Tarih Araştırmaları Dergisi

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Enstitüsü / Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü
1963 - Devam
İndeks ve içerik mevcut
(link: DergiPark ve
Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi)
Eksiksiz
VII/5
35 fasikül - 35 mevcut, 0 eksik

1 Cilt: I

Sayı: 1

1963


Tarih Araştırmaları Dergisi

Cilt: I     Sayı: 1     1963     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Faruk Sümer Çukur-Ova Tarihine Dâir Araştırmalar (Fetihten XVI. Yüzyılın İkinci Yarısına Kadar)1-98
Speros VRYONIS Problems İn The Hıstory Of Byzantıne Anatolıa113-132
M. Yaşar YÜCEL Kastamonu'nun İlk Fethine Kadar Osmanlı - Candar Münasebetleri (1361 - 1392)133-144
Yücel ÖZKAYA III. Selim Devrinde Nizam-ı Cedidin Anadolu'da Karşılaştığı Zorluklar147-156
Şerafettin TURAN Osmanlı Teşkilâtında Hassa Mimarları157-202
Müjgan CUNBUR Yusuf Ağa Kütüphanesi ve Kütüphane Vakfiyesi203-217
Halil DEMİRCİOĞLU Linear-B Yazısının Çözülmesi ve Tarih (Bir Yıldönümü Vesiylesiyle)219-234

Tercümeler
Arnold TOYNBEE Tarih Konferansları235-248
Kenneth BOURNE (Yuluğ Tekin Kurat) İngiltere ve Girit İsyanı, 1866-69 (Great Britain and the Cretan Revolt, 1866-1869)249-274
S. K. PADOVER (çevirenler: Osman Ersoy, Özer Soysal) İslâm Kütüphaneleri275-295

Kitaplar
A. S. TVERITINOVA (Mustafa Akdağ) Vosslanie Kara Yazıdji-Deli Hasan V Turtsii : Türkiye'de Karayazın Deli-Hasan İsyanı297-309
Andrè PARROT (Firuzan Kınal) Assur. Univers des Formes. Collection dirigee par Andre Malraux et Georges Salles. Gallimard 1961. Metin 312 sayfa. Metin içinde ve dışında 390 Resim. 4°.311-318
Urfalı Mateos Urfalı Mateos Vekayi-nâmesi (952-1136) ve Papaz Grigor'un Zeyli (1136-1162), çeviren: Hrant D. Andreas y on.Notlar: Edouar d Dulaurier, M. Halil Yinanç , Çeviren. Ankara 1962 T. T. K. Basımevi. XXV+41 1 S. Türk Tarih Kurumu Yayınları, II. seri-No: 21. 8° .319-321
A.S. ATIYA Crusade, Commerce and Culture, Indiana University Press, Bloomington; Oxford University Press, London 1962, 280 S., 3 harita.323-327
John F. KENNEDY Profiles in Courage, New York, 1956, 266 s. Türkçe tercümesi Arif Özbilen Fazilet mücadelesi, Işık kitapları Matbaası, istanbul 1963, 267 s.329-333
2 Cilt: II

Sayı: 2 - 3

1964


Tarih Araştırmaları Dergisi

Cilt: II     Sayı: 2 - 3     1964     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Mustafa AKDAĞ Celâli İsyanlarından Büyük Kaçgunluk 1603 —16061-49
Robert MANTRAN L'evolution des Relations Politiques Entre Le Gouvernement Ottoman et les Odjaks de L'ouest du XVIe au XIXe siecle51-65
Bekir Sıtkı BAYKAL Fatih Sultan Mehmet-Uzun Hasan Rekabetinde Trabzon Meselesi67-81
Mehmet Altay KÖYMEN Selçuklu Tarihinin Devirlere Taksimi Meselesine Dair83-89
Nejat KAYMAZ Anadolu Selçuklu Devletinin İnhitatında İdare Makanizmasının Rolü I91-155
M. Yaşar YÜCEL Candar-Oğlu Çelebi İsfendiyar Bey (1392 -1439)157-174
Akdes Nimet KURAT Berberi Ocakları ile Amerika Birleşik Devletleri Münasebetleri (1774-1816)175-213
Firuzan KINAL İstanbul Müzesindeki Mari Eserleri215-222
Müjgân CUNBUR Münif Paşa Lâyihası Ve Değerlendirilmesi223-231
Mine SÜMER Robert Kolej Müdürü Dr. Gates'in Paris Sulh Konferansı Dolayısı ile Gönderdiği bir Mektup233-236
Osman ERSOY Bir İngiliz Konsolosunun 1846 Yılında Erzurum'dan Kars'a Seyahati237-249
Muzaffer ARIKAN Türk-İspanyol Münasebetleri Bakımından Aragon Kraliyet Arşivi'nin Ehemmiyeti ve Türklerle İlgili Vesikalar251- 275

