Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

Enderun Kitabevi / İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM)
1980 - Devam
İndeks ve içerik mevcut
(link: DergiPark)
Eksiksiz
VII/4
38 fasikül - 38 mevcut, 0 eksik

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies, 1980 yılından beri kesintisiz bir şekilde yayımlanmış ve sadece farklı ülkelerden değil, aynı zamanda farklı ekollerden gelen araştırmacıları bir araya getirerek bir Osmanlı mirası olan çoğulculuğu, günümüzün akademik dünyasına taşımıştır. Kurucusu merhum Nejat Göyünç’ün (1925-2001) derginin ilk sayısına yazdığı sunuş yazısında belirttiği üzere, derginin amacı “sayıları bir hayli artan Osmanlı araştırmacılarının bu dergide toplanmalarına vesile olmak, genç ilim mensuplarının ilgi çekici incelemelerini ... yayımlamak suretiyle onları teşvik etmek, tanınmalarına ve araştırmalarının ilim âlemine sunulmasına hizmet etmektir.”

Genç araştırmacılara her zaman yardımcı olup onları teşvik ederek derginin gayesini kişiliğinde temsil eden merhum Nejat Göyünç’ün temennisi, “Osmanlı Devleti nasıl Ortadoğu ve Balkanlar’da yaşayan pek çok milletin müşterek malı olmuşsa, Osmanlı Araştırmaları’nın da bütün Osmanlı araştırmacılarının katkıları ile yaşayacak, onları birbirine yaklaştıracak bir unsur olması” idi. İlk 34 sayısı (1980-2009) Enderun Kitabevi’nin sahibi, Osmanlı araştırmacılarının vazgeçilmez sahafı İsmail Özdoğan (v. 2012) tarafından yayımlanan ve 2004’den beri yılda iki kere çıkan Osmanlı Araştırmaları, 2010’dan itibaren, kütüphanesinin zenginliği ve kapısının tüm araştırmacılara açıklığıyla İstanbul’a dünyanın her yerinden gelen Osmanlı araştırmacılarını birbirine yaklaştıran İSAM’a taşındı. Osmanlı Araştırmaları 2014 yılına ait 43. sayısından itibaren İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ile İSAM'ın müşterek ilmî bir yayını olarak neşredilmektedir. Osmanlı Araştırmaları dergisi hakemli olarak yılda iki kez yayımlanan bir dergidir.

Osmanlı Araştırmaları, 1980 yılında Nejat Göyünç, Halil İnalcık ve Heath Lowry’nin akademik idaresinde kurulmuştu. Bugün derginin yayın kurulunda İnalcık ve Lowry’nin yanı sıra, İsmail Erünsal (10. sayıdan [1990] beri), Feridun M. Emecen (22. sayıdan [2003] beri), Bilgin Aydın (30. sayıdan [2007] beri), Rhoads Murphey ve Baki Tezcan (35. sayıdan [2010] Seyfi Kenan (44. sayıdan [2014] beri) bulunmaktadır.

1

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

I

1980


Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

    I     1980     287 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Halil İNALCIK Osmanlı Bürokrasisinde Aklam ve Muamelat001-014
Machiel KIEL The Vakıfnāme of Raḳḳas Sinān Beg in Karnobat (Ḳarîn-âbâd) and the Ottoman Colonization of Bulgarian Thrace (14th-15th Century)015-032
İlber ORTAYLI Anadolu'da XVI. Yüzyılda Evlilik İlişkileri Üzerine Bazı Gözlemler033-040
Heath W. LOWRY A Corpus of Extant Kanunnames for the Island of Limnos as Contained in the Tapu-Tahrir Defter Collection of the Başbakanlık Archives041-060
Suraiya FAROQHI Textile Production in Rumeli and the Arab Provinces: Geographical Distribution and Internal Trade (1560-1650)061-083
Özer ERGENÇ XVII. Yüzyılın Başlarında Ankara'nın Yerleşim Durumu Üzerine Bazı Bilgiler085-108
Musa ÇADIRCI 1830 Genel Sayımına Göre Ankara Şehir Merkezi Nüfusu Üzerinde Bir Araştırma109-132
Jacob M. LANDAU An Arab Traveler in the Ottoman Empire-1872133-136
Faruk KOCACIK Balkanlar'dan Anadolu'ya Yönelik Göçler (1878-1890)137-190
Stanford J. SHAW Ottoman Population Movements During the Last Years of the Empire, 1885-1914: Some Preliminary Remarks191-205
Klaus KREISER Der Haushalt der Provinz Jemen Zwischen 1887/8 und 1910/1207-217
Mübahat S. KÜTÜKOĞLU Osmanlı Gümrük Kayıtları219-234
Nejat GÖYÜNÇ Trablusgarb'a Ait Bir Layiha235-256
Ahmet Ö. EVİN [David Kushner, The Rise of Turkish Nationalism, (Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu), Frank Cass: Londra, 1977, 126 sahife.]257-261
Mehmet İPŞİRLİ [Andreas Tietze: Mustafâ Âlî's Counsel for Sultans of 1581. Edition, Translation, Notes. I. (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Denkschriften, 137 Band; Forschungen zur Islamischen Philologie und KulturgeschichtForschungen zur Islamischen Philologie und Kulturgeschichte, Band VI), 188 sayfa, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1979.]261-264
Andreas TIETZE [Die Türken-und was von ihnen blieb/the Turks-and what they left to us (Türkler ve bize bıraktıkları). Viyana 1978, 144 sahife]264-269
Adnan ŞİŞMAN [Abdeljelil Temimi, Le Beylik de Constantine et Hadj Ahmed Bey, 1830-1837, (Constantine Beyliği ve Hacı Ahmed Bey), Tunus 1978, Revue d'Histoire Maghrébine yayınlarından, Cilt 1, 303 sahife]269-273
Erol AKÖĞRETMEN [Muhammed Morsi Abdullah, The United Arab Emirates. A Modern History (Birleşik Arap Emirlikleri), New York 1978, 365 sahife]273-278
M. Münir AKTEPE [A. H. de Groot, The Ottoman Empire and the Dutch Republic. A History of the Earliest Diplomatic Relations 1610-1630. (Osmanlı İmparatorluğu ve Hollanda Cumhuriyeti. En eski siyasî münasebetlerin tarihi), Leiden 1978, 417 sayfa, ek XII tablo ve 1 resim]279-280
İlber ORTAYLI [Gazavât-ı Sultan Murad b. Mehemmed Han, Haz. Halil İnalcık, Mevlûd Oğuz, TTK Yayını, XVIII Dizi, Sayı 1]280-281
İlber ORTAYLI [Osmanlı İmparatorluğu ile Lehistan 'Polonya' Arasındaki Münasebetlerle İlgili Tarihi Belgeler: Hazırlayan Nigâr Anafarta, Yayınlayan: Mehmet Kavala, Basım yeri ve tarihi belli değil, Türkçe-İngilizce 161 sahife + 63 fotokopi]281-282
İlber ORTAYLI [Hans Georg Majer, Zu Uşakizade seiner Familie und seinem Zeyl-i Şakayık “Vor-studien zur Geshichte der Ilmiye im Osmanischen Reich”, Rudolf Trofenik- München 1978, IV + 347s]282-283
İlber ORTAYLI [Todeusz Walichnowski, Balcanica-Guide to the Polish Archives Relative to the History of the Balkan Countries, Warszaw 1979]283
Nejat GÖYÜNÇ [Wolf-Dieter Hütterroth - Kamal Abdulfattah, Historical Geography of Palestine, Transjordan and Southern Syria in the Late 16th Century (16. yüzyıl sonlarında Filistin, Batı Ürdün ve Güney Suriye'nin tarihi coğrafyası), Erlangen 1977, XII-225 sahife, 13 şekil ve 5 harita. Erlanger Geographische Arbeiten, Sonderband 5.] Nejat Göyünç284-286
Nejat GÖYÜNÇ [Wolf-Dieter Hütteroth, Palästina und Transjordanien im 16. Jahrhundert. Wirtschaftsstruktur landlicher Siedlungen nach osmanischen Steuerregistern (16. yüzyılda Filistin ve Batı-Ürdün. Osmanlı vergi defterlerine göre ülkedeki yerleşmenin iktisadî yapısı), Wiesbaden 1978, VI-98. Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Reihe B., Nr. 33.]286-287
2

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

II

1981


Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

    II     1981     264 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Cengiz ORHONLU Şehir Mimarları001-030
Ahmet Yaşar OCAK Bazı Menakıbnamelere Göre XIII-XV. Yüzyıllardaki İhtidalarda Heterodoks Şeyh ve Dervişlerin Rolü031-042
Heath W. LOWRY The Ottoman Liva Kanunnames Contained in the Defter-i Hakani043-074
Markus KÖCHBACH Der Osmanische Historiker Topcılar Katibi Abdü'l-Qādir Efendi. Leben und Werk075-096
Jean-Louis BACKUE-GRAMMONT Un Plan Ottoman Inédit de Van Au XVIIe Siecle097-122
Yusuf HALAÇOĞLU Osmanlı İmparatorluğu'nda Menzil Teşkilatı Hakkında Bazı Mülahazalar123-132
Harald HEPPNER Der Lange Türkenkrieg (1593-1606)-Ein Wendepunkt im Habsburgisch-Osmanischen Gegensatz133-146
Georg WAGNER Otuz Yıl Savaşları Döneminde Osmanlı ve Avusturya İmparatorluklarının Politikası147-166
Karl VOCELKA Die Osmanische Expansion und Mitteleuropa167-184
Hans Georg MAJER 17. Yüzyılın Sonlarında Avusturya ve Osmanlı Ordularının Seferlerdeki Lojistik Sorunları185-194
İlber ORTAYLI İkinci Viyana Kuşatmasının İktisadi Sonuçları Üzerine195-202
Roderic H. DAVISON Halil Şerif Paşa, Ottoman Diplomat and Statesman203-221
Nejat GÖYÜNÇ Lausanne Anlaşması Arefesinde Bir Avusturyalı Diplomatın Düşünceleri223-242
Ahmet Yaşar OCAK [Abdurrahman Güzel, Kaygusuz Abdal, Ankara 1981, Kültür Bakanlığı, Doğumunun 100. Yılında Atatürk Yayınları, no: 29, XVI+343 sahife]243-251
Suraiya FAROQHI [Abdeljelil Temimi, Sommaire Des Registres Arabes et Turcs D'alger (Tunis, 1979), Publications de la Revue d’Historie Maghrebine, no. 2, pp. 116]251-253
Suraiya FAROQHI [Sieben Jahre in Aleppo (1656-1663), Ein Abschnitt Aus Den “Reiss-Beschreibungen” des Wollffgang Aigen, ed. Andreas Tietze, Beihefte zur Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes (Wien, 1980)]253-255
Erol AKÖĞRETMEN [Carter V. Findley, Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire-The Sublime Porte 1789-1922 (Osmanlı İmparatorluğu’nda bürokratik reform - 1789-1922 arasında Bâbıâlî), Princeton, New Jersey, 1980, 455 sahife, 9 resim, 9 şema.]255-256
Adnan ŞİŞMAN [Quand le Crible Était dans la Paille... (Kalbur samanda iken ...), yayına hazırlayanlar: Rémy Dor ve Michele Nicolas, Paris 1978, 398 sahife]256-257
Süleyman ABUSITTA [Vasaiki Tarihi Libya el-Hadise, el-Vasaiku'l -Osmaniyya, 1881-1911; önsöz: Dr. Ahmed Sıdkı ed-Duccânî, toplayan ve Arapçaya çeviren: el-Hac Abdüsselam Edhem, Bingazi Üniversitesi yayınlarından, Beyrut 1974, 328 sahife, 4 resim, 3 harita]257-259
Nejat GÖYÜNÇ [Nationalism in a Non-National State. The Dissolution of the Ottoman Empire (Milli olmayan bir devlette Milliyetçilik. Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılması), yayınlayanlar: William W. Haddad ve William Ochsenwald, Ohio State University Press, Columbus 1977, X+298 sahife]259-260
Nejat GÖYÜNÇ [Karl Teply, Türkische Sagen und Legenden um die Kaiserstadt Wien (İmparatorluk şehri Viyana hakkındaki Türk menkıbe ve efsaneleri), Hermann Böhlaus Varisleri yayınevi, Wien, Köln, Graz 1980, 162 sahife + 1 plan, 15 resim]261-262
Nejat GÖYÜNÇ [Winfried Schulze, Reich und Türkengefahr im Spaten 16. Jahrhundert. Studien zu den Politischen und Gesellschaftlichen Auswirkungen Einer Auberen Bedrohung (16. yüzyılın geç döneminde İmparatorluk ve Trük tehlikesi. Bir dış tehdidin siyasi ve cemiyet hayatı üzerindeki etkileri hakkında araştırmalar), C. H. Beck yayınevi, München 1978, XVI+418.]262-263
3

