CENGİZ BABACAN KÜTÜPHANESİ

211 kitap
1 10 Yıl Savaş ve Sonrası

1912-1922

Emekli Orgeneral Fahrettin ALTAY

Altay Paşa'nın torunu Sayın Dr. Hasan İnsel tarafından kütüphaneye emanet edilmiştir.
İnsel Yayınları , , İstanbul, 1970, Dilek Matbaası
544 s.

2 Amucazade Hüseyin Paşa Yalısı

Ord. Prof. Dr. Süheyl ÜNVER Prof. Yük. Mim. Sedad Hakkı ELDEM


Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu , , İstanbul, 1970, Kâğıt ve Basım İşleri
45 s.

3 Âşıkpaşaoğlu Tarihi

ATSIZ


Devlet Kitapları , 1000 Temel Eser: 23, İstanbul, 1970, Millî Eğitim Basımevi
234 s.

4 Deniz Müzesi Kataloğu

Anonim


, , İstanbul, 1970, Deniz Basımevi
45 s.

5 Garb Dillerinde Dr. A. Süheyl Ünver Bibliyografyası

Bibliographie du Dr. A. Süheyl Ünver en langue Français, anglais allemand et italien

Gönül ÖZDEMİR


İstanbul Üniversitesi Rektörlük No.: 1487, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi No.: 3, İstanbul, 1970, Çelikcilt Matbaası
21 s.

6 Kanunî Armağanı

Anonim


Türk Tarih Kurumu , VII. Seri - Sa. 55, Ankara, 1970, Türk Tarih Kurumu Basımevi
vii, 306 s. + resimler

7 Klâsik Yunan Mitolojisi

Şefik CAN


İnkılâp ve Aka Kitabevleri , , İkinci Baskı Ankara, 1970, Bahar Matbaası
567 s.

8 Osmanlıca Okuma Anahtarı

Nahit TENDAR Nebahat KARAORMAN


, , İstanbul, 1970, Bilgin Ofset
56 s.

9 Pamukkale Kılavuzu

Tarhan TOKER


Turistik Yayınlar 5, , Denizli, Yayın tarihi yok, Yenigün Matbaası
35 s.

10 Tarih Boyunca Bezeme Sanatı ve Örnekleri

Hazırlayan: Hüseyin Kılıçkan


Taç Yayınevi , , İstanbul, Yayın tarihi yok,
160 s.

11 Turistik Pamukkale

(Hierapolis)

Tarhan TOKER

Çeviren: C. Altuntaş


Ümit Yayınları , , Denizli, Yayın tarihi yok, Yenigün Matbaası
33 s. resimler

12 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

118. Cüz | TAHMASP I. - TANZÎMÂT

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, S. BULUÇ, F. M. ÇETİN Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , İstanbul, 1970, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 641 - 720)

13 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

119. Cüz | TANZÎMÂT - TARÎKA

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, A. KARAHAN, O. F. KÖPRÜLÜ, Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , Birinci Basılış İstanbul, 1970, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 721 - 800)

14 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

12/I. Cilt 120. Cüz | TARÎKAT - TEBERKE

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, A. KARAHAN, O. F. KÖPRÜLÜ, Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , Birinci Basılış İstanbul, 1970, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

15 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

121. Cüz | TEBERKE - TENES

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966.] T. YAZICI, A. KARAHAN, O. F. KÖPRÜLÜ, N. GÖYÜNÇ Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , Birinci Basılış İstanbul, 1970, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

16 Atlas of Human Anatomy

Vol. II

Atlas of Visceral Anatomy Digestive, Respiratory, and Urogenital Systems

Johannes SOBOTTA

8 th English Edition by Frank H. J. FIGGE, Ph.D., Sc.D.


Hafner Publishing Company , , New York, 1970, Hafner Publishing Company
XV + s. with 122 colored and 158 black and white illustrations

17 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi II - Birinci Kısım - I Kuruluş Devri - II Orhan Gazi Devri - III Birinci Murad Devri

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi , , İstanbul, 1970, Sile Matbaa
320 s.

18 Nâdir Birkaç Sikke

Sayı: 3

Arap Sasannî, Emevi, Abbasi, Beni Ukayl, Selçuklular, Gazneliler, Danişment Oğulları, Menküçük Oğulları, Eyyubi, Karaman Oğulları, İlhanlılar, Celayir Oğulları, Artuk Oğulları, Mısır Memlûkleri, Çağatay, Şerefhanlar, Timurî, Akkoyunlu, Şam Atabeyleri, Ayd

Şerafettin EREL


, , İstanbul, 1970,
s.

19 Sultan Mahmud II Zamanında Darp Edilen Osmanlı Madeni Paraları (3)

Cüneyt ÖLÇER


, , İstanbul, 1970,
s.

20 The Rainbow

D. H. LAWRENCE


Penguin Books , , Reprint Middlesex, 1970, C. Nicholls & Company
496 s.

21 The Secret Adversary

Agatha CHRISTIE


Pan Books , , 17th printing London, 1970, Hazell Watson and Viney
221 s.

22 Elvah-ı Nakşiye Koleksiyonu

Halil EDHEM      Kimdir

Bugünkü Dile Aktaran: Gültekin Elibal


Milliyet Yayınları , Sanat Kitapları Dizisi: 1, İstanbul, Mayıs 1970, Baha Matbaası
88 s. + 16 resim

23 Mad Power

William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet , , First Printing New York, October 1970,
192 s.

