Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Ali Emîri Efendi
31 Mart 1334 (31 Mart 1918) - 30 Eylül 1336 (30 Eylül 1920) - + 31 Ağustos 1338 (31 Ağustos 1922) - 5 Kanunusani 1339 (5 Ocak 1923)
31 + 5 sayı
İndeks mevcut

I/d-4
36 fasikül - 31 mevcut, 5 eksik

Ali Emirî Efendi hayatı boyunca topladığı kitapları Millet Kütüphanesi adıyla kurduğu kütüphaneye bağışlayan, Divan-ı Lugâti't-Türk'ü ilim âlemine kazandıran ve yayınladığı eserleriyle edebî hayatımıza hizmet eden çok yönlü bir şahsiyettir. Yayınladığı dergilerle edebiyat, tarih ve kültür hayatımıza katkılarda bulunmuştur. Onun çıkardığı, birbirinin devamı niteliğinde olan "Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası (OTEM)" ile "Tarih ve Edebiyat Mecmuası (TEM)"; 20. yüzyıl edebiyatımızın çehresini yansıtmaktadır. Bu yüzyıl Osmanlı devletinin tarih sahnesinden silinip Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu tarihlerdir. Edebî hayat da bu siyasi değişime paralel olarak bir gelişim çizgisi takip etmektedir. Bu yüzyıl bir taraftan geleneğin izlerini sürerken bir taraftan da yüzünü yeniye dönmüştür. Osmanlı Tarih ve Edebiyat ile Tarih ve Edebiyat Mecmuaları daha çok sırtını geleneğe yaslamış, ancak yüzünü yeniye dönmüş bir zihniyetin ürünüdür. Ali Emirî Efendi geleneğe sıkı sıkıya bağlı, onu devam ettirmek için dergi çevresinde edebî bir atmosfer oluşturma gayreti içerisindedir. Yeni oluşan edebî anlayışa karşı çıkmasa da bazen onu yadırgadığını da ifade etmekten çekinmemiştir. Dergide yayınlanan edebî ürünler şekil ve muhteva olarak Klasik Türk şiirine bağlı kalsa da bazen muhtevada yeniliklerin de göze çarptığını söyleyebiliriz. Buradaki yenilik arayışı Namık Kemal'in şiir anlayışındaki yenilikten öteye gitmez.
Ali Emirî Efendi, 1334-1336 (31 Mart 1918-30 Eylül 1920) yılları arasında 31 sayı olarak Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası ve iki yıl aradan sonra da 1338 (31 Ağustos 1922-5 Ocak 1923) yılında sadece 5 sayı olmak üzere, Tarih ve Edebiyat Mecmuası adıyla bir dergi çıkarır. Bazı kaynaklarda, Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası'nın 32 sayı olarak çıktığı kayıtlıdır. Ali Emirî Efendi, dergiyi 31 sayı çıkardığını bizzat kendisi bildirmiştir ("Cevap", TEM, 1/4 (30 Teşrinisani 1338/ Neşri 5 Kânunuevvel 1338), 82). Toplamda 36 sayı olarak yayınlanan derginin iki serisinde de sayfa numarası ve sayılar birden başlamıştır. Derginin her sayısında sayfa numarası birden başlatılmamış, önceki sayının devamı şeklinde yayınlanmıştır. Birinci seri ilk yılında 16, ikinci yılında 32 ve üçüncü yılında ise 48'er sayfa olmak üzere toplam 956 sayfa yayınlanmıştır. İkinci seri ise toplam 100 sayfadan ibarettir. Ali Emirî Efendi, dergiyi aylık 16 sayfa olarak çıkaracağını kaydettikten sonra gerektiği takdirde sayfa sayısının artabileceğini belirtir (1/1, s. 5). Nitekim derginin hacimce ikinci ve üçüncü yılda arttığı dikkat çeker. Dergi 13. sayıyla yayın hayatının ikinci yılına girer. Ali Emirî, bu sayıda "İfade-i Mahsusa" başlığı altında derginin yapısında meydana gelen değişikliklerden bahseder. Daha önce 16 sayfa (1 forma) çıkan dergi, artık 2 forma (32 sayfa) olarak çıkmaya devam edecek ve biri sarı biri beyaz kâğıtlı olmak üzere ikişer nüsha basılacaktır. Beyaz kâğıtlı nüshaların iki forması da eskiden olduğu gibi 5 kuruş; sarı kâğıtlılar ise 7,5 kuruş olacaktır. Ayrıca, yazılarda 12 yerine 16 punto kullanılacaktır ("İfade-i Mahsûsa", OTEM, 2/13 (31 Mart 1335), 223). Dergi 25. sayı ile üçüncü yıla girmiştir. Ali Emirî, derginin bundan sonra 3 forma, yani 48 sayfa olarak yayınlanacağını bildirir. Bu üç formanın bir kısmı sarı, bir kısmı ise beyaz kâğıtlı basılacaktır. Üç formalık beyaz kâğıtlı nüshalar 7,5 kuruş, sarı kâğıtlılar ise 12 kuruş olacaktır. Dergiye ulaşmak isteyenler için de bazı bilgiler verilir. Buna göre; derginin her iki rengi de Bâb-ı Âlî Caddesi'ndeki Sûdî Efendi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Ayrıca beyaz kâğıtlılar Beyazıt'taki bazı kitapçılardan da temin edilebilir. Eski nüshalara ulaşmak isteyenler, Atik Ali Paşa Camii karşısındaki Tütüncü Kâzım Efendi'ye müracaat etmelidir. Dergide abone sisteminin olmadığını belirten Ali Emirî, abone olmak isteyenlerin kitapçılara müracaat etmeleri gerektiğini söyler.
Derginin çıkarılış amacı dergi adının altına eklenen "Mülk ve millete nâfi' tarih, edebiyat, fünûn, iktisâdiyat ve şüûn-ı sâireye müteallik mebâhis-i müfîdeyi hâvî mecmûa-i şehriyedir" ibaresiyle ortaya konmuştur. 18. sayıdan itibaren şu kıta ilave edilir:
Ettik şeref-i hizmet-i ecdâdı ferâmûş
Âsârına eslâfımızın rağbet olunmaz
Bir gün bilinir kıymeti mecmûamın ammâ
Pek çok aranır ortada mecmûa bulunmaz
Ali Emirî Efendi, dergiyi tek bir amaç doğrultusunda değil; birden fazla amaca hizmet için çıkardığını söyler. Dergiyi çıkarırken eski kıymetli eserleri gün yüzüne çıkarmak, bunları kullanıcıların hizmetine sunmak, vatana ve millete faydalı olmak, kendisine yöneltilen eleştirilere cevaplar vermek gibi amaçları esas alır. Birinci sayıda, dergiyi çıkarmaktaki amacını, ileride yazılacak olan Osmanlı tarihi ve edebiyatıyla ilgili nadir eser ve vesikaları şimdiden tarih ve edebiyatın hizmetine hazır hâle getirmek olarak belirtir:
"… bu mecmuayı neşrden maksat: Osmanlılara dair ileride yazılacak tarih ve edebiyat kitaplarına müteallik âsâr ve vesâik-i nâdireyi şimdiden bazı sahâif-i sâbite âmâde eylemektir." (1/1, s. 6).
Kendisi, yukarıda belirttiğimiz amaca paralel olarak yine birinci sayıda şunları söyler:
"Mecmuamız hakkında ittihaz olunan hakiki meslek bir gün Osmanlıların hayât-ı mâziye ve an'ane-i tarihiye ve edebiyelerine ve ata ve ecdadımızın mefâhir-i milliyelerine ve bilhassa hususî ve müteferrik evrâk-ı nâdire üzerinde kalarak tevârih-i Osmanî'de yer bulmayan veyahut gayr-i kâfî derecede yazılan vakâyi-i milliyenin tedkik ve tahririyle enzâr-ı en'âma vaz'ına çalışmaktan ibarettir." (1/1, s. 6).
"Benim maksadım âsâr-ı eslâfı mümkün mertebe ziya'dan kurtarıp nesli-i âtîye tevdi' etmekten ibarettir." (s. 84) diyerek kendisinin görev yaptığı yerlerdeki nadir eserleri meydana çıkarmak için çalıştığını da hatırlatır ("Süleyman Nazif Beyefendi Hazretlerinin Tahmisi", TEM, 1/4 (30 Teşrinisani 1338/ Neşri 5 Kânunuevvel 1338), 84).
"Mecmua" başlıklı yazısında dergiyi çıkarmaktaki amacının terâcim-i ahvâle dair bildiklerini yazmak, bilmediklerini de ehlinden öğrenerek neşretmek olduğunu belirtir ("Mecmua", OTEM, 3/27 (31 Mayıs 1336), 764).
Dergiyi kapattıktan sonra dostları tarafından yeniden çıkarmak için teşvik edildiğini söyleyen Ali Emirî, vatanı ve milleti için faydalı işler yapamasa bile, bir na't yayımlayarak hizmet etmiş olacağını düşünerek dergiyi tekrar neşre başladığını anlatır:
"Bâlâda tefekkürâtım üzerine mecmuanın neşri feyz ü terakkî-i vatan hakkında bir hüsn-i hizmeti mûcib olmasa bile, meselâ na't-ı nebevîde bir beyit yazılıp derc edilmiş olsa nezd-i ilâhîde bâis-i gufrân olmak ümidi beni yeni baştan şevk ve gayrete getirdi." (1/1, s. 2). Dergiyi çıkarmaktaki bir diğer amacını da bundan sonraki makalelerini günlük gazeteler yerine (dostları tarafından teşvik edilmesi sebebiyle) bir mecmuada derli toplu yayınlamak olarak ifade eder:
"Mütebâkî makalelerimi yevmî gazetelere müracaattan ise başlıca bir mecmua ile yazmak hususunu bazı ihvân-ı kirâm tasvip ve ihtar eylediler. Gerek bu makaleleri gerek tarihî, fennî, edebî birçok şüûnu hâvî şimdilik on altı sayfa olarak "Osmanlı Tarih ve Edebiyatı Mecmuası" namında ayda bir defaya mahsus şu risale-i mevkûteyi bi-avni'l-kerîm neşre başladım." (1/1, s. 5).
Ali Emirî Efendi, dergiyi vatana ve millete faydalı olmak, onlara hizmet için çıkardığını ve mükemmel bir edebiyat dergisi çıkarmak gibi bir gayesi olmadığını söyler. Kendisi hakkında Yeni Mecmua, Millî Tetebbular gibi dergilerde çıkan yazılar yüzünden Osmanlı Tarih Encümeni ile Âsâr-ı İslâmiye ve Milliye Encümeni reisliğinden istifa ettiğini; ancak istifasından sonra da aleyhindeki yazıların devam etmesi üzerine mecmuayı çıkarmaya mecbur kaldığını kaydeder:
"On beş vilâyât-ı şâhânede bu kadar memuriyetlerde bulunmuş ve milyonlarla insanların hiç biri aleyhimde şakşuka etmemiş iken bu gayr-i adamlar aleyhimde yazdırmadık söylenmedik söz bırakmadılar. İşte ben de bunun için Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası'nı çıkarmaya mecbur oldum. Böyle bir mecmuadan birtakım Firavuniyân-ı cehâleti kahr u tedmîrden başka bir şey beklemek abestir ve olamaz." ("Mütâlaa", OTEM, 1/12 (28 Şubat 1335), 214).
