Resimli Tarih Mecmuası

Server R. İskit
Ocak 1950 - Aralık 1956
84 sayı
İndeks mevcut
Eksiksiz
V/1-b
84 fasikül - 84 mevcut, 0 eksik

1950 senesinin Nisan ayında çıkmaya başlayan Tarih Dünyası ve Tarih Orduya Sesleniyor isimli iki aylık mecmuadan sonra, Mayıs ayından itibaren Resimli Tarih Mecmuası’nın ilk sayısı Bâbıâlî vitrinlerinde göründü. İlk ikisi için gerçekten de ciddi bir rakip olan mecmuanın sahibi onyedi yaşında Bâbıâlî’ye ilk adımını atan, bir çok gazete ve mecmuada yazdıktan sonra kendi adına Aylık Ansiklopedi’yi (1955-1975) çıkarmak gibi kıymetli ve başarılı bir neşriyat tecrübesine sahip olan Server İskit (1894-1975) idi. O, tertip ve düzen bakımından öncekilerden kıyaslanamayacak kadar daha mükemmel olan bu mecmuayı altı sene boyunca muntazaman çıkardı. Bu sahanın ilk uzun ömürlü temsilcisi Resimli Tarih Mecmuası olmuştur.

Tercüme yazıların da bulunduğu mecmuada görülen imzaları şöylece sıralayabiliriz: Feridun Fazıl Tülbentçi, Ahmet Rasim, M.Z., Haluk Y. Şehsuvaroğlu, R. E. Koçu, S. M. Alus, Z. Şakir, Ercüment Ekrem Talu, Ömer Rıza Doğrul, Nuri Hüseyin Tuğrul, Şevket Rado, A. K. Aksüt, Abdullah Uygur, Mehmet Enis, F. Kandemir, Sadi Koçaş, Hasan Aşır Turgay, Tahsin Ünal, Yakup Özdemir, Zuhurî Danışman, Semih Mümtaz, Tahsin Öz, A. B. Kuran, Z. H. Aybek, Ali Galip Öztürkmen, Abidin Dav’er, Halit Akmansü, Ziya Melek, Esat (Bülkat) Paşa, Ragıp Akyavaş, Hüseyin Namık Orkun, Veled Çelebi, T. İnci, Reşat Nuri Güntekin, Ali Kemal Sunman, Ali Rıza Seyfi, Behçet Cemal, A.R., Süreyya Ergin, Rıza Çavdarlı, Bahtiyar Cemil, S. İ, Sedes, O.A., Tarık Mümtaz Göztepe, Rıdvan Güneş, Hamza Osman Erkan, Sudi Yağız, Sırrı Piroğlu, Osman Nuri Aladağ, İsmail Talman, Mustafa Cezar, Topçu İhsan (Eryavuz), Faruk Sümer, Mehmet Emin (Yurdakul), Ömer Seyfettin, Mehmet Akif, Ali Ekrem (Bolayır), Ay. An., Eroğul R. İskit, Hikmet Feridun Es, M. S. Çapanoğlu, N. S. Örik, Arslan Tufan (Yazman), Selâhattin Güngör, Refik Alpaslan, Kadircan Katlı, Hasan Suvla, Enis Tahsin Til, G. Ergiç, Seyfettin Kayal, S.İ., İ. Behçet Akın, Sırrı Tiz, Şükrü Sazlıdere, Mehmet Ataker, Kerim R. Tümay, Nuri Pek, R. A. S(evengil), Mesut Can, Leyla Soykut, Mithat Sertoğlu, Abdurrahman Aygün, Şahap Tayfur, Sami Rodoslu, M. Hüsnü Camcı, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Fazıl Murat (Mithat Sertoğlu), H.R. Gürpmar, Sirer (M. Sertoğlu) Tevfik Bıyıklıoğlu, Mehmet Önder, Vâlâ Nurettin, M. Zekai Konrapa, H. Ziya Uşaklıgil, Süleyman Kâni İrtem, Cemal E. Ortekin, Arif Avarlı, Şerif Çavdaroğlu, F. Dirimtekin, Turgut Işıksal, A. R. Sağman, Muzaffer Ramazanoğlu, Faik Reşit Unat, Ali Süha, Ali Semih Arıcan, Hicret Cambazoğlu, Zeynel Akkoç, Ferit Kerimoğlu, Ali Hamdi, Nihat Alp, S.İ (Server İskit), S.S. Tugay, P.S., Dr. Ali Kayacan, Şerafettin Ersoylu, Talât Hasırcıoğlu, (Vladimir) Minniroğlu, Emin Âli Çavlı, Nurettin Tür, Celal Esat Arseven, Rıdvan Nafız Edgüer, M. Sami Yulaç, Ferit Celal Güven, Nuri Dalkılıç, Rasim Süerdem.

Resimli Tarih Mecmuası’nın muhtevası diğerlerinden biraz farklı olarak, Osmanlı Tarihi’nin bütün devrelerine tahsis edilmiştir. Dünya tarihine dair yazılar da zaman zaman basmıştır. Mecmua ilâve formlar hâlinde bir çok kitap da vermiştir. Bunlar içinde Kâmil Kepeci’nin (öl. 5. 10. 1952) Tarih Lûgati (İstanbul, 1952 416 s.) bilhassa dikkate değer.

Ali Birinci: Babıali’nin Tarih Mecmuaları 1943-1965, Türk Yurdu Dergisi, Sayı: 132, Ağustos 1998, s. 32

1

1

Ocak 1950


2

2

Şubat 1950


3

3

Mart 1950


4

4

Nisan 1950


5

5

Mayıs 1950


6

6

Haziran 1950


7

7

Temmuz 1950


8

8

Ağustos 1950


9

9

Eylül 1950


10

10

Ekim 1950


11

11

Kasım 1950


12

12

Aralık 1950


Resimli Tarih Mecmuası

    12     Aralık 1950     80 sayfa (441-520. sayfalar)

Tevfik İnci Burak Reisin Kahramanca Şahadeti, s. 441-443
Sadi Koçaş 1877 de Doğu Cephesi Muharebeleri ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa, s. 444-447
Büyük bir devlet adamına ait fıkralar, s. 447
Ragıp Akyavaş İstanbulun mânevi hamisi Eyüp Sultan, s. 448-449, 453
Z. Melek Büyük cihangir ve Büyük zalim Timurlenk, s. 450-453
Moris Paleolog İkinci Katerina'nın Maceralı Hayatı, s. 454-455, 461
Ali Kemal Sunman Türk - Amerikan Dostluğunun Tarihi, s. 456-457
Semih Mümtaz S. Yakın tarihte Boğaziçinde bir iftar, s. 458-461
Reşat Ekrem Koçu Estonibelgrad Kalesinin Dokuz Fedaisi, s. 462-463
Ziya Şakir Tarikler, Tekkeler, s. 464-467
S. K. Birinci Kosova Meydan Muharebesi, s. 468-470
Villi Sperko Konta Ciyano nun Muhakemesi, s. 471-472
Ali Rıza Seyfi Kuvayı Milliye Ruhu, s. 473, 476
Melling Padişahların İstanbulda Deniz Gezintileri, s. 474-476
Behçet Cemal İlk Devriâlemi Yapan Kâşif: Macellan, s. 477-478
Tahsin Ünal (Toplıyan) Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 479
A. R. Son Devrin Osmanlı Şehzadeleri Ne Hallere Düştüler, s. 480-483, 486
Rıza Çavdarlı Rus Çarlığına yıllarca meydan okuyan kahraman kadın: Suyum Bige, s. 484-484
Sermet Muhtar Alus II. Abdülhamit Devrinde Erkek Kıyafetleri, s. 487-490
Bahtiyar Cemil Yakın Şark Tarihinin En Mühim Vakalarından Tarihte Ermeni Meselesi, s. 491-492
R. E. Roma Diktatörü Sezar ve Ölümü, s. 493-495
Selâmi İzzet Sedes Tarihin çözülemiyen bir muamması; Mareşal Ney, KurşunaDizildikten Otuz Bir Yıl Sonra mı Ölmüştü?, s. 496-498
Tahsin Ünal Yunan Mitolojisinden: İnsanın ömrü, s. 498
Salâhattin Güngör Rüyalara ve mânevi işaretlere inanalım mı? Sultan Aziz'in hal'ini haber veren bâzı rüya ve işaretler, s. 499-500
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar, s. 501
Pol Piyer Monte Kristo, s. 502-504
Tahtta cansız padişah, s. 504
Reşat Ekrem Koçu, Münif Fehim Bunları Biliyor musunuz, s. 505
Sadi Koçaş İkinci Dünya Savaşının En Büyük Korsan Gemisi: Amiral Graf fon Şpe, s. 506-508
Seyfettin Camilerimiz: Eyüp camisi, s 508
Okuyucularımızın Tarihî Fıkraları, s. 509
Reşat Ekrem Koçu Yeniçeri Rezalet ve Zorbalıkları, s. 510-513
Tarihte bu ay, s. 514
Bibliyografyamız Tarih (Orta okullar için I.), s. 514
Reşat Ekrem Koçu Budin Paşasının Kızı 12, s. 515-520
13

13

Ocak 1951


14

14

Şubat 1951


15

15

Mart 1951


16

16

Nisan 1951


17

17

Mayıs 1951


18

18

Haziran 1951


19

19

Temmuz 1951


Resimli Tarih Mecmuası

    19     Temmuz 1951     80 sayfa (809-888. sayfalar)

Mehmet Akif İstklâl Marşı, 809
Faruk Sümer Avrupa'yı Titreten Türkler; Hunlar ve Attila, s. 810-813
Türk Büyükleri: Gazi Osman Paşa, s. 813
Mehmet Emin (Yurdakul) Anadoludan bir ses yahut Cenge Giderken, . 814
Feridun Fazıl Tülbentçi Biz, 1877 de Türk oğlu Türk Erzurum'u Böyle Müdafaa Ettik, . 815-818
Abdullah Çavuş, s. 818
Tevfik İnci Oruç Barbaro Nasıl Deniz Kurdu Oldu?, s. 819-821
Tahsin Ünal (Toplıyan) Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 822
Sadi Koçaş Akkâ'da Napolyon Bonapart'ı nasıl mağlûbettik?, s. 823-825
Zaferler Silsilesinin Sembolü Atatürk, s. 826
Ahmed Refik Gazi Zeynel Bey, s. 827-828
Bu tarihî vakayı hatırlıyabildiniz mi?, s. 829
Mehmet Emin (Yurdakul) Şehit yahut Osman'ın Yüreği, s. 830
Ömer Seyfettin Teke Tek.., s. 831-834
Çanakkale ve Kahramanları, s. 835-838
Mehmet Akif (Ersoy) Çanakkale Şehidi, s. 839
Ay. An. Ruslarla Kaç Defa Harbettik?, s. 840-843
Camilerimiz: Piyalepaşa camisi, s. 843
Sadi Koçaş İnönü Meydan Muharebeleri, s. 844-846
Okuyucularımızın Tarihî Fıkraları, s. 847
Ali Ekrem (Bolayır / Namık Kemal'in oğlu) Vasiyyet, s. 848-850
Reşat Ekrem Koçu, Münif Fehim Bunları Biliyor musunuz?, s. 851
Tahsin Ünal (Toplıyan) Küçük Rütbeli Büyük Kahramanlar, s. 852-853
Tevfik İnci İzzettin Gemisi, Erkadi'yi Nasıl Yakalamıştı?, s. 854-857
Kâmi Kazancı Birinci Cihan Harbi, s. 858-860
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar, s. 861
Eroğul R. İskit Berlin'in İşgali ve Hitler'in Sonu, s. 862-864
Tarihte bu ay, s. 865
Reşat Ekrem Koçu İkinci Viyana Muhasara ve Ricati Tarihimizin En Mühim Dönüm Noktasıdır., s. 866-870
Tahsin Yazıcı Kore'de Türkler, s. 871-872
Yazıcı'nın Ağzından Savaşların Hikâyesi, s. 873, 875
Hikmet Feridun Es Bir Manga ile Bir Bölüğe Karşı, s. 874-875
Hikmet Feridun Es Türkler.. 1 Numaralı Asker.., s. 876, 878
Hikmet Feridun Es Kurşun Yağmuru Altında.., s. 877-878
Faruk Fenik Keşfe Giden 12 Fedai, s. 879, 881
Hikmet Feridun Es Dokuz Parmak Bir Martine Yetişir!.., s. 880-881
kore'den Gelen Gaziler Neler Anlatıyorlar.., s. 882-884
Hikmet Feridun Es Şehit Ailelerinden Mektuplar, s. 885
H. F. Es Bir Şehidin Şiiri, s. 886
Faruk Fenik Sahibini Bulamıyan Telgraf, s. 887-888
20

