Dersaadet, 1328, Kasbar Matbaası
390 + 2 s.

Özege 19778
23 Büyük Tarih-i Umumi

Dördüncü Cild

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


, , İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
24 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Dördüncü Cild [Murad-ı salis, Mehmed-i salis, Ahmed-i evvel hanlar devirleri]

I/a
4-b
Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


, , tab-ı evvel , 1328, Matbaa-i Amidî
407 + 1 s.

Özege 19778
25 Büyük Tarih-i Umumi

Beşinci Cild

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


, , İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
26 Büyük Tarih-i Umumi

Altıncı Cild

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


, , İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
27 Eski İstanbul abidat ve mebanisi

Şehrin tesisinden Osmanlı fethine kadar

I/a
3
Celal ESAD


Muhtar Halid Külliyatı, Kısm-ı tarihi Aded: 4, Birinci tab'ı Dersaadet, 1328 (1912), Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı
250 s. + 1 LE.

Özege 5113
28 Ameliyyat-ı Cerrahiyye

I/b
2
Muallim Doktor Orhan ABDİ


, , İstanbul, 1329 (1913), Kader Matbaası
1 + 294 s. + 1

Özege 708
29 Kanunname-i Âl-i Osman

(Kanunî Sultan Süleyman devri)

Oku   
I/d
3
Tevkıî Seydi tarafından tertib edildiği tahmin edilmektedir.

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 13-19
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, 1329 (1913), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık osmanlı şirketi
7 + 72 s.

Özege 10115
30 Musavver Tarih-i İslam

Kavm-i necib-i Arabın terakkiyat-ı fikriye, ictimaiye, iktisadiyesiyle suret-i itila ve inhitatdan bahis ve müteaddit tarihi resimlerle yedi kıta şehr-i peygamberi haritasını ve üç kıta coğrafya-yı politiki haritalarını havidir.

1. Cild

I/a
4-b
Seyyid Emir ALİ

Mütercimi M. Rauf


Kanaat Kütüphanesi , , Dersaadet, 1329, Kanaat Matbaası
320 s. + 8 pl.

Özege 14485
31 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Beşinci Cild

I/a
4-b
Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


, , tab-ı evvel , 1329, Matbaa-i Amidî
422 + 2 s.

Özege 19778
32 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Altıncı Cild [Kösem ve Turhan valdeler devri]

I/a
4-b
Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


, , tab-ı evvel , 1329, Matbaa-i Amidî
373 + 2 + 1 s.

Özege 19778
33 Kanunname-i Âl-i Osman

(Fatih Sultan Mehmed devri)

Oku   
I/d
3
Tertib eden: Tevkıî Leys zade Mehmed bin Mustafa

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 13-14
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, 1330 (1914), Matbaa-i Ahmed İhsan ve şürekâsı
32 s.

Özege 10114
34 Rehnüma

I/a
4-b
Anonim


Müze-i Hümayun , , Kostantiniye, 1330, Matbaa-i Ebüzziya
152 s.

Özege 15047
35 Tarih-i Ebülfeth

Oku   
I/d
3
Dursun Tur-ı Sinâ

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 26-38
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, 1330 (1914), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık Osmanlı şirketi
198 s.

Özege 19779
36 Vakıat-ı Sultan Cem

Oku   
I/d
3

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 22-23, 25
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, 1330 (1914), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaası
43 s.

Özege 22481
37 Mahrusa-i İstanbul Fetihnamesi

Oku   
I/d
3
Cafer Çelebi Taci Zade

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 20-21
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, 1331 (1915), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık osmanlı şirketi
24 s.

Özege 11953
38 Mardin Mülûki Artukiyye Tarihi ve Kitabeleri ve sair Vesaik-i Mühimme


Kâtib FERDÎ


Ali Emirî , Nevadir-i eslâk külliyatı Aded 4, Dersaadet, 1331 (1915), Kader Matbaası
72 s.

Özege 12250
39 Hulâsat ül-kelâm fi redd il-avâm

Oku   
I/d
3
Koca Sekban başı

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 39, 41-42
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, (1332/1916), Hilâl Matbaası
54 s.

Özege 7980
40 Tevarih-i Ali Osmandan

Aşıkpaşazade Tarihi

Oku   
I/a
3
Derviş Aşık paşa zade Ahmed AŞIKİ

Tarih-i Osmânî Encümeni tarafından yayınlanan raporlarda bu eserin adı geçmemekle beraber, "ifade-i mahsûsa” adı verilmiş olan girişin sonunda,
"Tarih-i Osmânî Encümeni fi 4 zilkade sene 1332”
imzası bulunmaktadır.