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

III

1982


Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

    III     1982     368 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


M. Akif AYDIN Osmanlı Hukukunda Nikah Akitleri001-012
Fikret TÜRKMEN Türk-Ermeni Âşık Edebiyatı İlişkileri013-020
Hans Peter LAQUEUR Grabsteine Als Quelle Zur Osmanischen Geschichte-Möglichketien und Probleme021-044
Markus KÖHBACH Vom Asketen Zum Glaubenskampfer: Geyiklü Baba. Ein Betrag Zur Osmanischen Hagiographie045-051
Muhammed Adnan BAKHIT Sidon in Maluk and Early Ottoman Times053-068
Ahmet Yaşar OCAK Quelques Remarques Sur le Role Des Derviches Kalenderis Dans Les Mouvements Populaires etLes Activites Aux 15e et 16e Siecles Dans L'Empire Ottoman069-080
Daniel S. GOFFMAN The Maktu' System and The Jewish Community of 16.Century Safed: A Study of Two Documents from The Ottoman Archives081-090
Salih ÖZBARAN Bahrain in 1559 A Narrative of Turco-Portuguese Conflict in the Gulf091-104
Özer ERGENÇ Osmanlı Klasik Dönemindeki 'Eşraf ve A'yan' Üzerine Bazı Bilgiler105-118
Kalus KREISER Zwei Unbekannete Beschreibungen Des Seralis Von Edirne Aus Den Jahren 1740/1119-142
Bahaeddin YEDİYILDIZ Türk Vakıf Kurucularının Sosyal Tabakalaşmadaki Yeri 1700-1800143-164
Christopher FERRARD The Development of An Ottoman Rhetoric Up to 1882 The Medrese Tradition162-188
A. Üner TURGAY Ottoman-American Trade During The 19. Century189-246
M. Şükrü HANİOĞLU Genesis of The Young Turk Revolution of 1908227-300
Mim Kemal (Bülent) ÖKE 'Şark Meselesi' ve 2.Abdülhamid'in Garp Politikaları (1876-1909)247-276
İdris BOSTAN Muhammed Hilal Efendi'nin Yemen'e Dair İki Layihası301-326
Orhan Şaik GÖKYAY [Eleazar Birnbaum, The Book of Advice by King Kay Kaus İbn İskender, The Earliest Old Ottoman Turkish Version of His Kabusname (Doğu Dilleri ve Edebiyatların Kaynakları, Türkçe Kaynaklar, Mütercimi meçhul ilk Türkçe Kâbusnâme, Harvard Üniversitesi Basımevi, 1981]327-332
Orhan Şaik GÖKYAY [Âli, Hattatların ve Kitap Sanatçılarının Destanları (Menâkıb-ı Hünerverân), hazırlayan: Dr. Müjgan Cunbur, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 499, 1000 Temel Eser serisi: 86, Başbakanlık Basımevi, Ankara, mayıs 1982; önsöz (sö 5-10); metin (s. 11-132); söz ve terim açıklamaları (s. 133-148); Kişi ve özel adlar dizini (s. 149-162); Yer adları dizini (s. 163-164)]332-346
Mim Kemâl ÖKE [Jacob M. Landau, Pan-Turkism in Turkey: A Study of Irredentism, C. Hurst and Company, London, 1981, IV+219 sahife]346-348
Salih ÖZBARAN [Andrew C. Hess, The Forgotten Frontier: A History of the Sixteenth Century Ibero-African Frontier, The Universtiy of Chicago Press, 1978+278 sayfa, 4 harita, 5 resim]349
Mahmut ALİ [Yahya b. Ebu es-Safâ b. Ahmed, El-Menazilü'l - Mehâsiniyye Fi'l-Rıhleti'l-Trablusiyye (Mehâsinî’nin Trablus-Şam seyahat-nâmesi), Giriş ve açıklamalar ile yayınlayan: Muhammed Adnan Bakhit, Darü’l- Âfâki’l-Cedîde Yayınevi, Beyrut 1981, 158 sahife]349-350
Adnan ŞİŞMAN [La Turquie et la France a l’époque d’Atatürk (Atatürk devrinde Türkiye ve Fransa), yayınlayan: Paul Dumont ve Jean-Louis Bacqué-Grammont, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1981, X-320 sahife, 1 resim]351-352
Nejat GÖYÜNÇ [Der Löwe Von Temeschwar, Erinnerungen an Ca'fer Pascha Den Alteren, Aufgezeichnet Von Seinem Seigelbewahrer 'Ali (Temeşvar arslanı. Koca Cafer Paşa hakkında Mühürdarı Ali’nin hatıraları), giriş, tercüme ve açıklamalar: Richard F. Kreutel, çalışma yardımcısı: Karl Teply,Styria Yayınevi, Graz, Wien, Köln 1981, 296 sahife ve 1 harita (Osmanische Geschichtsschreiber 10)]352-354
Nejat GÖYÜNÇ [Eucharisterion: Essays presented to Omeljan Pritsak on his sixtieth Birthday by his Colleagues and Students (Teşekkür-nâme. 60. doğum gününde Omeljan Pritsak’a arkadaşları ve öğrencileri tarafından sunulan makaleler). Harvard Ukranian Studies, III/IV (1979-1980): yayınlayanlar: Ihor Sevcenko ve Frank E. Sysyn, yardımcı: Uliana M. Pascznyk, Ukrainian Research Institute, Harvard University, Massachusetts. iki kısım, XIV+972 sahife]355-356
Nejat GÖYÜNÇ [Heath W. Lowry, Trabzon Şehrinin İslamlaşma ve Türkleşmesi 1416-1583, Boğaziçi Üniversitesi yayınları no. 159, İstanbul 1981, XVI+104 sahife, 10 harita, 40 tablo, 2 grafik, 12 resim]357-358
Özer ERGENÇ [Die Ortsnamen der Europaischen Türkei Nach Amtlichen Verzeichnissen und Kartenwerken, Freiburg, Klaus Schwarz Verlag, 1975, LVII+209 + 11. (Arap harfleriyle) s., 3 tablo, 1 harita = Islamkundliche Untersuchungen Bd. 30.]358-360
Özer ERGENÇ [Bergdolt, Friedrich; Der geistige Hintergrund des türkischen Historikers Ahmed Zeki Velidi Togan nach seinen Memoiren, Berlin, Klaus Schwarz Verlag 1981, 139 s. - Islamkundliche Untersuchungen Bd.]361
Nejat GÖYÜNÇ [Wolf-Dieter Hütteroth, Türkei (Türkiye), Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1982, XXI+548 sahife, 3’lü renkli, 116 harita, plan veya şekil]362-363
4

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

IV

1984


Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

    IV     1984     364 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


İsmail E. ERÜNSAL Türk Edebiyatı Tarihinin Arşiv Kaynakları II: Kanuni Sultan Süleyman Devrine Ait Bir İn'âmât Defteri001-017
Christopher FERRARD The Development of an Ottoman Rhetoric up to 1882 Part II: Contributions from Outside the Medrese019-034
Nicolas VATIN A Propos du Voyage en France de Huseyn, Ambassadeur de Bajazet II Aupres de Lous XI (1483)035-044
Jean-Louis BACQUE-GRAMMONT Deux Certificats de Dedouanement de Soies a Erzincan en 1545045-054
Olga ZIROYEVIC Mehmed Pascha Sokolli im Lichte Jugoslawischer Quellen und Überlieferungen055-068
Özer ERGENÇ Osmanlı Şehrindeki “mahalle”nin İşlev ve Nitelikleri Üzerine069-078
Neşe ERİM Osmanlı İmaratorluğu'nda Kalebendlik Cezası ve Suçların Sınıflandırılması Üzerine Bir Deneme079-088
İlber ORTAYLI 19. Yüzyıl Sonunda Suriye ve Lübnan Üzerinde Bazı Notlar089-113
Yuluğ Tekin KURAT Anglo-Turkish Relations during Kemal Atatürk's Presidency of the Turkish Republic115-131
Max Demeter PEYFUSS Die Balkantürken im Lichte der Österreichischen Balkanforschung des 19. Jahrhunderts133-146
Nejat GÖYÜNÇ Die Bedeutung der Osmanichen Archivalien für die Erhellung der Türkischen Kunstgeschichte147-160
Suraiya FAROQHI A map of Anatolian Friday Mosques (1520-1535)161-173
Eleazar BIRNBAUM Method and Motive in Book Reviewing175-180
A.C. SCHAENDLINGER Die Osmanich - Habsburgische Diplomatic in der Ersten Halfte des 16. Jhdts181-196
Zeki ARIKAN Busbeck ve Osmanlı İmparatorluğu197-224
Walter LEITSCH Ziele der Österreichischen Politik Gegenüber Dem Osmanichen Reich im 17. Jahrhunderts225-236
Markus KÖHBACH Die Diplomatischen Beziehungen Zwischen Österreich und dem Osmanischen Reich237-260
Yavuz ERCAN Napoleon İstilası Sırasında Bir Türk Diplomatının Gözü ile Viyana Şehri261-280
Irene KOMPOSCH-ORTNER Die Kulturellle Begegnung Von Orient und Okzident in Bosnien Herzegowina281-303
Arslan TERZİOĞLU Die Beziehungen Zwichen Österreich und der Türkei Auf Dem Gebiet der Medizin305-323
Nihat Hayri AZAMAT [Yaşar Nuri Öztürk: Kuşadalı İbrahim Halveti. Hayatı, Düşünceleri, Mektupları. İstanbul 1982, XV + 301 sahife]325-335
Suraiya FAROQHI [Ahmed Yaşar Ocak, XIII. Yüzyılda Anadolu'da Baba Resul (Babailer) İsyanı ve Anadolu'nun İslamlaşmasındaki Yeri (İstanbul, Dergah Yayınları,1980)]336-337
Nejat GÖYÜNÇ [Anton (Cornelius) Schaendlinger, Die Feldzugstagebücher Des Ersten und Zweiten Ungarischen Feldzugs Süleyman I. (Kanuni Süleyman'ın Birinci ve İkinci Macar Seferleri Harp Günlükleri), Wien 1978, 138 (Giriş, Almanca tercüme, Bibliyografya, Dizin) + 64 (tıpkı-basım) sahife, Wiener Zeitschrift Für Die Kunde des Morgenlandes'in 8. ek yayını]337-339
Nejat GÖYÜNÇ [Suraiya Faroqhi, Der Bektaschi-Orden in Anatolien, Vom Spaten Fünfzehnten Jahrhundert bis 1826 (Anadolu'da Bektaşi Tarikatı, Onbeşinci Yüzyıl Sonlarından 1826'ya Kadar), Wien 1981, Wiener Zeitschrift Für Die Kunde Des Morgenlandes'in II. Ek cildi, VIII + 192 sahife, 5 harita]339-340
Nejat GÖYÜNÇ [Karl Nehring, Adam Freiherrn zu Herbersteins Gesandtschaftsreise Nach Konstantinopel. Ein Beitrag zum Frieden Von Zsitvatorok 1606 (Herberstein Baronu Adam'ın İstanbul'a Elçilik Seyahati. Zitvatorok Barışı'na Bir Katkı), München 1983, 231 sahife, 1 harita, Südosteuropaische Arbeiten 78, Yayınlayan: Mathias Bernath]340-342
Nejat GÖYÜNÇ [Valery Stojanow, Die Entstehung und Entwicklung der Osmanisch-Türkischen Palaographie und Diplamatik, Mit Einer Bibliograhie (Osmanlı-Türk Paleografya ve Diplomatiği'nin Meydana Gelişi ve Gelişmesi, bir bibliyoğrafya ile), Klaus Schwarz Verlag, Berlin 1983, VI-329 sahife. İslamkundliche Untersuchungen . 76. cilt]342-343
Suraiya FAROQHI [Şenay Yola, Schejch Nureddin Mehmed Cerrahi Und Sein Orden (1721-1925), İslamkundliche Untersuchungen Bd. 71, Klaus Schwarz Verlag, Berlin 1982, XIII + 196s.]344-345
Suraiya FAROQHI [Klaus Schwarz, Harz Kurio, Die Stiftungen Des Osmanischen Grosswesirs Koğa Sinan Pascha (gest. 1596) in Uzunğaova/Bulgarien, İslamkundliche Untersuchungen Bd. 80, Klaus Schwarz Verlag, Berlin 1983, VI + 82s.]345-346
Özer ERGENÇ [Hedda Reindl, Manner Um Bayezıd. Eine Prosopographische Studie Uber Die Epoche Sultan Bayezıds II. (1481-1512). Berlin, Klaus Schwarz Verlag, 1983, IV + 415s. = Islamkundliche Untersuchungen, Band 75.]347-348
Osman Nedim TUNA [Erich Prokosch, Osmanisches Wortgut im Sudan- Arabischen, İslamkundliche Untersuchungen. Band 89, Klaus Schwarz Verlag. Berlin 1983, 15 x 22, 75s.; fiyatı gösterilmiyor]349-355
Adnan ASLAN [Economie et Societes Dans I'Empire Ottoman, Fin Du XVIII-debut Du XX Siecle (Osmanlı İmparatorluğu'nda Ekonomi ve Toplum, XVIII. Yüzyılın Sonu - XX. Yüzyılın Başı), yayınlayanlar: Jean-Louis Bacque Grammont ve Paul Dumont, CNRS yayınlarından No:601,Paris, 486 sahife]356-357
5

