Türkiyat Mecmuası

İstanbul Darülfünunu / Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü
Ağustos 1925 - Devam
İndeks ve içerik mevcut
(link: DergiPark ve İSAM Kütüphanesi)
Eksiksiz
VII/3
20 fasikül - 20 mevcut, 0 eksik

İlk iki cildi 1925 ve 1928 yıllarında harf devriminden önce yayımlanmıştır. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün yayın organı olan Türkiyat Mecmuası, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Tarihi, Türk Sanatı ve genel olarak Türk Kültürü sahasında bilimsel makalelerin yayımlandığı akademik bir dergidir.

Türkiyat Mecmuası’nın 1950’lere kadar neşredilen ciltlerinde daha çok tarih, sanat tarihi, coğrafya, dil ve eski Türk edebiyatıyla ilgili konularda araştırma ve incelemelerin yayımlandığı, özellikle yeni Türk edebiyatı alanındaki makalelerin IX. ciltten sonra yer aldığı dikkati çekmektedir. 1997’de çıkan son sayı kitâbiyat bölümündeki birkaç yazı dışında tamamen edebiyat ve dil ağırlıklıdır. Türkiyat Mecmuası yılda en az iki defa çıkacağı belirtilmiş olmasına rağmen bu karar gerçekleştirilememiştir. M. Fuad Köprülü (altı cilt, 1925-1939), M. Cavit Baysun (beş cilt, 1951-1958) ve Ahmet Caferoğlu’nun (üç cilt, 1969-1972) müdürlükleri döneminde nisbeten düzenli çıkmış, bugüne kadar ancak yirmi cilt yayımlanabilmiştir: I. cilt 1925, II. cilt 1928, III. cilt 1935, IV. cilt 1934, V. cilt 1936, VI. cilt 1939, VII. ve VIII. ciltler birlikte 1942, IX. cilt 1951, X. cilt 1953, XI. cilt 1954, XII. cilt 1955, XIII. cilt 1958, XIV. cilt 1965, XV. cilt 1969, XVI. cilt 1971, XVII. cilt 1972, XVIII. cilt 1976, XIX. cilt 1980, XX. cilt 1997. Mecmuanın bazı ciltleri özel sayı niteliğinde hazırlanmıştır. IV. cilt 18 Ağustos 1934’te Dolmabahçe Sarayı’nda toplanan II. Dil Kurultayı’na, X. cilt M. Fuad Köprülü’nün 60. doğum yıl dönümünün kutlanmasına, XV. cilt Haziran 1968’de vefat eden M. Fuad Köprülü’nün hâtırasına, XVII. cilt Malazgirt Meydan Savaşı’nın 900. yıl dönümüne, XVIII. cilt Türkiyat Mecmuası’nın kuruluşunun 50. yıl dönümüne ithaf edilmiş, XX. cilt, Türkiyat Enstitüsü’nün kuruluşunun 70. yılı münasebetiyle başta M. Fuad Köprülü olmak üzere vefat eden Türkiyat mensuplarının hâtırasına sunulmuştur. Türkiyat Mecmuası, Türkiye’de ve dünyada Türkoloji alanındaki önemli faaliyetleri duyuran ve bu alanda araştırma yapanlar için başta gelen bir kaynak olma özelliğini uzun süre korumuştur.

Dergi 2011 yılından itibaren yılda iki kez olmak üzere tekrar yayımlanmaya başlamıştır.

