Tarih Dergisi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Eylül 1949 - Devam
İndeks ve içerik mevcut
(link: DergiPark)
Eksiksiz
VI/b, c-4
48 fasikül - 48 mevcut, 0 eksik

1 Cilt: I

Sayı: 1

Eylül 1949


2 Cilt: I

Sayı: 2

Mart 1950


3 Cilt: II

Sayı: 3 - 4

Eylül 1950 - Mart 1951


4 Cilt: III

Sayı: 5 - 6

Eylül 1951 - Mart 1952


5 Cilt: IV

Sayı: 7

Eylül 1952


6 Cilt: V

Sayı: 8

Eylül 1953


7 Cilt: VI

Sayı: 9

Mart 1954


8 Cilt: VII

Sayı: 10

Eylül 1954


9 Cilt: VIII

Sayı: 11-12

Eylül 1956


10 Cilt: IX

Sayı: 13

Eylül 1958


11 Cilt: X

Sayı: 14

Eylül 1959


12 Cilt: XI

Sayı: 15

Eylül 1960


13 Cilt: XII

Sayı: 16

Eylül 1961


14 Cilt: XIII

Sayı: 17 - 18

Mart 1962 - Eylül 1963


Tarih Dergisi

Cilt: XIII     Sayı: 17 - 18     Mart 1962 - Eylül 1963     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


İbrahim Kafesoğlu Tarih İlmi ve Bizde Tarihçilik1-16
M. Aktepe Damad İbrahim Paşa Evkafına Dair Vesîkalar17-26
Hrand Andreasyan Bir Ermenî Kaynağına Göre Celalî İsyanları27-42
M. C. Tekindağ Son Osmanlı - Karaman Münasebetleri Hakkında Araştırmalar43-76
Cengiz Orhonlu, Turgud Işıksal Osmanlı Devrinde Nehir Nakliyatı Hakkında Araştırmalar: Dicle ve Fırat Nehirlerinde Nakliyat77-102
Halûk İpekten, Şinasi Tekin 17. Asır Şairlerinden İsmetî103-118
Nejad Göyünç Salomon Schweigger ve Seyahatnamesi119-140
Semavi Eyice Enez'de Yunus Kaptan Türbesi ve Has Yunus Bey'in Mezarı Hakkında Araştırma141-158
Zafer Taşlıklıoğlu Dardanos Şehri Yakınındaki Tümülüs'te Yeni Bulunan Grekçe Kitabeler159-174
M. Baysun Mustafa Reşîd Paşa'nın Siyasî Yazıları175-190
İsmail Eren Rucer Yosip Boşkoviç'in 1762 Tarihli İstanbul-Lehistan Seyahatine Aid Hatıra Defteri191-218
Abdurrahman Çaycı İtalya'nın Tunus'ta Üstünlük Teşebbüsü, Cedeyda Meselesi ve Osmanlı Devleti'nin Müdahalesi219-240
Halil Sahillioğlu Akdeniz'de Korsanlara Esir Düşen Abdi Çelebi'nin Mektubu241-256
Paul Wittek Osmanlı İmparatorluğu'nda Türk Aşiretlerinin Rolü257-268
M. Uluçay 18. Asırda Harem269-274
Cengiz Orhonlu Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, London 1961275-282
Nejad Göyünç Franz Babinger, Drei Stadtansichten von Konstantinopel, Galata (Pera) und Skutari aus dem Ende des 16. Jahrhunderts Denkshriften der Österreichischen Akademie der Wissenchaften, phil.-hist. Klasse, 77. cilt, 3. risale, Wien 1959283-284
Nejad Göyünç Franz Babinger, Zwei Stambuler Gesamtansichten aus den Jahren 1616 und 1642, Abhandlungen der Bayer. Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, Neue Folge, sayı 50, München 1960285-286
Çağatay İbrahimoğlu A. Zajaczkowski, Karaims in Poland, Varşova 1961287-292
15 Cilt: XIV

Sayı: 19

Mart 1964


16 Cilt: XV

Sayı: 20

Mart 1965


17 Cilt: XVI

Sayı: 21

Mart 1966


18 Cilt: XVII

Sayı: 22

Mart 1967


19

Sayı: 23

Mart 1969


Tarih Dergisi

    Sayı: 23     Mart 1969     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


M. C. Tekindağ Kaybettiğimiz Bir Değer: Ord. Prof. M. Cavid Baysun1-8
Orhan Köprülü Ord. Prof. Cavid Baysun'un Ardından9-12
Mücteba İlgürel Pehlivanlı Aşireti Beyi Halid'in İsyanı13-22
Nejad Göyünç Diyarbekir Beylerbeyliği'nin İlk İdarî Taksîmatı23-34
M. C. Tekindağ Fatih İle Çağdaş Bir Memlûklu Sultanı: Aynal El-Ecrûd (1453-1460)35-50
M. Aktepe Mehmed Salahî Bey ve Mecmû'asından Bazı Notlar51-74
Salih Özbaran Osmanlı Tarihi Bakımından 16. Yüzyılda Portekizli Tarihçiler75-82
Ramazan Şeşen Türkiye Kütüphanelerinde Bulunan Bazı Mühim Yazmalar83-110
Cengiz Orhonlu Osmanlı - Bornu Münasebetine Âid Belgeler111-130
Oktay Akşit Tarihçi Bir İmparator Claudius131-144
Taner Tarhan İskitlerin Dînî İnanç ve Âdetleri145-170
Afif Erzen Grek Kültürü ve Yakın Şark171-178
Semavi Eyice Hanköyü'nde Hüsrev Paşa Cami'i. Sultan 4. Murad'ın Sadrıa'zamı Hüsrev Paşa'nın Bir Eseri179-204
Ahmed Türek, F. Derin Feyzullah Efendi'nin Kendi Kaleminden Hal Tercümesi205-218
Erdoğan Merçil Ahmed b. Mahmûd'un Selçuknamesi (ölm. 1569-1570)219-232