Onun dergiyi çıkarmaktaki amaçlarından birisi de Mehmet Fuat Köprülü'yü tenkit etmek ve onun kendisi aleyhindeki tenkitlerine, gazete gazete dolaşmadan rahatça cevap verebilmektir:
"Bundan 3-4 sene evvel Kıblelizâde Fuad'ın nasıl kabına sığmamakta olduğu ve zîr ü bâlâya nasıl şütûm-ı galîtalarda bulunduğu mâlumdur. Beni de başkası gibi zannederek etrafımda dolaşmaya cesaret etmesi üzerine mücerred ve nâ-mübârekin hatırı için 400 lirayı aşk edip iki senelik kâğıdını bi't-tehiyye hamiyet-i ilmiyem ve vatan-ı pâkime olan muhabbet-i ciddiyem icabınca Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası'nı çıkarmaya mecbur oldum. İlk çıkan bir iki nüshasına mukâbele etmek istedi. Derhal hazret-i ilm yumruğunu cehâlet hırtlağına soktuğum gibi aklı başına geldi ve ilm-i ensâb kuvvetiyle kendisinin Köprülüzâde olmayıp Kıblelizâde olduğunu ve silsile-i ecdadının dokuzuncu derecede Kıbleli Mustafa Paşa'ya vâsıl olduğunu ve orada tevkif etmeyip ondan daha yukarı yani 12. batna kadar ecdâdını ta'dâd eyledim" ("Hâdim ve Hâfız-ı Emânet-i Mübâreke, Hulefâ-yı Celîle-i Osmaniye'nin Şeref-silsile-i Siyâdetleri ve İlm-i Celîl-i Ensâbın Fevâidi", OTEM, 2/19 (30 Eylül 1335), 418).
Tevhid-i Efkâr gibi bazı gazetelerde kendisi hakkında yazılan yazıları eleştirerek, bu yazıların ahlâksızca olduğunu belirten Ali Emirî Efendi, dergiyi çıkarmaktaki amacını ve kendine yapılan eleştirilere cevap vermemesini şöyle izah eder:
"Hâl böyleyken bu kere yeniden neşrine muvaffak olduğum Tarih ve Edebiyat Mecmuası'nda aleyhimde bulunan bu ahlâksızlara aslâ mukâbeleye tenezzül etmedim. Ben mecmuamı kendi nefsim için çıkarmış olmayıp vatan ve millet hizmetine hasr için çıkardım. İşte meydanda bulunan birinci nüshası şâhidimdir." ("Gazetelerin Hakkımdaki Neşriyâtı", TEM, 1/2 (30 Eylül 1338), 20-21).
Dergiyi kendi nefsi için neşretmediğini, bu sebeple kendisine yöneltilen eleştirilere cevap vermediğini söylese de Mubassır Efendi ve Reşit Efendi gibi zatların kendisini tahkir ettiğini, onun vatana hizmetini ve tarihimizi yüceltmesini önlediklerini belirtir. Bu yüzden nefsini müdafaaya mecbur kaldığını, zorunlu olarak mecmuanın asıl görüntüsünün, muhtevasının değiştiğini ifade eder ("Nazîre [Emirî]", TEM, 1/4 (30 Teşrinisani 1338/ Neşri 5 Kânunuevvel 1338), 82).
"Taşradan gelen münasebetsiz romanlar" olarak nitelendirdiği "Kaynak", "Zanbak" gibi eserlere, gençlerin ahlâkını bozması sebebiyle, dergide yer vermeyeceğini duyurur. Ona göre, gençlerin bunların yerine Türkçe yazılmış olan Ebû Müslim-i Teberdâr, Vakîdî Tercümesi gibi ahlâken faydalı kitapları okuması daha yararlıdır ("İfâde-i Mahsûsa", OTEM, 3/25 (31 Mart 1336), 613-616).
Ali Emirî'nin dergiyi çıkarma amaçlarından bir diğeri de, eski edebî ve tarihî eserleri ortaya çıkarmak ve yeni araştırmacılara kaynak sunmaktır. Bu amaca yönelik olarak burada önemli yazılar, belgeler, Osmanlı padişahları, sadrazamları, şeyhülislâmları, şehzadeleri, padişah tuğraları, kılıç kuşanma merasimi gibi konulara değinmiştir.
Ali Emirî Efendi, çıkardığı dergide yayınladığı yazılarla gerçekten de hem Osmanlı tarihine hem edebiyatına katkıda bulunmuştur. Onun görevli olarak gittiği yerlerde yaptığı araştırmalar da dergide yer almıştır. Terâcim-i ahval, ilm-i neseb ve Osmanlı hanedanı konusunda verdiği bilgilerle pek çok yanlışı düzeltmiştir. Aynı zamanda dergide, kendisi hakkında yapılan tenkitlere cevap vermiştir.
Dergide 5 tanesi anonim şiir olmak üzere toplam 123 şairin 359 şiiri yayınlanmıştır. Yayınlanan şiirlerin büyük bir bölümü divan şiiri tarzındadır. Dergide 277 gazel, 39 muhammes/tahmis, 12 murabba 11 kaside ile birer tane müsebba, müsemmen ve terci-bent gibi şiirlerin yayınlandığı tespit edilmiştir. Şiirleri nazım türü açısından; âşıkâne şiirler, mersiyeler, tasavvufî şiirler, hikemî tarzda yazılanlar, methiyeler, hicivler, tevhit, na't, münacât ve hamasî şiirler olarak tasnif etmek mümkündür. Dergide, şiir türünde birinci sırayı 35 adetle âşıkâne şiirler alır. İkinci sırada 19 şiirle hikemî tarzda yazılan şiirler gelir. Daha sonra sırasıyla 14 tasavvufî şiir, 12 mersiye, 11 hiciv, 9 na't, 7 vatan ve millet sevgisini anlatan hamasî şiir, dörder adet tevhit ile methiye ve 3 adet de münacat yayınlanmıştır. Dergideki 359 şiirin 112 tanesi nazireden oluşmaktadır. Ali Emirî, dergiye şiir gönderen gençlerin şiir ve nazirelerini yayınlayarak onları teşvik etmiş ve dergi çevresinde edebî bir atmosfer oluşturmaya çalışmıştır.
Dergide en çok şiiri yayınlanan şaire bakılacak olursa, doksan dört şiirle Ali Emîri Efendi'nin kendisi görülür. İkinci sırada, on tanesi nazire olmak üzere yirmi beş şiirle Muhyittin Raif yer alır. Daha sonra sultan ve şehzâde şair/şaireler gelir. Bunların başında Adile Sultan (15), Kanuni Sultan Süleyman (13), Sultan III. Murat (10) ve Sultan I. Ahmet (7) gelmektedir. Ayrıca Muhyittin Râif, Kürkçüzâde Osman Remzî, Ra'dî (Kemâl Edip Kürkçüoğlu), Hulkî, Seyfettin gibi Ali Emîri Efendi'nin çağdaşı şairlerin şiir ve nazirelerine de yer verilmiştir. Dergide şiiri yayınlanan şairleri, şiir sayılarıyla birlikte, alfabetik olarak şu şekilde sıralamak mümkündür: Abdülbâki [2], Abdülnâfi', Adanalı Ziya [2], Âdile Sultan [15], Âgâh Semerkandî-i Âmid, Ahmet Âkif
Ahmet I. [7], Ahmet III. [3], Ahmet Remzî [4], Âişe Hanım, Ali Haydar [2], Ali İhsan Rıza [3], Âşık Gazi Hasan [3], Baharzâde Feride Hanım, Bâyezid [4], Cemil [3], Cevrî Çelebi; Cinânî Çelebi, Ebussuûd Efendi, Emetullah Sıdkî [3], Emirî [94], Es'ad Erbilî, Fâik Âli, Faik Memduh Paşa [2], Fâtıma Ânî Hanım, Fatih Sultan Mehmet [2], Fehim-i Cedid; Fehîm-i Kadîm [4], Feride Hanım [3], Ferik Hamdi, Fethîzâde Sa'dullah Said-i Amidî, Feyzî, Fıtnat Hanım, Fuzûlî [3], Habibe Hanım, Hafız Ahmet Paşa, Hâfız Paşa, Hakkı Beyefendi, Hâlet Bey, Halil Nihat, Hamdî-i Âmidî, Hâşim, Hatice İffet [2], Hâzım Bey, Hersekli Ârif Hikmet [2], Hisâlî, Hoca Hayret, Hubbâ Hanım, Hulkî [7], İhsan, İsmail Fedâyî, İsmail Hakkı, İşkodralı Ferid, Kadızâde şeyh Mehmet İlmî, Kâmî-i Âmidî, Kanunî [13], Kâşif, Keçecizâde İzzet Molla, Kemâl Paşa, Kemâlettin [2], Lebîb-i Âmidî, Leskofçalı Gâlib [4], Leylâ Hanım [5], Mahmud Nedim Paşa, Mahmut I. [5], Mahmut II. [2], Mahmut Muzaffer [6], Mehmet Emîrî Çelebi [5], Mehmet Ferit, Mehmet Sıdkı [3], Mehmet Şemsettin [2], Mehmet V., Meşâmî Çelebi, Mihrî Hanım [3], Muallim Nâci, Muhyittin Râif [25], Murat II., Murat III. [10], Murat IV., Mustafa II., Mustafa III., Nâbedîd [3], Nâbî, Nahifî [2], Nâilî-i Kadîm [2], Nâmık Kemâl [9], Nâmî, Nazîm-i Kadîm, Nazmî-i Giridî, Nedim [5], Nedîm-i Kadîm, Nef'î, Nev'izâde Atâyî, Nusretî-i Âmidî, Osman Remzî [11], Ra'dî [4], Reşit Âkif Paşa [9], Rumi Paşa, Sâbit, Sa'dî, Sait Paşa [4], Selim III. [5], Senâyî-i Kadîm, Seyfettin [6], Sıdkî Hanım [2], Sırrî Hanım [4], Süleyman Nazif [7], Sünbülzâde Vehbî, Şa'bân Kâmî-i Âmidî, Şehzâde Sultan Mehmet, Şeref Hanım [3], Şeyh Gâlib [2], Şeyh Osman Şems, Şeyhülislâm Yahya, Tevfîka Nesîbe Hanım, Üsküdarlı Tal'at, Üveysî, Yaşar Şâdî [4], Yavuz Sultan Selim [3], Yenişehirli Avnî [2], Yetîmî, Yusuf Ziya, Zeynep Hanım, Ziyâ Paşa
Dergide çeşitli konularda kaleme alınmış toplam 271 yazı vardır. Bu yazıların bir kısmı tarih bir kısmı da edebiyatla alakalıdır.
Tarihle alakalı yazılar; Osman Gazi, Filistin Meselesi, İlm-i Ensab ve Osmanlı Sultanlarının seyyitliği, kılıç kuşanma merasimi, şehzade düğünleri, Sultan Cem'in doğumu, Dulkadiroğulları ve Osmanlılar, Kars tarihi, sultanların el yazıları, sadrazamlar ve şeyhülislamlar, tuğra geleneği gibi konularda kaleme alınmıştır.
Ali Emirî Efendi, tarih konulu makalelerini, birtakım bilgi yanlışlıklarını düzeltmek, Osmanlı tarihine, padişahlarına ait bilgiler vermek için kaleme almıştır.Bazı makalelerinde İslam tarihine ait bilgiler verir. Padişahlara ait el yazıları ve tuğralardan örnekler sunar. Ayrıca Osmanlıdaki bazı sadrazam ve şeyhülislamların tayin ve azledilme tarihlerini de bu yazılarda kaydeder. O, dergisini Osmanlı tarih ve edebiyatının gelişmesine katkıda bulunmak, bilinmeyen kıymetli eserleri gün yüzüne çıkarmak gibi amaçlara hasretmiştir. Onun dergideki tarih konulu makaleleri de bu amaçlar doğrultusunda kaleme alınmış yazılardır.