Tercümeler
Çev. Nejat Kaymaz N. Akmal Ayyubi, Hindistan Türklere Neler Borçludur?277-283
Çev. Hüseyin Dağtekin Franz Taeschner, Tebrizli Ahîcük ve Bunun Ahmedi'nîn İskendernâme'sindeki Yeri285-290

Kitaplar
A. Sevim ibn Şaddâd, al-A'lâk al-Hazira fi zikr Umara' al-Şâm va al-Cazira, Târik Lubnârı va al- Urdun va Filistin. Yayınlayan : Sâmi alDahhân. Dımaşk, 1963 35 + 248 S = al-Ma'had al-Fransi li-al-dırâsât al- 'arabiyya bi-Dımaşk.291-301
Mehmet Altay KÖYMEN H. Horst, Selçuklu Devri Türk Tarihi Araştırmaları II303-380
Halil İnalcık Robert Mantran, İstanbul dans la seconde moitie du XVIIe siecle, essai d'histoire institutionelle economique et sociale. Bibi. Archeoligique et lıistorique de l'Institut français d'archeologie d'İstanbul, XII, Lib. Adrien Maisonneuve Paris, 1962, 732 sahife, 16 vesika tıpkı basım, 14 harita ve plân, bir tablo, 5 grafik., 381-402
3 Cilt: III

Sayı: 4 - 5

1965


4 Cilt: IV

Sayı: 6 - 7

1966


Tarih Araştırmaları Dergisi

Cilt: IV     Sayı: 6 - 7     1966     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Mehmet Altay KÖYMEN Alp Arslan Zamanı Selçuklu Saray Teşkilâtı ve Hayatı1-99
Ali SEVİM Bugyetü't-taleb fî Tarih-İ Haleb'e göre Emîr Ak-Sungur101-125
Aydın TANERİ Müsâmeretü'l - Ahbâr'ın Türkiye Selçukluları Devlet Teşkilatı Bakımından Değeri127-171
Şerafettin TURAN Sakız'ın Türk Hâkimiyeti Altına Alınması173-199
Mustafa AKDAĞ Genel Çizgileriyle XVII. Yüzyıl Türkiye Tarihi201-247
Bekir Sıtkı BAYKAL Midhat Paşa Hakkında Yeni Yayınlar ve Görüşler249-259
Akdes Nimet KURAT Hazine-İ Bîrun Kâtibi Ahmed Bin Mahmud'un (1123 - 1711 - Prut) Seferine Ait "Defteri" (Berlin, Preussische Staatsbibliothek, Orientalische Abteilung, Nr. 1209.)261, 426
Yuluğ Tekin KURAT Ayastefanos Buhranı ile İlgili Vesikalar427-503
K. Yaşar KOPRAMAN Nureddin'in Faaliyeti505-520

Kitaplar
Kemal F. Sönmez James Mellaart , Çatal Hüyük Aneolithic Town in Anatolia. Thames and Hudson. 1967.232 s. 15 renkli, 121 tek renkli Tablo ve 56 Resim.521-524
Yuluğ Tekin Kurat M. S. Anderson , The Eastern Question, 1774-1923, Mac Millan, London, 1966, 429 s. (Şark Meselesi)525-528
İ. Aka İlk Müslüman Türk Devletleri529-538
Kâzım Yaşar Kopraman Akdes Nimet Kurat, Birinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye'de Bulunan Alman Generallerinin Raporları. T.K.A.E. Yayınlan : 23, Seri: III-Sayı: B3, 92 s., 8 resim, Ankara 1966.539-546
Hikmet Yavuz Ercan Dr. Selahaddin TANSEL, Sultan II. Bâyezid'in Siyasî Hayatı, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1966, VIII + 310 sayfa 8°, 35 fotokopi.547-554
5 Cilt: V

