Tarih İncelemeleri Dergisi

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
1983 - Devam
İndeks ve içerik mevcut
(link: DergiPark)

VII/7
31 fasikül - 29 mevcut, 2 eksik

1

Tarih İncelemeleri Dergisi

I

1983


2

Tarih İncelemeleri Dergisi

II

1984


3

Tarih İncelemeleri Dergisi

III

1987


4

Tarih İncelemeleri Dergisi

IV

1989


5

Tarih İncelemeleri Dergisi

V

1990


6

Tarih İncelemeleri Dergisi

VI

1991


Tarih İncelemeleri Dergisi

    VI     1991     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Tuncer Baykara Eski Türk Ziraat Hayatı Üzerine Bazı Bilgiler1-23
Necmi Ülker Yeniçeri Ocağının İlgası Öncesi İzmir’deki Asayişin Bozukluğuna Dair Belge25-41
Ahmet Özgiray Milli Hâkimiyet Işığı Altında M. Kemal-A. Rawlinson Görüşmeleri (1918-1921)43-57
Mehmet Ali Ünal XVI. Yüzyıl Sonlarında Bir İltizam Sözleşmesi59-77
Ömer Çapar Helen Mitoslarında Doğulu Unsurlar79-90
M. Akif Erdoğru Eşrefoğlu Seyfeddin Süleyman Bey Camiinin Vakıfları91-108
Yaşar Akbıyık Maraş Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Kuruluşu109-114
Selahittin Özçelik Aydın Vilayeti Donanma Cemiyeti115-158
Gül Celkan The Spirit of the East (David Urquhard)159-168
Turan Gökçe 1830 Genel Nüfus Sayımı Sonuçlarına Göre Denizli Şehri Nüfusu Hakkında Bir Değerlendirme169-182
Turan Akkoyun Aydın Kuvâ-yı Milliyesi’nin Bazı Faaliyetleri ve Mustafa Kemal Paşa’nın Teşekkürü183-209
Abdullah Gündoğdu 1852-1863 Tarihleri Arasında Çorum Kazası’nda Sosyo-Ekonomik Yapı211-242

Tercüme
J. Woods Akkoyunlu Devletini Meydana Getiren Aşiretler243-265

Kitabiyat
Ş. Tekin Kaptan Denizli’nin Halk Kültürü Ürünleri267-268
Serap Tabak Ali Fethi Okyar, Serbest Cumhuriyet Fırkası Nası Doğdu, Nasıl Feshedildi?269-271
Fethi Tevetoğlu Milli Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar273-275
M. Şükrü Hanioğlu Kendi Mektuplarında Enver Paşa277-278
Tuncer Baykara Anadolu’nun Tarihî Coğrafyasına Giriş I (Anadolu’nun İdarî Taksimatı) (Sadiye Tutsak)279-281
7

Tarih İncelemeleri Dergisi

VII

1992


Tarih İncelemeleri Dergisi

    VII     1992     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Tuncer Baykara İzmir ve İstanbul’un XIX. Yüzyıl Ortalarında Esnaf Listeleri1-15
Necmi Ülker İzmir Yenikale Bataklığının Kurutulması Çalışmalarına Dair Belgeler17-64
Ahmet Özgiray Türk-Fransız İlişkileri (1924-1930)65-80
M. Akif Erdoğru Seydişehir-Seydi Harun Külliyesi Vakıfları Üzerine Bir Araştırma81-132
Rifat Özdemir Osmanlı Döneminde Antalya’nın Fiziki ve Demografik Yapısı (1800-1867)133-166
Mustafa Öztürk Bursa’da Hububat Fiyatları (1775-1840)167-190
Serap Tabak İranlı Ermeni Bir Tüccarın Terekesi ve Ticarî Etkinliği Üzerine Düşünceler191-215
Mesut Çapa Anadolu’da Yunan Kızılhaçı’nın Faaliyetleri (1919-1920)217-226
Ahmet Şimşirgil XVI. Yüzyılda Tokat Medreseleri227-242
Ufuk Gülsoy 1828 Yılında İstanbul’a Getirilen Varnalı Muhacirler243-270
Ahmet Kankal XIX. Yüzyıldan Günümüze Ankara-Çankırı Havalisinde Düğün ve Hac Âdetleri271-287
Mehmet Ali Demirbaş Tire Şer’iye Sicilleri Kataloğu289-295
Sh. S. Fatullayev Religions Buildings of Aspheron297-302