24 Varlık Yıllığı

1971

Kollektif


Varlık Yayınları , , İstanbul, Aralık 1970, Ekin Basımevi
630 s.

25 Âbideleri ve Kitabeleri ile Şereflikoçhisar Tarihi

İbrahim Hakkı KONYALI      Kimdir


, , İstanbul, 1971, Fatih Matbaası
XXVI + 696 s.

26 Cumhuriyet Dönemi Madenî Paralar Kataloğu 1924-1971

M. Bülent COŞKUN


, , İstanbul, 1971,
s.

27 Gold Coins of the World

Robert FRIEDBERG


, , New York, 1971,
s.

28 İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Teşhirdeki İslâmî Sikkeler Kataloğu Cilt I

İbrahim ARTUK Cevriye ARTUK


Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri III, No: 7, İstanbul, 1971,
LVI + 451 s. + LVIII Levha

29 Kanuni Devri Budin Tahrir Defteri

(1546 - 1562)

Dr. Gyula KALDY-NAGY


Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 177, , Ankara, 1971, Ankara Üniversitesi Basımevi
374 s.

30 Köyde Toplumsal Yapı ve Siyasal Kültür

İki Grup Köyde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Doç. Dr. Özer OZANKAYA


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi No: 322, , Ankara, 1971, Sevinç Matbaası
336 s.

31 Osmanlı Devlet Erkânı

Sadr-ı-A'zamlar (Vezir-i-A'zamlar) Şeyh-ül-İslâmlar Kapdan-ı-Deryalar Baş-Defterdarlar Reîs-ül-Küttablar

İsmail Hâmi DANİŞMEND      Kimdir


Türkiye Yayınevi , , İstanbul, 1971, Yaylacık Matbaası
360 s.

32 Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu

Paul WITTEK

Çeviren: Güzin Yalter


Türkiye Yayınevi , Batı Dillerinde Osmanlı Tarihleri: 1, İstanbul, 1971, Yaylacık Matbaası
328 s.

33 Önemli Birkaç Kitabe

Şerafettin EREL


, , İstanbul, 1971, Baha Matbaası
8 s.

34 Petit Traicté de l'Origine des Turcqz

Théodore Spandouyn CANTACASIN

Publié et annoté Charles Schefer


Les Éditions "Atay" , Ouvrages Rare ou Inédit sur l'Histoire de la Turquie et des Turcs II, Réimpression de l'Édition des Paris 1896 Ankara, 1971, Başnur Matbaası
Lxxvii + 403 s.

35 Selçuklular Zamanında Türkiye

Prof. Dr. Osman TURAN


, , İstanbul, 1971,
s.

36 Takvîm-i Meskûkât-ı Selçûkiyye (Catalogue des Monnaies Seldjoukids)

İsmail GALİB      Kimdir


Les Éditions "Atay" , Ouvrages Rare ou Inédit sur l'Histoire de la Turquie et des Turcs I, Réimpression de l'Édition d'Istanbul 1309 A.H. Ankara, 1971,
31 + 143 s. + 5 pl.

37 Topkapı Sarayı Müzesi Çinili Köşk

Türk Çini ve Keramikleri Seksiyonu Rehberi

Hazırlayan: Asuman Kolsuk


Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri: 5, Sayı: 9, İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
30 s.

38 Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu

Birinci Cilt (A - F)

1 - 6008

M. Seyfettin ÖZEGE


, , İstanbul, 1971, Fatih Yayınevi Matbaası
428 s.

39 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I

1. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Kitapları , İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 1 - 96)

40 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II

10. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Kitapları , İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 1 - 96)

41 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II

11. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Kitapları , İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 97 - 192)

42 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II

12. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Kitapları , İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 193 - 288)

43 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

122. Cüz | TENES - TIRÂZ

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966, C. BAYSUN v. 1968.] T. YAZICI, A. KARAHAN, O. F. KÖPRÜLÜ, N. GÖYÜNÇ Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , Birinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

44 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II

13. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Kitapları , İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 289 - 384)

45 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II

14. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Kitapları , İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 385 - 480)

46 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II

15. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Kitapları , İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 481 - 576)

47 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II

16. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Kitapları , İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 577 - 672)

48 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I

2. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Kitapları , İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 97 - 192)

49 Türkiye Tarih Yayınları Bibliyoğrafyası

II

1955 - 1968

Hazırlayan Enver KORAY


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Kitapları , İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
510 s. + II s.

50 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I

3. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Kitapları , İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 193 - 288)

51 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I

4. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Kitapları , İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 289 - 384)

52 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi V - İkinci Bayezid ve Yavuz Selim Devirleri

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi , , İstanbul, 1971, Kardeş Matbaası
320 s.

53 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I

5. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Kitapları , İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 385 - 480)

54 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi VI - Birinci Kısım - Birinci Süleyman "Kanûnî"

Zuhuri DANIŞMAN


Zuhurî Danışman Yayınevi , , İkinci Baskı İstanbul, , Özaydın Matbaacılık
320 s.

55 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I

6. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Kitapları , İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 481 - 576)

56 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I

7. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Kitapları , İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 577 - 672)

57 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I

8. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Kitapları , İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 673 - 768)

58 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I

9. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Kitapları , İkinci Basılış İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi
102 s. (s. 769 - 870)

59 Auschwitz

A Doctor's Eye-witness Account

Dr. Miklos NYISZLI

Translated by Tibere Kremer and Richard Seaver


Mayflower Books , , Reprinted London, 1971,
158 s.