Edebiyatla alakalı yazıların büyük çoğunluğunu tenkit yazıları oluşturmaktadır. Ali Emirî, çeşitli konularda Evkaf Nezâreti ile Maârif Nezâreti'ni eleştirmiştir. Burada eski ve kıymetli eserlerin bakımsızlığı, tahrip edilmesi, kıymetli kitapların kaybolması, yabancılara satılması ve Evkaf ile Maârif Nezâreti gibi kurumların bu durumlara kayıtsızlığını dile getirir. Ayrıca tarihî konularda çeşitli makalelerde yer alan bilgi yanlışlıklarını düzeltmek amacıyla da tenkit yazıları kaleme alır. Ali Emirî dergide kendisine yöneltilen eleştirilere de cevap mahiyetinde tenkit yazıları yazar.
Dergide Mehmet Fuat Köprülü ve Mehmet Ali Aynî gibi şahıslara yönelik tenkitler de vardır. Özellikle Mehmet Fuat Köprülü hakkında çok sayıda tenkit yazısının varlığı dikkat çeker. Bu yazılarda Mehmet Fuat Köprülü'nün şeceresi, eğitimi, Darülfünun müderrisliği, eserleri ve eserlerindeki bilgi yanlışlığı, Osmanlı tarih encümeni üyeliği, geleneğe karşı tutumu eleştirilir. Ayrıca Mehmet Fuat Köprülü'nün Ali Emirî hakkında kaleme aldığı tenkit yazılarına verdiği cevapları da dikkati çeken tenkit yazıları arasındadır.
Dergide 57 adet mektup, Millet kütüphanesinin kuruluş süreci ile ilgili yazılar, kitap tanıtımı, biyografiler, hatırat, savaş konulu yazılar, kadınlar üzerine yazılanlar ve Türk ocağının bayram tebriği ile vakıf eserlerinin korunması konusunda ikinci ceza mahkemesinde görüşülen bir dava hakkında kaleme alınan bir yazı yer alır. Ayrıca Divanu Lugâti't-türk'ü nasıl bulduğunu ve satın aldığını da bir yazısında uzun uzun anlatır. Ali Emirî, dergide mektup, mecmua ve zeyl başlıkları altında da bir önceki yazıya devam etmiş veya yeni bir yazıya giriş yapmıştır.
Ali Emirî Efendi, görevli olarak gittiği her yerde araştırmalar yapmış, bilgi ve belgeler toplamıştır. Bunları dergide yayınlamıştır. Dergide İşkodra ve Kırşehir'deki yaptığı araştırmalara yer vermesini bu bağlamda değerlendirmek mümkündür. Tiranlı Hatice Hanım'ın biyografisi ve Kırşehir muhasebecisi iken Hacı Bektaş-ı Veli hakkındaki araştırmaları da bu şekilde dergide yer almıştır.
İlim adamları tarafından yazı gönderildiği takdirde bu yazıların da neşredileceği söylense de dergide çoğunlukla Ali Emirî Efendi'nin kendi yazıları yayınlanmıştır. Dergide farklı bir isim olarak Mehmet Atâ'nın Pertev Paşa üzerine yazdığı makale yer almıştır. Bundan başka "mektup" başlığı altında farklı isimlerin yazıları da dikkat çekmektedir. Bunlar arasında Mehmet Ali Aynî, Yaşar Şâdî, Süleyman Nazif ve İbnülemin Mahmut Kemâl İnal sayılabilir.
Ali Emirî Efendi, Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası’nın kapanmasıyla ilgili olarak şunları anlatır:
31. nüshada, o zaman kazara şeyhülislâm oldu dediği, Mustafa Sabri Efendi aleyhinde Ali Kemâl'e hitaben bir makale yazdığını, bu makalenin sansür heyeti tarafından engellendiğini söyler. Bunun üzerine makalenin bir sureti ile Dâhiliye Nezâreti'ne müracaat eder; ama yazının devamına müsaade alamaz. Bu duruma gücenen Ali Emirî Efendi, dergiyi tatil etmeye karar verir. Böylece 31 sayı çıkan Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası'nın yayını sona erer.
Ali Emirî Efendi, dergiyi kapattıktan sonra, Ali Kemâl tarafından hakkında yazılanlara gazetelerde cevap vermeye çalıştığını; ancak bunların sansür heyeti tarafından engellendiğini ifade eder. Mustafa Sabri ile Ali Kemâl'in tahriki neticesinde kendisi ve Millet Kütüphanesi aleyhinde yazılan yazılara cevap vermek için dergiyi tekrar çıkarmaya karar verir. Bu ikinci seride derginin ismi Tarih ve Edebiyat Mecmuası olarak değişir ("Cevap", TEM, 1/4 (30 Teşrinisani 1338/ Neşri 5 Kânunuevvel 1338), 82).
Derginin yeni yayın döneminin ilk sayısında, sunuş (mukaddime) tarzındaki başlıksız yazısında, derginin mahiyeti hakkında bilgiler verir.
Yeni yayınlanmaya başlayan bu derginin ismi Tarih ve Edebiyat Mecmuası olarak değiştirilmiş olsa da dergiler birbirinin devamı niteliğindedir.
Ali Emirî Efendi, daha önceki Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası'nın çok az basılmasından dolayı, şimdiki sayıları yine birden başlatmak suretiyle mecmuayı yıl 1, sayı 1 şeklinde numaralandırarak yeniden yayımlanmaya devam edeceğini söyler. Derginin hacminin artacağını ve dergide, ayrıbasım olarak "Vesâikü'l-âsâr" adıyla beyitler antolojisinin de neşredileceğini duyurur (Metin için bkz. Erdoğan Çeltik 2009):
"Nihayetinde Vesâikü'l-âsâr ismiyle müessis-i devlet Sultan Osman Han Gazi zamanından şimdiye kadar geçmiş olan hayatta bulunan şuarâ-yı Osmaniyye'nin bazı edebiyatını da kitap şeklinde neşredeceğimden bu mecmuanın hacmi evvelki mecmuanın iki [katı] büyüklüğünde olmak zaruret-i kat'iyye hâlinde bulunmuştur. Zaten evvelki mecmuanın mevcûdu pek az kaldığından yeni baştan bir numaradan itibaren yine şehrî olarak bu mecmuayı neşre başladım." ("(Başlıksız) Mukaddime", TEM, 1/1 (13 Ağustos 1338), 1-2).
Tefrika-i Edebiye başlığı altında 2 forma olarak Vesâikü'l-âsâr adıyla, Türk şairlerinden gazel veya başka eserlerinden birer beyit seçerek tertip edilecek bu eserin, okuyuculara ciltlettirme imkânı sağlamak için, ayrı bir forma hâlinde neşredileceğini söyler ("Tefrika-i Edebiye: Vesâikü'l-âsâr 2. Forma", TEM, 1/4 (30 Teşrinisâni 1338/ Neşri: 5 Kânunuevvel 1338).
Ali Emirî Efendi, Tarih ve Edebiyat Mecmuası'nda, Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası'ndan farklı olarak, ilk sayfada bir içindekiler bölümü hazırlayıp "Mündericat" başlığı altında dergide nelerin yayınlandığını bildirmiştir. Ayrıca derginin iç kapağında bazı kitaplarının fiyat listesini de vermiştir ("Başlıksız", TEM, 1/2 (30 Eylül 1338), 1).
Mevcut kitapların şimdiki fiyatları başlığı altında on üç kitabın o günkü fiyatları belirtilir. Listede yer alan ilk ve son kitapların fiyatları şöyledir:
Levâmiü'l-hamidiyye (25 sene evvel basılmıştır), 35 kuruş.
Tezkire-i Şuarâ-yı Âmid (mücelled bir nüshadır), 60 kuruş.
("(Başlıksız) Mukaddime", TEM, 1/4 (30 Teşrinisâni 1338) Neşri: 5 Kânunuevvel 1338).
Derginin Yayın Hayatının Sona Ermesi Ali Emirî, yayınladığı mecmuadan Maârif Nezâreti ile Şer'iyye Tedkik Meclisi ve genel müdürlüklere ikişer nüsha göndererek ahlâkımızdaki bozuklukları bildirdiğini; ancak Davut Paşa'nın mektupçusu Abdülbaki Fevzi Efendi'nin kendisinin kınandığını varsayarak mahkemeye başvurduğunu söyler. Bu sebeple mahkeme dışında hiçbir şeyle ilgilenemediğini, derginin yayın tarihi ile mahkeme günü çakıştığı için dergiyi geç çıkarmak zorunda kaldığını belirtir. Hatta dergiyi çıkaramayabileceğini ifade eder ("Mecmua", TEM, 1/4 (30 Teşrinisani 1338/ Neşri 5 Kânunuevvel 1338), 79-80).
Derginin normal yayın tarihi, her ayın son günüdür; ancak söz konusu sebepten dolayı son nüshaların yayın tarihi birer hafta gecikmekte ve dergi bir sonraki ayın ilk haftası yayınlanabilmektedir. Nitekim dergi 5. sayıdan sonra kapanmıştır.
Osmanlı Tarih ve Edebiyat ile Tarih ve Edebiyat Mecmuaları toplam otuz altı sayı olmak üzere iki buçuk yıl gibi kısa bir süre yayın hayatında yer almıştır. Birinci seri ilk yılında 16, ikinci yılında 32 ve üçüncü yılında ise 48 sayfa olmak üzere toplam 956, ikinci seri ise 100 sayfa olmak üzere toplam 1056 sayfa ile hacimli bir yayın olmuştur.
Dergide çeşitli konularda kaleme alınmış toplam 630 yazı tespit edilmiştir. Bunlardan 359 tanesi şiir, 271 tanesi nesir şeklinde kaleme alınmıştır.
Dergide toplam 359 şiir yayınlanmıştır. Yayınlanan şiirlerin büyük bir bölümü divan şiiri tarzındadır. Şiirlerden 112 tanesi naziredir. Ali Emirî dergiye şiir gönderen gençleri teşvik etmek istemiş, bu amaçla onların şiirlerini dergide yayınlamış, nazire geleneğini sürdürmelerini sağlamak istemiştir. Böylece dergi etrafında edebî bir atmosfer oluşturmuştur.
Ali Emirî'nin tarihî konularda kaleme aldığı yazılar birtakım bilgi yanlışlarını düzeltmek ve bu alandaki engin bilgisini ortaya koymak içindir.
Derginin edebiyat tarihimizde tenkit açısından önemli bir yeri vardır. Ali Emirî, Maârif ve Evkaf gibi hem kurumlara hem de kişilere yönelik tenkitlerde bulunmuştur. Bireylere yönelik tenkitlerin başında M. Fuat Köprülü için yazılanlar yer almıştır.
Ali Emirî'nin dergiyi çıkarma amaçlarından birisi, eski edebî ve tarihî eserleri ortaya çıkarmak ve yeni araştırmacılara kaynak sunmaktır. Bu amaca yönelik olarak burada önemli yazılar, belgeler, Osmanlı padişahları, sadrazamları, şeyhülislâmları, şehzâdeleri, padişah tuğraları, kılıç kuşanma merasimi gibi konulara değinerek gerek tarihî gerekse kültürel hayatımıza ışık tutmuştur.
Söz konusu mecmualar, hem Ali Emirî ve eserleri üzerinde yapılacak araştırmalar hem de Fuat Köprülü ile ilgili çalışmalara kaynaklık etmektedir. Ayrıca dönemin basın-yayın hayatını ve edebî atmosferini araştırmak isteyenlerin başvuracağı önemli kaynaklar arasındadır.