Tercüme
Speros Vryonis Bizans Devri Anadolu Tarihindeki Problemler (çev. Ekrem Memiş)303-326
Tarihçi Titus Livius Ab Urbe Condita (XLIII Kitabı)327-356
A. Bausani Hurûfilik357-361

Kitabiyat
Refet Yinanç, Metin Elibüyük Maraş Tahrir Defteri 1563363-365
Hüseyin Özdeğir XVI. Asırda Ayıntab Livası367-372
Ali Birinci Hürriyet ve İtilaf Fırkası II. Meşrutiyet Devrinde İttihat ve Terakkiye Karşı Çıkanlar373-377
Kazım Yaşar Kopraman Mısır Memlûkleri Tarihi379-381
Yaşar Akbıyık Milli Mücadelede Güney Cephesi (Maraş)383-385
Mübahat S. Kütükoğlu Tarih Araştırmalarında Usûl387-389

Haberler
Tuncer Baykara “Osmanlı Beyliği 1300-1389” Sempozyumu391-393
8

Tarih İncelemeleri Dergisi

VIII

1993


9

Tarih İncelemeleri Dergisi

IX

1994


Tarih İncelemeleri Dergisi

    IX     1994     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Necmi Ülker XVIII. Yüzyılda Mısır ve Cezayirli Gazi Hasan Paşa’nın Mısır Seferi 1-30
Ahmet Özgiray Türk-Fransız Siyasi İlişkileri (1930-1938)31-44
Mesut Çapa Trabzon’da Türkiye Millet Meclisleri Seçimi ve Vali Hamit Bey45-67
Samira Kortantamer Memlûk Tarihçiliğinde Bir Üslup Unsuru el’Acâib ve’l Garâib69-87
M. Akif Erdoğru Karaman Vilâyeti Zaviyeleri89-158
Süleyman Özkan Aksaray İli Arkeoloji Araştırmalarına Toplu Bir Bakış159-172
S. R. Sonyel Lozan Konferansı’ndan Önce, Konferans Günlerinde ve Konferansı İzleyen Dönemde İzmir'deki Durum173-181
Turan Akkoyun Aydın Kuvâ-yı Millîyesi’nin Tasfiye Edilmesi183-214
Turan Gökçe Anadolu Vilâyetine Dair 919 (1513) Tarihli Bir Kadı Defteri215-259
Abdurrahman Siler XIX. Yüzyılda Trabzon’un Kaza ve Nahiyelerinin Ekonomik Durumu (1869-1905)261-277
Ufuk Gülsoy 1856 Haleb ve Nablus Olayları279-288
Süleyman Özbek El-Melikü’z Zahir Rükn’üd-din Baybars Zamanı Memlûk Devletinin Dinî Siyaseti289-307
Sadiye Tutsak Uşak Kazasında Mülkî Taksimatın Gelişimi309-325
Muhammet Güçlü Antalya’da Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Faaliyetleri327-337
Cansever Tanyeri Mühendis Ebû’n-Nedret Nuri Efendi’nin Hicaz Demiryolu Hatıraları339-348
Fikret Yılmaz Karaca Koyunlu Yörükleri Kanunu349-355
Nahide Şimşir Ahkâm Defterleri’nin Tarihî Kıymeti ve 107 No’lu Ahkâm Defteri’ndeki İzmir ile İlgili Hükümler357-390
Bünyamin Saraç Şükrü Saraçoğlu (1887-1953)391-405

Tercüme
Remzi Ataoğlu İbnü’l Erzak’a Göre Artukluların Nesebi407-413

Kitabiyat
M. Akif Erdoğru Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Belgeleri Karabağ415-418
Gerhard Vath Die Geschichte der artuqidischen Fürstentümer in Syrien und der Ğariza’l-Furatiya (496-812/1002-1409)419-421
Baymirza Hayit Nationaler Kampf Türkestans in der Jahren “Basmatchi” 1917 bis 1934423-427
Ali Yardım İzmir Millî Kütüphanesi Yazma Eserler Kataloğu Cilt I429-431
10

