Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Ankara Üniversitesi
Haziran 1990 - Devam
İndeks ve içerik kısmen mevcut
(link: Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi)
Eksiksiz
VI/a-2
38 fasikül - 38 mevcut, 0 eksik

1

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Yıl: 1

Sayı: 1

Haziran 1990


Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Yıl: 1     Sayı: 1     Haziran 1990     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Necdet SERİN Sunuş5-6
Muzaffer ARIKAN Başlarken7-8

Makaleler, İncelemeler:
Gökçen ALPKAYA Tanzimat'ın "Daha Az Eşit" Unsurları: Kadınlar Ve Köleler1-10
Mesut AYDIN Milli Mücadele Yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi Lehinde İstanbul'da Faaliyet Gösteren Gizli Bir Grup: Zabitan Grubu (27 Ekim 1920-20 Eylül 1921)11-27
Cahit BİLİM Tercüme Odası29-43
Gülnihal BOZKURT Köle Ticaretinin Sona Erdirilmesi Konusunda Osmanlı Devletinin Taraf Olduğu İki Devletlerarası Anlaşma45-77
Nur Bilge CRISS Müttefik İşgali Altındaki İstanbul'dan Bir Kesit: 1918-1920 Yıllarında İngiliz-Fransız Rekabeti Ve İdari Sorunlar79-88
Mesut ÇAPA Balkan Savaşı'nda Kızılay (Osmanlı Hilal-i Ahmer) Cemiyeti89-115
Yavuz ERCAN Osmanlı İmparatorluğunda Gayrimüslimlerin Giyim, Mesken ve Davranış Hukuku117-125
M. Akif ERDOĞRU Akşehir Sancağındaki Dirliklerin III. Murad Devrindeki Durumu ve 1583/991 Tarihli Akşehir Sancağı İcmal Defteri127-161
Abdullah GÜNDOĞDU İki Numaralı Çorum Şer'iyye Sicili'ne Göre Çorum Kazasının Mülki Taksimatına İlişkin Yeni Bilgiler163-170
İhsan GÜNEŞ II. Meşrutiyet Dönemi Hükümet Programları (1908-1918)171-269
Yılmaz KURT Sis (=Kozan) Sancağı Mufassal Tahrir Defteri Tanıtımı ve Değerlendirilmesi I271-298
İsrafil KURTCEPHE İtalyan Donanmasının Çanakkale Boğazını Geçme Teşebbüsleri299-312
Ertuğrul ÖNALP Bir İspanyol Esiri Gözüyle 1552-1556 Yılları Arasında İstanbul313-320
İlber ORTAYLI Ottoman Family Law And The State In The Nineteenth Century321-332
Yücel ÖZKAYA III. Selim'in İmparatorluk Hakkındaki Bazı Hattı Hümayunları333-354

Belgeler
Muzaffer ARIKAN, Paulino TOLEDO Türk Deniz Tarihi ile İlgili Belgeler355-373

Kitap Tanıtması:
Esin KAHYA N. Akmal Ayyubi, Some Aspects of Islamic-Turkish Culture, Aligarh Muslim University, Aligarh (India) 1988, VI+138 s.375-378
2

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 2

Ocak 1991


Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

    Sayı: 2     Ocak 1991     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Makaleler, İncelemeler:
Seçil AKGÜN The Emergence of Tanzimat in the Ottoman Empire1-14
Halil CİN Mağrib Ülkeleri Üzerinde İslam'ın ve Türklerin İdari ve Hukuki Tesirleri15-38
Musa ÇADIRCI Namık Kemal'in Sosyal ve Ekonomik Görüşleri39-52
Melek DELİLBAŞI History of Preveza in The XVI'th Century According to the Ottoman Taxation Registers53-62
Ferit DUKA XV.-XVIII. Yüzyıllarda Arnavut Nüfusunun İslamlaşması Süreci Üzerine Gözlemler63-71
Yavuz ERCAN Seyyid Mehmed Emin Vahîd Efendi'nin Fransa Sefaretnamesi73-125
Esin KAHYA Osmanlı İmparatorluğunda Deneysel Fizyolojinin Kuruluşu127-140
Uygur KOCABAŞOĞLU Tuna Vilayet Gazetesi141-149
Yılmaz KURT Sis Sancağı (Kozan-Feke) Mufassal Tahrir Defteri Tanıtımı ve Değerlendirilmesi II: Ekonomik Yapı151-199
İsrafil KURTCEPHE Rodos ve Oniki Ada'nın İtalyanlarca İşgali201-216
Victor MORALES LEZCANO İspanya ve Türkiye: Birbirlerini Tanımamazlıktan Yakınlaşmaya Doğru217-229
Ertuğrul ÖNALP XVI. Yüzyıla Kadar Türkiye ve Bazı İslam Ülkelerinde Bulunan İspanyol Gezginleri231-238
Mehmet Ali ÜNAL XVI. Yüzyılda Mazgird, Pertek ve Sağman Sancakbeyileri - Pir Hüseyin Bey Oğulları239-265
Nesimi YAZICI Vakayi-i Mısriye Üzerine Birkaç Söz267-278

Belgeler
Muzaffer ARIKAN, Paulino TOLEDO Türk Deniz Tarihi ile İlgili Belgeler II279-301
Yücel ÖZKAYA XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısına Ait Sosyal Yaşantıyı Ortaya Koyan Bir Belge302-334

Kitap Tanıtmaları:
M. Mehdi İLHAN Wolf Dieter Hütteroth, Palestine and Transjordanin the Sixteenth Century335-338
Ligor MILE Kopi Kyçyku, Mustafa Kemal Atatürk, 8 Nentori Yayınevi339-342
3

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 3

Ocak 1992


Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

    Sayı: 3     Ocak 1992     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Makaleler, İncelemeler:
Seçil AKGÜN Amerikalı Misyonerlerin Anadolu'ya Bakışları1-16
Seçil AKGÜN, Murat ULUĞTEKİN Hilal-i Ahmer ve Trablusgarp Savaşı17-84
Yahya AKYÜZ Cevdet Paşa'nın Özel Öğretim Okulları ve Tanzimat Eğitimine İlişkin Bir Lâyihası85-114
Gülnihal BOZKURT Review of the Ottoman Legal System115-128
Üçler BULDUK Çorum Sancağının Osmanlı İdarî Teşkilatındaki Yeri -1129-167
Ömer DEMİREL Sivas Çeşmeleri169-178
İsmail ENGİN 1860-1908 Yılları Arasında Osmanlı Devleti'ndeki Pozitivist ve Materyalist Akımlarda "Kültürel Değişme" Olgusu179-191
Mustafa ERGÜN Die Deutsch-Türkischen Erziehungsbeziehungen Wâhrend Des Ersten Weltkrieges193-208
Abdullah GÜNDOĞDU Çorum'da Bir Türk Aşireti: Dedesli211-222
Ahmet KANKAL 16. Yüzyılda İdârî-İktisâdî ve Sosyal Açıdan Kargı Kazası225-243
İsrafil KURTCEPHE, Mustafa BALCIOĞLU Birinci Dünya Savaşı Başlarında Romantik Bİr Türk-Alman Projesi -Rauf Bey Müfrezesi-247-269
İsrafil KURTCEPHE, Mustafa BALCIOĞLU Türk Belgelerine Göre Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın İran Siyaseti270-284
Yuzo NAGATA Manisa Şerî Mahkeme Sicil Defterlerinden Bir Kaç Not285-296
Ertuğrul ÖNALP Cervantes'in Türklere Esir Düşmesi ve Esaretinin Eserlerine Yansıması297-321
Mehmet SEYİTDANLIOĞLU Tanzimat Dönemi İmâr Meclisleri323-332
Nesimi YAZICI Tanzimatta Haberleşme ve Kara Taşımacılığı333-377
Selma YEL Yakup Şevki Paşa'nın Erzurum'dan Ayrılışının Sebepleri ve İstanbul ile Ankara Arasında İrtibat Tesis Etmeye Çalışması379-387