Kitabiyat
Erdoğan Merçil Bosworth, C. E. The İslamic Dynasties (İslam Sülaleleri) , Oxford Üniversitesi, 18 + 245, Edinburg 1967233
Erdoğan Merçil Hasan Pîrniya Müşîr ed-devle ve Abbas İkbal Aştîyanî, Devre-i Tarih-i İran, Az Agoz ta inkiraz-ı Kaçariye (İran Tarihi Devresi), Tahran, 1347 (=m. 1968). 40 + 11 + 864233
Erdoğan Merçil The Saljuq and Mongol Periods, editor. J. A. Boyle, "THE Cambridge History of Iran" serisinden 5. cild, 13 + 763. Cambridge Üniv. 1968.234
Hakkı Yıldız Doç. Dr. Bahriye Üçok, İslam Tarihi, Emevîler - Abbasîler, Ankara 1968, 208 s., 2 harita, 7 resim235-237
Mustafa Bilge Şerif Abdullah, Müzekkiratî (Hatıratım). Kudüs 1945, 263 + 127 s., 9 resim237-243
20

Sayı: 24

Mart: 1970


21

Sayı: 25

Mart: 1971


22

Sayı: 26

Mart: 1972


23

Sayı: 27

Mart: 1973


24

Sayı: 28 - 29

1974 - 1975


25

Sayı: 30

Mart 1976


Tarih Dergisi

    Sayı: 30     Mart 1976     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


M. C. Tekindağ Kaybettiğimiz Bir Değer: Cengiz Orhonlu1-8
Cengiz Orhonlu Tarih Kaynaklarında Hollanda'ya Âid Bilgiler9-22
Fehmi İsmail 1807'de Rusların ve İngilizlerin Osmanlılarla Yeniden Münasebet Kurma Teşebbüsleri23-38
Orhan Gökyay Aşık Çelebi Tezkiresi39-48
İsmet Miroğlu Tevarih-i Cedîd-i Mir'ât-ı Cihan Adlı Eserin Müellifine Dair49-54
Sevim İlgürel Menasik-i Mesalik55-72
M. C. Tekindağ Fatih Devrinde Osmanlı Memlûklu Münasebetleri73-98
Yusuf Halaçoğlu Şer'iyye Sicillerinin Toplu Kataloğuna Doğru (Adana Şer'iyye Sicilleri)99-108
Hakkı Yıldız Azerbaycan'da Hüküm Sürmüş Bir Türk Hanedanı Sac Oğulları109-118
Aşkıdil Akarca Çanakkale'de Kara Menderes Çevresindeki Eski Köy Yerleşmeleri119-134
M. Aktepe İzmir Suları, Çeşme ve Sebilleri İle Şadırvanları Hakkında Bir Araştırma135-200

Kitabiyat
Erdoğan Merçil The Cambridge History of Iran, Volume 4, The Period From the Arab Invasion to the Saljuqs (edited by R. N. Frye), Cambridge University Press 1975201-205
Yusuf Halaçoğlu Nasim Zia, Kıbrıs'ın İngiltere'ye Geçişi ve Ada'da Kurulan İngiliz İdaresi, Ankara 1975206-207
İlhan Şahin İsmet Miroğlu, 16. Yüzyılda Bayburt Sancağı, İstanbul 1975208-209
Kemal Beydilli Erich Prokosch, Krieg und Sieg in Ungarn. Die Ungarn Feldzüge des Grosswesirs Köprülüzade Fazıl Ahmed Pascha 1663 und 1664 nach den "Kleinodien der Historien" seines Siegelbewahrers Hasan Ağa, Graz-Wien-Köln 1967 -210-216
26

Sayı: 31

Mart 1977


Tarih Dergisi

    Sayı: 31     Mart 1977     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Nejad Göyünç Cemal Tukin: Hayatı - Eserleri1-4
Karl Vocelka Avusturya-Osmanlı Çekişmelerinin Dahilî Etkileri5-28
Özkan İzgi Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar'da Geleneksel Festival ve Eğlenceler29-36
Gülçin Çandarlıoğlu Uygurların Çinlilere Yaptıkları Yardımlar ve Bunların İçyüzü37-46
Milan Vasić Osmanlı İmparatorluğunda Martoloslar47-64
Salih Özbaran Osmanlı İmparatorluğu ve Hindistan Yolu65-146
Sevim İlgürel Menasik-i Mesalik147-162
V. Mutafçieva 18. Yüzyılın Son 0n Yılında Ayanlık Müessesesi163-182
İhsan Sırma Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Siyasetinde Büyük Rol Oynayan Tarikatlara Âid Bir Vesîka183-198
Cevdet Küçük Tanzîmat'n İlk Yıllarında Erzurum'un Cizye Geliri ve Reaya Nüfûsu199-234
Attila Çetin Başbakanlık Arşivi'nde Uygulanan Tasnîf Sistemi ve Kullanılan Kotlar235-268
İnci Enginün Özi Kalesi'nin Düşüşüyle İlgili Bir Şiir269-274
Ahmed Eren Millî Bir Güç Olarak Türk Kültür Sosyolojisi Üzerinde Bir İnceleme -Deneme-275-300
Ali Gencer İstanbul Tersanesinde Açılan İlk Tıb Mektebi301-316

Kitabiyat
Salih Özbaran Mare Luso-Indicum: l'Océan lndien, les Pays Riverains et les Relations Internationales 16-18 Siécles (Rédacteur Jean Aubin), 3. cild, (Société d'Histoire de l'Orient, Paris 1976)317-318
Kemal Beydilli Hans-Jürgen Komrumpf, Die Territorialverwaltung im östlichen Teil der europӓischen Türkei vom Erlass der Vilayetsordnung (1864) bis zum Berliner Kongress (1878) nach amtlichen Veröffentlichungen (Osmanlı resmî neşriyatına göre 1864 Vilayet Nizamnamesinden319-325
Salih Özbaran Birinci Uluslararası Türkiye Sosyal ve Ekonomi Tarihi Kongresi326
Salih Özbaran First International Symposium on Studies in the History of Arabia: Sources of the History of Arabia (Arabistan Tarihi ile ilgili araştırmalar hakkında ilk milletlerarası sempozyum: Arabistan Tarihinin Kaynakları)327
M. Aktepe F. Th. Dijkema, The Ottoman Historical Monumental lnscriptions in Edirne, Leiden E. J. Brill 1977328-329
27

