Tarihin Peşinde
Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Mart 2009 - Devam
İndeks ve içerik kısmen mevcut
(link: İSAM Kütüphanesi)
Eksiksiz
VII/5
5 fasikül - 5 mevcut, 0 eksik

1 Yıl: 1

Sayı: 1

Mart 2009


Tarihin Peşinde

Yıl: 1     Sayı: 1     Mart 2009     xviii + 228 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Abdullah Öztürk La Metaphore du Miroir dans les Oeuvres de Mevlana / Mevlâna'nın Eserlerinde Ayna Metaforu1-8
Mustafa Safran, Ahmet Şimşek Tarih Yazımında Bir Sorun: Tarih ve Zaman İlişkisi / A Problem in Histiography: Relation of History and Time9-26
Bahri Ata Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Bir Ders Araç ve Gereçleri Lojistik Merkezi: Maarif Kütüphanesi (1872-1895) / The Logistics Center For Teaching Aids at the Middle Schools in the Period of the Ottoman Empire: Maarif Kütüphanesi (The Library of the Ministry of General Education) (1872-1895)Tarih Yazımında Bir Sorun: Tarih ve Zaman İlişkisi27-36
Cemal Güven II. Meşrutiyetin İlânının Amerikan Basınına Yansıması / Reflection of Proclamation of 2nd Constitutional Monarchy in the American Press37-50
Dilara Dal XVIII. Yüzyılda Sakız Adası'nın Etnik Yapısı ve Ortodoks-Katolik Reaya Arasındaki İlişkiler / Ethnic Structure of the Chios Island and the Relations Between the Greek Orthodox and the Latin Catholic Community in the XVIIIth Century51-70
Doğan Yörük XV. Yüzyılın İkinci Yarısında Akşehir'deki İktisadî Faaliyetler / Economic Activities in the Second Half of the XVth Century in Akşehir71-82
Erkan Göksu Iktâ’ Sisteminin Tekâmülünde Selçukluların Rolü83-96
Hurigül Eken Türk Modernleşmesinde Seçkinci Yapı ve Sosyal Hayata Yansıması97-120
Hüseyin Muşmal Anadolu’nun İlk Eski Eser (Arkeoloji) Müzesi: Konya Âsâr-ı Atîka Müzesi’nin Kuruluşu121-141
Metin Ayışığı Kuvâ-yı Millîye ve İstanbul Hükümetleri143-170
Necmi Uyanık Yaşadıkları ve Yazdıklarıyla Konya'da Bir Gazeteci: Selçuk Es171-194
Salih Kış İşgal ile İstiklâl Arasında Anadolu’da Bir İngiliz Casusu: Mustafa Sagir195-210
Şayan Ulusan Türklerde Şehirlilik, Köylülük (Yerlilik): Kadın Örneği Üzerine Bir Tahlil Denemesi211-227
2 Yıl: 1

Sayı: 2

Ekim 2009


Tarihin Peşinde

Yıl: 1     Sayı: 2     Ekim 2009     xviii + 284 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Erkan Göksu Kösedağ Savaşı (1243)1-14
Fatih Mehmet Berk, Mustafa Arslan Alfred T. Mahan ve Deniz Egemenliği Teorisi15-27
Hatice Mumyakmaz Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Yıllarında Vatandaş ve Millet/Ulus İnşa Projesi29-63
İsmail Akbal Milli Mücadele’de Trabzon’daki İttihatçı Örgütlenme ve Yahya Kâhya Meselesi65-97
Mehmet Serhat Yılmaz Mısır Basınında Millî Mücadele Dönemi Türkiye’si Üzerine Bir Araştırma (1919-1922)99-122
Mehmet Temel XIX. ve XX. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti ve Avrupa’dan Brezilya’ya Yönelik Göçler123-136
Menşure Aşçı Unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok Adlı Eserdeki Atasözleri, Vecizeler ve Deyimler137-161
Mustafa Gencer The Impact of the Crimean War on the Ottoman State: Reflections in the German Press163-181
Oğuz Kaan Prens Sabahaddin Bey’in Siyasi Fikirleri: Birey-Devlet Görüşü183-197
Sefer Solmaz Danişmend-Nâme’ye Göre Emir Gazi’nin Faaliyetleri199-209
Soyalp Tamçelik Kıbrıs'ta Kurulması Düşünülen Federasyonun Yapısal Özellikleri211-223
Taner Aslan II. Meşrutiyet Döneminde Matbuat ve Neşriyat Yasakları225-248
N. A. Baskakov Türk Lehçelerinin Mukayeseli Tarihî Araştırmalarına Kısa Bir Bakış249-262
Vedat Şafak Yamı Profesyonellik ve Etik263-272
Behçet Kemal Yeşilbursa Sir Roderick Sarell's Observations on Turkey and the Turks in the Early 1970s273-280
Necmi Uyanık Kitap Tanıtımı, Hüseyin Muşmal, Yabancıların İzinde Osmanlı: Konya ve Çevresi'nde Araştırma Yapan Yabancılar (1876-1914), Me-Sa Yayınları, Konya 2009, (138+1 s.).281-283
3 Yıl: 2