Tarih İncelemeleri Dergisi

X

1995


Tarih İncelemeleri Dergisi

    X     1995     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Tuncer Baykara Osmanlı Reformunun İlk Zamanları: Yeniçeri Ocağının Kaldırılması ve İlk Tatbikat1-11
Abdülkadir Özcan II. Mahmud ve Reformları Hakkında Bazı Gözlemler13-39
Ekrem Memiş Aka Medeniyetinin Doğuşu41-54
Ahmet Özgiray Türk-Bulgar Siyasî İlişkileri (1920-1938)55-70
Remzi Ataoğlu Artuklu-Eyyubî İlişkileri71-90
M. Akif Erdoğru Antalya ve Havalisi Tarihi İçin Bir Kaynak: Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Teke91-185
Ahmet Şimşirgil XV-XVI. Asırlarda Tokat Şehrinde İktisadî Hayat187-210
Süleyman Özkan Önasya’da Geç Tunç Çağı Ticaret Hayatında Hitit Devletinin Yeri211-217
Sadettin Gömeç Kök Türkçe Kaynaklarda Geçen Boy ve Kavim Adları Üzerine219-222
Turan Akkoyun İzmir Basınına Göre Atatürk Devrinde İktisadî Gelişmeler223-262
Nejdet Bilgi Millî Mücadelenin Başlarında İstanbul’da Yayınlanan Türk Dünyası Gazetesi263-288
Sadiye Tutsak Millî Mücadelede Uşak289-311
Serap Tabak Menemen Olayı’nın İzmir Basını’nda Yankıları313-328
Nahide Şimşir 103 No’lu Anadolu Ahkâm Defteri’ndeki İzmir İle İlgili Hükümler329-341

Tercüme
Rober Lee Wolff Günümüzde Balkanlar343-360
Titus Livius Gn. Manlius’un Galat Seferi361-377

Kitabiyat
Ludger Ilisch Geschichte der Antuqidenherrschaft von Mardin zwischen Mamluken und Mongolen 1260-1410 A.D.379-382
Bülent İplikçioğlu Ephesus Yazıtları Işığında İmparator Diokletianus’a Kadar Roma Şövalye Sınıfı ve Asia Eyaletindeki Resmî Görevlileri383-385

Haberler
Tuncer Baykara Hakkı Dursun Yıldız (1937-1992)387-388
Tuncer Baykara Yılmaz Önge (1935-1992)389
11

Tarih İncelemeleri Dergisi

XI

1996


Tarih İncelemeleri Dergisi

    XI     1996     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Ahmet Özgiray Türkiye-Mısır Siyasi İlişkileri (1920-1938)1-7
M. Akif Erdoğru Beyşehir ve Seydişehir Kazalarından Kıbrıs Adasına Sürülmüş Aileler9-66
Yılmaz Kurt Ramazanoğulları Çarşısı67-76
Ahmet Şimşirgil XVI. Yüzyılda Amasya Şehri77-109
Ali İbrahim Savaş Osmanlı Elçilerinin Resm-i Kabul Protokolleri111-124
Süleyman Beyoğlu Milli Mücadele Başlarken Güneydoğu Anadolu (1919)125-135
Kenan Ziya Taş 1760-1817 Yılları Arasında Eğin (Kemaliye) Kazası137-146
Nerin Köse Ensest Evliliğin Türk Halk Hikâyelerindeki İzleri147-161
Turan Gökçe 934 (1528) Tarihli Bir Deftere Göre Anadolu Vilayetleri Medreseleri ve Müderrisleri163-175
Muhammet Güçlü Varlık Vergisi ve Ankara Uygulaması177-186
Maria Pia Pedani-Fabris Ottoman Diplomats in the West: The Sultan’s Ambassadors to the Republic of Venice187-202
Nahide Şimşir Azmzade Yusuf Paşa ve Şam’a Tayini İle İlgili İki Vesika203-209
Mehmet Ali Kaya III. Makedonya Savaşına Kadar Roma’nın Anadolu Politikası211-232

Tercüme
Bertrando De Migranelli Timurlenk’in Dimaşk’ı Fethi İle İlgili Bir Kaynak: Vita Tamerlane-Ruina Damasci (Timurlenk’in Hayatı-Dimaşk’ın Harab Olması)233-263
Miklos Erdy Orta Avrasya Boyunca Hiong-nu Tarzı Kazanlar ve Bunların Kaya Kabartmalarında Ortaya Çıkması265-316

Kitabiyat
Ercüment Kuran Türkiye’nin Batılılaşması ve Millî Meseleler317-318
Muhittin Ünal Miralay Bekir Sami Günsav’ın Kurtuluş Savaşı Anıları319-322
Lutz Ilisch Sylloge Numorum Arabicorum Tübingen Palastina IV a Bilad as-Sam I323-324
Elena Frangakis-Syreet The Commerce of Smyrne in the Eighteenth Century (1700-1820)325-326
Hans-Peter Laqueur Osmanische Friedhöfe und Grabsteine in İstanbul327-329
Muharrem Eren Zağnos Paşa331-332
12

