Vakıflar Dergisi

Vakıflar Umum Müdürlüğü / Vakıflar Genel Müdürlüğü
1938 - Devam
İndeks ve içerik mevcut
(link: DergiPark)
Eksiksiz
VII/1
38 fasikül - 38 mevcut, 0 eksik

1

Sayı: I

1938


Vakıflar Dergisi

    Sayı: I     1938     194 sayfaFASİKÜLÜN TAMAMI


YAZAR - MAKALESayfa


Fuad Köprülü Vakıf Müessesesi ve Vakıf Vesikalarının tarihî ehemmiyeti1-6
Albert Gabriel Tarihî Türk Abidelerinin tamir ve ihyâsı (metinden hariç 14 resim)7-16
A. Süheyl Ünver Büyük Selçuklu imparatorluğu zamanmda Vakıf Hastahanelerin bir kısmnia dair (metinden hariç 10 resim17-24
Tahsin Öz Sultan Ahmed Camii (metinden lıaric 1 l resim)25-28
Abdülkadir Erdoğan Silivrikapı'da Hadım İbrahim Paşa Camii (metinden hariç 9 resim)29-34
M. Cevdet Sivas Darüşşifası Vakfiyesi ve tercemesi35-38
A. Süheyl Ünver Fatih Külliyesine ait diğer mühim bir vesika (metinden hariç 5 resim)39-46
Abdülkadir Erdoğan Kur'an Tercemelerinin Dil bakmnndan değerleri (metinden hariç 13 resim)47-52
A. Saim Ülgen İznik'te Türk Eserleri (metinden hariç 75 resim, 25 plân)53-70
A. Süheyl Ünver İstanbul'un zabtından sonra Türklerde tıbbî tekâmüle bir bakış (metinden hariç 13 resim)71-82
Feyzullah Dayıgil İstanbul Çinilerinde Lâle (metinden hariç 10 tablo)83-90
H. Kunter, S. Ülgen Fatih Camii (metinden hariç 70 resim, 3 plân)91-102
Halim Baki Kunter Türk Vakıfları ve Vakfiyeleri (metinden hariç 78 resim)103-130
Fuad Köprülü Vakıf Istılahları131-138
K. S. Gubaydulin Azerbaycan Vakıfları (Rusça'dan terceme)139-146
Fitrat Orta Asya'da arazi meselesine dair üç vesika (Ruscadan terceme)147-158

Bibliyografya
Fuad Köprülü G. Raquette, Eine Kaschgarische Wakf-urkundc aus der Khodschazeit ost-Turkestan159

Partie Française
Fuad Köprülü L'institution de Vakf et l'importance historique des documents de vakf3-10
Albert Gabriel Restauration des monuments historiques Turcs11-20
A. Saim Ülgen Les Œuvres Architecturals turque d'lznik21-28

Bibliographie
Fuad Köprülü G. Raquette, Eine Kascharische Wakf-urkunde aus der Khodschazeit ost-Turkestan29
2

Sayı: II

1942


Vakıflar Dergisi

    Sayı: II     1942     556 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Fuad Köprülü Vakıf Müessesesinin Hukukî Mahiyeti ve Tarihî Tekâmülü1-36
Albert Gabriel Bursa'da Murad I . Camii ve Osmanlı Mimarisinin Menşei Meselesi37-44
İ. H. Uzunçarşılı Niğde'de Karamanoğlu Ali Bey Vakfiyesi45-80
A. Saim Ülgen Niğde'de Akmedrese81-82
Ş. Yaltkaya Kara Ahmed Paşa Vakfiyesi83-159
A. Saim Ülgen Topkapı'da Ahmed Paşa Hey'eti160-172
W. Ruben Buddhist Vakıfları Hakkında173-184
A. Caferoğlu Türk Teâmül Hukukuna Göre «İçtimaî Muavenet» Müessesesi185-194
A. Süheyl Ünver Süleymaniye Külliyesinde Dârüşşifa, Tıb Medresesi ve Dârülâkakire Dair196-208
Tahsin Öz Sultan Ahmed Camiinin Tezyini Hususiyetleri II209-214
H. Turhan Dağlıoğlu Ankara'da Cenabî Ahmed Paşa Camii ve Cenabî Ahmed Paşa213-220
A. Saim Ülgen Ankara'da Cenabî Ahmed Paşa Camii ve Türbesi221-222
Feyzullah Dayıgil İstanbul Çinilerinde Lâle223-232
Abdülkadir Erdoğan Pertev Paşanın Hayatı ve Eserleri233-240
A. Saim Ülgen Pertev Mehmed Paşa'nın Eserleri Hakkında Mimarî İzahat241-244
A. Süheyl Ünver İstanbul Yedinci Tepe Hamamlarına Dair Bazı Notlar245-252
A. Saim Ülgen Kırşehir'de Türk Eserleri253-262
Fahrettin Kerim Gökay Ruh Hekimliği Sahasında Türklerin ve Vakıf Müessesesinin Hizmetleri263-266
Fuad Köprülü Ribât267-278
Ömer Lütfi Barkan Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler279-386
A. Saim Ülgen Yenicami387-398
Fazıl İsmail Ayanoğlu Vakıflar idaresince Tanzim Ettirilen Tarihî Makbereler399-404
Kâmil Kepcioğlu Tarihî Bilgiler ve Vesikalar405-422
H. Adnan Erzi Bursa'da İshakî Dervişlerine Mahsus Zaviyenin Vakfiyesi423-430
Halim Baki Kunter Kitâbelerimiz. 431-456

Bibliografya
Fuad Köprülü Prof. Esat Arsebük, Mameleke İstinat Eden Şahsiyet (Vakıf) ve Medenî Hukuk457-458
Fuad Köprülü Ali Himmet Berki, Vakıflar459
Fuad Köprülü Ö. Lütfi Barkan, Şer'î Miras Hukuku ve Evlâtlık Vakıfları460-463
Fuad Köprülü L. A. Mayer, Sultan Kaytbay Vakfiyesi464
Fuad Köprülü Abbas Al Azzavi, Tarih-Al Irak465-467
Fuad Köprülü ]. Sauvaget, Suriye Kervansarayları468-472
Sadeddin Buluç Kunt Olaf Dalman, Valens • Aquaedukt in Konstantinopl473-474
H. Adnan Erzi J. Sauvaget, Les décrets Mamlouks de Sriye475
H. Adnan Erzi Prof. Dr. Fuad Köprülü, C. Raquette'in Eine Kaschgharische, Wakf-urkunrfe'si hakkında yazısı476

Partie Française
Fuad Köprülü L'Institution du Vakouf Sa nature juridique et son évolution historique3-48
Albert Gabriel La Mosquee de Murat I. er â Brouse et le Problème des Origines de l'architecture Ottomane49-58
Ömer Lütfi Barkan Les fondations pieuses comme méthode de peuplement et de colonisation50-59

Deutcher Teil
Walter Ruben Über Buddhistisches Kirchengut3
3

Sayı: III

1956


Vakıflar Dergisi

    Sayı: III     1956     328 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Halim Baki KUNTER Türk Vakıflarının Milliyetçilik Cephesi1-12
Ekrem Hakkı AYVERDİ Dimetoka'da Çelebi Sultan Mehmed Cami'i13-16
Salâhaddin ELKER Kitâbelerde Ebced Hesabının Rolü17-26
A. Süheyl ÜNVER Edirne'de Şahmelek Paşa Cami'i Nakışları27-30
M. Zeki ORAL Turgut Oğulları, Eserleri - Vakfiyeleri31-64
Ekrem Hakkı AYVERDİ I. Murad Devrinde Asılhan Bey Mimarî Manzumesi65-68
Mahmut AKOK Uşak Ulu Cami'i69-72
Aziz OGAN Aydın Oğullarından îsa Bey Cami'i73-80
Mahmut AKOK Kütahya Büyük Bedesteni81-84
K. Otto-Dorn Bir Selçuk Gümüş Kâsesi85-92
F. Taeschner Kırşehir'de Ahi Evran Zaviyesinin Mütevellisine ait bir Berat93-96
Bernard Lewis 1641—1642 de bir Karayit'in Türkiye Seyahatnamesi97-106
Hüseyin G. YURDAYDIN Kemal Paşazadenin Tevarih-i Âl-i Osman'­ ın X cildi107-116
Mûnif SERAV İtalya'da Eski Eserlerin ve Güzel Sanatların Korunması117-150
Ekrem Hakkı AYVERDİ Yugoslavya'da Türk Âbideleri ve Vakıfları151-224
H. Sıdkı KÖKER Tefsirî Mevlâna Mustafa ve Vakıfları225-264

Bibliyografya
Ali Saim ÜLGEN Prof. Ernst Diez'in Türk Sanatı kitabı265-280
Osman KESKİOĞLU Prof. Suut Kemal YETKiN'in İslâm Sanatı Tarihi281-282
H. G. YURDAYDIN El-Birunî Hâtıra Kitabı283-284
Müjgân CUNBUR Şark ve Türk Vakiflariyle İlgili birkaç garp eseri285-286
Müjgân CUNBUR İstanbul Üni. Edebiyat Fakültesinde Vakıf ve Sanatla ilgili tezler287-288
Müjgân CUNBUR İstanbul Üni. Edebiyat Fakültesinde yapılmış Tarih Tezlerinden bazıları289-292

Partie Française
Halim Baki KUNTER L'Aspect National Des Fondations Pieuses Turques (Vakoufs)293-300

Deutscher Teil
Otto-Dorn Eine Seldschukische Silberschale301-308
F. Taeschner Eine Urkunde Für Den Stiftungsinhaber Der Zaviye Des Ahi Evran In Kırşehir309-314