KAYNAKÇA
Ali Emirî, Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası, İstanbul 1334-1336.
Ali Emirî, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, İstanbul 1338.
Ali Emirî (1335): "Müessis-i Devlet-i Aliye Osman Gazi Hazretlerinin Taklîd-i Seyf Merasimi", OTEM, 2/20.
BEYSANOĞLU, Şevket (1960): Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları, İstanbul, C. II, s. 139-174.
BEYSANOĞLU, Şevket (1984): "Ali Emirî Efendi'yi Anarken", Ziya Gökalp Dergisi, C. 6, S. 33 (Ocak-Mart), s. 3-12, 95-96.
BİLGE, Rıfat (1945): "Bildiklerim (Divanu Lügati't-Türk ve Emirî Efendi)", Yeni Sabah Gazetesi, (30 Eylül 1945; 4, 7, 11, 18 Ekim 1945).
CUNBUR, Müjgân (1990): "Ali Emirî Efendi, Kütüphanesi ve Çıkardığı Mecmua", Erdem, C. 6, S.16, s. 239-251.
ERASLAN, Kemal (1990): "Ali Emirî", Erdem, C. 6, S.16, s. 235-237.
ERDOĞAN ÇELTİK, Seher (2007): Ali Emirî'nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası Üzerine Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
ERDOĞAN ÇELTİK, Seher (2009): "Ali Emirî'nin Vesâikü'l-âsâr'ı", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, (Güz), S. 51, s. 259-273.
ERDOĞAN ÇELTİK, Seher (2010): "Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuasında Şiir", Pedagojik Bilimlerin Güncel Konuları (Teori ve Uygulama) Makaleler Kitabı, Sterlitamak Devlet Pedagoji Akademisi ve Gazi Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Yayını, Sterlitamak-Ankara.
ERGUN, Sadettin Nüzhet (1944): Türk Şairleri, Burhanettin Erenler Matbaası, İstanbul, C. I, s. 1251-1256.
İNAL, İbnülemin Mahmud Kemâl (1999): "Emirî Efendi", Son Asır Türk Şairleri (Kemâlü'ş-şuarâ), Haz. Müjgân Cunbur, AKM Yayınları, Ankara.
KARATEKE, Hakan T. (1995): İşkodra Şairleri ve Ali Emirî'nin Diğer Eserleri, Enderun Kitabevi, İstanbul.
ÖZKIRIMLI, Atilla (1982): "Ali Emirî Efendi", Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. I, s. 95-96.
TAYŞİ, Serhan (1989): "Ali Emirî Efendi", İslam Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul 1989, 390-391.
TEVFİKOĞLU, Muhtar (1989): Ali Emirî Efendi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara.

