Tarihten Sesler
Aylık Tarih Mecmuası
İskender Fahrettin Sertelli
15 Birincikânun 1943 - Mayıs 1945
25 sayı
İndeks mevcut

V/c-2
16 fasikül - 12 mevcut, 4 eksik

İkinci Dünya Harbi'nin en netameli günlerinde Türkiye harbin dışında kalmak için büyük gayretler gösterirken A. Emirî’nin mecmuasından sonra sıralamada ikinci, ancak yeni harflerle birinci olan hususî tarih mecmuası Tarihten Sesler, tarihî romancıların büyük isimlerinden biri İskender Fahrettin Sertelli tarafından kuruldu. Bâbıâli’nin çok yazarlı gerçek ilk tarih mecmuasının sahibi ve umumî neşriyat müdürü Prof. Dr. Yavuz Abadan oldu. Onun Eskişehir mebusu seçilmesi üzerine imtiyaz sahipliği uhdesinde kalırken yazı işleri müdürlüğüne genç ilim adamlarından Tarık Z. Tunaya (Sayı: 6-7, Haziran-Temmuz 1943) getirildi. Kısa bir müddet sonra Behçet Adil Bağdadlıoğlu mecmuanın sahibi, ünlü mektep kitapları yazarı Emin Oktay ise yazı işleri müdürü oldu. Bu arada 29 Mayıs 1943’de, mecmuanın ancak ilk beş sayısını görebilen kurucusu İskender Fahrettin Sertelli ahirete göçtü.

Mecmua yirmi beş sayı (Ocak 1943-Mayıs 1945) çıkarılabildi ve ifade edildiği gibi okuyucuların rağbet ve teveccühünü kazandı. Masraflarından artan geliri İ.F. Sertelli’nin ailesine ve çocuklarına tahsis edildi.

Mecmuada görülen imzalar, hakkında bir fikir verebilir: Yavuz Abadan, Tarık Z. Tunaya, Selâhaddin , Vâ-Nû, Feridun Dirimtekin, Reşad Ekrem Koçu, Dr. Celal Tahsin Boran, M. Fahreddin Çelik (Kırzıoğlu), İskender F. Sertelli, Osman Cemal Kaygılı, Münir Süleyman Çapanoğlu, Muzaffer Esen, Aziz Ogan, Mustafa Ragıp Esatlı, S. Şamlı, Kadircan Kaflı, Rıza Çavdarlı, M. Nuri Gencosman, Necati Işılay, Enver Behnan Şapolyo, Necmeddin Sadak, M. Şakir Ülkütaşır, Mahmut Yesarî, Tahir Alangu, Steven Runciman, Selim Nüzhet Gerçek, Orhan Tuna, Hikmet Turhan Dağlıoğlu, Necdet Rüştü Efe, İbrahim Kutluk, Z. Fahri Fındıkoğlu, S. Nafiz Tansu, Mükrimin Halil Yinanç, A. Süheyl Ünver, Mesut Koman, Ziya Şakir, Sermet Muhtar Alus, Fevzi Kurtoğlu, Refik Balcı, Refik Balcı, Reşit Ülker, Hasan Adnan Giz, Salih Zeki Aktay, Zeki Velidi Togan, Zekaî Konrapa, Seferlili Mehmet Halife, Sabur Rasol, M. Öktem, Suat Yürük, Behçet Adil Bağdatlıoğlu, Malik Sayar, M.C. Şehabettin Tekindağ, Emin Oktay, Tarık Sarım...

1924’den yâni A. Emirî’nin mecmuasından sonra, 1950’ye kadar çıkan ilk ve son mecmua, bilebildiğimiz kadarıyla Tarihten Sesler olmuş ve 1950’den itibaren bol miktarda çıktığı görülen mecmuaların ilk örneğini ve ilham kaynağını teşkil etmiştir. Sadece bu tarafıyla dahî mecmuanın hususiyeti ve ehemmiyeti ortadadır.