Sayı: 8 - 9

1967


6 Cilt: VI

Sayı: 10 - 11

1968


7 Cilt: VII

Sayı: 12 - 13

1969


8 Cilt: VIII - XII

Sayı: 14 - 23

1970-1974


9 Cilt: XIII

Sayı: 24

1979-1980


10 Cilt: XIV

Sayı: 25

1981-1982


Tarih Araştırmaları Dergisi

Cilt: XIV     Sayı: 25     1981-1982     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Şerafettin TURAN Atatürk'te Yurt Ve Ulus Kavramları, Ulusçuluk, Bağımsızlık, Özgürlük, Evrensellik1-22
Yaşar YÜCEL Atatürk'ün Cumhuriyetin Kuruluşundaki Görüş Ve Etkinlikleri23-39
Yavuz ERCAN Kurtuluş Savaşı, Savaşta Atatürk, Savaşın Sonuçları41-59
Seçil AKGÜN Yeni Türkiye Cumhuriyetinde Halifelik Örgütünün Yersizliği61-67
Seçil AKGÜN Şapka Kanunu, 69-79
Mine Erol Roderic Davison, Mondrostan Lozan'a Kadar Türk Siyaseti81-112
İhsan GÜNEŞ I. Türkiye Büyük Millet Meclisinde II. Müdafaa-i Hukuk Grubunun Programı (II. Grub'un)113-121
Ali SEVİM Halep Selçuklu Melikliği Alp-Arslan ve Sultan-Şah Devirleri I. Alp-Arslan Devri 1. Halep Meliki Oluşu ve İlk İcraatı123-138
Musa ÇADIRCI Tanzımat'ın İlanı Sıralarında Osmanlı İmparatorluğunda Kadılık Kurumu ve 1838 Tarlhll "Tarık-ı İlmıyye'ye Dair Ceza Kanunname'si139-161
Musa Çadırcı Aydın Taneri, Türk Devlet Geleneği Dün-Bugün (2. Baskı) Töre Devlet Yayınevi, Ankara 1981, 304s. 80.163-169
Yücel ÖZKAYA Osmanlı İmparatorluğunda XVIII. Yüzyılda Göç Sorunu171-209
Mahmut H. ŞAKİROĞLU Fatih Sultan Mehmetin Galatalılara Verdiği Fermanın Turkçe Metinleri211-223
Mahmut H. ŞAKİROĞLU Prof. Agostino Pertusi 1918-1979225-232
Azmi SÜSLÜ Un Aperçu Sur Les Ambassadeurs Ottomans Et Leurs Sefaretname233-260
Hicran AKIN (YUSUFOĞLU) Zotikos'un Varna Savaşına Dair Manzumesi I.261-281
Adil ALPMAN Hurriler283-313
Adil ALPMAN Kral Parratarna Öldü ve Yakıldı mı?315-320
Adil ALPMAN Nuzi Vesikalarındaki Adoptionun (Evlatlık Almanın) Gayesi321-333
Yusuf OĞUZOĞLU 17. Yuzyılda Konya Şehir Ekonomisini Etkileyen Bazı Faktörler335-341
Yusuf OĞUZOĞLU Şer'iyye Sicillerinin Toplu Kataloğuna Doğru343-360
Melek DELİLBAŞI Sultan II. Murad'ın Fetihten Sonra (29 Mart 1430) Selanik'te İzlediği Politika ve Bir Hamam Kitabesi361-364
Refet Yinanç Annie Berthier, Paris Bıblıotheque Nationale Yazmalar Bölümü Türkçe Eski Eserler Kısmı365-379
Zeki ARIKAN Bir Özel Sayı: Anales (Economies - Sociétés - Civilisations), 35e année, nos 3-4 (Mai-Août 1980), Recherches sur l'Islam: Histoire et Anthropologie, pp. 415-867.381-386
Ömer ÇAPAR Ahhiyava Sorunu387-413
Mehdi İLHAN Some Notes on the Settlements and Population of the Sancak of Amid According to the 1518 Ottoman Cadastral Survey415-437
11 Cilt: XV