Part English
Bernard Lewis A Karaite Itinerary Through Turkey In 1641—1642315
4

Sayı: IV

1958


Vakıflar Dergisi

    Sayı: IV     1958     336 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


İ. H. UZUN ÇARŞILI Sultan II. Murad'ın Vasiyetnamesi1-18
Ali Himmet BERKİ İslâmda Vakıf, Zağanus Paşa ve zevcesi Nefise Hatun Vakfiyeleri19-38
Halim Baki KUNTER Emir Sultan Vakıfları ve Fatih'in Emir Sultan Vakfiyesi39-74
S. ÜNVER Mahmut Paşa Vakıfları ve Ekleri75-76
İsmail BAYKAL Fatih Sultan Mehmed'in Hususi Kütüphanesi ve Kitapları77-80
M. Zeki ORAL Fatih Sultan Mehmed'in Gevale Kalesi ile Karaman İllerini Fethi ve Hâmidi'nin Terci-i Bendi81-90
Osman KESKİOĞLU Fatih Devrine ait iki Kur'an-ı Kerim Tercemesi91-104
S. ÜNVER II. Sultan Bâyezid'in Edirne'deki Vakıf Kitaplarına dair105-106
Vehbi TAMER Fatih Devri Ricalinden İshak Paşa'nın Vakfiyeleri ve Vakıfları107-124
Mahmut R. GAZİMİHAL İstanbul Muhasarasında Mihaloğulları125-138
Şerafeddin TURAN Fatih'in İtalya Seferi139-148
Muzaffer ERDOĞAN Osmanlı Devrinde İstanbul Bahçeleri149-182
Muhiddin HATTATOĞLU İstanbul, Silivrikapı'da Topçubaşı Balâ Süleymanağa Mimarî Manzumesi183-192
A. Saim ÜLGEN İnegöl'de İshak Paşa Mimarî Manzumesi192a-192d
F. İsmail AYANOĞLU Fatih Devri Ricali Mezar Taşları ve Kitabeleri193-208
Bahaeddin ÖGEL Fatih Albümünde Şeyhî İmzalı Minyatürler209-240
Mehmet ÖNDER Konya'da Alevî Sultan Mescidi ve Mihrabı241-244
Ekrem Hakkı AYVERDİ Fatih Devrinde İstanbul Mahalleleri249-262
F. N. UZLUK Karaman Eyâletine ait Vakıfların Fihristi263-264
Müjgân CUNBUR İstanbul'un 500. Fetüı Yıldönümü Dolayısiyle Yapılan Neşriyat265-282

Bibliyografya
Ali Saim ÜLGEN E. H. Ayverdi : Fatih Devri Mimarisi, Kitabı hakkında283-284
Osman KESKİOĞLU S. A. El-Raşîdî : El-Sultan Muhammed El - Fâtih kitabı hakkında285-292
Osman KESKİOĞLU A. H. Berki : Ebu'l-Feth El-Sultan Muhammed kitabı hakkında293-294
Müjgân CUNBUR Vakıflar ve Eski Eserler Konusu ile İlgili Yayınlar295-328
H. Baki KUNTER Fatih ve Fatih Devri Eserleri Sergisi329
5

Sayı: V

1962


Vakıflar Dergisi

    Sayı: V     1962     284 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Fuad KÖPRÜLÜ Sultan Baybarsa îsnad Edilen Bir Vakfiye1-8
Ali Himmet BERKİ Hukukî ve İçtimaî Bakımdan Vakıf9-14
Süheyl ÜNVER Edirne'de Mimarî Eserlerimizdeki Tabii Çiçek Süslemeleri Hakkmda15-18
Şakir BERKİ Vakfın Lüzumu, Faydaları ve Vakıfları Teşvik19-22
M. Zeki ORAL Anadolu'da San'at Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri23-78
Ekrem Hakkı AYVERDİ Mudurnu'da Yıldınm Bâyezid Manzûmesi ve Taş Vakfiyesi79-86
Ali Saim ÜLGEN Trablusgarpta Turgut Reis Mimarî Manzumesi87-92
Ali Saim ÜLGEN Divriği Ulu Camii ve Dar üş-Şifası93-98
Hilmi AREL Divriği Ulu Camii Kuzey Portalinin Mimarî Kuruluşu99-112
Hilmi AREL Divriği Ulu Camii Tekstil Kapısı ve Diğerleri113-126
Ali Himmet BERKİ Vakıf Kuran ilk Osmanlı Padişahı127-130
Semavi EYİCE Bursa'da Osman ve Orhan Gazi Türbeleri131-148
Doğan KUBAN Restorasyon Kriterleri ve «Carta Del Restauro»149-152
Ali Saim ÜLGEN Siirt Ulu Camii153-156
Osman KESKİOĞLU Vakıflar Genel Müdürlüğü İhtisas Kitaplığındaki Eski Kur'an Tercümeleri157-160
Muzaffer ERDOĞAN Son İncelemelere Göre Fatih Camiinin Yeniden İnşası Meselesi161-192
Spencer CORBET (Çev. Nermin SİNEMOĞLU) Sinan - Kanunî Süleymanın Baş Mimarı193-198
Bedî N, ŞEHSUVAROĞLU Edirne Fatih Devri Eserlerine Kısa Bir Bakış ve Sitti Hatun Camii199-204
Ali Saim ÜLGEN Şerefli Koçhisar'da Alâüd-din Camii205-206
Müjgân CUNBUR Ümmügülsüm Hatun Vakfiyesi207-212
Halit ONGAN Ankara Şer'iye Mahkemesi Sicillerinde Kayıtlı Vakfiyeler213-222
M. Zeki ORAL Aksaray'ın Tarihi Önemi ve Vakıfları223-240
Mehlika AREL Muttaki Karamanoğulları Devri Eserleri241-250
Yılmaz ÖNGE Çankırı Dar üş-sifası251-256
Hüseyin Sıdkı KÖKER Vakıflar Tarihinde Tosya : 2257-274

Bibliyografya
Emel ESİN «The Seljuks in Asia Minor» Adlı Eserin Tenkidi275
6

Sayı: VI

1965


7

Sayı: VII

1968


Vakıflar Dergisi

    Sayı: VII     1968     236 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


F. A. TANSEL Memleketimizin Acı Kaybı — Prof. Dr. Fuad Köprülü1-12
Ali Himmet BERKÎ Vakıflarda Şartlara Riayet Meselesi13-16
Ali Himmet BERKÎ Müstağn-En'Anh Vakıflar17-18
Ekrem Hakkı AYVERDÎ Gazî Süleyman Paşa Vakfiyesi ve Tahrîr Defterleri19-28
M. Tayyib GÖKBİLGİN XVI. Asırda Karaman Eyaleti ve Lârende (Karaman) Vakıf ve Müesseseleri29-38
Aptullah KURAN Tokat ve Niksar'da Yağı-Basan Medreseleri39-44
Şakir BERKÎ Vakıfların Devlete ve Devletin Vakıflara Hizmet45-52
Doğan KUBAN Anadolu - Türk Şehri. Tarihî Gelinmesi, Sosyal ve Fizikî özellikleri Üzerinde Bazı Gehşmeler53-74
M. Kemal ÖZERGÎN, Hasan KALEŞİ, îsmail EREN Prizren Kitabeleri75-96
ibrahim Hakkı KONYALI Bir Hüccet İki Vakfiye97-110
Cevat ERDER "Venedik Tüzüğü" Uluslararası Tarihî Anıtları Onarım Kuralları111-116
Gönül ÖNEY Artuklu Devrinden Bir Hayat Ağacı Kabartması Hakkında117-120
Gönül ÖNEY tiber Eine Ortukidische Lebensbaum Dar-Stellung121-126
Mehmet ÖNDER Konya'da Bilinmiyen Bir Selçuklu Devri Eseri127-128
Osman KESKtOĞLÜ Bulgaristandaki Bazı Türk Vakıfları ve Âbideleri129-138
Yılmaz ÖNGE Konya - Beyşehir'de Eşrefoğlu Süleyman Bey Hamamı139-144
Fazıl AYANOĞLU Ferhat Paşa ve Gizli Kalan Vakıfları145-148
Muzaffer ERDOĞAN Osmanlı Devrinde Anadolu Camilerinde Restorasyon Faaliyetleri149-206
Erdem YÜCEL Manisa Muradiye Camii ve Külliyesi207-214
Hıvziya HASANDEDİÇ Mostar'ın Türk Devri Kültürel ve Tarihî Anıtları215-234
Vakıfların Kurduğu Güçlü Banka235
8

