Türklük Araştırmaları Dergisi

Marmara Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi
1984 - Devam
İndeks ve içerik mevcut
(link: İSAM Kütüphanesi)
Eksiksiz
VII/6
15 fasikül - 15 mevcut, 0 eksik

1

Türklük Araştırmaları Dergisi

Yıl: 1984

Sayı: 1

1985


Türklük Araştırmaları Dergisi

Yıl: 1984     Sayı: 1     1985     365 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Mehmet Kaplan Orhun Abideleri'nde Mekân-İnsan Münasebeti1-6
Abdülkadir Donuk Eski Türk Devlet Teşkilâtında “Bey” Ünvanı ve Tarihî Gelişmesi7-10
İlhan Çeneli Nogay Atasözleri11-54
Mehmet Akalın Böğrüdelik Tatar Ağzı55-150
Âmil Çelebioğlu Türk Edebiyatında Yaşnâmeler151-286
İnci Enginün Tanpınar'ın Romanlarında Savaş287-306
Orhan Bilgin Merzifonlu Dedezâde Mehmet Hilmî Efendi (1240-1329/1825-1913)307-324
İlhan Şahin Ahi Evran Vakfiyesi ve Vakıflarına Dâir325-341

Kitabiyat
Timur Kocaoğlu Yūsuf Khāṣṣ Ḥājib, Wisdom of Royal Glory (Kutadgu bilig) A Turco-Islamic Mirror for Princes, Translated with an Introduction and Notes, by Robert Dankoff. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1983; X + 281 sayfa345-346
Mustafa Argunşah Şükrü Elçin Armağanı, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Armağan Dizisi: I, Ankara 1983347-349
Nasrullah Özsoy Mehmet Kaplan'a Armağan, Dergâh Yayınları: 110, Armağan Kitapları: I, İstanbul 1984, 316 + 12 s.349-350
Nasrullah Özsoy Ölümünün Yirmibeşinci Yılında Yahya Kemal Beyatlı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 53, Seri III, Sayı: A. 14, Ankara 1983, 295 s.350-351
Nasrullah Özsoy Türk Kültürü raştırmaları, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş'ın Hatırasına Armağan, Yıl XVII-XXI/1,2. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1983, XXIV + 368 s.351-352
Mustafa Argunşah Prof. Dr. Mehmet Akalı, Modern Lengüistiğe Giriş, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir 1983352-354
Sema Uğurcan Doç. Dr. İsmail Parlatır, Recaîzade Mahmud Ekrem Hayatı, Eserleri, Sanatı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları, 340, Ankara 1983, 310 s.354-355
Sema Uğurcan Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi - Prof. Dr. Harun Tolasa Özel sayısı, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir 1983, 228 s.355-358
Kemal Beydilli Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, Çeviren Prof. Dr. Coşkun Üçok. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1982, XVI + 502 s.358-365
2

Türklük Araştırmaları Dergisi

Yıl: 1986

Sayı: 2

1987


Türklük Araştırmaları Dergisi

Yıl: 1986     Sayı: 2     1987     256 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Metin Akar Şeyyad Hamza Hakkında Yeni Bilgiler1-14
Coşkun Alptekin Musul Atabeğliği Zamanında Posta Teşkilatı15-17
İdris Bostan Girid'e Dâir Bir Lâyiha19-23
İdris Bostan Galata Tersânesinin 1527 -1528 Yılına Ait Gelir-Gider Muhâsebesi25-51
Âmil Çelebioğlu Süleyman Nahifi'nin Hicretü'n-Nebi Adlı Mesnevisi53-87
Nadir Devlet Yusuf Akçura'nın Hayatı (1876-1935)89-103
Ziyad Ebüzziya Bedeli Çanakkale'de105-110
İnci Enginün Çanakkale Zaferinin Edebiyata Aksi111-129
Mücteba İlgürel Atatürk'ün Bilinmeyen Bir Telgrafı131-136
Mehmet Kaplan Mehmet Akif ve Çanakkale Savaşı137-144
Timur Kocaoğlu Türkistan Türk Edebiyatında Modern Hikâye ve Romanın Doğuşu145-154
Şevket Rado Aramızdaki Orhan Veli155-160
Ahmet Topaloğlu Cevahirü'l-Asdaf Üzerinde Yapılan Çalışmalar ve Zajaczkowski'nin Eseri161-183
Sema Uğurcan Ahmed Midhat Efendi'nin Hatıratı ile Romanları Arasındaki Münasebet185-199
Mustafa Çetin Varlık XVI. Yüzyıl Osmanlı İdârî Teşkîlâtında Kütahya201-239