20

Ağustos 1951


21

21

Eylül 1951


Resimli Tarih Mecmuası

    21     Eylül 1951     64 sayfa (937-1000. sayfalar)

Halûk Y. Şehsuvaroğlu Plevne Müdafii Gazi Müşir Osman Paşa, s. 937-939
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar, s. 940
Ziya Şakir Genç Osman'ın Feci Âkıbeti, s. 941-944
Münir Süleyman Çapanoğlu Akdeniz'de Cezayir Korsanları, s. 945-946
Feridun Kandemir Yakup Cemil niçin ve Nasıl İdam Edildi?, s. 947-949
Nahid Sırrı Örik Mısır'ın Valdepaşa'ları, s. 950-954, 959
Arslan Tufan Derdini Marko Paşaya Anlat! Marko Paşa Kimdir?, s. 955-956
Reşat Ekrem Koçu Omiros'un destanlaştırdığı Turova Cengi, s. 957-959
Andre Düran Onyedinci Lui miydi?, s. 960-963
Türk Büyükleri: Şinasi merhum, s. 963
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler, s. 964
Rıza Çavdarlı Tarihin Kahraman Kadınlarından Büyüke Hatun ve Budala Mihal, s. 965-967
Sermet Muhtar Alus İkinci Abdülhamid’in muayedeleri, s. 968-970
Bu tarihî vakayı hatırlıyabildiniz mi?, s. 971
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 972
Reşat Ekrem Koçu Batı Roma İmparatorluğunun şan ve şerefini çiğniyen Got Kıralı Alarikus ve maceraları, s. 973-976
Hammer tarihinden Harb Zamanında Düğüne Gitmenin Cezası, s. 976
Sadi Koçaş Birinci Cihan Harbinin ilk ve en büyük zaferi Tannenberg Meydan Muharebesi, s. 977-979
Hammer tarihinden Kılıçla Traş Edilen Sakal, s. 979
Andre Moruva İngiltere Kıralı Yedinci Edvard, s. 980-982
Selâhattin Güngör Yobazlığın en aşırı bir devrinde.., s. 983-985
Hammer tarihinden Bizans İmparatorunun Nişanlısı, s. 985
Refik Alparslan (Nakleden) Peçevi'den Hoş Bir Fıkra, s. 986
Hammer tarihinden Sığınacak Yer Bulamıyan Prens, s. 986
Reşat Ekrem Koçu, Münif Fehim Bunları Biliyor musunuz?, s. 987
Eroğul İskit Al Alemeyn, s. 988-990
Okuyucularımızın Tarihî Fıkraları, s. 991
Tarihte bu ay, s. 992
Kadircan Kaflı Hacı Murat, s. 993-996
M. F. Jerüzalemi Bir buçuk asır evvelki İstanbulda, kibar Türk kadınlarının hayatı, Tefrika, s. 997-1000
22

22

Ekim 1951


Resimli Tarih Mecmuası

    22     Ekim 1951     64 sayfa (1001-1064. sayfalar)

Feridun Fazıl Tülbentçi Serhad Boylarında 50 Yıl, s. 1001-1004
Halûk Y. Şehsuvaroğlu Abdülhamid’in Yıldız’daki Hususi Dairesi ve Orada Taşayış Tarzı, s. 1005-1009
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar, s. 1010
Reşat Ekrem Koçu Mehterhane ve mehterler, s. 1011-1013
Faruk Sümer Osmanlı Türklerinin menşei Kayılar, Ertuğrul Gazi ve Kara-Keçili Oymağı, s. 1014-108
Türk Büyükleri: Ziya Gökalp, s. 1018
Hamza Osman Erkan Süleyman Askerî Niçin ve nasıl intihar etti, s. 1019-1022
Hammer tarihinden Osmanlıların ihtişamlı devirlerinde vergi takdimi merasimi, s. 1022
Tevfik İnci Fatih, donanmasını karadan Halic'e nasıl geçirdi?, s. 1023-1025
Camilerimiz: Yenivalde camisi, s. 1025
Nahid Sırrı Örik Mısır'ın bir sultaniyle üç kıraliçesi, 1026-1030
Tahsin Ünal (Toplıyan) Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 1031
Sermet Muhtar Alus Göksu ve Âlemleri, s. 1032-1036
Ahmet Refik Osmanlı İmparatorluğunun bozuk devrinde dürüst bir vezir Tarhuncu Ahmet Paşa ve akıbeti, s. 1037-1039
Selâmi İzzet Sedes İkinci Mahmudun Annesi Hakkındaki Yanlış İddia, s. 1040-1042
Bu tarihî vakayı hatırlıyabildiniz mi?, s. 1042
Reşat Ekrem Koçu Yanardağın Yuttuğu Pompei, s. 1043-1046
Eğer yalansa yazarına aittir İkinci Abdülhamid'in Dahiliye Nazırı Memduh Paşa'nın Hatıratından, s. 1046
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler, s. 1047
Pol Binke İmparatoriçe Öjeni'nin Kaçışı, s. 1048-1051
F. K. İttihat ve Terakki valilerinden Doktor Reşit Beyin son günleri, s. 1052-1055
Okuyucularımızın Tarihî Fıkraları, s. 1055
Eroğul İskit Pek Yakın Tarihin Kanlı Hâtıralarından; İspanya'nın Kardeş Kavgası, s. 1056-1058
Reşat Ekrem Koçu, Münif Fehim Bunları Biliyor musunuz?, s. 1059
Tarihte bu ay, s. 1060
M. F. Jerüzalemi Bir buçuk asır evvelki İstanbulda, kibar Türk kadınlarının hayatı, Tefrika II., s. 1061-1064
23

23

Kasım 1951


Resimli Tarih Mecmuası

    23     Kasım 1951     64 sayfa (1065-1128. sayfalar)

Halûk Y. Şehsuvaroğlu Sultan Aziz'in İntiharı, s. 1065-1070
Ocak'ta İlk Gün, s. 1070
Tahsin Öz Sadrazam Yunus Paşa ile Karısının Portreleri * ve Diğer TarihÎ Portreler, s. 1071-1073, 1077
Tevfik İnci Hârika Türk Gazi Umur Paşa, s. 1074-1077
Faruk Sümer Cengiz Han, s. 1078-1081, 1084
Reşat Ekrem Koçu Sokollu Mehmet Paşanın Şahadeti, s. 1082-1084
Reşat Ekrem Koçu Ahmet Mithat Efendinin aşkları, s. 1085-1088
Sadi Koçaş Tarihte başkent, bugün de serhad şehrimiz olan: Edirne’nin son işgal ve istirdadı, s. 1089-1092
Türk Büyükleri: Abdülhak Hâmit merhum, s. 1092
Hasan Suvla Şeyhülislâm Karaçelebizâde'nin Genç Hizmetkârları, s. 1093-1095
Bu tarihî vakayı hatırlıyabildiniz mi?, s. 1095
Ahmet Rasim Rakı İçmiye Dair, s. 1096-1098
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler, s. 1099
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 1100
Jül Kler Mari Antuvanet'in Muhakeme ve İdamı, s. 1101-1104
Enis Tahsin Til İstibdatla idarenin başlıca alâmeti: Sansür, s. 1105-1108
Mino Kaudena Mussolini'nin Kızı Edda Ciyano'nun Anlattıkları, s. 1109-1110
Dünya Tarihinden Grip Fıkralar, s. 1111
Süreyya Engin Mahmut Şevket Paşanın Katli Hâdisesi, s. 1112-1115
Robert E. Şervud, Kısaltarak Çeviren: Haldun Kemalî İkinci Cihan Harbinde Başkan Ruzvelt ve Siyasi hayatına dair ifşaat, s. 1116-1118
Reşat Ekrem Koçu, Münif Fehim Bunları Biliyor musunuz?, s. 1119
Okuyucularımızın Tarihî Fıkraları, s. 1120
Mısır Hanedanının Zevceleri, s. 1121-1124
Camilerimiz: Hırkaişerif camisi, s. 1124
Tarihte bu ay, s. 1125
M. F. Jerüzalemi Bir buçuk asır evvelki İstanbulda, kibar Türk kadınlarının hayatı, Tefrika III., s. 1126-1128
24

24

Aralık 1951


Resimli Tarih Mecmuası

    24     Aralık 1951     64 sayfa (1129-1192. sayfalar)

Tevfik İnci Çeşme Deniz Faciası ile sonrasında Cezayirli Gazi Hasan Paşa, s. 1129-1132
Feridun Fazıl Tülbentçi Sultan Abdülâziz ve Prenses Tevhide, s. 1133-1136
Nahid Sırrı Örik Altı Kıral Babası Bir Vezire Dair, s. 1137-1141
Faruk Sümer Cengiz Han, s. 1142-1145
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar, s. 1146
Ercüment Ekrem Talu Birinci Cihan Harbi arifesinde Dolmabahçe'de İngiliz amiraline verilen ziyafet, s. 1147-1149
Halûk Y. Şehsuvaroğlu Sultan Mecid'in Küçük Kızı Fatma Sultan, s. 1150-1152
Selâhattin Güngör Softaların Tarihte Meşhur Mum Kavgası, s. 1153-1155
G. Ergiç Türk kaniyle aldığımız Kıbrıs Adası Elimizden Nasıl Gitmişti? 1156-1158
Bu tarihî vakayı hatırlıyabildiniz mi?, s. 1159
Ercüment Ekrem Talu Eski Düğün ve Koltuklar, s. 1160-1162
Sadi Koçaş Yeniçeri Ocağı nasıl kuruldu ve niçin kaldırıldı?, s. 1163-1166
Türk Büyükleri: Köprülü Mehmet Paşa, s. 1166
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler, s. 11167
Zuhuri Danışman Evliya Çelebi Nasıl Musahip Oldu?, s. 1168-1170
Camilerimiz: Hamidiye camisi, s. 1170
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 1171
Reşat Ekrem Koçu Eşkıya İken Vezir Yapılan Katırcıoğlu, s. 1172-1173, 1192
Münir Süleyman Çapanoğlu Eski Arzuhalciler, s. 1174-1175
Reşat Ekrem Koçu, Münif Fehim Bunları Biliyor musunuz?, s. 1176
Ziya Şakir Osmanlı Tarihinin Rasputini Cinci Hoca Hüseyin Efendi, s. 1177-1179
Hamza Osman Erkan Aziziye tabyasının geri alınması, s. 1180-1182
Hammer tarihinden Kuvvetli bir ilâç, s. 1182
Behçet Cemal Büyük İmparator ve Kıral Şarlken Kendi Cenazesinde Nasıl Bulunmuştu?, s. 1183-1184
Okuyucularımızın Tarihî Fıkraları, s. 1185
Robert E. Şervud, Kısaltarak Çeviren: Haldun Kemalî İkinci Cihan Harbinde Başkan Ruzvelt ve Siyasi hayatına dair ifşaat II, s. 1186-1188
Tarihte bu ay, s. 1189
M. F. Jerüzalemi Bir buçuk asır evvelki İstanbulda, kibar Türk kadınlarının hayatı, Tefrika IV., s. 1190-1192
25

25

Ocak 1952


Resimli Tarih Mecmuası

    25     Ocak 1952     64 sayfa (1193-1256. sayfalar)

Feridun Fazıl Tülbentçi Şehitlere Serdar Oldu Genç Osman, s. 1193-1195
Mustafa Cezar Tanzimat Fermanı - Nasıl ilan edildi? Nasıl karşılandı? Nasıl tatbik edildi?, s. 1196-1199
Halûk Y. Şehsuvaroğlu Sultan Mahmud'un çocukken erkek kılığında gezdirilen kızı Atiye Sultan, s. 1200-1202
Hikmet Feridun Es Atatürk'ün Son Dakikaları, s. 1203-1206
Faruk Sümer Büyük Türk kahramanı Celâleddin Harizmşah, s. 1207-1210
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar, s. 1211
Nahid Sırrı Örik Son Damatlar, s. 1212-1216
Tevfik İnci Hint kaptanı Piri Reisin, Portekiz donanması ile savaşı ve idamı, s. 1217-1219
Reşat Ekrem Koçu Leydi Montegü ve Eski Kibar Türk Kadınları, s. 1220-1223
Türk Büyükleri: Osman Hamdi Bey, s. 1223
Ahmet Rasim İstanbulda eski Karnaval ve Yılbaşılar, s. 1224-1227
Ali Kemalî Aksüt Ali Paşa ve Vasiliki, s. 1228-1231
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 1232
Ziya Şakir Bizanslıların Su Sarnıçları ve Yerebatan Sarayı, s. 1233-1234, 1238
Bu tarihî vakayı hatırlıyabildiniz mi?, s. 1235
Pol Mari Gözlük'ün tarihi, s. 1236-1238
Camilerimiz: Çinili camisi, s. 1238
S. İ., Seyfettin Kayal Âkıbetleri Feci Sadrazamlar, s. 1239-1242
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler, s. 1243
Robert E. Şervud, Kısaltarak Çeviren: Haldun Kemalî İkinci Cihan Harbinde Başkan Ruzvelt ve Siyasi hayatına dair ifşaat III, s. 1244-1246
Reşat Ekrem Koçu, Münif Fehim Bunları Biliyor musunuz?, s. 1247
Tarihte bu ay, s. 1248
Ragıp Akyavaş Kuranı Kerimin Tarihi, s. 1249-1253
Hammer tarihinden Bir ittifakın garip neticesi, s. 1253
Mustafa Cezar Yeniçeriler, s. 1254-1256
26

26

Şubat 1952


Resimli Tarih Mecmuası

    26     Şubat 1952     64 sayfa (1257-1320. sayfalar)

Feridun Fazıl Tülbentçi Bin atlının hikâyesi, s. 1257-1259
Kısa bilgiler: Osmanlılarda Ordu, s. 1259
Halûk Y. Şehsuvaroğlu Âdile Sultan, s. 1260-1262
Faruk Sümer Selçuk İmparatorluğunun Kuruluşu ve Tuğrul Bey, s. 1263-1266, 1271
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar, s. 1267
Ziya Şakir Maktul şehzadeler, s. 1268-1271
Server İskit İlk müstakil gazetenin tarihini açan Agâh Efendi ve gazetesi "Tercümanı Ahval", s. 1272-1275
Nahid Sırrı Örik Bir Sırp Kralının İkinci Abdülhamid’e Dehaleti, s. 1276-1280
Z. Melek Demirbaş Şarl ve Türkiye'yr İlticası, s. 1281-1283
Reşat Ekrem Koçu Bursa'da Küçük Kıyamet * 1855 depremine bu isim verilmişti, s. 1284-1285
Seyfettin Kayal Bursa şehri hakkında biraz bilgi, s. 1286-1287
Türk Büyükleri: İbni Sina, s. 1287
Ahmet Rasim Eski İstanbulda Kış, s. 1288-1290
Mustafa Cezar Rodos Şövalyeleri, s. 1291-1294
Camilerimiz: Cerrahpaşa camisi, s. 1294
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?, s. 1295
Andre Düfur Otomobilin tarihi, s. 1296-1299
Eski Yunan ve Roma Tarihinde Bâzı Sözleriyle ve Halleriyle Meşhur Olanlar, s. 1300-1301
Sultan Orhan ve kayın babası Kantaküzen, s. 1301
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler, s. 1302
F. K. Balkan tipi eski particiliğimiz tarihinden bir sayfa, s. 1303-1305
Tahsin Ünal (Toplıyan) Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 1306
G. S. Rum İhtilâlinin İlk İşaretleri, s. 1307-1310
Osmanlılarda elçilerin kabul merasimi, s. 1310
Toplıyan: Server İskit, Ressamı: Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler, s. 1309
Robert E. Şervud, Kısaltarak Çeviren: Haldun Kemalî İkinci Cihan Harbinde Başkan Ruzvelt ve Siyasi hayatına dair ifşaat IV, s. 1312-1314
Tarihte bu ay, s. 1315
Ragıp Akyavaş Kuranı Kerimin Tarihi II, s. 1316-1318
Mustafa Cezar Yeniçeriler II, s. 1319-1320
27