Sayı: 26

1990-1991


Tarih Araştırmaları Dergisi

Cilt: XV     Sayı: 26     1990-1991     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Ayşe AKALIN Troas Limantepe Larisa’nın Tarihi ve Arkeolojik Araştırması3-25
F. Şamil ARIK Selçuklular Zamanında Anadolu’da Veba Salgınları26-57
Eşref BUHARALI Çigiller59-62
Ayşe ONAT Eski Orta Asya Kavimlerinin Çin İle Olan İlişkileri Hakkında Kısa Bir İnceleme63-71
Melek DELİLBAŞI Türk Sultan Ve Beylerine Ait Yunanca Belgeler Hakkında Kısa Bir İnceleme73-84
İlhan ERDEM Akkoyunlu Ordusunu Oluşturan İnsan Unsuru85-92
A.G.C. SAVVIDES Acropolites And Gregoros On The Byzantine- Seljuk Confrontation At Antioch-On-The Maeander (A.D.1211). English Translation And Commentary93-101
Mahmut ŞAKİROĞLU Çukurova Tarihinden Sayfalar I, Payas Ayanı Küçük Ali Oğulları103-139
Nicolas VATIN Sur Quelques Propos Geographiques d’İbrahim Pacha, Grand Vizir de Soliman le Magnifique (1533)141-151
Musa ÇADIRCI Tanzimat Döneminde Karayolu Yapımı153-167
Yılmaz KURT Adana Sancağında Kişi Adları169-252
İlber ORTAYLI Osmanlı Bulgar Basını Üzerinde Notlar253-260
Salvatore BONO La Partecipation d’Enver Pacha a La Guerre De Libye (1911-1912)261-267
Hamiyet SEZER III.Selim Döneminde Kayseri’de Fiyatlar269-282
Dimitris LOULES The French Revolution and Its Influence Upon Greece283-290
Dimitris LOULES Fransız Devriminin Yunanistan Üzerindeki Etkisi291-296
E. BALTA 15’nci Yüzyıl Sonlarında Eğriboz Adası Ekonomi ve Nüfus 1474 Yılının Osmanlı Kayıtları297-301
R. DREWS Karadeniz’de En Eski Grek Yerleşmeleri303-327
Halil İNALCIK Osmanlı Devletinin Kuruluş Sorunu329-339
K. RIEMSCHNEIDER Eski Anadolu’da Hapishane Ve Ceza341-351
İlknur Polat Haydaroğlu Beylerbeyi Gazi İskender Paşa Adlı Kitabın Tanıtımı353-357
Süleyman ÖZBEK Kahire Üniversitesi Edebiyat Ve Dar El-Ulum Fakültelerinde Türkoloji Sahasında Yapılmış Master-Doktora Tezleri359-380
Giustina OLGIATI The Genose Colonies In Front of the Turkish Advance (1453-1475)381-389
12 Cilt: XVI

Sayı: 27

1992-1994


Tarih Araştırmaları Dergisi

Cilt: XVI     Sayı: 27     1992-1994     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Sadeddin GÖMEÇ Kök Türkçe Kayıtlarda Geçen Bayırkular1-3
Ali SEVİM Munkizi Müelliflerinin Selçuklular İle İlgili Kayıtları5-11
Şamil F. ARIK Selçuklular Zamanında Anadolu’da Meydana Gelen Depremler13-32
Remzi ATAOĞLU Hısn-ı Keyfa Artuklu Hükümdarı Davud’un Siyasi Faaliyetleri33-43
M. Mehdi İLHAN XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır Şehrinin Nüfusu ve Vakıfları: 1518 ve 1540 Tarihli Mufassal Tahrir Defterlerinden Notlar45-113
Sina AKŞİN Sened-i İttifak ile Manga Carta’nın Karşılaştırılması115-123
Mihalis KOKOLAKIS The Later Pashalık Of Yannina (Yanya): Topograhy, administration and population in Ottoman Epiros (1820-1913)125-132
Y. Tekin KURAT 1878-1919 Arasında Türk-Rus İlişkileri133-141
Aleksandra SPHINI Fener’de Dil Ve Zihniyet (17-18.Yüzyıl)143-146
A. Emin YAMAN Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Büyük Zafer147-171
Seçil AKGÜN Toplumsal Bilinçlenmede Öğrenim Birliği173-188
Milas HERKÜL Yunanca’nın Türkçe Harflerle Yazılışı189-197
Evangelia BALTA The Bread in Greek Lands During the Otoman Rule199-226

Konferanslar
F. J. FEDOTOVİÇ Saha Yeri Ve Saha Türkleri227-241
Nenad MOAČANİN The Historical Fate of Croatia and Turco-Croatian Relations in the Past243-255
Hüseyin BAĞCI Bosna-Hersek “Soğuk Savaş Sonrası Anlaşmazlıklara Giriş”257-279

Yayinlar-Haberler
Seçil AKGÜN Yahya Akyüz, Türk Kurtuluş Savaşı Ve Fransız Kamuoyu 1919 - 1922. Ank., 1975, TTK. Yay.281-283
Seçil AKGÜN Gönül Tankut, Bir Başkentin İmarı Ankara 1929 - 1939, Ankara, 1990; 247 pages285-286
Yılmaz KURT I. Milletler Arası Osmanlı Tahrir Defterleri Sempozyum’unun Ardından287-290
Süleyman ÖZBEK Mısır Arap Cumhuriyeti Ayn-Şems Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Türkoloji Sahasında Yapılmış Master-Doktora Tezleri-II291-304
13 Cilt: XVII

Sayı: 28

1995


Tarih Araştırmaları Dergisi

Cilt: XVII     Sayı: 28     1995     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