Sayı: 32

Mart 1979


Tarih Dergisi

    Sayı: 32     Mart 1979     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Özkan İzgi Kao-ch'ang Uygurları Hakkında1-10
Mikail Bayram Sadru'd-dîn Konevî ile Hace Nasiru'd-dîn Tusi'nin Mektuplaştıkları İddiası Üzerine11-28
Hakkı Yıldız Azerbaycan'da Hüküm Sürmüş Bir Türk Hanedanı: Sac Oğulları, 3. Ebu'l-Kasım Yusuf29-70
Erdoğan Merçil Sîmcûrîler. 1. Sîmcûr ed-Devatî71-88
Ahmed Ocak 13 ve 14. Yüzyıllarda Anadolu Türk Tarihi Bakımından Önemli Bir Kaynak: Menākıbu'l-ḳudsīya fî Menāşıb'il-unsīya89-102
Tuncer Baykara Yatağan'da Abdi Beğ-Sultan Tekkesi103-110
Claude Cahen Les principautes Turcomanes au debut du 14. siecle d'apres Pachymere et Gregoras111-116
M. C. Tekindağ Konya ve Karaman Kütüphanelerinde Mevcut Karaman-oğulları İle İlgili Yazmalar Üzerinde Çalışmalar117-136
Jean-Louis Grammont Deux Iettres de David 10 du Kartli (Etudes Turco-Safavides, 9)137-156
Hüseyin Mîrjafarî Sufism and gradual transformation in the meaning of Süfî in Safavid period157-166
Mustafa Fayda Osmanlılar Dönemi Yemen Tarihine Âit Arapça Bir Yazma167-172
C. İmber Four documents from John Rylands Turkish MS. No. 145173-186
Jozef Blaşkovics Osmanlılar Hakimiyeti Devrinde Slovakya'daki Vergi Sistemi Hakkında187-210
Constantin Şerban La suzeraiente Ottomane a l'egard des pays Roumains dans le contexte des relations internationales Europeennes (sec. 16-17)211-218
Yücel Özkaya 18. Yüzyılın Sonlannda Timar ve Zeametlerin Düzeni Konusunda Alınan Tedbirler ve Sonuçları219-254
İbrahim Artuk Osmanlılarda Veraset-i Saltanat ve Bununla İlgili Sikkeler255-280
Orhan Gökyay Kamaniçe Muhafızlarının Çektiği281-300
Mücteba İlgürel Osmanlı İmparatorluğu'nda Ateşli Silahların Yayılışı301-318
M. Gökbilgin Kanunî Sultan Süleyman Devrine Âit Bosna ve Hersek İle İlgili Venedik Arşivi'ndeki Türkçe Belgeler Hakkında319-330
Nejad Göyünç "Hane" Deyimi Hakkında331-348
M. Aktepe İstanbul Fenerbahçesi Hakkında Bazı Bilgiler349-372
Semavi Eyice Goleşti (Romanya)'de Küçük Bir Türk Hatırası. Alemdar Mustafa Adına H. 1221 (=1806) Tarihli Bir Kitabe373-380
Eşref Eşrefoğlu Ali Ferruh Bey'in Doğu-Rumeli'de "Lisan-ı Osmanî ve Sikke·i Osmanî" Meselesine Âit 1903 Tarihli Bir Raporu381-402
Stanford Shaw The population of İstanbul in the nineteenth century403-414
Faruk Kocacık 19. Yüzyılda Göçmen Köylerine İlişkin Bazı Yapı Planları415-426
Bayram Kodaman Hamîdiye Hafîf Süvarî Alayları (2. Abdülhamîd ve Doğu-Anadolu Aşiretleri)427-480
Kemal Beydilli 2. Abdülhamîd Devrinde Gelen İlk Alman Askerî Heyeti Hakkında481-494
Mübahat Kütükoğlu İzmir Rıhtımı İnşaatı ve İşletme İmtiyazı495-558
İhsan Sırma 2. Abdülhamîd'in Çin Müslümanlarını Sünnî Mezhebine Bağlama Gayretlerine Dair Bir Belge559-562
Attila Çetin Yıldız Arşivine Dair563-586
Salih Özbaran Tarihçilik Üzerine Bazı Çağdaş Görüşler587-606
Cevdet Küçük Şark Meselesi Hakkında Önemli Bir Vesika607-638
Roderic Davidson The secret report on the congress of Berlin639-652
Suraiya Faroqhi The life story of an urban saint in the Ottoman Empire: Piri Baba of Merzifon653-678
Alexandru Boldur Plevne679-688
Mine Erol Amerika'nın Cezayir İle Olan İlişkileri (1785-1816)689-730
Yuzo Nagata 16. Yüzyılda Manisa Köyleri. 1531 Tarihli Saruhan Sancağına Âit Bir Tahrir Defterini İnceleme Denemesi731-758
Feridun Akozan İstanbul'un Kapalı Çarşısı759-770
Turgut Kut Ülkemizde Yangın Tulumbasını İlk Kez İmaI Eden Gerçek Davud'un ve Bazı Tulumbacıların Mezar Taşları771-788
Ramazan Şeşen Arabca Eserlere Dair Bir Katalog Hakkında789-794
Bistra Cvetkova La fauconnerie dans les soncaks de Nicopol et de Vidin aux 15. et 16. siecles795-818
Yusuf Halaçoğlu Tapu-Tahrîr Defterlerine Göre 16. Yüzyılın İlk Yarısında Sis (=Kozan) Sancağı819-892
Zekeriya Kitabcı The first challange of the Turks againts the Arabs in the oxus valley according to the narration of at-Tabari893-904
İlhan Şahin Tîmar Sistemi Hakkında Bir Risâle905-935, 1047
28