Alıntı: Seher ERDOĞAN ÇELTİK:
Ali Emirî'nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/1 Winter 2013


1 Sene 1

Aded 1

31 Mart 1334


2 Sene 1

Aded 2

30 Nisan 1334


3 Sene 1

Aded 3

31 Mayıs 1334


4 Sene 1

Aded 4

30 Haziran 1334


5 Sene 1

Aded 5

31 Temmuz 1334


6 Sene 1

Aded 6

31 Ağustos 1334


7 Sene 1

Aded 7

30 Eylül 1334


8 Sene 1

Aded 8

31 Teşrinievvel 1334


9 Sene 1

Aded 9

30 Teşrinisani 1334


10 Sene 1

Aded 10

31 Kanunuevvel 1334


11 Sene 1

Aded 11

31 Kanunusani 1335


12 Sene 1

Aded 12

28 Şubat 1335


13 Sene 2

Aded 13

31 Mart 1335


Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 2     Aded 13     31 Mart 1335     32 sayfa (223 - 254. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


İfade-i Mahsûsa223
Sultan Bâyezîd Han-ı Sânî Hazretlerinin Bir Gazel-i Şâhâneleri224
Kanunî Sultan Süleyman Han Hazretlerinin Nazîre-i Şâhâneleri224-225
Sultan Ahmed Han-ı Evvel Hazretlerinin Nazîre-i Hüsrevâneleri225
Kanunî Sultan Süleyman Han Hazretlerinin Mahdûm-ı Şehriyârları Şehzâde Bâyezid'in Nazîresi226
Kanunî Sultan Süleyman Han Hazretlerinin Muhâdim-i Şâhânelerinden Şehzâde Sultan Mehmet'in Nazîresi226-227
Yine Selâtîn-i Osmaniye'nin Bu Vezin ve Kafiyede Redif-i Diğer Üzere Daha Bazı Âsâr-ı Şâhâneleri Vardır ve Ezcümle Kanunî Sultan Süleyman Han Hazretlerinin Şu Gazel-i Şehriyârları Bu Üslûbdandır227
Sultan Mustafa Hân-ı Sânî Hazretleri [Beyit]227
Dünyada En Büyük Adamlar Kimlerdir ve Kudüs-i Şerif ve Filistin'in Netice-i İstiklâli Hakkında Bir Mütâlaa228-238
Güfte-i Üveysî der-Ahvâl-i Zamân238-240
Teşrîh-i Ahvâl [Mehmet Şemsettin, Şiir]241-246
Nezâir ve Şâir Gazeller: Gazel-i Fuzûlî246
Nazîre-i Nâmık Kemâl Bey247
Nazîre-i Muhyittin247
Nazîre-i Emîrî-i Hakîr248
Diğer Nezâir [Muallim Nâcî]249
Nazîre-i Muhyittin249-250
Gazel-i Kâşif250
Nazîre-i Seyfî250-251
Geçen Nüshada Mevcut 'Çok Ne Var' Gazellerine Nazîreler: Nazîre-i Muhyittin251
Nazîre-i Emirî-i Fakir251-252
Gazel [Emirî]252-253
Bahar Münasebetiyle Bir Nazm [Emirî]253-254
14 Sene 2

Aded 14

30 Nisan 1335


Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 2     Aded 14     30 Nisan 1335     32 sayfa (255 - 286. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Kanunî Sultan Süleyman Han Hazretlerinin Gazel-i Mülûkâneleri255
Zühre-i Zehrâ-yı Âsumân-ı Belâgat Âdile Sultan Hazretlerinin Nazîre-i Üstâdâneleri256-257
Kanunî Sultan Süleyman Han Hazretlerinin Diğer Gazel-i Şâhâneleri256-257
Bu Gazel-i Süleymaniye Dahi Âdile Sultan Hazretlerinin Nazîre-i Belîgâneleri257-258
Hâtırât: Yâd-ı Mâzî Vesîle-i Rahmettir
Fâzıl-ı İrfan-âşinâ Maden Mutasarrıfı Rumi Paşa Hazretlerinin Mektubu260
Edîb-i Fezâil-pîrâ Diyarbakırlı Sait Paşa Hazretlerinin Cevabı261
Rumi Paşa'nın Mektubunda Melfûf Bulunan 16 Gazelin Birisi Ma'mûretü'l-azîz Mutasarrıfı Abdülnâfi' Efendi'ye Nazîre Olarak 'Saklar' Kafiyesindeydi. Merhum Abdülnâfi' Efendi'nin Gazeli Şudur261-262
Rumi Paşa Hazretlerinin Gönderdikleri Nazîre262
Sait Paşa Hazretlerinin İnsâd u İb'âs Buyurdukları Nazîre263
Nazîre-i Fakir [Emirî]263-264
Aynen Mektup [Hüseyin Nâmık]265-266
Mecmua265-267
Edebiyat/ Nezâir/ Heyet-i Âyân Âzâsı İhtirâmından Vezir-i Hamiyet-mend Fâzıl-ı Ercümend-mend Resit Âkif Paşa Hazretlerinin Bir Gazel-i Hakâyık-ı İhtivâları268
Nazîre [Emirî]268-269
Tahmis [Emirî]269-270
Yenikapı Mevlevîhane Şeyhi Muhteremi Fâzıl-ı Kerâmet-pîrâ Abdülbâki Efendi Hazretlerinin Edebiyât-ı Umumiye Mecmuasının 25. Nüshasındaki Gazel-i Fakirâneme Nazîre-i Berceste-edâları271
Müşârunileyhin Yine Edebiyât-ı Umumiye Mecmuasıyla Neşrolunan Diger Gazel-i Âcizâneme Lütfen İnşad Buyurdukları Nazîre-i Güzîde [Abdülbâkî]272
Gazel [Emirî]273
12 ve 13 Numaradaki 'Çok Ne Var' Gazellerine Nazîre [Yaşar Şâdî]274
Muhyittin Beyefendi'nin İkinci Nazîreleri274-275
Nazîre [Mehmet Şemsettin]275
Aynen Mektup [Ferik Hamdi]276
Nazîre [Ferik Hamdi]276-277
Gazel [Emirî]277
Sultan Murad-ı Râbi' Hazretlerinin Gayet Mu'tekid Oldukları Fuzalâ-yı Meşâyıhdan "İlmî" Mahlas Kadızâde Şeyh Mehmet Efendi Merhum Tarafından 1040 Hududunda Ahvâl-i âlem Hakkında Takdim Edilen ve Hakan-ı Müşarunileyh Hazretleri Canibinden Telakkî-i bi'lkabul Buyrulan Tarihî Kaside-i Hamiyet-pîrâdır (Nevverallahu merkadehümâ)278-282
Üstâd-ı Muhterem Ali Emirî Efendi Hazretlerine [Sabit Bey]282-286
15 Sene 2

Aded 15

31 Mayıs 1335


Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 2     Aded 15     31 Mayıs 1335     32 sayfa (287 - 318. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin Terci-bend-i Şâhâneleri287-288
Sultan Bâyezîd Han-ı Velî Hazretlerinin Terci-bend-i Mülûkâneleri289-290
Kanunî Sultan Süleyman Han Hazretlerinin Terci-bend-i Şâhâneleri290-291
Âdile Sultan Hazretlerinin Şehzâde Mahmut Celâlettin Efendi Hazretlerinin Vefatına Terci-bent Sûretli Mersiye-i Sultâniyeleri291-292
Fatih Sultan Mehmet Han ve Mahdum-ı Âlîleri Sultan Bâyezid-i Velî Hazetâtının Asr-ı Şâhânelerinden Zeynep Hanımın Gazel-i Belîgâneleri293
Meşâhir-i Nisvân-ı Şâirândan Diyarbakırlı Sırrî Hanım'ın Tahmisi293-294
Sâire-i Meşhûre Leylâ Hanım'ın Bu Zarif Neşidesi…295-296
Sûret-i Mektup [Süleyman Nazif]296-299
Yine Halis Efendi'nin Ketm ü İzâa-i Kütüb Meselesi299-300
Sûret-i Mektup300-303
Tarihî Manzumeler [Koşma]303-304
Diğer [Gazel]304-305
Diğer Kıta305
Diğer Gazel [Hisâlî]305
Nezâir: Gazel [Faik Memduh Paşa]306
Yaşar Şâdî Bey'in Nazîresi306-307
Muhyittin Beyefendi'nin Nazîresi307-308
Nazîresi [Emirî]308
Diğer Nezâir: Lebîb-i Âmidî309
Nazîre [Adanalı Ziya]310
Nazîre [Muhyittin]310-311
Nazîre [İşkodralı Ferid]310-311
Diğer Gazel [Emirî]312
Âsâr-ı Nezîhâneleri Şâyetse-i Takdir Olan Yusuf Ziya Bey'in Millet Kütüphanesi'nde Bu Âcizi Bulamayarak rticâlen bi't-tahrir Bıraktıkları Kıt'a312
Cevabım [Emirî]312
Kıblelizâde Fuad Bey'in 'Selim-i Sâlis ve Napolyon' İsmindeki Kitabı, Yazdığı Sair Kitaplar Gibi Hakikate Gayr-ı Muvâfık ve Âdetâ Hayâlî Bir Sûrette Tercüme Etmiş Olması Hakkında Edîb-i Muktedir Selim Sabit Beyefendi'nin Tetkikâtı313-318
16 Sene 2