Belgeler
Muzaffer ARIKAN, Paulino TOLEDO Türk Deniz Tarihi ile İlgili Belgeler, III389-412
Musa ÇADIRCI Abdülhamit'e Sunulan Bir Lâyiha "Heyet-i Teftişiye'nin Geşt ü Güzâr Eylemiş Olduğu Mahallerin Ahvâliyle Heyet-i Mezkûr'un Harekâtı"413-485

Kitap Tanıtmaları:
Esin KAHYA Aykut Kazancıgil, XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Anatomi (Şanizade-Bianchi) 80 sayfa ve Bedizer Zülfikar, Şanizade Hayatı ve Eserleri, 102 sayfa, özel yayınlar, İstanbul 1991487-489
Esin KAHYA Hacı Paşa, Şifaü'l Eskam, Ankara 1990491-492
Mahmut ŞAKİROĞLU Nurhan Atasoy-Julian Raby, İznik Seramikleri, Singapur 1989493-495
Muhiddin TUŞ Ömer Demirel, II. Mahmut Döneminde Sivas'ta Esnaf Teşkilâtı ve Üretim-Tüketim İlişkileri, Ankara 1989497-502
4

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 4

1993


Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

    Sayı: 4     1993     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Makaleler, İncelemeler:
Suat AKGÜL Cumhuriyet Dönemine Kadar Dersim Sorunu1-22
Zeki ARIKAN Montaigne ve Türkler23-42
Münir ATALAR Hacc Yolu Güzergahı Ve Masrafı (Kara Yolu, 1253/1837), 43-90
Mustafa BALCIOĞLU Birinci Dünya Savaşı Sırasında Karadeniz'de Rum Faaliyetleri ve Sivil Tepki91-97
Gülnihal BOZKURT II. Meşrutiyet Osmanlı Meclis Zabıtlarında Bulgar Azınlıklarının Kilise ve Okul Sorunları99-119
Osman ÇETİN Bursa Şer'iyye Sicilleri Işığında Osmanlılarda İlk Tıp Fakültesi Bursa Darüşşifası ve Tibbî Faaliyetler121-149
İlhan ERDEM Akkoyunlu Kaynaklarına Göre Otluk Beli (Başkent) Savaşı151-159
M. Mehdi İLHAN XVI. Yüzyılda Şehrizol Vilayeti161-170
Esin KAHYA Ömer Şifaî171-195
Ahmet KANKAL Osmanlı Ceza Hukukuyla Alakalı İlginç Bir Belge197-201
Cezmi KARASU Tanzimat Dönemi Osmanlı Diplomasisine Genel Bir Bakış205-221
Yılmaz KURT Sivas Sancağında Kişi Adları223-290
İsrafil KURTCEPHE Birinci Dünya Savaşında Bir Süryani Ayaklanması291-296
Yavuz ÖZGÜLDÜR Yüzbaşı Helmut Von Moltke'den Müşir Liman Von Sanders'e Osmanlı Ordusunda Alman Askeri Heyetleri297-307
Ali SARIKOYUNCU Emperyalizm ve Zonguldak Kömür Havzası309-328
Emilio SOLA Moriscos, Renegados y Agaentes Secretos Espanoles en la Epoca de Cervantes331-361
Kenan Ziya TAŞ Bolu Sancağındaki Candaroğullan Vakıfları363-374

Belgeler
Muzaffer ARIKAN, Paulino TOLEDO Venedik'teki Papalık Sefareti Belgelerine Göre Türkler (1533-1569)375-436
Ali BİRİNCİ Ali Kemâli Aksüt'ün Filât Hâtıraları437-466
Mehmet Akif ERDOĞRU Karaman Vilâyeti Kanunnâmeleri467-516
Erdal İLTER Ramgavar Partisi Tarafından II. Meşrutiyet (1908) Meclis-i Mebûsân'ına Sunulan Beyânname ve Program517-556
Selda Kaya KILIÇ 1876 Anayasasının Bilinmeyen İki Tasarısı557-633
Hüsamettin MEHMEDOV Osmanlı Dönemi Gence-Karabağ Eyaletinde Vakıflar (16. Yüzyılın Sonları)635-644
Yücel ÖZKAYA II. Abdülhamid'e Güzel Sanatlar Hakkında Sunulan Layiha645-685

Çeviriler:
Emilio SOLA (Çev: Paulino Toledo) Cervantes Döneminde Magripli, Mürtet ve İspanyol Gizli Ajanları687-695

Kitap Tanıtmaları:
Seçil AKGÜN Uygur Kocabaşoğlu, Kendi Belgeleriyle Anadolu'daki Amerika-19.Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğundaki Misyoner Okulları, İstanbul 1989697-699
Esin KÂHYA Sharaf al-Zaman Tahir, Marvazi On China, the Turks and India (Arabic Text, circa 1120) çev. Minorsky, Royal Society, London 1942. 701-704
Esin KÂHYA Bili Williamson, Education and Social Change in Egypt and Turkey, A Study in Historical, Mac Millan Press, New York 1987.705-707
Mahmut H. ŞAKİROĞLU Bahattin Öztuncay, James Robertson, Pioneer Of Photography in the Ottoman Empire, İstanbul 1992, büyük boy 128 sayfa, Neşreden: Muhittin Şalin Eren709-710
Mahmut H. ŞAKİROĞLU Metin Sözen, Devletin Evi Saray, İstanbul 1990, 286 sayfa, metin içi resimlerle. Sandoz Kültür Yayınları: 12711-712
Mustafa TURAN Mesut Aydın, Milli Mücâdele Döneminde T.B.M.M. Hükümeti Tarafından İstanbul'da Kurulan Gizli Gruplar ve Faaliyetleri, (322 Sayfa küçük boy) Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1992713-715
Yılmaz KURT I. Milletlerarasi Osmanlı Tahrir Defterleri Sempozyumu'nun Ardından717-721
Yavuz ÖZGÜLDÜR XIX. Uluslararası Askeri Tarih Kolokyumu723-724
5

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 5

1994


Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

    Sayı: 5     1994     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Makaleler, İncelemeler:
Yahya AKYÜZ İlköğretimin Yenileşme Tarihinde Bir Adım: Nisan 1847 Talimatı1-47
M. Akif ERDOĞRU 18-19. Yüzyıl Osmanlı Panayırları Ve Hafta Pazarlarına Dair Belgeler-I49-129
Necdet HAYTA Rodos İle 12 Ada'nın İtalyanlar Tarafından İşgali ve İşgalden Sonra Adaların Durumu (1912-1918)130-144
M. Metin HÜLAGÜ Topal Osman Nuri Paşa Hayatı ve Faaliyetleri (1840-1898)145-153
Miguel Angel DE BUNES IBARRA XVI. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ve İspanyol Monarşisi: Akdeniz'in Öteki Ucunun İspanya'dan Görünümü155-166
Miguel Angel DE BUNES IBARRA El Imperio Otomano Y La Monarquia Hispanica En El Siglo XVI: El Conocimiento Espanol Del Otro Extremo Del Mediterraneo167-179
İsmet TERKI-HASSAINE Relations Entre Alger Et Constantinople Sous La Gouvernement Du Dey Mohammed Ben Othmane Pacha (1766-1791), Selon Les Sources Espagnoles181-192
Mehmet KARAGÖZ XVIII. Yüzyılın Başlarında Malatya ve Çevresinde Eşkiyalık Hareketleri193-207
Mehmet KOCAOĞLU The Revolt Of Cavallan Mehmet Ali Pasha (1831-1841)209-226
Ercüment KURAN Osmanlı-Rus İlişkileri Çerçevesinde Ermeni Sorunu (1912-1914)227-233
İsrafil KURTCEPHE Osmanlı Parlementosu ve Türk-İtalyan Savaşı (1911-1912)235-258
Rifat ÖZDEMİR Osmanlı Devleti'nin Tarikat, Tekke ve Zaviyelere Karşı Takip Ettiği Siyaset259-310
Yavuz ÖZGÜLDÜR, Serdar ÖZGÜLDÜR 1876 Anayasası'nın Hazırlanmasında Mithat Paşa'nın Rolü ve Fonksiyonu311-348
Musa ŞAŞMAZ Analysis of The Population Table of The Census Of Salonica of 1903-4349-377
Kenan Ziya TAŞ Erzincan Cami ve Mescidleri, 1690-1730379-384
Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA Mahmud Raİf Efendi as the Chief Secretary of Yusuf Agah Efendi, the First Permanent Ottoman-Turkish Ambassador to London (1793-1797)385-434
M. Emin YOLALICI Maarif Salnamelerine Göre; Trabzon Vilayetinde Eğitim ve Öğretım Kurumları435-473
Hasan YÜKSEL Kafkas Göçmen Vakıfları475-490