Sayı: 3

Nisan 2010


Tarihin Peşinde

Yıl: 2     Sayı: 3     Nisan 2010     xviii + 322 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Ahmet Dönmez Kemal Paşazâde Said Bey ve ‘Sefir ve Şehbenderler’ Adlı Eseri1-34
Ali Büyükaslan Türkoloji Konuşmaları - Strazburg Üniversitesi'nden Türkolog Sayın Johann Strauss ile Yapılan Röportaj35-54
S. Barbaros Yalçın, Hafız Bek Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışan Eğitimcilerin Mesleki Yeterlilik Algısı İle İş Doyumlarının İncelenmesi55-70
Cemal Güven Abdülezel Paşa’nın Hayatı ve Şehâdeti71-82
Cihat Yıldırım Mütareke Döneminde Mersin’in İşgali83-105
Fatih Mehmet Berk Düalist Bir Öğreti Olarak Orfizm107-118
İbrahim İnci Türkiye'deTarımsal Makineleşme (1923-1933)119-136
Saadettin Gömeç, Tülay Yürekli “Çar İskitler” Üzerine137-149
Salim Gökçen, Abdulkadir Gül Kapitülasyonlar Kaldırıldıktan Sonra Osmanlı Devleti’ndeki Ecanibin Durumu (R.1333/M.1917 Senesi Ecanib İstatistikleri)151-171
Şayan Ulusan Küreselleşme Ekseninde Türkiye ve Japonya Örneklerinde Aile173-195
Taner Aslan Tanzimat Fermanı’na Dair Bazı Düşünceler197-217
Ufuk Deniz Aşçı Kırgız Türkçesinin Calal-Abad Ağızlarına Özgü Seslik Farklılıklarının Kırgız ve Özbek Edebî Dilleriyle Mukayesesi219-262
Vedat Şafak Yamı Şintoizm'in Kutsal Metinlerinde Yaratılış Hikâyesi263-277
Yaşar Özüçetin, Hacı Veli Gök Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Aldığı Ekonomik Bir Tedbir: Varlık Vergisi279-307
Barış Sarıköse Kitap Tanıtımı, Ahmet Cengiz, XVIII. Yüzyılda Larende (Karaman) Şehrinin Fiziki ve Sosyo-Ekonomik Yapısı, Karaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Karaman, 2009, (xvi+376 s.).309-312
Döndü Düşünmez Kitap Tanıtımı, Oya Dağlar, War, Epidemics and Medicine in the Late Ottoman Empire (1912-1918), Turkestan And Azerbaijan Research Centre, Haarlem 2008, (374 s.).313-317
Yunus İnce Kitap Tanıtımı, Gürsoy Akça, Osmanlı Devletinde Bilgi ve İktidar, Palet Yay., Konya 2009, (356 s.).319-322
4 Yıl: 2

