Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası / Türk Tarih Encümeni Mecmuası

Tarih-i Osmanî Encümeni / Türk Tarih Encümeni
1 Nisan 1326 (14 Nisan 1910) - Mayıs 1931
77 + 24 sayı
İndeks ve içerik mevcut
Eksiksiz
I/d-3
74 fasikül - 74 mevcut, 0 eksik

Türkiye'de yayınlanan ve Osmanlı'dan Cumhuriyet'e devredilen ilk tarih dergisidir. Tanzimattan sonra modern tarih yazıcılığının tesisi için kurulan Tarih-i Osmanî Encümeni tarafından çıkarılan bu akademik dergi 1 Nisan 1326 (14 Nisan 1910) tarihinden başlayarak 21 yıl boyunca 101 sayı yayınlandı. 77. sayıdan sonra 1 Kanun-u sani 1340 (1 Ocak 1924) tarihinde adı Türk Tarih Encümeni Mecmuası olarak değiştirilerek yayına devam edildi. 1 Haziran 1929 tarihinde yayınlanan 97. sayısı Latin harfleri ile basıldı ve bu haliyle 5 sayı daha yayınlanarak Mayıs 1931'de 101. sayı ile yayın hayatına son verildi.

1 İkincikânun 1937 tarihinde Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanmaya başlanan Belleten bu mecmuanın devamı niteliğindedir. Halil İnalcık'a göre Türkiye'de milli tarihçiliğin ilk adımlarının gözlemlendiği yer de bu mecmuadır.

Tarih-i Osmanî Encümeni, 9 Şubat 1910’da Bâb-ı Ali Sadaret Dairesi altındaki vakanüvislik odasında Abdurrahman Şeref’in başkanlığında ilk toplantısını yaparak çalışmaya başladı.

Encümen ilk toplantısında, yazacağı Osmanlı Tarihi’nin planını ve üyeler arasında iş bölümünü yaptı. Osmanlı Tarihi’nin birinci cildinin yazımı görevini Necip Asım ve Mehmet Arif’e verdi. Encümen, bu toplantıda ayrıca iki ayda bir “Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası” adlı derginin yayımlanmasını kararlaştırdı. Encümenin mecmua yayınlamasındaki amacı, yazılacak tarihin metnine aynen ve tamamen giremeyecek araştırmaları, vesikaları ve Türkçe veya yabancı lisanlardan tercüme edilmiş risaleleri yayınlayarak “Osmanlı Tarihi”ne zemin hazırlamak ve mütalâa meraklılarının bilgilerini genişletmeye ve fikirlerini uyandırmaya hizmet etmek olarak belirtildi.

Mecmuada, Osmanlı tarihinde bulunmayan veya yeteri kadar belirlenmemiş olan ve diğer dillerde yazılmış olan olaylar hakkında araştırma ve değerlendirmeler, ortaya çıkarılacak tarih vesikaları, diğer tarih encümenleri ve üyeleri ile yapılan haberleşmenin yayınlanmasına karar verilen kısmı, encümende kabul edilen kararlar, bütün lisanlarda Osmanlı tarihi ile ilgili eserlerin bibliyografyaları ile henüz yayınlanmamış olan tarih risalelerinin (tefrika olarak) yayınlanması ön görülmüştü. Mecmuada esas olarak Osmanlı tarih yazımına ve Osmanlı tarihine yer verilmiştir.

Osmanlı öncesi Türkler ve Anadolu üzerine yazılar sadece birkaç defa yayımlanmıştır.