1 Birinci Cild

Ağustos 1925


Türkiyat Mecmuası

Birinci Cild         Ağustos 1925     352 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Tedkikler
Köprülüzade Fuad Meddahlar: Türklerde Halk Hikâyeciliği Tarihine Ait Bazı Maddeler1-46
Wilhem Barthold, Çev: Köprülüzade Cemal Bey Orta Asya'da Moğol Fütuhatına Kadar Hristiyanlık47-100
M. Yaltkaya Selçukîler Devrinde Mezahib101-118
Köprülüzade Fuad Lütfi Paşa119-150
Gize Firederich, Çev: Köprülüzade Cemal Bey Osmanlı İmparatorluğunun Teşekkülü Meselesi151-171
Ali Yöntem Nedim'in Hayatı ve Muasırlarının Telakkileriyle Yaşadığı Devirde Edebî Mevkii172-184
Köprülüzade Fuad Oğuz Etnolojisine Dair Tarihî Notlar185-211
Abdülkadir İnan “Kitab-ı Dede Korkut” Hakkında212-220
Wilhem Barthold, Çev: Ragıb Hulusi Bey Kutadgu Bilig'in Zikrettiği Buğra Han Kimdir?221-226
Necib Asım Uygur Yazısıyla “Hibetü'l-Hakayık”ın Diğer bir Nüshası227-229
Ludvig Ligeti, Çev: Ragıb Hulusi Bey “Kırgız” Kavim İsminin Menşei230-249

Notlar ve Vesikalar
Köprülüzade Fuad Harzemşahlar Tarihine Aid251-254
Köprülüzade Fuad Aybetü'l-Hakayık'a dair255-257
Abdülkadir İnan Türk Kabile İsimlerine Dair258-265

Tahlil ve Tenkitler
Clement Huart, çev. Ragıb Bey Garpta Şark Eserleri: Köprülüzade Mehmed Fuad, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, İstanbul, Matbaa-i Amire, 1919.266-280
J Mortdman, çev: Mübarek Galib Bey Garpta Şark Eserleri: Köprülüzade Mehmed Fuad, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, İstanbul, Matbaa-i Amire, 1919.281-287
Gyula Nemeth, çev. Ahmed Cemal Bey Garpta Şark Eserleri: Köprülüzade Mehmed Fuad, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, İstanbul, Matbaa-i Amire, 1919.288-289

Kitabiyat Tenkitleri
Köprülüzade Fuad Clement Huart: Mevlevi Evliyası291-293
Köprülüzade Fuad Bedrus Keresteciyan: Türkçenin İştikak Lugati İçin Bazı Mevadd294-296
Köprülüzade Fuad Rauf Yekta: Türk Musikisi Tarihi296-299
Köprülüzade Fuad J. Loran: Garbî Asya'da Bizans ve Selçukî Türkleri300-303
Von Rastarn, Çev: Ahmed Sabri Bey Grousset, Cengiz Han303-312
T. P., Çev: Ahmed Cemal Bey J. Viladimir T. : Cengiz Han313-318
J Mortdman, Çev: Ahmed Cemal Bey Ludwig Furer: Rüstem Paşa'nın Osmanlı Tarihi318-321
Köprülüzade Fuad Sadri Maksudof: Çinlilerle Moğolların “Huvay-hu”ları Orhun Kitabelerinin Oğuzları322-326

Haber
Köprülüzade Fuad Türkiyat Haberleri327-350
2 İkinci Cild

1926


Türkiyat Mecmuası

İkinci Cild         1926     640 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Makaleler
Fuad Köprülü Anadolu Beylikleri Tarihine Ait Notlar1-32
Wilhelm Thomsen Şarki Türkistanın Mazisine Dair33-60
Zeki Togan Oğuzların Hıristiyanlığı Meselesine Aid61-68
W. Barthold Ortaasya'da İslamiyetin İntişar Ettiği Zamana Ait Bir Abide69-74
Abdullah Taymas Kazan Yurdunda Bulunmuş Tarihi Bir Vesika: Sahib Giray Han Yarlığı76-102
Ali Yöntem Reis-İ Şâirân Osmanzâde Ahmed Tâib Efendi103-130
Abdülkadir Başkurdistanlı Türk Rivayetlerinde "Bozkurt"131-138
Edward Dulaurier Ermeni Müverrihlerine Nazaran Moğollar139-218
Fuad Köprülü Türk Klasik Edebiyatındaki Hususi Nazım Şekilleri219-242
H. Nihal-Ahmed Naci Anadolu'da Türklere Ait Yer İsimleri243-260
Ahmet Caferoğlu Mirza Şefi' Hakkında Notlar261-270
French Teshanor Osmanlılarda Coğrafya271-314
Zeki Togan Harezm'de Yazılmış Eski Türkçe Eserler315-346
Mübarek Galib Menteşeoğulları Devrine Ait Bazı Kabir Taşları347-364
Hamid Zübeyr Hacı Bektaş Tekkesi365-384