Tarih İncelemeleri Dergisi

XII

1997


Tarih İncelemeleri Dergisi

    XII     1997     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Tuncer Baykara İzmir’e Dair Belgeler I: XVIII. Yüzyılda İzmir Hayatından Kesitler1-8
Mehmet Ali Ünal 1646 (1056) Tarihli Harput Kazâsı Avârız Defteri9-73
Ahmet Özgiray Türkiye-Macaristan Siyasî İlişkileri (1923-1938)75-80
M. Akif Erdoğru Kıbrıs Adası’nın 1831 Tarihli Bir Osmanlı Nüfus Sayımı81-93
Ömer Demirel Osmanlı Dönemi Sivas Şehrinde Sur, Saray, Mahalleler ve Sosyo-kültürel Eserler95-124
Ali İbrahim Savaş Osmanlı Elçisi Mustafa Hattî Efendi’nin Sefâreti İle İlgili Üç Belge125-134
Cahit Telci Hicri 1135 (M. 1723) Tarihli Kuşadası Gümrük Defteri135-154
Nahide Şimşir Köprülü Fâzıl Ahmed Paşa’nın İzmir’deki Vakıflarına Ait Hicri 1141 Tarihli Bir Muhasebe Bilançosu155-181
Nurgül Bozkurt XVIII. Yüzyılın Başlarında Osmanlı-Avusturya Ticari Münasebetleri183-196

Tercüme
Karl Jahn Moğollar Zamanında İran İle Çin Arasındaki İlmî Münasebetler197-207
Pierre Oberling Atatürk ve Şah Rıza209-214

Kitabiyat
Hans Wilhelm Haussig Die Geschichte Zentralasiens und der Seidenstraβe in vorislamischer Zeit217-219
Hans Wilhelm Haussig Die Geschichte Zentralasiens und der Seidenstraβe in Islamischer Zeit221-222
Abdurrahman Muhammed el-Abd el-Ganî Erminye ve Alâkâtuha es-Siyâsiyye bi-Kulli min el-Bîzantiyyîn ve’l-Muslimîn223-226
Said Öztürk Askeri Kassama Ait Onyedinci Asır İstanbul Tereke Defterleri227-230
Yuzo Nagata Studies on the Social and Economic History of the Ottoman Empire231-233

Vefiyat
Tuncer Baykara Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen (1916-1993)235-237
13

Tarih İncelemeleri Dergisi

XIII

1998


Tarih İncelemeleri Dergisi

    XIII     1998     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Tuncer Baykara Bazı Selçuklu Kervansarayları Üzerine Notlar1-4
Ahmet Özgiray Türkiye-Almanya İlişkileri (1923-1939)5-23
M. Akif Erdoğru Rodos Adası’nda 1711 Yılında Tımarlar ve Tımarlılar25-48
Hasan Yüksel Celâlî İsyanlarında Kaybolan Bir Belge: Zeynül Arap (Veya Ahmed Fakih) Zaviyesi Vakfiyesi49-56
A. İbrahim Savaş Osmanlı Türkçesi İle Yazılan Tarihi Belge ve Eserlerde Secili Anlatım Şekilleri57-70
Süleyman Özkan Hitit İmparatorluğu’nun Yıkılışında Küçük Krallıkların Rolü71-81
Mehmet Ersan Rupenliler Dönemi’nde Kilikya Ermeni Krallığı İle Antakya Haçlı Princepsliği’nin Çukurova’da Hâkimiyet Mücadelesi83-95
Cüneyt Kanat Bahrî Memlûkler Zamanında Hüküm Süren Çerkez Asıllı Bir Sultan: Baybars El-Çaşnıgîr 1309-131097-119
Nejdet Bilgi Temettuat Kayıtlarına Göre Manisa Uncuboz Köyü ve Tarihi Gelişimi121-142
Mevlüt Çelebi Mondros Mütarekesi’nden Sonra Batı Anadolu’da İtalyan Faaliyetleri143-162
M. Ali Kaya Anadolu’da Roma Egemenliği ve Pompeius’un Siyasal Düzenlemeleri163-173
Sergey M. İvanov The Problems of Westernization of the Traditional Ottoman Economic Culture175-180
Maria Pia Pedani-Fabris Ottoman Fetihnames: The Imperial Letters Announcing A Victory181-192
Nahide Şimşir XVIII. Yüzyıl Başlarında İzmir Kazası’nda Görev ve Görevliler193-207
Vehbi Günay Bergama Yeşil (Yeni) Medrese ve II Numaralı Şer’iye Sicilinde Yer Alan Kitaplar209-230