Kitabiyat
Acar Sevim Heinrich Böll, Gruppenbild mit Dame, Almanya 1971, 374 sayfa243-245
Ali Karaca Doç. Dr. Cevdet Küçük, Osmanlı Diplomasisinde Ermnei Meselesinin Ortaya Çıkışı (1878-1897), İstanbul 1984, XV + 200. İstanbul Üniversitesi Yayınları No. 3265, Edebiyat Fakültesi yayınları No. 3201245-247
Mustafa Argunşah Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar: 3 Tip Tahlilleri, İstanbul 1985, 204 s.247-249
Sema Uğurcan Cenab Şahabeddin'in Bütün Şiirleri, Hazırlayanlar: Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil, Necat Birinci, Abdullah Uçman, İstanbul 1984, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 3248, 589 s.250-252
Nadir Devlet Mim Kemal Öke, İngiliz Casusu Prof. Arminus Vambery'nin Gizli raporlarında II. Abdülhamid ve Dönemi (Üçdal Neşriyat), İstanbul 1983, 173 s. (I. bsk.) Mim Kemal Öke. Belgelerle Bir Devletlerarası casusun Yaşam Öyküsü, İstanbul 1985, 200 s. + 11 res. (2. bsk.)252-253
Mücteba İlgürel Abdülkadir Özcan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tezleri (Lisans-Doktora), İstanbul 1984, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları, no: 3249. VIII + 296253-254
Emine Gürsoy-Naskali Sarah Moment Atış, 'Semantic Structuring in the Modern Turkish Short Story, An Analysis of the Dreams of Abdullah Efendi and Other Short Stories by Ahmet Hamdi Tanpınar', Leiden 1983254-255
Kemalettin Köroğlu Nuray Yıldız, Eskiçağ Kütüphaneleri, İstanbul 1985, XVI + 460 sayfa, 19 levhada 53 resim, 2 harita (Marmara Üniversitesi Yayınları No: 421, Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 3)255-256
3

Türklük Araştırmaları Dergisi

Yıl: 1987

Sayı: 3

1988


4

Türklük Araştırmaları Dergisi

Yıl: 1989

Sayı: 4

1989


Türklük Araştırmaları Dergisi

Yıl: 1989     Sayı: 4     1989     310 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Ahmet Ağırakça Büveyhîler Devrinde Türk Kumandanları: Alptekin1-18
Louis Bazin Fransız Türkolojisinin Tarihine Bir Bakış19-34
İnci Enginün Abdülhak Hâmid'e Mektuplar35-46
Muhsin Hesapçıoğlu Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmen Adaylarının Meslek Seçimi47-52
Mehmet Kaplan Merkad-i Fatih'i Ziyaret53-60
Mübeccel Kızıltan Mehmet Hazîn ve Surnamesi61-98
Hee Lee, Soo XIII-XV. Asırlarda Kore'de Müslüman Türkler ve Uygurca'nın Kullanılması99-102
Hee Lee, Soo Rusya Türklerinin Uzak Doğu'ya Göçleri ve Kore'de Türk Toplumu (1920-1950)103-118
Nezahat Öztekin Fazli'nin Gül'ü Bülbül'ü Üzerine Bir İnceleme119-134
Necdet Öztürk Ferecik'in Süleyman Paşa Tarafından Fethine Dair135-145
Bilge Seyidoğlu Zeynep'te Halk Edebiyatı Unsurları147-158
Faruk Sümer Selçuklular Devrinde Türkiye'de Madenler159-164
Mustafa Zeki Terzi Abbâsî Kara Ordusunun Merkezî İdaresi ve Sınıfları165-177
Bülent Yorulmaz Hint Basınında Hlide Edib Adıvar179-182

