Tarih Enstitüsü Dergisi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Ekim 1970 - 1998
16 sayı
İndeks ve içerik mevcut
(link: İSAM Kütüphanesi)
Eksiksiz
VI/b-2
13 fasikül - 13 mevcut, 0 eksik

1

Tarih Enstitüsü Dergisi

Sayı: 1

Ekim 1970


Tarih Enstitüsü Dergisi

    Sayı: 1     Ekim 1970     286 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


İbrahim Kafesoğlu Yazılışının 900. yılı Münasebetiyle Kutadgu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Yeri1-38
Cengiz Orhonlu Seydi Ali Reis39-56
Salih Özbaran Portekiz Devlet Arşivi “Torre do Tombo”nun XVI. Yüzyıl Osmanlı Tarihi İçin Önemi57-62
Nejat Göyünç Eski Malatya’da Silâhdar Mustafa Paşa Hanı63-92
Erol Özbilgen Eski Malatya’da Silâhdar Mustafa Paşa Hanı’nın Restitüsyonu Hakkında93-102
Mustafa Kafalı Cuci Sülâlesi ve Şu’beleri103-120
Muhibbe Darga Hitit çivi yazısı belgelerinde geçen LÛ-MEŠ ḫilammatti kelimesinin anlamı121-130
M. Münir Aktepe Baltacı Mehmed Paşa’nın 1711 Prut Seferi ile İlgili Emirleri131-170
Semavi Eyice Trakya’da İnecik’de Bir Tabhaneli Cami171-196
M.C. Şehabeddin Tekindağ Selim-Nâmeler197-230
Ramazan Şeşen Cahiz’ın Eserleri Hakkında Bazı Yeni Malzemeler231-272

Kitâbiyat
Erdoğan Merçil Gerdîzî, Ebû Sa'id. Abd el-Hayy b. el- Dehhâk b. Mahmûd, Zeyn el-Ahbar (nşr. Abd el-Hayy Habîbî), «İntişârât-ı Bün- yâd-ı Ferheng-i İran 37» hş. 1347. X+351 s.273-275
Mücteba İlgürel Abdülkerim Refik, Ph. Dr. (London), The Province of Damascus 1723 - 1783, Hayat Yayınevi, Beyrut 1966, 370 s., 3 hrt.275-276
Mücteba İlgürel Cengiz Orhonlu, Osmanlı Tarihine âid belgeler, Telhısler (1579 - 1607), İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi yayınları. İstanbul 1970, XXIX+149+15.275-278
Mustafa Ç. Varlık Claude Cahen, Pre-Ottoman Turkey, A general Survey of the material and spiritual culture and history 1071-1330, Lon- don 1968, XX+458 6 harita278-282
Hakkı Dursun Yıldız Robert Mantran, L'Expension Musulman (VIIe-XIe siécles), Paris 1969, 334 s. 6 harita, s282-285
Salih Özbaran International Journal of Middle East Studies, C. I, sayı 1 ve 2, Cambridge 1970.285-286
2

Tarih Enstitüsü Dergisi

Sayı: 2

Ekim 1971


Tarih Enstitüsü Dergisi

    Sayı: 2     Ekim 1971     355 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


İbrahim Kafesoğlu Türk Fütuhat Felsefesi ve Malazgirt Muharebesi1-16
Erdoğan Merçil Türkçe Selçukname'ye Göre Malazgirt Savaşı17-50
Hakkı Dursun Yıldız Abbasiler Devrinde Türk Kumandanları II. Inak Et-Türkî51-58
Nurhan Atasoy Minyatürlerde Türk Büyükleri ve Alp Arslan59-64
İbrahim Artuk Diyarbakır ve Mardin'in Bazı Önemli Yapıları65-74
Ramazan Şeşen ‘İmad al-Din al-Katib Al-İsfahani75-98
Mustafa Kafalı Cuci Ulusu'ndaki İl ve Kabilelerin Siyasi Rolleri ve Ehemmiyetleri99-110
M. Hamidullah; çeviren Salih Özbaran Tarihi Tasvirlere Göre Malazgirt Meydan Muharebesinin Planı111-113
Şerare Yetkin Sultan Alp Arslan Devrine Aid Bir Kümbet Süslemesinin Başka Çevrelerdeki Etkileri115-120
M. Tayyib Gökbilgin Lehistan Tatarları Hakkında Bir Risale “Risale-i Tatar-ı Leh”121-130
M. Münir Aktepe Mehmed Efendi'nin Lehistan Sefareti ve Sefaret-namesi (1730-1731)131-140
M. C. Şehabeddin Tekindağ Silifke141-152
Feroz Ahmad; çeviren Bedia Turgay Ahmad 1908-1914 Yılları Arasında Büyük Britanya'nın Jön-Türkler'le Münasebetleri153-180
T'ang Chi Türk Tarihine Aid Çin Kaynakları181-210
Em. Condurachi, Gh. Stefan La Romanité Orientale211-228
Semavi Eyice Kırşehir'de Karakurt Ilıcası229-254
M. Kemal Özergin Özdemir-oğlu Osman Paşa'nın Şirvan Seferi İle İlgili Üç Manzume255-288
M. Tayyib Gökbilgin Karaharman Dobruca’nın kaybolmuş bir köyü (Bu yazı Tudor Mateesku tarafından hazırlanan makalenin özetidir)289-296
Tudor Mateescu Une Ville Disparue de la Dobroudja - Karaharman297-344