60 Breakfast at Tiffany's

Truman CAPOTE


Penguin Books , , Middlesex, 1971, C. Nicolls & Company
157 s.

61 Selçuklular Tarihi I

MEVDÛDÎ

Urducadan Çeviren: Ali Genceli


, , Ankara, Eylül 1971,
s.

62 The Mad's Dave Berg Looks At Our Sick World

Dave BERG


Signet , , Second Printing New York, November 1971,
192 s.

63 Ahlat Mezartaşları

Beyhan KARAMAĞARALI


Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü , San'at Tarihi Serisi: 1, Ankara, 1972, Güven Matbaası
XI + 292 s. + CXLV. Lev. da 334 Resim

64 İbrahim Paşa Sarayı

Nurhan ATASOY


İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi : 1725, , İstanbul, 1972, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Basımevi
189 s. + 3 s.

65 Kanunî Sultan Süleyman Adına Basılan Sikkeler

İbrahim ARTUK


, , Ankara, 1972,
s.

66 Kırkambar I

Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Türk Ev Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi Seri: 3, , Ankara, 1972, Ajans-Türk Matbaacılık
108 s.

67 Koçi Bey Risalesi

KOÇİ Bey

Sadeleştiren Zuhuri DANIŞMAN


Devlet Kitapları , Türk Kültürü Kaynak Eserleri Dizisi , İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
168 s.

68 Malazgirt Armağanı

Anonim


Türk Tarih Kurumu , , Ankara, 1972,
s.

69 Mîzanü'l-Hakk fi İhtiyari'l-Ahakk

Kâtip ÇELEBİ

Hazırlayan Orhan Şaik Gökyay


Devlet Kitapları , Türk Kültürü Kaynak Eserleri Dizisi , İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
190 s.

70 Nadir Osmanlı Madeni Paraları / Rare Ottoman Coins

Anonim


Yapı ve Kredi Bankası , Nümismatik Yayınları No. 1, İstanbul, 1972,
s.

71 Osmanlı Şeyhülislâmları

Dr. Abdülkadir ALTUNSU


, , Ankara, 1972, Ayyıldız Matbaası
280 s.

72 Selçuklular'ın Nadir Paralarından Bazıları ve Cimri'nin Sikkeleri

Anonim


Yapı ve Kredi Bankası , Nümismatik Yayınları No. 2, İstanbul, 1972,
s.

73 Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı

Mehmet Ertuğrul DÜZDAĞ


Enderun Kitabevi , , İstanbul, 1972, Hikmet Gazetecilik
245 s.

74 Tolunoğulları ve Paraları / The Tulunids and Their Coins

Anonim


Yapı ve Kredi Bankası , Nümismatik Yayınları No. 3, İstanbul, 1972,
s.

75 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

123. Cüz | TIRÂZ - TİMAR

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966, C. BAYSUN v. 1968.] T. YAZICI, A. KARAHAN, O. F. KÖPRÜLÜ, N. GÖYÜNÇ Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , Birinci Basılış İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 241 - 320)

76 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II

17. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Kitapları , İkinci Basılış İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
112 s. (s. 673 - 784)

77 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü III

18. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Kitapları , İkinci Basılış İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 1 - 96)

78 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü III

19. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Kitapları , İkinci Basılış İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 97 - 192)

79 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü III

20. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Kitapları , İkinci Basılış İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 193 - 288)

80 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü III

21. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Kitapları , İkinci Basılış İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 289 - 384)

81 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü III

22. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Kitapları , İkinci Basılış İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 385 - 480)

82 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü III

23. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Kitapları , İkinci Basılış İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
96 s. (s. 481 - 576)

83 Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü III

24. Fasikül

Mehmet Zeki PAKALIN


Millî Eğitim Bakanlığı , Devlet Kitapları , İkinci Basılış İstanbul, 1972, Millî Eğitim Basımevi
94 s. (s. 577 - 670)

84 Sovyet Rusya Müzelerindeki (Moskova ve Leningrad) Nadir Osmanlı Madeni Paraları (4)

Cüneyt ÖLÇER


, , İstanbul, 1972,
s.

85 VII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 25-29 Eylül 1970

Kongreye Sunulan Bildiriler, I. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri, Sa. 7, Ankara, 1972, Türk Tarih Kurumu Basımevi
XXXII + 450 s.

86 Dumb Witness

Agatha CHRISTIE


Pan Books , , 10th printing London, 1972, Cox & Wyman
218 s.

87 The Mad Morality

or The Ten Commandments Revisited

Vernard ELLER


Signet , , New York, January 1972,
254 s.

88 Hey Koca Yurt

Halikarnas Balıkçısı


Hürriyet Yayınları , Anadolu Kitaplığı: 1, Birinci Baskı İstanbul, Şubat, 1972, Garanti Matbaası
355 s.

89 Neden Hıristiyan Değilim

Bertrand RUSSELL

Çeviren: Ender Gürol


Varlık Yayınları , Faydalı Kitaplar: 62, İkinci Baskı İstanbul, Mart 1972, Dilek Matbaası
264 s.

90 Towards Zero

Agatha CHRISTIE


Fontana/Collins , , Fifth Impression London, September 1972,
192 s.

91 Sosyal Antropoloji açısından İnsan ve Dünyası

Calvin WELLS

Çeviren: Erzen Onur


Remzi Kitabevi , Büyük Fikir Kitapları Dizisi, 17, Birinci Basım İstanbul, Ekim 1972, Yükselen Matbaacılık
167 s.