Sayı: 33

Mart: 1980/81


Tarih Dergisi

    Sayı: 33     Mart: 1980/81     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


M. C. Tekindağ İstanbul Kuşatmasında İki Önemli Olay1-6
Abdülkadir Özcan Fatih'in Teşkîlat Kanûnamesi ve Nizam-ı Âlem İçin Kardeş Katli Meselesi7-56
İsmail Erünsal Fatih Devri Kütüphaneleri ve Molla Lütfî Hakkında Birkaç Not57-78
V. Ménage Sultan 2. Murad'ın Yıllıkları79-98
Nimet Bayraktar Şemsi Ahmed Paşa: Hayatı ve Eserleri99-114
Erdoğan Merçil Sîmcûrîler 3115-132
Işın Demirkent 1071 Malazgirt Savaşı'na Kadar Bizans'ın Askerî ve Siyasî Durumu133-146
Abdülkadir Donuk Çeşitli Topluluklarda ve Eski Türkler'de Âile147-168
Ramazan Şeşen Salahaddin Eyyûbî Devrinde Libya'da Türkler ve Karakuş Meselesi169-198
Gülçin Çandarlıoğlu Orta Asya - Japon Münasebetleri199-214
Tang Chi Wei Nehri Barış Anlaşmasına Dair Araştırmalar215-226
İlhan Şahin 1638 Bağdad Seferinde Zahire Nakline Memûr Edilen Yeni-il ve Haleb Türkmenleri227-236
Feridun Emecen Tarîh-i Lebîba'ya Dair237-254
M. Aktepe Dünkü Fransızlar: Blak Bey ve Oğlu255-270
Mücteba İlgürel Akbaş Cephaneliği Baskını271-282
İbrahim Artuk Karesi-Oğulları Adına Basılmış Olan İki Sikke283-290
Mine Özen Türkçe'de Kumaş Adları291-340
Günay Kut İstanbul'daki Yazma Kütüphaneleri341-374
İhsan Sırma 2. Abdülhamîd'in Hilafeti Hakkında Yazılmış Bir Risale ve Bununla İlgili Kırk Hadis375-400
Günay Kut, Turgut Kut Ayvansarayî Hafız Hüseyin ve Eserleri401-440

Kitabiyat
Hüseyin Salman René Grousset, Bozkır İmparatorluğu (Türkçe'ye çeviren, Dr. M. Reşat Uzmen) İstanbul 1980, Ötüken yayınevi, yayın no: 155, Kültür serisi: 26, Sahife 518441-444
Mücteba İlgürel Prof. Dr. Yaşar Yülcel (yayımlayan). Kitabu Mesalihi'l-müslimîn ve Menafi'i'l-mü'minîn, Osmanlı Devleti Düzenine Âit Metinler 2, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi yayınları, 292, Ankara 1980, S. 64 + 141445-446
Zeki Arıkan İ.Metin Kunt , Sancaktan Eyalete, 1550-1650 Arasında Osmıanlı Ümerası ve İl İdaresi, İstanbul 1978, Boğaziçi Üniversitesi yayınları, no. 154, S: 10 + 206447-448
Mücteba İlgürel Şem'dâni-zâde Fındıklılı Süleyman Efendi Tarihi, Mürʾi't-Tevarih, 2/B (yayınlayan Prof. Dr. M. Münir Aktepe), İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fak. yayınları no. 2732, İstanbul 1980, S. 16 +169449
İlhan Şahin Hafız Hüseyin Ayvansarayî, Vefeyat-ı Selatîn ve Meşahîr-i Rical, yayınlayan Fahri Ç. Derin, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi yayınları nr. 2241, İstanbul 1978, S: 16 + 207450-451
Rifat Önsoy Jehuda L. Wallach, Anatomie einer Militaerhilfe, "Die preussisch - deutschen Militaer missionen in der Türkei 1835-1919", Düsseldorf 1976452-454
Attila Çetin Arşiv ve Arşivcilik Bibliyografyası (Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış kaynaklar). Hazırlayan İsmet Binark. Başbakanlık Basım evi, Ankara 1979, S. 79 + 285455-459
Özcan Mert İ. Metin Kunt, Bır Osmanlı valisinin yıllık Gelir - Gideri, Diyarbekir, 1670 - 1671, İstanbul 1981, S. 8 + 128460-461
İlhan Şahin Devrin yazarlarının kalemiyle Millî Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal. Hazırlayanlar: Mehmet Kaplan - İnci Enginün - Birol Emil - Necat Birinci - Abdullah Uçman, Kültür Bakanlığı yayınları: 879, Atatürk Dizisi: 3,1/1-2, İstanbul 1981 S. 24 + 1180462-463
Abdülkerim Özaydın Prof. Dr. Erdoğan Merçil, Kirman Selçukluları, Kültür Bakanlığı yayınları: 336. Araştırma ve İnceleme Eserleri serisi 8, İstanbul 1980, S. 8 + 414464-466
Hakkı Yıldız Hugh Kennedy, The Early Abbasid Caliphate, London 1981, S. 238, 4 harita, 2 Şecere cedveli467-469
29