27

Mart 1952


Resimli Tarih Mecmuası

    27     Mart 1952     64 sayfa (1321-1384. sayfalar)

Faruk Sümer Kanuni Süleyman'ın Talihsiz Oğlu Şehzade Beyazit ve Acıklı Sergüzeşti, s. 1321-1325
Türk Büyükleri: Barbaros Hayrettin, s. 1325
Halûk Y. Şehsuvaroğlu Yıldız Sarayında Küçük Mabeyin Dairesi, s. 1326-1329
İ. Behçet Akın Otlukbeli Meydan Savaşı, s. 1330-1332
Camilerimiz: Hekimoğlu Ali Paşa Camisi, s. 1332
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler, s. 1333
Sırrı Tiz Huzurda dayak yiyen Fransız ve Rus Sefirleri, s. 1334-1337
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar, s. 1337
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?, s. 1338
Faruk Sümer Onuncu Asırda, Dedelerimiz Oğuz Türklerinin Hayatı, s. 1339-1342
Server İskit Nasrettin Hoca, s. 1343-1348
Roberto Bozeti "Linç" Denen Müşterek Katlin Tarihçesi, s. 1349-1351
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 1351
Ercüment Ekrem Talu Eski kına geceleri, s. 1352-1354
Kısa bilgiler: Osmanlılarda Saray, s. 1354
Ziya Şakir Balkan Komitacıları, s. 1355-1358
Tevfik İnci Barbaros ve İtalyan Şairlerinin, Güzelliğini Terennüm Ettikleri Kontes Kiuliya, s. 1359-1360, 1384
Şükrü Sazlıdere Talât Paşa Vahdettin'i Nasıl Hal' Edecekti?, s. 1361-1362, 1367
Toplıyan: Server İskit, Ressamı: Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler, s. 1363
R. Ç. Çin Edebiyatı Rönesansını Yapan İki Türk Şair Lipan ve Tufan, s. 1364-1367
Kassiyaguerra Ehramlardaki Esrar, s. 1368-1369, 1372
Aleksandr Rönu Çatalın Tarihçesi ve Eski Zamanlarda Sofra Terbiyesi, s. 1370-1372
Robert E. Şervud, Kısaltarak Çeviren: Haldun Kemalî İkinci Cihan Harbinde Başkan Ruzvelt ve Siyasi hayatına dair ifşaat V, s. 1373-1376
Tarihte bu ay, s. 1377
Ragıp Akyavaş Kuranı Kerimin Tarihi III, s. 1378-1381
Mustafa Cezar Yeniçeriler III, s. 1382-1384
28

28

Nisan 1952


Resimli Tarih Mecmuası

    28     Nisan 1952     64 sayfa (1385-1448. sayfalar)

Faruk Sümer Kırallara Taç Giydiren Osmanlı Veziriazamı, s. 1385-1387
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar, s. 1388
Tevfik İnci Lepanto ve Uluç Ali Paşa, s. 1389-1391
Halûk Y. Şehsuvaroğlu Damat Ferit Paşa, s. 1392-1394
Nahid Sırrı Örik Dünyanın en yeni devleti Libya, s. 1395-1400
Reşat Ekrem Koçu Deli Hüseyin Paşa, s. 1401-1403
Ahmet Bedevî Sabahattin Bey, s. 1404-1406
Kısa bilgiler: Osmanlılarda Toprak Rejimi, s. 1406
R. T. Kırk Sene Padişahlık Yapan Avcı Sultan Mehmet, s. 1407-1409, s. 1419
M. U. Madam Pompadur, s. 1410-1412
Ali Kemal Sunman Tarihî Bir Kur - Çarlık Zamanında Rus-Amerikan Dostluğu, s. 1413-1415
Sermet Muhtar Alus Yarım Asır Evvelki Tarihlerde Kâğıthanede Mekteplilere Kuzu Ziyafetleri, s. 1416-1419
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler, s. 1420
Mahşer Midillisi Kâmil Bey, s. 1421
Abidin Dav'er Tarihin büyük deniz savaşı Iskajarak, s. 1422-1427
Türk Büyükleri: Fatih Sultan Mehmet, s. 1427
Toplıyan: Server İskit, Ressamı: Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler, s. 1428
R. Ç. Tarihin kahraman kadınlarından Emine Banu, s. 1429-1430
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?, s. 1431
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 1432
Sadi Koçaş Bursa'nın İstirdadı, s. 1433-1434
Robert E. Şervud, Kısaltarak Çeviren: Haldun Kemalî İkinci Cihan Harbinde Başkan Ruzvelt ve Siyasi hayatına dair ifşaat VI, s. 1435-1438
Camilerimiz: Sinanpaşa camisi, s. 1438
Tarihte bu ay, s. 1439
Ragıp Akyavaş Hira'dan Sonra, s. 1440-1443
Helmut von Moltke Meşhur Alman Feldmareşali Moltke'nin Türkiye Hâtıraları, s. 1444-1448
29

29

Mayıs 1952


Resimli Tarih Mecmuası

    29     Mayıs 1952     64 sayfa (1449-1512. sayfalar)

Mithat Sertoğlu Fatih ve İstanbul, s. 1449-1454
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar, s. 1454
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?, s. 1455
Halûk Y. Şehsuvaroğlu 31 Mart Vakası ve İkinci Abdülhamid'in tahttan indirilişi, s. 1456-1461
Türk Büyükleri: Mimar Sinan, s. 1461
Nahid Sırrı Örik İngiltere Tahtında Kraliçeler, s. 1462-1466
Z. Melek İngiliz Elçisinin Verdiği Balo, s. 1467-1469
Münir Süleyman Çapanoğlu İngiliz Tarihinin Meşhur Kıralı Arslan Yürekli Rişar, s. 1470-1473
Hüseyin Kâzım Beyden naklen yazan Ali Kemalî Aksüt İstanbul Hükümetinin Ankara'ya Yolladığı Heyetle Mustafa Kemal ve Arkadaşlarının Bilecik Mülâkatı, s. 1474-1476
Avni Akkoç Üçüncü Ahmed'in saz takımı, s. 1477-1478
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler, s. 1479
Ercüment Ekrem Talu Sürre Alayı, s. 1480-1482
Tevfik İnci Korkunç Korsan Şeytan Döven Aydın Reis ve Koyunluca Savaşı, s. 1483-1485
Abidin Dav'er İkinci Abdülhamit Devrinde Donanmamız, s. 1486-1491
Camilerimiz: Mesih Paşa camisi, s. 1491
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 1492
Mithat Sertoğlu Deli Petro'nun Vasiyetnamesi, s. 1493-1495
A. S. Kayalıkların yağı: Petrol Nasıl bulundu?, s. 1496-1497
Mehmet Ataker Millî Mücadelede Şehzade Faruk Efendi Anadolu’ya nasıl gitmiş ve dönmüştü?, s. 1498-1501
Toplıyan: Server İskit, Ressamı: Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler, s. 1502
Robert E. Şervud, Kısaltarak Çeviren: Haldun Kemalî İkinci Cihan Harbinde Başkan Ruzvelt ve Siyasi hayatına dair ifşaat VII, s. 1503-1505
Tarihte bu ay, s. 1506
Mustafa Cezzar Saray teşkilâtında Devşirmeler, s. 1507-1508
Helmut von Moltke Meşhur Alman Feldmareşali Moltke'nin Türkiye Hâtıraları II, s. 1509-1512
30

30

Haziran 1952


Resimli Tarih Mecmuası

    30     Haziran 1952     64 sayfa (1513-1576. sayfalar)

Mithat Sertoğlu Kırım Harbi ve Sivastopol, s. 1513-1518
Faruk Sümer Kanuni'nin, Oğlu Şehzade Mustafa'yı Boğdurtuşu, s. 1519-1522
Türk Büyükleri: Sokollu Mehmet Paşa, s. 1522
Nahid Sırrı Örik Sultan Mehmet Reşad'a Dair, s. 1523-1527
Celâl Esat Arseven, Halûk Y. Şehsuvaroğlu Eski Erkek Baş Giyimleri, s. 1528-1531
Abidin Dav'er Meşrutiyet Devrinde Osmanlı Donanması, s. 1532-1535
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar, s. 1536
Ziya Şakir Türkiye'ye İltica Eden Macar Büyükleri, s. 1537-1540
Kerim Refi Tümay Hitit Devletinin Hazinesi memleketimizden Nasıl Aşırıldı?, s. 1541-1543
Sermet Muhtar Alus İkinci Abdülhamid'in cülûs donanmaları, s. 1544-1547
Camilerimiz: Kariye camisi, s. 1547
Tahsin Ünal (Toplıyan) Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 1548
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?, s. 1549
Nahid Menteşe Talât Paşa Ağlıyor, s. 1550-1551
Toplıyan: Server İskit, Ressamı: Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler, s. 1552
Tevfik İnci Şanlı Korsan Kemal Reis, s. 1553-1554, 1558
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler, s. 1555
Mehmet Ataker Millî Mücadelede Şehzade Faruk Efendi Anadolu’ya nasıl gitmiş ve dönmüştü?, s. 1556-1558
Rakamlar ve Tarih, s. 1559-1561
Robert E. Şervud, Kısaltarak Çeviren: Haldun Kemalî İkinci Cihan Harbinde Başkan Ruzvelt ve Siyasi hayatına dair ifşaat VIII, s. 1562-1565
Ragıp Akyavaş Hira'dan Sonra II, s. 1566-1568
Tarihte bu ay, s. 1569
Mustafa Cezzar Saray teşkilâtında Devşirmeler, s. 1570-1571
Helmut von Moltke Meşhur Alman Feldmareşali Moltke'nin Türkiye Hâtıraları III, s. 1572-1576
31

31

Temmuz 1952


Resimli Tarih Mecmuası

    31     Temmuz 1952     64 sayfa (1577-1640. sayfalar)

Tevfik İnci Malta Muhasarası ve Turgut Reisin Şahadeti, s. 1577-1579, 1598
Haluk Y. Şehsuvaroğlu 1877 İstanbul Konferansı, s. 1580-1584
Mithat Sertoğlu Kırk Bin Düşmanı Yenen On Bin Türk, s. 1585-1587
Nahid Sırrı Örik Paplık ve Papalar, s. 1588-1592
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar, s. 1593
Faruk Sümer Kızılbaşlık ve Safevî Devleti, s. 1594-1598
Mithat Sertoğlu Kubbealtı ve Divanı Hümayun, s. 1599-1602
Reşat Ekrem Koçu Kara Haydaroğlu Mehmet, s. 1603-1603-1605
Sadi Koçaş Mudanya Mütarekesi, s. 1606-1607, 1612
Sermet Muhtar Alus Askerî Müzemiz, s. 1608-1612
Ahmet Bedevi Kuran Damat Mahmut Paşa, s. 1613-1616
Kısa bilgiler: Osmanlılarda para, s. 1616
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?, s. 1617
Tahsin Ünal (Toplıyan) Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 1618
Ali Kemal Sunman İkinci Katerina'nın politikası, s. 1619-1620
Mustafa Cezzar Yeniçeri İsyanları, s. 1621-1624
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler, s. 1625
Nuri Pek Otobüslerin Babası: Omnibüs, s. 1626-1627
Türk Büyükleri: Mehmet Fârabi (Ressam Münif'e göre), s. 1627
Toplıyan: Server İskit, Ressamı: Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler, s. 1628
Robert E. Şervud, Kısaltarak Çeviren: Haldun Kemalî İkinci Cihan Harbinde Başkan Ruzvelt ve Siyasi hayatına dair ifşaat IX, s. 1629-1631
Tarihte bu ay, s. 1632
Ragıp Akyavaş Hira'dan Sonra III, s. 1633-1637
Camilerimiz: Zincirlikuyu camisi, s. 1637
Helmut von Moltke Meşhur Alman Feldmareşali Moltke'nin Türkiye Hâtıraları IV, s. 1638-1640
32

32

Ağustos 1952


Resimli Tarih Mecmuası

    32     Ağustos 1952     64 sayfa (1641-1704. sayfalar)

Haluk Y. Şehsuvaroğlu Abdülâziz zamanında ordu ve donanma, s. 1641-1643
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar, s. 1644
İ. Behçet Akın Ünlü Türk Hükümdarlarından Gazneli Mahmut, s. 1645-1647
Semih Mümtaz S. İkinci Sultan Abdülhamid'in Meşhur Şeyhülislâmı Mehmet Cemalettin Efendi, s. 1648-1650
Türk Büyükleri: Sultan Osman, s. 1650
Sadi Koçaş Câber Kalesi ve Türk Mezarı, s. 1651-1653
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler, s. 1653
Ahmet Refik Osmanlı tarihinin korkunç siması Cellât Kara Ali, s. 1654-1656
Nahid Sırrı Örik Yunanistan Kıralları, s. 1657-1660, 1678
Tevfik İnci Barbaros'un Oğlu Hasan Ağa ile İmparator - Kıral Şarlken Karşı karşıya, s. 1661-1663
Leylâ Soykut Enerjisi ve Azmi İle İnsanlara Bir Kıta Kazandıran Adam: Kristof Kolomb, s. 1664-1668
Reşat Ekrem Koçu Ferhat Paşa, s. 1669-1671
R. A. S. Onaltıncı Asırda İstanbulda Fuhuş Hayatı, s. 1672-1675
Ziya Şakir Karlofça Muahedesi, s. 1676-1678
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?, s. 1679
S. G. Yeniçerilerin son demlerinde bir azgınlık vakası, s. 1680-1681
Tahsin Ünal (Toplıyan) Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 1682
Moris Garson Dreyfüs Meselesi, s. 1683-1687
Tarihi çeşmeler: Üçüncü Ahmet çeşmesi, s. 1687
Toplıyan: Server İskit, Ressamı: Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler, s. 1688
Robert E. Şervud, Kısaltarak Çeviren: Haldun Kemalî İkinci Cihan Harbinde Başkan Ruzvelt ve Siyasi hayatına dair ifşaat X, s. 1689-1691
Ragıp Akyavaş Hira'dan Sonra IV, s. 1692-1694
tarihte bu ay, s. 1695
Mustafa Cezzar Büyük Fransız İhtilâli (1789 - 1804), s. 1696-1701
Helmut von Moltke Meşhur Alman Feldmareşali Moltke'nin Türkiye Hâtıraları V, s. 1702-1704
33

