CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

50 kitap
1 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu Kısm-ı Salis

Mülûk-i Cengiziye ve İlhaniye ve Celairiye ve Kırım Hanları Meskûkâtı

Mehmed MÜBAREK


Müze-i Hümayun , , Kostantiniye, 1318 (1900),
s.

Özege 15044
2 Meskûkât-ı Kadime-i İslamiyye

Erbab-ı merakdan bir zat tarafından cem olunan meskûkât-ı İslamiyyenin tarifatını havi kataloktur

Monnaies Anciennes Musulmanes
Catalogue d'une collection de monnaies Musulmanes appartenant à un amateur.

Erbab-ı merakdan bir zat      (Arap İzzet Holo Paşa)

"Bu zat Sultan Abdülhamidin ikinci kâtibi olan İzzet Holo Paşadır ki bu paraları gayri muntazam bir defter ile Bağdat Adliye Reislerinden Suriyeli Yahya Bey isminde birisi toplayıp kendisine vermiş, o da Sultan Abdülhamide takdim etmiştir" (Halil Ethem, İslâmî Nümismatik için bir Bibliyoğrafi Tecrübesi)
, , İstanbul - Constantinople, 1318 - 1901, (Mihran) Matbaası - Imprimerie MIHRAN
1 + 204 s.

Özege 13252
3 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu Kısm-ı rabi

Türkistan Hakanları, Al-i Sebüktekin, Horasan ve Irak Selçukileri, Beni Salduk, Beni Menküç, Danişmendiler, Rum Selçukileri, Karaman, Aydın, Saruhan, Menteşe, Germiyan ve İsfendiyar Oğulları, Beni Eretna, Karakoyunlu ve Akkoyunlu Meskûkatı

Ahmed TEVHİD


Müze-i Hümayun , , Kostantiniye, 1321, Mahmud Bey Matbaası
28 + 567 s. + 7 pl.

Özege 15045
4 Müze-i Hümayun

Kurşun Mühür Kataloğu

Arab ve Arab-Bizantin ve Osmanlı Kurşun Mühürlerine Mahsusdur

Oku   
Halil EDHEM      Kimdir


Müze-i Hümayun , , Kostantiniye, 1321 (1906),
s.

Özege 15040
5 İlm-i Teşrih-i Topografi

Birinci cild

Hasan Mazhar Paşa


, , İstanbul, sene-i hicri 1326, sene-i mali 1324 (1908), Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Osmaniye Matbaası
775 + 12 s.

Özege 9033
6 Fatih Sultan Mehmed ve Ressam Bellini (1479 - 1480)

Oku   
THUASNE

Thuasne'den Ahmed Refik


, Tarih-i Osmanî Kitabhanesi Aded: 1, İstanbul, 1325 (1909), Matbaa-i Ahmed İhsan
64 s.

Özege 5411
7 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Birinci Cild

Mehmed MURAD

Mürettib ve naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


, , tab-ı evvel , 1325, Matbaa-i Amidî
s.

Özege 19778
8 Meskükât-ı Osmaniye İdaresinin On Beş Senelik Tarihçesi

İbrahim HAKKI


, , (İstanbul), 13 Mart 1325 (1909),
8 s.

Özege 13253
9 Meskûkât-ı İslâmiyye Takvimi

Catalogue of Islamic Coins Contains, 2243. Coins belong to the. 243 khelifes, monarchs and meliks in the 39. khilafet, monarchy and governments. minted in the 201 mint towns by 234 names

Ahmed ZİYA


, , İstanbul - Costantinople, 1328 - 1910, Matbaa-i Âmire
10 + 170 s. + 1 s. 4 pl.

Özege 13251
10 İlm-i Ensac-ı Tabiiye

Yazarından Saray Yaveri Necmeddin Efendi'ye ithaflı ve imzalı

Doktor Tevfik RECEB


, , Dersaadet, 1327 (1911), Müşterek Ül-Menfaa Osmanlı Şirketi Matbaası
545 + 8 sayfa s.

Özege 8867
11 Tarih-i Sultan Mehmed Han Sâni

Oku   
Kritovulos

Mütercimi İzmir Mebusu Karolidi

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 1-12
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, 1328 (1912), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaası
200 s.

Özege 19912
12 Büyük Tarih-i Umumi

Birinci Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


, , ikinci tab'ı İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
13 Büyük Tarih-i Umumi

İkinci Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


, , İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
14 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

İkinci Cild [Fatih Mehmed, İkinci Bayezid, Yavuz Selim hanlar devirleri]

Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


, , tab-ı evvel , 1328, Matbaa-i Amidî
s.