Belgeler:
Muzaffer ARIKAN, Paulino TOLEDO TÜrk Denİz Tarİhİ İle İlgİlİ Belgeler IV II. İspanya, Kuzey Afrika ve Barbaros Hayrettin Paşa491-527
İsmail ÜNVER Bakire İzinnamesi529-534

Osmanlı Tarihine Emek Verenler:
Seçil Karal AKGÜN Ord. Prof. Enver Ziya Karal'ın Yapıtları ve Yaşam Öyküsü535-556
Hamiyet SEZER Prof. Dr. Şerafettin Turan'ın Yaşamı ve Yapıtları557-568
Mahmut H. ŞAKİROĞLU Prof. Dr. Halil İnalcık569-574

Çeviri:
Melek DOSAY Profesör Aydın Sayılı'nın Kısa Biyografisi ve Bilimsel Faaliyetleri575-595
Kitap Tanıtmaları:
Seçil Karal AKGÜN Gönül Tankut, The Building of a Capital City Ankara 1929-1939597-599
Abdülkadir GÜRER Nuran Tezcan, Lami's Guy u Çevgan Supplementband 35, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1994601-608
Selda Kaya KILlÇ Dr. Alİ Karaca, Anadolu Islahatı ve Ahmet Şakir Paşa (1838-1899)609-613

Haberler:
Mehmet KOCAOĞLU XX. Uluslararası Askeri Tarih Kolokyumu 28 Ağustos - 3 Eylül 1994 Tarihleri Arasında Polonya'nın Başkenti Varşova'da Yapıldı615-620
Yılmaz KURT II. Milletlerarası Osmanlı Tahrir Defterleri Sempozyumu'nun Ardından621-630
Mahmut ŞAKİROĞLU Turcica. Revue D'etudes Turques631-633
6

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 6

1995


Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

    Sayı: 6     1995     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Makaleler, İncelemeler:
Mustafa ALBAYRAK Osmanlı-Alman İlişkilerinin Gelişimi Ve Bağdat Demiryolu'nun Yapımı1-38
Üçler BULDUK 16. Yüzyılda Çorum Sancağı-II (Dirlikler)39-50
Kemal ÇİÇEK Osmanlılar'dan Önce Akdeniz Dünyasında Yapılan Tahrirler Hakkında Bazı Gözlemler51-89
Ali GÜLER Ermenilerle İlgili 1916 Ve 1918 Yıllarında Yapılan Hukuki Düzenlemeler91-137
M. Metin HÜLAGÜ İngilizlerin Hicaz İsyanına Maddi Yardımları139-154
Erdal İLTER Ermeni Meselesi'nin Doğuşunda ve Gelişmesinde İngiltere'nin Rolü155-171
Mehmet KARAGÖZ Osmanlı Devletinde Islahat Hareketleri ve Batı Medeniyetine Giriş Gayretleri (1700-1839)173-194
Mehmet KOCAOĞLU Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı (1831-1841)195-210
Yılmaz KURT Çorumlu Kazası Kişi Adları (XVI. Yüzyıl)211-247
İsrafil KURTCEPHE, Suat AKGÜL Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Kürt Aşiretleri Üzerindeki Faaliyetleri249-256
Nedim İPEK Anadolu'dan Amerika'ya Ermeni Göçü257-280
İIber ORTAYLI Tarikatlar ve Tanzimat Dönemi Osmanlı Yönetimi281-287
Musa ŞAŞMAZ The Ottoman Censuses And The Registration Systems In The Nineteenth And Early Twentieth Centuries289-305
Musa ŞAŞMAZ The Distortion of the Population Data for National Causes By The Greeks, Bulgarians and Armenians in The Late 19th and Early 20th Centuries307-317
Muhittin TUŞ Osmanlıda Baskı Gruplarının Rolü Üzerine Bir Deneme319-324
Zekeriya TÜRKMEN Osmanlı Devletinde Kapitülasyonların Uygulanışına Toplu Bir Bakış326-341
Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA The Provincial Reforms of the Early Tanzimat Period as Implemented in the Kaza of Avrethisarı343-385

Belgeler
Muzaffer ARIKAN, Paulino TOLEDO Türk Deniz Tarihi ile İlgili Belgeler V* III. Barış Arayışı: Andrea Doria ile Hayrettin Paşa Arasındaki Müzakereler (1537-1540)387-407
İlhan GEDİK İstiklal Savaşı Gazilerinden General Ragıp Turgay'ın İstanbul'dan Silah Kaçırılması ve Anadolu'ya Geçişi ile İlgili Hatıraları409-425

Osmanlı Tarihine Emek Verenler:
Esin KAHYA Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı'nın Ardından427-450
Mahmut H. ŞAKİROĞLU Prof. Dr. Bekir Sıtkı Baykal (1908-1987)451-462

Çeviri:
Münir ATALAR Arap Medeniyetinin Kökeni463-478

Kitap Tanıtmaları:
Mehdi lLHAN Salİh Özbaran, Al-atrak Al- 'Osmaniyyun ve'l Burtukaliitun Fil-Haucil-Arabi 1534-1585479-483
Muhiddin TUŞ Şeyh Ahmet El-Bediri El-hallak, Osmanlı Taşra Hayatına İlişkin Olaylar, Berber Bediri'nİn Günlüğü (1741-1762)485-488
Mahmut H. ŞAKİROĞLU Metİn And, 16. Yüzyılda İstanbul. Kent, Saray Günlük Yaşam, İstanbul 1993, 326 Sayfa, Metİn İçi Renkli Tablolar ile Naşiri Akbank Kültür ve Sanat Baş Danışmanlığı. Akbank Kültür ve Sanat Kitapları: 59489-491

Haberler:
İsrafil KURTCEPHE Atatürk Dönemi Türkiyesi'nin Siyasi, Sosyal, Ekonomik Durumu ve Gelişmeler Sempozyumu'nun Ardından493-495
Yavuz ÖZGÜLDÜR Prof. Dr. Oral Sander'ın Ardından497-498
7