33

Eylül 1952


Resimli Tarih Mecmuası

    33     Eylül 1952     64 sayfa (1705-1768. sayfalar)

Feridun Fazıl Tülbentçi Merzifonlu Türk Mustafa Geliyor!.., s. 1705-1708
Haluk Y. Şehsuvaroğlu Doksanüç Harbi Sonunda.., s. 1709-1713
Türk Büyükleri: Kâtip Çelebi, s. 1713
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar, s. 1714
Ahmet Refik Yavuz Sultan Selim'in Askerî Dehası, s. 1715-1717
Nahid Sırrı Örik Yunanistan'ın Kıraliçeleri, s. 1718-1721
Faruk Sümer Osmanlı Tarihinde Celalilik, s. 1722-1726
Mithat Sertoğlu Tarihin Mesut Eşleri - Ferhat paşa ve Hümaşah Sultan, s. 1727-1729
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler, s. 1730
Tevfik İnci Millî Mücadelede Enosis Gemisinin Zaptı, s. 1731-1733
Hüseyin Namık Orkun Çingenelere Dair, s. 1734-1735
Sermet Muhtar Alus Eski Rütbeler, Elkaplar, Nişan ve Madalyalar, s. 1736-1739
Kısa bilgiler: Osmanlılarda Kıyafet ve Donanma, s. 1739
Myriam Harry'den çeviren Leylâ Soykut Üç Bin Sene Evvelki Mısır Kıralı Tut - ank - amon, s. 1740-1743
İ. Behçet Akın Mao-t'un (Bagatur) Yabgu, s. 1744-1745
Tarihî çeşmeler: Tophane çeşmesi, s. 1745
Tahsin Ünal (Toplıyan) Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 1746
Mesut Can İlk Trenler, s. 1747-1748
Toplıyan: Server İskit, Ressamı: Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler, s. 1749
Robert E. Şervud, Kısaltarak Çeviren: Haldun Kemalî İkinci Cihan Harbinde Başkan Ruzvelt ve Siyasi hayatına dair ifşaat XI, s. 1750-1753
Ragıp Akyavaş Hira'dan Sonra V, s. 1754-1756
Tarihte bu ay, s. 1757
Mustafa Cezzar Büyük Fransız İhtilâli (1789 - 1804) II, s. 1758-1763
Helmut von Moltke Meşhur Alman Feldmareşali Moltke'nin Türkiye Hâtıraları VI, s. 1764-1767
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?, s. 1768
34

34

Ekim 1952


Resimli Tarih Mecmuası

    34     Ekim 1952     64 sayfa (1769-1832. sayfalar)

Ahmet Refik Kahraman Erlerimize Dair, s. 1769-1772
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar, s. 1773
Mithat Sertoğlu Osmanlı hükümdarının kıyafetleri, s. 1774-1778
Z. Melek 1908 Meşrutiyetinde Muhalefetlerine Kurban Giden Muharrirler, s. 1779-1781
Nahid Sırrı Örik Osmanlı Hanedanı kadın âzasından Gidenler ve Gelecek Olanlar, s. 1782-1785
Tevfik İnci Cezayir'in İlk Türk Kıralı ve Halifesi, s. 1786-1788
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?, s. 1789
Tahsin Ünal (Toplıyan) Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 1790
Sadi Koçaş Çanakkale'yi Ziyaret, s.1791-1793
Toplıyan: Server İskit, Ressamı: Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler, s. 1794
Fruk Sümer Tavil, Canbulatoğlu ve Kalenderoğlu Nam Büyük Celâlilerin Hayat ve Sergüzeştleri, s. 1795-1798
Türk Büyükleri: Oruş Reis, s. 1798
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler, s. 1799
Ahmet Rasim Eski İstanbul meyhaneleri ve şairleri, s. 1800-1803
Mısır Hazinesi Nasıl Yollanırdı?, s. 1803
Ragıp Akyavaş Tatar ağaları ve Tatar teşkilâtı, s. 1804-1807
Abidin Dav'er Satılığa Çıkarılan Emektar ve Gazi Harb Gemilerimiz, s. 1808-1811
Kısa Bilgiler: Osmanlılarda Mektepler, s. 1811
Sadi Koçaş İstanbulun İstirdadı, s. 1812-1814, 1819
Abdurrahman Aygün Altı buçuk asır evvelki büyük seyyah Marko Polo, s. 1815-1819
Ragıp Akyavaş Hira'dan Sonra VI, s. 1820-1822
Seyfettin Kayal Tarihî çeşmeler: Üçüncü Ahmet çeşmesi, , s. 1822
Tarihte bu ay, s. 1823
Mustafa Cezar Büyük Fransız İhtilâli (1789 - 1804) III, s. 1824-1828
Helmut von Moltke Meşhur Alman Feldmareşali Moltke'nin Türkiye Hâtıraları VII, s. 1829-1832
35

35

Kasım 1952


Resimli Tarih Mecmuası

    35     Kasım 1952     64 sayfa (1833-1896. sayfalar)

Ahmet Refik Kandiye'nin Fethi, s. 1833-1836
A. M. K. Hatice Sultan sarayı ve Melling, s. 1837-1840
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar, s. 1841
Nahid Sırrı Örik Osmanlı İmparatorluğunda Ayan Meclisi, s. 1842-1849
Saraydaki zencilerden: Kızlarağası, s. 1849
Şahap Tayfur Bizans'lılar - Yunan'lılar, s. 1850-1852
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 1852
Ziya Şakir, Mustafa Cezar Milyoner Sadrazamlar, s. 1853-1855
Tevfik İnci Yavuz ile Midilli Kruvazörünü Nasıl Aldık ve Birinci Dünya Harbine Nasıl Girdik?, s. 1856-1859
Türk Büyükleri: Sadullah Paşa, s. 1859
Mustafa Cezar Napolyon'u mağlûbeden Türk kumandanı Cezzar Ahmet Paşa, s. 1860-1863
Ercüment Ekrem Talu Mektebe Başlayış, s. 1864-1866
Hammer'den Masallardaki Kadar Parlak Bir Düğün, s. 1866
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?, s. 1867
Sadi Koçaş Gazi Çanakkaleyi Tekrar Ziyaret, s. 1868-1872
Sami Rodoslu İlk Vapurlar, s. 1873-1874, 1883
Semih Mümtaz S. Livadya Heyetleri, s. 1875-1878
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler, s. 1879
Toplıyan: Server İskit, Ressamı: Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler, s. 1880
Benito Rozi Dünkü Kırallar Nerelerde, Ne Yapıyorlar?, s. 1881-1883
Ragıp Akyavaş Hira'dan Sonra VII, s. 1884-1886
Tarihte bu ay, s. 1887
Mustafa Cezar Büyük Fransız İhtilâli (1789 - 1804) IV, s. 1888-1892
Helmut von Moltke Meşhur Alman Feldmareşali Moltke'nin Türkiye Hâtıraları VIII, s. 1893-1896
36

36

Aralık 1952


37

37

Ocak 1953


38

38

Şubat 1953


39

39

Mart 1953


Resimli Tarih Mecmuası

    39     Mart 1953     64 sayfa (2089-2152. sayfalar)

Sadi Koçaş Türklerin Rumeliye Geçişi, s. 2089-2092
Nahid Sırrı Örik Son Veliaht ve Halife Abdülmecit Efendi, s. 2093-2097
Haluk Y. Şehsuvaroğlu Bezmiâlem Valide Sultan, s. 2098-2101
Türk Meşhurları: Cevdet Paşa, s. 2101
Faruk Sümer Osmanlı Türklerinde Spor, s. 2102-2107
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler, s. 2108
Tevfik İnci Mısır'ın İmparatorluğu İstilâ Emeli, Osmanlı Donanmasının Kaçırılışı, s. 2109-2111, 2114
Memduh Paşanın Hâtıralarından Parçalar, s. 2112-2114
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar, s. 2115
Abidin Dav'er Bir Armadanın İntiharı, s. 2116-2119
Ercüment Ekrem Talu Eski Sünnet Düğünleri, 2120-2122
Şahap Tayfur Bizansta Başvekil Olan Bir Türk Çocuğu, s. 2123-2125
Şerif Çavdarlıoğlu ( Damat Şerif Paşa) Kanuninin Makbul Veziri İbrahim Paşa Damat Değil miydi?, s. 2126-2128
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 2129
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?, s. 2130
Wil Lang, Tercüme Leylâ Yazıcıoğlu İkinci Dünya Harbinin Garip Hâdiseleri - On altı ay bir zaman gömülmeyi bekliyen tabutlar, s. 2131-2133
Toplıyan: Server İskit, Ressamı: Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler, s. 2134
Ragıp Akyavaş Hira'dan Sonra XI, s. 2135-2137
Mithat Sertoğlu 93 Harbi II, s. 2138-2143
Mustafa Cezar Napolyon Bonapart III, s. 2144-2148
Tarihte bu ay, s. 2149
Helmut von Moltke Meşhur Alman Feldmareşali Moltke'nin Türkiye Hâtıraları XI, s. 2151-2152
40

40

Nisan 1953


41

41

Mayıs 1953


Resimli Tarih Mecmuası

    41     Mayıs 1953     152 sayfa (2217-2368. sayfalar)

Ragıp Akyavaş Hazreti Muhammed - Hazreti Fatih, s. 2217-2219
Mithat Sertoğlu İstanbul Kaç Defa Muhasara Edilmişti?, s. 2220-2222
Feridun Dirimtekin İstanbulun Muhasara ve Zaptı, s. 2223-2233
İstanbul ve Türklere Dair, s. 2233
Abidin Dav'er İstanbulun Fethinde Fatihin Donanması ve İstanbul Kıyılerindeki Deniz Cengi, s. 2234-2239
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?, s. 2239
Tevfik İnci Muhasarada Donanma, Kızaklarla Nereden Geçirildi?, s. 2240-2244
Turgut Işıksal Fatih Ordusunda Top ve Topçuluk, s. 2245-2249
Türkler Hakkında, s. 2249
Aziz Ogan Anadolu ve Rumeli Hisarları * Bu hisarlar ne zaman ve ne için yapıldılar?, s. 2250-2253
Türkler Hakkında, s. 2253
Münir Sirer İstanbul'un Muhasara ve Fethinin Kronolojisi * Muhasaranın Elli Üç Günü Nasıl Geçti?, s. 2255-2258
Türkler Hakkında, s. 2258
Toplıyan: Tahsin Ünal Dünya Tarihinden Fıkralar, s. 2259
Feridun Fazıl Tülbentçi İstanbul surlarına bayrağımızı diken şehit: Ulubat'lı Hasan, s. 2260-2262
Hazreti Fatihin Şemaili, s. 2262
Ali Rıza Sağman İstanbul'un Zaptında Kerkoporta Bir Düşman Uydurmasıdır, s. 2263-2266
Düşman resimlerinden, s. 2266
Muzaffer Ramazanoğlu Ayasofyalar, s. 2268-2273
Türk Büyükleri: Fatih askerlerinden biri, s. 2273
Yahya Kemal Beyatlı Yeniçeriye Gazel, s. 2274
Faik Reşit Unat Fatih Kaç Defa Padişah Oldu?, s. 2277-2280
Fatih Hazretleri Ne Yemek Yerlerdi?, s. 2280
Toplıyan: Faik Reşit Unat Fatih'le muasır hükümdarlar, s. 2281-2283
Hazreti Fatih'e dair, s. 2283
Fatih'in Hükümranlığına Son Verdiği ve Osmanlı İmparatorluğuna Bağladığı Büyük ve Küçük Devletler, s. 2284
Fatih'in Aldığı Meşhur Bazı Kale ve Şehirler, s. 2284
F. S. Fatih'in Şahsiyet ve Karakteri, s. 2285-2288
Faruk Sümer Fatih'in Anadolu birliğinin gerçekleştirilmesindeki mühim ve büyük rolü, s. 2289-2291
Fazıl Sadi Fatih'in Türk ve Dünya Tarihindeki Mevkii, s. 2292-2294
Hazreti Fatih'e dair, s. 2294
Faruk Sümer Fatih'in Kanunnamesi, s. 2295-2298
Toplıyan: Tahsin Ünal Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 2299
Tahsin Öz Fatih Külliyesi İlk Türk Üniversitesi, s. 2300-2302, 2305
Behçet Kemal Çağlar İlk Divan Şairlerimizden Avnî (Fatih Sultan Mehmed), s. 2303-2305
Haluk Y. Şehsuvaroğlu Fatih Sultan Mehmed'in Esvapları, s. 2306-2308
Mithat Sertoğlu Fatih'in Sancağı, s. 2309
B. S. Fatih'in Hocası, Molla Gürani, s. 2310
B. S. Akşemseddin, s. 2311, 2315
Ali Rıza Sağman Fatih'in Anası, s. 2312-2315
İsmail Hakkı Uzunçarşılı Fatih Sultan Mehmet ve Çandarlı Halil Paşa, s. 2316-2320
Fatih'in Meşhur Portresi, s. 2321, 2324
F. S. Fatih ve Rum Patriği, s. 2322-2324
Fatih Devrinin Meşhur Simaları, s. 2325
Faruk Sümer Fatih'in Vefatı Hâdisesi, s. 2326-2328
Münir Sirer Fatih ve Devrinin Kısa Kronolojisi, s. 2329-2331
Celâl Esat Arseven Bizans'ın Kuruluşu, s. 2332-2336
Mithat Sertoğlu Türk - Bizans Münasebetleri, s. 2337-2341
Mustafa Cezar İstanbulda Haçlı Tahrîbatı ve Fatihin Asîl Hareketi, s. 2342-2345
Ali Rıza Sağman Konstantin Dragazes Kimdir ve Ne yapmıştır?, s. 2346-2349
Ressamı: Münif Fehim, Toplıyan: Server İskit Resimlerle Küçük Bilgiler, s. 2350
Osman Ergin İstanbul'un Fethinden Sonra Şehir Nasıl İmar ve İskân Edildi?, s. 2352-2364
Tarihte bu ay, s. 2365
Şahap Tayfur Fatih'e ve İstanbul'un Fethine Ait Bibliyografya, s. 2366-2368
42