1 Birinci sene

Numero 1

1 Nisan 1326

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 1-16. sayfalar

2 Birinci sene

Numero 2

1 Haziran 1326

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 17-32. sayfalar

3 Birinci sene

Numero 3

1 Ağustos 1326

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 33-48. sayfalar

4 Birinci sene

Numero 4

1 Teşrin-i evvel 1326

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 49-64. sayfalar

5 Birinci sene

Numero 5

1 Kanun-u evvel 1326

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 65-80. sayfalar

6 Birinci sene

Numero 6

1 Şubat 1326

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 81-96. sayfalar

7 İkinci sene

Numero 7

1 Nisan 1327

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 97-112. sayfalar

8 İkinci sene

Numero 8

1 Haziran 1327

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 113-128. sayfalar

9 İkinci sene

Numero 9

1 Ağustos 1327

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 129-144. sayfalar

10 İkinci sene

Numero 10

1 Teşrin-i evvel 1327

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 145-160. sayfalar

11 İkinci sene

Numero 11

1 Kanun-u evvel 1327

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 161-176. sayfalar

12 İkinci sene

Numero 12

1 Şubat 1327

Ek - Kritovulos: Tarih-i Sultan Mehmet Han Sâni, 177-200. sayfalar

13 Üçüncü sene

Numero 13

1 Nisan 1328

Ek - Kanunname-i Âl-i Osman (Fatih Sultan Mehmed devri), 1-16. sayfalar

14 Üçüncü sene

Numero 14

1 Haziran 1328

Ek - Kanunname-i Âl-i Osman (Fatih Sultan Mehmed devri), 17-32. sayfalar

15 Üçüncü sene

Numero 15

1 Ağustos 1328

Ek - Kanunname-i Âl-i Osman (Kanunî Sultan Süleyman devri), 1-16. sayfalar

16 Üçüncü sene

Numero 16

1 Teşrin-i evvel 1328

Ek - Kanunname-i Âl-i Osman (Kanunî Sultan Süleyman devri), 17-32. sayfalar

17 Üçüncü sene

Numero 17

1 Kanun-u evvel 1328

Ek - Kanunname-i Âl-i Osman (Kanunî Sultan Süleyman devri), 33-48. sayfalar

18 Üçüncü sene

Numero 18

1 Şubat 1328

Ek - Kanunname-i Âl-i Osman (Kanunî Sultan Süleyman devri), 49-64. sayfalar

19 Dördüncü sene

Numero 19

1 Nisan 1329

Ek - Kanunname-i Âl-i Osman (Kanunî Sultan Süleyman devri), 64-72. sayfalar +7 sayfa

20 Dördüncü sene

Numero 20

1 Haziran 1329

Ek - Mahrusa-i İstanbul Fetihnamesi - Tacîzâde Tuğrayî Cafer Çelebi münşeatından, 1-16. sayfalar

21 Dördüncü sene

Numero 21

1 Ağustos 1329

Ek - Mahrusa-i İstanbul Fetihnamesi - Tacîzâde Tuğrayî Cafer Çelebi münşeatından, 17-24. sayfalar