Notlar ve Vesikalar
W. Bartold Radlof'un "Lugatı"nı Yeniden Neşir Meselesi385-386
Necib Asım "Kırgız" Kelimesinin İştikakına Dair387-390
Necib Asım Türkçede "Kaf"ın "Ta"ya ve "Ta"nın "Dal"a İnkılabı ve Kırk Sayısının Aslı390-393
Zeki Togan Kert mi Kürt mü?393-396
Hamid Hamdi "Korkud"a Ait396-397
Abdülkadir Başkurdistanlı Bozkurt Hakkında397-398
Hasan Fehmi Sanat Tarihimize Ait Bazı Notlar398-400
Rifat Bilge "Süheyl ü Nevbahar"a Dair401-409
Fuad Köprülü İlk Osmanlı Sikkeleri Hakkında410-411
Fuad Köprülü Germiyan Beğliği Tarihine Ait412-414
Fuad Köprülü Pinti Hamid415-416
Fuad Köprülü "Aydınoğulları" Tarihine Ait417-426
Fuad Köprülü "Osmanzade Taib"e Dair427-429
Fuad Köprülü "Meddahlar" Makalesine Ait430-434
Fuad Köprülü "Fuzuli"ye Ait Bazı Notlar434-436
Fuad Köprülü Klasik Türk Nazmında "Rübai" Şeklinin Eskiliği437-441
Fuad Köprülü Harezmşahlar Devrinde Bir Türk Lisancısı "Muhammed bin Kays" ve Eseri441-444
Abdülkadir Başkurdistanlı "Umay" İlahesi Hakkında444-448

Tahlil ve Tenkitler

Tahlil ve Tenkitle
T. Karaliski Garbda Şark Eserleri449-464

Kitabiyat Tenkit ve Tahlilleri
Zeki Togan Mahdum Kulı Divanı ve Yedi Asırlık Türkçe Bir Manzume465-475
Fuad Köprülü Divan-ı Türki-i Sultan Veled...475-481
Fuad Köprülü "Ferheng-name-i Mısri" Yahut Muhtasar Bostan Tercümesi481-489
Fuad Köprülü İbn Hatib: Ferah-name489-497
Fuad Köprülü İsmail Hakkı: Kitabeler497-502
Fuad Köprülü Saadettin Nüzhet: Halk Şairleri. İkinci Kitap (Karacaoğlan)502-506
Fuad Köprülü Bahriye: Piri Reis - Naşir ve Mütercimi: Paul Kahle506-509
Fuad Köprülü Andre Godard: Gazne ve Gazne Abidelerindeki Kitabeler509-512
Fuad Köprülü Jan Deny: On Sekizinci Asır Sonunda Cezayir Türk Yeniçerilerinin Türküleri512-518
Abdülkadir Başkurdistanlı A.V. Anohin: Altay Şamanlığına Ait Mevad518-522
Ahmet Caferoğlu Profesör Kuzmin: Hakaslar522-525
Ahmed Caferoğlu A[leksandr Nikolayeviç] Samoyloviç: Osmanlı Türkçesinin Muhtasar Sarf ve Nahvi525-526
Ahmet Caferoğlu Orientalia526-528
W. Bartold M.T. Czaplikca: Tarihte ve Günümüzde Orta Asya Türkleri528-535
Stefan Zichy Şimal Kutbu Havalisi (Ural Ülkeleri) Hakkında Miladi 10uncu Asra Ait Bir Arapça Tezkire535-538