F. Şamil ARIK Eski Türk Hukukuna Dair Notlar1-50
İlhan ERDEM XIII. Asrın İkinci Yarısı ile XV. Asrın İlk Yarısı Arasında Göller Bölgesinin Siyasi, İktisadi ve Kültürel Vaziyeti51-63
Ömer DEMİREL Osmanlı Dönemi Sivas Vakıfları’nın İdari Organizasyonu ve Problemleri65-69
Saadeddin GÖMEÇ Terhin Yazıtı’nın Tarihi Açıdan Değerlendirilmesi71-84
Selçuk GÜNAY II. Abdulhamid Döneminde Suriye ve Lübnan’da Arap Ayrılıkçı Hareketlerinin Başlaması ve Devletin Tedbirleri85-108
İlknur P. HAYDAROĞLU II. Abdulhamid Döneminde Hafiye Teşkilatı Hakkında Bir Risale109-133
Hüseyin SARI II. Mahmut Döneminde Mudurnu’da Fiyat Hareketleri ve Kentin Genel Giderleri135-153
Hamiyet SEZER Tepedelenli Ali Paşa’nın Oğulları155-164
Aydın TANERİ Türk Tarihinde “Eman” Kurumu165-172
Semih E. YALÇIN Mütareke Döneminde Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’daki Faaliyetleri (30 Ekim 1918-16 Mayıs 1919)173-206
Nurcan YAVUZ Erzincan Mütarekesi’nin Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi207-232
Turgut YİĞİT Tarih Öncesi ve Hitit Dönemnde Išuwa Bölgesi233-251

Çeviriler
Eşref Buharalı İranlılar Zamanına Ait İslami Sikkelerin Tahlili İncelemesi (Abaga Han Devri), 253-265
Eşref Buharalı Irak Müzesi’nde Bulunan İlhanlı Çağına Ait İslami Sikkeler267-293
Hamiyet Sezer Prof.Dr. Şerafettin Turan303-310
A. Latif Armağan Prof.Dr.Muzaffer Arıkan311-314
Süleyman Özbek Prof.Dr. Ali Sevim315-320
Abdullah Gündoğdu Prof.Dr. Bahaeddin Ögel321-330
Süleyman Özbek Prof.Dr.Mehmet Altay Köymen (1916-9.11.1993)331-337
Aydın Taneri Dâhi Bilim Adamı Prof. Ögel339-341
14 Cilt: XVIII

Sayı: 29

1996


Tarih Araştırmaları Dergisi

Cilt: XVIII     Sayı: 29     1996     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Selçuk AKŞİN SOMEL Osman Nuri Paşa’nın 17 Temmuz 1885 Tarihli Hicaz Raporu1-38
Eftal BATMAZ İltizam Sisteminin XVIII. Yüzyıldaki Boyutları39-50
Bayram BAYRAKTAR Günümüzde Yeniden Değerlendirilmesi Gereken Bir Düşünür: Prens Sabahattin Bey51-61
Recep BOZTEMUR Özel Girişimciliğin Gelişiminde Devletin Rolü: İş Bankası Örneği63-79
Saadeddin GÖMEÇ Kagan ve Katun81-90
Kenan İNAN Klasik Devir Osmanlı Tarihçilerinde Kaynak Kullanma Usulleri91-135
Selda Kaya KILIÇ Kanun-i Esasinin İlanından Sonra Vilayetlerden Gönderilen Teşekkürnameler137-153
Hüseyin SARI II. Mahmut Dönemi’nin Askeri Faaliyetlerine Mudurnu Kazası’nın Katkıları155-167
Hamiyet SEZER 1894 İstanbul Depremi Hakkında Bir Rapor Üzerine İnceleme169-197
Kenan Ziya TAŞ 16.Yüzyılda Safranbolu İdari Yapısı ve Vakıfları199-206
Fahri UNAN Official Otoman Ideology and its Science Institutions in The XV and XVIth Centuries: Fâtih Medreses207-215
İbrahim YILMAZÇELİK XVIII. Yüzyıl İle XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır Eyaletinin İdari Yapısı ve İdari Teşkilatlanması217-232
Turgut YİĞİT Hitit Kral Ailesi Üyelerinin Siyasal Etkinlikleri Üzerine233-245
Üçler BULDUK Dede Korkut, Oğuz Elleri ve Kafkaslar247-251
Yılmaz KURT Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik) Hakkında253-257
S. Gömeç M.A. Seyidov, Eski Türk Kitabelerindeki Yer-Sub Meselesi259-265
15 Cilt: XIX