42

Haziran 1953


Resimli Tarih Mecmuası

    42     Haziran 1953     64 sayfa (2369-2432. sayfalar)

Mithat Sertoğlu Üçüncü Ahmet, Damat İbrahim Paşa ve Fatma Sultan, s. 2369-2373
Türk Meşhurları: Hüseyin Avni Paşa, s. 2373
S. R. Kaynar Bir Adam; Ali Suavi Efendi, s. 2374-2376
Yeniçeri Azep Düşmanlığı, s. 2376
Ahmet Refik Budin'de Osmanlılar, s. 2377-2381
Abidin Dav'er Birinci Dünya Harbinde Türk Donanmasının Karadeniz Harekâtı, s. 2382-2386, 2390
Nahid Sırrı Örik Bir Çehreden Birkaç Çizgi * Son Osmanlı Padişahı Hakkında Bazı Görüşler ve Tahliller, s. 2387-2390
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler, s. 2391
Mithat Şükrü (Bleda), mülâkatı yapan Selâhattin Güngör Bir Canlı Tarih Konuşuyor, s. 2392-2395
Grandük Aleksandr, Nakleden Sis Son Rus Çarının Tahttan Feragati, s. 2396-2399, 2409
Ahmet Rasim Kadınların Eski Hamam Âlemleri, s. 2400-2403
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 2403
Faruk Sümer Türklerde Avcılık, s. 2404-2406
Tevfik İnci Barbaros'un Hıristiyan Dünyasına Bir Oyunu, s. 2407-2409
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar, s. 2410
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?, s. 2411
Ragıp Akyavaş Hira'dan Sonra XIII, s. 2412-2416
Toplıyan: Server İskit, Ressamı: Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler, s. 2417
Mithat Sertoğlu 93 Harbi IV, s. 2418-2424
Tarihte bu ay, s. 2425
Mustafa Cezar Napolyon Bonapart V, s. 2426-2429
Helmut von Moltke Meşhur Alman Feldmareşali Moltke'nin Türkiye Hâtıraları XIII, s. 2430-2432
43

43

Temmuz 1953


Resimli Tarih Mecmuası

    43     Temmuz 1953     64 sayfa (2433-2496. sayfalar)

Münir Sirer Velâdeti Hümayun ve Beşik Alayları, s. 2433-2436
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar, s. 2437
Faruk Sümer Osmanlı İmparatorluğunda Aslı Türk Olmayan Sadrazamlar, s. 2438-2440
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?, s. 2441
Mithat Şükrü (Bleda), Konuşan ve yazan: Selâhattin Güngör Bir Canlı Tarih Konuşuyor, s. 2442-2445
Bir Matem, s. 2445
Mithat Sertoğlu Mehter Takımı ve Nevbet Vuruluşu, s. 2446-2449
Tevfik İnci Alemdar Gemisinin Millî Mücadelede Karadenize Kaçırılışı ve İlk Savaşı, s. 2450-2452
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler, s. 2453
Nahid Sırrı Örik Dört Kıralın Altı Kızı, s. 2454-2457
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 2458
Avrupalı bir muharrir (Çeviren Leylâ Yazıcıoğlu Avrupanın korkunç kâbusu Attilâ, s. 2459-2462
Türk Meşhurları: Abdurrahman Şeref, s. 2462
Toplıyan: Server İskit, Ressamı: Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler, s. 2463
Ercüment Ekrem Talu Eski Pehlivanlar ve Eski Güreşler, s. 2464-2466
Abidin Dav'er Birinci Dünya Harbinde Türk Donanmasının Marmara ve Ege Denizindeki Harekâtı, s. 2467-2474
Lemi Yazır Rasputin Nasıl Öldürüldü?, s. 2475-2479
Ragıp Akyavaş Hira'dan Sonra XIV, s. 2480-2481
Mithat Sertoğlu 93 Harbi V, s. 2482-2487
Mustafa Cezar Napolyon Bonapart VI, s. 2488-2492
Tarihte bu ay, s. 2493
Helmut von Moltke Meşhur Alman Feldmareşali Moltke'nin Türkiye Hâtıraları XIV, s. 2494-2496
44

44

Ağustos 1953


45

45

Eylül 1953


46

46

Ekim 1953


Resimli Tarih Mecmuası

    46     Ekim 1953     64 sayfa (2625-2688. sayfalar)

Ali Semih Arıcan Cumhuriyet nasıl ilân edildi?, s. 2625-2630
Toplıyan: Tahsin Ünal Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 2631
Feridun Kandemir Cumhuriyet İlânının Otuzuncu Yıldönümü Münasebetiyle; Atatürk ve Cumhuriyet Fikri, s. 2632-2638, 2641
Faruk Sümer Varna Meydan Muharebesi, s. 2639-2641
Evliya Çelebi Van Kalesini Anlatıyor, s. 2642-2644
Osmanlılar Nerelerde Para Bastırdılar?, s. 2644
Tevfik İnci Düzmece Mustafa Hadisesi ve İkinci Murad'ın kiraladığı yabancı devlet donanması, s. 2645-2647
Nahid Sırrı Örik Loti'nin İki Romanının Romanları, s. 2648-2651
Türk Meşhurları: Evliya Çelebi, s. 2651
Ahmet Refik On Dört Yaşında Gelin ve Elli Yaşındaki Damat Fatma Sultanla İbrahim Paşa'nın Mesut İzdivaç Hayatları ve Akıbetleri, s. 2652-2655
B. S. Kahveye ve Kahvehaneye Dair, s. 2656-2659
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler: Venizelos'un Hayatı, s. 2531, 2685
Ercüment Ekrem Talu İkinci Sultan Abdülhamit Gözdesi Fehim Paşa, s. 2661-2663, 2680
André Castelot, çeviren Temel İskit Bisikletin Tarihçiği, s. 2664-2667
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar, s. 2668
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?, s. 2669
Ragıp Akyavaş Hira'dan Sonra XVII, s. 2670-2673
Toplıyan: Server İskit, Ressamı: Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler, s. 2674
Tarihte bu ay, s. 2675
Mithat Sertoğlu 93 Harbi VIII, s. 2676-2680
Mustafa Cezar Kore Yüzünden Rus-Japon Harbi III, s. 2681-2685
Helmut von Moltke Meşhur Alman Feldmareşali Moltke'nin Türkiye Hâtıraları XVII, s. 2686-2688
47

47

Kasım 1953


Resimli Tarih Mecmuası

    47     Kasım 1953     64 sayfa (2689-2752. sayfalar)

Mithat Sertoğlu Üçüncü Selimin Sadrazamları ve Fikir Arkadaşları, s. 2689-2694
Türk Meşhurları: Süleyman Paşa, s. 2695
Kandemir Büyük Zaferin İkinci Yıldönümünde Mustafa Kemal'in Dumlupınar'ı Ziyareti, s. 2695-2698
Üçüncü Selim'in şahadetine dair, s. 2698
Faruk Sümer Kıbrıs ve Türkiye, s. 2699-2701
Münir Sirer Yurdumuzun Meşhur Zelzeleleri, s. 2702-2704
Emsalsiz Bir Kahramanlık, s. 2704
Z. Melek Eski Devirlerde Köçekler ve Çengiler, s. 2705-2707, 2729
Salâhattin Güngör Kut - ül - Ammare Kahramanı Emekli General Halil Kut Hâtıralarını Anlatıyor, s. 2708-2713
Be-Se Dördüncü Murat ve Zorba İsyanları, s. 2714-2718
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar, s. 2719
Ercüment Ekrem Talu Meddah, s. 2720-2722
Tahsin Ünal Kahraman Bir Şövalye, s. 2723-2725
Toplıyan: Tahsin Ünal Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 2726
Jan Felise Tarihin büyük çapkını: Napolyon, s. 2727-2729
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler: Gandi, s. 2730
Çeviren: Leylâ Yazıcıoğlu İspanya kıralı İkinci Filip'in çapkınlıkları ve menfaat evlenmeleri, s. 2731-2733
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?, s. 2734
Historia'dan Nostradamus'un dedikleri, s. 2735-2736
Toplıyan: Server İskit, Ressamı: Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler, s. 2737
Evliya Çelebi'den Parçalar: Celâli Cengi, s. 2738-2741
Tarihte bu ay, s. 2742
Mustafa Cezar Kore Yüzünden Rus-Japon Harbi IV, s. 2743-2747
Helmut von Moltke Meşhur Alman Feldmareşali Moltke'nin Türkiye Hâtıraları XVIII, s. 2748-2752
48

48

Aralık 1953


Resimli Tarih Mecmuası

    48     Aralık 1953     64 sayfa (2753-2816. sayfalar)

Mithat Sertoğlu Tarihte İzmir, s. 2753-2757
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar, s. 2758
Z. Şakir Saray Harem Musikisi ve Harem Bandosu, s. 2759-2761
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?, s. 2762
Feridun Kandemir İzmir'deki Büyük Harb Oyunu, s. 2763-2765
Bir Tercümanın İmtiyazları, s. 2765
Hicret Canbazoğlu Harb Oyununun Tarihçesi ve Bizde İlk Harb Oyunu, s. 2766-2767
Hahid Sırrı Örik Kont dö Bonval namı diğer Kumbaracı Ahmet Paşa, s. 2768-2770
Münir Sirer Türkiye'de Yobazlık Tarihi ve Derviş Vahdetî, s. 2771-2775
Türk Meşhurları: Mehmet Kâmil Paşa (Kıbrıslı), s. 2775
Çeviren: Leylâ Yazıcıoğlu Zehirin tarihçesi, s. 2776-2779
Hicret Canbazoğlu Nazi Partisinin Polis Ordusu S. S. (Schuz - Staffeln) ler, s. 2780-2782
Toplıyan: Tahsin Ünal Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 2783
Ercüment Ekrem Talu Arzuhalci, s. 2784-2786
Mehmet Önder Selçuklu Tarihinde vezirler katliâmı, s. 2787-2788
Çeviren: Leylâ Yazıcıoğlu Sefahet Yüzünden Mahvolan Bir İmparatorluk, s. 2789-2792
Padişahın 150 Kiloluk Gözdesi, s. 2792
Adnan Giz Osmanlı Tarihinin Çözülmemiş Muammalarından makbul İbrahim Paşa’nın Damatlığı Meselesi, s. 2793-2794
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler: Ahmet Zogo, s. 2795
Alfred Kassato Avrupa'da Bir Asır Önce Seyahat, s. 2796-2798
Toplıyan: Server İskit, Ressamı: Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler, s. 2799
Zeynel Akkoç Tarihte Saç Süsü - Eski ve yeni asırda baş tuvaletlerine bir kuşbakışı, s. 2800-2801, 2804
Ragıp Akyavaş Hazreti Peygamberin Sevgili Kızı Fatıma Hazreti Ali İle Nasıl Evlendi?, s. 2802-2804
Evliya Çelebi'den Parçalar: Mukallitlerin Pîri Kör Hasan Çelebi, s. 2805-2807
Be - Se Türk tarihine El Uzatmanın Cezası, s. 2808-2810
Tarihte bu ay, s. 2810
Helmut von Moltke Meşhur Alman Feldmareşali Moltke'nin Türkiye Hâtıraları XIX, s. 2811-2816
49

49

Ocak 1954


Resimli Tarih Mecmuası

    49     Ocak 1954     64 sayfa (2817-2880. sayfalar)

Feridun Fazıl Tülbentçi Gel Benim Sinan Paşam!, s. 2817-2819
Türk Meşhurları: Tiryaki Hasan Paşa, s. 2819
Halûk Y. Şehsuvaroğlu Sultan İkinci Mahmud'un Ölümü, s. 2820-2824
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar, s. 2825
Tevfik Bıyıklıoğlu Atatürk Nasıl Çalışırdı?, s. 2826-2829
Faruk Sümer "Türk" Adiyle Tarih Dahnesine Çıkan Türkler, s. 2830-2834
Şehirlerimizin Tarihçesi: Bursa, s. 2835
Henry Trecce (Çeviren: Leylâ Yazıcıoğlu) Roma'nın Zalim Diktatörü Sezar, s. 2836-2839, 2859
İsmail Hakkı Uzunçarşılı Mahmut Celalettin Paşaya Dair I, s. 2840-2844
Fazıl Murat Tarihin Sırları: Fatih'in talihsiz şehzadesi Cem öldü mü, öldürüldü mü?, s. 2845-2846
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler: Konstantin, s. 2847
Hüseyin Rahmi Gürpınar Yarım Asır Evvelki Mahalle Kadınları, s. 2848-2852
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?, s. 2853
Mithat Sertoğlu Mohaç Meydan Muharebesi, s. 2854-2859
Ragıp Akyavaş Hazreti Muhammedin Gazveleri I, s. 2860-2864
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 2865
Tevfik İnci Akdeniz'e şan ve şeref veren Barbarosların Hayatı I, s. 2866-2870
Toplıyan: Server İskit, Ressamı: Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler, s. 2871
Münir Sirer 313 Osmanlı-Yunan Harbi I, s. 2872-2876
Tarihte bu ay, s. 2877
Helmut von Moltke Meşhur Alman Feldmareşali Moltke'nin Türkiye Hâtıraları XX, s. 2878-2880
50

