Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
1972 - Devam
İndeks ve içerik mevcut
link: DergiPark ve İSAM Kütüphanesi
Eksiksiz
VII/5
15 fasikül - 15 mevcut, 0 eksik

1

Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

I

1972


Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

    I     1972     276 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


--A. Caferoğlu Balkan'ın "Karakaçan" Çobanı1-6
Mücteba İlgürel Sakız'da Türk Vakıfları7-12
Nejat Göyünç Mora'da Osmanlı-Türk İnşa Faaliyetleri13-18
Eşref Eşrefoğlu Bulgaristan Türklerine ve Rusçuk'taki Türk Eserlerine Dâir 1897 Tarihli Bir Rapor19-36
Mark Pinson Russian Policy and the Emigration of the Crimean Tatars to the Ottoman Empire, 1854-186237-56
--Afif Erzen Eskiçağ Tarihinde Marmara Denizi ve Boğazlar57-62
Svat Soucek Remarks on Some Western and Turkish Sources Dealing with the Barbarossa Brothers63-76
Bernard A. Lalor Promotion Patterns of Ottoman Bureaucratic Statesmen from the Lâle Devri Until the Tanzimat77-92
Cengiz Orhonlu Meslekî Bir Teşekkül Olarak Kaldırımcılık ve Osmanlı Şehir Yolları Hakkında Bazı Düşünceler93-138
İbrahim Sivrikaya Osmanlı Devletinde Hukuk Kaidelerinin Gelişimi ve Tanzimat'dan Sonraki Uygulanışı139-146
Tevfik Temelkuran Makedonya Mes'elesine Dâir Bir "Lâyiha"147-164
--Sırrı Erinç Türkiye: İnsan ve Ortam165-194
Hrand D. Andreasyan İkinci Viyana Muhasarası ve Müteakip Harplere Âit Orijinal Bir Ermenice Kaynak195-196
M. Necmeddin Hacıeminoğlu Ahmed Rasim'de Dil ve Uslûb197-216
--Yusuf Dönmez Trakya Bitki Coğrafyasının Ana Hatları217-234
Afif Erzen Enez (Ainos) Araştırmaları235-248

Notlar - İktibaslar
M. Şakir Ülkütaşır Türk Basın Tarihinden Bir Sahife: İkdamcı Ahmet Cevdet Oran (1862-1935)249-252
--A. S. Ünver Dr. Rıfat Osman'a Göre Edirne'de İki Buçuk Asır Önce Çiçek Aşısı Yapılması253-254
A. S. Ünver Edirne'de ll. Murad'ın Kurduğu Üç Kütüphane255-256
A. S. Ünver Selânik'te Yüz Eserimiz Hakkında257-260

Haberler

261-267
Kitâbiyat
--İsmet Miroğlu Vakıflar Dergisi269-274
--Dursun Yıldırım Timurtaş, Prof. Dr. Faruk K., Şeyhî'nin Harnâme'si, Edebiyat fakültesi yayınları No. 1629, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1971, VII+106s.274-276
2

Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

1973-1974

2-3

1974


Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

1973-1974     2-3     1974     532 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Sencer Tonguç Ortaçağ Avrupası ve İslâm Dünyası1-10
P. L. İnciciyan, H. D. Andreasyan Osmanlı Rumelisi Tarih ve Coğrafyası11-88
Yusuf Halaçoğlu Teselya Yenişehiri ve Türk Eserleri Hakkında Bir Araştırma89-100
Mark Pinson Russian Policy and the Emigration of the Crimean Tatars to the Ottoman Empire, 1854-1862101-114
Fahri Ç. Derin Müverrih Naimâ Hakkında Bir Arşiv Belgesi115-118
Cengiz Orhonlu Bir Türk Kadısının Yazdığı Atina Tarihi (Târih-i Medinetü’l-Hükemâ)119-136
Sevim İlgürel Hibrî’nin “Enîsü’l-Müsâmirîn”i137-158
Gerard Erdbrink Onyedinci Asırda Osmanlı-Hollanda Münâsebetlerine Bir Bakış159-180
İsmail Eren Fehim Bayraktareviç (14.XI.1889 - 22.II.1970)181-216
Afif Erzen Enez (Ainos) 1972 Kazıları217-238
Peter Carrington Some Motifs on Anatolian and Balkan Tombstones239-252
Kemal Göçmen Enez Limanının Değişen Öneminde Meriç Deltasının Etkileri253-266
Ajun Kurter Türkiye'de Coğrafya Araştırmalarında Fizikî Coğrafyanın Yeri267-282
M. Doğan Kantarcı Trakya Orman Sahalarının Tabiî Ağaç ve Çalı Türlerine Göre Bölgesel Sınıflandırılması283-314
Berke Vardar Yapısal Eleştiride Yeni Bir Atılım315-324
Mehmed Çavuşoğlu Hayretî'nin Belgrad Şehr-engizi325-356
Mefkûre Mollava Balkanlarda Türk e-Ağızları357-414
Halil Sahillioğlu Yeniçeri Çuhası ve II. Bayezid'in Son Yıllarında Yeniçeri Çuha Muhasebesi415-466
Emilio Arrigoni Türkçe Üzerinde Grekçe Tesirinin Tarzları ve Sınırları ile Bazı Az Malûm ve Müphem Etimolojik Hususlar Hakkında Görüşler467-492

Notlar - İktibaslar
Cengiz Orhonlu Malta ile İlgili Türkçe Yayınlar ve Kayıtlar493-497
M. Tayyib Gökbilgin Tarihte Türk Leh Münasebetleri498-500


Haberler

501-506
Kitâbiyat
Özcan Mert M. Seyfettin Özege, Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu, İstanbul 1971, her forma 16 s.507-510
Fahri Ç. Derin Georg Oğulukyan'ın Ruznâmesi 1806 - 1810 isyanları, III. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmud ve Alemdar Mustafa Paşa, Tercüme ve Notlar, Hrand D. Andreasyan, İstanbul 1972, VIII+64 s. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayımları, Nr. 1702511-512
Fahri Ç. Derin İstanbul Üniversitesi Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı 3 (Ekim 1972), İstanbul 1973, 359 s.512-513
Fahri Ç. Derin Vakıflar Dergisi, Sayı X (Ankara 1973), Metinden hariç 341 resim, 67 plan ve kroki, 47 fotokopi, 21 desen ile 27 levhayı hâvidir513-517
Fahri Ç. Derin Edebiyat Fakültesi, Cumhuriyetin 50. Yılına Armağan, İstanbul 1973. VIII+432 s.517-518
Fahri Çetin Derin P. Minas Bıjışkyan (Trabzonlu), Karadeniz Kıyıları tarih ve Coğrafyası 1817-1819, Tercüme ve Notlar: Hrand D. Andreasyan, İstanbul 1969, 132 s., 5 fotoğraf, 1 harita. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Nr. 1411518-519
Sevim İlgürel, Oral Onur (Edirne Eski Eserleri Koruma Derneği Üyesi), Edirne, Türk Tarihi Vesikalarından, Kitâbeler, İst. 1972, Yenilik Basımevi, 252 s.519-521
Salih Özbaran Fernand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II (terc. Siân Reynolda), Londra 1972, I. cild, 642 sahife521-522
Ahmet Cebeci Vasil Marinov, Prinos kım izuçavaneto na bita i kuturata na Turtsite i Gagauzite v Severoiztoçna Bulgariya (Kuzeydoğu Bulgaristan'daki Türk ve Gagauzların yaşayış ve kültürüne dair araştırmalar), Bulgar İlimler Akademisi Etnografya Enstitüsü, Sofya 1956, 360 sayfa, 173 fotoğraf, 204 şekil ve bir harita522-529
Sencer Tonguç "East and West": C. Northcote Parkinson, John Murray, London 1963. = 1.50. XIV + 290 s., 24 harita529-531
3

Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

1975-1976

4-5

1976


Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

1975-1976     4-5     1976     356 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Cengiz Orhonlu Ahmed Resmî Efendi’nin Eflâk Coğrafyası1-14
Muzaffer Erdoğan Mevlevi Kuruluşları Arasında İstanbul Mevlevihâneleri15-46
B. J. Slot The Fires in Istanbul of 1782 and 1784 According to Maps and Reports by Dutch Diplomatic Representatives47-66
İsmail Eren Kosava'da I. Murad Hüdavendigâr Türbesine Ait Tarihî Bir Belge67-80
Mehmed Çavuşoğlu Hayretî'nin Yenice Şehr-engîzi81-100
L. İnciciyan, H. D. Andreasyan Osmanlı Rumelisi'nin Tarih ve Coğrafyası101-152
M. Kiel Some Little-Known Monuments of Ottoman Turkish Architecture in the Macedonian Province. Stip, Kumanova, Prilep, Strumitsa153-196
Apostolou E. Vakalopulos; çeviren Abdurrahim Dede Hasan Baba Tekkesi197-204
A. L. Macfie The Making of the Treaty of Sevres of 10 August 1920: the Straits Clauses205-244
Feroz Ahmad, Dankwart A. Rustow İkinci Meşrutiyet Döneminde Meclisler: 1908-1918245-284
A. Kurter Meriç Nehrinin Akım Özellikleri285-294


Haberler

295-297

Nekroloji
Fahri Ç. Derin Prof. Dr. Ahmed Caferoğlu (1899-1975)298-300
Semavi Eyice Türk Trakya Araştırmalarının Öncüsü: Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel (1905 - 1975)301-330

Kitabiyat
Cengiz Orhonlu Yugoslavya'da Türk Arşiv Malzemesinin Neşir Faaliyeti331-332
Cengiz Orhonlu Smail Baliç, Die Kultur der Bosniaken (Kultura Bosnjaka), Wien 1973, 247 sahife, 13 resim332
Salih Özbaran Fernand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II, cit II (Londra 1973)333-336
Salih Özbaran War, Technology and Society in the Middle East, Yayınlayanlar: V. J. Parry, M. E. Yapp, Londra-Oxford University Press, 1975, 448 sahife336-341
Abdurrahim Dede Apostolou E. Vakalopoulou, Ta Kastra Tou Platamona Kaı Tis Orias Tempon Kaı Tekes Tou Hasan Mpampa (Platamona ve Orta Surları ile Hasan Baba Tekkesi), Etairia Makedonikon Spoudan yayını, Selânik 1972, 128 sayfa, 58 fotoğraf, 9 plân ve iki harita341-343
Sencer Tonguç "Time on the Cross: The Economics of American Negro Slavery" Cilt I. 286 s.; "Time on the Cross: Evidence and Methods. A Supplement" Cilt II. 267 s. Yazanlar: Robert W. Fogel ve Stanley L. Engerman. Boston: Little, Brown, 1974343-346
Yusuf Halaçoğlu Xavier de Planhol, Les Fondements Géographique de l'histoire de l'islam (İslâm Tarihinin Coğrafî Temelleri), Paris 1968, 442 s., 16 resim347-355
4

Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

1977-1978

6-7

1978


Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

1977-1978     6-7     1978     320 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Ajun Kurter Istranca (Yıldız) Dağlarının Temel Yapısal ve Jeomorfolojik Özellikleri: Yeni Görüşlerin Işığında, I1-26
Ufuk Esin Makedonya Ovasında Nea Nikomedia'nın Doğal çevre ve Kültür İlişkileri Açısından Durumu27-46
Somay Onurkan Vize - A Tümülüsünden Bir Zırh Gömlek47-55
Semavi Eyice Tarihde Küçükçekmece57-120
Muzaffer Erdoğan Osmanlı Devrinde Trakya Âbidelerinde Yapılan Îmar Çalışmaları121-188
Eşref Eşrefoğlu Mümtâze Kalemi ve Bulgaristan Belgeleri189-203
Machiel Kiel The Türbe of Sarı Saltık at Babadag-Dobrudja: Brief Historical and Architeconical Notes205-225
Radu R. Florescu The Romanian Impact Upon the Ottoman Tanzimat227-238
Mefküre Mollova Balkanlarda Merkez Bölgede Gakçı Ağızları239-306

