Tarih Dünyası - 1950

Niyazi Ahmet Banoğlu
15 Nisan 1950 - 26 Şubat 1953
38 sayı + 4 özel sayı
İndeks mevcut
Eksiksiz
V/b-1
40 fasikül - 40 mevcut, 0 eksik

1950 senesi tarih mecmuacılığında adetâ altın çağı oldu. Dört güzel ve kıymetli tarih mecmuası bu sene içinde birbirini takiben çıkmaya başladı. Bunlardan birincisi tarih, hattâ coğrafya mecmuacılığımızın birkaç büyük isminden biri olan Niyazi Ahmet Banoğlu (1913-1992) tarafından çıkarılan Tarih Dünyası isimli mecmuadır.

15 mayıs gününden itibaren onbeş günlük olarak çıkmaya başlayan mecmuanın hedefi gizli kalmış tarihî hakikatleri ve kıymetleri Türk efkârına arzetrnekti. Vesika neşri de yapılmak istenenler arasındaydı. Gerçekten de mecmua bilhassa yakın tarihe dair hâtıralar, vesikalar ve resimlerle dopdolu olarak basılıyordu.

15 Nisan 1950-15 Eylül 1951 tarihleri arasında onbeş günlük olarak yirmibeş sayı çıktı ve daha sonraki sayılarını aylık olarak gayrı muntazam bir şekilde neşredebildi ve 26 Şubat 1953 tarihli 38. sayısıyla neşriyatına son verdi. Mecmuada görülen imzalar ve rumuzlar sırasıyla şöyledir: Be.Se. Ahmet Refik (Altınay), İbrahim Hakkı Konyalı, Adnan Giz, Fahri Celal Göktolga, M. Razi Yalkın, Galip Kemali Söylemezoğlu, H. Nezihi Erksan, Mithat Sertoğlu, Naşit Baylav, Fuat Ezgü, N. A. Banoğlu, Derviş Karamanoğlu (İ. H. Konyalı), Tahsin Öz, İ. Atis (İ. H. Konyalı), Ali Kemalî Aksüt, Lebib Muammer, C. Erksan, Falih Rıfkı Atay, Sait Toydemir, Ahmet Bülend, Reşat Ekrem Koçu, Kemal Çığ, Dr. Necmeddin Erim, Tayyib Gökbilgin, Miss Pardoe, Rasim Özgen, Tevfik İnci, A. Süheyl Ünver, M. Çağatay Uluçay, Y. Bahri Doğanay, Ferdi Öner, Resuhî Baykara, Nazmi Sevgen, Osman Ergin, Caroline Suchloşka, Ekmel Molla, Ahmet Hamdi Tanyeli, Ahmet Bedevi Kuran, Ziya Erkins, İbrahim Artuk, Derviş Doğan Kalender, Ahmet Bülend Koçu, Selâmî İzzet Sedes, Ahmet Reşat, Mustafa Sâi, Mahmut Nefî, H. Ali Rıza Sağman, Ali Kemal Balkanlı, İsmail Baykal, Muzaffer Esen, Selâmi Münir Yurdatap, Mehmet Zeki Pakalın, Cevriye Artuk, Vefık Tura, Esat Sezai Sümbüllük, Ferit Ağazade, Henry Bordeaux, Osman Nuri Eti, Salâhaddin Güngör, Aziz Esenbel, Halil Sedes, Cemaleddin Server (Revnakoğlu), Feridun Diriıntekin, Selâhaddin Demirkan, Mehmet Halid Bayrı, İhsan Nuri Sir, M. Tayyar, Kazım Sevinç Altınçağ, Macit Uygur, Raif Yelkenci, Mehmet Türkioğlu, Yaşar Gökçek, Bennard Bromage, Tahsin Ünal, Nejat Yıldırımkemal, Fahrettin Altay, Hayreddin Alptekin, Avram Galanti, Nahit Sırrı Örik, N. R. Efe, İsmet Gönülal, Midhat Şükrü Bleda, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Fâzıl Ayanoğlu, Tahsin Öz, Turhan Toker, Fahir Baba (Yusuf Fahir Ataer), Dr. Fahri Can, Sabahattin Kerimoğlu, S. Toydemir, Zafer Hasan Ayberk, Nuri Özkan, Feridun Kandemir, Tan Çolban, Atıf Bumin, Receb Baysun, Sadi Borak, Muharrem Giray, Tahir Olgun, Suphi Uzunca, Nurettin Oflaz, M. Yesarî, Hamdi Varoğlu, Muzaffer Uyguner, Kadircan Katlı, A. Baha Özler, Bahattin Akolu, Dr. Şadan Talat Ural, Rauf Tunçay, Hasan Amca, M.S Tura, Necip Erimsel, Leyla Soykut, S. Tur, Hüseyin Nihad Erer, Turgut Işıksal, Charles Diehl, Şeki Berker, Edwin Müller, Leyla Yazıcıoğlu, H. Semih Tongsir, Oscanyan, Aziz Akıncan, M. S. Çapanoğlu, M. Kadri, Muhtar Dağlı, N.C. Kesim, Muzaffer Giray.