Tercüme
E. Zachariadou 1641’de Nakşa Sancağı231-243
Tadeusz Swietochowski Atatürk ve Transkafkasya245-249
Cornelius Nepos Miltiades251-255
Ata Cıkıyev Türkmen Halkının Etnografyası (XX. yy)257-264

Kitabiyat
E. İhsanoğlu Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi (Tuncer Baykara)265-266
Ziya Musa Bunyatov İrevan Eyaletinin İcmal Defteri [Hüsameddin Memmedov ‘Garamanlı’ İle Birlikte]267-268
Ömer Şen Osmanlı Panayırları269-271
Hsüeh Tsung Cheng Göktürk Tarihi (Tu-Chüeh Shih)273-274
14

Tarih İncelemeleri Dergisi

XIV

1999


Tarih İncelemeleri Dergisi

    XIV     1999     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Tuncer Baykara Balat Şehri Yapıları (XVI. Yüzyıl Sonlarında)1-9
Ahmet Özgiray Türkiye-Yugoslavya İlişkileri (1920-1938)11-24
M. Akif Erdoğru 1635 Tarihli Revan Kalesi Fetihnamesi25-43
Nejdet Bilgi Memleket Gazetesi (1919) Bibliyografyası45-64
Mehmet Ersan Türkiye Selçuklularında Hediye ve Hediyeleşme I65-77
Turan Akkoyun Milli Mücadele’de Cephe Hududu Olarak Şuhud’daki Faaliyetler79-100
Mevlüt Çelebi Demirci Mehmet Efe’nin İki Mektubu101-107
Alpay Bizbirlik 16. Yüzyılın Ortalarında Atak Sancağı ve Sancak Beyleri Üzerine Notlar109-133
Muhiddin Tuş Konya Şer’iye Sicil Belgelerine Göre Osmanlılarda Temsil Müessesesi: Vekâlet135-155
Ahmet Yiğit XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Edirne Kadıları ve Mühimme Defterlerine Göre Vazifeleri157-173
İ. Hakkı Göksoy Malay-Endonezya Kaynaklarına Göre Türkler ve Osmanlı-Açe İlişkileri175-187
Vehbi Günay İzmir’e Ait H. 1118 (M. 1706-7) Tarihli Bir Kahve Defteri189-202
Cahit Telci XVI. Yüzyıl Başlarına Ait Birgi Kazası Evkaf Defteri203-260

Tercüme
E. Zachariadou Karamanoğlu İbrahim’in Saltanatının İlk Yılları261-270
Amin Saikal Kemalizmin İran ve Afganistan’daki Etkileri271-279
Pál Fodor 15-17. Yüzyıl Osmanlı Hükümdar Aynalarında Devlet ve Toplum, Kriz ve Reform281-302

Kitabiyat
Celâl-Zade Mustafa Selim-Nâme303-308
Bülent İplikçioğlu Eski Batı Tarihi I309-312
Carole Hillenbrand A Muslim Principality in Crusader Times-The Early Artuquit States313-317
15

Tarih İncelemeleri Dergisi

XV

2000


Tarih İncelemeleri Dergisi

    XV     2000     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Ahmet Özgiray Cumhuriyetin İlk Yılarında Sağlık-Sosyal İşleri ve Düzenlemesi (1920-1938)1-8
M. Akif Erdoğru Rodos Adası’ndaki Osmanlı Evkafı (1522-1711)9-30
Ahmet Kankal XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Kuzeybatı Anadolu’da Sosyal Hayat (Şer’iyye Sicillerine Göre)31-74
Kenan Ziya Taş Suriye’nin (Şam) Osmanlı Hâkimiyetindeki İdari Yapısı75-85
Süleyman Özkan,Mustafa Çakır Rize’de Bulunmuş Olan Tunç Baltalar87-94
Mehmet Ersan Türkiye Selçukluları’nda Hediye ve Hediyeleşme II95-104
Cüneyt Kanat Gazan Han Zamanında Memlûk Devleti’ne İltica Eden Uyratlar105-120
Mehmet Ali Kaya Suriye Krallığı’nın Büyük Menderes Havzasındaki Kolonileri121-136
Turan Gökçe XV-XVI. Yüzyıllarda Nif Kazâsı Piyâde Teşkilâtı ve Yaya Çiftlikleri137-153
Galip Eken Tanzimat Dönemi Osmanlı Toplumunda Nüfusun Mesleki Yapılanması: Tokat Örneği155-169
Alpay Bizbirlik XVIII. Yüzyılda Bir Osmanlı Valisinin Ölümü Ardından Gelişen Olaylar Üzerine171-182
Turan Akkoyun Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bekârlık Vergisi Teşebbüsleri183-198
Cahit Telci Aydın Muhassılı Abdullah Paşa ve 1148 (1735) Senesinde Zabtedilen Muhallefâtı199-219
Erhan Afyoncu XVII. Yüzyıl Osmanlı Bürokrasisinde İki Yeni Defter: Cebe ve Derdest Defterleri221-230
Özer Küpeli 1882-1922 Yılları Arasında Gönen Kazası231-255