Haber
Fuad Köprülü Türkiyat Haberleri538-639
3 Cilt III

1926 - 1933


4 Cilt IV

1934


5 Cilt V

1935


Türkiyat Mecmuası

Cilt V         1935     380 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Makaleler
M. Yaltkaya Ebureyhan'ın Bir Kitabı1-26
M. Dulaurier Ermeni Müverrihine Göre Moğollar: Vartan'ın umumî tarihinden müstahreç27-48
Ragıp Özdem Dil Mükemmelliği ve Dil Mükemmelleştirme Görünceleri - II49-78
Pertev Boratav Anadoluda ve Türkmenler Arasında Köroğlu Destanının İzlerine Dair Yeni Notlar79-88
Abdülbaki Gölpınarlı Âşık Paşa'njn Şiirleri87-100
Akdes Kurat Peçeneklere Dair Araştırmalar101-140
Rıfkı Meriç Anadolu Türk Tarihi Vesikaları: Akşehir Türbe ve Mezarları141-212
İsmail Uzunçarşılı Halil Hamid Paşa213-268
Fekete Layoş İran Şahlarının İki Türkçe Mektubu269-274
Hikmet İlaydın Behram-ı Gûr Menkabeleri275-290
Fevzi Kurtoğlu XVI ıncı Asrın İlk Yarımında Gelibolu291-306
M. Yaltkaya Türklere Dair Arapça Şiirler307-326

Notlar
Pertev Boratav Köroğlu'na Ait Notlara İlave327-328
Ziyaeddin Fahri Türkçe-Fransızca Bir Lûgat328-330
Ziyaeddin Fahri İtalyanca-Türkçe Bir Lûgat330-331

Tahlil ve Tenkitler
Reşid Arat Hüeng-tsangs Tercümei Halinin Uygurca Tercümesi (Dr. A. Von Gabain)333-339
Abdülbaki Gölpınarlı Bektaşi Tomarı ve Nefesleri (Muhtar Yahya Dağlı)340-344
Orhan Gökyay Destan-ı Ahmet Haramî (A. Talat Onay)345-349
Hasan Ortekin Mihail Paleolog Devrinde Altın Ordu, Mısır ve Bizans Devletlerinin Mukabil Münasebetleri (G. V. Vernadskiy)349-350
Hasan Ortekin Eski Rus Tarihinde Karakalpaklar'ın Rolü (D. A. Rasovskiy)351-351
Hasan Ortekin Codex Cumanicus'un Menşe Meselesi Hakkında (D. A. Rasovskiy)351-352
Ahmet Caferoğlu İran Azerbaycanı Halk Edebiyatı Örnekleri (H. Sureja Szapszal)353-355
Pertev Boratav Sille Halk Şairleri (Zeki Dolbay)355-361
Ahmet Caferoğlu Buharalı Baha-üd-dîn Nakşbend (Gordlevskiy, V. A)361-364
Ahmet Caferoğlu Yukarı Talas Kadim Eserleri Meselesine Dair (İvanov, P. P.)365-367
Ahmet Caferoğlu Atısı Lakablı Yollığ Tiginin Sınfî Mensubiyeti (Kozmin N. N.)367-369
Ahmet Caferoğlu Sin-Dizyan Uygur Şivelerine Ait Malzeme (Malov, S. E.)370-370
Nihad Banarlı Halkevleri Dergilerinde Halk Edebiyatı Araştırmaları371-380
6 Cilt VI

1936 - 39


7 Cilt VII - VIII

Cüz I

1940 - 1942


Türkiyat Mecmuası

Cilt VII - VIII     Cüz I     1940 - 1942     368 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Makaleler
M. Köprülü Yeni Fârisî'de Türk Unsurları1-16
İsmail Uzunçarşılı Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya dair17-40
Şerefeddin Yaltkaya Tarihte Renk41-47
Helmuth Schee Türk Tarihinin Tetkiki Bakımından Türkçe Vesikaların Ehemmiyeti48-55
Reşid Arat Uygurlarda Istilahlara Dâir56-81
Ligeti Lajos Türkçe'de Uzun Vokaller82-94
Mecdut Mansuroğlu Anadolu Metinleri (XIII.Asır)95-104
Clemens Bosch Bergama Kral Hanedanının Şeceresi105-124
Wolfram Eberhard Çin Kaynaklarına Göre Orta ve Garbî Asya Halklarının Medeniyeti125-191
Osman Turan İlig Ünvanı Hakkında192-199
Tayyip Gökbilgin Macaristan'daki Türk Hakimiyeti Devrine Ait Bazı Notlar200-211
Abdullah Taymas Divanü Lûgat-it Türk Tercemesi212-252
Ahmet Ateş Metin Tenkidi Hakkında253-267
Helmuth Ritter Mevlânâ Celâleddin Rûmî ve Etrafındakiler268-281
Robert Anhegger Martoloslar hakkında281-320
Şerefeddin Yaltkaya Arap Lûgat ve Gramercileri Arasında Türkler321-322
H. Erzi Osmanlı Devletinin Kurucusununİsmi Meselesi323-326
Sadeddin Buluç Anadolu Ağızları Bibliyografyası327-333