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

V

1986


Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

    V     1986     274 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


M. Akif AYDIN Osmanlı Hukukunda Kazai Boşanma 'Tefrik'001-012
Gertrude DURUSOY Mystische Elemente in der Lyrik des Deutschen Mittelalters und bei Yunus Emre013-050
Michel BALIVET Deux Monastéres Byzantins Fondés par des Turcs: Koutloumoussiou [Kutulmuş et Dourachani] Turahan051-064
Colin IMBER Paul Wittek's 'De La Défaite d’Ankara à la Prise De Constantinople'065-081
Adnan ŞİŞMAN Mekteb-i Osmani (1857-1864)083-160
Roderic H. DAVISON Midhat Paşa and Ottoman Foreign Relations161-173
Richard A. MURPHY Observations on Language Usage Among Bilingual Communities in İstanbul175-193
Nesimi YAZICI Basın Tarihimizin Bibliyografyası Meselesi195-208
Heath W. LOWRY Richard G. Hovannisian on Lieutenant Robert Steed Dunn209-252
Klaus SCHWARZ Rhoads Murphey, [Rhoads Murphey, Kanûn-nâme-i Sultânî li-Azîz Efendi. Aziz Efendi’s Book of Sultanic Laws and Regulations: An Agenda for Reform by a Seventeenth-Century Ottoman Statesman. Edited and translated from the unique manuscript in the Oriental Manuscripts Department of the Preussischer Kulturbesitz in West Berlin]253-255
Klaus SCHWARZ [B. J. Slot, Archipelagus Turbatus. Les Cyclades Entre Colonisation Latine et Occupation Ottomane, c. 1500-1718. Bd. 1. 2.]255-257
Turgut AKPINAR [Erol Özbilgen, Osmanlı Hukukunun Yapısı, İstanbul, 1985, Osmanlı Kültürü Araştırmaları: 1, Nihal Kitabevi-Sahaflar]257-263
Suraiya FAROQHI [Antoine Abdelnour, Introduction à I’Histoire Urbaine de la Syrie Ottomane (XVIe-XVIIIe siecle), Publications de l’Université Libanaise, Section des Etudes Historiques XXV (Beirut, 1982)]263-265
Suraiya FAROQHI [Axel Havemann, Rurale Bewegungen im Libanongebirge des 19. Jahrhunderts, Ein Beitrag zur Problematik sozialer Veranderungen (Klaus Schwarz Verlag: Berlin, 1983)]266-268
Mikâil BAYRAM [Robert Olson, Hisaru Musil ve'l-Alâkâtu'l - Usmâniyyetu'l-Farsiyye (1718-1743), Riyaz 1403-1983]268-270
Nejat GÖYÜNÇ [Suraiya Farooqhi, Towns and Townsmen in Ottoman Anatolia. Trade, Crafts and Food Production in an Urban Setting, 1520-1650. Cambridge Studies in Islamic Civilization, Cambridge University Press 1984, XIV+425 sahife, 9 resim, 2 şekil, 21 harita, 50 tablo]270-272
Nejat GÖYÜNÇ [Hans Georg Majer (Yayınlayan, önsöz ve giriş yazarı), Das Osmanische 'Registerbuch der Beschwerden' (Şikayet Defteri) vom Jahre 1675. Österreichische Nationalbibliothek Cod. mixt. 683. Avusturya İlimler Akademisi yayını, Wien 1984, 68-450 sahife]273-274
6

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

VI

1986


Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

    VI     1986     256 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Erkan TÜRKMEN The Turkish Elements in Urdu001-030
İlhan ŞAHİN Hacım (Hacıbektaş) Köyü'nün Sosyal ve Demografik Tarihi (1485-1584)031-038
Salih ÖZBARAN Some Notes on The Salyâne System Ottoman Empire As Organised in the Sixteenth Century039-045
Roderic H. DAVISON Halil Şerif Paşa: The İnfluence of Paris and the West on an Ottoman Diplomat047-065
Mahir AYDIN Faş Kalesi066-138
Christopher FERRARD The Contribution of Recâizâde Mahmud Ekrem's Ta'lim-i Edebiyat to the Development of Ottoman Rhetoric Part II139-161
İdris BOSTAN Zor Sancağı'nın İmar ve Islahı ile Alakalı Üç Layiha163-220
R.A. ABU-EL HAJ Review Article: Metin Kunt, The Sultan's Servants: Transformation Of Ottoman Provincial Government (1550-1650)221-246
M. Âkif AYDIN [Joseph H. Escovitz, The Office of Qâḍi al-Quḍât in Cairo under the Baḫrî Mamlûks, Klaus Schwarz Verlag, Islamkundliche Untersuchungen Band 100, Berlin 1984, VI + 280 sahife]247-248
Nejat GÖYÜNÇ [Machiel Kiel, Art and Society of Bulgaria in the Turkish Period. A Sketch of the Economic, Juridical and Artistic Preconditions of Bulgarian Post- Byzantine Art and its Place in the Development of the Art of the Christian Balkans, 1360/70-1700. A New İnterpretation. Van Gorcum, Assen/ Maastricht, The Netherlands 1985, XXII-400 sahife, 9 harita, 77 resim, çizim ve tablo]248-249
Nejat GÖYÜNÇ [Daniel Panzac, La Peste Dans I'Empire Ottoman, 1700-1850, Leuven 1985, Editions Peeters, 659 sahife, 35 haritave 16 grafik]249-251
Nejat GÖYÜNÇ [Gerd Winkelnane ve Klaus Schwarz, Der Osmanische Statthalter İskender Pascha (gest. 1571) und Seine Stiftungen in Agypten und am Bosporus, Verlag. aku GmbH. Bamberg 1985, Islamwissenschafliche Quellen und Texte Aus Deutschen Bibliotheken. Band 1, 361 sahife. Yayınlayan: Klaus Schwarz]251-252
Nejat GÖYÜNÇ [Hamit Batu ve Jean-Louis Bacque-Grammont (yayınlayanlar), L'Empire Ottoman, la Republique de la Turquie et la France, İstanbul 1986, VIII + 703 sahife. Institut Français d'Etudes Anatoliennes d'İstanbul ve Association Pour le Developpement des Etudes Turques (Paris) yayınlarından Varia Turcica III.]252-254
Mehmet İPŞİRLİ [Andreas Tietze: Mustafa 'Ali's Counsel for Sultans of 1581. Edition, Translation, Notes. II. (Osterreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch - Historische Klasse. Denkschriften, 158. Band Forschungen Zur Islamischen Philologie und Kulturgeschichte, Band VII) 295 sayfa + 91 tıpkı-basım, Wien 1982]254-255
7

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

VII - VIII

1988


Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

    VII - VIII     1988     437 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Christine WOODHEAD John R. Walsh001-009
V.L. MENAGE The Gül-i Şad-Berg of Mesîhi011-032
Halil İNALCIK Şikayet Hakkı: 'Arz-ı Hâl ve 'Arz-ı Mahzar'lar033-054
John WANSBROUGH Paul Wittek and Richard Hakluyt A Tale of Two Empires055-070
W. MONTGOMERY WATT Cultural İdentity in Islam and Christianity071-082
Geoffrey LEWIS English Writers on the Turkish Language, 1670-1832083-096
Edith GÜLÇİN AMBROS Of Cranes and Ducks: Kağızmanlı Hıfzı in the Wake of Karacaoğlan097-114
Andreas TIETZE Sheykh Bâlî Efendi's Report on the Followers of Sheykh Bedreddin115-122
Barbara FLEMMING Political Genealogies in the Sixteenth Century123-137
Bernand LEWIS Poems From The Turkish139-142
Christine WOODHEAD Ottoman Inşa and the Art Of Letter-Writing Influences Upon The Career Of The Nişancı And Prose Stylist Okçuzâde (d. 1630)143-159
P.C. SADGROVE Leylâ - The First Egyptian Tragedy161-176
Mehmed ÇAVUŞOĞLU Âlî'de Tenkid177-180
Günay KUT Yazmalar Arasında II181-198
Âmil ÇELEBİOĞLU Fuzûlî'nin Bir Beyti Üzerinde Bazı Düşünceler199-210
Jacob M. LANDAU An Apparently Unknown Manuscript about Seventeeth-Century Syria And Palestine211-214
İsmail E. ERÜNSAL Mu'îdî'nin Miftâhu't-Teşbîhi215-272
Mehmet İPŞİRLİ Osmanlı İlmiye Mesleği Hakkında Gözlemler (XVI - XVII. Asırlar)273-285
İlhan ŞAHİN, Feridun M. EMECEN XV. Asrın İkinci Yarısında Tokat Esnafı287-308
Christopher FERRARD The Belâgat-i 'Osmâniye of Ahmed Cevdet Paşa and Its Critics309-346
Nihat AZAMAT Yeni Bir Ahmedî Ve İki Eseri: Yusuf u Zeliha, Esrarnâme Tercümesi347-364
Mustafa KARA Molla İlâhî'ye Dair365-392
Şükrü Selim HAS The Use Of Multaqa'l-Abhur in the Ottoman Madrasas and Legal Scholarship393-418
Ali UĞUR Taşköpri-zâde Ahmed Efendi419-437
8

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

IX

1989


Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

    IX     1989     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Heath W. LOWRY Turkish History: On Whose Sources Will It Be Based? A Case Study on the Burning of İzmir001-029
Mehmed Âkif AYDIN Mecelle'nin Hazırlanışı031-050
Ruth RODED Quantitative Analysis of Waqf Endowment Deeds: A Pilot Project051-076
Kemal BEYDİLLİ II. Abdülhamid Devrinde Makedonya Mes'elesi'ne Dâir077-099
Rıfat ÖZDEMİR Kırşehir'de Ailenin Sosyo-Ekonomik Yapısı (1880-1906)101-157
İzzet SAK Konya'da Köleler (16. yüzyıl sonu - 17. yüzyıl başı)159-197
Suraiya FAROQHI An Ulama Grandee and his Household (Upon the occasion of new book concerning the Edirne Vak'ası)199-208
Mahir AYDIN Arşiv Belgeleriyle Makedonya'da Bulgar Çete Faaliyetleri209-234
Hans - Jürgen KOMRUMPF Südrussland und Die Krım Um 1740235-261
Yaşar AKDOĞAN Mi'rac, Mi'rac-nâme ve Ahmedî'nin Bilinmeyen Mi'rac-nâmesi263-310
İdris BOSTAN Basra Körfezi'nin Güney Kesimi ve Osmanlılar (1876-1908)311-322
Gisela ENGELSCHALK Ein Münakehat Defteri der Jahrhundertwende323-330
Alaaddin AKÖZ XVI. Yüzyıl Sonunda Karaman331-345
Yusuf KÜÇÜKDAĞ Konya'da Alâeddin Dârü'ş-şifâsı, Tıp Medresesi ve Mescidinin Yeri, Yapısı347-359
Klaus SCHWARZ Brandenburg -Preussen und Die Osmanen Fruhe Beziehungen in Uberblick361-379
Wolf HÜTTEROTH [Justin McCARTHY, Muslims -and Minorities. The Population Of Ottoman Anatolia and the End of the Empire. -- New York University Press, New York and London 1983]381-383
Suraiya FAROQHI [Cornell H. Fleischer, Bureaucrat and Intellectual in the Ottoman Empire, The Historian Mustafa Âli (1541-1600), Princeton Studies on the Near East (Princeton, 1986)]383-386
Klaus SCHWARZ [Diplomaten und Wesire. Krieg und Frieden im Spiegel Türkischen Kunsthandwerks. Hrsg. Von Peter W. Schienerl Unter Mitarbeit Von Christine Stelzig. München: Staatliches Museum Für Völkerkunde 1988. 187 sahife]386-388
Kemal BEYDİLLİ [Alexander Schölch, Palastina im Umbruch 1856-1882. Untersuchungen Zur Wirtschaftlichen und Sozie-politischen Entwicklung. Stuttgart 1986. Berliner Islamstudien Band 4. 303 sahife ve 8 Harita]389-405
Adnan ŞİŞMAN [G. Groc - İ. Çağlar, La Presse Française de Turquie de 1795 a nos Jours, Histoire et Catalogue (1795'den Günümüze Türkiye'nin Fransız Basını, Tarih ve Katalog) İstanbul 1985, 261 s. Institut Français d'Etudes Anatoliennes d'İstanbul ve Association Pour le Developpement des Etudes Turques (Paris) yayınlarından Varia Turcica II.]405-408
Klaus SCHWARZ [Tahsin Gemil: Relatile Tarilor Române cu Poarta Otomana İn Documente Turceşti (1601-1712). Bukarest 1984. 531s.]408-410
Nejat GÖYÜNÇ [Georgetown University. The George C. McGHEE Library. A Catalogue of Books on Asia Minor and The Turkish Ottoman Empire. Yayınlayan: Joseph E. Jeffs, Giriş: Heath W. Lowry, Georgetown Üniversitesi yayınlarından, Washington, D.C. 1984, IX, 117 S., 4 resim]410-411
Nejat GÖYÜNÇ [Elizabeth A. Zachariadou, Trade and Crusade. Venetian Crete and the Emirates of Menteshe and Aydın (1300-1415), Venice 1983, XXXVI-270 S. 1 harita, 2 levha (Library of the Hellenic İnstitute of Byzantine and Post-Byzantine Studies, No. 11)]411-412
Nejat GÖYÜNÇ [Europa und der Orient, 800-1900, yayınlayanlar: Gereon Sievernich ve Hendrik Budde, Bertelsmann Lexikon Verlag, Gütersloh/München 1989, 923 sahife, pek çok resim.]413-414
9