Tercüme
Beatrice Forbes Manz Timur ve Hâkimiyetin Sembolü257-272
Firuz Kazemzadeh İran Tarihçiliği273-277

Kitabiyat
Vehbi Günay 998 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Diyâr-ı Bekr ve Arab ve Zü’l Kâdiriyye Defteri (937-1530)279-280
Mevlüt Çelebi Milli Mücadele Döneminde Türk-İtalyan İlişkileri281-284
16

Tarih İncelemeleri Dergisi

XVI

2001


Tarih İncelemeleri Dergisi

    XVI     2001     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Ahmet Özgiray Türk Silahlı Kuvvetleri (1923-1938)1-8
M. Akif Erdoğru The Judicial Court in Ottoman Cyprus (1580-1640)9-19
Mesut Çapa Tevhîd-i Tedrisât Sonrası Trabzon’da Eğitim21-30
Cüneyt Kanat Baybars Zamanında Memlûk-İlhanlı Münasebetleri (1260-1277)31-45
Nejdet Bilgi II. Meşrutiyet Döneminde Manisa’da Yayınlanan İslâm ve Ulûm Dergisi-İnceleme ve Bibliyografya47-74
Turan Gökçe 1699-1700 Tarihli Bosna Hududnâmesi75-104
Mevlüt Çelebi Bir İtalyan Generalinin Türkiye Anılarındaki Yanlışlar105-112
Erhan Afyoncu Teşrifâtîzâde Mehmed bin Ahmed’in Hayatına Işık Tutacak Bir Vesika113-120
Rahmi Çiçek Trabzon’da Ermeni Nüfusu ve 1895 Ermeni Olayları121-139
Ersin Gülsoy XVI. Asırda Divriği Sancağı’nda Padişah Hasları ve Hasların 1548 Tarihli Defteri141-174
Sadiye Tutsak Osmanlı Devleti’nin Son Devirlerinde Uşak Kazası175-192
Cahit Telci XIX. Yüzyıl Bektâşîliği Hakkında Bir Eser: İzâhü’l Esrar193-200
Çetin Aykurt Padişah-Halk Buluşmasını Temin Eden Törenlerden Birisi: Cuma Selamlığı201-204

Tercüme
Sydney Nettleton Fisher Osmanlı İmparatorluğu’nda İktidar Mücadelesi (1481-1503)205-219
E. Zachariadou Sinoplu Gazi Çelebi221-224
E. Zachariadou Pakhymeres’e Göre Kastamonu’da “Amourioi” Ailesi225-237
Walter Emil Kaegi Anadolu’nun Türkler Tarafından Fethine Okçuluğun Katkısı239-253

Kitabiyat
Ali b. Salih el-Miheymid El-Dânişmendiyyûn ve Cihâdihim fi Bilâd-ı Anâdol255-259
Salahi Sonyel The Great War and Tragedy of Anatolia (Turks and Armenians in the Maelstorm of Major Powers)261-264
17