Sayı: 34

1983-84


Tarih Dergisi

    Sayı: 34     1983-84     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Bekir Kütükoğlu Prof. Dr. M. C. Şehabeddin Tekindağ İçin1-18
M. Aktepe 1711 Prut Seferi İle İlgili Bazı Belgeler19-54
İbrahim Kafesoğlu Selçuklu Çağındaki İzmir Türk Beyi'nin Adı: Çaka mı, Çağa mı, Çakan mı?55-60
Semavi Eyice İstanbul'da İlk Telgrafhane-i Âmire'nin Projesi (1855)61-72
Gülçin Çandarlıoğlu Uygur - Çin İktisadî Münasebetleri (At - İpek Alışverişi) (744 - 840)73-80
Abdülkadir Donuk Eski Türk Devlet Teşkîlatında "Tarhan" Ünvanı ve Tarihî Gelişmesi81-90
Ahmed Ağırakça Menakıbu'l-Kudsiyye'ye Göre Babaî Şeyhi Muhlis Paşa'nın Anadolu Selçuklu Tahtına Geçişi91-100
Zeki Arıkan 1518 (924) Tarihli Çemişgezek Livası Kanunnamesi101-122
Mübahat Kütükoğlu 1624 Sikke Tashîhinin Ardından Hazırlanan Narh Defterleri123-182
Nezihi Aykut 4. Murad'ın Revan Seferi Menzilnamesi183-246
Kemal Beydilli Ignatius Mouradgea D'ohsson (Muradcan Tosunyan)247-314
Feridun Emecen Son Kırım Hanı Şahin Giray'ın İdamı Meselesi ve Buna Dair Vesikalar315-346
Abdülkadir Özcan Hassa Ordusunun Temeli Mu'allem Bostaniyan-ı Hassa Ocağı347-396
Mehmed Saray Türkistan'da Rus - İngiliz Rekabeti397-416
Abdülkadir Özcan, İlhan Şahin 2. Abdülhamîd'in Husûsî Mektub ve Telgrafları417-474
Attila Çetin El-Cevaib Gazetesi ve Yayım475-484
Nejad Göyünç Kalenderhane Camii485-494
Mehmed Çayırdağ Kayseri'de Selçuklu ve Beylikler Dönemine Ait Bazı Kitabe ve Mezartaşları495-532
Hüseyin Salman Eski Türk İçeceklerinden "Begni" Üzerine Bir Deneme532-538
İsmet Miroğlu Hindistan Hakkında 18. Yüzyılda Yazılmış Küçük Bir Eser539-554

Kitabiyat
Mücteba İlgürel Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defteri, İstanbul 1983 (Enderun yayınları: 13), 10 + 436, 4 harita555-566
Nazif Hoca PRİLOZİ za orijentalnu filologiju i istoriju Yugloslavenskih noroda pod turskom vladavinom (Revoe de phiologie oriantale et d'histoire des peuples Yugoslaves Sous la Domination Turque, 1, Redacteur en chef Branislav Gurgev)557-565
Hüseyin Salman Berthold Spuler, Les Mongois Dans L'Histoire, Paris 1961, 198 sf.566
Feridun Emecen Vak'anüvis Ahmed Lütfi Efendi Tarihi, C. 9 (Yayınlayan Prof. Dr. M. Münir Aktepe), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları, No.: 3130, İstanbul 1984 40 + S42567-569
Mücteba İlgürel Şem'dani-zâde Fındıklılı Süleyınan Efendi Tarihi. Mür'i't-Tevarih, 3. (Hazırlayan Prof. Dr. M. Münir Aktepe), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları No: 2799, İstanbul 1981, 12 + 111570
Mücteba İlgürel Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğunda Şehircilik ve Ulaşım Üzerine Araştırmalar, Derleyen Salih Özbaran, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları no: 31, İzmir 1984, 8 + 157571-572
Mücteba İlgürel Kollokyum573-574
30

Sayı: 35

1984-94


Tarih Dergisi

    Sayı: 35     1984-94     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Fahameddin Başar Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız'ın Hayatı ve Eserleri
Ramazan Şeşen Türkiye'deki Yazma Koleksiyonları ve Bunların Kataloglarının Neşredilmesi1-34
Ali Ahmetbeyoğlu Madara Kaya Kabartması ve Kitabeleri35-54
Mehmed Çayırdağ Niksar-Tokat-Gümenek ve Kayseri-Palas'ta Üç Kitabe55-64
Işın Demirkent Haçlı Seferleri Düşüncesinin Doğuşu ve Hedefleri65-78
Ahmed Ağırakça Ebû Bekr Muhammed İbn Raik ve Emîru'l-Ümeralığı79-122
Zerrin Öden Bizans İmparatorluğu'nun Türkler'e Karşı Alan ve Katalanlar İle İttifakı123-130
Feridun Emecen Ali'nin 'Ayn'ı: 17. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Bürokrasisinde Katib Rumuzları131-150
Ali Arslan Surnazen Mustafa Paşa (? - 1657)151-166
Mücteba İlgürel Rusların Doğu Anadolu Siyaseti ve 1828-1829 İlk Rus İstilası 167-176
İdris Bostan Osmanlı Bahriyesinin Modernleşmesinde Yabancı Uzmanların Rolü (1785-1819)177-192
Mehmed Saray Başlangıcından Petro'ya Kadar Türk-Rus Münasebetlerine Genel Bir Bakış193-222
Cezmi Eraslan Irak'ta Türk- İngiliz Rekabeti: (1876-1915)223-252
Erdoğan Merçil Samanî Devleti'nde Türklerin Rolü253-266
Fahameddin Başar Kadı Beyzavî'nin Tarihe Dair Eseri Nizamü't-Tevarih'in Türkçe Tercümesi Hakkında267-280
Mehmed Saray Orta Asya Türk Tarihi Hakkında İki Seminer281-302
Aleksis Savvidis (Çeviren: Esin Ozansoy) Selçuklu Sultanı Alp Arslan ve Bizans303-314

Kitabiyat ve Kollokyum
Edhem Halil Laurens, Henry, Les origines intellectuelles de I'expédition d'Egypte. L'Orientalisme islamisant en France (1698-1798) (Mısır seferinin düşünsel kaynakları. Fransa'da İslam dünyasıyla ilgili şarkiyat (1698-1798), Paris-Istanbul. Isis, 1987, 257 s.315-318
31