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

X

1990


Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

    X     1990     244 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Nejat GÖYÜNÇ Tarih Başlıklı Muhasebe Defterleri001-037
Heath W. LOWRY From Trabzon to İstanbul:The Relationship between Süleyman The Lawgiver & his Foster Brother (Süt Karındaşı) Yahya Efendi039-048
Ahmet Yaşar OCAK Kanuni Sultan Süleyman Devrinde Osmanlı Resmi Düşüncesine Karşı Bir Tepki Hareketi049-058
Colin IMBER A Note on 'Christian' Preachers in the Ottoman Empire059-067
Jean-Louis BACQUE-GRAMMONT Neuf Lettres De Ferhad Paşa(1515-1521)069-097
Zeki ARIKAN Manisa'nın 1 Numaralı Şer'iyye Sicilindeki Osmanlı Tarihi099-136
Mehmet İPÇİOĞLU Kanuni Süleyman'ın Estergon (Esztergom) Seferi 1543137-159
Feridun M. EMECEN Onaltıncı Asır Başlarında Bir Göçün Tarihçesi Gelibolu'da Sirem Sürgünleri161-179
M. Akif AYDIN İslam Hukukunda Devlet Başkanının Tayin Usulü181-193
İskender PALA Erzurumlu İbrahim Hakkı'da Nabi Tesiri195-209
Kemal BEYDİLLİ [Ingeborg Huhn, Der Orientalist Johann Gottfried Wetztein Als Preussischer Konsul in Damaskus (1849-1861). Dargestellt Nach Seinen Hinterlassenen Papieren. Klaus Schwarz Verlag Berlin 1989. Islamkundliche Untersuchungen. Band 136IX 465, 2 harita.]210-214
Yakup KARASOY [Sultan Tulu, Chorasantürkische Materialien Aus Kalat Bei Esfarayen, Islamkundliche Untersuchungen. Band 128, Klaus Schwarz Verlag. Berlin. 1989. 365s. 1 harita]215-219
Zeki ARIKAN [Evangelia Balta, L'Eubee A La Fin Du XV Siecle, Economie Et Population, Les regitres De I'Annee 1474, Athenes, 1989, Society of Eubean Studies, 448 s. metin: 200 + Tapu-tahrir Defterleri Çeviri Yazıları: 201-307 + Tapu-tahrir Defterleri Fransızca Çevirileri: 309-348 + Tıpkıbasım: 351-431 + Yunanca Özet: 441-445 + 1 harita]220-224
Zeki ARIKAN [Hans Dernschwam, İstanbul ve Anadolu'ya Seyahat Günlüğü, (Çev: Yaşar Önen), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 885, Tercüme Eserler Dizisi, 62, Ankara, 1987, 427 s.-2 harita]224-226
Zeki ARIKAN [Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri, 30 Nisan-2 Mayıs 1986, Bildiriler, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, İstanbul, 1988, VIII+359 s. (219-359 arası Ekler bölümü]226-229
Feridun M. EMECEN [Suraiya Faroqhi, Men of Modest Substance: House Owners and House Property in Seventeenth Century Ankara And Kayseri, Cambridge University Press 1987, XXI+268s.; 57 tablo; 31 Şekil, harita ve fotoğraf]229-232
Feridun M. EMECEN [Machiel Kiel, Ottoman Architecture in Albania 1385-1912, Research Centre for İslamic History, Art and Culture, İstanbul 1410/1990, 342 s.]233-236
Nejat GÖYÜNÇ [Rana von Mende, Mustafa Ali's Fursat-nâme. Edition und Bearbeitung Einer Quelle zur Geschichte des Persischen Feldzugs Unter Sinan Pasa 1580-1581. Klaus Schwarz Verlag, Berlin 1989. Islamkundliche Untersuchungen. Band 135. Yayınlayan: Gerd Winkelhane, VIII+365 sahife]236-238
Nejat GÖYÜNÇ [Historische Bücherkunde Südosteuropa, Yayınlayanlar: Mathias Bernath ve Karl Nehring, Önsöz, Yönetim ve Düzen: Gerhard Seewann, Band II, Neuzeit: Kısım 1, Osmanisches Reich, Makedonien, Albanien. R. Oldenburg Verlag, München 1988, Südosteuropaische Arbeiten 76/3, XXV+519 sahife.]239-240
Nejat GÖYÜNÇ [Machiel Kiel, Studies on Ottoman Architecture of the Balkans, Variorum Yayınevi, Collected Studies CS 326, 1990, XVI+270 sahife + 80 levha.]241-243
10

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

XI

1991


Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

    XI     1991     250 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Klaus SCHWARTZ Türkçe Mektup003-004
Hans Robert ROEMER (Freiburg), Klaus Peter Schwarz (1943-1989)005-018
Klaus SCHWARZ Das Schıcksal Eines Christlichen Mübâsirs ın der Verwaltung des Osmanischen Ägypten019-024
Edith GÜLÇİN AMBROS An Ottoman Laṭīfe of the 16th Century025-034
Mustafa ARIKAN Birinci Cihan Harbi Türk Esir Mektuplarında Duygu ve Düşünceler035-048
Zeki ARIKAN Divriği Kazası'nın İlk Sayımı (925/1519)049-071
Kemal BEYDİLLİ Bonnaval'in İzinde: Mühtedî Osman Bey veya Avusturyalı Firâri General Karlo De Kotzi073-104
Zekeriya BÜLBÜL IV. Mehmed'in Düzenin Sağlanması İçin Halk Desteği Teminine Dair Bir Fermanı105-110
Christine FENEŞAN (Bucarest) Quelques Aspects Du Condominium Osmano -Transylvain Au XVII Siecle111-121
Nejat GÖYÜNÇ Vakıf Tesisinde Devletin Katkısı (16. Yüzyıl İçinde)123-128
HAASE Eine Kleinere Waqf - Urkunde Koca Sinan Paschas Für Malkara, Thrakien129-158
Ingeborg HUHN Die Ausschreitungen in Damaskus im Sommer 1860159-180
Hedda REINDL-KIEL, Machiel KIEL Kaugummi Für Den Sultan: Ein Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte der Insel Chios im 17. Jahrhundert181-214
Tunca KORTANTAMER Nev'î Efendi'nin Sadrazam Sinan Paşa'ya Ders Veren Bir Mektubu215-228
Markus KÖHBACH Der Reflex Einer Wiener Lokalsage Bei Evliya Çelebi?229-235
Joseph E. MATUZ Contributions to the Ottoman Institution of the İltizâm237-249
11

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

XII

1992


Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

    XII     1992     256 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Sabine PRÄTOR Zwischen Euphrat und Tigris251-260
Maurus REINKOWSKI Wesen und Unwesen der Toten Hand261-288
Claudia RÖMER Drei Urkunden Murads III. zu Tımārangelegenheiten289-306
Johann STRAUSS Zum Istanbuler Buchwesen ın der Zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts307-338
Andreas TIETZE Focus-Funktionen im TTK. Satz339-342
Michael URSINUS Osmanische Statthalterurkunden aus dem Archiv der Metropolitanbischöfe Von Manastır aus der Zeit Sultan Mahmuds II. (1808-1839)343-366
Mehmet Ali ÜNAL XVI. Yüzyılda Çemişgezek Sancağı -İdari Yapısı-367-390
Gerd WINKELHANE Ein Ungewöhnlicher Scheidungsfall aus dem Jahre 1312/1894 Nach Einem Dokument des Damaszener Šarī'a-Gerichtshofs Al-Bāb391-398
Hasan YÜKSEL Vakıf-Müsadere İlişkisi (Şam Valisi Vezir Süleyman Paşa Olayı)399-424
Mehmet Akif ERDOĞDU Karaman Vilayetinin İdari Taksimatı425-430
Hans Georg MAJER The Harem of Mustafa II (1695-1703)431-444
Kemal BEYDİLLİ [Turki Mugheid, Abdülhamid II. im Spiegel der Arabischen Dichtung. Eine Studie zu Literatur und Politik in Spaetperiode des Osmanischen Reiches. Klaus Schwarz Yayınevi. Berlin 1987, 383 S.]445-448
Kemal BEYDİLLİ [Heinz-Georg Migeod, Die Persische Gesellschaft unter Nasiru'd-din Şâh 1848-1896. (Nasiruddin Şâh Döneminde '1848-1896' İran Toplumu). Klaus Schwarz Yayınevi, Berlin 1990. İslam Araştırmaları Serisi, cilt 139. XIII + 431 S. 1 Harita]449-454
Kemal BEYDİLLİ [Karl Pröhl: Die Bedeutung Preussischer Politik in den Phasen der Orientalischen Frage (Şark Mes'elesinin Safhalarında Prusya Politikasının Önemi). Ein Beitrag zur Entwicklung Deutsch -Türkischer Beziehungen von 1606 bis 1871. (1606'dan 1871'e kadar Alman-Türk Münasebetlerinin Gelişmesine Katkıda Bulunacak Bir Tetkik). Peter Lang Yayınevi. Frankfurt a.M., 1986, S. VII + 428. 4 Harita.]454-459
Yılmaz KOÇ [Laila Nabhan: Das Fest des Fastenbrechens ('id al-fitr) in Aegypten. Untersuchungen zu Theologischen Grundlagen und Praktischer Gestaltung, Berlin 1991, 269 sayfa]460-464
Fatih TEPEBAŞI [Priska Furrer: Das Erzählerische Werk der Türkischen Autorin Sevgi Sosyal (1963/1979). Klaus Schwarz Verlag. (İslam Araştırmaları Dizisi, No:148) Berlin 1992, 242 Sayfa]464-466
Nejat GÖYÜNÇ [Marina Kunke, Nomadenstämme in Persien im 18. und 19. Jahrhundert, Klaus Schwarz Verlag, Berlin 1991, 189 s, 1 harita, 3 levha (Islamkundliche Untersuchungen, 151. cilt]466-471
Durmuş YILMAZ [Djafar Shafiei-Nasab, Les mouvements Révolutionnaires et la Constitution de 1906 en Iran, Klaus Schwarz Verlag, Berlin 1991, IX-693 sahife (Islamkundliche Untersuchungen, cilt 142)]471-474
Davud DURSUN [Turquie. La Croisee des Chemins, Paris 1988. 197 S., 46 adet siyah-beyaz fotoğraf.]474-479
Davud DURSUN [Les arabes, les turcs et la révolution française, Paris, Edisud Yayınları 1989. 302 s., makalelerin sonlarında bibliyografyalar, farklı konularda 12 fotoğraf ve portre, 1 harita]479-487
Nejat GÖYÜNÇ [Suraiya Faroqhi, Herrscher über Mekka. Die Geschichte der Pilgerfahrt, Artemis Verlag, München 1990, 351 sahife]487-490
Nejat GÖYÜNÇ [Rita Stratkötter, Von Kairo nach Mekka. Sozial - und Wirtschaftgeschichte der Pilgerfahrt nach den Berichten des İbrahim Rif'at Bâsâ: Mir'ât al-Haramain, Klaus Schwarz Verlag, Berlin 1991, Islamkundliche Untersuchungen. Band 145, X-392 sahife]490-492
Nejat GÖYÜNÇ [Martina Müller-Wiener, Eine Stadtgeschichte Alexandrias von 564/1169 bis in die Mitti des 9./15. Jahrhunderts. Verwaltung und innerstadtische Organisationsformen, Klaus Schwarz Verlag, Berlin 1992 (Islamkundliche Untersuchungen. Band 159), XII-333 sahife]493-494
[Islamkundliche Untersuchungen (Klaus Schwarz Yayınları Listesi)]495-506
12