Özege 19778
15 Büyük Tarih-i Umumi

Üçüncü Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


, , İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
16 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Üçüncü Cild (Kanunî Süleyman ve İkinci Selim hanlar devirleri)

Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


, , tab-ı evvel Dersaadet, 1328, Kasbar Matbaası
s.

Özege 19778
17 Büyük Tarih-i Umumi

Dördüncü Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


, , İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
18 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Dördüncü Cild [Murad-ı salis, Mehmed-i salis, Ahmed-i evvel hanlar devirleri]

Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


, , tab-ı evvel , 1328, Matbaa-i Amidî
s.

Özege 19778
19 Büyük Tarih-i Umumi

Beşinci Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


, , İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
20 Büyük Tarih-i Umumi

Altıncı Cild

Ahmed REFİK      Kimdir


, , İstanbul, 1328 (1912), Kitabhane-i İslami ve Askeriye - İbrahim Hilmi
s.

Özege 2765
21 Eski İstanbul abidat ve mebanisi

Şehrin tesisinden Osmanlı fethine kadar

Celal ESAD


Muhtar Halid Külliyatı, Kısm-ı tarihi Aded: 4, Birinci tab'ı Dersaadet, 1328 (1912), Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı
250 s. + 1 LE.

Özege 5113
22 Ameliyyat-ı Cerrahiyye

Muallim Doktor Orhan ABDİ


, , İstanbul, 1329 (1913), Kader Matbaası
1 + 294 s. + 1

Özege 708
23 Kanunname-i Âl-i Osman

(Kanunî Sultan Süleyman devri)

Oku   
Tevkıî Seydi tarafından tertib edildiği tahmin edilmektedir.

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 13-19
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, 1329 (1913), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık osmanlı şirketi
7 + 72 s.

Özege 10115
24 Musavver Tarih-i İslam

Kavm-i necib-i Arabın terakkiyat-ı fikriye, ictimaiye, iktisadiyesiyle suret-i itila ve inhitatdan bahis ve müteaddit tarihi resimlerle yedi kıta şehr-i peygamberi haritasını ve üç kıta coğrafya-yı politiki haritalarını havidir.

1. Cild

Seyyid Emir ALİ

Mütercimi M. Rauf


Kanaat Kütüphanesi , , Dersaadet, 1329, Kanaat Matbaası
320 s. + 8 pl.

Özege 14485
25 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Beşinci Cild

Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


, , tab-ı evvel , 1329, Matbaa-i Amidî
s.

Özege 19778
26 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Altıncı Cild [Kösem ve Turhan valdeler devri]

Mehmed MURAD

naşir-i mesulu Taha zade Ömer Faruk bin Mehmed Murad


, , tab-ı evvel , 1329, Matbaa-i Amidî
s.

Özege 19778
27 Kanunname-i Âl-i Osman

(Fatih Sultan Mehmed devri)

Oku   
Tertib eden: Tevkıî Leys zade Mehmed bin Mustafa

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 13-14
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, 1330 (1914), Matbaa-i Ahmed İhsan ve şürekâsı
32 s.

Özege 10114
28 Rehnüma

Anonim


Müze-i Hümayun , , Kostantiniye, 1330, Matbaa-i Ebüzziya
152 s.

Özege 15047
29 Tarih-i Ebülfeth

Oku   
Dursun Tur-ı Sinâ

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 26-38
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, 1330 (1914), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık Osmanlı şirketi
198 s.

Özege 19779
30 Vakıat-ı Sultan Cem

Oku   

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 22-23, 25
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, 1330 (1914), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaası
43 s.

Özege 22481
31 Mahrusa-i İstanbul Fetihnamesi

Oku   
Cafer Çelebi Taci Zade

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 20-21
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, 1331 (1915), Ahmed İhsan ve şürekâsı matbaacılık osmanlı şirketi
24 s.

Özege 11953
32 Mardin Mülûki Artukiyye Tarihi ve Kitabeleri ve sair Vesaik-i Mühimme

Kâtib FERDÎ


Ali Emirî , Nevadir-i eslâk külliyatı Aded 4, Dersaadet, 1331 (1915), Kader Matbaası
72 s.

Özege 12250
33 Hulâsat ül-kelâm fi redd il-avâm

Oku   
Koca Sekban başı

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 39, 41-42
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, (1332/1916), Hilâl Matbaası
54 s.