Tahlil ve Tenkitler
A. Adnan Yusuf Hikmet Bayur: Türk İkılap Tarihi335-340
Reşit Arat Eski Türkçe'nin Grameri341-344
İ. Akyol Türkiye Hakkında Yeni Bir Eser344-345
Mecdut Mansuroğlu Türkçe ve Moğolca'da Vurgu (K. Grönbech)345-347
Mecdut Mansuroğlu Türkçe Kitabeler (K. Grönbech)347-348
A. Temir Moğolların Gizli Tarihi349-351
Ş. Bastav Kalizler, Hazarlar ve Macarlar351-356
Abdullah Taymas Yarlıklara Dair356-362
Ömer Barkan Karagöz362-368
8 Cilt VII - VIII

Cüz II

1945


9 Cilt IX

1946 - 51


10 Cilt X

1951 - 53


Türkiyat Mecmuası

Cilt X         1951 - 53     412 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Makaleler
Ömer Barkan Tarihî Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi1-26
Ahmet Ates İbn Sina, Risalat al-İksîr27-54
Hasan Eren Onomatopée'lere Ait Notlar55-58
R. Arat Türk Şivelerinin Tasnifi59-138
Faruk Sümer Döğerlere Dair139-158
Fevziye Abdullah Muallim Naci İle Recaizade Ekrem Arasındaki Münakaşalar ve Bu Münakaşaların Sebep Olduğu Edebi Hadiseler159-200
A. Caferoğlu Türk Onomastiğinde “At” Kültü201-212
Abdulkadir İnan Yakut Şamanizmindeki İjä Kııl213-216
M. Gökbilgin Murad I. Tesisleri ve Bursa İmareti Vakfiyesi217-234
Abdulkadir Karahan Kırk Hadis Tercümelerine Umumî Bir Bakış ve Ankaralı İsmail Rüsûhî'nin Tercüme-i Hadîs-i Erbaîn'i235-242
Omeljan Pritsak Mahmud Kâşgarî Kimdir?243-246
Semavi Eyice İstanbul'da Bazı Cami ve Mescid Minareleri247-268
Hrand Andreasyan Ermeni Seyyah Polonyalı Simeon'un Seyahatnamesi (1608-1619)269-276
Bernard Lewis İzlanda'da Türkler277-284
M. Uluçay Manisa Şer'iye Sicillerine Dair Bir Araştırma285-298
M. Aktepe XIV. ve XV. Asırlarda Rumeli'nin Türkler Tarafından İskanına Dair299-312
J. Eckman Kelime Ortasında Anorganik “B, P” ve “M”-nin Türemesi313-320
M. Baysun Hasan-Beyzade Ahmed Paşa321-340
Mecdud Mansuroğlu Türkçede “–ğu” Ekinin Fonksiyonları341-348
Necla Pekolcay Türk Dil ve Edebiyatına Âit Bazı Metinleri İhtiva Eden Yazma Bir Mecmua349-364
Robert Anhegger Hezarfen Hüseyin Efendi'nin Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Mülahazaları365-393

Kitap Tenkitleri
Ömer Barkan Fernard Braudel, La Mediterranee et le monde mediterraneen a l'epoque de Philippe II, Paris 1949, p.1160395-403
A. Tietze Jaime Savla, la Orden de Malta y las Acciones Navales Espanolas Contra Turcos y Berberiscos en los Siglos XVI y XVII403-404
J. Eckman Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae404-407
J. Eckman N. A. Baskakov, Karakalpakskiy Yazık I. Materialı po Dialektologii407-410
J. Eckman Nemeth Gyula, Balassa Balint es a Török Bölteszet410-411
11 Cild XI