Sayı: VIII

1969


Vakıflar Dergisi

    Sayı: VIII     1969     368 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Şakir BERKİ Vakfın Mahiyeti1-8
Halim Baki KUNTER Türk - islâm San'at Eserlerine Vücut Veren Manevî Amiller9-14
M. Münir AKTEPE XVIII. Y.Y. Vezirlerinden Kapdan-ı Derya Kaymak Mustafa Paşa'ya Ait Vakfiyeler15-36
Ekrem Hakkı AYVERDİ Yıldırım Bayezid'in Bursa Vakfiyesi ve Bir İstibdalnâmesi37-46
İbrahim Hakkı KONYALI Kanunî Sultan Süleyman'ın Annesi Hafsa Sultan'ın Vakfiyesi ve Manisa'daki Hayır Eserleri47-56
Halil SAHİLLİOĞLU ikinci Keykâvus'ûn Bir Mülknâmesi57-66
Mithat SERTOĞLU İkinci Murad'ın Vasiyetnamesi67-70
Feridun Nafiz UZLUK Germiyanoğlu Yakup II. Bey'in Vakfiyesi71-112
Mahmut AKOK Diyarbakır Ulucami Mimarî Manzumesi113-140
M. Oluş ARIK Malatya Ulu Camiinin Aslî Plânı ve Tarihi Hakkında141-145
M. Oluş ARIK Neu Datierung Grossen Mosche in Malatya Und Restitution Ihres Ursprünglichen Plans146-148
Rüchan ARIK Erzurum'da İki Cami149-156
Rüchan ARIK Two Mosques in Erzurum, s.157-160
İnci ASLANOĞLU Tire'de Üç Cami161-165
İnci ASLANOĞLU Three Mosques In Tire166-170
Ömür BAKIRER Hacı Ferruh Mescidi171-178
Ömür BAKIRER The Mescid Of Hacı Ferruh179-184
Müigan CUNBUR Kayseri'de Raşit Efendi Kütüphanesi ve Vakfiyesi185-196
Fügen İLTER Erken Devir Anadolu Türk Mimarisinde XII. ve XIII .Y.Y. Artukoğulları Medreselerinin Yeri197-208
Abdullah KURAN Karamanlı Medreseleri209-224
Halim Baki KUNTER Bilinmeyen Bir Kervansaray Tipi (Düğer Kervansarayı)225-226
Halim Baki KUNTER A New Type Of Caravanserai (The Caravanserai At Düğer)227-228
Ayşıl TÜKEL Sağmandaki Çok Fonksiyonlu Salih Bey Camisi229-241
Ayşıl TÜKEL English Summary242
Erol YURDAKUL Tokat Vilâyetinin Gümüştop (Dazya) Köyündeki XIV. Yıla Ait Eski Eserler243-248
Erdem YÜCEL Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi249-266
Azade AKAR Tezyini San'atlarımızda Vazo Motifleri267-272
Sevim İŞLEK Ankara Etnografya Müzesindeki Nomad Karakterli Halılar273-282
Gönül ÖNEY Anadolu'da Selçuk Geleneğinde Kuşlu, Ciftbaşlı Kartallı, Şahinli ve Arslanlı Mezar Taşları283-291
Gönül ÖNEY Tombstones İn The Seljuk Tradition With Bird, Double - Headed Eagle, Falcon And Lion Figures In Anatolia293-301
Feridun AKOZAN Türk Külliyeleri303-308
Osman KESKİOĞLU Bulgaristan'da Bazı Türk Âbideleri ve Vakıf Eserleri309-322
A. Süheyl ÜNVER Anadolu'da Selçuklu Devleti, Beylikleri Resmî Daireleri ve Toplantı Yerlerine Dair323-328
Fazıl AYANOĞLU İstanbul'da Yola Kalbedilen Cami Vesaire329-334
Ali Himmet BERKİ Vakıflar ve Vakıfların Maruz Kaldığı Tecavüz ve İhmâller335-340
Doğan KUBAN Modern Restorasyon İlkeleri Üzerine Yorumlar341-356
İsmet BİNARK Türk Vakıfları, Türk San'atı ve İçtimaî Hayatı Konusu İle İlgili Eserlerin Bibliyografyası357-368
9

Sayı: IX

1971


Vakıflar Dergisi

    Sayı: IX     1971     470 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Şakir BERKİ Türkiye'de İmparatorluk ve Cumhuriyet Devrinde Vakıf Çeşitleri1-12
H. Ziya ÜLKEN Vakıf Sistemi ve Türk Şehirciliği13-38
Neş'et ÇAĞATAY Osmanlı İmparatorluğunda Riba-faiz Konusu Para Vakıfları ve Bankacılık39-56
Neş'et ÇAĞATAY Riba and Interest Concept and Banking in The Ottoman Empire57-66
Hasan GÜNERİ Vakıf Suları ve Su Vakıfları67-80
Osman KESKİOĞLU Bulgaristanda Türk Vakıfları ve Bâli Efendinln Vakıf Paralar Hakkında Bir Mektubu81-94
Erdem YÜCEL Büyükçekmece'de Türk Eserleri95-108
Ömer Lütfi BARKAN Süleymaniye Camii ve imareti Tesislerine Ait Yıllık Bir Muhasebe Bilânçosu 993/994 (1585-1586)109-162
İ. Hakkı KONYALI Çeşme. Çeşme'de Kanuni'nin Eşsiz Bir Kitabesi, Çeşme Kervansarayı163-172
Şahabettin UZLUK İstanbul'daki Eski Fatih Camii'nln Bir Benzeri Konya'da Selimiye Camii173-182
Emre MADRAN Aydın Nasuh Paşa Külliyesi183-188
Emre MADRAN The complex of Nasuh Paşa at Aydın (Summary)189-190
Ara ALTUN Mardin Ulu Camii ve Çifte Minareler Üzerine Birkaç Not191-200
Filiz AYDIN Seyitgazi Aslanbey Köyünde "Şeyh Sücaeddin" Külliyesi201-221
Filiz AYDIN Şeyh Sücaeddin Complex İn Aslanbey Village of Seyitgazi222-226
Alpay ÖZDURAL Bir Mimari Fotogrametri Uygulaması-Karacabey Türbesi227-238
Abdullah KURAN Orta Anadolu'da Klasik Osmanlı Mimarisi Çağının Sonlarında Yapılan İki Külliye239-247
Abdullah KURAN Two Bedding Complex In Central Anatolia Built Towards The End Of the Ottoman Classical Architectural Era248-250
F. Nafiz UZLUK Hekim - Başı yalısı251-260
Fazıl AYANOĞLU Tahrip Edilen Eski Eserler Serisi Lütfü Efendinin Mezarı261-264
Süheyl ÜNVER Türkiye'de Lâle Tarihi265-270
Süheyl ÜNVER The History of Tulips In Turkey271-276
Azade AKAR Ayasofya'da Bulunan Türk Eserleri ve Süslemelerine Dair Bir Araştırma277-290
Yılmaz ÖNGE Anadolu'da XIII-XIV yüzyılın Nakışlı Ahşap Camii'lerlnden bir Örnek: Beyşehir Köşk Köyü Mescidi291-296
Sablh ERKEN Türk Çiniciliğinde Kâbe Tasvirleri297-320
Gülbün ÜNVER Osmanlı Sanatında Vazolu ve Vazosuz Çiçek Demetleri321-323
Gülbün ÜNVER Flower Bouquets With and Without Vases in The Ottoman Art324-326
Şerare YETKİN Istanbul'da Hekimoğlu Ali Paşa Camiinden Hayvan Figürlü Bir Türk Kilimi327-330
Beyhan KARAMAĞARALI Edirne Eski Camiin Kitabeleri ve Mimarimizdeki Yeri331-336
Ömür BAKIRER Anadolu'da XIII. yüzyıl Tuğla Minarelerinin Konum, Şekil, Malzeme ve Tezyinat Örnekleri337-362
Ömür BAKIRER A Study on Thirteenth Century Brick Minarets in Anatolia363-366
Münir AKTEP E Manisa Ayânlarından Karaosmanoğlu Mustafa Ağa ve 3 Vakfiyesi hakkında Bir Araştırma367-382
F. Nafiz UZLUK Mevlevi Hilâfetnamelerl383-400
Okan ÜSTÜNKÖK Eski Eserlerin Onarımında Çevresel Anlayış401-408
Cevat ERDER Yorumlar Üzerine: Uluslararası Tarihi Anıtlar ve Yerleşmeler Kurulu ve "Fotogrametrinin Tarihi Anıtlara Uygulanması" Konulu toplantısı409-418
Arslan TERZİOĞLU İskenderiye Kütüphanesi Müslümanlar tarafından Yakılmamıştır419-433
Arslan TERZİOĞLU Über die Sage von der Verbrennung der Alexandrinischen Bibllothek durch die Araber434-446
İsmet BİNARK Türk Mimari Sanatı Bibliyografyası447-470
10

Sayı: X

1973


Vakıflar Dergisi

    Sayı: X     1973     478 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Hilmi Ziya ÜLKEN Türkiye Tarihinde Sosyal Kuruluş ve Toprak Rejiminin Gelişmesi (Osmanlılara Kadar)1-62
Ali Himmet BERKİ 903 Sayılı Vakıflar Kanun ve Nizamnamesine Göre Vakıflar İdare Uzuvlarının Vazife ve Mes'uliyetleri63-65
Ali Himmet BERKİ Vakıf Nasıl Yapılır66-70
Şakir BERKİ İmparatorluk ve Cumhuriyet Vakıf Hukukunda Vakıf Şartları71-78
Hasan GÜNERİ Azınlık Vakıflarının İncelenmesi79-108
Osman KESKİOĞLU Bazı Yönleriyle Vakıflar109-112
Ömür BAKİRER Vakfiyelerde Binaların Tamiratı ile İlgili Şartlar ve Bunlara Uygulanması113-126
Osman TURAN Selçuklu Devrine Aid Köy Satışı Hakkında Bir Vesika127-128
Mithat SERTOĞLU Ashab-ı Kehf (Mağra Yaranı) Vakıflarına Dair Orijinal bir Belge129-132
Tahsin ÖZ Yurdumuzda Tesis (Vakıf)133-135
Halil SAHİLLİOĞLU Ramazanoğullarından Davut Bey Oğlu Mahmud Bey Vakfiyesiyle Fağfur Paşa Oğlu Ali Bey Paşa Vakfiyesi136-160
Münir AKTEPE Kara Osman Oğlu Hacı Osman Ağaya Ait İki Vakfiyesi161-174
Emre MADRAN Ariflerin Menkıbelerinde Geçen Yapı İsimleri Üzerine Bir Deneme175-198
Cengiz ORHONLU Bayram Paşa Kervansarayı199-218
Erdem YÜCEL Ayasofya Onarımı ve Vakıf Arşivinde Bulunan Bazı Belgeler219-228
Ara ALTUN Anadolu'da Artuklu Devri Medreselerinin Plân Şemaları Üzerine Notlar229-233
M. Zafer BAYBURTLUOĞLU Kahraman Maraş'ta Bir Gurup Dulkadiroğlu Yapısı234-250
Filiz AYDIN Sinop, Alâiye (Süleyman Pervane) Medresesi251-272
İbrahim Hakkı KONYALI Aksaray Ulu Camii273-288
Osman BURAT Pertek Baysungur Camii'nin Taşınması289-298
Tülay ÖLEZ Edirne Sarayları Çinileri Üzerine299-302
Semavi EYİCE Sincanlı'da Sinan Paşa İmareti303-336
Ramazan ŞEŞEN Sinan Paşa'nın Arapça Vakfiyesinin Tercümesi337-344
Feramuz BERKOL Türk Vakıf Kervansarayları ve Bugünün Turizm Hizmetinde Kullanılmaları345-366
Yılmaz ÖNGE Konya'nın Meram Mesiresindeki Mimari Bir Manzume367-384
M. Tayyip OKİÇ Belgrad'daki Bayraklı Camii385-402
Sabih ERKEN Edirne Hamamları403-420
Fazıl IŞIKÖZLÜ İstanbul'un Eski Vakıf Hanları421-424
Orhan C . TUNCER Mardin - Cizre Kırmızı Medrese425-434
A. Süheyl ÜNVER Her Devirde Kağıthane435-462
İsmet BİNARK Türk Dekoratif ve Resim Sanatları Bibliyografyası463-478
11