Aded 16

30 Haziran 1335


Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 2     Aded 16     30 Haziran 1335     32 sayfa (319 - 350. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Sultan Mustafa-yı Sâlis Hazretlerinin Hırka-i Saadet Daire-i Füyûzât-ı Fâhiresinde Mutazarrıât ve Belîgâne Bir Münâcât-ı Mülûkâneleri319-321
Cennet-mekân Sultan Mahmûd Han-ı Sânî Hazretlerinin 1235 Senesinde Ravza-i Mutahhara-i Hazret-i Risâlet-penâhîye Takdim Eyledikleri Murassa' Şamdân Münasebetiyle İnsâd Eyledikleri İstimdâd-kârâne ve Mutazarrıâne Na't-ı Şâhâneleri321-322
Melîke-i Kişver-i Belâgat Âdile Sultan binti Sultan Mahmud Hân-ı Sânî Hazretlerinin Hâk-i Pây-i Risâlet-penâhîye Arz-ı Hâl-i İffet-penâhîleri322-323
Na't-ı Şerîf-i Nâbî Tahmis-i Nazmî-i Giridî323-324
Osmanlı Şairlerinin Eş'ârı: Macaristan'ın Şâirât-ı Kadîme-i Osmaniyyesinden Âişe Hanım'ın Gazel-i Belîgâne ve Rindâneleri325
Şâire-i Kadîme-i Osmaniyyeden Sâhib-divan Fâtıma Ânî Hanım'ın Gazeli326
Gazel-i Fıtnat Hanım327
Nazîre-i Leylâ Hanım327
Gazel-i Şeref Hanım Redif-i Diğer328
Diğer Gazel-i Şeref Hanım328
Diyarbakırlı Sırrî Hanım'ın Büyük Kardeşleri Hatice İffet Hanım'ın Gazeli329
Diyarbakırlı Sırrî Hanım'ın Terci-bendi329-331
Maârif Nezâret-i Celilesine331-334
Nezâir: Gazel-i Emîrî-i Âmidî Cedd-i Kebîr-i Fakir334-335
Nazîre-i Nusretî-i Âmidî335
Nazîre-i Şa'bân Kâmî-i Âmidî Emmi-i Kebîr-i Fakir336
Ceddimiz Mehmet Emirî Çelebi'nin Bâlâdaki Tahrir Olunan Gazeline Nûr-ı Uyûnum Bağdad Vâlî-i Esbakı Süleyman Nazif ve Diyarbakır Vâlî-i Lâhıkı Fâik Âli Beylerin Cedd-i A'lâları ve Sark Seraskeri Salih Pasanın Divan Efendisi Eâzım-ı Hânedân-ı Memleketten Edîb-i Lebîb Merhum Süleyman Nazif Efendi'nin Bundan Bir Asır Evvel Vâki' Olan Tahmis-i Nefîs ü Selîsleridir336-337
Müşarunileyh Süleyman Nazif Efendi'nin Mahdumu Fâzıl-ı bî-müdânî Diyarbakırlı Sait Paşa Merhumun Gazeli337-338
Nazîre-i Gazel [Emirî]338-339
Diğer Nezâir / Nazîre, Gazel [Süleyman Nazif]339-340
Edîb-i Nev-üslûb Muhyittin Beyefendi'nin Nazîreleri340
Diğer Nezâir/ Gazel [Süleyman Nazif]341
Nazîre-i Emirî-i Fakir341-342
Nazîre-i Muhyittin342-343
Diğer Nezâir/ Gazel [Emirî]343-344
Şeyhülislâm-ı Meşhur Merhum Ebussuûd Efendi Hazretleri Ahfâdından Vahdetîzâde Suûdî Beyefendi'nin Üstâdâne Nevâzişkârâne Nazîreleri344-345
Gazel-i Cevrî Çelebi345-346
Gazel-i Nâilî-i Kadîm346-347
Kıta-i Nef'î-i Mu'ciz-beyân347
Gazel [Mehmet Ferit]347-348
Tarihî Bazı Mâlûmât348-350
17 Sene 2

Aded 17

31 Temmuz 1335


Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 2     Aded 17     31 Temmuz 1335     32 sayfa (351 - 382. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Her Biri Bir Cihân-penâh-ı Adl ü İrfân Olan Selâtîn-i Muazzama-i Osmaniye'den Şehriyâr-ı Kişver-i Maânî Sultan Murâd Han-ı Sâlis Hazretlerinin Bir Gazel-i Beliğ-i Şâhâneleri351-352
Yine Sultan-ı Müşârünileyh [III. Murat] Hazretlerinin Gazeli353
Yine Sultan-ı Müşârünileyh [III. Murat]'in353
Yine Sultan-ı Müşârünileyh [III. Murat]'in354
Yine Sultan-ı Müşârünileyh [III. Murat]'in354
Yine Sultan-ı Müşârünileyh [III. Murat]'in Bir Muhammes-i bî-nazîr-i Şâhâneleri355
Şehsüvâr-ı Meydân-ı Belâgat Âdile Sultan Hazretlerinin Gazel-i Mutasavvıfâneleri356
Yine Müşârunileyh Âdile Sultan Hazretlerinin356-357
Yine Müşârunileyh Âdile Sultan Hazretlerinin Fezâil-i Âl-i Osman Hakkında357-358
Emetullah Sıdkî Hanım: Na't-ı Şerif358
Şâire-i Müşârünileyhâ Sıdkî Hanım'ın Kenzü'l-envâr'ından358-359
Şâire-i Müşârünileyhâ Sıdkî Hanım'ın Mecmau'l-ahyâr'ından358-359
Pederi Kâmetîzâde Mehmet Efendinin Vefâtına Söyledigi Tarih [Emetullah Sıdkî]359
Mürşitleri Şeyh Himmet Efendinin Vefâtına Söyledigi Tarih [Emetullah Sıdkî]360
Gazel-i Tevfîka Nesîbe Hanım360
Nesîbâ Hanım'ın Bâlâdaki Gazelini Şâire-i Meşhûre Leylâ Hanım'ın Tahmisi360-361
Gazel-i Feride Hanım362
Şaire-i Edîbe Şeref Hanım Tarafından Zeynep Hanım'ın Gazelinin Tahmisi362-363
İsbât-ı Müddeâ İçin Tahrîf-i Vesâik363-368
Mecmua368
Gazel-i bî-nazîr-i Nedîm-i Kadîm369
Nazîre-i Nedîm-i Meşhur369
Nedîm-i Kadîm'in Bâlâda Geçen Gazelinin Nedim-i Meşhûr Tarafından Taştîri370-371
Ceddimiz Mehmet Emîrî Çelebi'nin Gazeli372
Nazîre-i Şeyh Es'ad Gâlib-i Mevlevî372-373
Nâmık Kemâl Bey'in Gazeli373
Dâhiliye Nâzır-ı Esbakı Fâik Memduh Paşa Hazretleri'nin Nazîresi374
Fâik Memduh Paşa Hazretleri'nin Bâlâdaki Gazelinin Tahmisi [Emirî]375-376
Gazel [Süleyman Nazif]376-377
Nazîre [Muhyittin]378
Nazîre-i Emirî378-379
14. Nüshadaki "Arar" Gazellerine Nazîre [Muhyittin]379
Diger Nazîre İsmail Hakkı]380
Geçen Nüshadaki Gazelimize Nazîre [Muhyittin]380-381
950 Hudûdunda Yazılan Bir Mecmuada Varsagı Ser-levhası Tahtında Şu Manzume381-382
18 Sene 2

Aded 18

31 Ağustos 1335


Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 2     Aded 18     31 Ağustos 1335     32 sayfa (383 - 414. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Sultan Ahmet Han-ı Evvel Hazretlerinin Tarihî Bir Gazel-i Şâhâneleri383-384
Yine Müşârünileyh Sultan Ahmet Han-ı Evvel Hazretlerinin Tarihî Diğer Bir Gazel-i Şâhâneleri384
Sultan Ahmet Han-ı Evvel Hazretlerinin Tarihî Diğer Hamiyet-pîrâ Bir Gazeli385
Yine Hakan-ı Müşârünileyh Sultan Ahmet Han-ı Evvel Hazretlerinin Pederleri Eğri Fatihi Sultan Mehmed-i Sâlis Hazretlerinin İrtihâllerinden Müteessiren İnşâd-ı Hümâyûn Buyurdukları Mersiye-gûne Gazel-i Beliğ-i Şâhâneleri385-386
Cennet-mekân Sultan Abdülmecit Han Hazretlerinin Sultanları Hakkında Âdile Sultan Hazretlerinin Mersiye-gûne Kıta-i Garrâları386
Âdile Sultanın Zevc-i Muhteremi Mehmet Ali Paşa'nın Diğer Zevcesinden Mütevellid Damad-ı Şehriyârî Ethem Paşa Merhum Hakkında Mersiye-gûne Kıta-i Te'sîr-edâları387
Sultan Selim-i Sânî ve Sultan Murad-ı Sâlis Asr-ı Şâhâneleri Şairelerinden Hubbâ Hanım'ın Murassa Gazel-i Ârifâneleri388
Diyarbakırlı Merhume Hatice İffet Hanım'ın Gazeli388
Diyarbakırlı Sırrî Hanım'ın [Gazeli]389
Şair-i Meşhûr Nef'î'nin Bir Mektubu390-391
Leskofçalı Gâlib Bey'in Gazeli391-392
Maârif Nezâreti Mektubî Esbakı Merhum Hâlet Bey'in Nazîresi392-393
Nazîre [Muhyittin]393
Fâzıl-ı Hamiyet-şemâil Reşit Âkif Paşa Hazretlerinin Bir Gazel-i Belâgat-pîrâları394
Merhum Hersekli Ârif Hikmet Bey'in Nazîresi394-395
Edib-i Müstesnâ Süleyman Nazif Beyefendi Hazretlerinin 7. Nüshadaki Gazellere Nazîre-i Belâgat-pîrâları396
Sadr-ı Esbak Mahmud Nedim Paşa Merhumun Gazeli396-397
Dâhiliye Nâzır-ı Esbakı Fâik Memduh Paşa Hazretlerinin Gazeli397
Diğer Nezâir/ Gazel [Emirî]398
Nazîre: Gazel [Ali İhsan Rıza]398-399
Cenâb-ı Fuzulî'ye Nazîre [Muhyittin]399-400
Nazîre [Emirî]400
Müstezâd [Emirî]400-401
Nazîre [Kemâleddin]401
13. Nüshada Mevcut 'sana' Gazellerine Nazîre [Emirî]402
Aynen Mektup [İrfan]402-405
Tevil Götürmez!405-406
Tarîk Gazetesi'nin 3 Ağustos 1335 Tarihli ve 13 Numaralı Nüshasından: Tarihî Vesikalar Etrafında405-407
Vakit Gazetesi'nin 8 Ağustos 1335 Tarihli Nüshasından: Tarihî Vesikaları Tahrif Meselesi407-412
Dârülfünûn Şerh-i Mütûn Müderrisliği İntihâbı412-414
Teşekkür414
19 Sene 2

