CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

17 kitap
1 Küçük Tarih-i İslam

I/a
4-b
Ahmed RASİM      Kimdir


, , Dersaadet, 1306 (1888), Âlem Matbaası
s.

Özege 11456
2 Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâneye Mahsus Tarih-i Osmanî

I/a
4-b
Erkân-ı Harb Binbaşısı Mehmed TEVFİK


Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâne , , Birinci tab'ı Kostantiniye, 1305 (1888), Matbaa-i Ebüzziya
310 s.

Özege 12728
3 Takvim-i Meskûkât-ı Osmaniyye

Devlet-i Aliye-i Osmaniyenin Bidayet-i Teessüsünden Beri Zarb ve İhraç Olunan Meskûkât ve Medalyaların Nevi ve Cins ve Tarifatile Malumat-ı Tarihiyesini Mutazammındır.


İsmail GALİB      Kimdir


, , Kostantiniye, 1307, Mihran Matbaası
22 + 503 s. + 3 (çift) + 1 s.

Özege 19391
4 Takvim-i Meskûkât-ı Selçukiyye

Selaçekai Rum Tarafından Zarb ve İhraç Olunan Meskukat İle Diğer Bazı Hükümat-ı Sağire Sikkelerinin Envaile Tarifatını ve Malûmat-ı Tarihiyesini Mutazammındır.


İsmail GALİB      Kimdir


, , Kostantiniye, 1309, Mihran Matbaası
31 + 143 s. + 5 pl.

Özege 19392
5 Ev Kadını

I/a
3
FAHRİYE


, , 3. Baskı İstanbul, 1310, Mahmud Bey Matbaası
22 + 405 s.

Özege 5250
6 Sitler

Heredote dan


Mütercimi Necib Asım


Kitabhane-i Ebuzziya Aded 95, , Birinci tabı Kostantiniye, 1310 (1892), Matbaa-i Ebuzziya
143 s.

Özege 18124
7 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı İslamiyye Kısmından Meskûkât-ı Türkmeniyye Kataloğu

Beni Artuk, Beni Zengi, Füruu Atabegiye, Mülûk-i Eyubiyei Miyafarikin

III/3
İsmail GALİB      Kimdir


Müze-i Hümayun , , Kostantiniye, 1311, Mihran Matbaası
s.

Özege 15042
8 Takvim-i Devr-i Daim

I/a
3
Ahmed KÂMİLÎ


, , , 1311 (1893), Matbaa-i Âmire
8 + 408 s.

Özege 19380
9 Usûl-i Meskûkât-ı Osmaniyye ve Ecnebiyye


Süleyman SÛDİ


, , İstanbul, 1311 (1893),
s.

Özege 22214
10 Nef'i

I/a
2
Ebüzziya


Kitabhane-i Ebüzzıya , Cüz: 1 ilâ 4 , Kostantiniye, 1311 (1893), Matbaa-i Ebüzzıya
303 s.

Özege 15325
11 Catalogue des Monnaies Turcomanes

Beni Ortok, Beni Zengui, Frou' Atabeqyéh et Meliks Eyoubites de Meiyafarikin

III/3
I. Galib EDHEM      Kimdir


Musée Impérial Ottoman , Section des Monnaies Musulmanes , Constantinople, 1894, Mihran Imprimeur
XVII + 176 s.

12 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kadime-i İslamiyye Kataloğu

Sasaniyan ve Bizantin Tarzındaki Sikkeler, Hulefa-i Emeviye ve Abbasiye Meskûkâtı Füruu Abbasiyeden Beni Tulun, Beni Ihşid, Ali Saman, Benu Hamadan, Ali Buye, Beni Mervan Meskûkâtı

III/3
İsmail GALİB      Kimdir


Müze-i Hümayun , , Kostantiniye, 1312, Mihran Matbaası
s.

Özege 15043
13 Namık Kemal


Abdül'ahrar Tahir (Süleyman Nazif)


, , Paris, 1314 (1896),
16 s.

Özege 15118
14 Musée Impérial Ottoman

Bronzes et Bijoux

Catalogue Sommaire


Anonim


Ministère Imp. de l'Instruction Publique , , Constantinople, 1898, Typ. Lith. F. Loeffler
98 s.

15 Lühûd ve Mekabir-i Atika Kataloğu


Anonim


Müze-i Hümayun , , İkinci tab'ı Kostantiniye, 1317, Mahmud Bey Matbaası
116 s.

Özege 15041
16 Nevsâl-i Afiyet

I/b
2
Doktor Besim ÖMER      Kimdir


, Birinci sene , İstanbul, 1315 (1899), Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı
6 + 420 s.

Özege 15406
17 Müze-i Hümayun Meskûkât-ı Kâdime-i İslâmiyye Kataloğu Kısm-ı Salis

Mülûk-i Cengiziye ve İlhaniye ve Celairiye ve Kırım Hanları Meskûkâtı

III/3
Mehmed MÜBAREK


Müze-i Hümayun , , Kostantiniye, 1318 (1900),
s.

Özege 15044

17 kitap