Kitâbiyat
Mahmud H. Şakiroğlu Gualberto Matteucci, Un Gloriosa Convento Francescano Sulle Rive Del Bosforo, İl San Francesco Di Galata In Cos- tantinopoli. 1230 - 1967. Roma 1967, s. 417345-346
Mehmet Özsaid Doç. Dr. Oktay Akşit, Likya Tarihi. İstanbul 1967. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları nr. 1218137346-349
Mehmet Özsaid Prof. Dr. Oktay Akşit, Hellenistik ve Roma Devrinde Likya, İstanbul 1971, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, nr. 1622.349-351
Salih Özbaran C. R. Boxer, The Portuguese Seaborne Empire 1415 - 1825, Londra 1969352
Salih Özbaran Kanunî Armağanı (Türk Tarih Kurumu Yayınlarından), Ankara 1970306+116353
M. Şefik Keçik Schmidt-dumont, Marianne, Türkme- nische Heerscher des 15. Jahrhunhunderts in Persien und Mesopotamien nach dem Târih al-Giyâti, Islam-kundliche Unter suchungen Band 6, Freiburg 1970, IV- 250-57 seiten.354-355
3

Tarih Enstitüsü Dergisi

Sayı: 3

Ekim 1972


4

Tarih Enstitüsü Dergisi

Sayı: 4 - 5

Ağustos 1973 - 1974


Tarih Enstitüsü Dergisi

    Sayı: 4 - 5     Ağustos 1973 - 1974     443 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Hakkı Dursun Yıldız Abbasiler Devrinde Türk Kumandanları, El-Afşin Haydar b. Kavus1-22
Erdoğan Merçil Fars Meliki Selçuk-Şah'ın Hayatı ve Paraları23-34
S. Soucek İnebahtı Savaşı (1571) Hakkında Bazı Mülahazalar35-48
Özcan Mert Şerifi'nin “Fetih-Name-i Kıbrıs”ı49-78
Tayyib Gökbilgin Söğüt Ertuğrul Gazi Türbesi79-90
M. Münir Aktepe Osmanlı Devri İzmir Cami ve Mescitleri Hakkında Bilgi II91-193
Eşref Eşrefoğlu İstanbul’da İhtisab Mevzuatı ve 1682-1684 Senelerinde İhtisab Mukataası ile İlgili Bir Belge195-211
Alexandar Stoyanovski; çeviren İsmail Eren XVII. Yüzyılın Sonuna Kadar Makedonya’nın Osmanlı Hakimiyeti Devrinde İdari Taksimatı213-230
Muhibbe Darga Hititlerin Kült Törenlerinde Kadınların Yeri ve Görevi231-245
M. Yakub Mughul Türk Amirali Emir Mustafa İbni Behram Bey’in Hindistan Seferi (1531)247-262
M. Kemal Özergin Eski Bir Ruzname'ye Göre İstanbul ve Rumeli Medreseleri263-290
Semavi Eyice Tarihi Mezarlardan Notlar291-334
Mubahat S. Kütükoğlu Tanzimat Devri Osmanlı-İngiliz Gümrük Tarifeleri335-393
Nejat Diyarbekirli Peçenek Hazinesi ve Türk Sanatının Çeşitli Kıtalarda Ortak Nitelikleri395-428
Salih Özbaran V.J. Parry (1915-1974)429-431