22 Dördüncü sene

Numero 22

1 Teşrin-i evvel 1329

Ek - Vakıât-ı Sultan Cem, 1-16. sayfalar

23 Dördüncü sene

Numero 23

1 Kanun-u evvel 1329

Ek - Vakıât-ı Sultan Cem, 17-32. sayfalar

24 Dördüncü sene

Numero 24

1 Şubat 1329


25 Beşinci sene

Numero 25

1 Nisan 1330

Ek - Vakıât-ı Sultan Cem, 33-43. sayfalar

26 Beşinci sene

Numero 26

1 Haziran 1330

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 1-16. sayfalar

27 Beşinci sene

Numero 27

1 Ağustos 1330

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 17-32. sayfalar

28 Beşinci sene

Numero 28

1 Teşrin-i evvel 1330

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 33-48. sayfalar

29 Beşinci sene

Numero 29

1 Kanun-u evvel 1330

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 49-64. sayfalar

30 Beşinci sene

Numero 30

1 Şubat 1330

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 65-80. sayfalar

31 Altıncı sene

Numero 31

1 Nisan 1331

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 81-96. sayfalar

32 Altıncı sene

Numero 32

1 Haziran 1331

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 97-112. sayfalar

33 Altıncı sene

Numero 33

1 Ağustos 1331

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 113-128. sayfalar

34 Altıncı sene

Numero 34

1 Teşrin-i evvel 1331

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 129-144. sayfalar

35 Altıncı sene

Numero 35

1 Kanun-u evvel 1331

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 145-160. sayfalar

36 Altıncı sene

Numero 36

1 Şubat 1331

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 161-176. sayfalar

37 Yedinci sene

Numero 37

1 Nisan 1332

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 177-192. sayfalar

38 Yedinci sene

Numero 38

1 Haziran 1332

Ek - Tursun bey: Tarih-i Ebu'l-Feth, 193-198. sayfalar

39 Yedinci sene

Numero 39

1 Ağustos 1332

Ek - Koca Sekbanbaşı: Hülasatü'l-Kelâm Fi Reddi'l Avâm, 1-32. sayfalar

40 Yedinci sene

Numero 40

1 Teşrin-i evvel 1332


41 Yedinci sene

Numero 41

1 Kanun-u evvel 1332

Ek - Koca Sekbanbaşı: Hülasatü'l-Kelâm Fi Reddi'l Avâm, 33-48. sayfalar

42 Yedinci sene

Numero 42

1 Şubat 1332

Ek - Koca Sekbanbaşı: Hülasatü'l-Kelâm Fi Reddi'l Avâm, 49-64. sayfalar

43 Sekizinci sene

Numero 43

1 Nisan 1333

Ek - Mehmed Refi': İran Sefâretnâmesi, 1-31. sayfalar

44 Sekizinci sene

Numero 44

1 Haziran 1333


45 Sekizinci sene

Numero 45

1 Ağustos 1333


46 Sekizinci sene

Numero 46

1 Teşrin-i evvel 1333


47 Sekizinci sene

Numero 47

1 Kanun-u evvel 1333


48 Sekizinci sene

Numero 48

1 Şubat 1334


49 Sekizinci sene ila Onbirinci sene

Numero 49:62

1 Nisan 1335 ila 1 Haziran 1337

Ek - Tarih-i Câmi-i Şerîf-i Nûruosmanî, 1-51. sayfalar

50 Onbirinci sene ila Onüçüncü sene

Numero 63:77

1 Ağustos 1336 ila 1 Teşrinisani 1339


51 Ondördüncü sene

Numero 1 (78)

1 Kanun-u sani 1340

Ek - Mehmed Halife: Tarih-i Gılmanî, 1-16. sayfalar

52 Ondördüncü sene

Numero 2 (79)

1 Mart 1340

Ek - Mehmed Halife: Tarih-i Gılmanî, 17-32. sayfalar

53 Ondördüncü sene

Numero 3 (80)

1 Mayıs 1340

Ek - Mehmed Halife: Tarih-i Gılmanî, 33-48. sayfalar

54 Ondördüncü sene

Numero 4 (81)

1 Temmuz 1340

Ek - Mehmed Halife: Tarih-i Gılmanî, 49-64. sayfalar

55 Ondördüncü sene

Numero 5 (82)

1 Eylül 1340

Ek - Mehmed Halife: Tarih-i Gılmanî, 65-80. sayfalar

56 Ondördüncü sene

Numero 6 (83)

1 Teşrinisani 1340

Ek - Mehmed Halife: Tarih-i Gılmanî, 81-96. sayfalar

57 Onbeşinci sene

Numero 7 (84)

1 Kanunusani 1341

Ek - Mehmed Halife: Tarih-i Gılmanî, 97-102. sayfalar

58 Onbeşinci sene

Numero 8 (85)

1 Mart 1341

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 1-16. sayfalar

59 Onbeşinci sene

Numero 9 (86)

1 Mayıs 1341

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 17-32. sayfalar

60 Onbeşinci sene

Numero 10 (87)

1 Temmuz 1341

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 33-48. sayfalar

61 Onbeşinci sene

Numero 11 (88)

1 Eylül 1341

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 49-64. sayfalar

62 Onbeşinci sene

Numero 12 (89)

1 Teşrinisani 1341

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 65-80. sayfalar

63 Onaltıncı sene

Numero 13 (90)

1 Kanunusani 1926

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 81-96. sayfalar

64 Onaltıncı sene

Numero 14 (91)

1 Mart 1926

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 97-112. sayfalar

65 Onaltıncı sene

Numero 15 (92)

1 Mayıs 1926

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 113-128. sayfalar

66 Onaltıncı sene

Numero 16 (93)

1 Temmuz 1926

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 129-144. sayfalar

67 Onaltıncı sene

Numero 17 (94)

1 Eylül 1926

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 145-160. sayfalar

68 Onaltıncı sene

Numero 18 (95)

1 Teşrinisani 1926

Ek - Kırımî el-Hac Abdülgaffar: Umdetü't-Tevârih, 161-207. sayfalar

69 Onyedinci sene

Numero 19 (96)

1 Haziran 1928


70 Yeni Seri - Cilt I

Sayı I (97 - 20)

Haziran - Ağustos 1929


71 Yeni Seri - Cilt 1

Sayı 2 (98 - 21)

Eylül - Teşrinisani 1929


72 Yeni Seri - Cilt 1

Sayı 3 (99 - 22)

Kânunuevvel - Şubat 1930


73 Yeni Seri - Cilt 4

Sayı 4 (100 - 23)

Mart - Mayıs 1930


74 Yeni Seri - Cilt I

Sayı 5 (101 - 24)

Haziran 1930 - Mayıs 1931Toplam 74 fasikül