Aded 19

30 Eylül 1335


20 Sene 2

Aded 20

31 Teşrinievvel 1335


21 Sene 2

Aded 21

30 Teşrinisani 1335


Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 2     Aded 21     30 Teşrinisani 1335     32 sayfa (483 - 514. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Sultan-ı Tahtgâh-ı Belâgat Sultan Murad Han-ı Sâlis Hazretlerinin Na't-ı Şerif-i Şâhâneleri483
Yine Sultan-ı Müşârunileyh [III. Murat] Hazretlerinin Gazel-i Muhakkıkâne ve Belîgâneleri484
Yine Sultan-ı Müşârunileyhin [III. Murat] Gazel-i Mülûkâne ve Âlimâneleri484
Diğer Gazeli-i Pâdişâhâneleri [III. Murat]485
Diğer Gazel-i Belîgâneleri [III. Murat]485
Yine Sultan-ı Müşârünileyh [III. Murat] Hazretlerinin Gazel-i Belîğ-i Hüsrevâneleri486
Selâtîn-i İzâm-ı Osmaniye'nin Millet Kütüphanesi'nde Yazma olarak Mevcut Bulunan Enâfis-i Âsâr-ı Şâhâneleri486-487
Osmanlı Mefâhir-i Tarihiyyesinde Şeref-bahşâ Bir İzdivac-ı Müteyemmin486-487
İbni Kemâl Hazretlerinin Sûr-ı Pür-sürûr-ı Hıtân u İzdivâc Hakkındaki Makaleleri489-492
Âsâr-ı Muhallede-i Evkâfın Ahvâl-i Pür-melâli Hakkında İkinci Defa Olarak Huzûr-ı Fehâmet-nüşûr Cenâb-ı Sadâret-i Uzmâya 20 Gün Mukaddem Takdim Eylediğim Vicdannâme Sûretidir492-494
Zeyl-i Mecmua494-498
Aynen [Ahmet Refik'in Mektubu]498
Cenâb-ı Emirî499-500
Teşekkür500-502
Şeyhûhat: Vazife-i Sakîle502-505
Bu Gazeli Tamam 40 Sene Evvelki Vakit ve Hâliyle İcabına Göre Müteessirâne Bir Hayretle İnşâd Etmiştim [Emirî]505-506
Şair Nedim'in Ta'lik Hattıyla Matbû Meşhur Divanında Mevcut Olmayan Gazelinden507
Diğer Gazel [Nedim]507-508
Fatih Sultan Mehmet Han ve Sultan Bâyezid Han-ı Vevlî Hazerâtının Zaman-ı Şâhâneleri Şairelerinden Mihrî Hanım507
Şâire-i Müşârünileyhâ Mihrî Hanım'ın Diğer Gazeli509
Şâire-i Müşârünileyhâ Mihrî Hanım'ın Diğer Gazeli509-510
Şâire-i Meşhûre Leylâ Hanım510
Kastamonulu Baharzâde Feride Hanım'ın Gazeli511
Feride Hanım'ın Diğer Gazeli: Bu Dahi Leylâ Hanım'a Nazîre511-512
Feride Hanım'ın Diğer Gazeli512
Merhum Hersekli Ali Paşa Kerîmesi Habibe Hanım'ın Gazeli512-513
Gazel-i Nâbî-i Üstâd513
Noktasız Gazel [Emirî]514
22 Sene 2

Aded 22

31 Kanunuevvel 1335


23 Sene 2

Aded 23

31 Kanunusani 1336


24 Sene 2

Aded 24

28 Şubat 1336


25 Sene 3

Aded 25

31 Mart 1336


Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 3     Aded 25     31 Mart 1336     48 sayfa (613 - 660. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


İfâde-i Mahsûsa613-616
Firdevs-âşiyân Sultan Ahmet Han-ı Sâlis Hazretlerinindir616
Yine Sultan-ı Müşârunileyh Hazretlerinin [III. Ahmet] Nutk-ı Eser-i Şâhâneleri616-617
Sultan-ı Müşârunileyh Hazretlerinin [III. Ahmet] Diğer Gazel-i Pâdişâhâne ve Belîgâneleri617
III. Ahmet'in Nasihati617-619
Fatih Sultan Mehmet Han Gazi Hazretlerinin Nefs-i Nefîs-i Hümâyûnları İçin Yazdırıp Mütâlaa Buyurdukları Kitaplar: Dördüncü Kitap619-627
Topkapı Müze-i Hümâyûn Müdür-i Âlîsi Fazıl-ı Muhterem Halil Beyefendi Hazretleri Tarafından Vârid Olmuştur627-628
Cevabı628-632
Harbiye Nezâret-i Celîlesi Mektubî-i Sâbıkı Fazıl-ı Muhterem Müdekkik-i Etem Ali Rıza Beyefendi Hazretlerinden Vârid Olmuştur632-635
Cevabı635-649
Edebiyat: Fâzıl-ı Vüzerâdan ve Ayân-ı Âzâ-yı Fehâmından Reşit Âkif Paşa Hazretlerinin Vaktiyle İnşad Buyurdukları Gazel-i Hamiyet-mendâne ve Vezîrâneleri649
Reşit Âkif Paşa Hazretlerinin Bâlâdaki Gazel-i bî-nazîrlerinin Tahmisi [Emirî]650-651
Vezîr-i Müşârünileyh [Reşit Âkif Paşa] Hazretlerinin Gazel-i Âlîlerinin Tanziri [Emirî]651-653
21. Nüshadaki Gazellere Nazîre [Hâzım Bey]653
18. Nüshadaki Gazellere Nazîre [Muhyittin Râif]654
Gazel [Mehmet Sıdkî]654-655
Tafsîli ve Bazı Âsâr-ı Güzîdesi 23. Nüshada Mürûr Eden Üstâd-ı Belâgat Urfalı Remzî Bey Tarafından Vârid Olan Âsâr-ı Nezîhânenin Mâba'di: 3. Tahmis Olmak Üzere Yine 4. Nüshanın Nezâir Kısmındaki 2. Gazelimizin Tahmisi655-656
4. Tahmis Olmak Üzere Mecmuamızın 5. Nüshasındaki Gazelimizin ber-Sâbık-ı Üstâdâne Tahmisi [Osman Remzî]657-658
Yine 5. Nüshasında Olan Diğer Gazelimizin Tahmisi [Osman Remzî]658-660
Mecmua660
26 Sene 3

Aded 26

30 Nisan 1336


Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 3     Aded 26     30 Nisan 1336     48 sayfa (661 - 708. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Sultan Mahmut Han-ı Evvel Hazretlerinin Gazel-i Şâhâne ve Belîgâneleri661-662
Diğer Gazel-i Şâhâneleri [I. Mahmut]662
Diğer [Gazel: I. Mahmut]662
Kıta [I. Mahmut]663
Matla [I. Mahmut]663
Mektup [Ali Rıza Bey]663-664
Cevabı [Ali Rıza Bey'e]664-674
Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti674-675
Meclis-i Mebûsân Birinci Riyâset-i Celilesi675-676
Dâhiliye Nâzır-ı Esbakı Memduh Paşa Hazretlerine Yazılan Bir İstirham-nâme678-679
Gelen Cevap679-680
Mecmua680-682
Büyük Bir Ziya': Reşit Paşa Hazretlerinin Vefat-ı Te'sîr-âmizîleri683-687
Ali Emîrî Efendi'nin Nazargâh-ı Nezih Üstâd-ı Ekremîlerine687-688
Reşit Âkif Paşa Merhum'un Defter-i Hâtırâta Yazdıkları İbare689
Edebiyat/Gazeller Nazîreler: Reşit Âkif Paşa Merhum'un Gazeli689
Nazîre-i Muhyittin Râif690-691
Nazîre-i Mahmut Muzaffer691-692
Diğer Nezâir: Gazel-i Cenâb-ı Fuzûlî692
Nazîre: Şeyhülislâm Yahya693
Nazîre: Nev'izâde Atâyî693
Nazîre: Mahmut Muzaffer694
Nazîre: Seyfî694-695
Nazîre: Emirî, Câmiü'l-hurûf695-696
Gazel [Mahmut Muzaffer]696
Diğer Gazel [Mahmut Muzaffer]696-697
Diğer Nezâir: Gazel-i Nâmık Kemâl Bey]697-698
Nazîre-i Hulkî698
Diğer Nezâir: Gazel-i Emîrî-i Hakir698-699
Nazîre-i Hulkî699
Urfa'dan Gelen Nefis ve Beliğ Tahmislerden (Mâba'd) 7. Nüshadaki Gazelimizin Tahmisi [Osman Remzî]699-701
Yine 7. Nüshadaki Diğer Gazelimizin Tahmisi [Osman Remzî]702-703
Mektup703-705
Mecmua705-706
Pertev Paşa706-708
Tashihat708
27 Sene 3