Evliya Çelebi Semineri BildirileriMarmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi İstanbul, 28-29 Eylül 1987
Zeki Arıkan Evliya Çelebi'nin Elmalı-Alanya Yolculuğu185-213
Feridun M. Emecen Evliya Çelebi'nin Manisa'ya Dair Verdiği Bilgilerin Değeri215-223
Nejat Göyünç Evliya Çelebi'nin Mardin ve Yöresi Hakkında Yazdıkları225-227
Mustafa İsen Edebiyat Tarihimizin Kaynaklarından Evliya Çelebi Seyahatnamesi229-233
Ceval Kaya Evliya Çelebi'de Geçen Bir Yer Adı Hakkında235-247
Ercüment Kuran XVII. Asır Anadolu Tarihi Kaynağı Olarak Evliya Çelebi249-252
Yücel Özkaya Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre Anadolu'daki Şehirlerin Ev, Mahalle Sayısı ve Ticaretleri253-282
Saim Sakaoğlu Evliya Çelebi'nin Naklettiği Efsanelerin Türk Efsaneleri İçindeki Yeri283-291
İlhan Şahin Evliya Çelebi'nin Urfa Hakkında Verdiği Bilgilerin Arşiv Belgeleri Işığında Değerlendirilmesi293-298
Mustafa Çetin Varlık Evliya Çelebi'ye Göre Kütahya ve Bu Bilgilerin Arşiv Belgeleri ile Karşılaştırılması299-308

Haberler
309-310
5

Türklük Araştırmaları Dergisi

Yıl: 1989

Sayı: 5

1990


Türklük Araştırmaları Dergisi

Yıl: 1989     Sayı: 5     1990     383 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Walther Hinz; çeviren Acar Sevim İslam'da Ölçü Sistemleri1-82
Yavuz Akpınar Azeri Edebiyatında Namık Kemal83-150
Said A. F. Ashour; çeviren Zekai Kurşun Türklerin İslâm Dünyasını Birleştirme Gayretleri151-164
Dündar Aydın Belge ve Kaynaklara Göre Nef'i'nin Dedesi Mirza Ali'nin Hayatı ve Soyu165-184
Faruk Bilici Arşivcilik Öğretimi ve Türkiye’de Başlatılan Uygulama185-210
Orhan Bilgin Aşki Mustafa Efendi ve Aşk-Nâme’si211-222
Âmil Çelebioğlu Anadolu’nun Türkleşmesinde Mevlânâ’nın Rolü223-248
Nâdir Devlet Türkiye Dışındaki Türkçe Yayınlar (Kuzey Kafkasyalıların Varşova'daki Türkçe Yayınları)249-260
Esra Karabacak Ahmet Cevdet Paşa'nın Dilbilgisi Kitapları Üzerine Bir İnceleme261-270
Günay Kut, Hatice Aynur Mir'at-ı İstanbul Üzerine271-282
Pierre Oberling, çev. Ahmet Kanlıdere Kıbrıs'taki Son Gelişmeler283-288
Ahmet Şimşirgil Osmanlı Taşra Teşkîlatında Rûm Beylerbeyliği289-299
Sema Uğurcan Namık Kemal ile Ahmet Midhat Efendi Münasebetleri301-314
Mustafa Çetin Varlık Kütahya'nın Şehzâde Sancağı Olarak İdaresi315-324
Nuray Yıldız Eskiçağda Yazı Malzemesi Olarak Kullanılan Parşömen325-364

Kitabiyat
M. Hanefi Bostan Yusuf Halaçoğlu, XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun İskân Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi, TTK 1988, XX + 179 sayfa, 2 harita365-369
Vahdet Engin Enver Ziya Karal, Selim III'ün Hat-tı Hümayunları --Nizam-ı Cedit--, 1789-1807, TTK, 1988, 2 b. 211 s.369-373
Bülent Yorulmaz M. Kemal Öke, Güney Asya Müslümanlarının İstiklâl davası ve Türk Millî Mücadelesi (1919-1924), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 995 Ankara 1988, 197 s.373-378
Oğuz Karakartal Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası III, Hazırlayanlar: Nermin Suner Pekin, Dr. Muhtar Tevfikoğlu, İstanbul Fetih Cemiyeti Yahya Kemal Enstitüsü Neşriyâtı, Özel Matbaası, İstanbul 1988, 375 s.379-382
Nüket Esen Haldun Taner'in Hikâyelerinin İngilizce Çevirisi Üzerine382-383
6