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 7

1996


Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

    Sayı: 7     1996     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Makaleler, İncelemeler:
Eftal Şükrü BATMAZ Osmanlı Devletinde Kale Teşkilatına Genel Bir Bakış3-9
Tuğrul BAYKENT Pierre Loti (14 Ocak 1850-10 Haziran 1923)10-13
Cahit BİLİM Mustafa Rasih Paşa'nın Rusya Sefaretnamesi14-36
Nurullah ÇETİN Tanzimat Dönemindeki Bazı Biyografi ve Antolojilerle Edebiyat Tarihi39-44
Kemal ÇİÇEK The Earliest Population and Fiscal Surveys (Tahrir Defterleri) for the Anatolian Provinces of the Ottoman Empire45-99
Erdal ÇOBAN Macaristan'da Protestanlığın Gelişmesi ve Osmanlı Hakimiyeti100-112
Melek DOSAY İbrahim Edhem Paşa (1785 - 1865)113-117
Kenan İNAN Bedestenlerin Türk Ticari Mimarisindeki Yeri ve Trabzon Bedesteni119-133
Ertuğrul ÖNALP La Expedicion Epanola Contra la Isla de Gelves en 1560135-172
Hüseyin SARI Şer'iyye Sicillerine Göre II. Mahmut Dönemi'nde Mudurnu'da Nüfus Hareketleri ve Toplumsal Hayattan Bir Kesit173-208
Sadık SARISAMAN Bİrİncİ Dünya Savaşı Sırasında İran Elçiliğiimiz İle İrtibatlı Bazı Teşkilat-ı Mahsusa Faaliyetleri209-217
Ali İbrahim SAVAŞ Osmanlı Diplomatikasına ait Name-i Hümayun, Ahidname-i Hümayun ve Mektup Tahlilleri219-251
Gazi TOPDEMİR Takiyüddin'in Optik Kitabı253-286
Esra YAKUT Şeyhülislam Çatalcalı Ali Efendinin "Fetavâ-yi Ali Efendi" Adlı Fetva Mecmuasına Göre Osmanlı Toplumunda Aile Kurumunun Oluşması ve Dağılması287-318
Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA Osmanlı Zihniyetindeki Değişimin Göstergesi Olarak Sefaretnamelerin Kaynak Defteri319-338

Belgeler
M. Akif ERDOĞRU 18.-19. Yüzyıl Osmanlı Panayırları ve Hafta Pazarlarına Dair Belgeler, II339-384
Abdülmecit MUTAF Osmanlı Arşivindeki Ayniyat Defterleri385-391
Ertuğrul ÖNALP Las Memorİas de Barbarroja393-423
Kenan Ziya TAŞ Fatih Devrine Ait Bir Tahrir Defteri427-471

Osmanlı Tarihine Emek Verenler:
A. Latif ARMAĞAN Prof. Dr. Muzaffer Arıkan'ın Yaşamı ve Yapıtları473-478
İlhan ŞAHİN Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu479-482
Nesimi YAZICI Prof. Dr. Hüseyin Gazi Yurdaydın'ın Hayatı ve Çalışmaları483-495

Çeviri:
Sinan KUNERALP, Çeviren: Münir Atalar Osmanlı Yönetiindeki (1831-1911)* Hicaz'da Hac Ve Kolera497-511

Kitap Tanıtmaları:
Mahmut H. ŞAKİROĞLU Raymond H. Kevorkian, Paul B. Paboudjian, Les Armeniens Dans L'empire Ottoman a la Veille de Genocide513-516
M. Mehdi İLHAN Andrew Wheatcroft, The Ottomans, Viking, London 1993, XXX+322 Pages with a Map and 45 Plates517-533

Haberler:
Cemalettin TAŞKIRAN XXII. Uluslararası Askeri Tarih Kolokyukmu'nun Ardından535-544
8

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 8

1997


Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

    Sayı: 8     1997     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Makaleler, İncelemeler:
Feda Şamil ARIK Osmanlılarda Kadılık Müessesesi 11-71
Aysu ATA Dede Korkut'ta Şüpheli Birkaç Kelime Üzerine Düşünceler73-81
Ali ARSLAN Osmanlılar'da Coğrafi Terim Olarak "Acem" Kelimesinin Mânâsı ve Osmanlı-Türkistan Bağlantısındaki Önemi (XV-XIII. Yüzyıllar)83-87
Cahit BİLİM Deniz Köpüğü, Lületaşı89-130
Mustafa ESKİ Süleyman Nazif'in Kastamonu Valiliği131-138
Mustafa GÜL 1896 Van Ermeni İsyanı ve Sonrasındaki Gelişmeler139-147
Nilây IŞIKSALAN İdadilerde Türkçe-Edebiyat Öğretimi151-182
Eudile MOREAUX Quelques Aperçus Sur le Recrutement Des Soldats Bosniaques Au XIXeme Siecle (1826-1876)183-204
Ülker ÖKTEM Dârü'l-fünûn'da "Hilâfiyyât"205-219
Ertuğrul ÖNALP Un Viajero Incansable: Evliya Çelebi221-248
Mustafa ÖZTÜRK 1616 Tarihli Halep Avarız-hane Defteri249-293
Sadık SARISAMAN Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Bahtiyarîleri Tarafımıza Çekme Politikası295-318
Musa ŞAŞMAZ The Legitimacy of the Emergence of the Armenian Question329-347
Zeki TEKİN İstanbul Debbağhaneleri349-364
Fahri UNAN Bİr Alimin Hayat Hikayesi ve Klasik Osmanlı Eğitim Sistemi Üzerine365-391

Belgeler
Dündar AYDIN Osmanlı Devrinde XVI. Yüzyılda Erzurum Beylerbeyi Ayas Paşa'nın Bir Yıllık Bütçesi393-477

Osmanlı Tarihine Emek Verenler:
M. Akif ERDOĞDU Prof. Dr. Ronald C. Jennings (1942 -1996)479-482

Çeviriler:
D. Mehmet BURAK Gordon Wright, Contemporary History in the Contemporary Age* Çağdaş Devirde (Zamanda) Çağdaş Tarih483-494

Haberler:
Cemalettin TAŞKIRAN Bükreş'te Yapılan "93 Harbi" Sempozyumu495-500
9

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 9

1998


Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

    Sayı: 9     1998     548 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Makaleler, İncelemeler:
Mesut AYDIN Misak-ı Milli ve Yeni Türk Devleti'nin Sınırları II. Türk-Yunan Sınırı Ve Karasuları1-77
Recep BOZTEMUR Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet-Toplum İlişkileri: Araştırma Yöntemlerinde ve Kurumsal Yaklaşımlarda Tek Yanlılık79-110
Mehmet CANATAR Şura-yı Devlet Teşkilatı ve Tarihi Gelişimi111-148
Saadeddin GÖMEÇ Doğu Türkistan'da Yakub Han Dönemi ve Osmanlı Devleti ile İlişkileri149-153
Ali GÜLER Osmanlı Devleti'nde Gayrimüslimlerİn Din-İbadet, Eğitim-Öğretim Hürriyetleri ve Bu Bakımdan "Kilise Defterleri"nin Kaynak Olarak Önemi (4 Numaralı Kilise Defteri'nden Örnek Fermanlar)155-175
Nilay IŞIKSALAN II. Meşrutiyet Dönemi Sultanilerinde Türkçe ve Edebiyat Öğretimi177-223
Ahmet KANKAL Kırıkkale Tarihine Dair Araştırmalar I: İskan225-239
Orhan KILIÇ Muş Sancağı Dirlikleri (1604-1605)241-262
Osman KÖKSAL Adliye Örgütünün Problemleri ve Yapılması Gerekli Düzenlemelere Dair II. Abdülhamit'e Sunulan Bir Layiha263-285
Besim ÖZCAN Kırım Harbi Sırasında Bazı Avrupalı Devlet Adamlarının Osmanlı Ülkesini Ziyaretleri (1854-1855)287-321
Gazmend SHPUZA Les Sources du Pays Sur L'Histoire Economique et Sociale des Territoires Albanais Durant la Periode de I'Occupation Ottomane323-330
Musa ŞAŞMAZ Immigration and Settlement of Circassians in the Ottoman Empire on British Documents 1857-1864331-366
Kenan Ziya TAŞ 18. Yüzyılın Son Çeyreğinde Adana Şehri367-387
Mustafa TURAN II. Viyana Muhasarası: Osmanlı Devleti'nde Siyasi, İdari ve Askeri Çözülme389-429
Zeki Salih ZENGiN II. Meşrutiyet Döneminde Islahat Çalışmaları Çevresinde Medreselerin Kuruluş Sistemi ve İdari Teşkilatı431-449