Sayı: 36

1995-2000


Tarih Dergisi

    Sayı: 36     1995-2000     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Işın Demirkent Değerli Hocam Prof. Dr. Fikret Işıltan (1915 - 1997)
Ali Ahmetbeyoğlu 1550. Yıldönümünde "Anatolius Barışı" Hakkında Düşünceler1-6
Ali Arslan Ülkenin Kurtarılmasında Kuva-yı Milliyenin Görüşü ve Yalnız Siyaseten Müdafaanın İflası (1918-1920)7-28
Sedat Avcı Türkiye'nin Dış Ticaretindeki Gelişmeler ve Mekansal İlişkiler (1878-1995)29-68
Fahameddin Başar Osmanlılar'ın Menşei ve Kayılar'ın Anadolu'ya Gelişi Hakkında69-80
Yaşar Çoruhlu, Ömer Çakır Ordu'nun Mesudiye İlçesi / Kale Köyü'nden Bir Türkmen Kalesi, Mezar Taşları ve Üç Mezar Anıtı81-136
Işın Demirkent 1082-1302 Yılları Arasında Bizans-Venedik İlişkilerine Kısa Bir Bakış137-154
İbrahim Güler 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Nüfus Hareketleri Olarak İç Göçler155-212
Muharrem Kesik Cenabî'ye Göre Türkiye'de Selçuklular213-260
Haluk Kortel Delhi Türk Sultanı Alaeddîn Halacî'nin Moğol Siyaseti261-282
Mevlüd Koyuncu Yezid b. Velid b. Abdülmelik283-298
Erdoğan Merçil İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi Hangi Devlet İle Başlamalı299-304
Zerrin Öden Anadolu Beğlikleri'nde Orduya Genel Bir Bakış305-320
Ali Öngül Tekiş b. Alp Arslan321-334
Ali Örenç 1821 Rum İsyanı Sonrası Sisam Adası'na Verilen Yeni Statü335-346
Ayşe Özakbaş Hürrem Sultan347-404
Abdülkerim Özaydın Büyük Selçuklu Emîri Kürboğa405-422
Abdülkadir Özcan Eyyûbî Efendi Kanunnamesi Hakkında Yeni Bir Değerlendirme423-426
Sabahattin Özel Millî Mücadele Döneminde Kuzey Marmara Havzasında Rum ve Ermenî Çetelerinin Faaliyetleri427-440
Said Öztürk 19. Asrın Başlarında Kayseri'de Ailelerin Sosyal ve Ekonomik Durumu Üzerine Bazı Gözlemleri441-452
Receb Uslu 15. Yüzyılda Yazılmış Türkçe Mûsikî Nazariyatı Eserleri453-466

Kitabiyat
Ebru Altan Işın Demirkent, Türkiye Selçukluları Hükümdarı Sultan 1. Kılıç Arslan, TTK. yay. 80 s. + 3 Harita + 10 Resim, 80, Ankara 1996467-470
Birsel Küçüksipahioğlu Bernard F. Reilly, The Medieval Spains, Cambridge Univercity Press yay. 209 s. + 4 Harita, 80, Cambridge 1993471-476
32

Sayı: 37

2001-2002


Tarih Dergisi

    Sayı: 37     2001-2002     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Feridun Emecen Pror. Dr. İsmet Miroğlu (1944 - 1997)1-6
Hayrunnisa Akbıyık Argun: Bir Türkmen Boyu7-26
Ali Arslan Eçmiyazin'de Krimyan'ın Katagigosluk Dönemi ve Osmanlı - Eçmiyazin İIişkilerinin Bozulması27-44
Ebru Altan Birinci Haçlı Seferinin Bir Görgü Tanığı: Fulcherius Carnotensis45-50
Mustafa Aydın 19. Yüzyılın Başlarındaki Savaşlar Döneminde Polathane (Akçaabad) Limanının Askerî Önemi51-58
İdris Bostan Osmanlı Donanmasında Kürekçi Te'mîni ve 958 (1551) Tarihli Kürekçi Defterleri59-76
Orhan Doğan Rusya'nın Orta Asya'ya Yönelik Siyasetinde Kazak Hanlıklarının Önemi (18. Yüzyılın İlk Yarısı)77-92
Ufuk Gülsoy Osmanlı Gayrimüslimlerinin Askerliklen Muafiyet Vergisi: Bedel-i Askerî (1855 - 1909)93-118
Hamza Gündoğdu Bayburt Yöresinde Bir Külliye, Bir Kitabe ve Bir Vakfiye119-136
Muharrem Kesik Yağıbasan Devrinde Danişmendliler - Türkiye Selçukluları İlişkileri137-148
Enver Konukçu Prof. Dr. İsmet Miroğlu ve Doğu149-158
Markus Köhbach Çesar veya İmparator ? Jitvatorok Andlaşması'ndan (1606) Sonra Roma Kayzerlerinin Osmanlılar Tarafından Telakkubu Hakkında, Terc: Yusuf Alperen AYDIN159-170
Zerrin Öden Anadolu Beylikleri ve Şehir Tarihleri Üzerine Bibliyografya Denemesi171-244
Kemal Özcan Kırım Türklerinin Geri Dönüşleri Sırasında Karşılaştıkları Bazı Problemler (1990-1993)245-252
Osman Özgüdenli 14. YüzyıIda Tebriz'de Bir Hayır ve Kültür Kurumu: Şenb-i Gazan(Gazaniyye)253-290
Mehmed Saray Osmanlı Devletinin Batı Türkistan Siyaseti291-296
Fikret Sarıcaoğlu Katib Çelebi'nin Otobiyografileri297-320
İlhan Şahin 19. Yüzyıl Ortasında Erzurum'un Nüfus ve İskan Durumu321-328
Ramazan Şeşen Osmanlı İlmi, Osmanlılar'ın İlimlere Yaklaşımı329-348
Arzu Terzi 20. Asrın İlk Çeyreğinde Şarkîkarahisar (Şebinkarahisar)'ın Karşılaştığı Felaketler349-356
Aydın Usta Artuklular ve Haçlılar (Haçlıların Bölgeye Gelişlerinden Belek'in Ölümüne Kadar 1098- 1124)357-374
Emine Uyumaz Türkiye Selçuklu Devleti'nin Abbasî Hilafeti İle Münasebetleri375-390