Kitabiyat
Nejat Göyünç Peter Bartl, Der westbalkan zwischen spanischen Monarchie und Osmanischem Reich; zur Türkenkriegsproblematik an der Wende vom 16. zur 17. Jahrhundert (İspanya Krallığı ve Osmanlı İmparatorluğu arasında Batı-Balkanlar; 16. dan 17. yüzyıla girerken Türk-Harbi sorunu hakkında), Wiesbaden 1974, 258 sahife (Albanische Forschungen 14)307-310
Nejat Göyünç Türkologischer Anzeiger (TA 2) [Türkoloji ile ilgili yayımlar dergisi], yayınlayan: Andreas Tietze, Viyana, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 68. cilt (1976), 297-485. sahifeler arasında310-311
Faruk Kocacık Dış Politika - Foreign Policy, I-VI/1-2
5

Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

1979-1980

8-9

1980


Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

1979-1980     8-9     1980     333 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Semavi Eyice Edirne Saat Kulesi ve Üzerindeki Bizans Kitabesi1-22
Mübahat S. Kütükoğlu 1253 Mâlî Yılına Âid Saraybosna Gümrük Defteri23-36
Orhan F. Köprülü Usta-zâde Yunus Bey'in Meçhul Kalmış Bir Makalesi: Bektaşiliğin Girid'de İntişârı37-86
Atillâ Çetin Midhat Paşa'nın Tuna Vilâyeti Arşivinin Kurulması İçin Bir Teşebbüsü87-95
Salih Özbaran Galata Tersanesinde Gemi Yapımcıları, 1529-153097-102
Ali İhsan Gençer Sakız Adasında Açılan Özel Bahriye Mektebi103-116
Cevdet Küçük Bulgar İhtilâli'nin (1876) İngiliz Kamuoyunda Uyandırdığı Tepki ve Bunun Osmanlı-İngiliz İlişkilerine Tesiri117-166
Meral Alpay Türk Çocuk Edebiyatı167-191
Somay Onurkan Kotys adı ve Phiale Mesomphalos193-199
Mefküre Mollova Sur le Terme 'Karaman' et les Recherches Sur les Karamans de J. Eokmann201-257
Semavi Eyice Trakya Araştırmacılarından: Feridun Dirimtekin 1894-1976259-285
Afif Erzen IV. Uluslararası Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Kongresi287-289

Kitabiyat
Sencer Tonguç Renaissance Venice. edited by J.R. Hale, Faber and Faber, London 1974. 483 sayfa. L. 5.50 Editörün önsözü, onaltı makale ve endeks291-294
Adnan Şişman Orhan Koloğlu, Le Turc dans la Presse Française (Fransız Basınında Türk), Beyrut 1971, Al-hayat Yayınevi, 340 sahife294-301
Adnan Şişman Gy. Kaldy-Nagy, "Macaristan'da 16. Yüzyılda Türk Yönetimi", Studia Turco-Hungarica, Budapeşte, I (1974), 77 sahife301-306
Adnan Şişman György Székely, "La Hongrie et la domination ottomane (XVe-XVIIe siècles)" [Macaristan ve osmanlı hakimiyeti; XV.-XVII. yüzyıllar], Studia Turco-Hungarica, Budapeşte, II (1975), 74 sahife306-311
Erol Aköğretmen Lajos Fekete, "Buda and Pest under Türkish Rule" (Türk Yönetiminde Buda ve Peşte) Studia Turco-Hungarica, yayınlayan Gy. Kaldy Nagy, sayı 3, Budapeşte (1976) 102 sahife312-319
Erol Aköğretmen Zsuza (Suzanne) Kakuk, "Cultural Words from the Turkish Occupation of Hungary" (Macaristan'da Türk yönetimi sırasında yerleşmiş kelimeler), Studia Turco-Hungarica, yayınlayan Gy. Kaldy-Nagy, sayı 4, Budapeşte 1977, 116 sahife319-325
Erol Aköğretmen Journal of Turkish Studies, (Türklük Bilgisi Araştırmaları Dergisi), yayınlayanlar Fahir İz - Şinasi Tekin, I (1977), 183 sahife325-328
Kemal Beydilli Hans-Peter Laqueur, Zur kulturgeschichtlichen Stellung des türkischen Ringkampfs einst und jetzt. (Türk Güreşinin Kültür tarihindeki yerinin Dünü ve Bugünü) Peter Lang verlag, Frankfurt am Main, Bern, Cirencester/U.K 1979 (Europäische Hochschulschriften: Reihe 35, Sport und Kultur) s. 146328-331
Salih Özbaran Francis W. Carter (ed.), An Historical Geograhy of the Balkans, Academic Press (London), 1977, XXVI 599 sayfa331-333
6

Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

1981-1982

10-11

1983


Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

1981-1982     10-11     1983     306 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Ajun Kurter Istranca (Yıldız) Dağlarının Temel Yapısal ve Jeomorfolojik Özellikleri (Yeni Görüşlerin Işığında: II)1-19
Mehmet Özdoğan Trakya’da Tarih Öncesi Araştırmalarının Bugünkü Durumu ve Bazı Sorunlar21-58
Afif Erzen 1981 Yılı Enez Kazısı Çalışmaları58-89
İ. Kafesoğlu Tuna Bulgar Devletinin Kuruluşunun 1300. Yıldönümü Münasebetiyle: Türk-Bulgar'ların Tarih ve Kültürüne Kısa Bir Bakış91-123
V. N. Zlatarski; çeviren M. Türker Acaroğlu Kurum Han125-146
S. S. Bobçev; çeviren M. Türker Acaroğlu Kurum Han'ın Yasa Koyuculuğu (Tarihsel-Hukuksal Bir Not)147-150
Mübahat S. Kütükoğlu Osmanlı İktisad Tarihi Bakımından Konsolos Raporlarının Ehemmiyet ve Kıymeti151-166
Mehmet Türker Acaroğlu Bulgar Halk Yazınında (Özellikle Halk Türkülerinde) Türk Motifleri167-188
Atillâ Çetin Maarif Nâzırı Ahmed Zühdü Paşa'nın Osmanlı İmparatorluğundaki Yabancı Okullar Hakkında Raporu189-219
Mehmet İpşirli Osmanlı İlmiye Teşkilatında Mülâzemet Sisteminin Önemi ve Rumeli Kadıaskeri Mehmed Efendi Zamanına Ait Mülâzemet Kayıtları221-231
Necat Birinci 1853-1856 Kırım Savaşını Anlatan Bir Eser: Manzûme-i Sivastopol233-238
Abdülkadir Özcan Defderdar Sarı Mehmed Paşa'nın Mâlî Bazı Görüş ve Faaliyetleri239-248

Kitabiyat ve Haberler
Bekir Kütükoğlu Ahmet Cevdet Paşa, Ma'rûzât, yayına hazırlayan Dr. Yusuf Halaçoğlu, Çağrı yayınları Tarih Dizisi 1, İstanbul 1980, XV+270 s., 17 fot., 3 harita249-252
Semavi Eyice Sırp İlimler ve Sanatlar Akademisi'nin balkan Tetkikleri Enstitüsü tarafından Belgrad'da 7-9 Eylül 1982 tarihlerinde yapılan uluslararası toplantı hakkında Rapor253-256
Semavi Eyice 7-9 Eylül 1982'de Belgrad'da yapılan toplantıda Prof. Dr. R. Samardžič'in açış konuşmasının tam metni257-262
Karl Nehring (Çeviren: S. Eyice) Münih'de Güney-Doğu Enstitüsünün Tarih Araştırmaları dalı263-267
Karl Nehring Südost-Institut München die Abteilung Geschichte269-273

Ek Makale
İsmail Kaygusuz Enez (Ainos)'den Yazıtlar275-297
İsmail Kaygusuz Enez (Ainos)'de Bulunmuş Molybdobulla (Kurşun Mühür)299-306
7

Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

1982 - 1998

12

1998

Prof. Dr. Cengiz Orhonlu Hatıra Sayısı


Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

1982 - 1998     12     1998     393 sayfa

YAZAR - MAKALESayfa


Zeki Arıkan, Abdullah Martal İzmir’de İlk Buharlı Un Fabrikası1-22
Ali Arslan Yunanistan’ın Doğu Ege Politikası ile Osmanlı Devleti’nin Adalardaki Halkla İlişkileri ve Yardımları (1913-1919)23-36
Aleksandar Atanasovski Konstantin Deyanov ile Osmanlılar Arasında Derebeylik İlişkileri37-42
Ziyneti Barlas Atatürk ve Makedonya43-49
Fahamettin Başar Çirmen Savaşı’nın Balkan Tarihindeki Yeri51-55
Géza David Buda (Budin) Vialayeti’nin İlk Timar Sahipleri57-61
Feridun M. Emecen Pirlepe’nin İlk Osmanlı Tahrirleri63-70
M. Akif Erdoğru Osmanlı Döneminde Kıbrıs Şekerhaneleri (1571-1607)71-82
İsmail E. Erünsal Youssef Eche and His Contribution tho the History of Islamic Libraries83-87
Ahmet Suphi Furat Üsküp Medresesi’nde Hocalık Yapmış Osmanlı Âlimleri89-94
Gyorgi Gyorgiyev Makedon Müzik Folklorunda Oryental Özellikler95-99
Gottfried Hagen Kâtip Çelebi and Târîh-i Hind-i Garbî101-115
Hamdi Hasan Makedonya Türk Çocuk Edebiyatının İlk Eseri117-123
Mücteba İlgürel İl Erleri Hakkında127-140
Mübahat S. Kütükoğlu Sicill-i Ahval Defterleri’ni Tamamlayan Arşiv Kayıtları141-157
Lazar Lazarov Büyük Güçler ve Türkiye'nin Makedonya Devletinin Kurulması ve Birleşmesi ile İlgili Olan Girişimleri (1944 - 1960), 159-171
Mihai Maxim Osmanlı Döneminde Bir Tuna Liman Kenti: İbrayil (Braila)173-187
Özcan Mert Kıbrıs’ta Bir Genç Türkler Gazetesi: Feryat189-203
Bilyana P. Netkova, Çeviren: Erol Tufan Makedonya Cumhuriyeti Anayasasına Göre Milliyetlerin Durum ve Hakları, 205-208
Hikmet Öksüz Atatürk Dönemi Türk - Arnavut İlişkileri209-219
Abdülkadir Özcan Melek İbrahim Paşa221-235
Sabahattin Özel Balkan ve Birinci Dünya Savaşları Arasındaki Dönemde Osmanlı Devleti-Rusya İlişkileri237-257
Branko Panov Aziz Kliment ve Naum'un Kutsallığı'nın Makedonya'da Türk Ahalisi Arasında Yayılması259-268
Margarita Peşevska Fransız Diplomasi Temsilcilerinin Raporlarına Dayanan Türk-Makedon İlişkileri269-275
Blaje Ristovski Petersburg'ta Makedon Bilim - Edebiyat Dostluk Derneği ve Türkiye'nin Bütünlüğü Karşısındaki Tutumu277-290
Marat Senbi, Çeviren: Mualla Uydu Altay Toponomisinde "Batı" ve "Kuzey" Mefhumları291-309
Tadashi Suzuki Kanunî’nin Vüzerâsı’ndan Koca Kasım Paşa’ya Dair311-318
İlhan Şahin XVI. Yüzyılda Akkerman’ın Demografik ve Sosyal Durumu319-323
Ahmet Şimşirgil Osmanlı İdaresinde Uyvar’ın Hazine Defterleri ve Bir Bütçe Örneği325-355
Arzu T. Terzi Osmanlı-Yunan Sınır Anlaşmazlığı Sırasında Yapılan Bir Dahili İstikraz Teşebbüsü357-361
Muzaffer Tufan Makedonya Arnavutları ve Türkleri “Case Study”: Gostivar
8

Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

2008

Sayı: 13

2008


9

Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

2008

Sayı: 14

2009


10

Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

2009

Sayı: 15

2010


11

Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

2009

Sayı: 16

2010


12

Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

2010

Sayı: 17

2011


13

Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

2010

Sayı: 18

2011


14

Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

2011

Sayı: 19

2011


15

Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

2011

Sayı: 20

2012Toplam 15 fasikül