92 A Stone For Danny Fisher

Harold ROBBINS


NEL Books , , Reprinted London, December 1972, Hunt Barnard
350 s.

93 Varlık Yıllığı

1973

Kollektif


Varlık Yayınları , , İstanbul, Aralık 1972, Dilek Matbaası
656 s.

94 Mitoloji Sözlüğü

Azra ERHAT


Remzi Kitabevi , Büyük Fikir Kitapları Dizisi, 18, Birinci Basım İstanbul, Aralık 1972, Yükselen Matbaacılık
425 s.

95 Antoine Galland

İstanbul'a Ait Günlük Anılar 1672-1673

II. Cilt (1673)

Şerhlerle Yayınlayan Charles Schefer

1881'de Paris'te Ernest Leroux Kitapevi Tarafından Basılan Nüshadan Dilimize Çeviren Nahid Sırrı Örik


Türk Tarih Kurumu , II. Seri - Sa. 16a, Ankara, 1973, Türk Tarih Kurumu Basımevi
178 s.

96 Carpentry

Charles HAYWARD


Teach Yourself Books , , Fourth Edition London, 1973,
208 s.

97 Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi

Prof. Dr. Osman TURAN


, , İstanbul, 1973,
s.

98 İran Moğolları ve Altın Paraları / The Mongols of Persia and Their Gold Coins

Anonim


Yapı ve Kredi Bankası , Nümismatik Yayınları No. 4, İstanbul, 1973,
s.

99 Maliye Bakanlığı Darphane Müzesi Madeni Para ve Madalya Kataloğu

Anonim


, , İstanbul, 1973,
s.

100 Nadir Osmanlı Madeni Paraları / Rare Ottoman Coins

Anonim


Yapı ve Kredi Bankası , Nümismatik Yayınları No. 5, İstanbul, 1973,
s.

101 On Üç Asırlık Türk Kıyâfet Tarihine Bir Bakış

Nureddin SEVİN


Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı , Devlet Kitapları , İstanbul, 1973, Millî Eğitim Basımevi
152 s. + 158 s. albüm

102 Origins of Islamic Coinage

An Introduction

Norman TOTTEN


, , Bentley College, Waltham, Massachusetts, (1973),
24 s.

103 Osmanische Numismatik

Anton C. SCHAENDLINGER


, , Braunschweig, 1973,
s.

104 rübâb-ı şikeste

ve diğer eserleri

Tevfik FİKRET


İnkılâp ve Aka Kitabevleri , , İstanbul, 1973, Yelken Matbaası
459 s.

105 Sevâkıb-ı Menâkıb

Mevlâna'dan Hatıralar

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Organon İlaçları , , İstanbul, 1973, Kâğıt ve Basım İşleri
viii + 52 s.

106 Seyfettin Özege Bağış Kitapları

Ek Kataloğu

-Kitap Adına Göre- Cilt-5

Hazırlayanlar: Ali Bayram - Lütfi Bayraktutan - M. Sadi Çöğenli


Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi , No. 2, Erzurum, 1973, Atatürk Üniversitesi Basımevi
315 s.

107 Türkiye Cumhuriyeti Madenî Paraları ve Madalyaları 1923 - 1973

Hazırlayanlar: İbrahim Tözen - Tunçay Aykut


Yapı ve Kredi Bankası , Nümismatik Yayınları No. 6 özel, İstanbul, 1973,
s.

108 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

124. Cüz | TİMAR - TOKAT

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966, C. BAYSUN v. 1968.] T. YAZICI, S. BULUÇ, O. F. KÖPRÜLÜ, B. KÜTÜKOĞLU Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , Birinci Basılış İstanbul, 1973, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 321 - 400)

109 Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu

İkinci Cilt (G - K)

6009 - 11538

M. Seyfettin ÖZEGE


, , İstanbul, 1973,
524 s.

110 Nâdir Birkaç Sikke

Sayı: 4

Samanîler, Gazneliler, Selçuklar, İlhanlılar, Ak Kuyunlular, Osmanlılar

Şerafettin EREL


, , İstanbul, 1973,
s.

111 VII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 25-29 Eylül 1970

Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Seri, Sa. 7a, Ankara, 1973, Türk Tarih Kurumu Basımevi
X + 688 s.

112 Artvin 1973 İl Yıllığı

Komite


, , , 1973, Mars Matbaası
275 s.

113 Love and Order

Bosc


Diogenes Verlag , , Zürich, 1973,
90 s.

114 Amatör Denizcilere Liman ve Kıyı Kaptanlarına Deniz Motorcularına

İmtihan Rehberi

Muhittin UZEL


Uzel , , Üçüncü Baskı İstanbul, 1973, Halk Matbaası
56 s.

115 Fahişelik ve Kadın Ticareti

Jean-Gabriel MANCINI

Çeviren: Samih Tiryakioğlu


Varlık Yayınları , , İstanbul, Ocak 1973, Dilek Matbaası
195 s.

116 Polyunsaturated Mad

William M. GAINES

Albert B. Feldstein, Editor


Signet , , Seventh Printing New York, August, 1973,
192 s.

117 Dünyamızın Gizli Sahipleri

Giovanni SCOGNAMILLO


Koza Yayınları , Güncel Kitaplar Dizisi: 1, (İstanbul), Eylül 1973, Karar Matbaası
256 s.