Türklük Araştırmaları Dergisi

Yıl: 1990

Sayı: 6

1991


Türklük Araştırmaları Dergisi

Yıl: 1990     Sayı: 6     1991     436 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Mustafa Argunşah 15. YY'da Yazılmış Tuhfe-i Murâdî isimli Cevhernâmede Geçen Değerli Taşlarla İlgili Terimler1-20
İdris Bostan İzn-i Sefine Defterleri ve Karadeniz'de Rusya ile Ticaret Yapan Devlet-i Aliyye Tüccarları 1780-184621-44
İsmail Çetişli Kıskançlığın Romanı “Zehra”45-65
Katharina Mommsen; çeviren Hakan Çil Goethe'nin Şark İmajı67-8467-84
Yaşar Çoruhlu Uygurca Yazılmış Oğuz Kağan Destanı'ndaki Bazı Unsurların Türk Sanat Tarihi ile İlişkileri Üzerine Notlar85-110
Aşki Mustafa Efendi; tanıtan İsmail E. Erünsal Aşkî Mustafa Efendi ve Medine Tarihine Dâir Eseri111-125
Oğuz Karakartal 1922'lerde Türk Edebiyatında Sevilen Bir İtalyan Yazar: Roberto Bracco: Türk-İtalyan Edebi Münasebetlerine Dair127-134
Aydın Oy Tekirdağ İli Yer Adları: Yörgüç135-140
Ali Öngül Nuruosmaniye Kütüphanesi141-150
Besim Özcan Kaptan-ı Derya Mahmud Paşa151-163
Hüseyin Salman Basmıllar ve Beşbalık Bölgesinin Diğer Türk Boyları165-201
Acar Sevim Goethe ve Arap Dünyası203-212
Acar Sevim Realist Bir Romanımız: Araba Sevdası213-230
Ahmet Şimşirgil Osmanlılar İdaresinde Zile Şehri (1455-1574)231-243
Rahim Tarım Ercüment Ekrem Talu Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi245-309
Fatma Türe Jane Eyre ve Muhazarat311-316
Abdullah Uçman Rıza Tevfik'in Estetikle İlgili Yazıları I317-330
Sema Uğurcan Makbule Leman: Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri331-408
Ömer Seyfettin, derleyen Mustafa Argunşah Uzun Ömür / Ezeli Bir Roman409-416

Kitabiyat
İnci Enginün Azade-Ayşe Rorlich, The Volga Tatars A Pofile in National Resilience, Hoover Institution, Stanford University, 1986, 288 s.417-423
Ahmet Şimşirgil Feridun M. Emecen, XVI. Asırda Manisa Kazâsı, İstanbul: Ataütürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1989, 362 s.423-429
İnci Enginün Eski Harfli Türkçe Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu, 1. c. Kültür ve Turim Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı Yayınları, Ankara 1987429-430
İnci Enginün Türkiye Basmaları Toplu Kataloğu: Arap harfli Türkçe Eserler (1729-1928) 1. c. v b. 1.430
Mücteba İlgürel Mübahat S. Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usûl, İstanbul 1990, İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Yay., No. 3579, XVI + 175431
Orhan Sönmez Edward A. Allwort, The Modern Uzbeks. From the Fourteenth Century to the Present, A Cultural History, Stanford, California: Hoover Institution Press, 1990, XIV + 410 s.433-436
7