50

Şubat 1954


Resimli Tarih Mecmuası

    50     Şubat 1954     64 sayfa (2881-2944. sayfalar)

Feridun Fazıl Tülbentçi Bir Türk On Moskof'a Bedeldir, s. 2881-2883
Faruk Sümer Tarihte Büyük Roller Oynamış Türk Kavimleri, s. 2884-2888
Şehirlerimizin Tarihçesi: Edirne, s. 2889
Mithat Sertoğlu Birinci Kosova Meydan Muharebesi, s. 2890-2894
Türk Meşhurları: Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, s. 2894
Ragıp Akyavaş Sadrazam Tevfik Paşa Hakkında, s. 2895-2898, 2900
Fazıl Murat Tarihin Sırları: İşkodra'nın Kahraman Müdafii Hasan Rıza Paşa'yı Niçin Vurdular?, s. 2899-2900
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar, s. 2901
Faruk Sümer Rodos'un Fethi, s. 2902-2905
İsmail Hakkı Uzunçarşılı Mahmut Celalettin Paşaya Dair II, s. 2906-2911
Hüseyin Rahmi Gürpınar Yarım Asır Evvel Bir Kibar Çocuğunun Hususi Tahsili, s. 2912-2915
Bu tarihî vakayı hatırlayabildiniz mi?, s. 2916
Büyük Tarihçi Hammer, s. 2917
Çeviren: Leylâ Yazıcıoğlu Neron ve Âkıbeti, s. 2918-2920
Kıral ve diktatörlerin âkıbetlerine ait vesika ve resimler: Rus çarı Petro, s. 2921
Toplıyan: Server İskit, Ressamı: Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler, s. 2922
Tevfik Demiroğlu Vesikalar: Amerikan Sermayesinin Celbi Teşebbüsü, s. 2923
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 2924
Ragıp Akyavaş Hazreti Muhammedin Gazveleri II, s. 2925-2927
Tevfik İnci Akdeniz'e şan ve şeref veren Barbarosların Hayatı II, s. 2928-2933
Münir Sirer 313 Osmanlı-Yunan Harbi II, s. 2934-2940
Tarihte bu ay, s. 2941
Helmut von Moltke Meşhur Alman Feldmareşali Moltke'nin Türkiye Hâtıraları XXI, s. 2942-2944
51

51

Mart 1954


Resimli Tarih Mecmuası

    51     Mart 1954     64 sayfa (2945-3008. sayfalar)

Feridun Fazıl Tülbentçi Bağdat Gibi Bin Kaleye Değerdin, s. 2945-2947
Türk Meşhurları: Ahmet Eyüp Paşa, s. 2947
Feridun Kandemir Sivas Kongresi ve Amerikan Mandası, s. 2948-2951
Be-Se Cezayir'i Nasıl Kaybettik, s. 2952-2957
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 2958
Halûk Y. Şehsuvaroğlu Eski Arabalarımıza Dair, s. 2959-2963
Faruk Sümer Fatih Türk Kavimleri, s. 2964-2967
Mehmet Cemalettin Efendi İkinci Meşrutiyetin Birinci ve İkinci Kabineleri, s. 2968-2971
Ziya Şakir Yıldız Tiyatrosu, s. 2972-2974
Şehirlerimizin Tarihçesi: Konya, s. 2975
Hüseyin Rahmi Gürpınar Yakın Maziden Bir Sahne, s. 2976-2979
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar, s. 2979
Kıral ve diktatörlerin akıbetlerine ait vesika ve resimler: Amanullah Han, s. 2980
Fazıl Murat Tarihin Sırları: Kanuni Sultan Süleyman'ın Erkek Kardeşi, s. 2981-2982
Çeviren: Leylâ Yazıcıoğlu Mari Antuvanet'in Fedaisi, s. 2983-2984, 2988
Bu tarihî vakayı hatırlıyabildiniz mi?, s. 2895
Evliya Çelebi'den Parçalar, s. 2986-2988
Toplıyan: Server İskit, Ressamı Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler, s. 2989
Ragıp Akyavaş Hazreti Muhammed'in Gazveleri III, s. 2990-2992
Tevfik İnci Akdeniz'e şan ve şeref veren Barbarosların Hayatı III, s. 2993-2997
Münir Sirer 313 Osmanlı-Yunan Harbi III, s. 2998-3004
Tarihte bu ay, s. 3005
Helmut von Moltke Meşhur Alman Feldmareşali Moltke'nin Türkiye Hâtıraları XXII, s. 3006-3008
52

52

Nisan 1954


Resimli Tarih Mecmuası

    52     Nisan 1954     64 sayfa (3009-3072. sayfalar)

Feridun Fazıl Tülbentçi Dağlar İnlesin!, s. 3009-3011
Türk Meşhurları: Hüseyin Hilmi Paşa, s. 3011
Feridun Kandemir Refet Paşa'nın İstanbul'a Gelişi, s. 3012-3017
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar, s. 3017
Mithat Sertoğlu Osmanlı İmparatorluğunun Büyüme Devri, s. 3018-3021
Ahmet İzzet Paşa Birinci Cihan Harbi Mütarekesi, s. 3022-3024
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 3025
Şehirlerimizin Tarihçesi: İzmir, s. 3026
Tevfik Bıyıklıoğlu Trakya - Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi Nasıl Kurulmuştu?, s. 3027-3031
Kıral ve diktatörlerin akıbetlerine ait vesika ve resimler: Rıza Pehlevî, s. 3032
Tarihin Sırları: Bizans imparatorunun yanındaki Osmanlı şehzadesi Orhan Çelebi kimdi?, s. 3033-3035
Faruk Sümer İslâm Âleminde Türk Hâkimiyeti, s. 3036-3039
Hüseyin Rahmi Gürpınar Bir Aşk "Nâme" si, s. 3040-3044
Mehmet Önder Dördüncü Murat ve Ebûbekir Çelebi, s, 3045-3047
Bu tarihî vakayı hatırlıyabildiniz mi?, s. 3048
Münir Sirer Macar Mültecileri ve Lui Koşut, s. 3049-3052
Ragıp Akyavaş Hazreti Muhammed'in Gazveleri IV, s. 3053-3055
Toplıyan: Server İskit, Ressamı Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler, s. 3056
Tevfik İnci Akdeniz'e şan ve şeref veren Barbarosların Hayatı IV, s. 3057-3062
Selâhattin Güngör, anlatan Galip Basiner Hicaz Kıtasını Nasıl Kaybettik?, s. 3063-3069
Helmut von Moltke Meşhur Alman Feldmareşali Moltke'nin Türkiye Hâtıraları XXIII, s. 3070-3072
53

53

Mayıs 1954


Resimli Tarih Mecmuası

    53     Mayıs 1954     64 sayfa (3073-3136. sayfalar)

Feridun Fazıl Tülbentçi Seni Affediyorum!, s. 3073-3076
Faruk Sümer Osmanlıların Kavmî Menşeleri, s. 3077-3080
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar, s. 3081
Tevfik Bıyıklıoğlu Atatürk ve İnönü Muharebeleri, s. 3082-3086
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 3087
Tahsin Öz 350 Yıl Evvel İstanbul'da Eşya Fiyatları, s. 3088-3090
Şehirlerimizin Tarihçesi: Trabzon, s. 3091
Hafız Mehmet Bey Sadrazam Mahmut Nedim Paşa nasıl azledilmişti?, s. 3092-3094
Kıral ve diktatörlerin akıbetlerine ait vesika ve resimler: Viktor Emanuel, s. 3095
Mithat Sertoğlu Türklerde Spor, s. 3096-3100
Türk Meşhurları: Müşir Fuat Paşa, s. 3100
Fazıl Murat Tarihin Sırları: Frenklerin "Osmanlı Papazı" Dedikleri Sahte Şehzade Kimdir?, s. 3101-3102
Bu tarihî vakayı hatırlıyabildiniz mi?, s. 3103
Hüseyin Rahmi Gürpınar Yakın Tarihte Emsali Pek Çok Görülen Eski Bir Hırçın Kaynana, s. 3104-3107
Mustafa Cezar Patrona Halil İsyanı, s. 3108-3110
Mehmet Önder Selçuklu veziri Sahib Ata'nın türbe mahzenine nasıl indik?, s. 3111-3112
Toplıyan: Server İskit, Ressamı Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler, s. 3113
Blake Clark (Çeviren Leylâ Yazıcıoğlu) Çin Seddi Nasıl Yapıldı, s. 3114-3115
Ragıp Akyavaş Hazreti Muhammed'in Gazveleri V, s. 3116-3119
Vâlâ Nurettin Amerika Kıtası Nasıl Keşfedilmişti I?, s. 3120-3124
Selâhattin Güngör, anlatan Galip Pasiner Hicaz Kıtasını Nasıl Kaybettik II?, s. 3125-3131, 3136
Helmut von Moltke Meşhur Alman Feldmareşali Moltke'nin Türkiye Hâtıraları XXIV, s. 3133-3136
54

54

Haziran 1954


Resimli Tarih Mecmuası

    54     Haziran 1954     64 sayfa (3137-3200. sayfalar)

Feridun Fazıl Tülbentçi İskender Paşa'nın Erzurum Savaşı, s. 3137-3140
Türk Meşhurları: Çengeloğlu Tahir Paşa, s. 3140
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar, s. 3141
Faruk Sümer Cengiz Han ve Moğollar Türk müdür?, s. 3142-3146
Tevfik İnci Türklerin psikolojik harbe dair asırlarca evvel vermiş oldukları bir örnek, s. 3147-3149
İsmail Hakkı Uzunçarşılı Veliaht Yusuf İzzettin Efendinin İntiharı, s. 3150-3154
Paşa Kapısı, s. 3154
Tahsin Paşa Sadrazam sait Paşa'ya dair, s. 3155-3157
Mithat Sertoğlu Rus İmparatoriçesi Birinci Katerina, s. 3158-3163
Şehirlerimizin Tarihçesi: Manisa, s. 3164
Schuschnigg (Çeviren: Adli Moran) Viyana'nın Son Günleri, s. 3165-3167
Hüseyin Rahmi Gürpınar Alafranga Koca ve Alaturka Karısı, s. 3168-3172
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 3173
Bu tarihî vakayı hatırlıyabildiniz mi?, s. 3174
Fazıl Murat Tarihin Sırları: Veziriâzam Kuyucu Murat Paşa Öldü mü, Öldürüldü mü?, s. 3175-3177
Kıral ve diktatörlerin akıbetlerine ait vesika ve resimler: Eski Romanya kıralı Mişel (Mihai), s. 3178
Evliya Çelebi'den Parçalar: Çomar Bölükbaşı, s. 3179-3183
Toplıyan: Server İskit, Ressamı Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler, s. 3184
Ragıp Akyavaş Hazreti Muhammed'in Gazveleri VI, s. 3185-3187
Vâlâ Nurettin Amerika Kıtası Nasıl Keşfedilmişti II?, s. 3188-3193
Tarihte bu ay, s. 3194
Selâhattin Güngör, anlatan Galip Pasiner Hicaz Kıtasını Nasıl Kaybettik III?, s. 3195-3200
55

55

Temmuz 1954


56

56

Ağustos 1954


Resimli Tarih Mecmuası

    56     Ağustos 1954     64 sayfa (3265-3328. sayfalar)

Feridun Fazıl Tülbentçi Bir Cirit Oyunu, s. 3265-3267
Türk Meşhurları: Abdurrahman Abdi Paşa, s. 3267
Mithat Sertoğlu Matbah-ı Âmire, s. 3268-3272
İsmail Hakkı Uzunçarşılı Gazi Ahmet Muhtar Paşa'ya Dair, s. 3273-3275
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar, s. 3276
Fazıl Murat Tarihin Sırları: Düzmece Mustafa ve Âkıbeti, s. 3277-3279
Şehirlerimizin Tarihçesi: Sinop, s. 3280
Halit Ziya Uşaklıgil Trablusgarp Harbi Başlarken, s. 3281-3283
M. Zekâi Konrapa Haçlılar ve Büyük Sultan Selâhaddin Yusuf, s. 3284-3287
Tevfik İnci İnebahtı'nın Fethi, s. 3288-3290
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 3291
Faruk Sümer Türk Çadırları, s. 3292-3293
Mustafa Cezar Softalar Kıyamı, s. 3294-3295
Hüseyin Rahmi Gürpınar Eski Kâğıthane, s. 3296-3300
Kıral ve diktatörlerin akıbetlerine ait vesika ve resimler: Amiral Horty, s. 3301
Bernard de Vaulx (Çeviren: Adli Moran) Paris'i Paris Yapan Adam, s. 3302-3303
Bu tarihî vakayı hatırlıyabildiniz mi?, s. 3304
Derliyen: Be-Se Evliya Çelebi'den Parçalar: Talih Çeşmesi, s. 3305-3306
Toplıyan: Server İskit, Ressamı Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler, s. 3307
Ragıp Akyavaş Hazreti Muhammed'in Gazveleri VIII, s. 3308-3311
Jean de Thévenot Üç Yüz Sene Evvel Türkiye ve Türkler II, s. 3312-3317
Tarihte bu ay, s. 3318
Vâlâ Nurettin Amerika Kıtası Nasıl Keşfedildi IV?, s. 3319-3323
Mithat Sertoğlu Yüzbinlerce Türk Şehidinin Yattığı Yemen ve Tarihi II, s. 3324-3328
57