118 The Clocks

Agatha CHRISTIE


Fontana/Collins , , Tenth Impression London, November 1973,
221 s.

119 The Mad World of William M. Gaines

Frank JACOBS


Bantam Books , , New York, December 1973,
244 s.

120 Varlık Yıllığı

1974

Kollektif


Varlık Yayınları , , İstanbul, Aralık 1973, Murat Matbaası
637 s.

121 Arşiv Belgelerinde Siyakat Yazısı Özellikleri ve Divan Rakamları

Dündar GÜNDAY


Türk Tarih Kurumu , VII. Dizi Sa. 57, Ankara, 1974, Türk Tarih Kurumu Basımevi
259 s.

122 Çandarlı Vezir Ailesi

Ord. Prof. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI      Kimdir


Türk Tarih Kurumu , VII. Dizi Sa. 66, Ankara, 1974, Türk Tarih Kurumu Basımevi
VII, 126 s.

123 İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Teşhirdeki İslâmî Sikkeler Kataloğu Cilt II

İbrahim ARTUK Cevriye ARTUK


Başbakanlık Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Seri III, No: 7, İstanbul, 1974,
s.

124 Kendi Gök Kubbemiz

Yahya KEMAL


İstanbul Fetih Cemiyeti 4, Yahya Kemal Enstitüsü 47, Beşinci Basılış İstanbul, 1974, Baha Matbaası
176 s.

125 Mansel'e Armağan

Mélanges Mansel I

Anonim


Türk Tarih Kurumu , Dizi VII Sa. 60, Ankara, 1974, Türk Tarih Kurumu Basımevi
641 s.

126 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

125. Cüz | TOKAT - TUGGURT

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966, C. BAYSUN v. 1968.] T. YAZICI, S. BULUÇ, O. F. KÖPRÜLÜ, B. KÜTÜKOĞLU Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , Birinci Basılış İstanbul, 1974, Millî Eğitim Basımevi
86 s. (s. 401 - 486)

127 Mansel'e Armağan

Mélanges Mansel II

Anonim


Türk Tarih Kurumu , Dizi VII Sa. 60a, Ankara, 1974, Türk Tarih Kurumu Basımevi
329 s.

128 Mansel'e Armağan

Mélanges Mansel III

Levhalar - Plates

Anonim


Türk Tarih Kurumu , Dizi VII Sa. 60b, Ankara, 1974, Türk Tarih Kurumu Basımevi
368 s. resim

129 Animal Farm

George ORWELL


Penguin Books , , Reprinted London, 1974, Hunt Barnard
120 s.

130 August 1914

Alexander SOLZHENITSYN

Translated by Michael Glenny


Bantam Books , , 3rd printing New York, 1974,
714 s.

131 The UFO Experience

A Scientific Inquiry

J. Allen HYNEK


Ballantine Books , , First Printing New York, May 1974,
309 s.

132 Tanrıların Vatanı Anadolu

C. W. CERAM

Türkçesi : Esat Nermi


Koza Yayınları , , Birinci baskı İstanbul, Temmuz 1974, Uycan Matbaası
317 s.

133 Tarihte Neler Oldu

Gordon CHILDE

Çevirenler: Alâeddin Şenel - Mete Tunçay


Odak Yayınları 10, Tarih Dizisi: 2, Ankara, Ağustos 1974, Sevinç Matbaası
404 s.

134 Morder on the Orient Express

Agatha CHRISTIE


Fontana/Collins , , Eleventh Impression London, December 1974,
191 s.

135 İnsan ve Kültür

Bozkurt GÜVENÇ


Remzi Kitabevi , Büyük Fikir Kitapları Dizisi, 20, İkinci Basım İstanbul, Şubat 1974, Yükselen Matbaacılık
xvi + 424 s.

136 Arab-Sasani Paraları / The Arab-Sassanian Coins

Hazırlayan: İbrahim Tözen


Yapı ve Kredi Bankası , Nümismatik Yayınları No. 7, İstanbul, 1975,
s.

137 Arab-Sasani Paraları II/ The Arab-Sassanian Coins

Hazırlayanlar: İbrahim Tözen - Tunçay Aykut


Yapı ve Kredi Bankası , Nümismatik Yayınları No. 8, İstanbul, 1975,
s.

138 Başlangıcından Bugüne On Bin Türk Motifi Ansiklopedisi

Ten Thousand Turkish Motif Encyclopedia

Anonim


Gözen Yayıncılık , , İstanbul, ,
352 s.

139 Camilerin Aydınlatılması Üzerinde Bir Araştırma

Une Recherch sur l'eclairage des Mosques

A Research on Mosque Lighting

Prof. Orhan BOLAK


İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi No. 123, , İstanbul, Yayın tarihi yok,
79 s.

140 Fars Atabegleri Salgurlular

Prof. Dr. Erdoğan MERÇİL


, , Ankara, 1975,
s.

141 Ferah Cerbe Fetihnamesi

ZEKERİYYAZADE

Açıklamalarla Yayına Hazırlayan Orhan Şaik Gökyay


, , İstanbul, 1975, Hilal Matbaacılık
182 s.

142 Maintenance

Editors of Time-Life Books


Time-Life Books , The Time-Life Library of Boating , New York, (1975), Printed in U.S.A.
176 s.

143 Osmanlı Türklerinde

Tuğra

Midhat SERTOĞLU


Doğan Kardeş Yayınları , , İstanbul, 1975, Doğan Kardeş Matbaacılık
48 s.