Belgeler
Tufan GÜNDÜZ Şer'iyye Sicillerinin Toplu Kataloğuna Doğru Develi Şer'iyye Sicilleri Kataloğu451-455
ibrahim YILMAZÇELİK 1736-1739 (H. 1149-1151) Tarihli Amasya Şer'iyye Sicilinin Tanıtımı ve Fihristi457-502

Çeviriler:
Orhan HÜLAGÜ Osmanlı'nın Son Döneminde Filistin'in İktisadi ve İçtimai Durumuna Bakış503-537

Haberler:
Cemalettin TAŞKIRAN XXIII. Uluslararası Askeri Tarih Kollokyumu Prag'da Yapıldı539-547
10

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 10

1999


Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

    Sayı: 10     1999     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


10. Sayı'ya Sunuş:
Günal AKBAY İnsanlık Tarihinde Üçüncü Binyıl'a Girerken1-2

Makaleler, İncelemeler:
Mehmet BEŞİRLİ "385 Numaralı Harput Şer'iye Sicili"nin Tanıtımı ve Osmanlı Şehir Tarihi Açısından Önemi3-25
Ahmet EYİCİL 1878 Zeytun İsyanı27-58
Göknur GÖĞEBAKAN XVI. Yüzyılda Malatya Kazasında Vakıflar ve Vakıf Görevlileri59-86
Ahmet GÜNEŞ Bilecik ve Çevresinde 16. Yüzyılda Sosyal ve Ekonomik Durum89-118
Orhan KILIÇ Yurtluk-Ocaklık ve Hükümet Sancakları Üzerine Bazı Tespitler119-137
Bekir KOÇ Osmanlı Devleti'ndeki Orman Ve Koruların Tasarruf Yöntemleri ve İdarelerine İlişkin Bir Araştırma139-158
Ülker ÖKTEM Darü'l-Fünûn'da "Felsefe"159-174
Ertuğrul ÖNALP La Cronica de Ahmet Vasif Efendİ, Primer Embajador Turco en la Corte Espanola (1787-1788)175-191
Mustafa ŞANAL Eşrefefendİzâde Mehmet Şevketi'nin Medreselere İlişkin Islahat Düşünceleri ve Çözüm Önerİleri193-218
Musa ŞAŞMAZ Longworth's Mission To Circassia in 1855219-241
Ömer TURAN The Role of Russia and England in the Rise of Greek Nationalism and in Greek Independence243-291

Belgeler:
Erdoğan KESKİNKILIÇ David Urquhart'ın Osmanlı Borçları Hakkında İngiltere'de Bulunan New Castle Committee'ye Yazmış Olduğu Mektup293-331

Çeviriler:
Ferhan KARLIDÖKME MOLLAOĞLU Halil İnalcık, Osmanlı Tarihinde Dönemler333-350

Osmanlı Tarihine Emek Verenler:
Durdu Mehmet BURAK Prof. Dr. Roderic Davison351-387

Kitap Tanıtma:
Aysu ATA Recep Toparlı, Mu'înü'l-Mürîd, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 15, Erzurum 1988, LXXII+287s.389-406
Tufan GÜNDÜZ Dündar Aydın, Erzurum Beylerbeyliği ve Teşkilatı Kuruluş ve Genişleme Devri (1535-1566)407-409

Haberler:
Haldun EROĞLU Haifa Üniversitesi-Ankara Üniversitesi I. Toplantısı411-416

Dizin:
Haldun EROĞLU Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (OTAM) Dergisi Dizini417-443
11

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 11

2000


Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

    Sayı: 11     2000     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Makaleler, İncelemeler:
Necmettin AKGÜN Trabzon Gümrüğünde İktisadi Faaliyetler (1750-1800) I1-21
Yaşar BAYTAL Tanzimat ve II. Abdülhamid Dönemi Eğitim Politikaları23-32
Sadık Müfit BİLGE Macaristan'da Osmanlı Hakimiyetinin ve İdari Teşkilatının Kuruluşu ve Gelişmesi33-81
Enver ÇAKAR Haleb Sancağında Türkçe Yer Adları83-107
Galip EKEN XVIII. Yüzyıl Ortalarında Antep'te Aile109-121
İbrahim ERDOĞDU Osmanlı İktisadi Düzeninde İhtisâb Müessesesi ve Muhtesiblik Üzerine Bir Deneme123-145
Haldun EROĞLU XV. Yüzyıl Tabiblerinden Şerafettin Sabuncuoğlu ve Amasya Darüşşifası147-156
Ahmet EYİCİL 1895 Maraş ve Zeytûn Isyanı157-210
Necdet GÖK Osmanlı Diplomatikasında Ferman ve Berat Arasında Benzerlik ve Farklar211-226
Ahmet GÜNEŞ 16. Yüzyılda Seyyid Gazi'de Sosyal ve Ekonomik Hayat227-256
Yılmaz KARADENİZ Amasya'da Fiyatlar (1764-1770)257-275
Vahdet KELEŞYILMAZ Kafkas Harekatının Perde Arkası277-304
Bekir KOÇ Hatt-ı Hümâyûnların Diplomatik Özellikleri ve Padişahı Bilgilendirme Sürecindeki Yerleri305-313
Ertuğrul ÖNALP Cervantes'in Üç Eserinde Gerçeklik ve Kurmaca - Realidad y Ficción En Tres Obras de Cervantes (el Amante Liberal, los Baños de Argel, la Gran Sultana Doña Catalina de Oviedo)315-345
Selahattin ÖZÇELİK Osmanlı İç Hukukunda Zorunlu Bir Tehir (Mürted Maddesi)347-438
Sadık SARISAMAN Birinci Dünya Savaşı Sırasında İhtiyat Kuvveti Olarak Kurulan Osmanlı Genç Dernekleri439-501
Hale ŞIVGIN 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap503-553
İbrahim ŞİRİN Osmanlı'da Tarihin Anlam Arayışı555-574
Salih TUNÇ Mütareke Döneminde İstanbul Basınında Gündeme Gelen "İstiklalcilik" Fikirleri (Mayıs-Eylül 1919)575-613
Zekeriya TÜRKMEN 30 Ekim 1918 Tarihli Mondros Ateşkes Antlaşmasına Göre Türk Ordusunun Kuruluş ve Kadrosuna Bir Bakış615-632
Yavuz UNAT Eski Astronomi Metinlerinde Karşılaşılan Astronomi Terimlerine İlişkin Bİr Sözlük Denemesi633-696
Şerife YORULMAZ Osmanlı-Fransız İlişkileri Çerçevesinde Osmanlı Topraklarında Açılan Fransız Kültür Kurumları ve Bunların Meşruiyet Kazanması (19. Yüzyıl - 20. Yüzyıl Başları)697-768

Belgeler:
Nuri ADIYEKE Temettuat Sayımları ve Bu Sayımları Düzenleyen Nizamname Örnekleri769-823
Mehmet İNBAŞI Kayseri Kalesi825-848

Çeviriler:
Durdu Mehmet BURAK H. Davison Roderic, "The Modernization of Ottoman Diplomacy in the Tanzimat Period" Tanzimat Döneminde Osmanlı Diplomasisinin Modernizasyonu849-861
H. Davison RODERIC The Modernization of Ottoman Diplomacy in the Tanzimat Period862-874
Ertuğrul ÖNALP Perulu Bir Gezginin Gözüyle 1862 Yılında İstanbul - Estambul Vista por un Viajero Peruano En 1862875-884

Kitap Tanıtması:
Ertuğrul ÖNALP Estambul Vista por un Viajero Peruano En 1862885-903
Haldun EROĞLU Adnan Işık, Malatya 1830-1919, İstanbul 1998, 847 s.905-924
12