Kitâbiyat
Mücteba İlgürel Halil İnalcık, The Ottoman Empire, The Classical Age 1300-1600, Weiden- feld and Nicolson Yayınevi'nin Mede- niyet Tarihi Serisinden, Londra 1973433-436
F. Çetin Derin Malazgirt Armağanı Ankara 1972. Türk Tarih Kurumu Basımevi437-438
Mahmud H. Şakiroğlu Antoine Galland, İstanbul'a Âit Gün- lük Anılar (1672-1673), II.cilt (1673), çeviren Nahid Sırrı Örik, Ankara 1973439-441
Sevim İlgürel Mucib Kemalyeri, Çanakkale Ruhu Nasıl Doğdu ve Azarbaycan savaşı (1917-1918), Istanbul 1972442-443
5

Tarih Enstitüsü Dergisi

Sayı: 6

Ekim 1975


6

Tarih Enstitüsü Dergisi

Sayı: 7 - 8

1976 - 1977


Tarih Enstitüsü Dergisi

    Sayı: 7 - 8     1976 - 1977     449 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Fikret Işıltan Acı kaybımız Prof. Dr. Ahmet Cevat Eren (1910-1976)1-6
Özkan İzgi Kuruluş Devrinde Uygurlar'ın Kitanlar'a Tesirleri ve Uygur, Gazne, Kitanlar Arasındaki Münasebetler7-16
Aydın Taneri Selçuklu-Osmanlı Çizgisinde Harezmşahlar Vezareti17-54
Şehabettin Tekindağ Teke-Eli ve Teke-Oğulları55-94
İlhan Şahin Kenzü'l-Vekayi Mustafa Sakıb Efendi ve Eseri95-118
Robert W. Olson Jews in the Ottoman Empire and Their Role in Light of New Documents : Addenda and Revisions to Gibb and Bowen119-144
Cengiz Orhonlu Afrika ile İlgili Türkçe Yayınlar ve Kayıtlar145-156
İhsan Süreyya Sırma Fransa'nın Kuzey Afrika'daki Sömürgeciliğine Karşı Sultan II. Abdulhamid'in Panislamist Faaliyetlerine Ait Bir Kaç Vesika157-184
Cevdet Küçük Tanzimat Devrinde Erzurum'un Nüfus Durumu185-224
Eşref Eşrefoğlu Bab-ı Ali Evrak Odası Sadaret Evrakı ve Provenance Sisteminin Uygulanması225-232
Sevim İlgürel Türkiyat Mecmuası Bibliyografyası233-262
Farrokh Malekzadeh İstanbul Topkapı Sarayı Müzesinde Bulunan Şah İsmail-i Safevi'ye Ait Kupa263-276
Mübahat S. Kütükoğlu 1869'da Faal İstanbul Medreseleri277-392
Ahmet Cevat Eren Milli Bir Güç Olarak Türk Kültür Sosyolojisi Üzerinde Bir İnceleme 'Deneme'393-412
Ali İhsan Gencer Özel Bahriye Mektepleri Hakkında Bir Genelge (1851)413-417

Kitâbiyat
Cengiz Orhonlu Dr. Gerard R. Bosscha Erdbrink, At the threshhold of felicity: Ottoman-Dutch relations during the embassy of Cornelis Calkoen of the Sublime Porte, 1726-1744 [Saadetin eşiğinde: Cornelis Calkoen'in Bâb-1 âlî'deki elçiliği (1726-1744) sırasında Osmanlı-Hollanda münasebâtı], Ankara 1975419-423
Zeki Arıkan Michel Lesure, Lépante. La crise de l'empire ottoman, Paris (Julliard) 1972423-430
Kemal Beydilli Renate Lachmann (Eseri tercüme eden ve takdim eden), Claus-Peter Haase, Renate Lachmann, Günter Prinzing (Eseri yorumlayanlar) Memoiren eines Janitscharen oder türkische Chronik (Bir Yeniçerinin Hatıraları veya Türk Kroniği), Graz-Köln-Wien 1975431-444
Mücteba İlgürel Şem'dânîzâde Fındıklılı Süleyman Efendi Târihi Mür'i't-tevârih I. (Yayınlayan, Prof. Dr. M. Münir Aktepe), İstanbul 1976444-445
Hakkı Dursun Yıldız Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı'ya Armağan, Ankara 1976445-449
7