Sayı: XI

1976


Vakıflar Dergisi

    Sayı: XI     1976     382 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Neşet ÇAĞATAY islâm'da Vakıf Kurumunun Miras Hukukuna Etkisi1-6
Abdülkadir ŞENER Edirne'de Süleyman Paşa Camii Vakfiyesi7-18
Hasan GÜNERİ Vakıflarda Metrukiyet ve Mahlûliyet Müesseselerinin Hukuki Mahiyeti19-24
Hasan GÜNERİ Vakıf İşletmeleri25-48
İsmet KAYAOĞLU Vakfın Menşei Hakkındaki Görüşler49-56
M. Münir AKTEPE Kara Osman Oğlu Mehmed Ağa bn. Hacı Ömer Ağa57-66
Zafer BAYBURTLUOĞLU Anadolu Selçuklu Devri Büyük Programlı Yapılarında Önyüz Düzeni67-106
Filiz Aydın OĞUZ İzmir-Çeşme Kanunî Kervansarayı107-120
Rahmi Hüseyin ÜNAL Az Tanınan ve Bilinmeyen Doğu Anadolu Kümbetleri Hakkında Notlar121-164
Mahmut GÜNDÜZ İslâm'da Kitap Sevgisi ve İlk Kütüphaneler165-194
Şerare YETKİN Silyon (Yanköy Hisarı) daki Türk Eserleri195-204
Nimetullah HAFIZ, Mücahit ASIM Priştine Kitabeleri205-216
Ömer YÜRÜKOĞLU Sahip Ata Araştırmaları Buluntuları217-220
A. Süheyl ÜNVER Türkiye'de Nevruz ve Nevruziye221-238
Orhan C . TUNCER Anodolu Türk Sanatı ve Yerli Kaynaklarla ilişkiler Üzerine Bir Deneme239-270
Emre MADRAN Kültürel Varlıkların Korunması ve Onarılması271-292
Ömer ÖZBEK Eğridir Mübarizüddin Ertokuş Kervansarayı293-312
Erdal SARGUTAN Selçuklularda Tıb ve Tıb Kuruluşları313-322
İsmail CERRAHOĞLU Batıda Kur'ân Tetkikleri323-342
Hikmet TANYU Türk Bilgini Profesör Abdülkadir İnan'ın Hayatı343-364
Hikmet TANYU Vakıflar Bibliyografyası365-382
12

XII. Sayı

1978


13

XIII. Sayı

1981


Vakıflar Dergisi

    XIII. Sayı     1981     744 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


İsmet KAYAOĞLU Râhatoğlu ve Vakfiyesi1-30
Sadi BAYRAM, Ahmet Hamdi KARABACAK Sâhib Atâ Fahrü'd-dîn Ali'nin Konya, imaret ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri31-70
Mehmet DURU Yozgat Çapanoğlu Camii ve Vakfiyeleri71-90
Berin TAŞAN Merzifon'lu Şeyh Abdürrahim Rûmî ve Vakfiyesi91-100
M. Esad COŞAN XV. Asır Türk Yazarlarından Muslihu'd-dîn, Hamid - Oğullan ve Hızır Bey101-112
İbrahim ATEŞ Osmanlılar Zamanında Mekke ve Medine'ye Gönderilen Para ve Hediyeler113-170
Hüseyin ATAY Fatiıh - Süleymâniye Medreseleri Ders Proğramları ve icâzet - Nâmeler171-236
A. Süheyl ÜNVER Geçen Asırda Türk Süsleme Sanatımızın Mümtaz Sîmâlarından Mûcellitbaşı Salih Efendi237-252
Sadi BAYRAM Musawir Hüseyin Tarafından Minyatürleri Yapılan ve Halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Muhâfaza Edilen Silsile-Nâme253-338
A. Süheyl ÜNVER, Yılmaz ÖNGE Selsebillerimiz339-374
Şerare YETKİN Osmanlı Saray Sanatı Üslûbundaki Kilimlerden Yeni İki örnek375-386
Yıldız DEMİRİZ istanbul'da Piyâle Paşa Türbesi ve Lâhitlerl Üzerine Bir Araştırma387-424
Yılmaz ÖNGE Bursa'da Irgandı Köprüsü'nün Orijinal Mimarisi425-448
Orhan Cezmi TUNÇER Orantı ve Modül Üzerine Selçuklu Yapılarından Bazı örnekler449-488
Nihat YÖRÜKOĞLU Manisa'da Hafsa Sultan Hânkahı489-492
Filiz OĞUZ Kaş-Kasaba Köyü Camii493-524
Orhan DENGİZ Uşak'da Bir Köprü Kitâbesi Çanlı Köprü (H.653-M. 1255)525-530
Mehmet ÇAYIRDAĞ Kayseri'de Kitâbelerlnden XV. ve XVI. Yüzyıllarda Yapıldığı Anlaşılan İlk Osmanlı Yapıları531-582
Atillâ ÇETİN İstanbuldaki. Tekke, Zâviye ve Hânkahlar Hakkında 1199 (1784) Tarihli Önemli bir Vesîka583-590
İbrahim NUMAN Çankırı'da Yârân Sohbetleri ve Sohbet Odaları591-634
Hakkı ACUN Yozgat ve Yöresi Türk Devri Yapıları635-716
ismet BİNARK Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi ve Kütüphane Koleksiyonları ile İstanbul Kütüphaneleri Hakkında Yerli-Yabancı Kaynaklar Bibliyografyası717-744
14

XIV. Sayı

1982


15

XV. Sayı

1982


16

XVI. Sayı

1982


17

XVII. Sayı

1983


18

XVIII. Sayı

1984


19

XIX. Sayı

1985


Vakıflar Dergisi

    XIX. Sayı     1985     294 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Mustafa ÖZDAMAR Vakfetmek5-10
İbrahim ATEŞ Ölüm Ya da ölümsüzlüğe Göç11-24
Osman KESKİOĞLU Şumnulu Şerif Halil Paşa Vakfiyesi25-30
İbrahim NUMAN İlk Devir Türk Sufi Merkezlerinin Mahiyetleri ve Mimarilerinin Menşei Hakkında31-48
Tuncay BAYKARA Türkiye Selçuklularında İdari Birim ve Bununla İlgili Meseleler49-60
Nazif ÖZTÜRK Evkaf-ı Hümayun Nezaretinin Kuruluş Tarihi ve Nazırların Hal Tercümeleri (V)61-90
Asım MUTLU Eski Eserlerin Korunması91-94
Yılmaz ÖNGE Konya ve Çevresindeki Mukarnaslı Şadırvanlar95-108
O. Cezmi TUNÇER Mimar Kölük ve Kaluyân109-118
Nusret ÇAM Erzurum Kale Camii119-126
Hakkı ACUN Manisa İshak Çelebi Külliyesi127-146
Hüdavendigâr AKMAYDALI Niğde Sungur Bey Camii147-178
Ali KILCI Demir Şeyh Türbesi179-184
Kadriye ALEVSAÇAR, Serpil ALPSAR Seyidgazi'de Bilinmeyen Üç Yapı185-192
Yaşar ERDEMİR Konya-Beyşehir Bayındır Köyü Camii, 193-206
Nadir TOPKARAOĞLU Gaziantep Fethullah Camii ve Zaviyesi207-232
Nurcan İNCİ 18. Yüzyıldan İstanbul Camilerine Batı Etkisiyle Gelen Yenilikler233-236
Suzan BAYRAKTAROĞLU Çanakkale Halıları237-260
Naci YÜNGÜL Trabzon'daki Haznedarzâde Abdullah Paşa Çeşmesi261-266
İlhamı BİLGİN Selçuklular ve Beylikler Dönemine Ait Yayınlanmamış Üç Kitabe267-270
Kenan BİLİCİ Karamanoğlu Alâeddin Bey Türbesi271-276
A. Osman UYSAL Adana Ulu Camii277-284
Örcün BARIŞTA İstanbul Son İmparatorluk Dönemi Yapılarında Süs Kubbesi ile Taçlandırılmış İskele Binaları285-294
20