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

XIII

1993


Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

    XIII     1993     262 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Nejat GÖYÜNÇ Walther Hinz (1906-1992)'in Ardından[IX-XII]
Salahi R. SONYEL Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu Kurtuluş Savaşı ve Museviler001-010
Orhan KOLOĞLU Ahmet Midhat ve Tercüman-ı Hakikat'te Yahudi Sorunu011-021
Jacob LANDAU Some Comments on the Ashkenazi Community in Istanbul During the Last Generation of the Ottoman Empire023-027
Jacob LANDAU Die Aschkenasische Kultusgemeinde zu Konstantinopel (1890-1910)orj 027a- 027r
Mahir AYDIN Musevilerin Osmanlı Topraklarına Kabulünün 400. Yıldönümü Kutlamaları029-038
Gazmend SHPUZA Arnavutluk'ta Yahudiler039-043
Géza DÁVID Tahrir Defterlerinin Neşri Hakkında Notlar045-048
Kemal ÇİÇEK Kastamonu Sancağı ve Nahiyelerinde Şerik[-hane] Reaya049-068
Zeki ARIKAN Tapu-Tahrir defterleri Yayınıyla İlgili Bir Tasarı069-074
Suraiya FAROQHI Tarsus and the Tahrir075-089
Dariusz KOLODZIEJCZYK The Defter-i Mufassal of Kamaniçe from CA. 1681 -An Example of Late Ottoman Tahrir. Reliability, Function, Principles of Publication091-098
Alâaddin AKÖZ XVI. Asırda Lârende Kazası Hakkında099-136
Alpay BİZBİRLİK 16. Yüzyılda Kulb Sancağı Hakkında Sosyal ve Ekonomik Bir Araştırma137-162
M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU Bir Osmanlı Sözlükçüsü Mütercim Âsım(1755?-1819)163-166
Mehmed Ali BEYHAN Bir II. Abdülhamid Devri Aydın'ın Profili: Lastik Said Bey167-205
M. Akif AYDIN Mecellenin Yürürlükten Kaldırılan Altıncı Kitabı: Kitabü'l-Vedîa(KV)207-226
Ş. Tufan BUZPINAR Abdülhamid II and Sayyid Fadl Pasha of Hadramawt227-239
Feridun M. EMECEN [Avigdor Levy, The Sephardim in the Ottoman Empire, Darwin Press, Princeton, New Jersey, 1992, XV + 196 s., 33 resim.]241-243
Feridun M. EMECEN [Stanford J. Shaw, The Jews of the Ottoman Empire and Turkish Republic, Macmillan Academic and Professional Ltd., London, Hong kong 1991, XIII + 380 s. 4 resim]243-245
Nejat GÖYÜNÇ [Jens Peter Laut/Thomas Sorge, Kleinasien im 17. Jahrhundert Nach Evliya Çelebi, Dr. Ludwing Reichert Verlag, Wiesbaden 1992, Tübinger Atlas des Vorderen Orients (TAVO), B IX 8,2 harita]245-246
Nejat GÖYÜNÇ [Robert Dankoff ve Klaus Kreiser, Materialien zu Evliya Çelebi, II. A Guide to the Seyahat-name of Evliya Çelebi. Bibliographie raisonnee, Dr. Ludwing Reichert Verlag, Wiesbaden 1992, Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients, IV+200 sahife]246
Nejat GÖYÜNÇ [Ernst Dieter Petritsch, Regesten der Osmanischen Dokumente im Österreichischen Staatsarchiv, I. cilt (1480-1574), Wien 1991, Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, Ek cilt 10/1. 305 sahife]246-247
Nejat GÖYÜNÇ [Saim Savaş, Bir Tekkenin Dînî ve Sosyal Tarihi, Sivas Ali Baba Zaviyesi. İstanbul 1992, Dergah Yayınlarından no. 142, Tarih Dizisi no. 15, 272 sahife, 8 resim]247-248
Nejat GÖYÜNÇ [Caroline Finkel, The Administration of Warfare: the Ottoman Military Campaigns in Hungary, 1593-1606, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 14. Ek cilt, Wien 1988, XI-362 sahife, (s. 350-362 arasında belge klişeleri), Ek cilt (faksimilesi verilen belgelerin Latin harfli metinlerini ihtiva eden 16 levha)]249
Nejat GÖYÜNÇ [Johann Strauss, Die Chronik des 'İsazade. Ein Beitrag zur Osmanischen Historiographie des 17. Jahrhunderts, Klaus Schwarz Verlag, Berlin 1991, 46-192 sahife. Islamkundliche Untersuchungen. Band 108.]250-251
Suraiya FAROQHI [Donald Quataert, Ottoman Manufacturing in the Age of the Industrial Revolution, Cambridge: Cambridge University Press.]251-253
Yılmaz KOÇ [Ekkehard Rudolph, Westliche Islamwissenschaft im Spiegel Muslimischer Kritik. Grundzüge und Aktuelle Merkmale Einer İnnerislamischen Diskussion. Berlin 1991, 217 sayfa.]253-256
Mustafa TAVUKÇU [Stefan Weninger, Qanâ'a (Genügsamkeit) in der Arabischen Literatur anhand des Kitâb al-Qanâ'a wat-t-ta'affuf von İbn Abîd-Dunyâ, Klaus Schwarz Verlag, Islamkundliche Untersuchungen Band 154, Berlin 1992. Münih Ludwing-Maximilian Üniversitesinde doktora çalışması olarak (1991) kabul edilen “Ibn Ebi'd-Dünya'nın Kitâbü'l Qanâ'a ve't-ta'affuf'u Münasebetiyle Arap Edebiyatında Kanaat Kavramı” isimli eser]256-258
Ahmet Turan YÜKSEL [Leonor Fernandes, The Evolution of a Sufi Institution in Mamluk Egypt: The Khanqah. Klaus Schwarz Verlag, Berlin, 1988, 205 s.]258-261
13

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

XIV

1994


Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

    XIV     1994     240 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Klaus KREISER Die Mevleviyye. Eine Osmanische Bruderschaft und İhre Konvente[I-II]
Gabor AGOSTON Macaristan'da Mevlevilik ve İslam Kültürü001-009
Trois Centres Mevlevis Balkanıques au Travers des Documents d'Archives Ottomans: Les Mevlevihane d'Elbasan, de Serez et de Salanique011-028
Cem DİLÇİN Şeyḫ Ġâlib'in Mevlevīḫānelerin Tamirine İlişkin Şiirleri029-076
Nejat GÖYÜNÇ Das Mevlevîhâne in Samsun077-090
Frederick DE JONG The Takîya of the Mawlawiyya in Tripolis091-100
Klaus KREISER Evliya Çelebi ve Başka Kaynaklara Göre Arap Âleminin Doğusundaki Büyük Şehirlerde Mevlevihaneler101-115
Yusuf KÜÇÜKDAĞ Les Zaviyas Mevlevites A Konya117-128
Liliana MASULOVIC - MARSOL Le Tekke Mevlevî d'Üsküb (Skopje)129-135
Mehmet ÖNDER Konya'da Mevlânâ Dergâhı Merkez Arşivi ve Mevlevîhâneler137-142
Hasan ÖZÖNDER Karaman (Lârende) Mevlevî-Hânesi143-152
Alexandre POPOVIC Les Mevlevîhâne Dans Le Sud-est Europeen153-158
Jasna SAMIC Le Tekke Mevlevî De Bembasa à Sarajevo159-176
Baha TANMAN İstanbul Mevlevîhâneleri177-183
Nuran TEZCAN Manisa Mevlevîhânesi185-193
İsmail ÜNVER Galata Mevlevî-Hânesi Şeyhleri195-219
Nathalie CLAYER Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sûfîlik: Kalenderîler (XIV-XVII. Yüzyıllar), Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1992 [=Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları VII. Dizi - s.130]221-223
Ahmet Yaşar OCAK [Nathalie Clayer, L'Albanie, Pays des Derviches: Les Ordres Mystiques Musulmans en Albanie a l'epoque postottomane (1912-1967), Osteuropa-Instut der Freien Üniversitat Berlin - Balkanologische Veröffentlichungen, Bant 17, Otto Harrasowitz-Wiesbaden. Berlin 1990, VI + 505 s.]224-226
Resimler227-242
14

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

XV

1995


Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

    XV     1995     336 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Ahmet Atilla ŞENTÜRK Klasik Osmanlı Edebiyatında Tipler001-091
Gisela PROCHÂZKA-EISL Die Lyrischen Einschuebe in der Altosmanischen Chronik des Âşıkpaşazâde093-122
Nevra NECİPOĞLU Byzantine Monasteries and Monastic Property in Thessalonike and Constantinople During the Period of Ottoman Qonquests123-135
Cristina FENEŞAN Mihaloğlu Mehmet Beg et la Principaute de Valachie (1508-1532)137-155
Yusuf OĞUZOĞLU Osmanlı Şehirlerindeki Halkın Vergi Yükü Üzerine Bir Araştırma (1680-1700)157-186
İbrahim GÜLER XVIII. Yüzyılda Orta Karadeniz Bölgesinde Eşkiyalık Hareketleri187-219
Ali AKYILDIZ Tanzimat Döneminde Belgelerin Şekil, Dil ve Muhteva Yönünden Geçirdiği Bazı Değişiklikler (1839-1856)221-237
Mehmet Ali BEYHAN Şânizâde Tarihi'nin Kaynaklarından Câbî Tarihi239-283
Azmi ÖZCAN Jamaladdin Afghani's Honorable Confinement in Istanbul and İran's Demands for his Extradition285-291
Sabine PRATOR Wege ins Osmanische Parlament293-306
Kemal BEYDİLLİ [Hans-Peter Laqueur, Osmanische Friedhöfe und Grabsteine in Istanbul. (Osmanlı Mezarlıkları ve Mezartaşları) Tübingen, Ernst Wasmuth Yayınevi 1993 (İstanbuler Mitteilungen/Beiheft 38). s. 220]307-310
Kemal BEYDİLLİ [Şamil Mutlu, Yeniçeri Ocağının Kaldırılışı ve II. Mahmud'un Edirne Seyehati - Mehmed Dâniş Bey ve Eserleri - . İst. Üni. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1994148]310-312
Kemal BEYDİLLİ [Machiel Kiel ve Friedrich Sauerwein, Ost-Lokris in Türkischer und Neugriechischer Zeit (1460-1981). Persistenz und Zasuren in der Siedlungsentwicklung und Demographischen Geschichte Mittel-Griechenlands auf Grund Osmanisch-Türkischer und Neugriechischer Administrativer Quellen. (Türk ve Yunanistan Devrinde Doğu Lokris (1460-1981). Osmanlı/Türk ve Yunan Mülkî Kaynaklarına Göre Orta Yunanistan'ın İskân Gelişmesi ve Demografik Tarihinde Devamlılık Orta Yunanistan'ın İskân Gelişmesi ve Demografik Tarihinde Devamlılık ve Duraklamalar). Hassauer Mittelmeerstudien 6. Passavia Univesitats-Verlag, Passau 1994. s. 130]312-317
Kemal BEYDİLLİ [Claudia Kleinert, Die Revision der Historiographie des Reiches am Beispiel von Abdülhamid II. Das Spate Osmanische Reich im Urteil Turkischer Autoren der Gegenwart (1930-1990). (II. Abdülhamid Örneğinde Osmanlı İmparatorluğu Tarih Yazımının Yeniden Gözden Geçirilmesi. Çağdaş Türk Yazarlarının Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Dönemini Yargılayışları (1930-1990). s. 262]317-319
Kemal BEYDİLLİ [Ralf Elger, Zentralismus und Autonomie: Gelehrte und Staat in Marokko, 1900-1931. (Merkeziyetçilik ve Özerklik: Fas'ta Ülemâ ve Devlet, 1900-1931), Berlin 1994. Klaus Schwarz Yayınevi. s. 260]319-321
Kemal BEYDİLLİ [Barnadette Schenk, Kamal Cunbulat. Das Arabisch-Islamische Erbe und Die Rolle der Druzen in Seiner Konzeption der Libanesischen Geschichte. (Kemal Canbulat. Arap-İslam mirası ve Lübnan Tarihini Kavrayışında Dürzilerin Rolü). Berlin 1994. Klaus Schwarz Yayınevi. s. 225]321-322
Ali Galib BALTAOĞLU [Ali Akyıldız: Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform (1836-1856), İstanbul 1993, Eren Yayıncılık, 338 s. + 9 belge.]322-329
Nurcan ABACI [Elizabeth Zachariadou (Ed.), The Ottoman Emirate 1300-1389, (Osmanlı Beyliği), Rethymnon: Crete University Press, 1993, 243 sayfa]329-332
Nejat GÖYÜNÇ [Jan Paul Niedernkorn, Die Europaische Machte und der “Lange Türkenkrieg” Kaiser Rudolfs II. (Avrupa Devletleri ve İmparator II. Rudolf'un 'Uzun Türk Harbi', 1593-1606, Wien, 1993, VIII-559 sahife, Avusturya İlimler Akademisi Yayınlarından Archiv für Österreichische Geschichte dizisinin 135. cildi]332-334
Nejat GÖYÜNÇ [3 Numaralı Mühimme Defteri (966-968/1558-1560), Önsöz: İsmet Binark, Ankara 1993, I (Özet ve Transkripsiyon), LIX + 816 s., II (Tıpkıbasım), 570 s., Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın No:12, Dîvân-ı Hümâyûn Sicilleri Dizisi: I]335-336
15