Tarih Enstitüsü Dergisi

Sayı: 9

Sene: 1978


Tarih Enstitüsü Dergisi

    Sayı: 9     Sene: 1978     488 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Mübahat S. Kütükoğlu 1009 (1600) Tarihli Narh Defterine Göre İstanbul'da Çeşitli Eşya ve Hizmet Fiyatları1-85
Özkan İzgi XI. Yüzyıla Kadar Orta Asya Türk Devletleri'nin Çin'le Yaptığı Ticari Münasebetler87-106
Hakkı Dursun Yıldız Azerbaycan'da Hüküm Sürmüş Bir Türk Hanedanı Sac Oğulları II Ebu Ubeydullah Muhammed El-Afşin107-128
Ahmet Yaşar Ocak Emirci Sultan ve Zaviyesi XIII. Yüzyılın İlk Yarısında Anadolu (Bozok)'da Bir Babâî Şeyhi: Şeref'ud-Din İsmail B. Muhammed129-208
Masao Mori Kuzey Asya'daki Eski Bozkır Devletlerinin Teşkilatı209-226
V. L. Menage; çeviren Salih Özbaran Osmanlı Tarihçiliğinin Başlangıcı227-240
Salih Özbaran Two Letters of Dom Alvaro de Noronha From Hormuz Turkish Activities Along the Coast of Arabia:1550-1552241-293
Josef Blaşkoviç; tercüme M. Tayyib Gökbilgin Sadrazam Köprülüzade (Fazıl) Ahmed Paşa'nın Ersekujvar Bölgesindeki Vakıfları 1664-1665293-342
İlber Ortaylı Çarlık Rusyası Yönetiminde Kars343-362
İhsan Süreyya Sırma Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın San'a Civarının Fethine Dair Bir Mektubu363-372
Ramazan Şeşen Türkiye Kütüphanelerinde Bulunan Bazı Nadir Türkçe Yazmalar373-404
Mehmet Çavuşoğlu 16. Yüzyılda Yaşamış Bir Kadın Şair Nisâyi405-416
Mehmet İpşirli Mustafa Selânikî and His History417-472

Kitâbiyat
Mücteba İlgürel Şem'dânîzâde Fındıklılı Süleyman Efendi Târihi Mür'i't-tevârih II. (Yayınlayan, Prof. Dr. M. Münir Aktepe), İstanbul 1978473-474
Salih Özbaran F. Th. Dilkema, The Ottoman Historical Monumental Inscriptions in Edirne (Edirne'de Osmanlı Kitâbeleri), Leiden (E.J. Brill) 1977474-475
Zeki Arıkan Alexandru Dutu and Paul Cernovedeanu, Dimitrie Cantemir, Historian of South East European and Oriental Civilisations, Extract from "The history of the Ottoman Empire", with a foreword by Professor Halil İnalcık, Bucarest, 1973476-478
Erdoğan Merçil Clifford Edmund Bosworth, The Later Ghaznavids: Splendour and Decay, Yhe Dynasty in Afghanistan and Northern India 1040-1186, Edinburgh University Press, Edinburgh 1977 (Son Gazneliler: İhtişam ve Çöküş, Afganistan ve Kuzey Hindistan'daki Hânedan 1040-1186478-487
M. Münir Aktepe A.H. De Groot, The Ottoman Empire and Dutch Republic: A History of the Earliest Diplomatic Relations 1610-1630, Leiden/İstanbul 1978487-488
8

Tarih Enstitüsü Dergisi

Sayı: 10 - 11

Sene: 1979 - 1980


Tarih Enstitüsü Dergisi

    Sayı: 10 - 11     Sene: 1979 - 1980     451 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