57

Eylül 1954


Resimli Tarih Mecmuası

    57     Eylül 1954     64 sayfa (3329-3392. sayfalar)

Feridun Fazıl Tülbentçi Bayrağımız Zafer Çelengini Senden Bekliyor, s. 3329-3332
Türk Meşhurları: İbrahim Hakkı Paşa, s. 3332
Münir Sirer Cem Sultan ve Oğullarının Âkıbetleri, s. 3333-3336
Mithat Sertoğlu Mevlid ve Mevlid Alayı, s. 3337-3340
Fazıl Murad Tarihin Sırları: Osman Gazi Amcası Dündar Beyi Neden Öldürtmüştü?, s. 3341-3342
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar, s. 3343
Faruk Sümer Orta Asya'nın büyük kâşifi Dr. Sven Hedin, s. 3344-3347
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 3348
Tevfik İnci İlk Amiralimiz ve İlk Deniz Muharebemiz, s. 3349-3351
Şehirlerimizin Tarihçesi: Antalya, s. 3352
Ali Fuat Türkgeldi Sultan Reşad'ın Ölümü, s. 3353-3354
Kıral ve diktatörlerin akıbetlerine ait vesika ve resimler: Belçika kıralı Üçüncü Leopold, s. 3355
Derliyen: Be-Se Evliya Çelebi'den Parçalar: Viyana Ziyareti, s. 3356-3359
Hüseyin Rahmi Gürpınar Mahalle Karıları, s. 3360-3364
Bu tarihî vakayı hatırlıyabildiniz mi?, s. 3365
Richard Lewinsohn (Çeviren: Adli Moran) Dinamit Mucidi Alfred Nobel, s. 3366-3368
Ragıp Akyavaş Hazreti Muhammed'in Gazveleri IX, s. 3369-3371
Toplıyan: Server İskit, Ressamı Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler, s. 3372
Jean de Thévenot Üç Yüz Sene Evvel Türkiye ve Türkler, s. 3373-3378
Vâlâ Nurettin Amerika Kıtası Nasıl Keşfedildi V?, s. 3379-3385
Mithat Sertoğlu Yüzbinlerce Türk Şehidinin Yattığı Yemen ve Tarihi III, s. 3387-3392
58

58

Ekim 1954


59

59

Kasım 1954


Resimli Tarih Mecmuası

    59     Kasım 1954     64 sayfa (3457-3520. sayfalar)

Feridun Fazıl Tülbentçi Belgrad Kapılarınde İki Şehit, s. 3457-3460
Mithat Sertoğlu Bursa, Edirne Sarayları ve Eski Saray, s. 3461-3466
Şehirlerimizin Tarihçesi: Ordu, s. 3467
Ahmet Mithat Efendi Namık Kemal ve Arkadaşları Nasıl Sürgüne Gönderilmişlerdi?, s. 3468-3470
Tevfik İnci Hamidiye Kruvazöründen bir hâtıra, s. 3471-3474
Dünya Tarihinden Garip Fıkralar, s. 3475
Fazıl Murat Tarihin Sırları: Veziriâzam Pirî Mehmet Paşanın Âkıbeti, s. 3476-3478
Türk Meşhurları: Müşir Ömer Lütfü Paşa, s. 3478
Münir Sirer Kabakçı İsyanı Nasıl Başladı, Nasıl Bitti?, s. 3479-3484
Bu tarihî vakayı hatırlıyabildiniz mi?, s. 3484
Faruk Sümer Osmanlı Devrinde Aanadolu'da Derebeyleri, s. 3485-3487
Hüseyin Rahmi Gürpınar Banli Faika, s. 3488-3490
Kıral ve diktatörlerin akıbetlerine ait vesika ve resimler: Bulgar kıralı Üçüncü Boris, s. 3491
Feridun Kandemir Malta Yâranı, s. 3492-3497
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 3498
Temel İskit Giyotin'in Tarihçesi, s. 3499-3501
Derliyen: Be-Se Evliya Çelebi'den Parçalar: Kafa Ameliyatı ve Saire, s. 3502-3504
Toplıyan: Server İskit, Ressamı Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler, s. 3505
Ragıp Akyavaş Hazreti Muhammed'in Gazveleri XII, s. 3506-3509
Jean de Thévenot Üç Yüz Sene Evvel Türkiye ve Türkler, s. 3510-3514
Tarihte bu ay, s. 3515
Vâlâ Nurettin Amerika Kıtası Nasıl Keşfedildi VII?, s. 3516-3520
60

60

Aralık 1954


61

61

Ocak 1955


62

62

Şubat 1955


63

63

Mart 1955


64

64

Nisan 1955


65

65

Mayıs 1955


66

66

Haziran 1955


67

67

Temmuz 1955


68

68

Ağustos 1955


69

69

Eylül 1955


Resimli Tarih Mecmuası

    69     Eylül 1955     56 sayfa (4033-4088. sayfalar)

Be-Se Retmo Harbi, s. 4033-4035
Feridun Kandemir Son Osmanlı Meclisi Mebusanının Son Günü, s. 4036-404
Türk Meşhurları: Gazneli Sultan Mahmut, s. 4040
Haydar Özdemir Kuthen - Moğal Facialarından Biri.., s. 4041-4042
Ahmet Rasim Eski Sarhoş Şairler ve Bunlardan Bir Nümune: Andelip, s. 4043-4044
Tevfik İnci Tipik Bir Donanma Kumandanı: Tahir Bey, s. 4045-4047
Bu tarihî vakayı hatırlıyabildiniz mi?, s. 4047
Dr. Spitzer Sultan Abdülmecid Hakkında Hâtıralar, s. 4048-4051
Tahsin Ünal Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 4051
Be-Se Osmanlı Sarayında Cariyeler, s. 4052-4055
Kapalıçarşı'nın Bundan Evvelki Tamiri, s. 4055
Anlatan: Şerafettin Ersoylu, Yazan: Bülent Ersoylu Turkuvaz'ı Ben Yakaladım * 1915 senesi Çanakkale'de Turkuvaz Fransız denizaltısı nasıl ele geçirilmişti, s. 4056-4058, s.
Çayın Tarihi, s. 4059
Hüseyin Rahmi Gürpınar İçkiye başlıyan evlât ve annesi, s. 4060-4062
Toplıyan: Server İskit, Ressamı Münif Fehim Resimlerle Küçük Bilgiler, s. 4063
Henry Lemarquand Hakikî Robenson Krüzoe, s. 4064-4067
W. Dornberger "V 2"lerin Âkkıbeti, s. 4068-4070
M. Zekâî Konrapa Peygamberimizin Yüksek Ahlâkı ve Seciyesi, s. 4071-4074, 4080
Eylül Ayının Belli Başlı Tarihî Vakaları, s. 4075
Halûk Y. Şehsuvaroğlu Sultan İkinci Abdülhamit IX, s. 4076-4080
Mithat Sertoğlu Yüzbinden Fazla Şehide Malolan Çanakkale Harbleri ve Zaferi III, s. 4081-4088
70

70

Ekim 1955


71

71

Kasım 1955


72

72

Aralık 1955


73

Yeni seri 1 - 73

Ocak 1956


Resimli Tarih Mecmuası

    Yeni seri 1 - 73     Ocak 1956     72 sayfa (4257 - 1-72. sayfalar)

Tevfik İnci Oruç Barbaros'un Kahramanca Şahadeti, s. 4257 - 1-3
Celâl Esat Arseven İstanbul'da Bizans İmparatorlarının Sarayları, s. 4-6
Feridun Fazıl Tülbentçi Anam Beni Ne Gün İçin Doğurdu?, s. 7-9
Türk Meşhurları: Ciğaloğlu Sinan Paşa, s. 9
Şu Dünyada Neler Olmadı ki..., s. 10
Antoine Galland Dördüncü Sultan Mehmed’in Edirne’de Muhteşem Bir Bayram Alayı, s. 11-13
Talât Hasırcıoğlu Osmanlı Sarayında Saltanat Süren Kadınlardan Hürrem Sultan, s. 15-19
Acı Fakat Hak Kat.., s. 19
Tahsin Öz Hükümdar portreleri ve Türk resmi, s. 20-22
İncili Köşk, s. 23
Neler, Nerelerden Geliyor?, s. 23
Ridvan Nafiz Edgüer 1683 te Viyana mağlûbiyetimizden sonra Lehistan Kıralı Sobyeski ile ordusunun âkıbeti 1., s. 24-29
M. Sami Yulaç Matbaanın Tarihi, s. 30-34
Geçmişte Bu Ay Neler Oldu?, s. 34
Bu da Bir Tedbir, s. 34
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 35
Ahmet Rasim Altmış sene evvelki tulûat tiyatrolarında kanto ve kantocular, s. 36-38
Mithat Sertoğlu Türk Tarihinin Kronolojisi, s. 39
Reşat Ekrem Koçu Müverrih Peçevili İbrahim Efendi ve Peçevili Tarihi, s. 40-43
Halifelik ve İttihadı İslâm Osmanlılara Ne Kazandırdı?, s. 44-45
Nurettin Tür Kendi Kendini Yetiştiren "Hocei Evvel" Ahmet Mithat Efendi, s. 46-50
Paolo Manelli On Yıl Önce Mussolini ve Petacci Nasıl Öldürüldü?, s. 51-53, 55
M. Zekâî Konrapa İnsanlık Tarihinin Kısa Kronolojisi, s. 54
M. Zekâî Konrapa Peygamberimiz Hazreti Muhammed'den Sonra İslâm Trihinde Mühim Hâdiseler, s. 56-59
Mithat Sertoğlu Osmanlı İmparatorluğu Ordu Teşkilâtı ve Kıyafetleri 1., s. 60-63
Halûk Y. Şehsuvaroğlu Sultan Beşinci Murat 1., s. 64-67
Be - Se Türkiye Cumhuriyetinin Bânisi Ata'mızın Hayatı, Hizmetleri ve Ölmez eserleri 1., s. 68-71
74

Yeni seri 2 - 74

Şubat 1956


Resimli Tarih Mecmuası

    Yeni seri 2 - 74     Şubat 1956     72 sayfa (73-144. sayfalar)

Feridun Fazıl Tülbentçi Hotin'de Dikilen Bayrak, s. 73-76
Türk Meşhurları: Hadım Süleyman Paşa, s.76
Tahsin Ünal Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 77
Ferit Celâl Güven Torosların Kırk Kahramanı, s. 78-81
Eski Kadınların Garip Modaları, s. 81
Ali Süha Eski şenlik ve donanmalar, s. 82-84
Tevfik İnci Akdeniz'de Türk Donanması İle Rus donanmasının Karşılaşması ve Çeşme Faciası, s. 85-87
Geçmişte Bu Ay Neler Oldu?, s. 87
İstibdat devrinde, hürriyetperverlerin takibine ait bir vesika, s. 88-89
Nuri Dalkılıç Dördüncü Mehmed'in Lehistan seferine çıkışi münasebetiyle yapılan muazzam merasim, s. 90-95
Acı Fakat Hakikat.., s. 95
Talât Hasırcıoğlu Osmanlı Sarayında Saltanat Süren Kadınlardan Nurbânu ve Safiye Sultanlar, s. 96-99
Ridvan Nafiz Edgüer 1683 te Viyana mağlûbiyetimizden sonra Lehistan Kıralı Sobyeski ile ordusunun âkıbeti 2., s. 100-102
Derleyip Toplıyan: Reşat Ekrem Koçu Peçevili İbrahim Efendinin "Peçevili Tarihi"nden mühim parçalar 1. * Gazi Sultan Süleyman Han'ın Şanında.., s. 103-106
Tarihte Şarap, s. 106-107
Tulûat Sahnesi Üstadı Kel Hasan, s. 108-111
Burası Neresi İdi?, s. 111
Telefonun Hikâyesi, s. 112-114
Fatih'in Hiddeti, s. 114
Mithat Sertoğlu Türk Tarihinin Kronolojisi, s. 115
M. Zekâî Konrapa Peygamberimiz Hazreti Muhammed'den Sonra İslâm Tarihinde Mühim Hâdiseler 1. Seçim İhtilâfı ve Ebubekir'in Seçimi kazanması, s. 116-118
Mithat Sertoğlu Osmanlı İmparatorluğu Ordu Teşkilâtı ve Kıyafetleri 2., s. 119-125
Münir Sirer Tanzimat 1., s. 126-130
Şu Dünyada Neler Olmadı ki..., s. 131
Halûk Y. Şehsuvaroğlu Sultan Beşinci Murat 2., s. 132-138
M. Zekâî Konrapa İnsanlık Tarihinin Kısa Kronolojisi, s. 139
Be - Se Türkiye Cumhuriyetinin Bânisi Ata'mızın Hayatı, Hizmetleri ve Ölmez eserleri 2., s. 140-143
75

Yeni seri 3 - 75

Mart 1956


Resimli Tarih Mecmuası

    Yeni seri 3 - 75     Mart 1956     72 sayfa (145-216. sayfalar)

Tevfik İnci Kemal Reis'in Akınları, s. 145-148
Şu Dünyada Neler Olmadı ki..., s. 148
Ali Suha Tanzimat Devri ile Sonrasında Sarayda Bayram Merasimi, s. 149-151
Ridvan Nafiz Edgüer 1683 te Viyana mağlûbiyetimizden sonra Lehistan Kıralı Sobyeski ile ordusunun âkıbeti 3., s. 152-155
Türk Meşhurları: Damat Makbul İbrahim Paşa, s. 155
Genç Türklerin ve Millî Müzadelenin Aleyhdarı Ali Kemal'in Mektupları, s. 156-158
Bu da Acı Bir Hâtıradır, s. 158
Tahsin Ünal Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 159
Talât Hasırcıoğlu Osmanlı Sarayında Saltanat Süren Kadınlardan Mahpeyker Kösem Sultan, s. 160-164
Burası Neresi İdi?, s. 165
Ahmet Nuri Turaner İlk Matbaamızın Kuruluşu ve Randımanı, s. 166-170
İlk Transatlântikler, s. 171-173, 178
Semih Mümtaz S. Evvel Zaman İçinde Mustafa İzzet Efendi (kazasker)174-175
"Yesari" Ailesi, s. 176-178
Mithat Sertoğlu Türk Tarihinin Kronolojisi, s. 179
Ahmet Rasim Orta Oyunu, s. 180-184
Derleyip Toplıyan: Reşat Ekrem Koçu Peçevili İbrahim Efendinin "Peçevili Tarihi"nden mühim parçalar 2. * Varat Seferinin Acı Hâtıraları, s. 185-188
Geçmişte Bu Ay Neler Oldu?, s. 188
Bir Azarlama ve Cevabı, s. 188
M. Zekâî Konrapa Peygamberimiz Hazreti Muhammed'den Sonra İslâm Tarihinde Mühim Hâdiseler 2., s. 189-192
Mithat Sertoğlu Osmanlı İmparatorluğu Ordu Teşkilâtı ve Kıyafetleri 3., s. 193-199
Münir Sirer Tanzimat 2., s. 200-205
Halûk Y. Şehsuvaroğlu Sultan Beşinci Murat 3., s. 206-210, 216
M. Zekâî Konrapa İnsanlık Tarihinin Kısa Kronolojisi, s. 211
Be - Se Türkiye Cumhuriyetinin Bânisi Ata'mızın Hayatı, Hizmetleri ve Ölmez eserleri 3., s. 212-215
76