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 12

2001


13

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 13

2002


14

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 14

2003


15

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 15

2004


Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

    Sayı: 15     2004     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Makaleler, İncelemeler:
Yahya AKYÜZ Osmanlıda "Kadın Öğretmenli Ev Sıbyan Mektepleri"(Amerikan ve Fransız Eğitim Tarihinden Benzer Örnekler)1-12
Ayhan YALÇIN Temettüat Defterlerine Göre 19. Yüzyıl Ortalarında Silifke Kazasının Sosyal Ve Ekonomik Yapısı13-87
Alpaslan DEMİR 18. Yüzyılın İlk Yarısında Bozdoğan Cemaatlerinin Demografik ve Ekonomik Durumu Üzerİne Bir Araştırma (1722 Tarihli TK.KKA.TD 130'a Göre)89-137
Mithat AYDIN Osmanlı-Sırp, Karadağ Savaşlarında İngiltere'nin Balkan Politikası139-163
Kemalettin KUZUCU Osmanlı Döneminde Sivas İlbeylileri ve İlbeyli Kazası165-183
Erdem AYDIN 19. Yüzyılda Osmanlı Sağlık Teşkilatlanması185-207
Rüya KILIÇ Osmanlı Devleti'nde Gülşenî Tarikatı (Genel Bir Yaklaşım Denemesi)209-226
R. Tamay BAŞAĞAÇ GÜL Türkiye'de İki Dünya Savaşı Arasında Veteriner Hekimliği Hizmetleri ve Hayvancılık Politikaları Üzerine Araştırmalar227-255
Adnan ATAÇ, R. Vedat YILDIRIM Osmanlı Hekimleri ve Dioskorides'in "De Materia Medica"sı257-269
Ülker ÖKTEM Osmanlı Medreselerinde Felsefe271-288
Mehmet Necati KUTLU Osmanliıdan Cumhuriyete Uzanan Kuşağın Şair Diplomatı Yahyâ Kemal ve Eserlerinde İspanya289-308
Ahmet Ali GAZEL Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Meclis Araştırması (Anket Parlamenter)309-331
Remzi DEMİR Sâlih Zeki Bey'in Journal Asiatique'de Yayımlanan "Notation Algébrique Chez Les Orientaux" Adlı Makalesi333-353

Çeviriler:
Mehmet BURAK DURDU Esin Atıl, "Tarihte Türkler"357-390

Haberler:
Ayten AYDIN Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u Fethinin 550. Yılı Anısına391-392
16

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 16

2004


17

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 17

2005


Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

    Sayı: 17     2005     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Makaleler, İncelemeler:
Ayten AYDIN Ömer Şifaî'nin Mürşid el-Muhtar fî İlm el-Esrâr Adlı Eserinde Simya1-15
Mithat AYDIN Osmanlı-İngiliz İlişkilerinde İstanbul Konferansı (1876)'nın Yeri17-34
Mehmet Burak DURDU İngiliz J Rr. Pilling'in Osmanlı Demiryolu İmtiyazını Elegeçirme Mücadelesi35-60
Ahmet ÇOBAN Kopan Sancağı'nın (Macarİstan) 16. Yüzyıldaki Ekonomik Gelişmesi Üzerine61-83
Tanju DEMİR Osmanlı İmparatorluğunda Deniz Posta Taşımacılığı ve Vapur Kumpanyaları85-102
Güven DİNÇ Şer'iyye Sicillerine Göre XIX. Yüzyıl Ortalarında Antalya'da Ailenin Sosyo-Ekonomik Durumu103-129
Ahmet GÜNEŞ Tarih, Tarihçi ve Meşruiyet131-202
İlhan EKİNCİ Doğu ile Batı Arasında Bir Aydın -Muhammed Alexander Russell Webb Efendi-203-261
İlhan ERDEM Otlukbeli Sonrası Ak-Koyunlular (1473-1478), The Ak-Koyunids After the Otlukbeli Battle (1473-1478)263-277
Doğan GÜN Überlegungen zum Rechtswesen im Klassischen Osmanischen Staat279-293
İlay İLERİ Batı Gözüyle Meşrutiyet Kutlamaları ve Genel Af295-309
İlay İLERİ Azınlıkların Eğitimi, The Education of Minorities311-327
Adem KARA XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Antakya'da Yerleşme ve Nüfus329-347
Meltem Begüm SAATÇİ 20. Yüzyıl Başında Makedonya Bölgesinde Devlete Karşı Ayaklanmalar Kresna'dan Kruşova'ya Örnekler349-366
Emin Arif (ŞIHALİYEV) Ermenilerin Kİmliği ve Büyük Ermenistan Efsanesi (Rus ve Ermeni Kaynaklarına Göre)367-386
Mehmet YETİŞGİN Maraş'ta Ermeni Nüfusu: Osmanlı Son Dönemi, Mütâreke ve Milli Mücadele Yılları387-408
18

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 18

2005


Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

    Sayı: 18     2005     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Makaleler, İncelemeler:
Sema ALTUNAN XVIII. yy'da Silistre Eyaletinde Haberleşme Ağı: Rumeli Sağ Kol Menzilleri1-20
Mithat AYDIN Sir Henry G. Elliot'ın İstanbul Büyükelçiliği (1867-1877) Dönemindeki Bazı Büyük Siyasi Olaylara Bakışı - Sir Henry G. Elliot's Wiew Towards Some of the Substantial Political Events During His istanbul Ambassadorship (1867-1877)21-49
Evangelia BALTA The Ottoman Surveys of Siphnos* (17th -18th Centuries) - Siphnos Osmanlı Tahrirleri (17.-18. Yüzyıllar)51-69
Selahattin DÖĞÜŞ Şeyh Bedreddîn ve Rumeli Gazileri - Sheik Bedreddin And Rumelian Gazis71-94
Ayla EFE Almanya'ya Verilen İkinci Demiryolu İmtiyazı: Hububat Hattı - The Second Railway Privilege Granting to Germany: The Cereal Line95-117
Emine ERDOĞAN Ankara Yörükleri (1463,1523/30 ve 1571 Tahrirlerine Göre) - The Yörüks of Ankara (According to Tahrir Registers of 1463,1523/30 and 1571)119-135
M. Yaşar ERTAŞ Osmanlı Seferlerinde Olağandışı Bir Kışlak: Kastamonu - Kastamonu: as a Unusual Kışlak of Ottoman Military Campaigns137-149
Günver GÜNEŞ II. Meşrutiyet Döneminde İzmir'de Tiyatro Yaşamı - The Theatre Life in the Period of Second Constitutional Monarc in İzmir151-170
Oğuzhan GÜRSON, Gülbin ÖZÇELİKAY Tarçın'ın Tarih Boyunca ve Günümüzdeki Kullanımı - Use of Cinnamon throughout the History and Present171-183
Mehmet Ali HACIGÖKMEN Ankara Ahilerinin Ticarî Faaliyetleri ve Baciyân-i Rûm Hakkında Bir Araştırma - Commercial Activities of the Ahi Groups in Ankara and Baciyan-i Rum185-211
İlay İLERİ Batı Gözüyle Meşrutiyet Döneminde Osmanlı Hükümetlerinin Dil ve Eğitim Politikalarına Karşı Tepkiler - Reactions Against the Language and Education Policies of the Sublime Porte During the Monarchy213-220
Şenol KANTARCI Kars'ta Türklere Yönelik Ermeni Katliamı: Kalo/Derecik Köyü Toplu Mezar Kazısı - The Armenian Atrocities to the Turks in Kars: The Mass Grave Excavation of Kalo/Derecik Village221-232
Orhan KOLOĞLU Turning Point for the Arab Caliphate Dr. Koelle Affair (1879-1880) - Arap Halifeliğinin Dönüm Noktası: Dr. Koelle Meselesi (1879-1880)233-247
Hatice ORUÇ 15. Yüzyılda Bosna Sancağı ve İdari Dağılımı249-271
Adnan PEPİÇ Podgorica'nın Kısa Bir Tarihçesi - The Short History of Podgorica273-283
Abdullah SAYDAM Trabzon'un İdarî Yapısı ve Yenileşme Zarureti (1793-1851)285-317
Burhan SAYILIR Çanakkale Savaşları’nda Yer Alan İtilâf Askerlerinin Dini-Etnik Yapısı ve Sahip Oldukları Türk İmajı319-331
Hamiyet SEZER Tepedelenli Ali Paşa ve Oğullarının Çiftlik ve Gelirlerine İlişkin Yeni Bilgi - Bulgular333-357
İbrahim SOLAK XVI. Yüzyılda Güvercinlik Kazâsı - Güvercinlik in 16th Century359-377
Sıla ŞENLEN Richard Knolles’ The General History Of The Turkes As A Reflection Of Christian Historiography379-393
İbrahim ŞİRİN, Musa KILIÇ Halil Halid Efendi ve Osmanlı Londra Sefarerine Dair Bir Layiha395-411
Mustafa UYAR Osman G. Özgüdenli, Turco-Iranica, Ortaçağ Türk-İran Tarihi Araştırmaları, İstanbul 2006413-414
19