İbrahim Kafesoğlu Anadolu Selçuklu Devleti Hangi Tarihte Kuruldu1-28
Abdülkadir Donuk Türk Devletinde Hakimiyet Anlayışı29-56
Ramazan Şeşen Klasik İslam Kaynaklarına Göre Eski Türklerin Dini ve Şaman Kelimesinin Menşei (Başlangıçtan Moğol İstilasına Kadar)57-90
Erdoğan Merçil Simcûriler91-96
Hakkı Dursun Yıldız Abbasiler'de Emirülümeralığın Ortaya Çıkışı97-108
Şehabettin Tekindağ Şehinşah'ın Oğlu Şerefeddin İshak Hakkında Bir Kitabe109-110
İsmail Aka XV. Yüzyılın İlk Yarısında Timurlular'da Zirai ve Ticari Faaliyetler111-120
M. Münir Aktepe Vak'a-Nüvis Ahmed Lütfi Efendi ve Tarihi Hakkında Bazı Bilgiler121-152
Kazım Yaşar Kopraman al-Malik al-Mu'ayyad Şayh al-Mahmudi Devrinde (1412-1421) Mısır'ın Mali ve İktisadi Durumuna Umumi Bir Bakış153-176
Hasan Kaleshi; çeviren Kemal Beydilli Türkler'in Balkanlar'a Girişi ve İslamlaştırılma: Arnavud Halkının Etnik ve Milli Varlığının Korunmasının Sebepleri177-194
Semavi Eyice İstanbul'un Ortadan Kalkan Bazı Tarihi Eserleri195-238
Mehmet İpşirli Hasan Kâfî El-Akhisarî ve Devlet Düzenine Ait Eseri: Usûlü'l-Hikem Fî Nizâmi'l-Âlem239-278
Mehmed Saray Rusya'nın Asya'da Yayılması279-302
İsmail E. Erünsal II. Bayezid Devrine Ait Bir İn'amat Defteri303-342
Roderic H. Davison; çeviren Erol Aköğretmen Küçük Kaynarca Antlaşmasının Yeniden Tenkidi343-368
Paul Dumont; çeviren Bahattin Yediyıldız 1865 Tarihinde Güney-Doğu Anadolu'nun Islahı369-394
İhsan Süreyya Sırma Yemen Valisi Osman Nuri Paşa'nın Yolsuzluklarına Dair İmzasız Bir Layiha395-412

Kitâbiyat
Kemal Beydilli Barbara von Palombini, Bündniswerben Auslandischer Machte um Persien, 1453-1600 (Avrupa Devletlerinin İran'la ittifak teşebbüsleri) Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 1968, V-138 s.413-417
Kemal Beydilli Jehuda L. Wallach, Anatomis einer Militärhilfe. Die preussisch-deutschen Militärmissionen in der Türkei 1835-1919 (Bir Askerî Yardımın Anatomisi, Türkiyede Prusya-Alman Askeri Heyetleri 1835-1919). Schriftenreihe des Instituts für Deutsche Geschichte. Universitat Tel Aviv. Droste Verlag Düsseldorf. 1976, 284 s.418-421
İlhan Şahin Muzaffer Gökman, Tarihi Sevdiren Adam, Ahmed Refik Altınay, Haya- tı ve Eserleri, İstanbul 1978, 436 sayfa, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Genel No: 186, Ünlü Kişiler Dizisi: 8421-423
Hüseyin Salman Nizami Aruzi, Les Quatre Discours (Çahar Makala), Fransızcaya çeviren İsabelle de Gastines, Bibliothéque des Oeuvres Classiques Persanes, No: I, Paris 1968, 162 s424-425
Ali İhsan Gençer Dr. Rifat Uçarol, 1878 Kıbrıs Sorunu ve Osmanlı-İngiliz Anlaşması (Ada'nın İngiltere'ye Devri); İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte- si yayınları, No: 2434, İstanbul 1978, 152 s. 426-428
Mücteba İlgürel Atilla Çetin, Başbakanlık Arşivi Kılavuzu, Enderun Kitabevi, İstanbul 1979, XVI-171428-430
Tuncer Baykara Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-1920), nâşirleri : Osman Okyar-Halil İnalcık, Ankara 1980, XI-396 s.431-433
Orhan Şaik Gökyay Prof. Dr. Neşet Çağatay, Mustafa Nuri Paşa, Natayic ül-vuku- at, c. I-II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, XXII. dizi, Sa. 1, Ankara 1979433-442
Sencer Tonguç Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire: The Sublime Porte 1789-1922. Carter V. Findley, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1980455443-445
Nejat Göyünç Klaus Schwarz, Der Vorders Orient in den Hochschulschriften Deutschlands Österreichs und der Schweiz. Eine Bibliographie von Dissertationen und Habititationsschriften (1885-1978). (Almanya, Avusturya ve İsviçre üniversite ve yüksek okullarında Yakın-Doğu ile ilgili tezler. Doktora ve doçentlik tezleri bibliyografyası, (1885-1978), Freiburg im Breisgau 1980 XXIII-721 sahife446-448
M. Münir Aktepe Andreas Tietze, Mustafa 'Ali's Counsel for Sultans of 1581. Edition, Translation, Österreichische Akademie der Wissenschaften Philosophische-Historische Klasse. Denkschriften, 137 Band.448-449
Mücteba İlgürel Karl K. Barbir, Ottoman Role in Damascus, 1708-1758, 1980, Princeton University Press, XIX+216450-451
9