Özege 7980
34 Tevarih-i Ali Osmandan Aşıkpaşazade Tarihi

Oku   
Derviş Aşık paşa zade Ahmed AŞIKİ

Tarih-i Osmânî Encümeni tarafından yayınlanan raporlarda bu eserin adı geçmemekle beraber, "ifade-i mahsûsa” adı verilmiş olan girişin sonunda, "Tarih-i Osmânî Encümeni fi 4 zilkade sene 1332” imzası bulunmaktadır.
Maarif-i Umumi Nezareti Celilesi , , İstanbul, 1332 (1916), Matbaa-i Âmire
20 + 318 s.

Özege 20900
35 Memâlik-i Osmaniyede Demirbaş Şarl

Aded: 1

Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni , Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 1, İstanbul, 1332 (1916), Hilâl Matbaası
123 s.

Özege 13021
36 Tarih-i Ebülfaruk

tarih-i Osmaniye

Yedinci Cild - Köprülüler devri

Mehmed MURAD


, , birinci tabı , 1332, Tefyiz Matbaası
s.

Özege 19778
37 İran Sefaretnamesi

Oku   
Mehmed Refi'

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 43
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, 1333 (1917), Hilâl Matbaası
31 s.

Özege 9308
38 Nakid ve İtibar-ı Malî, Birinci Kitab, Meskükât

Hasan Ferid


, , İstanbul, 1333 (1917),
s.

Özege 15093
39 Memâlik-i Osmaniyede Kral Rakoçi ve Tevabii

(1109 - 1161)

Aded: 2

Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni , Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 2, İstanbul, 1333 (1917), Hilâl Matbaası
91 s.

Özege 13028
40 Bir Elçi'nin Tarihçe-i Sefareti

(1207 - 1208)

Aded: 3

Hayreddin NEDİM


Tarih-i Osmanî Encümeni , Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 3, İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye
122 s.

Özege 2277
41 Osmanlılar ve Büyük Fredrik

(1133 - 1179)

Aded: 4

Oku   
Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni , Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 4, İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye
48 s.

Özege 16025
42 Onuncu Asr-ı Hicrîde İstanbul Hayatı

(961 - 1000)

Aded: 6

Ahmed REFİK      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni , Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 6, İstanbul, 1333 (1917), Matbaa-i Orhaniye
235 s.

Özege 15723
43 Kayseri Şehri

Mebani-i İslâmiye ve Kitabeleri

Aded: 5

Halil EDHEM      Kimdir


Tarih-i Osmanî Encümeni , Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı Aded: 5, İstanbul, 1334 (1918), Matbaa-i Orhaniye
14 + 148 s. + 2 s. 16 Pl.

Özege 10480
44 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu

Meskukat-i Osmaniye, Kısm-ı Sadis, Birinci Cild

Sultan Osman Han Aliden Sultan Murad Han Selase Ahır-ı Saltanatına Kadar Olan Zamanı Müştemildir

Halil EDHEM      Kimdir


Müze-i Hümayun , , Constantinople, 1334 (1918),
s.

Özege 15046
45 Osmanlı Tarihi

Necib Asım Mehmed Arif


Tarih-i Osmanî Encümeni , Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı , İstanbul, 1335 (1919), Matbaa-i Orhaniye
6 + 638 s. + 3

Özege 15998
46 Tarih-i Cami-i Şerif-i Nurıosmaniye

Oku   

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 49:62
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, 1335-1337 (1919-1921), Hilâl Matbaası
51 s.

Özege 19771
47 Meskûkât-ı Şahane İdaresi Darbhane-i Âmire

1335 Sene-i Maliyesi

Darbiyat ve Muamelâtı Hakkında Mâliye Nezaret-i Celîlesine Takdim Olunan Rapor

Dr. Niyazi ASIM


, , Dersaadet, 1336 - 1920,
55 + 2 + s. 2 LE.

Özege 13254
48 Meskûkât-ı Şahane İdaresi Darbhane-i Âmire

1336 Sene-i Maliyesi

Darbiyat ve Muamelâtı Hakkında Mâliye Nezaret-i Celîlesine Takdim Olunan Rapor

Meskûkat-ı Şahane Müdürü Niyazi ASIM


Meskûkât-ı Şahane İdaresi , , Dersaadet, 1337 - 1921, Matbaa-i Amire
257 + 5 s.

Özege 2148
49 Rehnüma

Anonim


Müze-i Hümayun , , Kostantiniye, 1337, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı
87 s.

Özege 15047
50 Rehber-i Ameliyat-ı Viladiye

Doktor Zekâi TAHİR


, , İstanbul, 1339 (1923),
185 s. + 1

Özege 16568

50 kitap