Türklük Araştırmaları Dergisi

Yıl: 1991-92

Sayı: 7

1993


Türklük Araştırmaları Dergisi

Yıl: 1991-92     Sayı: 7     1993     589 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Nihat Öztoprak Âmil Çelebioğlu'nun Hayatı ve Bibliyografyası1-12
Nahid Aybet, İsmail Yakıt, Yaşar Akdoğan, Nejat Sefercioğlu Âmil Çelebioğlu'nun Ölümü İçin Yazılanlardan13-16
Nejat Sefercioğlu Şâir Âmil Çelebioğlu (Hayrâni)17-51
Abdulkerim Abdulkadiroğlu Sofuzâde Mehmed Tevfik Efendi ve On Üç Naziresi- Yirmi İki Na’tı53-90
Metin Akar Fas Arapçasında Osmanlı Türkçesinden Alınmış Kelimeler91-110
Hüseyin Ayan Bir Nazire Mecmûası111-118
Franz Babinger; çeviren Necdet Öztürk Beş Bosnalı Osmanlı Tarih Yazarı119-122
Orhan Bilgin Şeyhi Hakkında Yeni Bilgiler123-139
Müjgan Cunbur Eski Şiirimizde Kâbe ve Kâbe Ziyaretleri141-171
Hüseyin Çelik Sultan V. Murad ile İlgili İngiliz Gizli Belgeleri173-186
Sabahat Deniz Cemşîd-ü Hurşîd Mesnevisî’ndeki Temsilî Hususiyetler187-202
Şükrü Elçin Hasanü’l-Şükri’nin Veysel Karâni Hikâyesi203-242
İsmail E. Erünsal Türk Edebiyatının Arşiv Kaynakları V.: XVI. Asır Divan Şairleriyle İlgili Bazı Arşiv Kayıtları243-258
Emine Gürsoy-Naskali Kumuk Şairi Alişeva259-279
Osman Horata Cemâli’nin Hümâ ve Hümâyûn Mesnevîsi281-306
Mustafa İsen Mutasavvıflara, Sufî Şairlerince Yazılan Mersiyeler ve Sufî Düşüncesine Göre Ölüm307-326
Cahit Kavcar Yunus’a Göre Sözün Değeri327-336
Tunca Kortantamer Genç Edebiyat Araştırmacısının Yanlışları337-365
Cemal Kurnaz Ümmî Divan Şairleri367-391
Günay Kut, Hatice Aynur Damat İbrahim Paşa’nın İstanbul’da Yaptırdığı Çeşmelerin ve Sebillerin Kitabeleri393-422
Sabahattin Küçük 16.Yüzyıl Şâirlerinden Bursalı Rahmi Çelebi ve Şiirleri423-472
Ahmet Mermer Âzerî İbrahim Çelebi ve Nakş-ı Hayâl’i473-500
Saim Sakaoğlu Türkiye’de Mahallî Fıkra Tipleri501-515
Ahmet Sevgi Câmi’nin Kırk Hadîsi’nin Türkçe ve Arapça Manzûm Bir Tecümesi Üzerine517-536
Abdullah Uçman Devriyyeler Üzerine Rıza Tevfik’in Yayımlanmamış Bir Makalesi537-564
Tahir Özgür Ali Şir Nevayî ve Fuzulî Arasında Bazı Benzerlikler565-577
Christine Woodhead Kuru Kadı Hikayesi: Peçevi, Ömer Seyfettin, and the Headless Corpse579-589
8

Türklük Araştırmaları Dergisi

8

1997


Türklük Araştırmaları Dergisi

    8     1997     602 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Gülden Sağol Prof. Dr. Mehmet Akalın 16.1.1933 - 31.5.19917-13
Hasan Akay Cenab Şahabettin'in Aşk Felsefesi15-30
Bülent Aksoy Sultan III Selim'in Öldürülmeden Bir Gece Önce Bestelediği Şarkı31-34
Nazan Aksoy Türk Romanında Kadın İmgesi35-41
Nesrin Altun Türkiye Türkçesi ve Azeri Türkçesinde Fiiller43-68
Mustafa Argunşah Gözleve Kırım Tatar Türkçesiyle Bir Halk Hikayesi ve Dil Hususiyetleri69-92
Franz Babinger; çeviren Necdet Öztürk Osmanlı Şam Valileri93-107
Gerard Clauson; çeviren Ceval Kaya Erken Türkçede Yabancı Unsurlar109-118
Hüseyin Çelik Türk Dostu İngilizlerin Gözüyle Ahmet Vefik Paşa119-125
Nadir Devlet "İpek Yolları Araştırmaları: Diyalog Yolları" (Integral Study of the Silk Roads: Roads of Dialogue) Unesco Bozkır Yolu Ekspedisyonu 19 Nisan-18 Haziran 1991127-145
İnci Enginün Tataristan İzlenimleri147-153
Halil Ersoylu Atatürk'ün Nutuk Dilindeki Batı Kaynaklı Kelimeler155-194
Nüket Esen Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Bir Mektubu195-197
Muhammet Gür Süleyman Nazif'in Hususi Mektupları199-232
Emine Gürsoy Naskali Türkçede Parmak ve Beş Parmağın İsimleri233-240
Hüseyin Hacıoğlu Tac Et - Tevarih'in Türkçesi241-247
Mustafa Sinan Kaçalin Abdullah Sabri Karter'in Divanu Luğâti’t-Türk Çevirisi Üstüne249-252
Esra Karabacak Bergamalı Kadri'nin Müyessiretü'l - Ulûm'u ile Ahmed Cevdet Paşa'nın Dilbilgisi Kitaplarındaki Terimler Üzerine Bir İnceleme253-283
Oğuz Karakartal Türk - İtalyan (Trablusgarp) Savaşı ve Bir Kitap: 'İtalya'da Türk Esirlerinin Hayatı'285-290
İdris Güven Kaya Ahmet Haşim'in Sanat, Edebiyat ve Dille İlgili Yazıları291-309
Mübeccel Kızıltan Mensur - Mansur Karışık Bir Yazma Eser: Tarih-i Azadbaht311-356
Günay Kut Hint Edebiyatından Türk Hikâyelerine357-377
Gülden Sağol Kur'an' ın Türkçe Tercüme ve Tefsiri Üzerinde Yapılan Çalışmalar379-396
Mesut Şen Bâbur'un Mektupları397-462
Ahmet Şimşirgil 15 ve 16. Asırlarda Turhal463-494
Ahmet Taşağıl Çin Kaynaklarına Göre 840 Yılından Önce Kırgızlar495-510
Recep Toparlı Hafız-ı Harezmi'nin Sultan İbrahim'in Ölümü Üzerine Yazdığı Mersiye511-524
Himmet Uç Roman ve Romancılık525-533
Abdullah Uçman Samih Rifat'ın Nefesleri: 'Nefayisü'l - Enfas535-554
Tahir Üzgör Fuzulî'ye ve Gül Kasidesi'ne Dair555-576
Benjamin Lee Whorf Dil ve Mantık576-591

