CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

20 kitap
1 Hamse-i Şani zade

El-kitab ül-evvel: fit teşrihât | El-kitab üs-sani: fit-tabiiyât | El-kitab üs-salis: Mi'yar ül-etibbâ

Şanizade Mehmet Ataullah      Kimdir

Avrupa tıbbına ait bilgileri Osmanlı’ya aktarmak üzere Almanca’dan çevirdiği beş ciltlik eserin 1820 yılında tek cilt olarak basılan ilk üç cildi, Osmanlı Devleti’nde basılan ilk tıp kitabı olmuştur.
, , İstanbul, 1235 (1820), Dar üt-tıbaat ül-amire
220 s. +39 s. + 283 s.

Özege 6779
2 Ahkâm ül-Emraz

Auguste F. CHOMEL      Kimdir

Mütercimi Osman SAİB


, , İstanbul, 1252 (1836), Matbaa-i Amire
3 + 177 s.

Özege 222
3 Müntehabat-ı Evliya Çelebi

Mehmed bin ZILLÎ


, , , 1259 (1843),
2 + 143 s.

Özege 14879
4 Tekmilet ül-iber

Abdüllatif SUBHİ Paşa      Kimdir

İbn Haldun'un el-'İber'ine zeyil olarak telif edilmiştir. Eserde Suriye'de Selefki ve İran'daki Eşkaniyan devletleri tarihi ve sikkeleri incelenir. İstanbul'da taş baskısı olarak basılmıştır.
, , İstanbul, 1278 (1862), Takvimhane-i âmire
s.

Özege 20318
5 Menafi ül İnsan

Cild-i Evvel: Fenn-i hıfz-ı sıhhat-i avâm | Cild-i sani: Fenn-i cerrahiyet ül-avâm | Cild-i salis: Fenn-i tababet ül-avâm

Mustafa HAMİ Paşa


, , İstanbul, 1284 (1868),
s.

Özege 13088
6 Ameliyyat-ı Cerrahiyye

MALGAIGNE

Ahmed Hilmi


, , İstanbul, 1289 (1872), Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbaası
1. Cild 24 + 719, 2. Cild 28 + 856 + 1 s.

Özege 706
7 Küçük Tarih-i İslam

Ahmed RASİM      Kimdir


, , Dersaadet, 1306 (1888), Âlem Matbaası
s.

Özege 11456
8 Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâneye Mahsus Tarih-i Osmanî

Erkân-ı Harb Binbaşısı Mehmed TEVFİK


Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâne , , Birinci tab'ı Kostantiniye, 1305 (1888), Matbaa-i Ebüzziya
310 s.

Özege 12728
9 Takvim-i Meskûkât-ı Osmaniyye

Devlet-i Aliye-i Osmaniyenin Bidayet-i Teessüsünden Beri Zarb ve İhraç Olunan Meskûkât ve Medalyaların Nevi ve Cins ve Tarifatile Malumat-ı Tarihiyesini Mutazammındır.

İsmail GALİB      Kimdir


, , Kostantiniye, 1307, Mihran Matbaası
22 + 503 s. + 3 (çift) + 1 s.

Özege 19391
10 Takvim-i Meskûkât-ı Selçukiyye

Selaçekai Rum Tarafından Zarb ve İhraç Olunan Meskukat İle Diğer Bazı Hükümat-ı Sağire Sikkelerinin Envaile Tarifatını ve Malûmat-ı Tarihiyesini Mutazammındır.

İsmail GALİB      Kimdir


, , Kostantiniye, 1309, Mihran Matbaası
31 + 143 s. + 5 pl.

Özege 19392
11 Ev Kadını

FAHRİYE


, , 3. Baskı İstanbul, 1310, Mahmud Bey Matbaası
22 + 405 s.

Özege 5250
12 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı İslamiyye Kısmından Meskûkât-ı Türkmeniyye Kataloğu

Beni Artuk, Beni Zengi, Füruu Atabegiye, Mülûk-i Eyubiyei Miyafarikin

İsmail GALİB      Kimdir


Müze-i Hümayun , , Kostantiniye, 1311, Mihran Matbaası
s.

Özege 15042
13 Takvim-i Devr-i Daim

Ahmed KÂMİLÎ


, , , 1311 (1893), Matbaa-i Âmire
8 + 408 s.

Özege 19380
14 Usûl-i Meskûkât-ı Osmaniyye ve Ecnebiyye

Süleyman SÛDİ


, , İstanbul, 1311 (1893),
s.

Özege 22214
15 Catalogue des Monnaies Turcomanes

Beni Ortok, Beni Zengui, Frou' Atabeqyéh et Meliks Eyoubites de Meiyafarikin

I. Galib EDHEM      Kimdir


Musée Impérial Ottoman , Section des Monnaies Musulmanes , Constantinople, 1894, Mihran Imprimeur
XVII + 176 s.

16 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kadime-i İslamiyye Kataloğu

Sasaniyan ve Bizantin Tarzındaki Sikkeler, Hulefa-i Emeviye ve Abbasiye Meskûkâtı Füruu Abbasiyeden Beni Tulun, Beni Ihşid, Ali Saman, Benu Hamadan, Ali Buye, Beni Mervan Meskûkâtı

İsmail GALİB      Kimdir


Müze-i Hümayun , , Kostantiniye, 1312, Mihran Matbaası
s.

Özege 15043
17 Musée Impérial Ottoman

Bronzes et Bijoux

Catalogue Sommaire

Anonim


Ministère Imp. de l'Instruction Publique , , Constantinople, 1898, Typ. Lith. F. Loeffler
98 s.

18 Lühûd ve Mekabir-i Atika Kataloğu

Anonim


Müze-i Hümayun , , İkinci tab'ı Kostantiniye, 1317, Mahmud Bey Matbaası
116 s.

Özege 15041
19 Nevsâl-i Afiyet

Doktor Besim ÖMER      Kimdir


, Birinci sene , İstanbul, 1315 (1899), Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı
6 + 420 s.

Özege 15406
20 Catalogue des Figurines Grecques de Terre Cuite

Anonim


Musée Impériaux Ottomans , , Constantinople, 1908, Typographie et Lithographie Ahmed Ihsan
ix + 663 s. + xv plates


20 kitap