Yeni seri 4 - 76

Nisan 1956


Resimli Tarih Mecmuası

    Yeni seri 4 - 76     Nisan 1956     64 sayfa (217-280. sayfalar)

Rasim Süerdem Erzurum ve Aziziye, s. 217-222
Ali Süha Babıâli'nin Tarihçesi ve Sekiz Yangını, s. 223-225
Talât Hasırcıoğlu Osmanlı Sarayında Saltanat Süren Kadınlardan Kösem Sultan ve Telli Haseki, s. 226-229
Yarım asır kadar evvel İngilizlerin Yakın Şarkta müdahale ve himayelerine ait bir vesika, s. 230-232
Tevfik İnci Akdeniz'de ilk Rus donanması ve mağlûbiyeti, s. 233-236
Biz Acı Çeker, Fakat çektirenlere de Acı çektiririz., s. 236
Derleyip Toplıyan: Reşat Ekrem Koçu Peçevili İbrahim Efendinin "Peçevili Tarihi"nden mühim parçalar 3. * Varat seferinin Acı Hâtıraları, s. 237-240
Acaba Söyledi mi?, s. 240
Mithat Sertoğlu Vefakâr Dostu ve Sadık Müttefiki Orta Macar Kralı Tökeli İmre, s. 241-246
Şu Dünyada Neler Olmadı ki..., s. 247
Ahmet Rasim Semaî Kahvehaneleri, s. 248-251
Osmanlı Tarihinden İbretli Fıkralar, s. 252
Pietro Guarovi (Çeviren: Hamdi Varoğlu) Benim Bildiğim Beria, s. 253-256
Türk Meşhurları: Lala Mustafa Paşa, s. 256
Mithat Sertoğlu Türk Tarihinin Kronolojisi 4., s. 257
Geçmişte Bu Ay Neler Oldu?, s. 257
M. Zekâî Konrapa Peygamberimiz Hazreti Muhammed'den Sonra İslâm Tarihinde Mühim Hâdiseler 3. * İslâma karşı ilk ayaklanmalar ve halife Ebubekir'in birliği sağlaması, s. 258-260
Mithat Sertoğlu Osmanlı İmparatorluğu Ordu Teşkilâtı ve Kıyafetleri 4., s. 261-266
Münir Sirer Tanzimat 4., s. 267-271
M. Zekâî Konrapa İnsanlık Tarihinin Kısa Kronolojisi 4., s. 272-273
Sultan Aziz ve Zamanındaki Mali Sıkıntı, s. 273
Halûk Y. Şehsuvaroğlu Sultan Beşinci Murat 3., s. 274- 276
Be - Se Türkiye Cumhuriyetinin Bânisi Ata'mızın Hayatı, Hizmetleri ve Ölmez eserleri 4., s. 277-280
77

Yeni seri 5 - 77

Mayıs 1956


Resimli Tarih Mecmuası

    Yeni seri 5 - 77     Mayıs 1956     64 sayfa (281-344. sayfalar)

Mithat Sertoğlu İstanbul’un 503üncü Fetih Yıldönümü Münasebetiyle Fatih Sultan Mehmet, s. 281-288
N. H. Kırk Yedi Sene Evvel İlk Askerî Tayyarelerimiz ve Ona Binen İlk Türk Kadını, s. 289-291
Tevfik İnci Baltık'tan Akdeniz'e İnen Rus Donanmasının Çanakkale'yi Geçme Teşebbüsü, s. 292-294
Ali Süha Gelibolu Harbi, s. 295-298
Nurettin Tür Üçüncü Selim ve Aygır İmam, s. 299-301
Talât Hasırcıoğlu Osmanlı Sarayında Saltanat Süren Kadınlardan Mahpeyker Kösem Sultan, s. 302-305
Şu Dünyada Neler Olmadı ki..., s. 306
Derleyip Toplıyan: Reşat Ekrem Koçu Peçevili İbrahim Efendinin "Peçevili Tarihi"nden mühim parçalar 4. * Sokollu Mehmet Paşa ile Bosnalı Damat İbrahim Paşa Şânında, s. 307-310
Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 311
Ahmet Rasim Yarım Asır Evvelki İstanbul'da Kalpakçılarbaşı Piyasaları, s. 312-314, 337
Hamdi Varoğlu "Ku - Klux - Klan" Nedir?, s. 315-317
M. Zekâî Konrapa Peygamberimiz Hazreti Muhammed'den Sonra İslâm Tarihinde Mühim Hâdiseler 4. * İslâma karşı ilk ayaklanmalar ve Haşife Ebubekir'in birliği sağlaması, s. 318-320, 338
Mithat Sertoğlu Osmanlı İmparatorluğu Ordu Teşkilâtı ve Kıyafetleri 5., s. 321-325
Münir Sirer Tanzimat 4., s. 326-330
Mithat Sertoğlu Türk Tarihinin Kronolojisi 5., s. 331
Halûk Y. Şehsuvaroğlu Sultan Beşinci Murat 5., s. 332-335
M. Zekâî Konrapa İnsanlık Tarihinin Kısa Kronolojisi 5., s. 336-338
Be - Se Türkiye Cumhuriyetinin Bânisi Ata'mızın Hayatı, Hizmetleri ve Ölmez eserleri 5., s. 339-344
Geçmişte Bu Ay Neler Oldu?, s. 344
78

Yeni seri 6 - 78

Haziran 1956


Resimli Tarih Mecmuası

    Yeni seri 6 - 78     Haziran 1956     64 sayfa (345-408. sayfalar)

Reşat Ekrem Koçu Serhad Gazileri; Akıncılar, s. 345-350
Reşat Ekrem Koçu Troya Cengi, s. 351-356
Kuvayi Millîye Ruhu, s. 357
Ali Süha İstanbul'da Bir Muharebe ve Yıldız'da Bir Muhakeme, s. 358-361
Talât Hasırcıoğlu Osmanlı Sarayında Saltanat Süren Kadınlardan Rabia Gülnûş, Gülbeyaz, Afife, Gülnar Sultanlar, s. 362-364
Tevfik İnci Millî Mücadelede Kahraman Rüsumat 4, s. 365-367, 372
Tahsin Ünal Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 368
Nurettin Tür Dördüncü Mehmet Zamanında Meydan Ağaları Nasıl Tepelendi?, s. 369-372
Derleyip Toplıyan: Reşat Ekrem Koçu Peçevili İbrahim Efendinin "Peçevili Tarihi"nden mühim parçalar 5. * Gazilerin Kerameti Şânında Grijgal Destanı - Başını Vermiyen Şehit, s. 373-375
Ahmet Rasim Yarım Asır Evvelki Kadın-Erkek İşaretleri, s. 376-379
Geçmişte Bu Ay Neler Oldu?, s. 379
Jacques Soustelle (Çeviren: Hamdi Varoğlu) Aztekler Nasıl Yaşarlardı?, s. 380-384
M. Zekâî Konrapa İnsanlık Tarihinin Kısa Kronolojisi 6., s. 385
M. Zekâî Konrapa Peygamberimiz Hazreti Muhammed'den Sonra İslâm Tarihinde Mühim Hâdiseler 5. * Halife Osman'a karşı korkunç isyanlar ve içyüzü, s. 386-388, 400
Mithat Sertoğlu Türk Tarihinin Kronolojisi 6., s. 389
Mithat Sertoğlu Osmanlı İmparatorluğu Ordu Teşkilâtı ve Kıyafetleri 6., s. 390-394
Münir Sirer Tanzimat 5., s. 395-400
Halûk Y. Şehsuvaroğlu Sultan Beşinci Murat 6., s. 401-404
Be - Se Türkiye Cumhuriyetinin Bânisi Ata'mızın Hayatı, Hizmetleri ve Ölmez eserleri 6., s. 405-408
79

Yeni seri 7 - 79

Temmuz 1956


80

Yeni seri 8 - 80

Ağustos 1956


Resimli Tarih Mecmuası

    Yeni seri 8 - 80     Ağustos 1956     64 sayfa (473-536. sayfalar)

Reşat Ekrem Koçu Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi, s. 473-478
Nurettin Tür Dört Yıl Müddetle Hapsedilen Türk Elçisi, s. 479-481, 489
Faruk Sümer Osmanlı Padişahlarının Mizaç ve Karakterleri, s. 482-485
Geçmişte Bu Ay Neler Oldu?, s. 485
Derleyip Toplıyan: Reşat Ekrem Koçu Peçevili İbrahim Efendinin "Peçevili Tarihi"nden mühim parçalar 7. * Üç Namlı Vezir Şanında, s. 486-489
Tevfik İnci Müthiş korsan Kurtoğlu Muslihiddin Reis'in Fransız donanmasiyle savaşı ve galibiyeti, s. 490-492
Tahsin Ünal Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 493
Bağdad Halifeleri 2., s. 494-497
Bu Resim de Tarihi Bir Vakanın Aksidir, s. 498
Ali Süha İstanbul zorbaları ve Çelebi Osman, s. 499-502
Mithat Sertoğlu Türk Tarihinin Kronolojisi 8., s. 503
Ahmet Rasim Eski Eğlenceler ve Sazlar, s. 504-507
M. Zekâî Konrapa İnsanlık Tarihinin Kısa Kronolojisi 8., s. 508
Henri Danjou (Çeviren: Hamdi Varoğlu) Stalin'in Oğlu Meselesi, s. 509-513
M. Zekâî Konrapa Peygamberimiz Hazreti Muhammed'den Sonra İslâm Tarihinde Mühim Hâdiseler 7. * Halife Osman'a karşı kopan korkunç isyanlar ve içyüzü, s. 514-518
Halûk Y. Şehsuvaroğlu Sultan Beşinci Murat 8., s. 519-523
Mithat Sertoğlu Osmanlı İmparatorluğu Ordu Teşkilâtı ve Kıyafetleri 8., s. 524-529
Münir Sirer Tanzimat 7., s. 530-533
Be - Se Türkiye Cumhuriyetinin Bânisi Ata'mızın Hayatı, Hizmetleri ve Ölmez eserleri 8., s. 534-536
81

Yeni seri 9 - 81

Eylül 1956


82

Yeni seri 10 - 82

Ekim 1956


Resimli Tarih Mecmuası

    Yeni seri 10 - 82     Ekim 1956     64 sayfa (601-664. sayfalar)

Reşat Ekrem Koçu Kanuni Sultan Süleyman'ın Azerbaycan ve İran Üzerinden İlk Şark Seferi, Bağdad'ın Fethi, s. 601-607
Halûk Y. Şehsuvaroğlu Büyükdere Mesiresi, s. 608-610
Ali Mayakon Osmanlılarda Esir ve Cariye Ticareti, s. 611-613
Tevfik İnci Kurtuluş Savaşının Şahin'i ve Şahin'leri, s. 614-615
Derleyip Toplıyan: Reşat Ekrem Koçu Peçevili İbrahim Efendinin "Peçevili Tarihi"nden mühim parçalar 10. * Garip ve Esrarengiz Vakalar, s. 616-618
Tahsin Ünal Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar, s. 619
Kemalî Aksüt Hudaven Hatun Türbesi, s. 620-622
Feridun Fazıl Tülbentçi Sokollu Mehmet Paşanın dul zevcesi, s. 623-624
Mithat Sertoğlu Mısır'a Gelin Giderek Bir Millete Dinini Değiştirten Türk Güzeli, s. 625-627
Tahsin Ünal Sofokles Venizelos Sultan Osman'ın Kabrinde, s. 628-630
Mithat Sertoğlu Türk Tarihinin Kronolojisi 10., s. 631
Ahmet Rasim Yarım Asır evvelki Direklerarası'nda, s. 632-636
Talât Hasırcıoğlu Türkiye ile Rusya arasında ilk daimî elçi teatisi nasıl olmuştu?, s. 637-639, 664
M. Zekâî Konrapa İnsanlık Tarihinin Kısa Kronolojisi 10., s. 640-641
Kapalıçarşı Hakkında, s. 641
"Historia" mecmuasından tercüme "America" Atlantik üstünde, s. 642-647
Geçmişte Bu Ay Neler Oldu?, s. 647
M. Zekâî Konrapa Peygamberimiz Hazreti Muhammed'den Sonra İslâm Tarihinde Mühim Hâdiseler 9. * Halifeliğe Hazreti Ali'nin getirilişi ve muhalifleri, s. 648-650
Halûk Y. Şehsuvaroğlu Sultan Beşinci Murat 10., s. 651-655, 664
Be - Se Türkiye Cumhuriyetinin Bânisi Ata'mızın Hayatı, Hizmetleri ve Ölmez eserleri 10., s. 657-664
83

Yeni seri 11 - 83

Kasım 1956


84

Yeni seri 12 - 84

Aralık 1956

Eki: Mustafa Cezar, Özlü Osmanlı Tarihi ve Padişah Resimleri Albümü, 100 sayfa


Toplam 84 fasikül