Sayı: 30

1997

Cumhuriyetin 75. Yılına Armağan


16 Cilt: XX

Sayı: 31

1999-2000


17 Cilt: XX

Sayı: 32

2002 / Ağustos


18 Cilt: XXI

Sayı: 33

2003 / Şubat


19 Cilt: XXII

Sayı: 34

2003 / Temmuz


20 Cilt: XXII

Sayı: 35

2004 / Ocak


Tarih Araştırmaları Dergisi

Cilt: XXII     Sayı: 35     2004 / Ocak     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Varis ABDURRAHMAN Tarihteki Efsanevi Turan Padişahı Alp Er Tunga Hakkında1-8
Metin AKİS Tahrir Defterlerine Göre 16.Yüzyılda Kilis Sancağındaki Aşiretlerin İdareleri, Nüfuzları ve Yaşam Tarzları9-30
Hülya BOYANA Priapos Kültü31-44
Enver ÇAKAR XVII. Yüzyılın Ortalarında Trablusşam Şehrinin Sosyal ve İktisadi Durumu 1645 Tarihli Mufassal tahrir Defterine Göre)45-69
Altan ÇETİN Memlûklar Devrinde Kârimî Tüccarları71-87
Haldun EROĞLU Osmanlıların 1453 Öncesi İstanbul Kuşatmaları89-101
İlhan ERDEM İlhanlılarda Ahmed Tekuder Dönemi ve Selçuklular103-111
Saadettin GÖMEÇ Oğuz Kağan’ın Kimliği, Oğuzlar ve Oğuz Kağan Destanları Üzerine Bir İki Söz113-121
İlknur HAYDAROĞLU Mithat Paşa’nın Şehadetine Dair Bir Araştırma123-137
Mert ÖZCAN Tanzimat Döneminde Çeşme Kocabaşıları (1839-1876)139-154
Osman G. ÖZGÜDENLİ Selçuklu Paralarının Işığında Çağrı Bey’in Ölüm Tarihi Meselesi155-170
Ayşen SİNA Pausenias’da Kült Kuran Kadın Kahramanlar171-183
Hüseyin ÜRETEN Helenistik Dönem Pergomon Kenti Tanrı ve Kültleri185-214
Nihat YAZILITAŞ El-Hilâfe El-Abbâsiyye fî- dav’Resâil Emîn ed-Devle (Dirâse ve Tahkîk)215-217
Turgut YİĞİT Hitit Krallığı’nda Yönetim Sistemi Üzerine Bir Not219-226

Kitap Tanıtımı
Sabire ARIK Zbigniew WÓ]CIK, Eski Polonya’da Kazak Savaşları "Wojny Kozackie w dawnej Polsce"227-250
Carl GÖLLNER (Çev. Doğan GÜN) İstanbul’un Düşüşünden Sonra Haçlı Seferi Planları - Kreuzzugspläne nach dem Fall Konstantinopels251-257
21 Cilt: XXIII

Sayı: 36

2004 / Temmuz


Tarih Araştırmaları Dergisi

Cilt: XXIII     Sayı: 36     2004 / Temmuz     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Ahmet AKŞİT Niğde’nin Selçuklular Devrindeki Nüfusuna Dair1-5
A. Latif ARMAĞAN XVI. Yüzyıl’da Antalya’da Dînî-Sosyal Yapılar ve Şehrin Demografik Durumu Üzerine Bir Araştırma7-34
Eftal Şükrü BATMAZ XV-XVI. Yüzyıl Kanûnnâmelerine Göre Osmanlı Devletinde Tahıl Üretimi35-41
Sedat BİNGÖL İstanbul’da 1829 Nüfus Sayımı ve Bazı Mahallelerin Nüfusu Üzerine Bir İnceleme43-60
Bülent ÇELİK Osmanlı Lonca Sistemi İçinde Yamaklık Örgütü61-78
Cafer ÇİFTÇİ 18. Yüzyılda Bursa’da Para Vakıfları ve Kredi İşleyişi79-102
Hamiyet Sezer FEYZİOĞLU 19.Yüzyıl Başlarında Arnavutluk’ ta İktidar Mücadelesi103-116
Saadettin GÖMEÇ Atilla’nın Çocuklarının Adı117-122
Ahmet GÜNEŞ 16.Yüzyılda İznik’te Zaviyeler ve Gelir Paylaşımı123-150
İlknur P. HAYDAROĞLU, İsmail PEHLİVAN Rus Sermayedarlarının Osmanlı Demiryolları Üzerine Bazı Yazışmaları151-174
Selda Kaya KILIÇ Su Yolları ve Su-Yolcu Esnafına Dair Bazı Tesbitler175-188
Şenay ÖZDEMİR Osmanlı Sularında Yabancı Devletlerin Korsanlığı Karşısında Osmanlı Devleti’nin Tarafsızlık Konumu189-203
Kazım PAYDAŞ Ak-Koyunlu Ahmet Bey ve Onun Osmanlı İdari Sistemini Ak-Koyunlu Devleti'nde Uygulama Çabası205-212
Kazım PAYDAŞ Akkoyunlular Döneminde Ticaret213-223
Ayşen SİNA Alkestis ve Deli Dumrul225-235
Ayten CAN TUNALI Tanzimat Döneminde Ordu-Halk İlişkilerine Dair Bazı Gözlemler237-249
Hüseyin ÜRETEN Kyzikos’lu Bir Kadın Euergetes: Kraliçe Apollonis251-261