Sayı: 4

Ekim 2010


Tarihin Peşinde

Yıl: 2     Sayı: 4     Ekim 2010     xviii + 252 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Ahmet Cengiz Temettüat Defterine Göre XIX. Yüzyılın Ortalarında Pursaklar’da Sosyo-Ekonomik Yapı1-24
Alpay Bizbirlik Tereke Kayıtlarına Göre 17. Yüzyılın Ortalarında Manisa Ailesinin Sosyo-Ekonomik Durumu25-42
Çağatay Benhür General Jozef Bem (Murat Paşa)’in Cenazesinin Nakli (1929)43-58
İbrahim İnci Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye'de Tarım Kesiminin Ekonomik Durumu (1923-1935)59-85
İzzet Bahri Ateşli 20. Yüzyılın Başlarında Ordu Kazası’nda Sosyal Durum67-103
Mehmet Ali Hacıgökmen Selçuklular Zamanında Ereğli’de Ahiler Hakkında Bir Araştırma105-119
M. Fatih Berk The Mythological Power of Phrygia121-139
Mesut Ayar 1268/1852 ve 1306/1889 Tarihli İki Müfredat Defterinde Geçen İstanbul’daki Tekke ve Türbelere Dair İki Mühim Liste141-161
Muhammed Sarı Atatürk Dönemi İskân Politikası'nda 2510 Sayılı Kanunun Yeri ve Önemi163-184
Sebahaddin Mıhçı İstatistiklerle Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı185-201
Selman Yaşar Türkiye'nin İlk Kadın Milletvekillerinden Benal Nevzat (İştar) Arıman203-212
Şerafettin Yıldız Ebû İbrahîm İshâk b. İbrâhîm el-Fârâbî’nin Hayatı ve Dîvânu’l-Edeb Adlı Eserine Dair213-226
Zabil Bayramlı Azerbaycan Safevî Devletinin Askerî Teşkilâtı227-239
Barış Sarıköse Kitap Tanıtımı, Yusuf Küçükdağ, Türk Aleviliği Araştırmaları, Çizgi Kitabevi, Konya 2010, (xi+161 s.).241-245
Kağan Eğnim Kitap Tanıtımı, Bilimsellik Ölçeğinde Düne, Bugüne ve Gelecek Varoluşa Dair Bir Yapıt, Oktay Özel, Dün Sancısı: Türkiye'de Geçmiş Algısı ve Akademik Tarihçilik, Kitap Yayınevi, İstanbul 2009, (161 s.).247-251
5 Yıl: 3

Sayı: 5

Nisan 2011


Tarihin Peşinde

Yıl: 3     Sayı: 5     Nisan 2011     xviii + 282 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Ahmet Yüksel Bir Hatt-ı Hümâyun Yeniçeri Tarihini Özetlemeye Yeter mi?1-15
Cemal Çetin Osmanlı Devleti’nde Ulaşım ve İletişimin Örgütlenmesi17-37
Cihat Yıldırım I. TBMM Hükümeti’nin İlk Uluslararası Anlaşması: “20 Günlük Muvakkat Mütareke”39-55
Funda Adıtatar İzmir İngiliz Konsolosluğunun Siyasi Faaliyetleri Kapsamında Ermeni Meselesi (1878-1914)57-69
Hasan Kuyumcu Çocuk ve Genç İkbalin Şiir Dünyasında71-88
Hatice Gül Küçükbezci Assur Ticaret Kolonileri Çağında Orta Anadolu'da Dinsel Yapı89-101
M. Ali Hacıgökmen Ankaralı Ahi Mamak Hakkında Bir Araştırma103-108
Mustafa Demirci Abbasîler ile Hazarlar Arasındaki İlişkiler (VIII-IX Y.Y.)109-123
Mustafa Oral Duvarlar Arasında Antalya Yahudi Cemaati-I125-140
Necmi Uyanık, Muhammed Sarı Cumhuriyet Döneminde Yaşanan Kuraklık Felaketleri Üzerine Bir Değerlendirme141-176
Nuran Koyuncu, Salih Kış Alman Askerî Ceza Kanunnamesinin Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesine Tatbiki177-190
Saadettin Gömeç Türk Tarihinde An Lu-shan ve Destanı191-196
Salih Kaymakçı Afyonkarahisar'da İlk Tunç Çağı Çanak Çömlek Kültürü197-214
Sevilay Özer II. Dünya Savaşı Yılları'nda Uygulamaya Konulan Toprak Mahsulleri Vergisi ve Köylü Üzerindeki Etkisi215-234
Seyit Taşer Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Ilgın'da Görev Yapan Öğretmenlerin Sosyal ve Mesleki Profilleri235-249
Yaşar Özüçetin, H. Mehmet Dağıstan Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun Müzakereleri ve Kabulü251-281

Toplam 5 fasikül