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

XVI

1996


Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

    XVI     1996     270 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Zeki ARIKAN Tahrir Defterlerinde Geçen Deyimler001-013
Wolf HÜTTEROTH Was Erwartet Man Von Einer Defter-e Mufaṣṣal-Edition?015-024
Cristina FENEŞAN Research on the Tahrir Defterleri on Roumania025-036
Feridun M. EMECEN Mufassaldan İcmâle037-044
Yılmaz KURT Osmanlı Tahrir Defterlerinin Onomastik Değerlendirilmesine Uygulanacak Metod045-059
Hasan BAHAR Osmanlı Tahrir Defterleri Çalışmalarındaki Gelişmeler Üzerine Gözlemler061-066
Alaaddin AKÖZ XVI. Asrın İlk Yarısında Aladağ Kazası (1501-1540)067-084
Alpay BİZBİRLİK 16. Yüzyılda Tercil Sancağı Üzerine Notlar085-120
İbrahim YILMAZÇELİK Amid Sancağı (1567 tarihli Tahrir Defteri'ne göre)121-162
Evangelia BALTA Composition Demographique et Structure de I'habitat Dans la Ville de Serrès Aux XVe et XVIe siecles163-187
Neşe ERİM Erzurum Gümrüğü, As An International Transit Center, and Some Problems of Administration189-197
Nejat GÖYÜNÇ Die Begriffe “Turke, Kurde” und “Araber” in Einigen Osmanischen Geschichtswerken und Urkunden199-207
Sabine PRATOR Wege ins Osmanische Parlament209-223
Gültekin YILDIZ [Cyril Mango - Gilbert Dagron (yay. haz.) Constantinople and its Hinterland, Papers from the Twenty-Seventh Spring Symposium of Byzantine Studies (Oxford, April 1993), XI+III (2 harita)+425 (indeks ile), Publications for the Society for the Promotion of Byzantine Stadies, 3, VARIORUM, University Press, Cambridge 1995.]225-231
Yılmaz KOÇ [Christine Schirrmacher: Mit den Waffen des Gegners. Christlich-Muslimische Kontroversen im 19. und 20. Jahrhundert Dargestellt am Beispiel der Auseinandersetzung um Karl Gottlieb Pfanders 'Mîzân al-Haqq' und Rahmatullâh ibn Halîl al-Utmânî al-Kairânawîs 'İzhâr al-Huqq' und der Diskussion Über das Barnabasevangelium, Berlin 1992, 437 sahife]231-239
Yılmaz KOÇ [İbrahim M. Abu-Hashhash: Tod und Trauer in der Poesie des Palastinensers Mahmud Darwis, Berlin 1994, 325 sahife]240-245
Zeki ARIKAN [Nicolas Vatin, L'Ordre de Saint - Jean de Jerusalem, I'Empire Ottoman et la Mediterranee Orientale entre les Deux Sieges de Rhodes (1480-1522), Collection Turcica, Peeters - Paris, 1994, XVI+571 sayfa]245-253
İdris BOSTAN [Andreas Rieger, Die Seeaktivitaten der Muslimischen Beutefahrer als Bestandteil der Staatlichen Flotte Wahrend der Osmanischen Expansion im Mittelmeer im 15. und 16. Jahrhundert, Klaus Schwarz Verlag Yayınlarından, Berlin 1994, XI+548 sayfa + 3 harita]253-257
Caroline FINKEL [Arnold Cassola, The Great Siege of Malta (1565) and the Istanbul State Archives, 79pp, Illustrations, Facsimiles. Said İnternational Ltd. 1995.]258-259
Cafer ÇİFTÇİ [Suraiya Faroqhi, Making a Living in the Ottoman Lands 1480 to 1820, (Osmanlı Topraklarında Yaşam Mücadelesi), The Isis Press, 1995, 330 sahife]259-264
Nejat GÖYÜNÇ [Suraiya Foroqhi, Kultur and Alltag im Osmanischen Reich. Vom Mittelalter bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. C.B. Beck Verlag, München 1995, 402 sahife]265-270
16

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

XVII

1997


Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

    XVII     1997     304 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Margaret L. VENZKE The Ottoman Tahrir Defterleri and Agricultural Productivity001-061
Zeki ARIKAN Nicoara Beldiceanu (1920-1994)063-075
Mehmet ÖZ XVI. Yüzyıl Anadolusu'nda Köylülerin Vergi Yükü ve Geçim Durumu Hakkında bir Araştırma077-090
Feridun M. EMECEN İki Osmanlı Ricalinin Resmî Hayatlarının Kaynaklarına Dair091-097
Hüsameddin MEHMEDOV (Karamanlı) H. 989/1581 Tarihli “Defter-i Menâsib-i Vilâyet-i Erzurum”099-123
Hatice ŞAHİN Ferah-Nâme'de Geçen İkilemeler Üzerine125-135
Musa ŞAŞMAZ Distortion of Population Data for National Causes by the Greeks, Bulgarians and Armenians in the Late 19th and Early 20th Centuries137-147
Fahri UNAN Taşköprülü-Zâde'nin Kaleminden XVI. Yüzyılın “İlim” ve “Âlim” Anlayışı149-264
Muhammed Hanefi KUTLUOĞLU 1833 Kütahya “Antlaşma”sının Yeni Bir Değerlendirmesi265-287
Kemal BEYDİLLİ [Irmgard Farah, Die Deutsche Pressepolitik und Propagandatatigkeit im Osmanischen Reich Von 1908-1918. Unter Besonderer Berücksichtigung des “Osmanischen Lloyd”. Beiruter Texte und Studien. Band 50. Beyrut 1993. 347 sayfa]289-293
Kemal BEYDİLLİ [Andreas Kaplony, Konstantinopel und Damaskus. Gesandtschaften und Vertrage Zwischen Kaisern und Kalifen 639-750. Untersuchungen zum Gewohnheits-Völkerrecht und zur Interkulturellen Diplomatie. (Konstantiniyye ve Dimaşk. İmparatorlar ve Halifeler arasında teati edilen Sefaret heyetleri ve Yapılan Antlaşmalar. Teamül hukuku, devletlerarası hukuk ve kültürlerarası diplomasiye dair İncelemeler). Klaus Schwarz Yayınları. Islamische Untersuchungen, BaHalifeler arasında teati edilen Sefaret heyetleri ve Yapılan Antlaşmalar. Teamül hukuku, devletlerarası hukuk ve kültürlerarası diplomasiye dair İncelemeler). Klaus Schwarz Yayınları. Islamische Untersuchungen, Band. 208. Berlin 1996, 470 sayfa]293-295
Kemal BEYDİLLİ [Maurus Reinkowski, Filastin, Filistin und Eretz Israel. Die Spate Osmanische Herrschaft Über Palastine in der Arabischen, Türkischen und İsraelischen Historiographie. (Filistin, Arap)]295-297
Kemal BEYDİLLİ [Yoram Shalit, Nicht-Muslime und Fremde in Aleppo und Damaskus im 18. und in der ersten Halfte des 19. jahrhunderts. (18. ve 19. Yüzyılın İlk yarısında Halep ve Şam'da Gayrimüslimler ve Yabancılar). Klaus Schwarz Yay. Islamkundliche Untersuchungen, Band 197. Berlin 1996. 380 sayfa]297-299
Zeki ARIKAN [Cemal Bâli Akal, Modern Düşüncenin Doğuşu. İspanyol Altın Çağı, İstanbul, Kesit Yayıncılık, 1996, 322 sayfa]299-303
Nejat GÖYÜNÇ [Elizabeth Zachariadou (Ed.), The Via Egnatia under Ottoman Rule (1380-1699], Crete University Press, Rethymnon 1996, XVI-232 sahife]303-304
17

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

XVIII

1998


Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

    XVIII     1998     295 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Mustafa OĞUZ, Evangelia BALTA Le Kanunnâme de I'Euripe009-045
Kadir ATLANSOY Edebiyat Tarihi Kaynağı Olarak Bursa Vefeyâtnâmeleri I047-067
Mihai MAXIM On The Right to Strike Currency of the Reigning Princes of Moldavia and Wallachia during the Period of Ottoman Suzevainty069-088
Mehmet CANATAR Osmanlılarda Bitkisel Boya Sanayii ve Boyahaneler Üzerine089-104
İbrahim YILMAZÇELİK XVIII. Yüzyılda Gaziantep'in İdârî, Fizikî ve Sosyo-Ekonomik Durumu105-124
David KUSHNER The Administration of the Districts of Palestine, According to the Ottoman Year Books, 1864-1914125-141
Mehmet Yavuz ERLER Hüdâvendigâr'da Sel Baskını'nın Sosyo-Ekonomik Tesirleri (1911)143-159
Kenan İNAN I. Kadı Sicillerine Göre Trabzon Şehrinin Fizîki Yapısı (1643-1656)161-186
Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA Sir Robert Liston'un İstanbul Büyükelçiliği (1794-1795) ve Osmanlı Devleti Hakkındaki Görüşleri187-216
Mehmet Ali BEYHAN Giritli Ahmet Muhtar Efendi ve Bilinmeyen Bir Eseri: Vedânâme217-224
Muhammed Hanefi KUTLU İngiliz Devlet Arşivi (pro) ve Yakın Dönem Osmanlı Tarihi Açısından Önemi225-238
Mahir AYDIN Makedonya Meselesi ve Amerikalı Rahibenin Kaçırılması239-258
Neviman ERSOY [Slavka Draganova, “Koliçestven Analiz na Ovtsevidstvoto v Bılgarskite Zemi Pod Osmanska Vlast ot Sredata na XIX vek do Osvobojdeniyeto (A Quantitative Analyses of Sheep-Breeding in Bulgarian Lands under Ottoman Domination from the Middle of the XIX C. to the Liberation), Bulgar İlimler Akademisi Yayını, Sofia 1993, 304 sahife.]259-261
Mehmet Ali BEYHAN [Doris Behrens-Abouseif, Egypt's Adjustment to Ottomon Rule Institutions, Waqf and Architecture in Cairo (16th and 17th centuries) “Mısır'ın Osmanlı İdaresine Geçişi” 16. ve 17. Yüzyıllarda Kahire'de Kurumlar, Vakıf ve Mimarî, E.J. Brill, Leiden, 1994, XIII 311s., 57 resim, 1 harita.]262-267
Gültekin YILDIZ [Coping with the state: Political conflict and crime in the Ottoman Empire 1550-1720, XIII+205 (indexs ile), Analecta Isisiana XVII, The Isis Press, Istanbul 1995, XXIII+205 sahife]267-272
Erdoğan MERÇİL [Taef Kamal El-Azhari, The Saljuqs of Syria, during the Crusades 463-549 A.H./1070-1154 A.D. (Haçlı Seferleri Sırasında Suriye Selçukluları, H. 463-549/M.1070-1154), Berlin 1997, 389 s., Klaus Schwarz Verlag]272-275
Zeki ARIKAN [Evangelia Balta, Karamanlidika, Nouvelles Additions et Complements I, Centre d'Etudes d'Asie Mineure, Athenes, 1997, 287 s.]275-280
Zeki ARIKAN [François Georgeon-Paul Dumont (sous la direction de), Vivre dans I'Empire Ottoman, Sociablities et Relations Intercomnunautaires (XVIIIe-XXe Siecles), Editions I'Harmattan, Paris-Montreal, 1997, 350 s.]280-283
Nejat GÖYÜNÇ [Klaus Schwarz, Osmanische Sultansurkunden. Untersuchungen zur Einstellung und Besoldung Osmanischer Militars in der Zeit Murads III. (Yayınlayan: Claudia Römer, Franz Steiner Yayınevi, Stutgart 1997, 483 sahife]283-284
Nejat GÖYÜNÇ [Azmi Özcan, Pan-Islamism, İndian Muslims, the Ottomans and Britain (1877-1924), Leiden. New York. Köln 1997, Brill Yayınevi. The Ottoman Empire and its Heritage dizisi. 12. kitap. XI-226 sahife]285-288
Nejat GÖYÜNÇ [Richard Hattemer, Atatürk und die Turkische Reformpolitik im Spiegel der Agyptischen Presse. Eine Inhaltanalyse Ausgewahlter Pressereaktionen auf Massnahmen zur Umgestaltung des Politischen, Religiösen und Kulturellen Lebens in der Turkei Zwischen 1922 und 1938. Klaus Schwarz Verlag, Berlin 1997, IX-397 sahife, Islamkundliche Untersuchungen. Band 210]288-290
Nejat GÖYÜNÇ [Marwan M. Obeidat, American Literature and Orientalism (Amerikan Edebiyatı ve Doğubilimleri), Klaus Schwarz Verlag, Berlin 1998, 147 sahife, Islamkundliche Untersuchungen. Cild 219]290-291
Ahmet Yaşar OCAK [Ahmet T. Karamustafa, God's Unruly Friends: Dervishes Groups in the Islamic Latter Period 1200-1550 (Tanrı'nın İtaatsiz Dostları: Geç İslâmî Devirde Derviş Zümreleri 1200-1550), University of Utah Press, Salt Lake City 1994, XI+159 s.]292-293
Ahmet Yaşar OCAK [Les Voies d'Allah: Les Ordres Mystiques Dans Le Monde Musulman des Origines a Aujourd 'hui (Allah'a Giden Yollar: Başlangıcından Günümüze İslam Dünyasında Tarikatler), ed. Alexandre Popovic-Gilles Veintsteine, Fayard Paris 1996, 711 s.]294-295
18