Çeviriler
Carl GÖLLNER (Çev. Doğan GÜN) XVI.Yüzyılda Avrupa’da Türklere Dair Matbuat - Die europaischen Türkendrucke des XVI. Jahrhunderts263-267
22 Cilt: XXIV

Sayı: 37

2005 / Mart


Tarih Araştırmaları Dergisi

Cilt: XXIV     Sayı: 37     2005 / Mart     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Selda KAYA KILIÇ Prof. Dr. Yücel Özkaya’nın Özgeçmişi ve Yayınları1-10
Zeki ARIKAN 1536 Kapitülasyonları ve Cumhuriyet İdeolojisi11-28
Mustafa ÖZTÜRK İzziye Kazasının Kuruluşu ve Milli Mücadeledeki Yeri29-45
İhsan GÜNEŞ Vahdettin’in Amerikan Başkanına Mektubu47-56
İlhan ERDEM Ak-Koyunlu ve Kara-Koyunlu Ordularına Genel Bir Bakış57-77
Turgut YİĞİT Hitit Çivi Yazısının İlk Ortaya Çıkışı79-86
Mehmet Ali KAYA Roma Lejyonerleri ve Anadolu87-98
Selda KAYA KILIÇ 1864 Vilayet Nizamnamesinin Tuna Vilayetinde Uygulanması ve Mithat Paşa99-111
Şenay ÖZDEMİR Osmanlı Donanmasının Bir “Seyir Defteri” ve XVIII.Yüzyıl Osmanlı Denizciliğine İlişkin Bazı Gözlemler113-163
Hülya BOYANA Arkadia Kökenli Keçi Tanrı Pan167-193
Ayten CAN TUNALI Ceride-i Askeriye’nin Tarih Araştırmalarındaki Yeri195-211
Jülide AKYÜZ Evlenme Sözleşmesinin Önemli Bir Ögesi Olan “Mehir” Hakkında Bazı Düşünceler213-230
Bekir KOÇ 1870 Orman Nizamnamesi’nin Osmanlı Ormancılığına Katkısı Üzerine Bazı Notlar231-257
Ali SÖNMEZ Polis Meclisinin Kuruluşu ve Kaldırılışı (1845-1850)259-275
Doğan GÜN XVIII. Yüzyılda Antakya’da Şeyhlerin Köylerdeki İdarecilik Fonksiyonları277-288
Tülay KESKİN Demet Dergisi’nde Kadın ve İlerleme Anlayışı289-312
Nihat KARAER Abdulaziz313-326
İsmail PEHLİVAN 1828 Yılı Türk Askeri Hareketi Anılarım327-331

Kitap Tanıtımı
Ayten CAN TUNALI Joseph von HAMMER, Umblick Auf Einer Reise von Constantinopel nach Brussa und dem Oly"mp'os,und von da zürück über Nicaea und Nicomedien / İstanbul'dan Bursa - Uludağ'a Bir Seyahat ve İznikızmit Uzerinden Geri Dönüş Adolf Hartleben Verlag, Viyana,1818. X+200333-339
23 Cilt: XXIV

Sayı: 38

2005 / Eylül


Tarih Araştırmaları Dergisi

Cilt: XXIV     Sayı: 38     2005 / Eylül     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