1954


12 Cild XII

1955


13 Cild XIII

1951 - 53


14 Cild XIV

1964


15 Cild XV

1968


16 Cild XVI

1971


Türkiyat Mecmuası

Cild XVI         1971     186 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Makaleler
Mehmed Kaplan Ziya Gökalp ve "Yeniden Doğma" Temi1-18
T. Gandjei Sadıkî-i Afşarın Türkçe Şiirleri19-26
Ahmed Caferoğlu Türkçede "V" Morfemi27-38
Semavi Eyice Anadoluda Orta Asya Sanat Geleneklerinin Temsilcisi Olan Bir Eser: Boyalıköy Hanıkahı39-56
Cengiz Orhonlu Lipkalar57-87
Kemal Eraslan Nevayinin "Halat-ı Seyyid Hasan Big" Risalesi89-110
E.Popescu Judet Türk Halk Temaşalarının Rumen Memleketlerine Tesiri111-132
M.C. Tekindağ İzzet Koyunoğlu Kütüphanesinde Bulunan Türkçe Yazmalar Üzerinde Çalışmalar I133-162

Tahlil ve Tenkitler
Ahmed Caferoğlu Abbas Zamanov, Sabire Heykel164-165
Ahmed Caferoğlu Abbas Zamanov, Heyat Eşiği, Güzellik Muğennisi165-166
Ahmed Caferoğlu Ali Hüseyinzade, XIX. Asrın İkinci Yarısında Azerbaycan Tarihşünaslığı
Ahmed Caferoğlu K.T. Karakaşlı, Materialnaya Kultura Azerbayjandsev Severo-Vostocnoy i Tsentralnoy Zon Magolo Kavkaza = Küçük Kafkasya Merkezi ve Kuzey-Doğu Bölgesi Azerilerinin maddî Medeniyetleri169-172
Ahmed Caferoğlu Şamil Cemşidov, Kitabı Dede Gorgudu Varaklarkan172-173
Ahmed Caferoğlu S. B. Aşurbeyli, Oçerk İstorii Srednevekovogo Bakı (VIII-naçalo XIX vv.)173-175
Ahmed Caferoğlu Remzi Yüzbaşov, Azerbaycan Coğrafiya Terimleri (Tedgigler)175-176
Ahmed Caferoğlu II. Sintszyan-Uygur Muhtar Eyaleti. E. N. Necip, Uygurca-Rusça Lûgat176-178
Ahmed Caferoğlu E. N. Necip, Sovremenny Uygurskiy Yazık= Çağdaş Uygur Dili178-179
Osman Sertkaya Türkoloji Dergisi III179-183

Kayıplar
Ali Karamanlıoğlu Kayıplar: Ananiasz Zajaczkowski (12.11.1903-06.04.1970)184
17 Cild XVII

1972


Türkiyat Mecmuası

Cild XVII         1972     296 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Makaleler
Ahmet Caferoğlu İlk Anadolu Vatan Kültürü Kurucuları1-12
Kreskai Miklos, Çev. Gökbilgin Yurd Kurma Hakkında13-20
Oktay Aslanapa Büyük Selçuklu Sultanı Alpaslan Zamanından Kalan Eserler21-23
Emel Esin Butân-ı Halaç (M. VII.-X. Yüzyıllarda Halaç Kültürünün Sanat Eserlerinde Akisleri)25-67
Hamit Koşay Malazgird'de Buluşanlar69-76
C. Cahen, Çev. Kerman İslam Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı77-100
Ramazan Şeşen Alparslan'ın Hayatı ile İlgili Arapça Kaynaklar101-112
Ali Alparslan Edebiyatta Alparslan113-124
Harold Bowen, Çev. Toker İlk Selçuklu Vezirlerine Dair Bazı Notlar125-132
Semavi Eyice Anadolu Selçuklu Sanatı Çalışmalarının Başlangıcında İki Yabancı: Clement Huart ve Friedrich Sarre133-148
Mehmed Kaplan Ziya Gökalp ve Yahya Kemal'e Göre Malazgirt Savaşının Mana ve Ehemmiyeti149-164
İbrahim Artuk Diyarbekir'de Ebu Şuca Muhammed b. Melikşah Zamanında Yapılan Bir Yapı Kitabesi ile Onun Namına Kesilen Bazı Sikkelerin Mahiyeti165-176
Orhan Köprülü Velâyet-Nâme-i Sultan Şücaüddin177-184
Osman Sertkaya Horezmi'nin Muhabbet-Nâme'sinin İki Yeni Yazma Nüshası Üzerine186-207
Osman Tuna Osmanlıcada Moğolca Ödünç Kelimeler209-250
Ali Karamanlıoğlu Seyf-i Sarâyî'nin Gülistan Tercümesi'nin Yayımı Üzerine251-261