Tarih Dünyası'nın Fatih, Osmanlı Tarihinde Yasaklar (R.Ekrem Koçu), Selim III ve Alemdar Mustafa Paşa (A. Cemal Erksan) ve Aşık Şair Paşalar (R. Ekrem Koçu) isimli ve hepsi de 1950’de basılmış dört özel sayısı bulunmaktadır. Yine müstakil mecmua hâlinde Tarihte Güzel Kadınlar (1953) mecmuası ve Hırka-i Saadet Dairesi ve Emanat-ı Mukaddese (Tahsin Öz, İstanbul, 1953, 47 s), Ansiklopedik Mizah Dünyası (8 sayı, 1952) ve gayrımuntazam şekilde de olsa dört sayı çıkarılan Coğrafya Dünyası’nı (4 sayı, 1950-51) bu meyanda zikretmek gerekir. Bu son mecmuada Türkiye ve başka memleketler hakkında tercüme ve telif dikkate değer yazılar bulunmaktadır.

Ali Birinci: Babıali'nin Tarih Mecmuaları 1943-1965, Türk Yurdu Dergisi, Sayı: 132, Ağustos 1998, s. 30-31

1 Yıl 1

Sayı 1

15 Nisan 1950


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Yıl 1     Sayı 1     15 Nisan 1950     44 sayfa (1-44. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


-- Mareşal Fevzi Çakmak ve İslâm dini hakkında mektubu 3-4
-- Mareşal Fevzi Çakmak ve Vecizeleri 5-6
-- Fransız ihtilalinin korkunç bir sahnesi Robespiyer'in İdamı 7-8, 43
--BE. SE. Diri Diri Gömülen Bir Padişah9
-- Abdülazizin garip tarafı10-9, 43
--Ahmed Refik Köprülüler Devrinde İstanbul11-12, 42
-- Ser Verip Sır Vermiyen Server Dede13, 38
--İbrahim Hakkı Konyalı Kostantin'e türbe yaptırmayacağız!14-15, 41-42
--Adnan Giz Osmanlı Sarayının En Mes'ut Kadını Gülnûş Sultan16-18
--Fahri Celâl Ölüm yıldönümü münasebetile Hace-i Evvel Ahmet Mithat19-20
-- Maria de Padilla21
--Razi Yalkın Son Halife Abdülmecit ve Hânedânı Ali - Osman İstanbuldan Nasıl Çıkarıldı?22-23, 42
--Eski Moskova Sefiri Galip Kemali Söylemezoğlu Millî Mücadelede Enver Paşa24-25
--H. Nezihi Erkson Metreslerinin sayısını bilmiyen Donjuan Kıral: Dördüncü Hanri26-27
--Mithat Sertoğlu Türklerin İzlanda Akını ve Müslüman olan İngilizler28-29
-- Altın Beşiğin Hikayesi29
--Ecz. ve Kimyager Naşit Baylav Sarayda Kullanılan Kuvvet Macunları30-31
-- Atatürkü ısıran köpek31
-- Yumurta ve Kuru Üzümle Beslenen Meşhur At: Hayyam
-- Namık Kemal Ebüzziya Tevfik Abdülhak Hâmit ve Abdullah Cevdet Tarafından Abdülhamide Gizli Mektublar32-34
-- Bir genç kız mezarı34
--Fuat Ezgü Türklerin Amerikaya Askerî Yardımı35-36
-- Mervan'ın dilini kedi yedi36
--Niyazi Ahmet Banoğlu Taşla İdam Edilen Günahkâr Bir Kadın37-38
Derviş Karamanoğlu Osmanlı Tarihinde Kadı Şekavetler38-40
2 Yıl 1