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

XIX

1999


Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

    XIX     1999     344 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Evangelia BALTA “Açıl Susam Açıl”009-081
Baki TEZCAN Zafernâme Müellifi Hâlisî'nin Bilinmeyen Bir Eseri Münasebetiyle083-098
Orhan BURIAN (1914-1953), Zeki ARIKAN Interest of the English in Turkey as Reflected English Literature of the Renaissance -II- Thomas Goffe099-121
Ahmet Nezihi TURAN Mahremiyetin Muhafızları Darüssaade Ağaları123-148
Fikret YILMAZ Edremit Yayaları ve Yaya Teşkilatının Kaldırılması Hakkında Bilgiler149-180
Zekai METE Osmanlı Taşrasında Bürokratik Muâmelât: Sancakbeyi Belge ve Defterleri181-221
Ramazan ÇALIK Alman Kaynaklarına Göre Cemal Paşa223-254
İshak KESKİN Hz. Muhammed'in Bir Mektubu - Satın Alınması Arşivcilik Bakımından Değeri255-290
Gerd WINKELHANE [Heinz Bertel, Christine Scheffler Günter Scholz: Quo Vadis Jemen? Das Bildungssystem der Volksdemokratischen Republik Jemen. Frankfurt/M.: IKO-Verlag für Interkulturelle Kommunikation, 1995. 247 s.]291-293
Zeki ARIKAN [Nicolas Vatin, Sultan Djem Un Prince Ottoman Dans I'Europe du XVe Siecle D'apres Deux Sources Contemporaines; Vâkıât-ı Sultan Cem, Qeuvres de Guillaume Caoursin, Ouvrage Publie en Collaboration avec I'Institut Français d'Etudes Anatoliennes d'İstanbul, Ankara, Conseil Supreme d'Atatürk Pour Culture, Langue Histoire, 1997, 379s + 2 harita + XXXIV varak tıpkıbasım. (Türkçe özet 373-379)]293-300
Zeki ARIKAN [J. B. Bacque-Grammont (ed.), La premiere histoire de France en Turc Ottoman chroniques des padichahs de France 1572, (Osmanlı Türkçesinde İlk Fransa Tarihi Fransa Padişhaları Tarihi 1572) Traduite et publiee sous la direction de Jean-Louis Bacqué-GrammonEditée avec le consours de la sous-direction des Sciences Sociales et Humaines et de l’Archeologie au Ministere des Affaires Etrangeres, etc... Institut Français d’Etudes Anatoliennes d’Istanbul, Varia Turcica, XXX, L’Harmattan Paris-Montreal, LXXIX+215 s.]300-310
Hidayet NUHOĞLU [Halil Sahillioğlu, Studies on Ottoman Economic and Social History, İstanbul 1999, 221 s., IRCICA Yayını]310-314
Murat CANDEMİR [Hakan Kırımlı, Kırım Tatarlarında Millî Kimlik ve Millî Hareketler, Türk Tarih Kurumu Yayınları, VII. dizi-sa.167, Ankara 1996 VII+253 s. İndeks resimler ve harita]314-315
Nejat GÖYÜNÇ [Ekmeleddin İhsanoğlu (yay.), Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, İstanbul 1994-1998, I (XXVIII-886), II (XXXVI-849s.) İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) yayını.]315-318
Nejat GÖYÜNÇ [Taha Akyol, Osmanlı'da ve İran'da Mezhep ve Devlet, İstanbul 1999, Milliyet yayınlarından, 261s.]318-323
Nejat GÖYÜNÇ [Nenad Moacanın, Pozega i Pozestina Sklopu Osmanlijskog Carstva (1537-1691), Jastrebarsko 1997, 544 s.]324-326
Kemal BEYDİLLİ [Michael Kemper, Sufis und Gelehrte in Tatarien und Baschkirien, 1789-1889. Der İslamischen Diskurs Unter Russischer Herrschaft. (Tataristan ve Başkirdistan'da Meşâyih ve Ulema, 1789-1889. Rus Hükümranlığı Altında İslami Tartışmalar). Klaus Schwarz Verlag Berlin 1998, 516 s.]326-329
Gültekin YILDIZ [Klaus Kreiser, İstanbul und das Osmanische Reich: Derwischwesen, Baugeschichte, Inschriftenkunde, Analecta Isisiana XIV, İstanbul 1995, 276 s.]329-335
Gültekin YILDIZ [Selim Deringil, The Well Protected Domains: Ideology and the Legitimation of Power in the Ottoman Empire 1876-1909, London-New York 1998, XII+260 (indeks ile)]335-342
19

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

XX

2000


Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

    XX     2000     424 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Ahmet KAVAS Afrika'nın Sömürgeleştirilmesi Öncesinde Rabih b. Fazlullah'ın Kurduğu Son Bilâdu's-Sudan Devleti ve Fransa'yla Mücadelesi009-035
Alpay BİZBİRLİK Hicri 1003 (1595) Tarihli Defterin Işığnda Bazı Osmanlı Vilayetlerindeki Haremeyn Vakıfları037-072
A. Latif ARMAĞAN XVIII. Yüzyılda Hac Yolu Güzergâhı ve Menziller (=Menâzilü'l-Hacc)073-118
Hikmet ÖZDEMİR Ottoman Administration in Cyprus119-142
Evangelia BALTA Olive Cultivation in Crete at the Time of the Ottoman Conquest143-164
Fehmi YILMAZ The Life of Köprülüzade Fazıl Mustafa Pasha and his Reforms (1637-1691)165-221
Saim SAVAŞ Osmanlı Döneminde Sivas'ta Tuz Üretimine Dair Bazı Bilgiler223-245
Cafer ÇİFTÇİ Osmanlı-Avusturya Savaşları Esnasında Bursa Halkının Avarız Türü Vergi Yükünden Örnekler (1686-1688)247-268
Nevin ÖZKAN Venedik Senatosu Sekreteri Pietro Busenello'nun İstanbul Gözlemleri (1742-1746) “Lettere Informative Delle Cose de' Turchi”269-294
Yusuf OĞUZOĞLU XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Ordusunun Durumu295-303
Ali Fuad ÖRENÇ Andreas Kopasis: The Prince of Sisam305-311
Ali AKYILDIZ Bir Teknolojik Transferin Değişim Boyutu: Köstence Demiryolu Örneği313-327
Abdullah SAYDAM Trabzon'da “Gayri Resmî Nikah”ın Doğurduğu Problemler ve Boşanma Davaları (1830-1844)329-353
Ramazan ÇALIK Çanakkale Muharebelerine Alman Bakışı355-383
Cengiz ŞİŞMAN Osmanlı “Millet”lerinin Girift İlişkileri: 17. Yüzyıl Hasköy Şer'iye Sicillerinde Kaydedilen Bir Cinayet Öyküsü385-399
Kemal BEYDİLLİ [Markus Köhbach, Die Eroberung von Fülek Durch die Osmanen 1554. Eine Historisch-quellenkritische Studie zur Osmanischen Expansion im Östlichen Mitteleuropa. Böhlau Yayınevi, Wien-Köln-Weimar 1994. 491 s.]401-403
Nejat GÖYÜNÇ [Claudia Römer, Osmanische Festungsbesatzungen in Ungarn zur Zeit Murads III. Dargestellt anhand von Petitionen zur Stellenvergabe, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Schriften der Balkan-Komission, Philologische Abteilung 35, Wien 1995, 235+70 sahife]403-405
Mustafa GÖKÇEK [Ahmet Kanlıdere, Reform Within Islam. The Tajdid and Jadid Movement Among the Kazan Tatars 1809-1917). Conciliation or Conflict?, Eren, İstanbul 1997, 198 sahife. Middle Eastern and Balkan Studies Series, 1. kitap]406-408
Mustafa GÖKÇEK [Muhammed Kutluoğlu, The Egyptian Question (1831-1841), Eren, İstanbul, 1998, 271 sahife. Middle Eastern and Balkan Studies Series, 2. kitap]408-412
Mehmet Âkif AYDIN [Colin Imber, Ebu's-su'ud The Islamic Legal Tradition, Edinburg University Press 1997, XII+288]412-418
Zeki ARIKAN [Evangelia Balta, Peuple et Production Pour une Interétation des Sources Ottomanes, (Osmanlı Kaynaklarının Bir Değerlendirilmesi), Analecta Isisiana, Les Editions Isis, İstanbul, 1995, 281 s.]418-421
Nejat GÖYÜNÇ [Andreas Drechsler, Die Geschichte der Stadt Qom im Mittelalter (650-1350): Politische und Wirtschaftliche Aspekte, Berlin 1999, Klaus Schwarz Verlag, Islamische Untersuchungen, Cild 224, 378 sahife ve 3 harita]421-424
20

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

XXI

2001


Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

    XXI     2001     355 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Zeki ARIKAN Türkoloji Araştırmalarının Büyük Kaybı Prof. Dr. Robert Mantran (1917-1999)011-030
Ahmet KAVAS Kuzey Afrika'da Bir Osmanlı Nesli: Kuloğulları031-068
Mehmet Yavuz ERLER İstanbul'da Deniz Ulaşımı (1870-1875)069-080
Ayhan YÜKSEL Çanakkale Savaşlarında Sultanhisar Torpidosu, Muâvenet-i Milliyye Muhribi: Mürettebatı ve Faaliyetleri081-096
Hasan YÜKSEL Bir Babâi (Vefâi) Şeyhi Zaviyesi (Şeyh Behlül Baba)097-107
Mehmed Alaaddin YALÇINKAYA Türk Diplomasisinin Modernleşmesinde Reisülküttab Mehmed Raşid Efendi'nin Rolü109-134
Abdullah SAYDAM XIX. Yüzyılda Reform İhtiyacının Taşradaki Yansımalarına Bir Örnek: Akçaabâd Kazası135-187
Orhan KILIÇ Van Eyaletine Bağlı Sancaklar ve İdarî Statüleri (1558-1740)189-210
İsmail GÜLEÇ Gelibolu Musluhiddin Sürûri, Hayatı, Kişiliği, Eserleri ve Bahrü'l-Ma'ârif İsimli Eseri211-236
Mustafa GÖKÇEK Centralization during the Era of Mahmud II237-255
Gökhan ÇETİNKAYA Sultan Abdülhamid II's Officials: The Case of Nusret Paşa at Baghdad, 1888-1896257-267
Kemal ÇİÇEK Diplomat, Banker ve Tüccar: 18. Yüzyıl Başlarında Larnaka'da Para Ticareti ve Yabancı Sermaye269-283
Erhan AFYONCU Talîkîzâde Mehmed Subhî'nin Hayatı Hakkında Notlar285-306
Menderes COŞKUN Stations of the Pilgrimage Route from İstanbul to Mecca via Damascus on the Basis of the Menâzilü't-Tarîk İlâ Beyti'llâhi'l-'Atîk By Kadri (17th Century)307-322
Colin HEYWOOD Review Article323-335
Cafir ÇİFTÇİ [Linda T. Darling, Revenue-Raising & Legitimacy, Tax Collection and Finance Administration in the Ottoman Empire 1560-1660, E. J. Brill, Leiden, 1996. (Gelir Artışı ve Kanuna Uygunluk, Osmanlı İmparatorluğunda Vergi Toplama ve Malî İdare 1560-1660), ss. 368.]337-339
Ömer DİLER Bir Kaç Kitap Tanıtımı [Erkiletlioğlu, Halit ve Güler, Oğuz, Türkiye Selçuklu Sultanları ve Sikkeleri. Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1996] [Kabaklarlı, Necdet, Osmanlı Mangırları, İstanbul 1999] [Ender, Celil, Karesi, Saruhan, Aydın ve Menteşe Beylikleri Paraları, İstanbul 2000] [Türkmen, Kerim, Eretna Beyliği Sikkeleri. Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Yayın no: 27, Kayseri 1995.] [Aykut, Nezihi, Türkiye Selçuklu [Aykut, Nezihi, Türkiye Selçuklu Sikkeleri I - I. Mesud'dan I. Keykubad'a kadar (510-616, 1116-1220), İstanbul 2000]340-344
Hidayet NUHOĞLU [Yaşamları ve Yapıtları ile Osmanlılar Ansiklopedisi, 2c. İstanbul, 1999]345-349
Zeki ARIKAN [Kate Fleet, European and Islamic Trade in the Early Ottoman State. The Merchants of Genoa and Turkey, Cambridge University Press, 1999, X+204s.]349-353
[Turcica, Revue d'Etudes Turques, tome 31 (1999), 598p]354-355
21

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

XXII

2002


22

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

XXIII

2003


23

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

XXIV

2004


Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

    XXIV     2004     373 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Betül İ. ARGIT An Evaluation of the Tulip Period and the Period of Selim III ın the Light of Clothing Regulations011-028
Bilgin AYDIN XVI. Yüzyıl Osmanlı Bürokrasisinde Tımar Tevcih Sistemi029-035
M. Akif AYDIN Kanunnâmeler ve Osmanlı Hukuku'nun İşleyişindeki Yeri037-046
Hatice AYNUR Hollanda'da Bulunan Türkçe Yazma Kitapların Kataloglanması Projesi: Cilt 1-2 Üzerine047-051
Evangelia BALTA Settlements and Population in the Morea in 1645053-063
İdris BOSTAN Kadırga'dan Kalyon'a (XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Gemi Teknolojisi'nin Değişimi)065-086
Mehmet CANATAR Kara Murad Paşa'nın Bilinmeyen Vakfiyesi087-097
Ahmet CİHAN Bir Osmanlı Kadısının Günlüğü, Gündelik Yaşamı: (Mekke Kadısı-1846)099-126
İsmail E. ERÜNSAL XV-XVI. Asır Osmanlı Zendeka ve İlhad Tarihine Bir Katkı127-157
İsmail GÜLEÇ Türk Edebiyatında Cezîre-i Mesnevî Şerhleri159-179
Recep KARACAKAYA Belgelerle Türk-Fransız-Ermeni İlişkilerine Genel Bir Bakış (1878-1914)181-212
Hilal KAZAN Topkapı Sarayı'nda Katipler Cemiyetinin (Cemâ'at-i Kâtibân-ı Kütüb) Eğitimleri ve Görevleri213-241
Orhan KILIÇ 1571 Tarihli Mufassal Evkaf Tahrir Defterine Göre Erciş, Bargiri (Muradiye) ve Muş Vakıfları243-256
Yusuf KÜÇÜKDAĞ Kilis Mevlevîhânesi, Vakıfları ve Vakfiyeleri257-287
Kayhan ORBAY Vakıf Muhasebe Defterlerinde Aynî Toplanan Tarımsal Gelirler ve Aynî Giderlerin Fiyatlandırılması ve Tarihsel Fiyatlar Endekslemeleri Konusunda289-305
Salih ÖZBARAN Bir Tarihçinin Oluşumu: Richard Knolles ve Türk Tarihi307-319
Osman G. ÖZGÜDENLİ, Göksel ÖZTÜRK, Aylin KOÇ Toktamış Adı Hakkında321-332
Baki TEZCAN Tefâvüt333-344
M. URSINUS Fünf Briefe Öküzöldüren Ahmed Paschas,Des Kriegsgefangenschaft Vom 23. Juli 1690345-364
Ayhan YÜKSEL Doğu Karadeniz'de Rum Yerleşmesinin Niteliği: Âyanlar ile Rum Ahali Arasında Arazi ve Emlak Anlaşmazlığı Örneği365-373
24