Tahlil ve Tenkidler
Ahmet Caferoğlu Tyurkologiçeskiy Sbornik (Türkoloji Dergisi). K. Şestidesyatileyu Andreya Nikolaeviça Kononova263-268
Ahmet Caferoğlu Tyurkologiçeskiy Sbornik 1970. (Türkoloji Dergisi)268-272
Ahmet Caferoğlu A. K. Kurışjanov, İssledovanie po Leksike Starokıpçakskogo Pismennogo Pamyatnika XIII v. Tyurksko-Arabskogo Slovarya= XIII. Yüzyıl Eski Yazılı Kıpçak Kaynaklarından "Türk-Arap Sözlüğü" Üzerine Araştırmalar272-274
Ahmet Caferoğlu Abbas Gulu Aga Bakıhanlı, Gülüstan-i İrem274-277
Ahmet Caferoğlu Kamal Talibzade, XX. Asır Azerbaycan Edebi Tengidi, (1905-1917'nci İller)277-281
Ali Alparslan Oktay Aslanapa, Turkish Art and Architecture281-283
Johann Tischler Demetrius J. Georgacas: The Names for the Asia Minor Peninsula and a Register of Surviving Anatolian Pre-Turkish Placenames283-288
Osman Sertkaya Nicholas Poppe, A Middle Turkic Text of the Apostles Creed, Havarilerin Amentüsü'ne Ait Bir Orta Türkçe Metni288-291

Haber
Osman Sertkaya Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti Enstitüsü'nün Sempozyumu (21. VIII. 1971-25.VIII.1971)292-295
18 Cild XVIII

1973-1975


19 Cild XIX

1977-1979


Türkiyat Mecmuası

Cild XIX         1977-1979     346 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Makaleler
Sadettin Buluç Elvan Çelebi’nin Menâkib-Nâmesi1-6
Ömer Faruk Akün Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve Mirahur Sarı Süleyman Ağa Mücadelesi ile İlgili Bir Konuşma Zabtı7-64
Emel Esin Merkez Efendi (H. 870/1465 Sıraları - 959/1551) ile Şah Sultan Hakkında Bir Haşiye92
Abdülkadir Karahan Kendi Elyazısı Hatıratına Göre Niyazi-i Mısri'nin Bazı Mistik Görüşleri93-98
Kemal Eraslan Ali Şir Nevai'nin 'Halat-ı Pehlevan Muhammed' Risalesi99-164
Osman F. Sertkaya Göktürk Tarihinin Meseleleri: Tonyukuk Abidesi Üzerine Üç Not165-182
Juten Oda Eski Uygurca Bir Vesikanın Budizmle İlgili Küçük Bir Parçası183-205
Ali Alparslan Babur'un İcat Ettiği Baburi Yazı II207-211
İsmail E. Erünsal Türk Edebiyatı Tarihine Kaynak Olarak Arşivlerin Değeri213-222
Bernt Brendemoen Labiyal Ünlü Uyumunun Gelişmesi Üzerine Bâzı Notlar223-240
Tülay Reyhanlı Havsa'daki Sokollu veya Kasım Paşa Külliyesi Hakkında Tamamlayıcı Notlar241-254
İnci Enginün, Zeynep Kerman Türkçede Maupassant255-276