Tarih İncelemeleri Dergisi

Cilt: XVII

Sayı: 1

Temmuz 2002


18

Tarih İncelemeleri Dergisi

Cilt: XVII

Sayı: 2

Aralık 2002


19

Tarih İncelemeleri Dergisi

Cilt: XVIII

Sayı: 1

Temmuz 2003


20

Tarih İncelemeleri Dergisi

Cilt: XVIII

Sayı: 2

Aralık 2003


21

Tarih İncelemeleri Dergisi

Cilt: XIX

Sayı: 1

Temmuz 2004


22

Tarih İncelemeleri Dergisi

Cilt: XIX

Sayı: 2

Aralık 2004


23

Tarih İncelemeleri Dergisi

Cilt: XX

Sayı: 1

Temmuz 2005


Tarih İncelemeleri Dergisi

Cilt: XX     Sayı: 1     Temmuz 2005     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Necdet Bilgi Saruhan Sancağı’nın Son Mutasarrıfı: Hüseyin Aziz Akyürek1-18
Sedat Bingöl Osmanlı Mahkemelerinde Reform ve Cerîde-i Mahâkim’deki Üst Mahkeme Kararları19-38
Mevlüt Çelebi Menteşe Sancağında İzmir’in İşgaline Gösterilen Tepkiler39-59
M. Akif Erdoğru Notes on Orthodox Community (Rum) in Ottoman Cyprus61-69
Turan Gökçe Osmanlı Nüfus ve İskân Tarihi Kaynaklarından “mufassal-icmâl” Avârız Defterleri ve 1701-1709 Tarihli Gümülcine Kazâsı Örnekleri71-133
Turhan Kaçar Origo Constantini Imperatoris: İmparator Constantinus’un Yükselişi135-155
M. Ali Kaya III. Gordianus’un Pers (=Sasanî) Seferi: Güzergâh157-167
Muzaffer Tepekaya, Ramazan Çalık Türk Alman Belgeleri Işığında Trabzon’da Ermeni Tehcirinin Uygulanması169-195

Tercüme
Ralph-Johannes Lilie XII. Yüzyılda Bizans ve Türk Devletleri197-209

Kitabiyat
Heath W. Lowry Ottoman Bursa in Travel Accounts211-212
Maria Ivanics, Mir Kasym A. Usmanov Das Buch der Dschingis-Legende (Daftar-i Cingiz-nâma)213-214
Timur K. Beisembiev The Life of Alimqul, A Native Chronicle of Nineteenth Century Central Asia215-217
Yuri Bregel An Historical Atlas of Central Asia219-220
Emine Gönen, Şengül Hablemitoğlu, Emine Özmete (Haz.) Akademisyen Kadınlar (İş, Aile Yaşamının Dengelenmesi, Akademisyen Kadınlar Üzerine Bir Araştırma 221-223
Ali Yardım Amasya Kaya Kitâbesi (Bâyezid Paşa İmâreti Vakfiyesi)225-227
24

Tarih İncelemeleri Dergisi

Cilt: XX

Sayı: 2

Aralık 2005


Tarih İncelemeleri Dergisi

Cilt: XX     Sayı: 2     Aralık 2005     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Tilla Deniz Baykuzu IV. ve V. Yüzyıllarda Çin’deki Birkaç Hun Hükümdar Kurganı ve Türbesi Hakkında1-15
Mevlüt Çelebi Saruhan Sancağında İzmir İşgaline Gösterilen Tepkiler17-42
Mustafa Daş Bizans Kaynaklarında Timur İmajı43-58
Muzaffer Demir Eskiçağ Tarih Yazıcılığında Herodotos’un Yeri ve Önemi59-78
Turan Gökçe Gümülcine Kasabası Nüfusu Üzerine Bazı Tespitler (XV-XIX. Yüzyıllar)79-112
Serap Tabak İzmir’de II. Meşrutiyet Döneminin Başlarında İç Siyaset113-132
Mehmet Temel Trablusgarp Savaşı’nda Osmanlı Devleti ve İtalya Tarafından Savaş Kaçağı İlan Edilen Maddeler ve Denizlerde Karşılıklı El Koymalar133-146
Vehbi Günay 1871 Yılına Âit Evkâf Numara Defterine Göre Tire, Ödemiş ve Birgi Vakıfları147-158

Kitabiyat
Paul Edmund Stanwick Portaits of the Ptolemies: Greek Kings as Egyptian Pharaohs159-161
J. Rowlandson (Ed.) Women and Society in Greek an Roman Egypt163-165
Daniel Martin Varisco Medieval Agriculture and Islamic Science: The Almanac of a Yemeni Sultan167-169
Jean Bottero Gılgamış Destanı; Ölmek İsteyen Büyük İnsan171-172
Richard Clogg (Ed.) Minorities in Greece: Aspect of a Plural Society173-176
Turan Gökçe II. National Aegean Island Symposium, Gökçeada-Çanakkale177-180
Ahmet Kankal Türkmen’in Kaidesi Kastamonu (XV-XVIII. Yüzyıllar Arası Şehir Hayatı)181-183

İndeks
Editörden Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt XX/1-2, 2005 Dizini185-196
25

Tarih İncelemeleri Dergisi

Cilt: XXI

Sayı: 1

Temmuz 2006


26

Tarih İncelemeleri Dergisi

Cilt: XXI

Sayı: 2

Aralık 2006


27

Tarih İncelemeleri Dergisi

Cilt: XXII

Sayı: 1

Temmuz 2007


Tarih İncelemeleri Dergisi

Cilt: XXII     Sayı: 1     Temmuz 2007     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Aygün Attar Ermeni Tarih Yazıcılığı1-18
Mevlüt Çelebi 19. Yüzyılda İzmir’de İtalyan Cemaati19-51
Cüneyt Kanat Memlûk Devleti’nde Eğlence Kültürü53-62
Hasan Mert Osmanlı Subayı Mehmet Enisî’nin Avrupa İzlenimleri63-76
Süleyman Özkan Ülkemizde Bulunan Eski Mısır Eserlerine Göre Anadolu-Mısır İlişkileri77-116
Mehmet Temel 18-20. Yüzyıllarda Türkiye-Danimarka İlişkileri117-172