Değerlendirmeler
Harun Duman Hülya Baykal, Türk Basın Tarihi 1831-1923 (tanzimat-Meşrutiyet-Millî Mücadele Dönemleri), İstanbul 1990, 343 s.593-600

Orhan Söylemez Türkolog Tibor Halasi Kun (1914-1991) 77 Yaşında Vefat Etti.
601-602
9

Türklük Araştırmaları Dergisi

9

Mart 2001


10

Türklük Araştırmaları Dergisi

10

Eylül 2001


11

Türklük Araştırmaları Dergisi

11

Mart 2002


Türklük Araştırmaları Dergisi

    11     Mart 2002     336 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Mustafa Sabri Küçükaşçı Erken Dönem Arap-İslâm Edebiyatında ‘Türk’ Tasavvuru7-29
İsmail Kara Tarih ve Hurafe: Çağdaş Türk Düşüncesinde Tarih Telâkkisi31-70
Ahmet Şimşirgil Kızılelma’nın Muhafızları: Osmanlı Uyvarında Resmî Görevli ve Hizmetliler71-99
Ufuk Gülsoy Savaş Gemisinde Yortu Âyini: Gayrimüslim Osmanlı Neferleri ve İbadet Hakları101-115
Sema Uğurcan Osmanlı-Türk Romanında Kadın Tipleri117-126
Mehmet Özden Mustafa Kemal Atatürk Döneminde Kemalizm: Öğretmen Kemalizminin Bir Örneği Olarak Mediha Muzaffer ve 'İnkılabın Ruhu'127-138
Timur Kocaoğlu Mançu Sarayındaki Beş Dilli Türkçe Sözlük: Wu Ti Ch’ing Wen Chien139-149
Sadık Gavay 1916 Yılı Kırgız Ayaklanması151-160
Nadir Özbek The Bashkir Nationality Question and Zeki Velidi Togan in the Russian Revolution and the Civil War, 1917-1921161-180
Büşra Ersanlı Geleneğin İhyâsı: Türkistan’da Edeb/Adab Dersleri ve Siyasî Kültür181-196
Fedora Arnaut Moldova-Gaguz Yeri Özerk Bölgesinde Gagauz Türkçesi ile Eğitim ve Karşılaşılan Sorunlar197-207
Georges Ostrogorski; çeviren Mustafa Daş Türk İmpratorluğu’na Vergi Veren Devlet: Bizans209-221

Değerlendirmeler
İlhami Durmuş Bilge Kağan Dönemine Ait Yeni Arkeolojik Çalışmalar223-232
Charles Wilkins Osmanlı Tarihinin Suriye’deki Kaynakları: Şam Tarihî Vesikalar Merkezi (Merkez El-Vesâ’ik El-Tâ’rihiyye)233-246
Mehmet İnbaşı The Balkan Province of the Ottoman Empire: Economy, Society, Culture: XVIIIth-XXth Centuries (Sofya, 5-6 Ekim 2001)247-255
Erhan Afyoncu Çözülemeyen Bir Muamma: Osmanlı İmparatorluğu Nasıl Kuruldu?257-266
Erhan Afyoncu İntihalden de Öte; Edepsiz İntihal!267-273
Yunus Koç Ümit Hassan, Osmanlı: Örgüt-İnanç-Davranış'tan Hukuk-İdeoloji'ye275-282
Fatih Yeşil Askerî Tarihten Ordulaştırılan Toplumların Tarihine: Osmanlı Tarihi İçin Yeni Perspektifler283-292
Gün Soysal Rusya Müslümanları Hakkında Almanya’da Yapılan Yeni Çalışmalar293-302
İbrahim Kalkan Kazaklar ve Kazakistan'ın Tarihi ile İlgili Çalışmalar (1991-2001)303-328
Mehmet Demir Türklük Araştırmaları Dergisi İndeksi (1-10)329-336
12