Türkoloji dünyâsının kayıpları
Emel Esin Prof. John Andrew Boyle277-278
Emel Esin Prof Alessio Bombaci279-281

Tahlil ve Tenkidler
Hasan Eren Ymär Daher, Agricultura Anatolica I. Die volkstümlichen landwirtschaftlichen Geräte. Eine wort-und kulturgeschichliche Untersuchung mit besonderer Berücksichtigung der Türkvölker (mit 29 Tafeln und 2 Karten). Helsinki 1970. Studia Orientalia XLII. 62 s.283-308
Osman F. Sertkaya Turfan Metinleri ve Yapılan Yayınları: 1. Das Uigurische Insadi-Sutra= Uygurca İnsadi-Sutra309-334
tanıtan Osman F. Sertkaya Louis Bazin, Les Calendriers Turcs Anciens et Mediveaux (Eski ve Orta Çağlarda Türklerin Takvimleri), Doktora tezi, 1974, 800 s.335-344
Kemal Eraslan Manzum Oğuzname ile İlgili İki Not345-346
20 Cild XX

1997


Türkiyat Mecmuası

Cild XX         1997     502 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Makaleler
Mustafa Özkan Kuruluşunun 70. Yılında Türkiyat Enstitüsü1-11
Hasan Akay Cenab Şehabeddin'in Güzellik Felsefesi13-35
Fatih Andı Safahât-Birinci Kitab'ın Devrinde Uyandığı Akisler37-67
Mustafa Kaçalin +Lağu / +Legü Eki Üzerine69-84
Hayati Develi Dua ve Yas Motifi Olarak "baş aç-" Tabiri85-111
Musa Duman "Oğlan" Kelimesi ve "Gençlik" Kavramı Üzerine113-130
Kemal Eraslan Baba İlyâs-i Horâsânî'ye Ait Halvetle İlgili Manzûm Bir Risâle131-194
Halil Ersoylu Fal, Fal-nâme ve Bir Çiçek Falı: "Der-Aksâm-ı Ezhâr"195-254
Şeyma Güngör Fuzûlî'nin Türkçe Gazellerinde Çağın Sosyal Hayatı ve Manevî Özellikleri255-272
Nedim İpek Kafkaslardaki Nüfûs Hareketleri273-313
Yekta Saraç Emrî'nin Hayatı ve Edebî Kişiliği315-331
Atilla Şentürk Klâsik Osmanlı Edebiyatında Tipler I333-413
Hatice Tören Ta'bîr-nâme415-452
Nuri Yüce Neu Festgestellte Wörter und Wortbedeutungen Im ChoresmTürkischen (III)453-461

Kitabiyat
Atilla Şentürk Cinanî, Cilaü'l-kulûb (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük), nşr. Doç. Dr. Mustafa Özkan, İstanbul, 1990.463-472
Erol Ülgen Kemal Yavuz, Şeyhoğlu Kenzü'l-Kübera ve Mehekkü'l-Ulema (İnceleme-Metin-İndeks), Ankara, 1991.472-474
Fatih Andı Mirza Fethali Âhunzade, Komediler (Temsîlat), Haz. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Akpınar, Ege Üniv. Edebiyat Fak. Yayını, İzmir, 1988.474-479
Mehmet Beyhan Leonor Fernandes, The Evolution of a Sufi İnstitution in Mamluk Egypt: The Khanqah (Memlûk Mısrı'nda Bir Sûfî Müessesesi'nin İnkişafı: Han-kah), Klaus Schwarz Verlag, Berlin, 1988.479-484
Metin Ayışığı Ahmet İzzet Paşa, Feryadım, I, Nehir Yayınları, İstanbul 1992.484-487
Kemal Beydilli Michael W. Weithmann, Kriesenherd Balkan, Ursprünge und Hintergründe des Aktuellen Konflikts, München 1992.488-492
Kemal Beydilli Prof. Dr. Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri'nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, TTK, Ankara 1991.492-498
Muhammed Kutluoğlu Afaf Lutfi Al-Sayyid Marsot, Egypt in the Reign of Muhammed Ali, Cambridge: Cambridge University Press, 1984.498-501

Toplam 20 fasikül