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

XXV

2005


25

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

XXVI

2005


Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

    XXVI     2005     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Gürbüz YILMAZ Ağabeyim Mehmed Çavuşoğlu’na Mektup011-022
Abdulkerim ABDULKADİROĞLU Sofuzâde Mehmed Tevfik Efendi’nin Bilinmeyen Yaş ve İhtiyarlık Konulu Şiirleri023-037
Nurettin ALBAYRAK Türk Halk Hikayelerinin Genel Özellikleri, Tasnifi ve Taş Baskısı Halk Hikayelerine Bazı Katkılar039-049
Ahmet ARI Şeyh Galib’in Poetikası051-072
Gönül AYAN Tâ’ib ve Yûsuf u Züleyhâ’sı073-084
Yaşar AYDEMİR Divan Şairi Aşıdan Ne Anlar085-094
H. Dilek BATIİSLAM Divan Şiirinde Sabâ095-117
Ali Fuat BİLKAN XVII. Yüzyılda Medrese ve Tekke Mücadelesinin Osmanlı Şiirine Yansıması119-132
Ayşe BÜYÜKYILDIRIM Usûlî Divanı’nda Tasavvufî Unsurlar133-146
Ömür CEYLAN Taşranın Altın Çiçeği: Safran147-162
Menderes COŞKUN Türk Divan Şairlerinin Birbirlerini Değerlendirme Tarzları163-174
Müjgan ÇAKIR Tahkiyede Benzeşme ve Farklılaşma: Türkçe Yûsuf u Züleyhâ Mesnevîlerinde Ölümle İlgili Bazı Unsurların Mukayesesi175-203
Pervin ÇAPAN 18. yy. Tezkirelerinde Örneklenen Mu‘ammâ ve Lugazlar205-222
Yusuf ÇETİNDAĞ Ali Şîr Nevâî’nin Osmanlı Şiirine ve Kanunî Sultan Süleyman’a Tesiri ve Sebepleri Üzerine223-235
Muhittin ELİAÇIK Enderunlu Atâ ve Şiirleri237-264
Kenan ERDOĞAN Yunus Yolunda İki Şair: Mazharî ve Zuhûrî265-295
Abdülkerim GÜLHAN Güneş Redifli Kasideler ve Övgülerinde Hükümdar Tiplemeleri Üzerine Bir Değerlendirme297-328
M. Esat HARMANCI Klasik Türk Şiirinde Matem Şekilleri329-350
Mustafa S. KAÇALİN Nazmu’t-Tabâyi‘ [Özelliklerin Sıralanması]351-412
Jan SCHMIDT Mehmed Hâşim Efendi’s Memorandum (Mecmu‘a) on Circassia of 1213 (1798-9); Contents, Style, Textual History and a Hitherto Unknown Autograph Kept in the Library of Leiden University413-479
26

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

XXVII

2006


27

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

XXVIII

2006


28

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

XXIX

2007


29

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

XXX

2007


30

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

XXXI

2008


31

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

XXXII

2008


32

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

XXXIII

2009


33

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

XXXIV

2009


34

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

Sayı 35

2010


Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

    Sayı 35     2010     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Heath W. LOWRY Pîrî Reis Revisited: The Kitâb-ı Bahriyye as a Source for Ottoman History-The Aegean Port of Kavala & the Island of Limnos (İlimli) as Described by Pîrî Reis007-032
Davut ERKAN II. Abdülhamid’in İlk Mabeyn Feriki Eğinli (İngiliz) Said Paşa, Hayatı ve Hatıratı033-080
Heather FERGUSON Genres of Power: Constructing a Discourse of Decline in Ottoman Nasihatname081-116
Hilal KAZAN Farklı Açıdan Bir Bakışla Şehnameci Seyyid Lokman’ın Saray İçin Hazırladığı Eserler117-136
Murat DAĞLI Bir Haber Şâyi Oldu ki “Rumor and Regicide”137-180
Necmettin ALKAN Alman Kaynaklarında Değişen/Dönüşen Türk Tarihi Tasviri ve Algısı (1745-1846)181-210
Malissa TAYLOR Some Figures for the Urban and Rural Populations of Damascus Province in the Late Seventeenth Century211-232
Ömer ZÜLFE Fuzûlî Divan’ı Üzerine Birkaç Not233-244
Adam SIEGEL Resolving an Anomaly in Balkan Lexical Borrowing: Turkish Loanwords in Serbian/Croatian245-260
Recep ÇELİK Çanakkale Gazileri İçin Osmanlı Sefaret ve Şehbenderliklerinde Toplanan Yardımlar261-274
Nuri KAVAK Kırım Hanlığı Şeriyye Sicilleri’ne Yansıyan Kitaplar275-286
Nurettin GEMİCİ II. Meşrutiyet Döneminde Darülfünûn’da Alman İlim Adamları287-302
Kemal BEYDİLLİ Üskoklar Hakkında İki Kitap303-328
H. Ahmet ARSLANTÜRK Kayseri ve Havalisinin Tarihine Dair Bir Dizi Arşiv Kaynağının Neşri329-336
[Volker Adam, Rublandmuslime in Istanbul am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Die Berichtertattung osmanischer Periodika über Rubland und Zentralasien, Peter Lang Yayınevi, Frankfurt 2002512]337-342
35

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

Sayı 36

2010


36

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

Sayı 37

2011


Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

    Sayı 37     2011     264 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Feridun EMECEN Sakız Adasının Sakızları: Küçük Bir Osmanlı Tarım İşletmesi001-016
Ahmet KARATAŞ Bir İnebahtı Gâzisinin Esâret Hâtıraları: Sergüzeştnâme-i Hindî Mâhmud017-048
Lokman TURAN Defterdâr-zâde Ahmet Cemâlî'nin Siroz Şehrengîzi049-076
Arzu MERAL Kahire'den Avrupa'ya Açılan Kapı: Medresetü'l Elsün (Diller Okulu 1835)077-098
Harun ANAY Jeremy Bentham'ın Etkisi ve Yararcılığın Çağdaş Arap Düşüncesine Giriş099-138
Seyfi KENAN Oğlu Âli Türkgeldi'nin Kalemiyle Son Osmanlı Mâbyn Başkâtiplerinden Babası Ali Fuat Türkgeldi'nin Hayatı ve Eserleri139-164
H. Ahmet ASLANTÜRK Sadrazam Ayas Paşa'nın Vakfiyeleri ve Bir Sınırnâmesi165-180
Davut ERKAN Matrakçı Nâsuh'un Hayatı ve Eserleri Üzerine Notlar181-197

Değerlendirmeler
Kemal BEYDİLLİ Şüphe ve Vehim Kurbanı Bir Devlet Adamı: Sadullah Paşa199-205
Abdülkadir ÖZCAN İstanbul'un Eminönü Semti XVII. Yüzyılda mı İslâmlaştırıldı?206-213
Seyfi KENAN Söz ve Yazı Arasında Türk Sanatı Üzerine Bereketli Bir Eser214-221

Kitâbiyat
Kemal BEYDİLLİ (Haz. Davut Erkan), II. Abdülhamid’in İlk Mâbeyn Ferîki Eğinli Said Paşa’nın Hâtırâtı, I-II. (1876-1880)223-227
Sümeyra AYDEMİR Isa Blumi, Reinstating the Ottomans: Alternative Balkan Modernities, 1800-1912228-232
Özgür KOLÇAK Mark L. Stein, Guarding the Frontier: Ottoman Border Forts and Garrisons in Europe232-238
Hesna HARAL Nerina Rustomji, The Garden and the Fire Heaven and Hell in239-246
Yasin MERAL (Yaron ben Naeh,ed.), Kehilot Yisrael Be-Mizah Be-Meot Ha-Teşa' Esre ve Ha-Esrim[ 19 ve 20. Asırda Ortadoğu Yahudi Cemaatleri: Türkiye]247-249
Yunus Doğan TELLİEL Cemil Aydın, The Politics of Anti- Westernism in Asia: Visions of World Order in Pan-İslâmic and Pan-Asian Thought250-252
Şeyma TURAN Umar F. Abd-Allah, A Muslim in Victorian America: The Life of Alexander Russell Webb253-259
Malissa TAYLOR (ed. Seyfi Kenan), Erken Klasik Dönemden XVIII. Yüzyıl Sonuna Kadar Osmanlılar ve Avrupa: Seyahat, Karşılaşma ve Etkiletişim/ The Ottomans and Europe: Travel, Encounter and Interaction from the Early Classical Period until the End of the 18th Century260-264
37

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

Sayı 38

2011


38

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

Sayı 39

2012


Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies

    Sayı 39     2012     248 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Gottfried HAGEN, Baki TEZCAN Guest Editors’ Note / Misafir Editörlerdenxi
William GRİSWOLD, Jean GRISWOLD Tom Goodrichxiii-xvii
Thomas D. Goodrich: A Bibliographyxix-xxi
Zekeriya KURŞUN Does the Qatar Map of the Tigris and Euphrates belong to Evliya Çelebi? / Katar’daki Dicle ve Fırat Haritası Evliya Çelebi’ye mi Aittir?001-015
Bill HICKMAN Note on a Nineteenth Century Painting of the Sacred Precinct in Mecca / Mekke’deki Mescid-i Haram’ın Ondokuzuncu Yüzyılda Yapılmış Bir Resmi Üzerine Bir Not017-028
Mary PEDLEY Enlightenment Cartography at the Sublime Porte: François Kauffer and the Survey of Constantinople / Bab-ı Âli’de Aydınlanma Haritacılığı: François Kauffer ve İstanbul Haritası029-053
Giancarlo CASALE From Hungary to Southeast Asia: The Ali Macar Reis Atlas in a Global Context / Macaristan’dan Güneydoğu Asya’ya: Küresel bir bağlamda Ali Macar Reis Atlası055-062
Karen PINTO Searchin’ his eyes, lookin’ for traces: Piri Reis’ World Map of 1513 & its Islamic Iconographic Connections (A Reading Through Bağdat 334 and Proust) / Gözlerine Bakmak, İzler Aramak: Piri Reis’in 1513 Tarihli Dünya Haritası ve Onun İslâm İkonografisi ile İlişkileri (Bağdat 334 ve Proust Üzerinden Bir Okuma)063-094
Luis A. ROBLES MACIAS Zodiac on Earth: The Ecliptic on two sixteenth-century Ottoman World Maps / Yeryüzündeki Zodyak: Osmanlı Onaltıncı Yüzyılından İki Dünya Haritasında Ekliptik095-120
Jean-Louis BACQUÉ-GRAMMONT, Edith G. AMBROS Cem et la Légende de la Princesse Française Selon Evliyâ Çelebi / Evliya Çelebi’ye Göre Cem ve Fransız Prensesin Efsanesi121-142
Eric R. DURSTELER Infidel Foods: Food and Identity in Early Modern Ottoman Travel Literature / Kafir yemekler: Erken Modern Osmanlı Gezi Edebiyatı’nda Yemek ve Kimlik143-160
Pınar EMİRALİOĞLU Relocating the Center of the Universe: China and the Ottoman Imperial Project in the Sixteenth Century / Evrenin Merkezini Yeniden Yerleştirmek: Çin ve Onaltıncı Yüzyılda Osmanlı İmparatorluk Projesi161-187
Marinos SARIYANNIS Images of the Mediterranean in an Ottoman Pirate Novel From the Late Seventeenth Century / Onyedinci Yüzyılın Sonlarında Yazılmış Bir Osmanlı Korsan Romanında Akdeniz İmgeleri189-204
Uğur DEMİR Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nin Topkapı Sarayı Kütüphanesi’ne İntikali Meselesi / The Question of the Transfer of Evliya Çelebi’s Seyahatnâme (Book of Travels) to the Topkapı Palace Library205-216

KİTÂBİYAT
Virginia AKSAN Seyfi Kenan ed. Nizâm-ı Kādîm’den Nizâm-ı Cedîd’e III. Selim ve Dönemi / Selim III and His Era from Ancien Régime to New Order 217-219
Adnan TSILIGKIR Kevin Featherstone .. [et al.], The Last Ottomans: The Muslim Minority of Greece 1941-1949 219-224
Hikmet Nazlı PİŞKİN Eric R. Dursteler, Venetians in Constantinople: Nation, Identity and Coexistence in the Early Modern Mediterranean 224-227
Feyza SAÇMALI Thomas S. Kidd, American Christians and Islam, Evangelical Culture and Muslims from the Colonial Period to the Age of Terrorism227-229
Elif KÖK Cavaliero, Roderick, Ottomania. The Romantics and the Myth of the Islamic Orient 229-237
Duan CHENGYAO Kenneth Mølberg Jørgensen, Power Without Glory: A Genealogy of a Management Decision238-239
Muhtasar Tanıtımlar / Reviews in Brief241c

Toplam 38 fasikül