Kitabiyat
Can Avcı Oktay Belli, Anadolu Tanrıçaları, Promete Yayıncılık, İstanbul 2001, 44 s., 54 Renkli Fotoğraf, 1 Harita, 1 İllüstrasyon391-394
Kemal Özcan Ferhat G. Turanlı, Litopısnı Tvori M. Senâ'î ta H. Sultana: Yak İstoriçni Cerela, Kıyiv, 2000, 312 s., 16 Resim, 3 Harita395-396
Osman Özgüdenli Yılmaz İzmirlier, Hamidoğulları Beyliği Paraları, İstanbul 1999, 194 s., 20 Levha397-402
Arzu Terzi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi Bibliyografyası403-433
33

Sayı: 38

2002-2003


Tarih Dergisi

    Sayı: 38     2002-2003     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Işın Demirkent Die Byzantinische Herrschaft Auf Der Balkanhalbinsel Bis Zum 14. Jahrhundert1-16
Muharrem Kesik Melik Arab17-26
S. Kortel Delhi Türk Sultanlığı'nda Saray Hayatından Bazı Kesitler (1206 - 1414)27-36
Cihan Piyadeoğlu Büyük Selçuklu Devleti Emîri Atabeg Çavlu Sakavu37-60
İdris Bostan Cezayir-i Bahr-ı Sefid Eyaletinin Kuruluşu61-78
Mustafa Aydın Çerkez Kıyılarında İngilizler (1829-1837)79-100
M. Hacısalihoğlu İttihadcılar ve Makedonya İhtilal Komiteleri: İttihad ve Terakki Hükümetinin Başlamasına Kadar İlişkiler, Pazarlıklar ve Sonuçları101-118
Ramazan Şeşen İbn Hassûl ve "Tafdîl el-Etrak ala sair el-Ecnad" Adlı Risalesinin Tercümesi119-142
P. Charanis 13. Yüzyılda Bizans Anadolusu'nun Etnik Kompozisyonu Üzerine, Terc: Zerrin G. ÖDEN143-150
S. Kljachtornyj "Bediz" Kelimesinin Runik Yazılardaki Yorumu, Terc: Mehmet ZEREN151-158

Kitabiyat
Osman Özgüdenli Sylloge Numorum Arabicorum Tübingen, BaIh und die Landschaften am Oberen Oxus, 14 c. Hurasan 3, bearbeitet von Florian Schwarz, Ernst Wasmuth Verlag, Tübingen-Berlin 2002, 181 s.159-168
Ebru Altan Işın Demirkent, Ioannes Kinnamos'un Historia'sı (1118-1176), TTK- Ankara 2001, 33 + 261 sayfa, 2 ek soykütüğü + Ek Sözlük + Bibliyografya ve KısaltmaIar + Genel Dizin + 3 Harita + Resimler169-176
Birsel Küçüksipahioğlu David Nicole, The Normans (Normanlar), Osprey Publishing Ltd., İngiltere 1999, 64 sayfa177-182
Fahameddin Başar Darulfünûn Edebiyat Fakültesi Mecmuası'ndaki Makaleler ve Yazarları183-234
34

Sayı: 39

2004


Tarih Dergisi

    Sayı: 39     2004     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Osman Özgüdenli Selçuklu - Hilafet Münasebetlerinde Bir Dönüm Noktası: Halife El-Müsterşid'in Katli Meselesi1-36
S. Kortel Gur Devletinde Bir Türk Kumandan: Taceddîn Yıldız37-54
Emine Uyumaz Sultan 1. Alaeddîn Keykubad Zamanında (1220 - 1237) Türkiye Selçuklu Devletinin Elçilik İlişkileri55-84
Hüseyin Salman Timur ve Anadolu 1: Timur'un Uluborlu ve Eğridir'i Zabtı85-96
Mahmut Ak Leke-Name ve Panzehir Risalesi97-124
Sabri Sannav 1881 Sakız Depremi ve Adanın Yeniden İmarı125-138
Kenan Olgun 2. Meşrutiyet Dönemi Seçim Sistemi ve 1912 Seçimlerinde İzmit Sancağında Uygulanış139-154
Orhan Doğan Türkistan (Orta Asya) Kazak Hanlıklarının Çarlık Rusya'nın Tabiiyetine Girmeleri Hakkında Bazı Belgeler155-180
Mualla Uydu Yücel İlk Rus Yıllıklarında Geçen Türk Kavimlerine Âid Şahıs İsimleri181-212

Kitabiyat
Muharrem Kesik Prof. Dr. Erdoğan Merçil, Türkiye Selçuklularında Meslekler, TTK yay., Ankara 2000, 9 + 233 s.213-216
Halûk Kortel Muharrem Kesik, Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi Sultan 1. Mesud Dönemi (1116-1155), TTK yayınlarıi Ankara 2003, 28 + 165 s., 3 harita ve 14 resim217-222
Esko Naskali Slobodan, Srećković, Akches, (Volume One), Osman Gazi - Murad 2 (699-848 Ah). Belgrade [Belgrat] 1999, 190 s.; Akches, (Volume Two), Mehmed 2 Fatih - Selim 1 Yavuz (848-926 AH), Belgrade [Belgrat] 2009, 186 s.223-226
Gamze Çoker Lionel Casson, Antik Çağda Gemiler ve Denizcilik, çev. Gürkan Ergin, Homer Kitabevi, İstanbul 2002, 12 Bölüm, 177 s., 114 resim227-230
Cihan Piyadeoğlu Osmanlı Öncesi İle Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri Bildirileri, "Globus" Dünya Basımevi, İstanblu 2003, 34 Bildir, 2 cild + 10 + 452 s.231-240
35