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 19

2006


Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

    Sayı: 19     2006     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Makaleler, İncelemeler:
Melek DELİBAŞI Prof. Dr. Halil İnalcık1-6
Halil İNALCIK Tarih ve Politika7-11
Mustafa ALKAN Tanzimattan Sonra Vakıfların İdaresinde Yeniden Yapılanmaya Dair Bir Örnek: Adana Evkaf Müdürlüğü13-31
Yasemin ALTAYLI Budin Beylerbeyi Arslan Paşa (1565-1566)33-51
Hakan ANAMERİÇ Osmanlılarda Kütüphane Kültürü ve Bilimsel Yaşama Etkisi53-78
Mithat AYDIN Amerikan Protestan Misyonerlerinin Ermeniler Arasındaki Faaliyetleri ve Bunun Osmanlı-Amerikan İlişkilerine Etkisi79-122
Mesut AYDINER Küresel Isınma Tartışmalarına Tarihten Bir Katkı: Arşiv Belgeleri Işığında XVIII. Yüzyılın Ikinci Yarısında Diyarbekir ve Çevresinde Meydana Gelen Büyük Kıtlık ve Alınan Tedbirler123-138
Ayla EFE Silistre Eyaletinde Osmanlı-Rus Savaşları Küçük Kaynarca'dan Berlin'e139-174
Emine ERDOĞAN Timar Tevcih Sebepleri Üzerine Bir Kaynak Değerlendirmesi175-187
İlay İLERİ Balkan Tarihi'nden Bir Sayfa (Rumlar, Yunanlılar, İngilizler, 1906-1914)189-197
Şenol KANTARCI Ermeni Sorununa Pencereden Bakmak ya da Manzaranın Bütününü Görmek: Taraflar, Tarafsızlar ve Tarafsız Olduklarını Beyan Etme Zorunluluğu Hissederek Taraf Tutanlar mı Var?199-217
Mehmet KARATAŞ 18-19. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde Bazı Müsâdere Uygulamaları219-237
Kemal KAYA 19. Yüzyılda Anadolu'da İç Güvenlik Sorunları ve Voyvodalar239-255
Selda Kaya KILIÇ Bir Osmanlı Aydınının Arnavutluk’ a Dair Görüş ve Düşünceleri257-270
Bekir KOÇ Tanzimat Sonrası Hukuk Metinlerinde Çevre Bilincinin Arka-planı Olarak "Av Yasak ve Sınırlılıkları" Üzerine Bazı Düşünceler271-281
Osman KÖKSAL Osmanlı Hukukunda Bir Ceza Olarak Sürgün ve İki Osmanlı Sultanının Sürgünle İlgili Hattı-ı Hümayunları283-341
Mustafa Murat ÖNTUĞ Balıkesir'deki Ermeni Kilisesi ve Mektep Açma Faaliyetleri343-364
Şenay ÖZDEMİR Osmanlı Denizciliğinde Gemi Kazaları ve Dalışlar365-380
Zeynel ÖZLÜL Göynük'e (Bolu) Ait Bazı Gelir ve Giderlerin Tahlili: Avârız Vergisi381-397
Sıla ŞENLEN 1580 - 1660 Yılları Arası İngiliz Tiyatrosunda Osmanlı Sultanları399-405
20

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 20

Güz 2006


Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

    Sayı: 20     Güz 2006     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Makaleler, İncelemeler:
Yavuz ERCAN Türkiye’de Azınlık Sorununun Kökeni (Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Gayrimüslimler)1-15
Yahya AKYÜZ Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin 160. Yılında Darülmuallimîn’in İlk Yıllarına Toplu ve Yeni Bir Bakış : A New and Overall View to the First Years of Darülmuallimîn (Teacher Training College) in the 117-58
Ayşegül ÇALI Akıncı Beyi Evrenos Bey’e Ait Mülknâme - The Conveyance of Raider Ewrenos Beg59-79
Mehmet DEMİRTAŞ Osmanlı Başkenti’nde Dilenciler ve Dilencilerin Toplum Hayatına Etkileri - The Beggars in Otoman Capital and Their Effects on Society Life81-104
Zeynep Dörtok ABACI Bir Sorun Çözme Yöntemi Olarak Sulh: 18. Yüzyıl Bursa Kadı Sicillerinden Örnekler ve Düşündürdükleri - Sulh As A Way of Conflict Resolution: Selected Documents from 18th Century Bursa Kadi Records and105-115
İbrahim ERDOĞDU Sancaktan Mukâta’aya Geçiş Sürecinde Harput Sancağında Ehl-i Örf Taifesi = Military Officers in Harput Sub-Province During the Transformation from Sub-Province to Mukâta’a117-147
Ertan GÖKMEN Aydın Vilayeti’nde Sıbyan Mekteplerinin İptidâi Mekteplere Dönüştürülmesi - The Transformation of Sıbyan Mektebs into Ibtidâi Mektebs in Aydın Province149-173
İlay İLERİ Ali Kuşçu and His Contributions to Mathematics and Astronomy - Ali Kuşçu ve Ali Kuşçu’nun Matematik ve Astronomiye Katkıları175-183
Bekir KOÇ Islahhanelerin Finans Olanakları ve İç İşleyişleri - Financing Possibilities and Internal Processes of the Reformatories185-196
Aşkın KOYUNCU Bulgaristan’da Osmanlı Maddi Kültür Mirasının Tasfiyesi (1878-1908) - Elimination of the Ottoman Material Cultural Heritage in Bulgaria (1878-1908)197-243
A. Mesud KÜÇÜKKALAY, Ayla EFE Osmanlı Ziraî Sektörünün Ticarileşebilme İmkânı Üzerine Bir Deneme: 1844–45 Alpu Köyü Örneği On the Prospect of Commercialization of Ottoman Agriculture: The Case of the Village of Alpu (1844-45)245-279
21