XX. Sayı

1988


Vakıflar Dergisi

    XX. Sayı     1988     488 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Haşim KARPUZ Erzurum Kümbet Köyü'nde Yer Alan İki Yapı5-12
Mehmet ÖNDER Seydişehir'de Seyyid Harun Külliyesi, Vakıfları ve Bânisi13-28
Boris DENİKE, A.Osman UYSAL Batı Türkistan'da Ahşap Oymalı Birkaç Abide29-38
Atilla ÇETİN II. Meşrutiyet Döneminde Osmanlı Devleti'nde Arşiv Çalışmaları39-46
Remzi DURAN Konya Sarayönü'nde Üç Ahşap Camii47-62
Abdüsselâm ULUÇAM Bağdad'da Abdülkadir Geylanî (K.S.) Külliyesi63-84
Z.Kenan BİLİCİ Kastamonu ve Kasabaköy'deki İki Eseriyle Nakkaş Abdullah Bin Mahmut ve Sanat Tarihimizdeki Yeri85-94
Bozkurt ERSOY Bergama'da Kurşunlu ve Şadırvanlı Camileri95-104
A. Fulya BODUR Halıcılık Tarihine Kısa Bir Bakış ve Konya Halıları105-114
Ara ALTUN Türk Sanat Eserlerinin Merkezî Dökümantasyonu Hakkında Notlar115-118
Abdüsselâm ULUÇAM Arapgir Gümrükçü Osman Paşa Camii Hakkında119-130
Aynur DURUKAN Hani, Hatuniye (Zeynep Hatun Ya da Zeynebiye) Medresesi131-168
İbrahim ATEŞ Vakıf ve Vatan Savunması169-182
Hakkı ACUN Sivas ve Çevresi Tarihî Eserlerinin Listesi ve Turistik Değerleri183-220
Mustafa ÖZDAMAR Namazgahlar221-248
İsmail AYTAÇ Kömürhan249-264
Mehmet ÇAYIRDAĞ Kayseri'de Vakıf Kütüphaneleri ve Matbah Emini Hacı Halil Efendi Kütüphanesi265-288
Nusret ÇAM Erzurum'daki Yakutiye Medresesi İle İlgili Bazı Mülahazalar289-310
Refet YİNANÇ Eshab-ı Kehf Vakıfları311-320
Erol CANSEL Vakıf, Kuruluşu, İşleyişi ve Amacı321-328
Nazif ÖZTÜRK Ankara'nın Kuruluşunda Vakıfların Rolü329-346
İsmet BİNARK Arşiv Malzemesini Tahrib Eden Unsurlar, Bunlara Karşı Korunma Metodlan ve Arşiv Malzemesinin Restorasyonu347-364
Ramazan ACUN Bilgisayar ve Vakıf Araştırmaları365-376
Ömer DEMİREL 1788-1808 Tarihlerinde Sivas Şer'iye Sicillerinde Geçen Vakfiyeler377-384
Ruşen BALTA Türk Medeni Kanununa Göre Kurulan Vakıflar385-388
Osman KESKİOĞLU Şumnu'da Türk İslam Eserleri389-394
Abdurrahman GÜZEL Vakıfların Milli Birlikteki Rolleri ve Hususiyle Demir Baba Türbesi395-402
Bahaeddin YEDİYILDIZ Türk Kültür Sistemi İçinde Vakfın Yeri403-408
Tuncer BAYKARA Vakıflar Genel Müdüriüğü Arşivi'ndeki Bir Deftere Göre XVIII. Yüzyıl Başlarında Varna409-414
Sadi BAYRAM, Hayrettin ERSAL Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap415-442
M. Kamil DÜRÜST Varna'da Akyazılı Sultan Tekkesi443-452
Ahmet CEBECİ Silistre Sancağı Vakıfları ve H, 1006 (1597-1598) Tarihli Silistre Livası Vakıf Defteri (No: 561)453-466
İ. Aydın YÜKSEL Bulgaristan'da Türk Mimari Eserleri467-474
Sadi BAYRAM Bulgaristan'daki Türk Vakıfları ve Vakıf Abideleri475-482
İ. Aydın YÜKSEL Türk Mimarî Tarihi Araştırmacılığı ve Ekrem Hakkı Ayverdi483-488
21

XXI. Sayı

1990


Vakıflar Dergisi

    XXI. Sayı     1990     430 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Ahmet AKGÜNDÜZ Osmanlı Hukukunda Tahsisat Kabilinden Vakıflar ve Konuyla İlgili Kanunî'ye Takdim Edilen Bir Risale5-22
Nazif ÖZTÜRK XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Sanayileşme ve 1827'de Kurulan Vakıf İplik Fabrikası23-80
Mehmet Akif ERDOĞRU Ertugrul Gazi'nin Bilecik'teki Vakıfları81-114
Esin DEMİREL Vakıflar İdaresinin Günümüze Ulaştırdığı Bir Ahşap Yapı Keşfi Osman Efendi Tekkesi115-128
Şinasi AKBATU İstanbul'un Kaybolan Camilerinden Sinan Ağa Camii Tahtaminâre Camii129-132
Saim SAVAŞ Sivas'ta Büyük ve Küçük Ali Baba Zaviyeleri133-150
Semra ÖGEL Şehzade Mehmet Camii'nin Dış Yan Sofaları151-164
Yıldız DEMİRİZ Bilecik'de Orhan Gazi İmareti'nin Bugünkü Durumu ve Süslemesi Hakkında Notlar165-172
M. Semih İRTEŞ Kasımpaşa Piyale Paşa Camii'ndeki Ahşap Üstü Kalem İşleri173-182
Gülçin KÜÇÜKKAYA Mimar Sinan Dönemi İstanbul-Belgrad Arası Menzil Yapıları Hakkında Bir Deneme183-254
Abdüsselâm ULUÇAM Irak'taki Mukarnas Kubbeli Selçuklu Türbeleri Hakkında255-280
Haşim KARPUZ Trabzon'un Çaykara İlçesi Köylerinde Bulunan Bazı Camiler281-298
Suzan BAYRAKTAROĞLU Eski Şehir ve Çevresi Halı-Kilim ve Düz Dokuma Yaygıları299-324
Selçuk MÜLAYİM Türk Sanatı Araştırmacılığında "Köprülü Metodu"nun Yeri ve Önemi325-334
Müçteba UĞUR Sülüs Hattına Dair Mühim Bir Risâle "Sülüs Yazısı Rehberi"335-374
Nusret ÇAM İslamda Bazı Fıkhı Meselelerin ve Mezheplerin Türk Cami Mimârisine, Tesiri375-364
Ali AKTAN Divanî Yazı361-394
S. Yıldız ÖTÜKEN Bizans Duvar Tekniğinde Tektonik ve Estetik Çözümler395-410
Mehmet TUNÇER Ankara Tarihi Kent Dokusu Koruma Geliştirme Planlama Çalışmaları411-430
22

XXII. Sayı

1991


Vakıflar Dergisi

    XXII. Sayı     1991     448 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


İbrahim ATEŞ Vakıf Hattat Okulu5-14
Refet YİNANÇ Sivas Abideleri ve Vakıfları15-44
Nazif ÖZTÜRK Vakıflar Arşiv Kayıtlarına Göre Niksar Vakıfları45-68
Fahrettîn TIZLAK XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Harput Vakıf ları69-76
Kamil ŞAHİN Ankara'da Melike Hatun Vakıfları77-82
Yusuf KÜÇÜKDAĞ Mahmud Dede Zaviyesi Vakfiyesi83-90
Orhan Cezmi TUNCER Sivas Sütevliya Kümbeti91-98
Yılmaz ÖNGE Fıskiyeli Türk Çeşmeleri99-116
Osman ÖZYURT Teknik Yönleriyle Bazı Konya Camilerinin Şadırvanları ve Bunların Türk Şadırvan Mimarisindeki Yeri117-132
Ali Haydar BAYAT Birgi Ulu Camii Minberi133-150
Fatih MÜDERRİSOĞLU Edirne II. Bayezid Külliyesi151-198
Sadi BAYRAM, Adnan TÜZEN İstanbul Üsküdar Ayazma Camii ve Ayazma Camii İnşaat Defteri199-288
Hamza GÜNDOĞDU Aşkale Yakınlarında Karasu (Aşveyishan) Hanı289-300
Nermin ŞAMAN, Turgay YAZAR Kayseri Köşk Hânikâhı301-314
Zeki ATÇEKEN Iplikçi (Akun-Aba) Medresesinin Bilinmeyen Bir Yönü ve Osmanlılar Zamanında Bakımı ve Kullanılması315-322
Günkut AKIN Tütekli Örtü Geleneği: Anadolu Cami ve Tarikat Yapılarında Tüteklikli Örtü323-354
Sadi BAYRAM İstanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesinde Bulunan Tılsımlı İki Gömlek ve Kültürümüzdeki Yeri355-364
Ali BAŞ Eskihisar'daki Türk Devri Yapıları365-382
Mehmet AKKUŞ Kahiredeki Osmanlı Dönemi Eserlerinde Türkçe Manzum Kitabeler383-420
Mehmet ŞEKER Tunus'taki Câmi ve Türbelerde Bilinmeyen Türkçe Kitabeler421-428
Mehmet ÖZ Tahrir Defterlerinin Osmanlı Tarihi Araştırmalarında Kullanılması Hakkında Bazı Düşünceler429-440
Mustafa Asım YEDİYILDIZ İbrahim Müteferrika441-448
23