144 Turkish Embroideries

XVI - XIX Centuries

Macide GÖNÜL


Touring and Automobile Club of Turkey , , İstanbul, , Kâğıt ve Basım İşleri
64 s. + 32 plates

145 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

12/2. Cilt 126. Cüz | TUĞ - TUNUS

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966, C. BAYSUN v. 1968.] T. YAZICI, S. BULUÇ, O. F. KÖPRÜLÜ, B. KÜTÜKOĞLU Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , Birinci Basılış İstanbul, 1975, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

146 Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu

Üçüncü Cilt (L - P)

11539 - 16445

M. Seyfettin ÖZEGE


, , İstanbul, 1975,
470 s.

147 Nakışlı Osmanlı Mangırları / The Ornamental Copper Coinage of the Ottoman Empire (5)

Cüneyt ÖLÇER


, , İstanbul, 1975,
s.

148 Büyük Vatan Şairi

Mehmet Emin Yurdakul

Anonim


Tarihî Kültür Dergisi Neşriyatı Türk Büyükleri Sayı: 1, (Nisan-Mayıs-1975) , İstanbul, 1975, Zafer Matbaası
32 s.

149 The Art of Belly Dancing

Dahlena Dona Z. Mailach


Bantam Books , , New York, February 1975,
213 s.

150 Türkiyede Sualtı Arkeolojisi

Underwater Archaeology In Turkey

Archaeologie Sous-Marine en Turquie

Oğuz ALPÖZEN

English translation by Adair Mill Traduit en français par Professeur Nurullah Berk


Ak Yayınları , Kültür Kitapları Serisi: 1, İstanbul, 1975, Apa Ofset Basımevi
64 s.

151 İstanbul ve Osmanlı Uygarlığı

Bernard LEWIS      Kimdir

Çeviren: Nihal Önol


Varlık Yayınları sayı: 1820, Faydalı Kitaplar: 160, İstanbul, Mart 1975, Dilek Matbaası
206 s.

152 1947-1967 Yılları Side Kazıları Sırasında Elde Edilen Sikkeler

Sabahat ATLAN


Türk Tarih Kurumu V. Dizi, Sa. 34, Antalya Bölgesinde Araştırmalar, Sa. 9, Ankara, 1976, Türk Tarih Kurumu Basımevi
xiv + 115 s. + xiv levha

153 Beyān-ı Menāzil-i Sefer-i ̔Irāķeyn-i Sultān Süleymān Ḫān

Naṣūḥüʼs-Silāḥī (Maṭrāḳçī)

Yayına Hazırlıyan: Prof. Dr. Hüseyin G. YURDAYDIN


Türk Tarih Kurumu I. Dizi - , Sa. 3 , Ankara, 1976, Türk Tarih Kurumu Basımevi
xxiii + 307 + 218 s. + 1 menziller haritası

154 İstanbul'un Mutlu Askerleri ve Şehit Olanlar

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER      Kimdir


Türk Tarih Kurumu , VII. Dizi Sa. 72, Ankara, 1976, Türk Tarih Kurumu Basımevi
XIII + 160 s. + resimler

155 Merâkid-i Mu'tebere-i Üsküdar

(Ünlülerin Mezarları)

Behcetî İsmail HAKKI el-Üsküdarî

Yayına hazırlayan: Prof. Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu


Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu , , İstanbul, 1976, Yenilik Basımevi
127 s.

156 Nadir Osmanlı Madeni Paraları / Rare Ottoman Coins

Hazırlayanlar: İbrahim Tözen - Tunçay Aykut


Yapı ve Kredi Bankası , Nümismatik Yayınları No. 9, İstanbul, 1976,
s.

157 Turkish Glass Art and Beykoz-ware

Fuat BAYRAMOĞLU

Translated into English by: Doç. Dr. Leylâ Melek Kermenli


Publications of the RCD Cultural Institute , , İstanbul, 1976, İstanbul Matbaası
116 s. + colour plates

158 Türk Asker Hekimliği Tarihi ve Asker Hastaneleri

Cilt I

Dr. General Kemal ÖZBAY


, , İstanbul, 1976, Yörük Basımevi
686 s.

159 Türk Asker Hekimliği Tarihi ve Asker Hastaneleri

Cilt II

Dr. General Kemal ÖZBAY


, , İstanbul, 1976, İstanbul Matbaası
349 s.

160 Umayyad, Abbasid and Tulunid Glass Weights and Vessel Stamps

Paul BALOG


The American Numismatic Society , Numismatic Studies No.13, New York, 1976,
s.

161 XVIII. Asırda İstanbul

P. Ğ. İNCİCYAN

Tercüme ve Notlar: Hrand D. Andreasyan


İstanbul Fetih Cemiyeti İstanbul Enstitüsü 43, , İstanbul, 1976, Baha Matbaası
159 s.

162 Târih-i Gılmânî

Mehmet HALİFE

Sadeleştiren: Kâmil Su


Kültür Bakanlığı , 1000 Temel Eser: 74, İstanbul, 1976, Millî Eğitim Basımevi
207 s.

163 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

127. Cüz | TUNUS - TÜRKLER

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966, C. BAYSUN v. 1968.] T. YAZICI, S. BULUÇ, O. F. KÖPRÜLÜ, B. KÜTÜKOĞLU Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , Birinci Basılış İstanbul, 1976, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 81 - 160)

164 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

128. Cüz | TÜRKLER

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı , Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966, C. BAYSUN v. 1968.] T. YAZICI, S. BULUÇ, İ. KAFESOĞLU, O. F. KÖPRÜLÜ, B. KÜTÜKOĞLU Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , Birinci Basılış İstanbul, 1976, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 161 - 240)

165 Bride of Tancred

Diane PEARSON


Corgi Books , , Reissued London, 1976, Hunt Barnard
172 s.