Arşiv Belgeleri
Cahit Telci Turgutlu Voyvodası Seyfi-zade es-Seyyid Halil Ağa’nın 1791 Senesinde Müsadere Edilen Muhallefatı173-216
M. Akif Erdoğru Bodrum Müzesi’nde Saklanan İslamî Taş Kitabeler ve Mezar Taşları217-238

Tercüme
T. A. Jdanko Orta Asya ve Kazakistan’da Yarı Göçebelik239-248
Konstantine Zhukov Pîrî Reîs’in ‘Kitâb-ı Bahriye’si Işığında ‘Umur Paşa Destanı’249-253

Kitabiyat
Osman F. Sertkaya, Rysbek Alimoz Eski Türklerde Para (Göktürklerde, Uygurlarda ve Türgişlerde)255
Franz Carl Enders Türkiye ve Türkler, Bir Alman Subayının Türkiye Notları 1878-1918257-259
Halil N. Hatipoğlu Orta Çağda Akdeniz’de Deniz Güçlerinin İncelenmesi; Anadolu’da İlk Türk Denizciliği (Umur Bey’in Epir Harekâtı)261-263
Osman Karatay Bey ile Büyücü; Avrasya’da Tanrı, Hükümdar, Devlet ve İktisat265-266

Haberler
M. Akif Erdoğru Asya ve Afrika Tarihi ve Tarihçiliği Üzerine XXIV. Uluslararası Konferans267-269
28

Tarih İncelemeleri Dergisi

Cilt: XXII

Sayı: 2

Aralık 2007


29

Tarih İncelemeleri Dergisi

Cilt: XXIII

Sayı: 1

Temmuz 2008


30

Tarih İncelemeleri Dergisi

Cilt: XXIII

Sayı: 2

Aralık 2008


31

Tarih İncelemeleri Dergisi

Cilt: XXIV

Sayı: 1

Temmuz 2009


Tarih İncelemeleri Dergisi

Cilt: XXIV     Sayı: 1     Temmuz 2009     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Editörden Kuvâ-yı Milliye’nin 90. Yılı1-4
Yusuf Ayönü Dördüncü Haçlı Seferi’nin Batı Anadolu’nun Türkleşme Sürecine Etkisi5-20
Nuri Karakaş Amerikan “Ödünç Verme ve Kiralama” Yardımlarında Türkiye21-52
Ümit Kılıç Sadrazam Lütfi Paşa’nın Tire Vakfı53-79
Mehmet Mercan Sultan Abdülmecid’in Rumeli Gezisi Hakkında Bazı Tespitler81-100
Altay Tayfun Özcan Novgorod I Kroniğinde İstanbul’un Latinlerce İşgali ile İlgili Kayıtlar101-116
Mehmet Temel İtilaf Devletlerinin Osmanlı Kıyı Yerleşmelerine Yaptıkları Saldırılar ve Mütekabiliyet Esasına Göre Osmanlı Devleti’nin Aldığı Önlemler117-150
Mehmet Tezcan Türk-Moğol Hâkimiyeti Döneminde Karadeniz’de Ticaret151-194

Tercüme
Christian Eder Asur Zaman Aralığı ve Önasya’nın Kesin Kronolojisi195-239
P. B. Adamson Eski Yakındoğu’da Savaş Tutsaklarının Güvenliği ve Kontrolü Sırasında Yaşanan Tıbbi Komplikasyonlar241-252
M. Efdalettin Tekiner Abdurrahman Şeref Efendi (Biyografisi253-278
Cornelius Nepos Eumenes279-287

Kitabiyat
M. Akif Erdoğru Catalogue of Turkish Manuscripts in the Library of The Hungarian Academy of Sciences289-290
Fabio L. Grassi Atatürk291-296
Istvan Vasary Kumanlar ve Tatarlar; Osmanlı Öncesi Balkanlar’da Doğulu Askerler (1185-1365)297-299
Ahmet Çaycı Selçuklularda Egemenlik Sembolleri301-304
Hasan Arıcan Bornova Tarihinden Yapraklar305-306

Toplam 31 fasikül