Aded 27

31 Mayıs 1336


Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 3     Aded 27     31 Mayıs 1336     56 sayfa (709 - 764. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Sultan Ahmet Han-ı Evvel Hazretlerinin Nutk-ı Şâhâneleri: Ramazan-ı Mübârek Hakkında709
Nazîre: Sadr-ı A'zam Hâfız Paşa710
Bir Tarih-i Bedâyi'-pesend [İstatistik Müdürü Cemil]710
Mektup710-712
Mecmua710-712
Sâbit Merhumun Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa Hakkındaki Meşhur Ramazaniyyesi718-724
Sünbülzâde Vehbî'nin Sâbit'e Nazîre Olan Ramazaniyyesinin Baş Tarafı724-726
Fethîzâde Sa'dullah Sait-i Amidî'nin Ramazaniyyesi'nden726-727
Mektup727-728
Târîh-i İrtihâl-i Reşit Âkif Paşa [Ahmet Remzî]728-729
Diğer Tarih [İstatistik Müdürü Cemil]729
Diğer Tarih [Hâşim]729-730
Edebiyat: Gazeller Nazîreler [Üsküdarlı Tal'at]730
Gazel-i Emîrî-i Fakîr731
Reşit Âkif Paşa Merhumun Gazel-i Ra'nâları731-732
Nazîre-i Emîrî-i Fakîr732-733
Tahmis-i Emîrî-i Fakîr733-734
Yaşar Şâdî Bey'in Tahmis-i Üstâdâneleri734-736
Reşit Âkif Paşa Merhumun 'Benzedirim' Redifli Gazellerine Nazîre [Ahmet Remzî]736-737
Gazel-i Seyyid Mehmet Emîrî Çelebi Cedd-i Câmiü'l-hurûf737
Nazîre-i Muallim Muhyittin737-738
Nazîre-i Emîrî-i Fakîr738-739
Gazel-i Emîrî Câmiü'l-hurûf739-740
Nazîre-i Muallim Muhyittin Râif740
Diğer Nezâir: Gazel-i Emîrî Câmiü'l-hurûf740-741
Nazîre-i Muallim Muhyittin Râif741
Diğer Nezâir: Gazel-i Emirî Câmiü'l-hurûf742
Nazîre: Muallim Muhyittin Râif742-743
Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin Nedim ve Şair-i Meşhuru Veliyyüddinzâde Ahmet Paşa'nın Biraderleri Hafidi ve Damad-ı Şehriyârî Sadrazam Rüstem Paşa Kethüdası Mustafa Ağazâde Zuamâdan Konyalı Mesâmî Çelebi'nin Kadîm Bir Mecmuada Görülen Tercî-bendi743-745
Yahyâ Kemâl Bey'in Gazelini Tahmis [Mahmut Muzaffer]745-746
Urfa'dan Gelen Selis Tahmislerden Mâba'd: 12. Nüshadaki Gazelimizin Tahmisi [Osman Remzî]746-748
Şair-i Mâder-zâd Halil Nihat Beyefendi Tarafından Vârid Olan Mektup748-753
Mecmua753-759
Geçen Nüshadan İtibaren Neşrine Başladığımız Pertev Paşa Makalesinin Mâba'di759-762
Mektup759-764
Mecmua764
28 Sene 3

Aded 28

30 Haziran 1336


29 Sene 3

Aded 29

31 Temmuz 1336


Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 3     Aded 29     31 Temmuz 1336     48 sayfa (813 - 860. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Hatt-ı Hümâyunlar813-815
Hakan-ı Şehîd Sultan Abdülaziz Han Hazretlerinin Vak'a-i Dil-sûz-ı Şehâdeti Hakkında Maârif Nâzır-ı Esbakı Kemâl Paşa Merhumun İnşâd Eylediği Dil-sûz Mersiye815-818
Mukaddemâ Evrâk Mektupçuluğunda ve Muahharan Bağdad ve Atina Gibi Vilâyetlerin Defterdarlığında Bulunan Merhum Hasîb Paşa Damadı Hakkı Beyefendi Merhumun İşâd Eylemiş Olduğu Mersiye-i Ciğer-sûzdur819-821
Kitap Zâyiâtı821-830
Müze-i Hümâyûn Müdür-i Âlîsi Fâzıl-ı Hamiyet-semîr Halil Ethem Beyefendi Hazretlerinden Vârid Olmuştur830-831
Edebiyat/ Sûret-i Tezkire: Bağdat Vilâyet-i Celîlesi Vali-i Âlî-sânı Mithat Paşa Hazretlerine831-832
Yâ Muînü'z-zuafâ [Sırrî Hanımın Kasidesi]832-836
Reşit Âkif Paşa'nın Gazeli836-837
Tahmis-i Mutarraf [Ahmet Remzî]837-838
Gazel [Mehmet Sıdkî]838
Belli Değil [Nâbedîd]839
Gazel [Muhyittin Râif]840
Emîrî'nin Gücendim Gazeli840-841
Diğer Gazel-i Emîrî-i Hakîr841
Diğer Gazel-i Emîrî-i Hakîr842
Diğer Gazel-i Emîrî Câmiü'l-hurûf843
Telsiz Telgraf Hakkında [Emirî'nin Gazeli]843-844
20-30 Sene Evvel Söylediğim Bir Manzume [Emirî]844-846
Urfa'dan Gelen Selis Tahmislerden Mâba'd: Yine 15. Nüshamızda Bulunan Diğer Gazelimizin Tahmisi [Osman Remzî]846-847
Terci-bend-i Senâyî-i Kadîm848-851
26. Nüshadan Beri Neşrolunan Pertev Paşa Merhum Hakkındaki Makalenin Mâba'di [Mehmet Atâ]851-860
30 Sene 3

Aded 30

31 Ağustos 1336


31 Sene 3

Aded 31

30 Eylül 1336


Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası

Sene 3     Aded 31     30 Eylül 1336     48 sayfa (909 - 956. sayfalar)

YAZAR - MAKALESayfa


Cennet-mekân Sultan Murat Han-ı Râbi' Hazretlerinin Dırâat-kârâne ve Mülûkâne Bir Münacâtı909
Selâtîn-i İzâm u Şehzâdegân-ı Fihâm-ı Osmaniyye Hazerâtının Hutût-ı Celîle ve Nâdireleri910-919
Azîm Takdir ve Teşekkür920-921
Şehîd-i Cennet-mekân Sultan Abdülaziz Han Hazretlerinin Lisân-ı Dürer-bâr-ı Şâhânelerinden Sa'dî Nam Şairin Vaktiyle İnşad Etmis Olduğu Mersiye-i Dil-sûzdur921-923
Merkad-i Âlî-i Sultan Abdülhamid Han-ı Sânî923-926
Hânedân-ı Muazzam-ı Saltanat-ı Osmaniyyeye Ait Bazı Velâdet-i Mes'ûde Tarihleri927
Mahdûm-ı Celîl-i Hazret-i Padişahî Şehzâde-i Civan-baht Ertuğrul Efendi Hazretlerinin Tarih-i Velâdet-i Mes'ûdeleri928
Şehzâde Abdurrahim Efendi Hazretlerinin Kerîme-i Necîbâneleri Mihrişâh Selçuk Sultanın Velâdet-i Âlîleri Hakkında Maârif Nezâret-i Celîlesi İstatistik Kalemi Müdürü Cemil Bey'in Tarih-i Pesendîdeleri929
Edîb-i muhterem Ali Kemâl Beyefendi Hazretlerine929-930
Hutût-ı Hümâyûn-ı Selâtîn-i İzâm-ı Osmaniyye931-944
İfâ-yı Vazife-i Memuriyette Bir Numûne-i Âlî944-946
Edebiyat: Gazel-i Hakâyık-eser [Es'ad Erbilî]946
Gazel-i Emîrî-i Hakîr947
Diğer Gazel-i Fakîr [Emirî]947-949
Diğer Gazel-i Fakîr [Emirî]949-950
Urfa'dan Gelen Belîğ Tahmislerden [Osman Remzî]950-952
Fitne-i Bâğıyye Hakkında Vaktiyle Söylenip Geçen Nüshada Münderic Bulunan Tercî-bend-i Âcizânemin Mâba'di952-956
32

Sayı 32

31 Ağustos 1338


33

Sayı 33

30 Eylül 1338


34

Sayı 34

30 Teşrinievvel 1338


35

Sayı 35

30 Teşrinisâni 1338


36

Sayı 36

30 Kanunuevvel 1339Toplam 36 fasikül