166 Hallowe'en Party

Agatha CHRISTIE


Fontana/Collins , , London, ,
189 s.

167 At Bertram's Hotel

Agatha CHRISTIE


Fontana/Collins , , Seventeenth Impression London, June 1976,
192 s.

168 İstanbul'da Elli Yıllık Önemli Olaylar

Basiret Gazetesi İmtiyaz Sahibi ALİ

Önsöz: Tarık Zafer Tunaya


Sander Yayınları , Cep Dizisi: 22, İstanbul, Ağustos 1976, Sümbül Basımevi
109 s.

169 Coins of the Ottoman Empire And The Turkish Republic, A Detailed Catalogue of the Jem Sultan Collection, Volume 1: Text

Jem SULTAN


, , California, 1977,
s.

170 Coins of the Ottoman Empire And The Turkish Republic, A Detailed Catalogue of the Jem Sultan Collection, Volume 2: Plates

Jem SULTAN


, , California, 1977,
s.

171 Marsden's Numismata Orientalia Illustrata

Stephen ALBUM


, , New York, 1977,
s.

172 Oriental Coins and Their Values, The World of Islam

Michael MITCHINER


, , London, 1977,
s.

173 Osmanlıca Okuma Kılavuzu

Anonim


Türk Nümismatik Derneği , Özel Sayı 1, İstanbul, 1977,
s.

174 The Mardin Hoard

Islamic Countermarks on Byzantine Folles

N. M. LOWICK, S. BENDALL P. D. WHITTING


A H Baldwin + Sons Ltd , , Hampshire, 1977,
79 s.

175 The Ottoman Centuries

The Rise and Fall of the Turkish Empire

Lord KINROSS


Morrow Quill Paperbacks , , New York, 1977,
638 s.

176 Türkiye Müzeleri ve Müzelerdeki Şaheserlerden Örnekler

Mehmet ÖNDER


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , Sanat Dizisi: 27, İstanbul, 1977, Doğuş Matbaası
254 s.

177 Osmanlıca Rehberi

1

Ali Kemâl BELVİRANLI


Nedve Yayınları , , (Konya), (1977),
144 s.

178 Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu

Dördüncü Cilt (R - T)

16446 - 21954

M. Seyfettin ÖZEGE


, , İstanbul, 1977,
520 s.

179 Antarctic Raider

W. R. D. MCLAUGHLIN


Mayflower Books , , London, 1977, Cox & Wyman
223 s.

180 Kanserde Klinik Kemoterapi

Komisyon


Kanserle Savaş Ulusal Federasyonu , , İstanbul, 1977, Nazım Terzioğlu Matematik Araştırma Enstitüsü Baskı Atölyesi
184 s.

181 Türkiye'de Sigortacılığın Gerçek Yüzü

Yazarından ithaflı ve imzalı

Emin ATASAGUN


Atasagun , , İstanbul, 1977, Güryay Matbaacılık
155 s.

182 The Rules Book

The 1977-80 Yacht Racing Rules Illustrated

Eric TWINAME


Adlard Coles , , London, 1977, Fletcher & Son
122 s.

183 Anadolu Selçuklu Mimarisinde Yazının Dekoratif Eleman Olarak Kullanılması

Metin ŞAHİNOĞLU


Türk Eğitim Vakfı Sadberk Koç, Türk-İslâm Kültürü Kaynak Eserler Dizisi -1, İstanbul, Mayıs 1977, Apa Ofset
77 s.

184 Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süsleme ve El Sanatları

Architectural Decoration and Minor Arts in Seljuk Anatolia

Maden Sanatı / Metal Work

Prof. Dr. Gönül ÖNEY Dr. Ülker ERGİNSOY

Çeviri: Maggie Quigley


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , , Ankara, 1978, Ajans-Türk Matbaacılık
224 s.

185 İstanbul

(1875 - 1964)

Türkiye'de Yayınlanan Fransızca Bir Gazetenin Tarihi

Dr. Korkmaz ALEMDAR


Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi No: 117, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu Yayınları No: 1, Ankara, 1978, Kalite Matbaası
253 s.

186 Türk El Dokumacılığı

Şahin Yüksel YAĞAN


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Yayın No: 178, Sanat Dizisi : 29, İstanbul, 1978, Apa Ofset Basımevi
287 s.

187 Köşkler

Hülya TEZCAN

İngilizcesi: Adair Mill


Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat Hizmetlerinden, Topkapı Sarayı Müzesi 1, İstanbul, 1978, Tifdruk
32 s.

188 Seyfettin Özege Bağış Kitapları Kataloğu

-Kitap Adına Göre-

Cilt: 1-2 | A-K

Hazırlayanlar: AliBayram - M. Sadi Çöğenli


Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi , No. 4, Erzurum, 1978, Atatürk Üniversitesi Basımevi
413 s.

189 The Proceedings of the Xth International Congress of Classical Archaeology

Vol. I

Ankara-İzmir 23-30/IX/1973

Edited by Ekrem Akurgal


Türk Tarih Kurumu , , Ankara, 1978, Türk Tarih Kurumu Basımevi
592 s.