Ali Birinci: Babıali'nin Tarih Mecmuaları 1943-1965, Türk Yurdu Dergisi, Sayı: 132, Ağustos 1998, s. 30

1 Cild: 1

Sayı: 1

15 Birincikânun 1943


2 Cild: 1

Sayı: 2

15 Şubat 1943


3 Cild: 1

Sayı: 3

15 Mart 1943


Tarihten Sesler

Cild: 1     Sayı: 3     15 Mart 1943     48 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Aziz Ogan Yıkılmakta Olan Eski Türk Şatosu Yedikule'yi Bu Halde Bırakacak mıyız?1-7
İskender F. Sertelli Ayda Bir: Tarihî romanlar bize neler öğretir?8
Enver Behnan Şapolyo Tarihe yardımcı ilimler: 1 - Antropoloji9-12, 32
Hikmet Turhan Dağlıoğlu Mezarlarımız ve Mezar Taşlarımız13-18
Steven Runciman, Çeviren: Rasim Cenani Tarih Devirleri Boyunca İstanbul19-22
T. Alangu Maykop Kurganı ve En Eski Harita23-26, 44
Selim Nüzhet Gerçek Eski Adetler - Helva Sohbetleri27-29
Celâl Tahsin Boran Tarihte Meşhur Zehirlenme Vakaları III.30-32
Tarih Ansiklopedisi -- Talât Paşa (1874 - 1921) - Amerikada Keşfedilen Yeni Bir Mogol Şehri33
Orhan Tuna Sanayi Kapitalizmi Devrinde Çocuk İstismarı34-36
İstanbul Müzeleri37, 44
İskender F. Sertelli Tarihten Hikâyeler: Apollon'un Heykeli38-41, 45
Ord. Profesör Cemil Bilsel. Devletler Hukuku, Birinci kitap, İstanbul 1941, Sayfa 1, Toplıyan: T. Z. Tunaya İki Churchill ve Türkler42
Mehmed Şerefeddin - Simavne kadısı oğlu Şeyh Bedrettin, İstanbul, 1341-1925, Toplıyan: T. Z. Tunaya Simavne kadısı oğlu Şeyh Bedrettin'in gayesi42-43
Edmond Blanc. Toute l'aviation Société Parisienne d'Edition. 1930, sayfa 7, Toplıyan: T. Z. Tunaya Alp Dağları üzerinde ilk tayyare43
Mehmet Şerif Anadoluda bir Müslüman Türkün Şeyhülislâm efendi hazretlerine en son sözü. Bursa 1329-1331 sayfa 16, Toplıyan: T. Z. Tunaya 1331 senesinde bir Osmanlı mahalle mektebi43-44
4 Cild: 1

Sayı: 4

15 Nisan 1943


5 Cild: 1

Sayı: 5

15 Mayıs 1943


6 Cild: 1

Sayı: 6/7

Haziran - Temmuz 1943


7 Cild: 1

Sayı: 8/9

Ağustos - Eylül 1943


8 Cild: 1

Sayı: 10 - 11

Birinci ve İkinci Teşrin 1943


9 Cild: 1

Sayı: 12

Birinci Kânun 1943


10 Cild: 2

Sayı: 13 - 14

İkinci Kânun - Şubat 1944


11 Cild: 2

Sayı: 15

Mart 1944


12 Cild: 2

Sayı: 16

1 Ağustos 1944


Tarihten Sesler

Cild: 2     Sayı: 16     1 Ağustos 1944     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


13 Cild: 2

Sayı: 17-18


14 Cild: 2

Sayı 19

1 İlkteşrin 1944


15 Cild: 2

Sayı: 22-23


16 Cild: 3

Sayı: 24-25

Nisan - Mayıs 1945


Tarihten Sesler

Cild: 3     Sayı: 24-25     Nisan - Mayıs 1945     sayfa

YAZAR - MAKALESayfaToplam 16 fasikül