İlhan ERDEM İlk Dönem Selçuklu-Moğol İlişkilerinin İktisadi Boyutu (1243-1258)1-10
Mehmet Ali KAYA Anadolu’da Roma Eyaletleri: Sınırlar ve Roma Yönetimi11-30
Hamiyet SEZER FEYZİOĞLU, Selda KILIÇ Tanzimat Arifesinde Kadılık-Naiplik Kurumu31-53
Turgut Yiğit Hurilere İlişkin Çivi Yazılılı Belgelerdeki İlk Kayıtlar55-69
Alaaddin AKÖZ Karamanoğlu II.İbrahim Beyin Osmanlı Sultanı II.Murad’a Vermiş Olduğu Ahidname71-92
A. Latif ARMAĞAN XVI. Yüzyılda Antalya93-111
Bülent ÇELİK Gerçekleşmemiş Bir Yol Hikayesi: 19.Yüzyıl’ın Son Çeyreğinde Menderes Nehrinin Ulaşıma Açılması Projesi113-130
Tanju DEMİR Bir Tereke, Yetmiş Denizlili131-144
Orhan DOĞAN Küçük Orda Kazak Hanlığının Güney ve Kuzey Komşuları ile İlişkileri (1734-1742)145-162
H. Mustafa ERAVCI Mustafa ‘Âlî’nin Nusret-nâmesi ve Onun Işığında Yazarın Tarihçiliği163-184
Selda KAYA KILIÇ Göle Kazasının Ekonomik Durumu İle İlgili Bir Belge185-194
Hüseyin ÜRETEN Roma Dönemi’ne Kadar Tralleis Tarihi ve Attaloslar İle İlişkileri195-212
Sabire ARIK Polonya Kralı III.Jan Sobieski ve Hükümdarlık Dönemi (1674-1696)213-238
Mehmet Suat BAL Türkiye Selçuklu Devleti Tarihinde Bir Dönüm Noktası; II.İzzettin Keykavus Dönemi239-258
Erdoğan KELEŞ Tanzimat Dönemi’nde Rüşvetin Önlenmesi İçin Yapılan Düzenlemeler (1839-1858)259-280
Mustafa UYAR Hinduşâh Nahçivânî’ye Ait Düstûr el-Kâtib fi Ta’yîn el-Merâtib Adlı Eserde Casusluk Anlayışı281-289

Kitap Tanıtımı
Savaş YILDIRIM Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (1300-1500), Ankara 2001291-296
24 Cilt: XXV

Sayı: 39

2006 / Mart


25 Cilt: XXV

Sayı: 40

2006 / Eylül


26 Cilt: XXVI

Sayı: 41

2007 / Mart


27 Cilt: XXVI

Sayı: 42

2007 / Eylül


28 Cilt: XXVII

Sayı: 43

2008 / Mart


29 Cilt: XXVII

Sayı: 44

2008 / Eylül


30 Cilt: XXVIII

Sayı: 45

2009 / Mart


31 Cilt: XXVIII

Sayı: 46

2009 / Eylül


32 Cilt: XXIX

Sayı: 47

2010 / Mart


Tarih Araştırmaları Dergisi

Cilt: XXIX     Sayı: 47     2010 / Mart     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Ertuğrul ÖNALP Pîrî Reis’in Hürmüz Seferi ve İdamı Hakkındaki Türk ve Portekiz Tarihçilerinin Düşünceleri1-21
Ümit EKİN 17. Yüzyılın Sonlarında Rodosçuk Kazasında Kölelerin Toplumsal Statüsü23-37
T. Tolga GÜMÜŞ Feodalizm: Avrupa Tarihinde Yeni Yaklaşımlar39-64
Reyhan ESMA Hititlerde Gündelik Hayata Dair İktisadi İlişkiler65-82
Saadet TEKİN Osmanlı’da Kadın ve Kadın Hapishaneleri83-102
Cevdet YAKUPOĞLU Türkistan’ın Büyük Türk Boylarından Çiğiller ve Anadolu’da İskân İzleri103-136
Ayşen SİNA Khioslu İon’un Epidemiai Eserinden Portreler137-156
Yasemin BEYAZIT Osmanlı İlmiyye Bürokrasisinde Merkez-Çevre İletişimine Dair Sorunlar (XVI. Yüzyıl)157-176
Cafer GÜLER Türkiye’de Kazak Kültür ve Tarihi Hakkındaki Çalışmalara Bir Bakış177-196
Fatih GENCER Van Muhafızı Derviş Paşa İsyanı197-216
Ferhan KIRLIDÖKME MOLLAOĞLU Chalkokondyles’in Anlatımına Göre Sultan II. Murad’ın Tahta Çıkışı217-226

Çeviriler
Sa‘d b. Muhammed HUZEYFE EL ĞAMDİ (çev. M. Mehdi İlhan) Meyyafarikin’de Kahramanlık ve Fedakârlık227-242
A. C. S. PEACOCK (Çev. Murat Keçiş, Ali Mıynat) Kırım’a Karşı Selçuklu Seferi ve Alaaddin Keykubad’ın Hâkimiyetinin İlk Yıllarındaki Genişleme Politikası243-265

Kitap Tanıtma
Hüseyin ÜRETEN Mehmet Ali KAYA, Septimius Severus: Roma’nın Afrikalı İmparatoru267-273
33 Cilt: XXIX

Sayı: 48

2010 / Eylül


34 Cilt: XXX

Sayı: 49

2011 / Mart


35 Cilt: XXX

Sayı: 50

2011 / EylülToplam 35 fasikül