Sayı: 40

2004


36

Sayı: 41

2005


37

Sayı: 42

2005


Tarih Dergisi

    Sayı: 42     2005     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Fehamettin Başar Prof. Dr. Işın Demirkent'in Hayatı ve Eserleri10-22
Ali İpek Abbasiler Dönemi Ermeni İsyanları (750-886)27-41
Muharrem Kesik Maraş Depremi (1114)42-49
Birsel Küçüksipahioğlu Haçlı Seferleri'nin Başından 1204'e Kadar Batılıların Bizans'ı Zapt Etme Planları50-54
Birsel Küçüksipahioğlu The Western Plans to Capture Byzantium From the Beginnings of the Crusades to 120455-64
Ebru Altan Dördüncü Haçlı Seferi'nden Sonra Anadolu65-74
Ebru Altan Anatolia After the Fourth Crusade75-84
Mualla Yücel Sürgünde Bir Seyyah: Bronislav Zalesskiy ve Eseri "Kazak Bozkırlarında Hayat"85-109
Abdurrahman Sağırlı Timar Ahkamlarındaki "Kaydşod" Muamelesi ve Timar Tevcihlerindeki Yeri111-136
Bilgehan Pamuk 1628 Tarihli Erzurum Kanunnamesi ve Tahlili137-157
Özcan Mert Keşan Ayanlığına ve Kocabaşılığına Giriş159-176
Murat Candemir Osmanlı Bürokrasisinde Standart Kağıt Kullanımına Yönelik Bir Teşebbüs (1911)177-194
Arzu Terzi İstanbul Piyasasında Pahalılığa Karşı Alınan Önlemlerden Biri : Numune Bakkallar Modeli195-205
Orhan Doğan Milli Mücadelede Maraş ve Mustafa Kemal207-230
Mithat Atabay Soyadı Kanunu ve Bu Konuda Yapılan Tartışmalar231-248
Deniz Ekinci Ana Çizgileriyle Türkiye'de Coğrafya Biliminin Tarihi : Dönemler ve Özellikleri249-262
A. Toynbee Tarihçiler İçin Doğu Tarihi'nin Önemi266-273
Ali Hikmet Tarih Öğretiminde Yeni Yöntem275-287
Zohar Amar Ortaçağ'da Suriye'de (eş-şam) Kağıt Endüstrisi Tarihi293-304

Kitabiyat
Ali Üremiş Ali b. Hâmid b. Ebî Bekr el-Kûfî, Fathnamah-i Sind (:Chachnāmah), (nşr. N.A. Baloch), İslâmabad 1983, 284 s.; Ali Kûfî, Fethu's Sind, (Cac-nâme), (nşr. S. Zükkâr), Beyrut 1992, 366 s.305-312
Fahameddin Başar Prof. Dr. Işın Demirkent, Niketas Khoniates'in Historia'sı (1195-1206) İstanbul'un Haçlılar Tarafından Zaptı ve Yağmalanması, Dünya Kitapları No 309 (Tarih No 2) İstanbul 2004, XIII + 289 + Ek 1: Angelos Hanedanı Şeceresi + Ek 2: Sözlük + 24 resim + 3 harita313-320
38

Sayı: 43

2006


39

Sayı: 44

2006


40

Sayı: 45

2007


41

Sayı: 46

2007 / 2


42

Sayı: 47

2008/1


43

Sayı: 48

2008 / 2


44

Sayı: 49

2009 / 1


45

Sayı: 50

2009 / 2


46

Sayı: 51

2010 / 1


Tarih Dergisi

    Sayı: 51     2010 / 1     230 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Ali AHMETBEYOĞLU Bulgarları Oluşturan Boylardan Kutrigurlar ve Utigurlar1-19
Barbara STÖCKER-PARNIAN Islamic Inscriptions On The Stone Monuments In China21-45
İlyas TOPSAKAL Rus İmparatorluğunda Yeni Ortodoks Yapılanma: İlminskiy ve Sistemi 1860-191747-71
Hakan KARAGÖZ Osmanlı ve Avusturya Ordularının 1739 Belgrad Kuşatması'nda Kullandıkları Toplar ve Topların Tahrip Güçleri73-101
Yahya YEŞİLYURT, Bülent ŞIĞVA Yemen'in Tarihî-Coğrafî Durumu ve Yeniden Fethine Dair Bir Manzume103-121
Ramazan GÜLLÜ 16 Kasım 1895 Antep Ermeni İsyanı123-163
De Lamar JENSEN XVI. Yüzyıl Fransız Diplomasisinde Osmanlı Türkleri165-190

Kitabiyat
Pınar KAYA Osman G. Özgüdenli, Moğol İranında Gelenek ve Değişim, Gazan Han ve Reformları (1295-1304), İstanbul 2009.191-196
Fırat BOZTAŞ Feridun M. Emecen, Yavuz Sultan Selim, İstanbul 2010197-203
Sinem SERİN Mübahat S. Kütükoğlu, Menteşe Sancağı 1830 (Nufüs ve Toplum Yapısı), Ankara 2010205-208
Hüseyin SARIKAYA Khaled Fahmy, Paşanın Adamları, Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Ordu ve Modern Mısır (All The Pasha's Men Mehmet Ali, His Army and the Making of Modern Egypt), trc. Deniz Zarakolu, İstanbul 2010209-214
Metin ÜNVER Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu (20-22 Aralık 2010 Tekirdağ), Bildiriler I-II, editörler Doç. Dr. Orhan Kemal Tavukçu, Yard. Doç. Dr. Ali Tilbe, Tekirdağ 2010215-221
Seydi TOPRAK Ahmet Demirel, İlk Meclisin Vekilleri, İstanbul 2010223-227
47

Sayı: 52

2010 / 2


48

Sayı: 55

2012 / 1Toplam 48 fasikül