190 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

129. Cüz | TÜRKLER

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Kültür Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966, C. BAYSUN v. 1968.] T. YAZICI, S. BULUÇ, İ. KAFESOĞLU, O. F. KÖPRÜLÜ, B. KÜTÜKOĞLU Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , Birinci Basılış İstanbul, 1978, Millî Eğitim Basımevi
64 s. (s. 241 - 304)

191 The Proceedings of the Xth International Congress of Classical Archaeology

Vol. II

Ankara-İzmir 23-30/IX/1973

Edited by Ekrem Akurgal


Türk Tarih Kurumu , , Ankara, 1978, Türk Tarih Kurumu Basımevi
546 s.

192 The Proceedings of the Xth International Congress of Classical Archaeology

Vol. III

Ankara-İzmir 23-30/IX/1973

Edited by Ekrem Akurgal


Türk Tarih Kurumu , , Ankara, 1978, Türk Tarih Kurumu Basımevi
360 s. Pl.

193 Ottoman Coinage During the Reign of Sultan Abdülmecid Han (6)

Cüneyt ÖLÇER


, , İstanbul, 1978,
s.

194 Sultan Abdülmecid Devri Osmanlı Madeni Paraları (6)

Cüneyt ÖLÇER


, , İstanbul, 1978,
s.

195 Kid Andrew Cody & Julie Sparrow

Tony CURTIS


Star , , London, 1978,
307 s.

196 The Wind and The Rain

Johannes Mario SIMMEL


Popular Library , , New York, 1978,
478 s.

197 Fatih Sultan Mehmet

Ziya TÜTÜNCÜ


Tarihî Kültür Dergisi Neşriyatı , , 2. Basım İstanbul, Ocak 1978, Umut Matbaası
206 s.

198 Kapalı Çarşının Romanı

Çelik GÜLERSOY


İstanbul Kitaplığı , , İstanbul, 1979, Erler Matbaası
80 s.

199 Mobilya Sanat Tarihi

Kemal DİNÇEL Zafer IŞIK

M.E.B. DevletKitapları


M.E.B.DevletKitapları , Öğretmen Kitapları: 146, Birinci Basılış İstanbul, 1979, Millî Eğitim Basımevi
195 s.

200 Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne Devredilen Kaimeler ve Osmanlı Bankası Banknotları

Ottoman Paper Money and Imperial Ottoman Bank Banknotes Transferred Ottoman Empire to Turkish Republic

Nezihi AYKUT


Yapı ve Kredi Bankası , Nümismatik Yayınları No. 10, İstanbul, 1979,
s.

201 Osmanlılardan Önce Anadoluda Türkler

Claude CAHEN

Çeviren: Yıldız Moran


, , İstanbul, 1979,
s.

202 Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu

The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey

06 - Anıtkabir, 06 - Cumhurbaşkanlığı, 06 - Türkiye Büyük Millet Meclisi, 02 - Adıyaman

Anonim


Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü , I, Ankara, 1979, Türk Tarih Kurumu Basımevi
78 s. + 58 s.

203 İslâm Ansiklopedisi

İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lûgati

13. Cilt 135. Cüz | 'UBAYD ALLÂH - UTARİD

Heyet


Millî Eğitim Bakanlığı Kültür Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığının Kararı Üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde [A. ADIVAR v. 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATEŞ v. 1966, C. BAYSUN v. 1968.] T. YAZICI, S. BULUÇ, İ. KAFESOĞLU, O. F. KÖPRÜLÜ, B. KÜTÜKOĞLU Tarafından Leyden Tab'ı Esas Tutularak Telif, Tâdil, İkmâl ve Tercüme Sureti ile Neşredilmiştir , Birinci Basılış İstanbul, 1979, Millî Eğitim Basımevi
80 s. (s. 1 - 80)

204 Harem

Cengiz KÖSEOĞLU

İngilizcesi: Adair Mill


Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat Hizmetlerinden, Topkapı Sarayı Müzesi 2, İstanbul, 1979, Tifdruk
40 s.

205 Kaftanlar

Fikret ALTAY

İngilizcesi: Adair Mill


Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat Hizmetlerinden, Topkapı Sarayı Müzesi 3, İstanbul, 1979, Tifdruk
32 s.

206 Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu

Beşinci Cilt | (U - Z)

Ek (A - Z) 21955 - 25554

M. Seyfettin ÖZEGE


, , İstanbul, 1979,
450 s.

207 Sultan Abdülaziz Han Devri Osmanlı Madeni Paraları (7)

Cüneyt ÖLÇER


, , İstanbul, 1979,
s.

208 Sultan Abdülaziz Han Devri Osmanlı Madeni Paraları / Ottoman Coinage During the Reign of Sultan Abdülaziz Han (7)

Cüneyt ÖLÇER


, , İstanbul, 1979,
s.

209 VIII. Türk Tarih Kongresi

Ankara, 11-15 Ekim 1976

Kongreye Sunulan Bildiriler, I. Cilt

Anonim


Türk Tarih Kurumu IX. Dizi, Sa. 8, Ankara, 1979, Türk Tarih Kurumu Basımevi
XLVIII + 562 s. + 336 s. resim

210 The Final Diagnosis

Arthur HAILEY


Pan Books , , 20th printing London, 1979, Richard Clay
334 s.

211 French's Index of Differential Diagnosis

Edited by F. Dudley Hart


John Wright & Sons Ltd. , , Eleventh Editon Bristol, May 1979, The Stonebridge Press
XII + 1003 s.


211 kitap