Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi

Maarif Vekâleti / Kültür Bakanlığı / Maarif Vekilliği / Milli Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Temmuz 1933 - 1949
5 sayı
İndeks ve içerik mevcut
(link: İSAM Kütüphanesi)
Eksiksiz
VII/4
5 fasikül - 5 mevcut, 0 eksik

1

Sayı: I.

Temmuz 1933


2

Sayı: II.

Temmuz 1934


3

Sayı: III

Temmuz 1936


Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi

    Sayı: III     Temmuz 1936     234 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Remzi Oğuz Arık Göllüdağ Hafriyatı üstüne (İlk kısa rapor3-19
Remzi Oğuz Arık Les Fouilles ed Göllüdağ20-48
Arif Müfid Balaban Ağa Mescidi Hafriyatı (1930)49-73
H. Th. Bossert Ras Şamra Çivi Yazısı Alfabesinin Başlangıç Tarihine Dair75-82
Aziz Ogan Eros ve Psihe Figürlerini Havi Tunç Vazo83-89
Frans Miltner Haymana Civarında Bulunan Yeni Kitabeler91-99
Rahmeti (Arat) Uygurca Yazılar Arasında101-112
M. Yusuf Akyurt Konya Asarı Atika Müzesinde Mevlâna Celâleddini Rumînin Sandukası113-127
Friedrich Sarre Ankara Arkeoloji Müzesinde 13 üncü Asra Ait Bir Selçuk Kabartması129-133
Friedrich Sarre Ein Seldschukisches Relief Des 13. Jahrunderts Im Museum von Ankara134-136
Halil Etem Madenden Üç Türk Eseri137-150
Halil Etem Trois Monuments Tucs en Metal151-153
Tahsin Öz Barbarosun Otantik Resmi155-158
Albert Gabriel, nakleden Bilâl Aziz Arkeolojinin Rolü159-161
Hikmet Turhan Dağlıoğlu Edirne Mezarları163-192
Y. Yalgın Güney Yurtda Damgalar193-198
Ayasofya Narteks Mozaikleri 1932 de Yapılan İş199-202
St. Sophia The Mosaics of the Narthex, Work Done in 1932203-208

Raporlar
J. F. Crome, Bruno Meyer Die Ausgrabung in Larisa des Frühjahrs 1934209-213
W. M. Calder Monumenta Asiae Minoris Antiqua - Report of the Expedition of 1934215-216
Lionel Belhomme Sipylos I - Site de "Sert Kaya"217-226
Remzi Oğuz Arık Adanadan Gelen Vazo227-234
4

Sayı: IV

Temmuz 1940


5

Sayı: V

Temmuz 1949


Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi

    Sayı: V     Temmuz 1949     263 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Tahsin Öz Ahmet Fethi Paşa ve Müzeler1-15
Hamit Koşay, Hakkı Gültekin Karaburun (İzmir) Çakmak Civa Madeninde Öntarih Buluntuları16-27
Rüstem Duyuran Çorlu-Sultanköy (yeraltı mezar odası) Hakkında Kısa Rapor28-31
Samuel N. Kramer, Türkçeye çeviren: Seniha Moralı Sumer Edebiyatının Yeniden İhyası32-38
Samuel N. Kramer The Restoration of Sumerian Literature39-44
Nimet Özgüç Dövlek Köyünden (Şarkışla İlçesi) Getirilen Eti Heykelciği45-51
Nimet Özgüç A Hittite Figurine Found at Dövlek Anatolia (Summary)52
Hans Gustav Güterbock Yeni Eti Hiyeroglif Yazıtları ve Mühürleri53-60
Hans Gustav Güterbock Neue Hethitische Hieroglypheninschriften und Siegel61-65
Kemaleddin Karamete Kayseri Müzesinde Eti Hiyeroğlifini Havi İki Yeni Yazıt66-73
Kemaleddin Karamete Deux Nouvelles Inscriptions Hittites Hieroglyphiques au Musée de Kayseri74-75
H. G. Güterbock Sultanhanı ve Alevkışla Eti Yazıtları Hakkında76-78
Nezih Fıratlı Ankara Arkeoloji Müzesindeki Sidamara Tipi Lahit Parçaları79-87
Cevriye Artuk Roma İmparatoru Hadrianus'un Sikkeleri88-95
E. Mamboury Les Parages du Temple de Rome et d'Auguste à Ankara96-102
İbrahim Artuk Anadolu Selçuk Hükümdarı II nci Gıyaseddin Keyhüsrev Adına Keslimiş Olan Değerli Bir Dinar103-111
M. Şakir Ülkütaşır Sinop’ta Selçukîler Zamanına Ait Tarihî Eserler112-151
Sinop’ta Candar Oğulları Zamanına Ait Tarihi Eserler152-191
Kemal Çıg On Sekizinci Asır Lake Tezhibcilerinden Ali al-Üsküdarî192-202
Zarif Ongun Tuğra: Tuğralarda el-Muzaffer Daima Duası ve Şah Unvanı, Şehzade Tuğları, Mehmed II. nin Tuğra, İmza ve Mühürleri203-220
H. Bozkurt, M. Çığ, F. R. Kraus İstanbul Çivi Yazılı Tablet Kolleksiyonu221-228
Vefik Tura Müze Kütüphanesine Vakfedilen Kitaplar ve Vakıfları [Ricai Zade Mahmut Ekrem, Ferik Mehmet Şakir Paşa, Diyarbekir’li Said Paşa]229-233
Louis Bazin Recherches sur la Titulature des Tabgaç234-246
Aziz Ogan İstanbul Müzeleri Müdürü Halil Etem Merhumun Şahsiyeti247-251
Abdülkadir Erdoğan Türk ve İslâm Eserleri Müzesi Müdürü (1877-1944)252-254
Rüstem Duyuran Salâhattin Kantar - İzmir Müzesinin Kıymetli Müdürünü kaybettik255-256
Sir Aurel Stein (K. C. I. E., F. B. A., D. Litt. D. Sc.)'ın Hayatı ve Eserleri257-259
Faik Reşit Unat İhsan Sungu (1883-1946)260-263

Toplam 5 fasikül