Türklük Araştırmaları Dergisi

12

Eylül 2002


Türklük Araştırmaları Dergisi

    12     Eylül 2002     428 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


M. Said Polat Coşkun Alptekin'in Hayatı ve Eserleri9-20
Mustafa S. Küçükaşçı Türk Hakimiyetine Kadar Arap-İslâm Edebiyatında “Türk” Tasavvuru21-39
Sadi S. Kucur Nizamülmülk'ün Siyâset-Nâme'sine Selçuklu Devlet Teşkilâtı Açısından Bir Bakış: Emîr-i Hares ve Emîr-i Dâd Örneği41-72
Erdoğan Merçil “Tuzgu” Kelimesi ve Selçuklu Devrinde Kullanılışı73-78
Gülay Öğün Bezer Türkiye Selçukluları'nın Güneydoğu Siyaseti ve I. Haçlı Seferinin Bunun Üzerindeki Etkileri79-113
Adnan Çevik Selçuklular Zamanında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Hüküm Sürmüş Bir Türkmen Beyliği: Dilmaçoğulları115-162
Adnan Eskikurt Musul Atabeg Hakimiyeti Döneminde el-Cezîre Bölgesinin Tarihi Coğrafyası (521-660/1127-1262)163-186
Enver Konukçu Aras Boyunda Bir Ortaçağ Şehri: Sürmeli187-193
Abdülkerim Özaydın Selçuklular Zamanında Suriye'deki Bâtınî Faaliyetleri195-207
Işın Demirkent Haçlı Seferleri Döneminde Yakındoğu Kültürünün Batı'ya Taşınması ve Bunun Avrupa Toplumuna Etkileri Üzerine209-218
Sait Kofoğlu Selçuklu Sonrası Güneybatı Anadolu'da Bir Uç Beyliği: Eşrefoğulları219-231
Cüneyt Kanat İlhanlı Hükümdarı Teküdar'ın Müslümanlığı Kabulü ve Bunun Memluk Devleti'ndeki Yankıları233-247
Cengiz Tomar Kılıç'tan Kaleme: Memlûklar ve Entellektüel Hayat249-259
Ramazan Şeşen İlk Devir Osmanlı Âlimleri ve Yazdıkları Eserler261-292
Mustafa Daş Osmanlı Tesiri ile Bizans Sarayında Oluşturulan 'Yeniçeri Muhafız Birliği' Hakkında293-304

Değerlendirmeler
Osman G. Özgüdenli Çağrı Bey'in Oğulları Tarafından Bastırılmış Bazı Sikkeler ve Sağladıkları Bilgiler305-321
Esko Naskali Bir Karesi Parası Hakkında Notlar323-325
Yusuf Ayönü Alexis G. C. Savvides, Byzantinotoypkika Melethmata Aνατύπωση άρθρων 1981-1990, Atina 1991327-333
Lütfi Şeyban İnternet'te Endülüs Tarihi335-348
Okan Yeşilot Azerbaycanlı Bir Ortaçağ Tarihçisi: Ziya Bünyadov (1923-1997)349-355

Bibliyografya
Markus Mode Avrasya Bozkırlarında Erken Dönem Atlı Göçebeler - I357-428
13

Türklük Araştırmaları Dergisi

13-14

Eylül 2003


Türklük Araştırmaları Dergisi

    13-14     Eylül 2003     209 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Rifa'at Ali Abou-el-Haj; çev. Selen Göbelez Sa'id'in Şarkiyatçılık'ından Bu Yana Batı Asya ve Kuzey Afrika Çalışmalarında Tarih Yazıcılığı7-28
Tahsin Görgün Osmanlı Düşüncesi Nasıl Anlaşılabilir? -Osmanlı Düşüncesi'nin Araştırılmasında Karşılaşılan Bazı Zorluklar Üzerine-29-46
Erol Özvar Servet ve Güvenlik Arasında Osmanlı Sultanı47-60
İsmail Kara Taşrada Meşrutiyet Ruhu: Akçaabat Müftüsü Mehmet İzzet Efendi ve "Mir'ât-ı Meşrutiyet" Risâlesi61-86
Sema Uğurcan Abdülhak Hâmid Tarhan'da Hayat-Eser İlişkisi87-96
Sait Kofoğlu Millî Mücadele'de Siyasî Bir Dönüm Noktası: Birinci İnönü Muharebesi ve Düzenli Orduya Geçiş97-125
Hüsamettin Arslan Aydınlanmış Devlet Himâyesinde Bilim: 1933 Türk Üniversite Devrimi ve Sürgün Alman Bilim Adamları127-148