Tarih Enstitüsü Dergisi

Sayı: 12

Sene: 1981 - 1982


Tarih Enstitüsü Dergisi

    Sayı: 12     Sene: 1981 - 1982     886 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Mübahat S. Kütükoğlu Prof. M. Tayyib Gökbilgin’in Ardından1-24
Orhan Şaik Gökyay Osmanlı Donanması ve Kapudan-ı Derya ile İlgili Teşrifat Hakkında Belgeler25-84
M. Mehdi İlhan 1518 Tarihli Tapu Tahrir Defterine Göre Amid Sancağında Tımar Dağılımı85-100
Zeki Arıkan Hamid Sancağı'ndaki Timar Düzenine İlişkin Araştırmalar101-126
Mübahat S. Kütükoğlu Sultan II. Mahmud Devri Yedek Ordusu Redif-i Asakir-i Mansure127-158
Feridun M. Emecen Kayacık Kazasının Avarız Defteri159-170
Bahaeddin Yediyıldız XVIII. Asırda Türk Vakıf Teşkilatı171-190
Abdülkadir Özcan Şehid Ali Paşa'ya İzafe Edilen 'Ta'limat-Name'ye Dair191-202
Mehmet İpşirli XVI. Asrın İkinci Yarısında Kürek Cezası ile İlgili Hükümler203-248
İbrahim Kafesoğlu Yanlış Kullanılan Türk Kültür Terimlerinden Birkaç Örnek: Ulus, Yasa, Kurultay249-258
Jean-Louis Bacque-Grammont Un Berat de Mahmud Ier Portant Nomination du Consul General de France en Egypte en 1736259-278
Nejat Göyünç Midhat Paşa'nın Niş Valiliği Hakkında Notlar ve Belgeler279-316
Necmi Ülker Batılı Gözlemcilere Göre XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında İzmir Şehri ve Ticari Sorunları317-354
Rifat Önsoy Ziya Gökalp'in İktisadi Görüşleri355-366
Erdoğan Merçil Yezd Atabegleri367-386
Mahmut H. Şakiroğlu 1521 Tarihli Osmanlı-Venedik Andlaşmasının Asli Metni387-404
M. Münir Aktepe Moldovancı Ali Paşa ve Mezar Kitabesi405-426
İhsan Süreyya Sırma Yemen’in Jeo-Politik Durumu ve Osmanlı Devleti’ne Katılması427-444
Mehmed Saray Atatürk ve Türk Dünyası445-458
Abdülkadir Donuk 26-30 Ağustos 1922 Ta’aruzu ve Turan Taktiği459-498
Markus Köhbach Die Parabel vom Gefundenen Dirhem in der Frühen Anatolischen Versepik499-506
Ahmet Yaşar Ocak Türk Heterodoksi Tarihinde “Zindık”, “Harici”, “Rafızi”, “Mülhid” ve “Ehl-i Bid'at” Terimlerine Dair Bazı Düşünceler507-520
Mikail Bayram Ahi Evren’in Öldürülmesi ve Ölüm Tarihinin Tesbiti521-540
Salih Özbaran Üniversite Düzeyinde Tarih Öğretimi541-578
Tuncer Baykara Alaiye'de Bazı Yeni Kitabeler579-586
İbrahim Artuk Alay Köşkü587-592
Atilla Çetin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin Osmanlı Devlet Arşivi ve Mülga Sadaret Evrakının Muhafazası Hakkında Aldığı Kararlara Ait Bazı Belgeler593-610
Yusuf Oğuzoğlu XVII. Yüzyılda Konya Şehrindeki Üretim Faaliyetleri Hakkında Bazı Bilgiler611-620
Ayla Demiroğlu Anadolu Selçukluları Devrine Ait Bir Siyaset-name621-626
Özkan İzgi Orta Asya’nın Türkleşmesi627-640
Mehmed Çavuşoğlu Şehzade Mustafa Mersiyeleri641-686
İlhan Şahin XVI. Asırda Halep Türkmenleri687-712
Midhat Sertoğlu Osmanlı Devleti Zamanında Kurulan Vakıflarda “Mektubiyet” Meselesi ve Bunun Hukuki Durumu713-718
Metin Sözen, K. Bora Yılmazyiğit Mimar Zühtü Başar ve Üsküdar Kaymakamlığı719-734
Salih Trako İbrahim Münib Akhisari Bosnavi ve onun Mecmu’a-yı Fıkhiyyesi735-754
Avdo Suçeska Bosna Eyaleti’nde Tekalif-i Şakka755-762
Colin Imber The Status of Orchards and Fruit-Trees in Ottoman Law763-774
Bernard Lewis Meşveret775-782
Mihail Guboğlu Prof. Tayyib Gökbilgin Hakkında Anılarım ve Onun Eserlerinde Romen Ülkeleri783-836
Geza Feher Questions Iconographiques des Miniatures Ottomanes des Chroniques sur les Campagnes de Hongrie837-840
Semavi Eyice İstanbul’in Ortadan Kalkan Bazı Tarihi Eserleri841-886
10