Sayı 2

1 Mayıs 1950


3 Yıl 1

Sayı 3

15 Mayıs 1950


4 Yıl 1

Sayı 4

1 Haziran 1950


5 Yıl 1

Sayı 5

15 Haziran 1950


6 Yıl 1

Sayı 6

30 Haziran 1950


7 Yıl 1

Sayı 7

15 Temmuz 1950


8 Yıl 1

Sayı 8

1 Ağustos 1950


9 Yıl 1

Sayı 9

15 Ağustos 1950


10 Cilt 2

Sayı 10

1 Eylûl


11 Cilt 2

Sayı 11

15 Eylûl 1950


12 Cilt 2

Sayı 12

1 Ekim 1950


13 Cilt 2

Sayı 13

15 Ekim 1950


14 Cilt 2

Sayı 14

1 Kasım 1950


15 Cilt 2

Sayı 15

15 Kasım 1950


16 Cilt 2

Sayı 16

1 Aralık 1950


17 Cilt 2

Sayı 17

15 Aralık 1950


18 Cilt 2

Sayı 18

31 Aralık 1950


19

Özel Sayı: 1 - Fatih

1950


20

Özel Sayı: 2 - Osmanlı Tarihinde Yasaklar

1950


21

Özel Sayı: 3 - Selim III ve Alemdar Mustafa Paşa

1950


22

Özel Sayı: 4 - Aşık ve Şair Padişahlar

1950


23 Cilt 2

Sayı 19

15 Ocak 1951


24 Cilt 2

Sayı 20

1 Şubat 1951


25 Cilt 3

Sayı 21

15 Şubat 1951


26 Cilt 3

Sayı 22

1 Nisan 1951


27 Cilt 3

Sayı 23

15 Nisan 1951


28 Cilt 3

Sayı 24

1 Eylûl 1951


29 Cilt 3

Sayı 25

15 Eylûl 1951


30 Cilt 3

Sayı 26

15 Ekim 1951


31 Cilt 3

Sayı 27

30 Ekim 1951


32 Cilt 3

Sayı 28/29

31 Ocak 1952


Tarih Dünyası - 1. Seri 1950

Cilt 3     Sayı 28/29     31 Ocak 1952     68 sayfa (1141-1208. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


General Halil Sedes Çırağan Sarayı vakasının içyüzü 1143-1146
Ziya Erkins İstanbul İçtimaî Hayatında Cariyeler1147-1148
Tarhan Toker Anadolu ihtilâli - İzmirin İşgali1149-1154
Türkistanlı Abdullah Recep Baysun Enver Paşa Nasıl Şehit Edildi?1155-1158
Ziya Erkins İslâm Tarihinden - Mekke'de Çalınan Haceriahmerin Hikâyesi1158
Osman Nuri Eti Asırlar Boyunca Boğaziçi1159-1161
Resuhi Baykara Abdülhak Hâmid'in Abdülhamide yazdığı iki arîza1162-1163
Ali Kemalî Aksüt Ahmet Mithat Efendi ve eserleri1164-1167
Şeyh Şamilin bir fıkrası hakkında1167, 1204
Mithat Sertoğlu Sütlüce ve Tarihî Şahsiyetler1168-1170
Nuri Özkan Hacı Wilhelm1171-1172
Reşat Ekrem Koçu Tarihi Urfi berayı Şehrri Edirne1172
M. Tayyar Ebukır Deniz Muharebesi1173, 1204
Niyazi Ahmet Banoğlu Sanatta ve Efsanede Venüs1174-1177
Büyük Musiki üstadı Sadullah Ağa, ömrünün 7 senesini nasıl sattı?1177, 1204
Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı Mithat Paşa-Sultan Aziz1178-1179
Yusuf Fahir Baba Bektaşilik ve iç yüzü1180-1182
Sahir Üzel Gaziantep müdafaası ve Selahattin Adil Paşa1183-1185, 1203
M. Çağatay Uluçay Dördüncü Muradın bazı hatları1186-1187
Konuşan: Kandemir Hemşiresi Makbule Atadan Atatürk'ü Anlatıyor1188-1189
Sadi Borak İstanbul Gizli Telgraf Merkezi Entelligence Service ile nasıl mücadele etti?1190-1192, 1201
Kandemir Abdülhamidin Hususi Hayatı1193-11941202
Muharrem Giray Borazan Tevfik ve nükteleri1195-1197
Tahir Olgun Müverrih Cenabî1197-1198
Adnan Erim Rodop Konferansı1199
Fatih Sultan Mehmedin Yarlığı1200-1201
Kandemir Şeyh Sait isyanı nasıl başladı nasıl bitti?1206-1207
33 Cilt 3

Sayı 30/31

29 Şubat 1952


34 Cilt: 3

Sayı: 32

26 Ağustos 1952


35 Cilt: 4

Sayı: 33

26 Eylûl 1952


36 Cilt: 4

Sayı: 34

26 Ekim 1952


37 Cilt: 4

Sayı: 35

26 Kasım 1952


38 Cilt: 4

Sayı: 36

26 Aralık 1952


39 Cilt: 4

Sayı: 37

26 Ocak 1953


40

Sayı: 38

26 Şubat 1953Toplam 40 fasikül