XXIII. Sayı

1994


Vakıflar Dergisi

    XXIII. Sayı     1994     352 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Refet YİNANÇ Sivas Abideleri ve Vakıfları (2)5-18
Sezai SEVİM Candaroğulları Sülalesinden Kaya Bey'in Balıkesir'deki Camisi ve Vakıfları19-24
Adnan GÜRBÜZ Elvan Çelebi Zaviyesinin Vakıfları25-30
Sadi BAYRAM Amasya-Taşova-Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan er-Rufai'nin 655 H. / 1257 M. Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi ile 996 H. /1588 M. Tarihli Seyyid Fettah Veli Silsile-namesi31-74
Yusuf KÜÇÜKDAĞ Konya Mevlânâ Dergâhı ve Türbe Hamamına Dair iki Mevlevi Vakfiyesi75-102
Zeki ATÇEKEN Sultan Alaeddin Sarayı ve Konya Köşkü Hakkında103-112
H. Örcün BARIŞTA Eğirdir Dündar Bey Medresesi ve Ajur Tekniği ile Yapılmış Taş işçiliği Üzerine113-122
Hüdavendigâr AKMAYDALI Mihrablı ve Minberli Namazgahlarımız123-144
Haşim KARPUZ Trabzon'da Yok Olan Bazı Türk Devri Yapıları145-160
İbrahim ATEŞ Vakıf Eserlerin Onarım ve Restorasyonu ile İlgili Vakfiye Şartlarına Genel Bir Bakış161-176
M. Asım YEDİYILDIZ Şer'iye Sicillerine Göre Bursa'nın Sosyo-Ekonomik Yapısı (1656-1658)177-228
Mehmet ÖZ Tahrir Defterlerine Göre Vezirköprü Yöresinde Malikâne Divanî Sistemi229-242
Kâmil ŞAHİN Deniz Hamamları243-254
Ali AKTAN Ta'lik Yazı ve İbrahim Edhem'in "Ruhu't-Talîk"i255-282
Bekir DENİZ Bir Vakıf Eser Olarak Cami, Mescid, Zaviye, Şifahane Gibi Dinî ve Sosyal Yapılarda Bulunan Halı, Kilim ve Düz Dokuma Yaygılar ve Bunların Günümüzdeki Durumu283-296
Nazif ÖZTÜRK Batılılaşma Döneminde Vakıfların Çözülmesine Yol Açan Uygulamalar297-310
Hüseyin MEMİŞOĞLU Bulgaristan'da Türk Kültür ve Sanat Eserleri311-320
Sadi BAYRAM Türk Hat, Yazı-Resim, Cilt, Tezhip ve Minyatür Sanatı ile ilgili Seçilmiş Bibliyografya321-344
Sıtkı ÇEBİ Ordu Yöresi Tarihi Bibliyografyası345-352
24

XXIV. Sayı

1994


25

XXV. Sayı

1995


Vakıflar Dergisi

    XXV. Sayı     1995     308 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Zafcr BAYBURTLUOĞLU Caca Oğlu Nureddin'in Vakfiyesinde Adı Geçen Yapılar5-8
Orhan Cezmi TUNCER Diyarbakır-Bitlis Kervan Yolu ve Üzerindeki Hanlarımız9-34
Tanju CANTAY Amasya Sultan Mesud Türbesinin inşa Yılı35-38
Mehmet ÖZKARCI Gaziantep Lala Mustafa Paşa Külliyesi39-66
Fatih MÜDERRİSOĞLU Bâni Çoban Mustafa Paşa ve Bir Osmanlı Şehri Gebze67-124
Mustafa DENKTAŞ Karaman'daki Klasik Devir Osmanlı Yapıları125-146
Bekir DENİZ Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangâhı (Darphane) Kazısı-1993 (Önrapor)147-164
Hayati BİNLER, Ali KILCI Sinaneddin Medresesi165-196
Yıldıray ÖZBEK Silifke Alâeddin Camii ve Tarihlendirilmesi Üzerine Notlar197-210
H. Örcün BARIŞTA Sarayönü ve Ladik'te Bulunan Türk Halılarından Bazı Örnekler211-234
Hasan YÜKSEL Selçuklular Döneminden Kalma Bir Vefaî Zaviyesi (Şeyh Marzubân Zaviyesi)235-250
Ömer DEMİREL Sivas Mevlevîhanesi ve Mevlevi Şeyhlerinin Sosyal Hayatlarına Dair Bazı Tesbitler251-256
Celal Özer EMlROĞLU, Hülya EMİROĞLU Karaözü'nün Tarihi Önemi ve Kültürel Değerleri257-266
Mehmet ÖNDER Konya'da Karatay Medresesi Portali267-270
Atillâ ÇETİN Divân-ı Hümâyun/Beğlikçi Kalemi'nin Görevleri ve İşleyişi Hakkında Önemli Bir Belge (1211/1797)271-284
Ahmet Turan HAZAR Ulema ve Camileriyle Kilis Medreseleri285-290
Nazif ÖZTÜRK Yeni Vakıfların Amaç Kavramları Üzerine Bazı Düşünceler291-296
Hüseyin MEMİŞOĞLU Bulgaristan'da Cemaati İslamiye ve Vakıf Kurumları297-308
26

XXVI. Sayı

1997


Vakıflar Dergisi

    XXVI. Sayı     1997     440 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


.Bahaeddin YEDİYILDIZ, Fatma ACUN Internet'te Vakıflar5-24
Aynur DURUKAN Anadolu Selçuklu Sanatı Açısından Vakfiyelerin önemi25-44
Nazif ÖZTÜRK Bayazıtogulları Vakıfları45-60
Alpay BİZBİRLİK XVI. Yüzyılın ilk Çeyreğinde Musul Vakıfları61-64
Mehmet ÖZ XVI. Yüzyılda Ladik Kazasında Mâlikâne-Divânî Sistemi65-74
Cevat BAKKAL Tapu Tahrir Defterlerinde Mememenle İlgili Vakıf Kayıtları75-86
Adnan GÜRBÜZ XV-XV1. Yüzyıllarda Sivas Şehrinde idari ve Ekonomik Yapı87-96
Kenan Ziya TAŞ XVI. Yüzyılda Bir Vakıf ve ilim Merkezi Mudurnu97-104
Orhan Cezmi TUNCER Kayseri Yedi Selçuklu Taçkapısında Geometrik Düzen105-152
Kerim TÜRKMEN Talas'ta Türk Devri Yapıları153-192
Mustafa DENKTAŞ İncesu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi193-224
Mehmet ÇAYIRDAĞ Kayseri'de Pervane Bey Medresesi225-236
Erdal ESER Kûre-i Hadid Köyünde Candaroölu İsmail Bey Camii237-248
Mehmet İBRAHIMGİL Kalkandelen (Tetova) Alaca-Paşa Camii249-266
Nermin ŞAMAN DOĞAN İçel İli, Bozyazı ilçesindeki Bilinmeyen Bir Hamam267-274
Mehmet ÖZKARCI Gaziantep'de Dört Han275-312
Ertuğrul DANIK Harput Kalesi313-334
H. Örcün BARIŞTA XVI. Yüzyıl Taş İşçiliği Süsleme Temalarına İstanbul'dan Bazı Örnekler335-346
Nermin ŞAMAN DOĞAN İsparta ve Çevresindeki Selçuklu-Beylikler Dönemi Yapılarında Devşirme Malzeme Kullanımı347-354
Y. Selçuk ŞENER Kubad-Abad Kazısında Elegeçen Çini Buluntular Üzerine Uygulanan Restorasyan-Konservasyon İşlemleri355-362
Ali BORAN Ahlat Taşı (Andezit Tüf)363-372
Deniz AYDA Çanakkale Seramikleri373-390
Halit ÇAL Osmanlı Devletinde Âsâr-ı Atîka Nizamnameleri391-400
Zeki Salih ZENGİN Osmanlı Medreselerindeki Gerilemenin Sebep ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme401-410
Ali AKYILDIZ Vakfın Kuruluşunda "Amaç" ve "Mal Variıgı" Denetimi ile "Vakıflarda Dernekleşme Eğilimi" Problemi411-426
Ulvi SARAN Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları427-440
27

XXVII. Sayı

1998


Vakıflar Dergisi

    XXVII. Sayı     1998     240 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Nusret ÇAM Türk Sanatında Sultanlann İşveren Olarak Estetik Rolleri5-14
Aynur DURUKAN Anadolu Selçuklu Sanatında Kadın Baniler15-36
Mustafa BALABAN Türkiye Selçuklu Devleti'nde Fiyatlar ve Ücretlerin Karşılıklı Mukayesesi37-40
Mustafa DEMİR Tükiye Selçuklu Şehirlerinde İmaret Kurumlan ve Vakıfları41-46
Aydın TAŞÇI Selçuklu Mimarî Süslemesinde Alçı ve Taş Kabartma İnsan Figürlerinin Köken ve Gelişimi47-64
Azize Aktaş YASA Selçuklu Dönemi Konya'sında Şehrin Yeşil Dokusu65-74
Kerim TÜRKMEN Yapı Tarihlemelerinde Vakfiyelerin Önemine Dair Bir Örnek75-78
Yusuf KÜÇÜKDAĞ Hadimi Medresesi'ne Dair Bir Vakfiye79-94
Fatih MÜDERRİSOĞLU, Çetin ARSLAN Osmanlı Sanatının Malî Kaynakları95-102
Osman KUNDURACI Konya'dan İki Türbe Örneği Gülsınır-Aktürbe Tekkesi ve Altınekin-lsimsiz Türbe103-114
Halit ÇAL Niğde Güllüce Köyü Şeyh İbrahim Tekkesi'nin Kümbeti ve Türbesi115-132
Mehmet ÇAYIRDAĞ Kayseri'de XIV. ve XV. Yüzyıllarda İki Emir Ailesi Emir Zahireddin Mahmud ve Emir Şeyh Çelebi133-160
Mustafa DENKTAŞ Kayseri-Büyük Bürüngüz Köyü'ndeki Türk Anıtları161-190
Timur SİLİ Iğdır-Karakoyunlu İlçe Mezariiğındaki Deve-Heykel Mezartaşının Mahiyeti191-194
Galip EKEN Osmanlılar Dönemi'nde Sosyal ve Ekonomik Açıdan Mucur195-212
Hüseyin MEMİŞOĞLU Bulgaristan'da Müftülükler ve Şer'iyye Mahkemeleri213-230
Erdem YÜCEL Vakıflarda Onanm Çalışmaları Yürüten Mimarlar231-240
28