Tarih Enstitüsü Dergisi

Sayı: 13

Sene: 1983 - 1987


Tarih Enstitüsü Dergisi

    Sayı: 13     Sene: 1983 - 1987     620 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Abdülkadir Donuk Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu’nun Hayatı ve Eserleri1-30
Semavi Eyice Ay - Yıldız’ın Tarihi Hakkında31-66
Mahmut Arslan İslam’da Devlet Düşüncesi ve Kutadgu-Bilig67-108
Nadir Devlet İdil - Ural’da İslamiyetin Durumu109-122
Erdoğan Merçil Simcuriler V -Ebu’l-Kasım b. uEbu’l-Hasan Simcuri123-138
Yusuf Derviş Gavanime; tercüme Abdülkerim Özaydın el-Efdal b. Bedrü’l-Cemali ve Birinci Haçlı Seferindeki Rolü139-154
Gülçin Çandarlıoğlu Ming Devri Orta-Asya Çin Münasebetleri Hakkında Bir Kaynak Eser, Ch'en Ch'eng Seyahatnamesi Hakkında Bir Kaç Söz155-160
Abdülkadir Donuk Oğuz Kagan Destanında Yanlış Yorumlanan Bir Terim: Üleştirmek mi? İliştirmek mi?161-168
Tuncer Baykara İzmir Camii’ne Ait Bir Kitabe ve Tahlili169-176
Feridun M. Emecen Manisa Muradiye Camii İnşasına Dair177-194
İlhan Şahin Osmanlı Devrinde Konar-Göçer Aşiretlerin İsim Almalarına Dair Bazı Mülahazalar195-208
Mehmet İpşirli Şeyhülislam Sun’ullah Efendi209-256
Nezihi Aykut Osmanlı İmparatorluğu’nda Sikke Tecdidleri257-297
Abdülkadir Özcan Daltaban Mustafa Paşa299-334
Ahmet Ağırakça Müneccimbaşı Ahmed Dede Efendi’nin Tarihi Cami’ü’d-Düvel Dışında Kalan ve İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Bazı Yazma Eserlerinin Tavsifleri335-350
Cihan Okuyucu Mustafa Cinani ve “Bedayi’ü’l-Asar”ı351-385
Kemal Beydilli İlk Mühendislerimizden Seyyid Mustafa ve Nizam-ı Cedid’e Dair Risalesi387-479
Mübahat S. Kütükoğlu 1826 Düzenlemesinden Sonra İzmir İhtisab Nezareti481-520
Yusuf Halaçoğlu Binbaşı İsmail Hakkı Bey’in Kaşgar’a Dair Eseri521-549
Mehmet Saray Balkanlarda Rus Yayılması, Gazi Osman Paşa ve Plevne Müdafaası551-576
Ali İhsan Gencer İhtilalci Ermeniler’in “Kaza İhtilal Teşkilatı” Talimatnamesi577-606

Kitâbiyat
Kemal Beydilli Hans Georg Majer, Das osmanische "Registerbuch der Beschwerden" (Şikâyet Defteri) vom Jahre 1675. 68+450 s. Verlag der österreichischen Akademie der Wiesenschaften. Wien 1984607-611
Feridun M. Emecen Anton C. Schaendlinger, Die Schreiben Süleymans des Prächtigen an Vasallen, Militärbeamte, Beamte und Richter, aus dem Haus-, Hof-und Staatsarchiv zu Wien, Teil 2, Viyana 1986, I (XXVIII+84 S.) II (48 s.)611-614
Mücteba İlgürel İsmail Erünsal, A. Yaşar Ocak (hazırlayanlar), Menâkıbu’l-Kudsiyye fî, Menâsıbi’l-Ünsiyye (Baba İlyas-ı Horasânî ve Sülâlesinin Menkabevî Tarihi), İstanbul 1984, İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, No. 3223, XC+188 s.614-615
Mübahat S. Kütükoğlu Suraiya Faroqhi, Towns and Towns-men of Ottoman Anatolia. Trade, Crafts and Food Production in an Urban Setting, 1520-1650. Cambridge University Press, GB 1984, XIV+425 s., 21 harita, 50 tablo615-618
Mahir Aydın Yücel Özkaya, Osmanlı İmparatorluğu’nda Dağlı İsyanları (1791-1808), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Yayınları No: 344, Dil ve Ta-rih-Coğrafya Fakültesi Basımevi, Ankara 1983, 171 sahife, vesikalar, dipnotlar, dizin, 32 fotokopi ve 1 harita618-620
11