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 21

Bahar 2007


Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

    Sayı: 21     Bahar 2007     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Makaleler, İncelemeler:
Yasemin AVCI Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Döneminde “Otoriter Modernleşme” ve Kadının Özgürleşmesi Meselesi - “Authoritarian Modernity” in the Ottoman Empire in the Tanzimat Period and the Question of Women’s Liberty1-18
Ömer İŞBİLİR Savaş ve Bölgesel Ekonomi: İran Savaşlarında Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu - War and Regional Economy: Eastern Black Sea and East Anatolia during the Iranian Wars19-40
Ferhan Karlıdökme MOLLAOĞLU Laonikos Chalkokondyles’in Hayatı ve “Tarih”i - The Life and “History/Demonstrations of Histories” of Laonikos Chalkokondyles41-57
Neşe ÖZDEN A Few Remarks on the History of Bosnia - Bosna Tarihine İlişkin Birkaç Değerlendirme59-68
Yunus ÖZGER Akkoyunlu Dönemi Eseri Olarak Bilinen Bir Osmanlı Camii (Bayburt Hınzeverek/Çatalçeşme Köyü Camii) - An Ottoman Mosque known as a work of Aqquyunlu period69-80
Emine Erdoğan ÖZÜNLÜ Timar Tevcihâtı ile ilgili Kaynaklarda Yer Alan Kayıtların Karşılaştırılmasına Dair Bir Deneme - An Essay on Comparison of the Records Taking Place in the Sources Concerning Timar Allocations81-93
Selçuk SEÇKİN 17. Yüzyılın Önemli Minyatürlü Yazması Vekayi-i ‘Ali Paşa - An Important Manuscript of The 17th Century: Vekayi-i ‘Ali Paşa95-122
Sıla ŞENLEN Dramatic Representation of the Battle of Ankara and Bayezid I’s Captivation by Tamerlane - Ankara Savaşı ve I. Sultan Bayezid’in Timurlenk’e Esir Düşmesinin Sahneye Yansıması123-133
Memet YETİŞGİN The Ottoman Way of Governing Multi-Ethnic and Multi-Religious Communities - Osmanlının Çoklu Etnik ve Dini Toplumları Yönetme Metodu135-167
Cevdet YAKUPOĞLU Bir Sürgün Kahramanı Abdülahad Nuri Bey: Hayatı, Eserleri ve Selçuklu-Beylikler Tarihi Üzerine Çalışmaları : A Hero In Exile, Abdulahad Nuri Bey - His Life, Works and His Studies on The History of Seljuks and Its Seigniories169-189
Özgür YILMAZ XIX. Yüzyılda Misyonerlik Faaliyetleri Çerçevesinde Trabzon Ermenilerine Bir Bakış - An Outline on the Armenians of Trabzon in the Context of Missionary Activities in the XIXth Century191-219
R. M. ŞUKUROV, Ayşe DİETRİNCH Yakuplar: Bizans Hizmetindeki Türk Soyu (Moskova)221-243
Şahin KILIÇ Elizabeth A. Zachariadou: II. İzzeddin Keykavus’un Veroia’daki Hristiyan Torunları - The Christian Grandsons of II. Keykavus in the Veroia/ Oi Christianoi Apogonoi tou Izzeddin Kaikaous B ste Veroia245-257
Melek DELİLBAŞI Mustafa İsen: Varayım Gideyim Urumeli’ne Türk Edebiyatı’nın Balkan Boyutu259-263
Hatice ORUÇ Jelena Mrgić, Severna Bosna 13-16. vek, Istorijski institut, posebna izdanja, knjiga 55, Beograd 2008, 469 s.265-273
22

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 22

Güz 2007


23

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 23

Bahar 2008


24

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 24

Güz 2008


25

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 25

Bahar 2009


26

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 26

Güz 2009


27

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 27

Bahar 2010


28

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 28

Güz 2010


Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

    Sayı: 28     Güz 2010     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Makaleler, İncelemeler:
Taner ASLAN 31 Mart Hadisesi üzerine vilayetlerde çıkan olaylar karşısında alınan tedbirlere ve askerî faaliyetlere dair yazışmalar1-26
İbrahim Etem ÇAKIR Uşak Kazâsı (1676 tarihli Avârız Defterine göre)27-47
Sıla Şenlen GÜVENÇ “A[u]gmenter of Their Kingdome”: Goffe’s The Couragious Turke, or, Amurath the First as a Christian Tragedy based on Knolles’ The Generall Historie of the Turkes49-63
Nihat KARAER Paris’te ilk ikamet elçiliğimiz kuruluncaya kadar (1797) Osmanlı - Fransız Diplomasi ilişkilerinin genel seyri65-85
Özkan KESKİN Osmanlı İmparatorluğu’nda modern ziraat eğitiminin yaygınlaşması: Ankara Numune Tarlası ve Çoban Mektebi87-106
Mucize ÜNLÜ Sırpların I. Kosova Zaferi’nin 500. yıldönümünü kutlama girişimleri107-118
Memet YETİŞGİN Batı basınından Osmanlı Devleti'ne yaklaşımlar ve Osmanlıların bu yaklaşımlara tepkileri119-162
İbrahim YILMAZÇELİK Dersim Sancağının kurulmasından sonra karşılaşılan güçlükler ve Dersim Sancağı ile ilgili bu dönemde yazılan raporlar (1875-1918)163-214
Ahmet ASKER Jakob van Klaveren: Mısır’da rüşvetin gelişimi: Muhammed Ali Paşa’dan Hidiv İsmail’e kadar215-243

Kitap Tanıtımı:
Perspectives on Ottoman Studies: Papers from the 18th Symposium of the International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO) at the University of Zagreb 2008, edited by: Ek245-263
29

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 29

Bahar 2011


30

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 30

Güz 2011


31

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 31

Bahar 2012


32

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 32

Güz 2012


33

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 33

Bahar 2013


34

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 34

Güz 2013


35

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 35

Bahar 2014


36

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 36

Güz 2014


37

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 37

Bahar 2015


Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

    Sayı: 37     Bahar 2015     sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Kerim İlker BULUNUR Maraş eyaletinde güherçile üretimi (1566-1577)1-17
Fatih DAMLIBAĞ Hamidiye Kâğıt Fabrikası19-60
Selahattin DÖĞÜŞ Osmanlı Beyliği topraklarında Ahi zaviyeleri ve Şeyh Ede Balı Meselesi61-86
Ahmet KARAÇAVUŞ Temeddünden medeniyete (civilisation): Osmanlı’nın insan toplum ve devlet anlayışının değişimi üzerine bir deneme87-180
Zafer KARADEMİR Osmanlı İmparatorluğu’nda şeker üretim ve tüketimi (1500-1700)181-218
Burcu KURT “Meşihat Usulü”nün İlgası: II. Meşrutiyet Dönemi Basra vilayetinde toprak reformu teşebbüsleri219-238
Gülser OĞUZ Zengin bir mutfak: ‘Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın bir aylık erzak listesi ve düşündürdükleri239-262
Emine Sonnur ÖZCAN Bir sosyal tarih kılavuzu olarak Târih-i Selânikî263-288
Nevin ÜNAL ÖZKORKUT 2014 tarihli Meryem Yahya İbrahim İshak Davası’ndan hareketle İslam hukukunda bir evlenme engeli olarak ‘din farkı’ ve Osmanlı uygulamasına yansımaları289-306
Hacer TOPAKTAŞ Karlofça’dan Lozan’a İstanbul’da Leh Diplomatlar 1699-1923307-336
Süleyman UYGUN Batılıların gözdesi meyan kökü ve üzerine yaşanan emperyalist rekabet337-373
İsmail YAŞAYANLAR 19. ve 20. yüzyıllarda Kirmasti ve Mihaliç kazalarında at yetiştiriciliğine dair veriler375-396

Kitap Tanıtımı
Muhammed CEYHAN Mustafa Engin – Murat Alandağlı, H.984 (M.1576/1577) tarihli ve TKG.KK.TTd.54 Numaralı Defter-i Mufassal-ı Livā-i Çorum, I. ve II. Cilt, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi397-399
Hatice ORUÇ Aladin Husić, Hadž iz Bosne za vrijeme osmanske vladavine, Sarajevo 2014, 248 s401-408
Hacer TOPAKTAŞ İstanbul Üniversitesi 4. International Balkan Annual Conference (IBAC) Bu Yıl Bükreş’teydi409-412

Vefeyât
Hatice ORUÇ Dr. Ahmed S. Aličić (1934-2014)413-416
38

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

Sayı: 38

Güz 2015Toplam 38 fasikül