Değerlendirmeler
Fatih Yeşil Oryantalizmden Ottomanizme: Yeni Nesil Osmanlı Çalışmalarına Bir Örnek Üzerine149-158
İbrahim Sezgin Birol Çetin, Osmanlı İmparatorluğu’nda Barut Sanayi (1700-1900), Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 2001159-174
Okan Yeşilot Kemal Özcan, Vatana Dönüş: Kırım Türklerinin Sürgünü ve Milli Mücadele Hareketi (1944-1991), İstanbul 2002175-180
Sebastian Cwiklinski Ahat Salihov, Nauçnaya Deyatel'nost' A. Validova v Rossii (Zeki Velidi Togan'ın Rusya'daki İlmî Faaliyeti), Ufa 2001181-183

Bibliyografya
Markus Mode Avrasya Bozkırlarında Erken Dönem Atlı Göçebeler - II185-209
14

Türklük Araştırmaları Dergisi

15

2004


15

Türklük Araştırmaları Dergisi

16

2004


Türklük Araştırmaları Dergisi

    16     2004     309 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Ekrem Demirli Klasik İslâm Nazariyatı ve Osmanlı Dşüncesi Arasında Selçuklu Köprüsü: Sadreddin Konevî ve Nazarî Tasavvufun Kuruluşu7-35
Adnan Eskikurt X-XIII. Yüzyıllar Arasında Aşağı Mezopotamya Havzasında Ziraî ve Ticarî Faaliyet37-57
Nadir Özbek Osmanlı İmparatorluğu'nda İç Güvenlik, Siyaset ve Devlet59-95
F. Hasan Arol Türkiye’de Kibrit Sanayiinin Gelişimi Işığında İktisadî Siyaset ve Düşüncenin Dönüşümü, 1875-195297-170
Ahmet Nezihi Turan Kırım'a “Dışarı”dan Gelip “İçeri”den Bakanlar171-178

Belge
Ayhan Yüksel Trabzon Valisi Sırrî Paşa’nın Bir Raporu Çerçevesinde Doğu Karadeniz’in Önde Gelen Aileleri (1880)179-199

Değerlendirmeler
Mustafa Birol Ülker, Bilgin Aydın Türkiye Haricinde Bulunan Osmanlı Kadı Sicilleri201-214
A. Mesud Küçükkalay İzmir Efrenç Gümrüğü Mukataası'na Ait 1802-1805 Tarihli 15 Adet Defterin Analizi215-223
Mehmet Kara Gaspıralı: Kiril ve Lâtin Alfabeleri Arasında Çeviri Programı225-232
M. Said Polat R. Steven Humphreys, İslam Tarih Metodolojisi, Bir Sosyal Tarih Metodolojisi, çev. Murtaza Bedir, Fuat Aydın, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004233-238
Mehmet Öz Erol Özvar, Osmanlı Maliyesinde Malikâne Uygulaması, Kitabevi, İastanbul 2003239-246
Haşim Şahin Şehzade Ali Vâsıb Efendi, Bir Şehzadenin Hâtırâtı: Vatan ve Menfâda Gördüklerim ve İşittiklerim, haz. Osman Selaheddin Osmanoğlu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2004247-254
Hüseyin Çınar Ahmet Nezihi (Turan), Oçen Jalko, Üç Günlük Dünya - Bir Günlük Hikâye, Paradigma Yayınları, İstanbul 2004255-261
Murat Elmalı A. Melek Özyetgin, Eski Türk Vergi Terimleri, KÖKSAV, Ankara 2004263-268

Vefeyât
Mustafa S. Kaçalin Prof. Dr. Şinasi Tekin (1933-2004)269-298
Mehmet Öz Prof. Dr. Rifat Önsoy (1942-2004)299-302

Abstracts

303-309

Toplam 15 fasikül