Tarih Enstitüsü Dergisi

Sayı: 14

Sene: 1988 - 1994


12

Tarih Enstitüsü Dergisi

Sayı: 15

Sene: 1995 - 1997


Tarih Enstitüsü Dergisi

    Sayı: 15     Sene: 1995 - 1997     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Mücteba İlgürel Prof. Dr. M. Münir Aktepe’nin Hayatı ve Eserleri1-14
Mehmet İpşirli Nahîfî’nin Nasîhatü’l-Vüzera’sı15-27
Zeki Arıkan İzmir ve Kemeraltı29-47
Mübahat S. Kütükoğlu 1826 Düzenlemesinden Sonra İzmir İhtisabı Muhasebeleri (1826 - 1838)49-144
Necmi Ülker İzmir Şehir Hayatını Tehdit Eden Kanun Dışı Eylemler, 1688-1740145-166
Ercüment Kuran XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Nevşehir167-170
İlber Ortaylı XIX. Yüzyılda Trabzon Vilâyeti ve Giresun Üzerine Gözlemler171-192
Nezihi Aykut Damad İbrahim Paşa193-219
Mücteba İlgürel Sadrıazam Hamza Hâmid Paşa221-240
İsmet Miroğlu Osmanlı Yol Sistemine Dâir241-252
İlhan Şahin XVI. Yüzyılda Osmanlı Anadolusu Göçebelerinin İdarî ve Sosyal Yapısı253-264
Feridun M. Emecen Onbeş Yıl Savaşları Tarihinden Bir Safha Osmanlı Kaynaklarına Göre 1598 Varad Seferi265-303
Ramazan Şeşen Belgrad Divanı Tercümanı Osman b. Abdülmennan ve Tercüme Faaliyetindeki Yeri305-320
Vahid Çabuk Nusret-Name’nin Kaynaklarından Tarih-i Seferü’l-Basra321-380
Nejat Göyünç Engelbert Kaempfer ve İran’da Gördükleri381-391
Said [Sait] Öztürk Osmanlı İlmiye Teşkilâtında Kassamlık Müessesesi393-429
Ali İbrahim Savaş Osmanlı Diplomasisinde “el-Kâdimu Yüzâru” Kaidesi431-456
M. Hanefi Kutluoğlu Mehmed Ali Paşa’nın Suriye Seferi Öncesi Bu Bölgeye Yönelik Politikası ve Seferin Geri Plânını Oluşturan Unsurlar457-475
Mustafa Budak Kanguru Olayı Kırım Savaşı’ndan Sonra Çerkezistan’a Silâh ve Mühimmât Gönderilmesi477-516
Ali Akyıldız Kâimenin Ortadan Kaldırılması İçin Halkın Yardımına Başvurulması (İâne-i Umûmiyye)517-534
Arzu Terzi Osmanlı - Yunan Tashih-i Hudud Meselesi Sırasında Başvurulan Bir Malî Kaynak: Vergi-i Şahsî535-545
Semavi Eyice İngiliz İktisatçı Nassau W. Senior’un Türkiye Seyahatnâmesi (1857 - 1858)547-561
Atillâ Çetin Rumeli Vilâyetlerinin Durumu Hakkında Safvet Paşa’nın II. Abdülhamid’e Sunduğu 1880 Tarihli İki Önemli Arizası563-571
Özcan Mert Anzavur’un İkinci Ayaklanması’nda Cemiyet-i Ahmediye573-584
Ali Arslan Muvakkat Muhtelif Encümen-i Adli -Bir İşgal Dönemi Mahkemesi (1921-1922)585-595
Zekeriya Kurşun Şekîb Arslan’ın Bazı Mektupları ve İttihadcılar ile İlişkileri597-618
13

Tarih Enstitüsü Dergisi

Sayı: 16

Sene: 1998Toplam 13 fasikül