XXVIII. Sayı

2004

Cumhuriyetin 80. Yılına Armağan


29

XXIX. Sayı

2005


Vakıflar Dergisi

    XXIX. Sayı     2005     528 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Nazif ÖZTÜRK İslâm ve Türk Kültüründe Vakıflar7-20
Orhan Cezmi TUNCER Anadolu'da Vakıflar ve Bayındırlığa Katkısı21-26
Kayhan ORBAY Vakıfların Bazı Arşiv Kaynakları27-42
Kâmil ŞAHİN Ankaralı Şeyh İzzeddin Vakıfları ve Ak Medrese (Ogüst Mabedi)43-54
Hilâl KAZAN İstanbul'da Bâli Paşa Camii Vakfiyesi ve Yeni Bilgiler55-76
Ertan GÖKMEN Demirci Kazasındaki Kadirî Tarikatının Eşrefiye Koluna Ait Tekkenin Vakfiyesi77-86
Atillâ ÇETİN Sicill-i Ahvâl Defterleri ve Dosyaları Hakkında Bir Araştırma87-104
Ferruh TORUK Bani Yörgüç Paşa ve İmar Faaliyetleri105-134
Hüseyin KARADUMAN Belgelerle Konya Mevlânâ Müzesi'nin Kuruluşu135-162
Fatih MÜDERRİSOĞLU Osmanlı Saray Çevresinin Suriye'deki Vakıf Eserlerinden Bazı Örnekler163-190
Ayşe Gulçin KÜÇÜKKAYA, Gökhan UMAROGULLARI Edirne'de Onikigen Bir Türbe - Tütünsüz Baba Türbesi, Restorasyon Projesi ve Defterdar Ahmet Rıdvan191-254
Ali KILCI Erken Osmanlı (1299-1451) Baldaken Türbeleri255-286
Adil ÖZME Ruha (Urfa)'da Bir Grup Şehiriçi Hanı287-344
Nurcan İNCİ FIRAT Konya'daki Eski Sanayi Mektebi345-372
Şahabettin ÖZTÜRK, Mehmet TOP Hakkâri Meydan Medresesi373-396
Ertuğrul DANIK Pertek Kalesi397-428
Ferruh TORUK Amasya Kentinin Fiziksel Oluşum Süreci İçerisinde Saray Olgusu429-450
İnci A. BİROL Sivil Mimarimizin İncilerinden Amcazade Hüseyin Paşa Yalısının Bezemeleri451-462
H . Örcün BARIŞTA Osmanlı İmparatorluğu Dönemi 19 ve 20. Yüzyıl Sedef İşlerine İstanbul Türbelerinden Sanduka Parmaklıkları Örnekler463-480
Hüseyin KARADUMAN David Koleksiyonu'nda Bulunan Bazı Türk Eserleri ve Düşündürdükleri481-496
Nurcan İNCİ FIRAT Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Bazı Müzelerde Bulunan Osmanlı Duvar Çinilerinden Birkaç Örnek ve Düşündürdükleri497-512
Suzan BAYRAKTAROGLU Afyon Çevresi Yörük Dokumaları
30

2006 Vakıf Medeniyeti Yılı Özel Sayısı


Vakıflar Dergisi

    2006 Vakıf Medeniyeti Yılı Özel Sayısı         144 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


31

XXX. Sayı

2007


Vakıflar Dergisi

    XXX. Sayı     2007     518 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Mustafa ALKAN Türk Tarihi Araştırmaları Açısından Vakıf Kayıtlar Arşivi1-34
Hasan YÜKSEL Anadolu Beyliklerinde Vakıflar35-50
M. Esat SARICAOĞLU Osmanlı Vakıfları Hakkındaki Tartışmalar51-60
İlhan AKBULUT Vakıf Kurumu, Mahiyeti ve Tarihi Gelişimi61-72
Şefaattin DENİZ Evkâf Nedir? Âşir Efendi Zâde Mustafa Kâmi73-86
Koray ÖZCAN Vakfiyelere Göre Selçuklu Kentinde Ticaret Mekânlarının Örgütlenme Düzeni ve Mekânsal Diziliş Biçimleri Üzerine Bir Deneme "Konya Örneği"87-100
Kâmil ŞAHİN Konya Kadı Izzeddin Mâristân-ı Atik (Hastahanesi) ve Sultan Alâddin Keykubat Dâruşşifâsı101-116
Hüseyin ÇINAR Arslan Giray Han ve Kırım'ın Yeniden İmârında Vakıfların Rolü117-138
Mustafa Murat ÖNTUĞ Bir Eğitim Kurumu: Mahmud Paşa Zâviyesi ve Vakıflar139-154
Atilla ÇETİN Adapazarı Ayanı Kara Osman Ağa Vakfı ve Vakfiyesi155-184
Hüseyin MEMİŞOĞLU Bulgaristan'ın Vidin Şehrinde Halil ve İbrahim İkiz Kardeşlerin Kurdukları Kültür Vakfı ve Onun "Şefkat" Kıraathanesi185-198
Erol YURDAKUL Vezir-i Azam Hoca Hasan'ın XII. Yüzyılda Konya ve Kayseri'de Yaptırdığı Bazı Eserler, 199-250
Nihan Semen UZAR Nevşehir Ürgüp İlçesinin Damsa Köyü Taşkın Paşa Medresesi251-270
Erol YURDAKUL, Mehmet ÇAYİRDAĞ Kayseri, Battal Gazi Camii ve Kırk Kızlar Türbesi271-294
Halit ÇAL Göynük (Bolu) Şehri Türk Mezar Taşları295-384
Şahabettin ÖZTÜRK, Bülent N. KILAVUZ, Ülkü CAN KARAKUŞ Siirt Ulu Cami Minaresi385-406
Ferruh TORUK İç Ege Bölgesinde Bir Yerleşim: Buldan407-448
Sevay Okay ATILGAN Tokat lli'ndeki Vakıflar Genel Müdürlüğü Mevlevîhane Vakıf Müzesi Örneğinde Müzecilik Anlayışı ve Önemi449-466
Nilgün ÇEVRİMLİ, Gökhan BURKAN Tokat Mevlevihane Vakıf Müzesindeki Bir Şamdan467-484
Mutlu ÖZGEN Tokat Lâtifoğlu Konağı485-502
Hüseyin KARADUMAN Türk Ocakları ve Hars Müzeler503-518
32

XXXI. Sayı

2008


33 Yıl: 2009

Sayı: 32

2009


34 Yıl: Haziran 2010

Sayı: 33

2010


Vakıflar Dergisi

Yıl: Haziran 2010     Sayı: 33     2010     188 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


HAKEMLİ YAZILAR
Mehmet FATSA Şebinkarahisar'da Mengücüklü Devri Vakıfları (Sûfî Kolonizasyon) / The Foundations of Mengucuklu Era in Sebinkarahisar (Sufi Colonization)1-14
Fahri ÇOŞKUN 888/1483 Tarihli Karaman Eyaleti Vakıf Tahrir Defteri / Foundation Registery Book of the Province of Karaman Dated 888/148315-52
Murat SAV Sancaktar Hayreddin Mescidi / Sancaktar Hayreddin Masjid53-66
Muhittin ELİAÇIK Bayerische Staatsbibliothek'te Pertevniyal Valide Sultan Vakfına Ait Arşiv Belgeleri / Archives of Pertevniyal Queen Mother in Bayerische Staatsbibliothek67-88
Tuba AKAR Tanzimat Öncesinde Vakıf Kurumu ve Yapıların Korunması / Vakıf Institution and the Preservation of Buildings Before Tanzimat89-110

DEĞERLENDİRME VE TANITIM YAZILARI
Orhan Cezmi TUNCER İstanbul - Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi Geometrik Kurgusu113-124
İlhan YILDIZ Osmanlı'da Medrese: İşleyiş Tarzı ve Ortaya Çıkan Sorunlar125-140
Abdul-Karim RAFEQ (Çev. Şerife Eroğlu Memiş) Şer'iyye Sicilleri ve Osmanlı Suriyesi Sosyo-Ekonomik ve Şehir Çalışmaları Açısından Önemi141-144
Naciye ALTAŞ Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Kaçakçılıkla Mücadele Çalışmaları Yurtdışından Getirilen Vakıf Kültür Varlıkları145-158
Mehmet ÖZ Devlet Arşivleri Tahrir Defterlerini Yayımlamaya Devam Ediyor159-160
Hüseyin ÇINAR İstanbul 2010 Ajansından III. Selim Dönemi ve İstanbul'u Üzerine Bir Kitap161-164
Murat ŞENER Osmanlı'nın Üç Coğrafyasından Üç Kitap165-168
Utku Musa SUNA Selimiye Vakıf Müzesi - Selimiye Dar'ül Kurra Medresesi169-174
Mehmet KURTOĞLU Vakıf Medeniyeti İstanbul Sempozyumu175-182
Mehmet DOĞAN I. Uluslararası Balkan Dil, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu'nun Ardından183-184
35 Yıl: Aralık 2010

Sayı: 34


Vakıflar Dergisi

Yıl: Aralık 2010     Sayı: 34         230 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


HAKEMLİ YAZILAR
İzzet SAK Mevlânâ Dergâhı’na Yapılan Bazı Vakıflar (1826-1907) / Some Donations to Mevlânâ Lodge (1826-1907)1-18
Firdevs ÇETİN XVI. Asır Alman Seyyahlarına Göre Osmanlı Toplumu (Müslüman Davranış ve Törenleri ile Dini Mekânlar) / Muslım Behaviours, Ceremonies and Religious Places According to the XVIth Century German Travellers19-34
Mehmet Emin YILMAZ, Hasan Fevzi ÇÜGEN Bolu Tabaklar Hamamı Restitüsyon Denemesi / Restitution of Tabaklar Bath in Bolu35-46
Murat DAL Trakya Bölgesi Tarihi Yapılarında Kullanılan Karbonatlı Taşların Bozulma Nedenleri / Degeneration Reasons of Limestone Which Is Used in Traditional Structures of Thrace Region47-60
H. Kamil BİÇİCİ Gaziantep Cami Duvar Saatleri Bezemelerinden Çeşitli Örnekler / Gaziantep Mosque Wall Clocks in Various Examples of Decoration61-98
Zeynel ÖZLÜ 19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Değnekçilik Mesleği / “Değnekçilik” in Ottoman Empire in the 19th Century99-112
Kemal İBRAHİMZADE, Erkan ATAK Tokat’da Bir Konut Örneği / An Example of a Mansion in Tokat113-124
Ahmet Semih TORUN Şeyh Muhammed Murad-ı Buhârî Tekkesi Haziresi Üzerine Bir Değerlendirme / Evaluation on the Graveyard of Sheikh Muhammed Murad Dervish Lodge125-147

