CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

21 kitap
1 Asar-ı Atika Müzesinde Meskûkât Koleksiyonları

(Tarihçesi, Tasnifatı, ve Mikdarı)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Maarif Vekaletine Takdim Olunan Rapor

Halil EDHEM      Kimdir


İstanbul Asar-ı Atika Müzesi , 6, İstanbul, 1339 (1923),
s.

Özege 998
2 Sultan Cem

(864 : 900)

Ahmed REFİK      Kimdir


İ. Hilmi, Kitabhane-i Hilmi , Geçmiş Asırlarda Türk Hayatı 10, İstanbul, 1923 (1924), Orhaniye Matbaası
232 s.

Özege 18309
3 Tarih-i Gilmanî

Oku   
Mehmed Halife

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 78-84
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, 1340 (1924), Orhaniye Matbaası
102 + 2 s.

Özege 19810
4 İstanbul Rehber-i Seyyahin

Yazarından İstanbul Valisine ithaflı ve imzalı

Ernest MANBURİ      Kimdir


Ritso ve Mahdumu Neşriyatı , , Birinci tab'ı İstanbul, 1925,
4 + 561 s. 1 PL. 4 LE.

Özege 8245
5 Lamartin

Türkiyeye Muhaceret Kararı, İzmirdeki Çiftliği

(1849 - 1853)

Aded: 7

Oku   
Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni , Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 7, İstanbul, 1925, Orhaniye Matbaası
56 s.

Özege 11559
6 Safra Taşları ve Teşekkül, İhtilatat ve Tedavileri

M. KEMAL


, , İstanbul, 1926,
s.

Özege 17272
7 Sicill-i Kavanîni

Kısmı evvel

Birinci Cild | 24 Nisan 1336 - 31 Teşrin-i Evvel 1341

Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran , , İstanbul, 1926, "Cihan" Matbaası
s.

Özege 18036
8 Sicill-i Kavanîni

Kısmı evvel

İkinci Cild | 21 Teşrin-i Sani - 10 Haziran 1926

Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran , , İstanbul, 1926, "Cihan" Matbaası
s.

Özege 18036
9 Türkiyede Mülteciler Meselesi

Aded: 8

Ahmed REFİK      Kimdir


Türk Tarih Encümeni , Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 8, İstanbul, 1926, Matbaa-i Amire
259 s.

Özege 21882
10 Darüşşafaka

Türkiyede İlk Halk Mektebi

Mehmed İZZET Mehmed ESAD Osman NURİ Ali KÂMİ


, , İstanbul, 1927, Evkaf-ı İslâmiye Matbaası
207 s. + 4 s.

Özege 3631
11 Düvel-i İslâmiye

Stanley LANE-POOLE      Kimdir

Halil Edhem


Maarif Vekâleti , , İstanbul, ( Hicri 1345) 1927, Milli Matbaa
17 s. + 640 s., 11 levha

Özege 4502
12 Fenn-i Vilade

İkinci Kitab

Marazî nifasiyet ve usret-i vilade

Müderris Doktor İsmail DERVİŞ


Darülfünun Tıb Fakültesi Külliyatı , , İstanbul, 1927, Ahmed İhsan Matbaası
576 s. + 5 s.

Özege 5593
13 Nutuk

Gazi Mustafa Kemal tarafından

22093 / İkinci Elli Bin

Anonim


, , Ankara, 1927,
543 + 2 s. Vesaik kısmı 303 + 2 s. 1 PL. 10 LE.

Özege 15583
14 Umdet üt-tevarih

Oku   
Abdülgaffar bin Hüseyin Kırimî

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuası ilâvesi Numero 85-95
Tarih-i Osmanî Encümeni , , İstanbul, 1343 (1927), Matbaa-i âmire
207 s.

Özege 21999
15 Sicill-i Kavanîni

Kısmı evvel

Üçüncü Cild | 13 Mayıs 1926 - 18 Haziran 1927

Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran , , İstanbul, 1927, "Cihan" Matbaası
s.

Özege 18036
16 İstanbul Seririyatı / Stamboul Seriryatı

Revue Medicale

Anonim


, Dokuzuncu Sene Numero 3, , Temmuz 1927,
s.

17 İ'lamsız İcra Usulü

Yazarından ithaflı ve imzalı

Hakimoğlu Ahmed REFİK


, , İstanbul, 1928,
s.

Özege 8700
18 Türkiye Teracim-i Ahvâl Ansiklopedisi

Cild 1

Encyclopédie Biographique de Turquie

I Volume

Mehmed Zeki Mahmud PAÇACI


, , Constantinople, 1928, Impr. L. Babok & Fils
201 + 14 s.

Özege 21863
19 Akıl Hastalıkları

Yazarından ithaflı ve imzalı

Mazhar Osman


, , İstanbul, 1928, Kader Matbaası
467 + 1 s.

Özege 341
20 Düsturname-i Enverî

Aded: 15

Enverî

İstinsah eden: Mükrimin Halil

1928 yılında Latin harflerine geçiş esnasında hem Eski Türkçe, hem Latin harfleriyle birlikte yayımlanmıştır. En eski tarihlerimizden birisidir.
Türk Tarih Encümeni , Türk Tarih Encümeni Külliyatı Aded: 15, İstanbul, 1928 / 1929, Devlet Matbaası / Evkaf Matbaası
121 + 99 s.

Özege 4494
21 Sicill-i Kavanîni

Kısmı evvel

Dördüncü Cild | 18 Haziran 1927 - 28 Mayıs 1928

Mülga Babıâli Düstur Encümeni Reis ve Müdevvenatı Kanuniye Müdiri Sabıkı Karakoç SARKİS


Kitabhane-i Cihan sahibi: Mihran , , İstanbul, 1928, "Cihan" Matbaası
s.

Özege 18036

21 kitap