Maarif-i Umumi Nezareti Celilesi , , İstanbul, 1332 (1916), Matbaa-i Âmire
20 + 318 s.

Özege 20900
41 Memâlik-i Osmaniyede Demirbaş Şarl

Aded: 1

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni , Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 1, İstanbul, 1332 (1916), Hilâl Matbaası
123 s.

Özege 13021
42 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Yedinci Cild - Köprülüler devri

I/a
4-b
Mehmed MURAD


, , birinci tabı , 1332, Tefyiz Matbaası
359 s.

Özege 19778
43 İran Sefaretnamesi

Oku   
I/d
3
Mehmed Refi'

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 43
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, 1333 (1917), Hilâl Matbaası
31 s.

Özege 9308
44 Nakid ve İtibar-ı Malî

Birinci Kitab

Meskükât

III/4
Hasan Ferid


, , İstanbul, 1333 (1917),
s.

Özege 15093
45 Memâlik-i Osmaniyede Kral Rakoçi ve Tevabii

(1109 - 1161)

Aded: 2

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni , Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 2, İstanbul, 1333 (1917), Hilâl Matbaası
91 s.

Özege 13028
46 Bir Elçi'nin Tarihçe-i Sefareti

(1207 - 1208)

Aded: 3

I/a
3
Hayreddin NEDİM


Tarih-i Osmanî Encümeni , Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 3, İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye
122 s.

Özege 2277
47 Osmanlılar ve Büyük Fredrik

(1133 - 1179)

Aded: 4

Oku   
I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni , Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 4, İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye
48 s.

Özege 16025
48 Onuncu Asr-ı Hicrîde İstanbul Hayatı

(961 - 1000)

Aded: 6

I/a
4-a
Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni , Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 6, İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye
235 s.

Özege 15723
49 Kayseri Şehri

Mebani-i İslâmiye ve Kitabeleri

Aded: 5

I/a
3
Halil EDHEM      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni , Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 5, İstanbul, 1334 (1918), Matbaa-i Orhaniye
14 + 148 s. + 2 s. 16 Pl.

Özege 10480
50 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu

Meskukat-i Osmaniye, Kısm-ı Sadis, Birinci Cild

Sultan Osman Han-ı evvelden Sultan Murad Han-ı salisin ahır-ı saltanatına kadar olan zamanı müştemildir

III/3
Halil EDHEM      Kimdir


Müze-i Hümayun , , Constantinople, 1334 (1918), Mahmud Bey Matbaası
s.

Özege 15046
51 Osmanlı Tarihi

I/a
4-b
Necib Asım Mehmed Arif


Tarih-i Osmanî Encümeni , Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı , İstanbul, 1335 (1919), Matbaa-i Orhaniye
6 + 638 s. + 3

Özege 15998
52 Tarih-i Cami-i Şerif-i Nurıosmaniye

Oku   
I/d
3

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 49:62
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, 1335-1337 (1919-1921), Hilâl Matbaası
51 s.

Özege 19771
53 Meskûkât-ı Şahane İdaresi Darbhane-i Âmire

1335 Sene-i Maliyesi

Darbiyat ve Muamelâtı Hakkında Mâliye Nezaret-i Celîlesine Takdim Olunan Rapor


Dr. Niyazi ASIM


, , Dersaadet, 1336 - 1920,
55 + 2 + s. 2 LE.

Özege 13254
54 Meskûkât-ı Şahane İdaresi Darbhane-i Âmire

1336 Sene-i Maliyesi

Darbiyat ve Muamelâtı Hakkında Mâliye Nezaret-i Celîlesine Takdim Olunan Rapor


Meskûkat-ı Şahane Müdürü Niyazi ASIM


Meskûkât-ı Şahane İdaresi , , Dersaadet, 1337 - 1921, Matbaa-i Amire
257 + 5 s.

Özege 2148
55 Rehnüma

I/a
4-b
Anonim


Müze-i Hümayun , , Kostantiniye, 1337, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı
87 s.

Özege 15047
56 Cemal Paşa Hatıratı

1913 - 1922

I/a
2


, , Dersaadet, 1339 (1922), Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaası
282 s. I le. 2 Pl.

Özege 7029
57 Rehber-i Ameliyat-ı Viladiye

I/b
2
Doktor Zekâi TAHİR


, , İstanbul, 1339 (1923),
185 s. + 1

Özege 16568

57 kitap