DEĞERLENDİRME VE TANITIM YAZILARI
Eugene KERMELI (Çev. Özgen Özcan) Ebû’s-Su‘ûd’a Göre Kilise Vakıfları Osmanlı Hukukundaki Teori ve Pratiği165-176
Murat ŞENER Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi177-178
Hüseyin ÇINAR Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları Katalogu179-188
Zafer GÜLBAHAR, Leyla BAŞBOĞA ÇİÇEK Gaziantep Mevlevihanesi Vakıf Müzesi189-196
Mehmet KURTOĞLU Kırşehir’de Vakıflar ve Vakfiyeleri197-200
Gökçe GÜNEL, Gülşen DİŞLİ Yemen’de Türk İzleri201-214
Seher AYKAN, Şükran ÖZEL KAYRAL Ankara Vakıf Eserleri Müzesinde Açılan Üç Sergi215-222
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kuruldu223-226
36 Yıl: 73 - Haziran 2011

Sayı: 35


Vakıflar Dergisi

Yıl: 73 - Haziran 2011     Sayı: 35         284 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Zekâi METE Osmanlı Dönemi Arazi Vakıflarının Menşei ve Hukukî Konumuyla İlgili Yeni Belgeler Yeni Yaklaşımlar / New Documents and New Approaches to Origins and Legal Status of Ottoman Land Waqfs1-20
Mehmet FATSA Şebinkarahisar’da Hasan Şeyh Vakfı ve Menzilhaneler / Hasan Sheik Waqf and Range Posts in Şebinkarahisar21-38
Yasin YILMAZ Osmanlı Dönemi Tarsus Vakıfları / Ottoman Pariod Tarsus Waqfs39-60
Georgios SALAKIDIS 17. Yüzyılda Yenişehir-i Fenârlı Akçelizade el-Hac Ahmed Ağa’nın Nakit Vakfı ve Şehirdeki Meşhur Mevlevihane / 17th Centurycash Waqf of Akchelizade Elhaj Ahmed Aga and the Famous Lodge of Mevlevi Dervishes in Yenishehir-i Fenar61-80
Murat YILDIZ Vakfiyelerine Göre Veziriazam Amcazade Hüseyin Paşa Evkafı / According to His Waqfiyyes the Waqfs of Grand Vizier Amchazade Huseyin Pasha81-106
Mehmet KURTOĞLU Şair Sakıb Efendi Hayatı, Vakfiyesi ve Vakfettiği Kitaplar / The Life of Poet Sakıb Efendi, His Waqf Certifi cate-Charter and Books hi Endowed107-154
Meryem KAÇAN ERDOĞAN 1166-1167/1752-1754 Tarihli (R 37 Numaralı) Rusçuk Şer‘iyye Sicili’nin Tanıtımı ve Fihristi / The Description and Index of the Court Register of Ruse R 37 (1166-1167/1752-1754)155-176
Ayşe Nermin UZ TAŞKESEN Amasya II. Beyazıt Camisi Şadırvanı Duvar Resimlerinin Restorasyonu ve İkonografik Çözümlemesi / Iconographic Analysis of Wall Paintings of the Amasya Beyazit II Mosque’s Fountain177-190
Hakan Melih AYGÜN Kültürel Mirası Korumada Katılımcılık / Participatory Cultural Heritage Protection191-214
Tülay ZORLU Trabzon Gülbahar Hatun ve Emir Mehmet Türbeleri / Trabzon Gülbahar Hatun and Emir Mehmet Tombs215-234
Mahmut GÜRGAN Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tarihçesi / The History of Bezmialem Waqif University235-248
Hikmet KALELİ TÜFEKÇİ Vakıf ve Kültür Dergisi Makaleler Bibliyografyası / Bibliography of Articles in the Journal of Waqf and Culture249-256
Fehmeddin DEMİRCİ Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi / Kastamonu Sheik Şaban-ı Veli Waqf Museum257-264
Davut HUT Aziz Şehre Leziz Su265-272
Murat ŞENER Halep Tahrir Defteri273-274
Hüseyin ÇINAR “Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri” Sempozyumu275-280
37 Yıl: Aralık 2011

Sayı: 36


Vakıflar Dergisi

Yıl: Aralık 2011     Sayı: 36         200 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


İbrahim SEZGİN Osmanlı Döneminde Delvine Vakıfları / Delvine Waqfs Under Ottoman Rule1-24
Adnan ERTEM Osmanlıdan Günümüze Vakıflar / Awqaf From The Ottoman To The Present25-66
Şerife (EROĞLU) MEMİŞ 17. ve 18. Yüzyıllarda Edirne’de Vakıf Kurucularının Toplumsal Statülerine İlişkin Bazı Tespitler / Some of the Findings Relating to the Social Status of the Founders of Pious Foundations (Waqfs) in Edirne During the 17th and 18th Centuries67-86
Mehmet FATSA Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Vakıf Yoluyla İskân Metoduna Bir Örnek: Alucra’da Çağırgan Zâviyeleri / An Example of Settlement Method Through the Foundations in Eastern Black Sea Region : Cagirgan Dervish Lodges in Alucra87-100
Murat SAV Tarihsel Süreçte İstanbul/Ayvansaray’daki Toklu İbrahim Dede Mescidi / Toklu İbrahim Dede Masjid in Ayvansaray / Istanbul in The Historical Process101-120
Erdal MEAN Bilecik Osmangazi Camii / Bilecik Osmangazi Mosque121-136
Eyüp NEFES, Recep GÜN Giresun Çamoluk İlçesi Sarpkaya Köyü’ndeki Ahşap Sütunlu Bektaş Bey Camii / Bektaş Bey Camii with wooden pillars in Sarpkaya willage in Çamoluk district in Giresun137-154
Gökçe GÜNEL, Gülşen DİŞLİ Yemen’de Bir Osmanlı Eseri: Bekiriye Camii / An Ottoman Cultural Heritage in Yemen: Bekiriye Mosque155-170
Suzan BAYRAKTAROĞLU Osman Hamdi Bey’in Tablolarındaki Bazı Halı Tasvirleri ve Bu Halılardaki Motifin İrdelenmesi / Examining Some Carpet Illustrations in The Paintings of Osman Hamdi Bey And The Motives171-186
Mehmet KURTOĞLU Vakıflarla İlgili İki Kitap / Two Books About Awqaf187-200
38 Yıl: Haziran 2012

Sayı: 37


Vakıflar Dergisi

Yıl: Haziran 2012     Sayı: 37         285 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Meltem AYDIN Halil Paşa İbn Pirî Vakfiyesi / Halil Pasha Son Of Pirî His Waqfiyye1-30
Mehmet Sami BAYRAKTAR Vezirköprü Köprülü Mehmed Paşa Namazgâhı ve Samsun Sultan Abdülaziz Namazgâhı İnşa Kitabesi / Köprülü Mehmed Paşa Prayer Area (Namazgâh) In Vezirköprü And Construction Inscription of Sultan Abdülaziz Prayer Area In Samsun31-46
Hasan DEMİRTAŞ Vakıf Araştırmalarında Kaynak Olarak Hurûfât Defterleri: Kangırı Örneği / Researches In Resource Foundation The Registries Hurûfât: Example Of Kangırı47-92
Enver ÇAKAR Baskil Yöresi (Elazığ) Zaviyeleri / Zawiyas in Baskil (Elazığ) Region93-130
Seyfi BAŞKAN Semerkand Şah-ı Zinde Yapıları / Samarkand the Shah Zinde Buildings131-166
Çiğdem GÜRSOY Ömer Hüsâmeddin ve Mehmed Vahid Efendilerin Para Vakıflarının Muhasebesi 1902-1936 / Accounting of the Monetary Waqfs Founded by Ömer Hüsâmeddin and Mehmed Vahid Efendi 1902-1936167-192
Nilgün ÇEVRİMLİ Değişik İşlevli Bir Grup Madeni Eser Örnekleri Üzerinde Görülen Ejder Figürleri Hakkında Bir Değerlendirme / An Evaulation of Dragon Figure That Appears on a Group Of Multı-Functional Metal Art Works193-222
Ayşe ERSAY YÜKSEL Değirmenyolu (Parlasan) Köyü Hacı Ahmed Camii / Hacı Ahmed Mosque in Değirmenyolu (Parlasan) Village223-244
İhsan Burak BİRECİKLİ Medine-i Urfa Şeriyye Sicillerine (204, 205, 218, 225 No’lu) Göre Urfa Kazası’nda Vakıflar 1845-1899 / Foundations in Urfa Province According to Urfa Court Registers With The Numbers of 204, 205, 218 and 225 Between 1845-1899245-264
İbrahim ABDULKERIM (Çev. Mustafa Altunkaya) 1948’den Günümüze Filistin İslamî Vakıfları ve İsrail Politikası / Palestinians Islamic Waqfs And Policy of Israel From 1948 to the Present Day265-276
Murat ŞENER Şam Livası Mufassal Tahrir Defteri / Damascus Mufassal Tahrır Book Dated 1535277-279

Toplam 38 fasikül